5.Een dwalend hart komt thuis

Door Novo, Filippijnen

Ik heet Novo en ik kom van de Filippijnen. Vanaf dat ik klein was, heb ik mijn moeder gevolgd in haar geloof in God, en ik ging samen met mijn broers en zussen mee om naar preken te luisteren in de kerk. Ik geloofde wel al vele jaren in de Heer, maar had het gevoel dat ik geen verandering had ondergaan en dat ik net zo was als een ongelovige. In mijn hart dacht ik voortdurend na over hoe ik meer geld kon verdienen, en hoe ik mijn dagen comfortabel zou kunnen doorbrengen en van het goede leven zou kunnen genieten. Bovendien ging ik ook nog eens altijd maar weer drinken met mijn vrienden, en als ik maar even geld over had, ging ik gokken. Ik wist wel dat het niet Gods wil was dat ik zulke dingen deed – ik bad vaak tot de Heer en biechtte mijn zonden op, en dan beloofde ik Hem vast dat ik vanaf die dag die slechte gewoonten zou opgeven en nooit meer zou zondigen. Maar mijn vrienden haalden me over en verleidden me, en dan kon ik me niet beheersen. Dus op die manier werd ik steeds verdorvener, raakte mijn hart meer en meer van God verwijderd en was er geen oprechtheid meer in mijn gebeden. Elke week zei ik alleen een paar eenvoudige gebeden om het maar weer achter de rug te hebben. Soms voelde ik oprechte wanhoop omdat ik wist dat de Heer, als Hij zou terugkeren, over ieder mens zou oordelen op grond van zijn of haar handelingen en gedrag, en dan zou bepalen of die persoon omhoog naar de hemel of omlaag naar de hel zou gaan. Ik had het gevoel dat ik zo verdorven was dat God me nooit meer zou vergeven. Later trouwde ik en kreeg kinderen, en toen was ik alleen nog maar met mijn vrouw en kinderen bezig. Lange tijd daarvoor had ik mijn geloof naar achter in mijn gedachten geschoven. Om voor een betere toekomst voor mijn kinderen te zorgen en om mijn verlangen om rijk te worden te laten uitkomen, besloot ik in het buitenland te gaan werken, en zo kwam ik in Taiwan terecht. Nadat ik een baan had gevonden, veranderde ik nog steeds niets aan mijn manier van leven. In mijn vrije tijd ging ik met vrienden van mijn werk uit drinken en karaoke zingen en leefde ik een leven van plezier; ik had mijn geloof in God al lang naar achter in mijn gedachten geschoven.

In 2011 werkte ik als lasser in een fabriek in Taiwan. Op een dag in 2012 kwam een collega in Taiwan erachter dat ik katholiek was, dus nodigde ze me uit om mee naar de mis te gaan in haar kerk. Op een zondagochtend kwam ze me ophalen van de fabriek en nam ze me mee naar het huis van een vriendin van haar. Daar ontmoette ik broeder Joseph. Hij vroeg me: “Geloof jij in de wederkomst van de Heer Jezus, broeder?” Ik zei dat ik dat inderdaad geloofde. Daarna vroeg hij: “Weet je welk werk de Heer Jezus zal doen wanneer Hij terugkeert?” Ik antwoordde: “Ik geloof dat de Heer Jezus, wanneer Hij terugkeert, op een grote witte troon zal zitten en de mens zal oordelen. Iedereen zal geknield voor de rechterstoel verantwoording afleggen voor zijn zonden, en dan zal de Heer beslissen of zo iemand omhoog naar de hemel gaat of omlaag naar de hel, op grond van zijn of haar handelingen of gedrag.” Daarna vroeg broeder Joseph: “Als wij je zouden vertellen dat de Heer Jezus al is gekomen en op dit moment al Zijn werk van het oordeel van de laatste dagen verricht, en zo de profetie in vervulling doet gaan dat ‘het oordeel begint bij het huis van God’, zou je dat dan geloven?” Ik was heel verbaasd toen ik hem dat hoorde zeggen. Ik dacht: is de Heer Jezus al teruggekeerd? Hoe is dat mogelijk? Ik heb de grote witte troon niet in de lucht zien verschijnen en ik heb de Heer niet op een witte wolk zien neerdalen. En toch zegt hij dat de Heer is teruggekeerd om Zijn werk van het oordeel te verrichten en aldus de profetie te vervullen dat ‘het oordeel begint bij het huis van God’. Daar zit wel iets in. Gods wijsheid is niet te peilen voor de mens, dus ik kan maar beter blijven zoeken. Daarop antwoordde ik: “Ik zou het niet wagen om te zeggen dat de Heer Jezus wel of niet is teruggekeerd, dus communiceer alsjeblieft met mij.” Daarna zochten zij een aantal passages in de Bijbel op die betrekking hadden op de terugkeer van de Heer en op dat Hij Zijn werk van het oordeel deed, en die lazen zij me voor. Zo was er bijvoorbeeld hoofdstuk 4, vers 17 van de Eerste Brief van Petrus, waarin staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” En ook hoofdstuk 16, vers 12-13 in het Evangelie van Johannes: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” Broeder Joseph zei dat deze “Geest van de waarheid” verwijst naar de terugkeer van de Heer en dat Hij de waarheid uitdrukt en Zijn werk van het oordeel verricht. God van de laatste dagen is in het vlees teruggekeerd als de Mensenzoon. Op grond van Zijn werk van de verlossing in het Tijdperk van Genade drukt Hij de waarheid uit en verricht Hij het stadium in Zijn werk van het oordeel beginnend met het huis van God. In werkelijkheid is dit werk van het oordeel het werk om de mens door en door te zuiveren en te redden. Daarmee worden juist de profetieën van de Heer Jezus vervuld: “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). “En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:27). Ik luisterde aandachtig naar wat de broeder vertelde en geloofde dat al die boodschappen die hij mij vertelde waar waren, want ik geloof dat alle profetieën van de Heer in vervulling moeten gaan, dat ze moeten uitkomen.

Later las broeder Joseph mij nog twee passages uit het woord van Almachtige God voor: “Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel.” “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Nadat broeder Joseph deze woorden had voorgelezen, communiceerde hij met mij over vele waarheden betreffende Gods werk van het oordeel van de laatste dagen. Ik begreep op den duur dat Gods werk heel praktisch is en helemaal niet bovennatuurlijk, dat Gods werk van het oordeel van de laatste dagen heel anders is dan ik me had voorgesteld. Ik had me voorgesteld dat God in de lucht een reusachtige tafel zou plaatsen, met God gezeten op een geweldige witte troon en de hele mensheid voor Hem geknield. Daarna zou God een voor een onze zonden opnoemen om te bepalen of we goed of slecht waren, en dan zou Hij beslissen of we omhoog naar de hemel of omlaag naar de hel zouden gaan. In plaats daarvan is God vlees geworden en naar de wereld gekomen om de waarheid op een praktische manier uit te drukken, om de zonden van de mens te oordelen en de waarheid van de verdorvenheid van de mens en zijn natuur en essentie te openbaren. Broeder Joseph ging verder met communiceren en vertelde ons dat onze satanische gezindheden, zoals onze arrogantie en zelfoverschatting, onze valsheid en onze doortraptheid, onze zelfzucht en verachtelijkheid allemaal Gods oordeel moeten ondergaan voordat wij kunnen worden gezuiverd. De uiteindelijke uitkomst van Gods werk van het oordeel is dat wij dan onze smerigheid en verdorvenheid, onze lelijkheid en slechtheid kunnen zien, en onze essentie kunnen zien die God tart en verraadt, dat wij dan kunnen weten dat wij zo diep verdorven zijn door Satan, dat wij vervuld zijn van satanische gezindheden, dat wij de belichaming van Satan zijn, en dat wij zouden moeten vergaan. Alleen op deze manier kunnen we onszelf gaan haten en vervloeken en voorgoed Satan verzaken. Bovendien is het zo dat wij binnen het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden Gods rechtvaardige, heilige en niet te beledigen gezindheid kunnen leren kennen. Dan kunnen we onbewust een Godvrezend hart ontwikkelen, het nooit meer wagen om God roekeloos ongehoorzaam te zijn en Hem te tarten, en kunnen we het vermogen krijgen om ons vlees te verzaken en de waarheid te beoefenen. Zodra onze levensgezindheid verandering heeft ondergaan, zullen we in staat zijn om God werkelijk te gehoorzaam en te aanbidden. En als wij diverse aspecten van de door God in de laatste dagen uitgedrukte waarheid hebben verworven, zullen wij door en door gezuiverd en gered zijn door God en zullen wij bevoegd zijn om door God in Zijn koninkrijk te worden binnengebracht. Degenen die weigeren Gods werk van het oordeel van de laatste dagen te aanvaarden, zijn niet in staat Gods zuivering te verwerven – uiteindelijk kunnen zij alleen worden geëlimineerd door Gods werk en zullen zij de kans hebben gemist om gered te worden en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Toen ik hoorde wat broeder Joseph vertelde, voelde ik dat Gods werk om de mens te redden heel waar en praktisch is!

Ik dacht eraan hoe ik vele jaren in de Heer had geloofd en wel vaak mijn zonden aan de Heer had opgebiecht en berouw had getoond, maar dat ik daarna doorging met zondigen, liegen, bedriegen, vals en doortrapt zijn, en zelfs vaak mijn vreselijk zelfingenomen, arrogante en zelfgenoegzame satanische gezindheid liet zien. Ik leefde voortdurend in een cyclus van zondigen en biechten, biechten en zondigen – ik had heel veel pijn. God is nu gekomen om Zijn werk van het oordeel en zuivering van de laatste dagen te doen, en dat is heel erg nodig voor de verdorven mensheid. Degenen die in de Heer geloven en wier zonden zijn vergeven, moeten nog steeds worden gezuiverd door Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. In de Bijbel staat: “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). De Heer is heilig. Als alleen onze zonden worden vergeven, maar onze zondige natuur en satanische gezindheden worden niet gezuiverd, dan zijn we nog steeds elk moment in staat te zondigen en God te tarten, regelmatig te klagen en zelfs om God te verraden. Hoe kunnen we gekwalificeerd zijn om het gezicht van de Heer te aanschouwen, als we vervuld zijn van zoveel bezoedeling en verdorvenheid? Pas toen voelde ik in mijn hart hoe heel erg nodig Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is! Het zou heel onrealistisch, heel onpraktisch zijn als de Heer kwam en iedereen mee omhoog de lucht in zou nemen om Hem te ontmoeten in overeenstemming met de ideeën en voorstellingen van mensen! Daarna communiceerde broeder Joseph met me over zijn ervaringen en getuigenis over hoe hij Gods oordeel en tuchtiging aanvaardde. Ik had echt het gevoel dat zijn communicatie de verlichting en de illuminatie bevatte van de Heilige Geest. Het was heel verheffend om ernaar te luisteren, en ik geloofde dat de Heer Jezus werkelijk was teruggekeerd. Daarom besloot ik Gods werk van de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken zodat ik niet de kans zou mislopen om de komst van de Heer te verwelkomen.

Achteraf gaf broeder Joseph me een exemplaar van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en ik was dolenthousiast. Toen ik die avond terugkwam in mijn slaapzaal, begon ik Gods woorden te lezen en ik las ze de hele nacht door. Ik las deze woorden van Almachtige God: “Jullie monden zijn gevuld met woorden van bedrog en vuiligheid, van verraad en arrogantie. Nooit hebben jullie woorden van oprechtheid tot mij gesproken, geen heilige woorden, geen woorden van onderwerping aan mij na het ervaren van mijn woord. Hoe ziet jullie geloof er uiteindelijk uit? Jullie harten zijn gevuld met verlangens en rijkdom, jullie gedachten met materiële dingen. Dagelijks berekenen jullie hoe jullie iets van mij kunnen krijgen, hoeveel rijkdom en hoeveel materiële dingen jullie van mij hebben gekregen. Dagelijks verwachten jullie steeds meer zegeningen voor jullie zelf, zodat jullie steeds meer en beter van de dingen waarvan genoten kan worden, kunnen genieten. Datgene waar jullie op elk moment aan denken, ben ik niet, noch is het de waarheid die van mij komt, maar eerder jullie man (vrouw), zonen, dochters, of wat jullie eten en dragen, en hoe jullie genot nog meer kan worden en nog beter. Zelfs als jullie je maag volproppen, zijn jullie dan niet weinig meer dan een lijk? Zelfs als jullie je uiterlijk prachtig versieren, zijn jullie dan niet nog steeds weinig meer dan een wandelend lijk dat geen leven heeft? Jullie zwoegen ter wille van jullie maag tot jullie haar grijs kleurt, maar geen van jullie offert één enkele haar voor mijn werk. Jullie zijn constant onderweg, jullie belasten je lichaam en pijnigen je hersens, ter wille van je vlees en je zonen en dochters, maar toch toont geen van jullie enige bezorgdheid of zorg voor mijn wil. Wat hopen jullie nog van me te krijgen?” (‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wat deze woorden openbaarden was precies zoals de situatie in mijn leven was, en ze waren wat ik werkelijk in mijn hart voelde. De woorden waren net een tweesnijdend zwaard dat tot in mijn verdoofde hart sneed. Ik wist dat alleen God het binnenste van iemands hart kan onderzoeken en alleen God de waarheid kan onthullen over de verdorvenheid van de mensheid en wat er diep in de mens verborgen zit. Ik had het gevoel dat deze woorden uitingen waren van de Heilige Geest en dat ze Gods stem waren. Ik ging begrijpen dat ik wel vele jaren in de Heer had geloofd en dat ik wel vaak tegenover de Heer had gebiecht en berouw betoond, maar dat mijn zondige natuur en satanische gezindheid niet gezuiverd en totaal niet veranderd waren. Ik erkende alleen maar de naam van de Heer, maar er was geen plaats voor de Heer in mijn hart, en evenmin putte ik me uit of werkte ik voor de Heer. Ik werd voortdurend in beslag genomen door de vraag hoe ik meer geld kon verdienen, hoe ik mijn vleselijke pleziertjes kon verhogen en hoe ik kon zorgen dat mijn gezin in grotere welvaart kon leven, en ik hield me nooit bezig met wat God wilde. Ik wist zelfs dat ik vaak loog en zondigde, maar ik zat er niet mee. Ik had altijd geloofd dat God de eeuwig liefhebbende, eeuwig genadige God was en dat Hij, zelfs wanneer ik zondigde, mij mijn zonden zou kwijtschelden, me genadig zou zijn en me zou zegenen. Pas toen ik deze uitspraken van God in de laatste dagen had gelezen, zag ik Gods rechtvaardige en heilige gezindheid en wist ik dat Gods gezindheid iets is wat door niemand mag worden beledigd. Het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden riepen eerbied voor Hem in me op en ik betreurde mijn eigen verleden. Ik viel neer voor God en weende bittere tranen: “O God, ik heb tegen u gerebelleerd, ik heb u bedrogen en in veel zaken getart en ik ben onwaardig om voor u te verschijnen. Alles wat ik heb gedaan verdient alleen straf. O God, dank u omdat u mij de kans geeft om berouw te krijgen en gered te worden. Van nu af aan zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om de waarheid te zoeken, mijn plicht goed te doen en uw liefde terug te betalen.” Nadat ik had gebeden, nam ik een ferm besluit: ik moet Gods oordeel aanvaarden en mijn leven van zondigen en biechten veranderen; ik moet Gods woorden vaker lezen en er meer over nadenken zodat ik meer van de waarheid ga begrijpen en de kracht heb om mijn vlees te verzaken, de waarheid te praktiseren en tegemoet te komen aan Gods wil.

Van toen af aan nam ik ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ mee naar mijn werk zodat ik tijdens mijn pauzes Gods woorden kon lezen en erover nadenken. Dankzij de woorden van Almachtige God zag ik hoe verdorven en rebels mijn gedrag en gedachten waren. Later las ik deze woorden van God die luiden: “Je zou stap voor stap moeten bidden, in overeenstemming met je werkelijke toestand en dat wat door de Heilige Geest gedaan moet worden en je moet met God communiceren in overeenstemming met Gods wil en Zijn vereisten van de mens. Wanneer je begint te oefenen met je gebeden, geef je eerst je hart aan God. Probeer niet Gods wil te begrijpen; probeer alleen de woorden in je hart tot God uit te spreken. Wanneer je voor Gods aangezicht komt, spreek dan ‘O God! Vandaag pas realiseer ik me dat ik u ongehoorzaam ben geweest. Ik ben werkelijk corrupt en verachtelijk. Voorheen was ik m’n tijd aan het verdoen; vanaf vandaag zal ik voor u leven. Ik zal een betekenisvol leven leiden en uw wil bevredigen. Ik zou dat doen, opdat uw Geest altijd werkt in mij en mij altijd illuminatie en verlichting geeft, zodat ik een krachtige en klinkende getuigenis voor u kan uitdragen, waardoor Satan uw glorie kan aanschouwen, uw getuigenis en het bewijs van uw overwinning in ons.’ Wanneer je op deze manier bidt, zal je hart volkomen vrij gemaakt zijn en door op deze manier gebeden te hebben, zal je hart dichter bij God zijn […]” (‘Over de praktijk van het gebed’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Binnen Gods woorden vond ik een pad om te praktiseren om mijn verdorven gezindheid weg te nemen en ik begon met een oprecht hart ernstig tot God te bidden, en ik vertelde God over mijn verdorven gezindheid en vertelde God over wat ik in mijn hart hoopte te bereiken. Ik vroeg Hem mij te leiden opdat ik naar Zijn woorden zou leven. Door dit soort gebeden had ik vaak het gevoel dat God me leidde en verlichtte, en mijn hart raakte vervuld van geloof en kracht. Ik leefde niet meer op de manier van eerst en evenmin handelde ik nog in overeenstemming met die verdorven gedachten en ideeën die ik in mijn hart had. Mijn leven was veranderd; het was niet meer het verdorven leven dat ik had geleid, van zondigen en biechten, en in plaats daarvan leefde ik werkelijk voor het aanschijn van God en ik had de zorg en de bescherming van God verworven.

In juli 2014 keerde ik terug naar de Filippijnen en toen merkte ik pas dat God ook in de Filippijnen veel broeders en zusters had uitverkoren. Ik was heel blij. Nu communiceer ik Gods woorden met mijn broeders en zusters in de kerk, we leven een leven van de kerk, en we helpen en steunen elkaar. We zoeken allemaal de waarheid; we proberen onze gezindheden te veranderen en door God te worden gered. Wij getuigen ook van het werk van de laatste dagen van Almachtige God voor de mensen van ons eigen land en voor mensen van andere landen zodat zij weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd en dat zij net als wij Gods redding van de laatste dagen kunnen verwerven. Dank Almachtige God! Nu leef ik een heel verrijkt en gelukkig leven. Ik heb mezelf compleet ontdaan van het soort verdorven, decadente leven dat ik voordien leidde. Almachtige God heeft mij geholpen mijn levensdoel en richting te vinden. Ik voel dat dit de enige manier is om een leven van betekenis te leiden!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 4. Het ontwaken van een misleide geest

Volgende: 6. Luister! Wie spreekt er?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

6. Luister! Wie spreekt er?

Met een zoekend hart ging ik door met het lezen, van ‘Over de Bijbel (1)’ tot en met ‘Over de Bijbel (4)’. Hoe meer ik las, hoe meer verlicht ik me voelde. De woorden van Almachtige God lieten me volledig begrijpen.

36. Na het het aanvaarden van Gods redding in de laatste dagen, valt ons een nieuw leven ten deel

Ik werd geboren in een eenvoudige boerenfamilie. Ook al waren we niet welgesteld, mijn vader en moeder hielden van elkaar en behandelden mij zeer goed: je zou zeker kunnen zeggen dat we in ons gezinsleven geluk kenden en gezegend waren. Toen ik volwassen was geworden, zei ik tegen mezelf: ik moet een echtgenoot vinden die me goed behandelt, en dan een heerlijk, gelukkig gezin opbouwen. Dit is wat het meest van belang is. Ik ben niet uit op rijkdom: alles wat ik nodig heb is een liefdevolle relatie met mijn echtgenoot en een vredig gezinsleven.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

45. Verloren en teruggevonden

Ik kwam naar de Verenigde Staten om zo hard mogelijk te werken, met de bedoeling een gelukkig leven met een hoge levensstandaard te bereiken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek