16. Gods woord is mijn kracht

Door Jingnian, Canada

Van kinds af aan volg ik al het geloof van mijn familie in de Heer, en vaak las ik in de Bijbel en woonde bijeenkomsten bij. Na mijn huwelijk gaf ik het evangelie van de Heer Jezus door aan mijn schoonmoeder. Toen zij eenmaal in de Heer begon te geloven, werd ze niet meer boos als er iets gebeurde of handelde ze niet meer helemaal naar eigen nukken en grillen zoals vroeger wel het geval was. De verhoudingen in onze familie begonnen te verbeteren. Mijn man zag de verandering in zijn moeder en dus begon ook hij in 2015 in de Heer te geloven en ging iedere week met mij mee naar de kerk. Mijn familie leefde in vrede na de aanvaarding van het evangelie van de Heer en toen ik dat zag, wist ik dat dit de genade van de Heer was en ik dankte de Heer uit de grond van mijn hart.

Op een februaridag in 2017 was ik aan het werk toen een vrouwelijk klant mij zag en zeer opgewonden raakte. Ze nam me snel apart en zei: “Jij lijkt enorm op een vriendin van mij. Mag ik je aan haar voorstellen? Ze is zojuist naar Canada gekomen en heeft hier geen vrienden. Als je tijd hebt, zou je haar dan eens willen ontmoeten en wat met haar praten?” Ik was echt verbaasd om dit te horen en dacht: kan zoiets gebeuren? Lijkt haar vriendin echt zoveel op mij? Maar ik realiseerde me dat in alle dingen de welwillendheid van de Heer besloten zit, en dat de leer van de Heer ook betekent dat je liefdevol anderen moet helpen. Ik ging dus in op haar verzoek. Een paar dagen later ontmoette ik haar vriendin Xiao Han. En inderdaad, ze leek enorm op mij. Mensen die ons zagen, vroegen of we tweelingzussen waren. Ik weet niet of het kwam doordat we zoveel op elkaar leken, of dat de schikking van de Heer er achter zat, maar meteen toen ik haar zag voelde in me met haar verbonden. We troffen elkaar een paar keer en toen waren we als zusters die over alles konden praten. Waar ik me nog het meest over verbaasde was dat ik door Xiao Han het evangelie van de wedergekeerde Heer Jezus in de laatste dagen hoorde .

Op een dag nam Xiao Han me mee naar het huis van haar tante, waar haar tante ons onderwees in het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God. Ze liet ons de woorden lezen die God in de laatste dagen had geuit en communiceerde met ons over Gods wil met de schepping van Adam en Eva, Gods gedachten en bedoelingen toen Hij Noach vroeg de ark te bouwen, hoeveel hartzeer God had gehad toen Hij de mensen in de tijd van Noach vernietigde, en nog meer. Ze zei dat deze mysteriën allemaal onthuld worden in de woorden die God uitte in de laatste dagen omdat anders niemand deze mysteriën kon begrijpen. Ik geloofde haar, alleen God Zelf kon immers de gedachten verklaren achter alles wat Hij doet. Als God niet in eigen persoon was gekomen om te spreken en te werken, wie kon er anders Gods gedachten en bedoelingen volledig uitleggen? Ik voelde me zeer betrokken bij Gods woorden en besloot het werk van Almachtige God in de laatste dagen serieus te onderzoeken. Tijdens mijn onderzoek stelde ik verschillende vragen over dingen die ik nooit had begrepen bij het lezen van de Bijbel. De tante van Xiao Han gaf me antwoorden die op de woorden van Almachtige God waren gebaseerd. De antwoorden waren heel zorgvuldig, en ze waren duidelijk en begrijpelijk voor mij. Naarmate ik steeds meer woorden van God las, loste de verwarring in mijn hart langzaam op. Ik ben gaan begrijpen dat in de laatste dagen Almachtige God het oordeelswerk door middel van Zijn woorden verricht. Hiermee komt de profetie in de Bijbel uit, dat: “Het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). Dit stadium van het werk van God is een escalatie en een verdieping van het werk van de Heer Jezus, en het is het laatste stadium van het werk van God in de laatste dagen om de mensheid te reinigen en te redden. Nadat ik een tijdje onderzoek had gedaan, werd ik er zeker van dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is en aanvaarde ik blij het werk van Almachtige God in de laatste dagen en begon bijeenkomsten met mijn broeders en zusters bij te wonen.

Op een ochtend, iets meer dan drie maanden later, was ik zoals gewoonlijk bijeen met andere zusters, toen mijn mobiel plotseling begon te piepen. Ik keek wat het was en zag een kennisgeving dat iemand mijn locatie probeerde te bepalen met gebruik van mijn iPhone. Ik was heel verbaasd, ik wist niet wat er aan de hand was. Maar meteen daarna stuurde mijn man mij een WeChat bericht met de vraag: “Waar ben jij?” Ik keek naar dat bericht en aarzelde even. Ik herinnerde me dat mijn man meer dan een maand geleden naar een bijeenkomst van de kerk van geweest en me daarna vertelde dat de voorganger veel negatiefs gezegd had over De Kerk van Almachtige God. Hij had gelovigen gewaarschuwd op hun hoede te zijn en geen enkel contact te hebben met de mensen van Bliksem uit het oosten. Op dat moment was ik bang dat mijn man misleid zou zijn door de voorganger en de ouderling en dat hun geruchten hem tegen De Kerk van Almachtige God zouden keren. Ik wilde nog even wachten om het evangelie aan mijn man te verkondigen, tot ik de waarheid beter begreep en begrijpelijk van Gods werk van de laatste dagen zou kunnen getuigen. Ik durfde hem dus nooit te vertellen over mijn ontmoetingen met de zusters van De Kerk van Almachtige God. Met dat in mijn achterhoofd antwoordde ik hem: “Ik ben op weg naar mijn werk.” Maar toen ik er nog eens over nadacht, voelde ik wel dat er iets niet klopte. Hij stuurt mij nooit berichtjes op dit tijdstip. Waarom stuurt hij vandaag ineens een berichtje om te vragen waar ik ben? Wat is er aan de hand?

Toen ik die avond thuiskwam uit mijn werk, zag ik dat mijn man op bed zat en me kwaad aankeek. Mijn man had het boek van Gods woorden gevonden dat ik in huis had verstopt en had dat op het bureau gelegd. Ik was helemaal overdonderd toen ik dit allemaal zag, maar voordat ik er ook maar over na kon denken vroeg hij me: “Wanneer ben je in Almachtige God gaan geloven? Er is veel negatieve berichtgeving op het internet over De Kerk van Almachtige God, weet je dat? Je loog tegen mij vandaag. Je was helemaal niet op weg naar je werk vanochtend. Waar was je?” Ik antwoordde een beetje boos: “Dus toen mijn telefoon vanochtend begon te piepen was jij het die mijn locatie probeerde te bepalen!” Hij zei: “Vanochtend in de pauze op het werk wilde ik weten waar je was, dus zocht ik jouw locatie op en kwam erachter dat je niet was waar je zei dat je was.” Hij bond in en ging verder: “De Chinese regering heeft op het internet gezegd dat onder de gelovigen in Almachtige God men zich niet al te strikt houdt aan de grenzen die er tussen mannen en vrouwen zijn, en er waren nog veel meer negatieve dingen. Wil je alsjeblieft geen contact meer met hen hebben? Het zou zoveel beter zijn als je gewoon naar de bijeenkomsten in de kerk zou gaan, en ik iedere week met je mee zou kunnen gaan. Waarom heb je contact met hen?” Toen hij klaar was ging hij online en vond een heleboel negatieve informatie over De Kerk van Almachtige God die ik moest lezen. Toen ik die ongegronde geruchten had gelezen, zei ik boos: “Deze mensen zijn helemaal nooit in contact geweest met De Kerk van Almachtige God. Waarom maken ze er dan zo’n drukte over? Het is allemaal ongefundeerd, en van horen zeggen. Het zijn leugens en geruchten. Ze zijn totaal onbetrouwbaar! De afgelopen paar maanden ben ik in de nabijheid van de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God geweest en wat ik heb gezien is dat ze zich eenvoudig en smaakvol kleden en zich waardig gedragen en uiten. Hun broeders en zusters respecteren de onderlinge grenzen en volgen principes bij hun onderlinge omgang. Ze zijn helemaal niet zoals de geruchten willen die door de CCP overheid en de voorgangers en ouderlingen worden verspreid. In één van bestuurlijke decreten voor het Tijdperk van het Koninkrijk, die zijn uitgegeven door Almachtige God, staat duidelijk: ‘De gezindheid van de mens is verdorven en bovendien is hij bezeten van emoties. Daarom is het absoluut verboden dat twee personen van verschillende geslachten samenwerken wanneer ze God dienen. Ieder die daarop wordt betrapt, zal zonder uitzondering worden verbannen, en niemand is gevrijwaard’ (‘De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God is heilig en rechtvaardig, en verafschuwt niets zo erg als wanneer mensen zich met ontucht bezighouden. Daarom heeft God strikte bestuurlijke decreten uitgebracht voor Gods uitverkorenen. Wie deze decreten overtreedt, wordt uit de kerk verbannen. De broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God houden zich strikt aan de bestuurlijke decreten van God, niemand durft ze te overtreden. Dit is wat ik zelf heb gezien en meegemaakt. Het door de CCP overheid en de voorgangers en ouderlingen verspreide gerucht dat de grenzen tussen mannen en vrouwen in De Kerk van Almachtige God onduidelijk zijn, zijn enkel maar leugens en laster.” Maar wat ik ook zei, mijn man luisterde niet en hij bleef aandringen dat ik niet langer bijeenkomsten met de broeders en zusters bij zou wonen. Ik begon wat negativiteit te voelen toen ik zag hoe halsstarrig mijn man zag, want hier in het buitenland kende ik alleen mijn man en ik wilde geen ruzie met hem. Bovendien was ik bang dat hij het aan mijn familie in China en aan de voorganger zou vertellen, waardoor ik alleen maar meer in de problemen zou komen. Dus toen hij volhield dat ik niet naar bijeenkomsten mocht gaan, stemde ik in, maar zei wel dat ik verder Gods woorden thuis wilde lezen; dat vond hij goed. En zo ging de storm vooralsnog liggen.

Omdat ik in mijn eentje Gods woorden thuis las, waren er veel dingen die ik niet begreep. Dus gebruikte ik mijn mobiel om een zuster te bellen als mijn man niet thuis was. Zo kon ik met de zusters contact houden. Toen ik de zusters vertelde hoe mijn man mij ervan weerhield naar bijeenkomsten te gaan, las één van hen een passage van Gods woorden aan mij voor: “Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. […] Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt” (‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Mijn zuster communiceerde: “Als we, bijna meteen na de aanvaarding van Almachtige God, met zoiets te maken krijgen, lijkt het aan de buitenkant alsof onze familie ons tegenhoudt en niet naar bijeenkomsten laat gaan. Maar als we hier met Gods woorden naar kijken, zit de verstoring door Satan erachter: het is namelijk een spiritueel gevecht. God wil ons redden, maar Satan wil het niet zo makkelijk opgeven. Dus volgt hij God om ons te hinderen, en maakt hij gebruik van de mensen om ons heen om ons ervan te weerhouden voor God te komen. Het is het doel van Satan onze normale verhouding met God te verstoren, ons negatief en zwak te laten voelen, zodat we ons van God distantiëren en Hem verraden en uiteindelijk naar Satans heerschappij terugkeren en de kans verspelen om door God te worden gered. Daarom moeten we onderscheid leren maken, dingen volgens Gods woorden zien, Satans trucs doorzien, meer bidden en op God vertrouwen, oprecht in God geloven. Dan zullen we Gods handelingen door de ogen van ons geloof zien.” Toen ik Gods woorden en de communicatie van mijn zuster had gehoord, drong het plotseling tot me door: mijn man weerhoudt mij ervan in God te geloven en God te volgen omdat Satan hem gebruikt om mij te verstoren en mij God wil laten verraden. Dit is hetzelfde als de beproeving die Job heeft ervaren. Satan heeft alle middelen die hij kende aangewend om Job te verleiden. Door hem heeft hij zijn enorme vermogen en zijn kuddes vee en schapen verloren en zat hij onder de afschuwelijke zweren, maar Satan gebruikte ook Jobs vrienden om hem te verstoren en aan te vallen en zelfs zijn vrouw om Job te verleiden God in de steek te laten. Arrogant probeerde Satan het geloof van Job in God te vernietigen en hem God te laten ontkennen en verwerpen. Satan is echt slecht en verachtelijk! Toen ik hieraan dacht vulde mijn hart zich met walging voor Satan. Maar toen dacht ik: hoewel Satan verwoed probeerde Job in het verderf te storten, zou hij Job nooit ernstig kwaad hebben kunnen doen als God hem dat niet had toegestaan. Betekent dat dan niet dat wat ik nu meemaak ook in Gods handen is? Zo lang als ik echt naar God opkijk en op God vertrouw, zal Hij mij zeker begeleiden om de verleidingen van Satan te overwinnen. Door die gedachte kreeg ik meer geloof in God en ik was vastbesloten in contact te blijven met de zusters en naar bijeenkomsten te blijven gaan en via mijn mobiel te communiceren.

Op een avond had ik mijn telefoon op tafel gelegd. Ik had niet verwacht dat mijn man hem zou pakken en hem zou onderzoeken. Hij zag mijn chathistorie met de zuster. Heel boos zei hij tegen mij: “Je hebt nog steeds contact met hen, en elke keer duurde je chat wel twee uur.” Toen overdonderde hij me met nog meer negatieve propaganda op het internet en begon hij me op diverse manieren me in de gaten te houden. Ik kon niet meer per telefoon met de zuster in contact komen. Op die manier was ik weer mijn kerkleven kwijtgeraakt en ik kon geen enkele hulp krijgen van de zuster. Daarna begon mijn man mij, dag in, dag uit, geruchten te sturen die hij online had gevonden, en verstoorde en belemmerde hij iedere vorm van contact met broeders en zusters. Doordat ik te maken kreeg met de onderdrukkende maatregelen en de belemmering van mijn man werd ik ontzettend ongelukkig en onbewust begon ik me weer zwak te voelen. Ik dacht: waarom is mijn man zo tegen mijn geloof in Almachtige God? Ik wil alleen maar in God geloven. Waarom is dat zo moeilijk? Wanneer kan ik mijn geloof beoefenen zonder zo veel verstoring? Gaat dit van nu af aan mijn leven zijn? Als ik daaraan dacht kon ik absoluut mijn tranen niet inhouden. Ik voelde me bijzonder eenzaam en hulpeloos. Ik wist niet hoe ik verder moest en ik heb ontelbare keren om dat gevoel gehuild. In mijn ellende kon ik alleen maar tot God bidden: “God! Ik weet niet wat ik aan moet met de beperkingen die mijn man mij oplegt of hoe ik hier doorheen moet komen. Maar ik geloof dat elke situatie uw welwillendheid bevat. Ik vraag om uw leiding en het vertrouwen om hier doorheen te komen.”

Op wonderbaarlijke wijze ontving ik op dat moment, terwijl ik aan het bidden was, twee passages van Gods woord van de zuster: “Satan staat op voet van oorlog met God en volgt Hem op een afstandje. Zijn doel is om al het werk dat God wil verrichten, te verwoesten, in de mensen te wonen die God wil hebben en hen te controleren en volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt − dat is zijn doel” (‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Je moet mijn moed in je hebben en je moet principes hebben wanneer je te maken hebt met familieleden die niet geloven. Omwille van mij moet je niet zwichten voor enige duistere macht. Vertrouw op mijn wijsheid om op de volmaakte weg te blijven lopen; sta niet toe dat de samenzweringen van Satan je in hun greep krijgen. Doe er alles aan om je hart voor mij neer te leggen en ik zal je troosten en vrede en geluk in je hart geven” (‘Hoofdstuk 10’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Door het overdenken van Gods woorden leerde ik Satans kwade bedoelingen enigszins te onderscheiden. God werkt om de mensen te redden, terwijl Satan probeert Gods werk af te breken en God te beconcurreren om de mensen. Daarom verspreidt hij diverse geruchten over het internet om de mensen in de war te brengen en te misleiden en gebruikt hij ook onze familie om ons te weerhouden en te verstoren zodat we niet voor God kunnen komen en gered kunnen worden. Mijn man was verblind en misleid door de geruchten die Satan had verspreid omdat hij de waarheid niet kende. Alleen daarom probeerde hij mij er halsstarrig van te weerhouden in God te geloven. En ook Satan misbruikte mijn zwakheid om me te binden en kwaad te doen. Satan wist dat mijn fatale zwakte mijn emoties waren. Dus viel hij mij aan door middel van de gevoelens die ik voor mijn man koesterde en liet hij mij ervoor kiezen om het volgen van God op te geven vanwege mijn bezorgdheid om mijn vleselijke gehechtheid en mijn wens om de vrede te bewaren in mijn gezin, waardoor ik de ware weg moest verlaten en mijn kans op redding door God zou kwijtraken. Satan is echt verachtelijk! Tegelijkertijd voelde ik dat God mij troostte met Zijn woorden, me aanmoedigde niet te capituleren voor de duistere krachten van Satan. God liet me ook het pad naar de praktijk zien. God zei: “Vertrouw op mijn wijsheid om op de volmaakte weg te blijven lopen.” Hoe kon ik in mijn huidige omgeving met God samenwerken en wijsheid gebruiken om de bijeenkomsten bij te wonen? Ik herinnerde me dat mijn man die laatste keer mijn telefoon had gebruikt om me op te sporen, dus kon ik niet meer naar het huis van de zuster voor mijn ontmoetingen met haar en kon ik ook mijn telefoon niet meer gebruiken om met haar te spreken, maar ik kon wel met haar afspreken op één van de bankjes in het winkelcentrum. Als mijn man er weer naar zou vragen, kon ik zeggen dat ik aan het winkelen was. Dus kon ik haar met Gods hulp weer ontmoeten. Toen zij mijn problemen eenmaal begreep, communiceerde ze met mij over Gods woorden, en ze troostte en bemoedigde me. Toen ik de waarheid eenmaal begreep was mijn negativiteit snel verdwenen.

Op een dag kwam ik thuis uit mijn werk en wilde ik meer van Gods woorden lezen, maar toen ik door alle laden en kasten zocht waar ik mijn boek meestal bewaarde, kon ik het niet vinden. Ik werd zenuwachtig en dacht: dat is het, mijn man heeft mijn boek vast weggegooid. Hij is een heel voorzichtig mens, dus hij zal het zeker niet in de vuilnisbak hebben gegooid waar ik het kan vinden. Als hij het naar zijn kantoor heeft meegenomen om weg te gooien, kan ik het echt niet meer vinden. Ik werd doodongelukkig bij die gedachte en wist niet wat ik moest doen.

Een paar dagen later reed ik met mijn man mee die zijn rijexamen moest afleggen en toen kwam ik daar een van de zusters tegen. In het geheim liet ik haar weten dat mijn boek met Gods woorden verdwenen was. Ze zei dat ik meer moest bidden, op God moest vertrouwen en nog eens goed moest zoeken. Alle dingen staan onder Gods controle en heerschappij, zei ze, dus was het in Gods handen of mijn man ze weg had gegooid en ik moest mijn fantasie niet de vrije teugel geven en niet te snel oordelen. Toen ik thuis kwam stuurde ik een andere zuster er een bericht over, die hetzelfde tegen mij zei. Toen ik die communicatie van twee verschillende zusters had ontvangen, had ik het idee dat Gods goede bedoelingen hierachter moesten zitten. Gebruikte God mijn zusters soms om me daaraan te herinneren? Toen dacht ik aan een passage uit Gods woorden: “Almachtige God heerst over alle zaken en dingen! Als ons hart altijd naar Hem opziet en wij de geest binnengaan om met Hem om te gaan, zal Hij ons alles laten zien waar wij naar zoeken, zal Zijn wil zich openbaren, en zullen onze harten vervuld zijn van vreugde en vrede, standvastigheid en helderheid” (‘Hoofdstuk 7’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit Gods woorden maakte ik op dat God er altijd is voor mensen, die steun en toeverlaat zoeken. Als we op problemen stuiten en er geen uitweg meer is, zal God ons verlichten en leiden en in al onze moeilijkheden bijstaan, zolang we Hem maar oprecht te hulp roepen. Dankzij de verlichting en begeleiding van Gods woorden was mijn geloof in God weer versterkt en had ik een pad gekregen om te oefenen. Ook begreep dat ik in die kwestie waarin ik mijn boek met Gods woorden was kwijtgeraakt, dat nooit terug zou vinden als ik alleen op mijn eigen inspanningen terug zou vallen. God is almachtig en zolang ik op God vertrouwde en naar Hem opkeek en met Hem op praktische manier samenwerkte om naar dat boek te gaan zoeken, vertrouwde ik erop dat God mij zou leiden en helpen. Dus kwam ik voor God en bad oprecht: “God! Ik kan mijn boek met uw woorden niet vinden. Aanvankelijk vertrouwde ik op mijn eigen opvattingen en fantasieën om te raden wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ik reageerde gewoon vanuit mijn eigen impulsen, ik liet na u boven alles te stellen en ik realiseerde me niet dat alles onder uw gezag valt. Nu wens ik naar u op te kijken en deze zaak aan u toe te vertrouwen en dan met u samen te werken en nog eens te zoeken. Of ik het boek nu wel of niet vind, het zal met uw toestemming gebeuren. Ik vraag om uw leiding.”

Na mijn gebed voelde ik ineens het verlangen naar de bergruimte te gaan om een paar schoenen te zoeken. Toen ik knielde om ze te pakken, zag ik tot mijn verrassing een witte tas en toen kwam er een duidelijk idee in me op: het boek met Gods woorden zit in die tas. Ik pakte de tas op, keek erin en het was zo! Ik was verbaasd en verrukt, en onwillekeurig riep ik: “God zij dank! God zij dank!” Pas toen realiseerde ik me dat God me naar het boek had geleid. Ik zag echt dat alles onder Gods heerschappij valt, dat God zelfs de gedachten en opvattingen in de harten van de mensen schikt en dat, als we op God kunnen vertrouwen en naar Hem opzien, niets onmogelijk is. Daarna nam ik het boek snel mee naar de slaapkamer en legde het zorgvuldig in mijn la. Toen mijn man die avond terugkwam, ontdekte hij dat ik het boek met Gods woorden had gevonden dat hij in de bergruimte had verstopt en hij eiste dat ik het aan hem zou geven. Deze keer vertrouwde ik echt op God en vroeg Hem me zelfvertrouwen en kracht te geven. Ik weigerde verder een compromis met hem te sluiten. Toen hij zag hoe vastbesloten ik was, drong hij niet langer aan.

De zuster gaf mij later een mobiele telefoon waarmee ik naar preken kon luisteren, en ze had er ook een heleboel woorden van God op gedownload. Dat was om het mij makkelijker te maken om bijeenkomsten en spirituele devoties bij te wonen. Toen ik op een keer een andere rugzak nam, liet ik die telefoon gedachteloos thuis en zo kwam mijn man erachter dat ik weer naar bijeenkomsten ging. Hij stuurde me een bericht waarin hij eiste dat ik uitleg gaf: “Waarom heb je nog steeds contact met hen? Waarom ga je stiekem naar bijeenkomsten?” Ik was boos en bezorgd toen ik zijn bericht zag, maar toen herinnerde ik me mijn ervaringen van de afgelopen periode, hoe mijn man me ieder keer probeerde te belemmeren en me vervolgde, hoe ik altijd compromissen sloot, me terugtrok of me negatief en zwak voelde, en dat het mij vooral ontbrak aan het vermogen om te vertrouwen op God en getuigenis af te leggen voor God. Deze keer mocht ik niet bezwijken voor Satan. Ik wilde op God vertrouwen, naar God kijken, Satan door geloof overwinnen en getuigen voor God. Ik dacht aan Gods woorden: “Het maakt niet uit waar of wanneer, of hoe vijandig de omgeving is, ik zal het je duidelijk tonen en mijn hart zal aan jou geopenbaard worden als je met je hart naar mij kijkt. Op deze manier zul je over de weg die voor je ligt kunnen rennen en nooit verdwalen” (‘Hoofdstuk 13’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). En dus bad ik tot God: “God! Vandaag hebt u mij gekozen en laat u mij in uw voetsporen treden. Als ik hier niet uit alle macht mee verder ga, als ik buig voor de krachten van Satan, dan verlies ik mijn kans op redding. O God, ik wil mijn huidige problemen aan u toevertrouwen. Al vertelt mijn man mijn familie of de voorganger over mijn geloof in Almachtige God, of doet hij mij iets anders aan, ik zal u gehoorzamen. Deze keer vertrouw ik op u, getuig ik voor u en verneder ik Satan.”

Na het bidden begon ik me veel kalmer te voelen. Ik pakte mijn telefoon en stuurde hem een antwoord: “Ja, ik ga weer naar bijeenkomsten. Laten we er morgen eens goed voor gaan zitten en er echt over praten.” Toen ik dit bericht had verstuurd, voelde ik nog steeds dat ik werd gelouterd: hoe komt het dat iedere keer dat ik serieus de waarheid nastreef, ik verstoord word? Toen kwamen Jobs ervaringen bij mij op, waarover mijn zusters vaak met mij hadden gesproken. God zei: “En wat deed God toen Job onderworpen was aan deze kwellingen? God observeerde, zag toe, en wachtte de uitkomst af. Hoe voelde God Zich, terwijl Hij observeerde en toezag? Hij voelde Zich natuurlijk diepbedroefd” (‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ik woog Gods woorden en dacht aan de ervaringen van Job. Hij bracht zijn leven godvrezend door en vermeed het kwaad. Maar Satan was niet bereid God Job voor Zich te laten winnen en dus verleidde hij hem vele malen. Maar terwijl Satan Job verleidde, keek God toe en zag alles, en God gaf Satan een duidelijke grens: Satan mocht Job niet van het leven beroven, en zo was Jobs veiligheid verzekerd. Ik kon zien dat God de mensen koestert, dat Hij niet wil dat we lijden, dat Hij niet wil zien dat we onder de invloed van Satan komen en door Satan kwaad worden aangedaan. Bovendien bevond Gods welwillendheid zich binnen Hem toen Hij Satan Job liet verleiden. God hoopte van Job getuigenis te krijgen en om Jobs geloof en gehoorzaamheid aan God te vervolmaken. Was dat niet precies de situatie waarin ik nu verkeerde? Hoewel Satan mij iedere keer weer verleidde, liet God mij nooit alleen en had Hij mij tot nu toe begeleid. God heeft deze omstandigheden zo geschikt in de hoop dat ik zou groeien in het leven, van Hem zou getuigen en Satan zou vernederen. Deze keer wist ik dus dat ik mijn best moest doen om van God te getuigen en Satan te vernederen. Eens te meer voelde ik meer geloof in God en was vastbesloten Zijn schikking te gehoorzamen, naast God te staan en nooit meer een compromis te sluiten met Satan.

Toen ik de volgende avond thuiskwam van mijn werk, zat mijn man al op mij te wachten. Toen ik ging zitten, zei hij: “Kun jij ophouden met in Almachtige God te geloven?” Toen begon hij te praten over allerlei negatieve propaganda over De Kerk van Almachtige God die hij op het internet had gezien. Ik antwoordde: “Nee, dat kan ik niet. Wat weet jij nu echt over De Kerk van Almachtige God? Alle informatie die jij op het internet hebt gezien bestaat uit geruchten of verzinsels die door de CCP overheid zijn verzonnen om De Kerk van Almachtige God in diskrediet te brengen, te belasteren en te veroordelen. Er is niets van waar. De CCP is een atheïstische politieke partij, zij verafschuwt vooral de waarheid en God, en dus doet zij haar uiterste best om allerlei geruchten te verzinnen en te verspreiden om de mensen te misleiden. Tevergeefs hoopt zij mensen te bedriegen zodat ze zich verzetten tegen God en daarmee uiteindelijk hun ondergang tegemoet gaan. Dat is de sinistere bedoeling van de CCP overheid. Ik heb niets verkeerd gedaan door in God te geloven, en ik heb ook niets gedaan waardoor ik jou in de steek heb gelaten. Ik volg een juist pad van geloof in het leven, en ik heb besloten dit pad te blijven volgen. Ik heb er lang genoeg over nagedacht, en ik heb besloten dat je door kunt gaan en de voorganger en de predikanten kunt bellen en dat ze mij mogen veroordelen in hun preken en me dan uit de kerk mogen verbannen. Je kunt ook mijn ouders bellen en hen toestaan mij ervanlangs te geven en onder druk te zetten. Maar wat je ook doet, mijn besluit staat vast. Ik heb nu Gods werk van de laatste dagen aanvaard, en door Gods woorden te lezen en de omgeving die God voor mij in scène heeft gezet te ervaren, ben ik er nu zeker van dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Ik blijf bij mijn keuze, wat er ook gebeurt.” Mijn man zei: “Je realiseert je toch zeker wel dat je de Heer verraadt? De Heer heeft jou zoveel genade gegeven. Hoe kun je Hem verraden?” Ik zei: “In Almachtige God geloven betekent geen verraad van de Heer. Het is in de voetsporen van het Lam treden, want Almachtige God en de Heer Jezus zijn dezelfde God. Juist omdat ik zoveel genade van de Heer Jezus heb mogen ontvangen, wist ik dat ik op onderzoek uit moest toen ik het nieuws hoorde dat de Heer Jezus tegenwoordig was teruggekeerd en vervolgens heb ik het geaccepteerd. Nu is de Heer Jezus wederom vleesgeworden om nieuwe woorden te uiten en alles over Gods werk en Gods wil uit te leggen. Ik heb Gods stem gehoord, dus moet ik nog harder werken om die te volgen, naar bijeenkomsten gaan en Gods liefde voor mij terugbetalen.” Mijn man zei: “OK, laat maar zitten! Doe wat je wil! Ik heb overwogen je voorganger in te lichten en hem zover te krijgen dat hij jou ervan overtuigt om terug te keren in de kerk. En ik wilde ook je ouders bellen, maar ik was bang dat ze er zo ontdaan van zouden zijn, dat ze er ziek van zouden worden. Geloof van nu af aan maar wat je wil, ik wil er niets mee te maken hebben.”

Ik was heel gelukkig toen ik mijn man hoorde zeggen dat hij mijn geloof in Almachtige God niet langer in de weg zou staan. Ik wist dat dit de begeleiding van God was, en dat ook het hart en de geest van mijn man in Gods handen zijn. Dat hij deze woorden kon spreken kwam uitsluitend door de heerschappij van God. Het was God die de weg voor mij had open gelegd. Door deze ervaring zag ik dat God mijn hart wil, en als ik echt op Hem vertrouw, naar Hem kijk en alles riskeer om Hem tevreden te stellen, dat ik dan Gods daden zie en zie dat Hij mij stilletjes heeft geleid en geholpen. Ik dacht aan Gods woorden: “Telkens wanneer Satan de mens verderft of ongebreidelde schade aanricht, staat God niet werkeloos tegenover hem, evenmin wendt Hij Zich af van of knijpt Hij een oogje dicht voor degenen die Hij heeft uitgekozen. Alles wat Satan doet is volkomen duidelijk en wordt door God begrepen. Ongeacht wat Satan doet, ongeacht welke trend hij veroorzaakt, God heeft alles door wat Satan probeert te doen en God laat de mensen die Hij heeft gekozen niet in de steek. In plaats daarvan doet God alles wat nodig is zonder enige aandacht te trekken, stilzwijgend, in het verborgene” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen ik goed over deze woorden nadacht, was ik echt ontroerd. Ik dacht terug aan wat ik in die periode had meegemaakt. Toen Satan mijn man gebruikte om mij te verstoren en onder druk te zetten om niet langer naar bijeenkomsten te gaan, kon ik door toedoen van God Satans trucs doorzien en kon ik door de communicatie over Gods woorden van mijn broeders en zusters aan mijn negativiteit te ontsnappen. Toen mijn man mijn boek met Gods woorden had verstopt en me van het geloof in God probeerde te weerhouden, vertrouwde ik echt op God, keek ik echt naar Hem en was ik getuige van Gods wonderbaarlijke handelingen. Toen ik vastbesloten was naast God te staan en bereid was alles te riskeren om God te volgen, was Satan vernederd en trok zich terug. Door mijn ervaringen zag ik dat God echt bij me is en dat Hij voor mij omgevingen in scène zet op basis van mijn spirituele gestalte. God had mij geen ondraaglijke last gegeven. Ik dacht aan hoe ik vroeger, toen ik mijn hart nog niet echt aan God had gegeven, me altijd met lichamelijke genegenheid had beziggehouden, op menselijke methodes had vertrouwd om met problemen om te gaan en Satan niet durfde te verraden. Als gevolg daarvan misbruikte Satan mijn zwakte en mikte steeds weer op mijn zwakke plek, viel me telkens weer aan en kwelde me vreselijk. Maar toen ik echt op God vertrouwde en bereid werd om alles in de waagschaal te stellen, opende God de weg voor mij en was Satan hulpeloos, vernederd en kon hij geen kant meer op. Nadat ik dit allemaal had doorstaan, had ik een waar begrip van Gods almacht en soevereiniteit verworven en van mijn eigen rebelse gezindheid. Mijn geloof in en gehoorzaamheid aan God groeide en ik leerde de listen van Satan beter te onderscheiden en zag Satans kwade en verachtelijke natuur. Er ontstond in mij een ware haat jegens Satan. Dit begrip had ik kunnen verwerven dankzij Gods begeleiding en verlichting, en ik ben God echt dankbaar!

Door wat ik in deze periode heb ervaren, heb ik een rijke oogst binnengehaald. In de loop van die periode voelde ik zwakheid en negativiteit, maar de begeleiding van Gods woorden en de steun en hulp van mijn zusters gaven mij het vertrouwen om Satans verleidingen en aanvallen te weerstaan en tot op de dag van vandaag te overleven. Door mijn werkelijke ervaring heb ik Gods liefde gezien en ingezien dat God mij heeft geleid en door alles heen mijn zijde nooit heeft verlaten. Als we ons hart echt aan God geven, naar God kijken en op God vertrouwen, kunnen we Zijn wonderbaarlijke werken zien en komen we onze worstelingen te boven. Van nu af aan wil ik alleen nog maar meer van Gods werk ervaren en streven naar ware kennis van God.

Vorige: 15. Ik weet nu Gods nieuwe naam

Volgende: 17. Door de dichte omsingeling van Satan breken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

36. Na het het aanvaarden van Gods redding in de laatste dagen, valt ons een nieuw leven ten deel

Ik werd geboren in een eenvoudige boerenfamilie. Ook al waren we niet welgesteld, mijn vader en moeder hielden van elkaar en behandelden mij zeer goed: je zou zeker kunnen zeggen dat we in ons gezinsleven geluk kenden en gezegend waren. Toen ik volwassen was geworden, zei ik tegen mezelf: ik moet een echtgenoot vinden die me goed behandelt, en dan een heerlijk, gelukkig gezin opbouwen. Dit is wat het meest van belang is. Ik ben niet uit op rijkdom: alles wat ik nodig heb is een liefdevolle relatie met mijn echtgenoot en een vredig gezinsleven.

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek