Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn praktische aspecten

Kennis verwerven van praktische aspecten en een grondig begrip verwerven van Gods werk – beide zijn te zien in Zijn woorden, en het is alleen door deze uitspraken dat je verlichting kunt bereiken. Je moet daarom meer doen om jezelf uit te rusten met Gods woorden. Draag je begrip van Gods woorden uit in communicatie, en op deze manier kun je anderen verlichten en hun een uitweg geven – dit is een praktisch pad. Voordat God een omgeving voor je regelt, moet ieder van jullie zich eerst uitrusten met Zijn woorden. Dit is iets wat iedereen moet doen; het is een urgente prioriteit. Bereik eerst een punt waarop je weet hoe je Gods woord moet eten en drinken. Doorzoek bij alles wat je niet kunt doen Zijn woorden voor een beoefeningspad, en kijk deze uitspraken door voor enige kwesties die je niet begrijpt of enige moeilijkheden die je eventueel hebt. Maak van Gods woorden je voorziening en sta ze toe je te helpen je praktische moeilijkheden en problemen op te lossen. Sta Zijn woorden ook toe je hulp in het leven te worden. Deze dingen zullen inspanning van jouw kant vergen. Bij het eten en drinken van Gods woord moet je resultaten boeken; je moet je hart kunnen stillen ten overstaan van Hem, en je moet beoefenen in overeenstemming met Zijn uitspraken telkens wanneer je problemen tegenkomt. Wanneer je geen enkel probleem bent tegengekomen, moet je jezelf gewoon bezighouden met het eten en drinken van Zijn woord. Soms kun je bidden en Gods liefde overdenken, in communicatie je begrip van Zijn woorden delen, en communiceren over de verlichting en illuminatie die je binnen jezelf ervaart en hoe je hebt gereageerd tijdens het lezen van deze uitspraken. Bovendien kun je mensen een uitweg bieden. Alleen dit is praktisch. Het doel hiervan is om Gods woorden jouw praktische voorziening te laten worden.

Hoeveel uur bevind je je in de loop van een dag werkelijk ten overstaan van God? Hoeveel van je dag wordt echt aan God gegeven? Hoeveel wordt aan het vlees gegeven? Het hart altijd op God georiënteerd hebben, is de eerste stap naar het begaan van het juiste pad van vervolmaking door Hem. Als je je hart, lichaam en al je oprechte liefde aan God kunt wijden, ze voor Hem kunt neerleggen, Hem volledig gehoorzaam kunt zijn en volledig rekening kunt houden met Zijn wil – niet om het vlees, niet om familie en niet om je eigen, persoonlijke verlangens, maar om de belangen van Gods huishouden, waarbij je Gods woord neemt als het uitgangspunt en fundament voor alles – dan zullen, door zo te handelen, je bedoelingen en zienswijzen zich allemaal op de juiste plek bevinden, en zul je een persoon ten overstaan van God zijn die Zijn lof ontvangt. De mensen op wie God is gesteld, zijn degenen die absoluut zijn richting Hem; zij zijn degenen die uitsluitend Hem toegewijd kunnen zijn. Degenen van wie God walgt, zijn degenen die halfslachtig zijn richting Hem en die tegen Hem in opstand komen. Hij walgt van degenen die in Hem geloven en Hem altijd willen genieten, terwijl ze niet in staat Zijn zich volledig in te zetten omwille van Hem. Hij walgt van degenen die zeggen van Hem te houden, maar die in hun hart tegen Hem in opstand komen; Hij walgt van degenen die welbespraakte, bloemrijke woorden gebruiken om bedrog te plegen. Degenen die niet oprecht aan God zijn gewijd of die zich niet echt aan Hem hebben onderworpen, zijn verraderlijk en van nature buitensporig arrogant. Zij die niet oprecht onderworpen kunnen zijn ten overstaan van de normale, praktische God, zijn zelfs nog arroganter, en vooral zij zijn het plichtsgetrouwe nageslacht van de aartsengel. Mensen die zichzelf werkelijk inzetten voor God, spreiden hun hele wezen uit ten overstaan van Hem; ze onderwerpen zich oprecht aan al Zijn uitspraken en kunnen Zijn woorden in praktijk brengen. Ze maken van Gods woorden het fundament van hun bestaan en kunnen oprecht in Gods woorden zoeken om erachter te komen welke delen ze moeten beoefenen. Zo zijn mensen die werkelijk ten overstaan van God leven. Als dat wat je doet je leven ten goede komt, en je door het eten en drinken van Zijn woorden aan je innerlijke behoeften en tekortkomingen kunt voldoen, zodat je levensgezindheid wordt getransformeerd, zal dit Gods wil tevredenstellen. Als je handelt volgens Gods vereisten en als je in plaats van het vlees Zijn wil tevredenstelt, zul je in dit opzicht de werkelijkheid van Zijn woorden zijn binnengegaan. Wanneer er gesproken wordt over het meer realistisch binnengaan van de werkelijkheid van Gods woorden, betekent dit dat je je plicht kunt vervullen en aan Gods vereisten kunt voldoen. Alleen dit soort praktische handelingen kan het binnengaan van de werkelijkheid van Zijn woorden worden genoemd. Als je deze werkelijkheid kunt binnengaan, zul je de waarheid bezitten. Dit is het begin van het binnengaan van de werkelijkheid; je moet eerst deze training ondernemen, en pas dan zul je werkelijkheden kunnen binnengaan die zelfs nog dieper zijn. Bedenk hoe je je aan de geboden kunt houden en hoe je trouw kunt zijn ten overstaan van God; denk niet continu aan wanneer je het koninkrijk zult kunnen binnengaan. Als je gezindheid niet verandert, zal datgene waar je aan denkt nutteloos zijn, wat het ook is! Om de werkelijkheid van Gods woorden binnen te gaan, moet je eerst bewerkstelligen dat al je ideeën en gedachten voor God zijn – dit is het absolute minimumvereiste.

Op het moment zijn er veel mensen die zich middenin beproevingen bevinden en Gods werk niet begrijpen, maar ik zeg je: als je het niet begrijpt, kun je er maar beter geen oordelen over vellen. Misschien zal er een dag komen waarop de waarheid volledig aan het licht komt, en dan zul je het begrijpen. Geen oordelen vellen zou je ten goede komen; toch kun je niet maar gewoon passief afwachten. Je moet proberen actief binnen te gaan; alleen dan zul je iemand zijn die echt binnengaat. Vanwege hun opstandigheid ontwikkelen mensen altijd noties over de praktische God. Hierdoor is het noodzakelijk dat alle mensen leren hoe ze onderdanig moeten zijn, want de praktische God is een enorme beproeving voor de mensheid. Als je niet standvastig kunt zijn, is alles afgelopen; als je geen begrip hebt van de echte praktische aspecten van de praktische God, zul je niet door God kunnen worden vervolmaakt. Een kritische stap wat betreft of mensen wel of niet kunnen worden vervolmaakt, is hun begrip van Gods praktische aspecten. De praktische aspecten van de vleesgeworden, naar de aarde gekomen God zijn een beproeving voor iedereen; als je in dit opzicht standvastig kunt zijn, zul je iemand zijn die God kent, en zul je iemand zijn die echt van Hem houdt. Als je in dit opzicht niet standvastig kunt zijn, en als je alleen in de Geest gelooft en niet kunt geloven in de praktische aspecten van God, dan kan je geloof in God nog zo groot zijn, maar zal het nutteloos zijn. Als je niet kunt geloven in de zichtbare God, kun je dan in Gods Geest geloven? Probeer je niet gewoon God voor de gek te houden? Je bent niet onderworpen ten overstaan van de zichtbare en tastbare God; ben je dan in staat je te onderwerpen ten overstaan van de Geest? De Geest is onzichtbaar en ontastbaar, dus wanneer je zegt dat je je onderwerpt aan Gods Geest, sla je dan niet gewoon onzin uit? De sleutel tot het naleven van de geboden is een begrip van de praktische God. Wanneer je eenmaal een begrip hebt van de praktische God, zul je de geboden kunnen naleven. De naleving ervan bestaat uit twee onderdelen: het ene is vasthouden aan de essentie van Zijn Geest, en ten overstaan van de Geest het onderzoek van de Geest kunnen aanvaarden. Het tweede is een echt begrip van het vleesgeworden vlees kunnen hebben en tot echte onderwerping komen. Of het nu ten overstaan van het vlees of ten overstaan van de Geest is, men moet altijd onderwerping aan en eerbied voor God koesteren. Alleen zo iemand is gekwalificeerd om vervolmaakt te worden. Als je een begrip hebt van de praktische aspecten van de praktische God – dat wil zeggen, als je in deze beproeving standvastig bent geweest – zal niets te veel voor je zijn.

Sommige mensen zeggen: “De geboden zijn makkelijk na te leven, je hoeft alleen maar vrijuit en vroom te spreken ten overstaan van God en geen gebaren te maken. Dat is wat het naleven van de geboden inhoudt.” Klopt dat? Dus als je een paar dingen achter Gods rug om doet die zich tegen Hem verzetten, telt dat dan als het naleven van de geboden? Je moet een grondig begrip hebben van wat er komt kijken bij het naleven van de geboden. Dit hangt samen met of je werkelijk begrip hebt van het praktische aspect van God; als je een begrip hebt van praktische aspecten en tijdens deze beproeving niet struikelt en valt, kun je gerekend worden tot hen die een sterk getuigenis hebben. Een klinkend getuigenis geven van God hangt er bovenal mee samen of je wel of geen begrip hebt van de praktische God, en met of je je wel of niet kunt onderwerpen aan deze persoon die niet alleen gewoon is, maar ook normaal, en of je je zelfs tot de dood kunt onderwerpen. Als je, door zulke onderwerping, echt getuigt van God, betekent dat dat je door God bent verkregen. Als je je tot de dood kunt onderwerpen en ten overstaan van Hem vrij van klachten kunt zijn, je kunt onthouden van oordelen en laster, geen noties hebt en geen bijbedoelingen hebt, dan zal God op deze manier glorie verwerven. Onderwerping aan een normale persoon op wie de mens neerkijkt, en je tot de dood kunnen onderwerpen zonder enige noties – dit is waar getuigenis. De werkelijkheid waarvan God vereist dat mensen haar binnengaan, is dat je Zijn woorden kunt gehoorzamen, ze in praktijk kunt brengen, je kunt buigen ten overstaan van de praktische God en je eigen verdorvenheid kunt kennen, je hart kunt openen tegenover Hem en uiteindelijk door Hem kunt worden gewonnen door deze woorden van Hem. God wint glorie wanneer deze uitspraken je overwinnen en je volledig gehoorzaam aan Hem maken; hierdoor beschaamt Hij Satan en voltooit Hij Zijn werk. Wanneer je geen enkele notie hebt over de praktische aspecten van de vleesgeworden God – dat wil zeggen: wanneer je standvastig bent geweest tijdens deze beproeving – dan heb je dit getuigenis goed gegeven. Als er een dag komt waarop je een volledig begrip hebt van de praktische God en jezelf tot de dood kunt onderwerpen, zoals Petrus deed, dan zul je door God worden gewonnen en vervolmaakt. Alles wat God doet wat niet overeenstemt met je noties, is voor jou een beproeving. Als Gods werk zou overeenstemmen met je noties, zou het niet vereisen dat je lijdt of wordt gelouterd. Het is doordat Zijn werk zo praktisch is en niet overeenstemt met je noties, dat het van je vereist dat je zulke noties laat varen. Dit is waarom het een beproeving voor je is. Het is vanwege Gods praktische aspecten dat alle mensen zich te midden van beproevingen bevinden; Zijn werk is praktisch, niet bovennatuurlijk. Door Zijn praktische woorden en Zijn praktische uitspraken volledig te begrijpen zonder enige noties, en door oprecht van Hem te kunnen houden terwijl Zijn werk steeds praktischer wordt, zul je door Hem worden gewonnen. De groep mensen die God zal winnen, zijn degenen die God kennen, dat wil zeggen, degenen die Zijn praktische aspecten kennen. Ook zijn zij degenen die zich kunnen onderwerpen aan Gods praktische werk.

Gedurende Gods tijd in het vlees, houdt de onderwerping die Hij van mensen vereist niet in dat men zich onthoudt van het vellen van oordelen of van verzet, zoals mensen denken. Eerder vereist Hij dat mensen Zijn woorden gebruiken als hun principe om naar te leven en als het fundament voor hun overleving, dat ze de essentie van Zijn woorden absoluut in praktijk brengen en dat ze Zijn wil volledig tevredenstellen. Eén aspect van het vereisen dat mensen zich onderwerpen aan de vleesgeworden God, verwijst naar het in praktijk brengen van Zijn woorden, terwijl een ander aspect verwijst naar het zich kunnen onderwerpen aan Zijn normaliteit en praktische aspecten. Deze moeten beide absoluut zijn. Zij die deze beide aspecten kunnen bereiken, zijn allen wie die oprecht liefde voor God koesteren in hun hart. Het zijn allemaal mensen die door God zijn gewonnen, en ze houden allemaal van God zoals van hun eigen leven. De vleesgeworden God draagt in Zijn werk normale en praktische menselijkheid. Op deze manier wordt Zijn buitenste omhulsel van zowel normale als praktische menselijkheid een enorme beproeving voor mensen; het wordt hun grootste moeilijkheid. Maar Gods normaalheid en praktische aspecten kunnen niet worden vermeden. Hij heeft er alles aan gedaan om een oplossing te vinden, maar kon Zichzelf uiteindelijk niet ontdoen van het buitenste omhulsel van Zijn normale menselijkheid. Dit kwam doordat Hij immers de vleesgeworden God is, niet de God van de Geest in de hemel. Hij is niet de God die mensen niet kunnen zien, maar de God die het omhulsel van een lid van de schepping draagt. Het zou dus zeker niet gemakkelijk zijn om Zichzelf te ontdoen van het omhulsel van Zijn normale menselijkheid. Daarom doet Hij, wat er ook gebeurt, nog altijd het werk dat Hij wil doen vanuit het perspectief van het vlees. Dit werk is de uitdrukking van de normale en praktische God, dus hoe zou het goed kunnen zijn dat mensen zich niet onderwerpen? Wat zouden mensen ooit kunnen doen met betrekking tot de handelingen van God? Hij doet wat Hij maar wil doen; wat het ook maar is waar Hij gelukkig mee is, is gewoon zoals het is. Als mensen zich niet onderwerpen, welke andere gedegen plannen kunnen ze dan hebben? Tot dusver heeft alleen onderwerping mensen kunnen redden; niemand heeft enig ander slim idee gehad. Als God mensen op de proef wil stellen, wat kunnen ze daar dan aan doen? Maar dit alles is niet bedacht door God in de hemel; het is bedacht door de vleesgeworden God. Hij wil dit doen, dus kan niemand het veranderen. God in de hemel bemoeit Zich niet met wat de vleesgeworden God doet, dus is dit geen reden te meer waarom mensen zich aan Hem moeten onderwerpen? Hoewel Hij zowel praktisch als normaal is, is Hij volledig de vleesgeworden God. Op basis van Zijn eigen ideeën doet Hij wat Hij maar wil. God in de hemel heeft alle taken aan Hem overgedragen; je moet je onderwerpen aan alles wat Hij doet. Hoewel Hij menselijkheid heeft en heel normaal is, heeft Hij dit alles bewust geregeld, dus hoe kunnen mensen naar Hem staren met opengesperde ogen vol afkeuring? Hij wil normaal zijn, dus is Hij normaal. Hij wil binnen de menselijkheid leven, dus leeft Hij binnen de menselijkheid. Hij wil binnen de goddelijkheid leven, dus leeft Hij binnen de goddelijkheid. Mensen kunnen het zien zoals ze willen, maar God zal altijd God zijn en mensen zullen altijd mensen zijn. Zijn essentie kan niet worden ontkend vanwege een of ander miniem detail, en evenmin kan Hij uit de ‘persoon’ van God gedrukt worden vanwege één dingetje. Mensen hebben de vrijheid van menselijke wezens, en God heeft de waardigheid van God; dit staat elkaar niet in de weg. Kunnen mensen God niet een beetje vrijheid geven? Kunnen ze niet verdragen dat God iets luchtiger is? Wees niet zo streng voor God! Iedereen zou verdraagzaam moeten zijn jegens de ander; zou alles dan niet zijn opgelost? Zou er nog enige vervreemding bestaan? Als men zoiets onbeduidends niet kan verdragen, hoe kan men er dan zelfs maar over peinzen om een grootmoedige persoon of een waarachtig mens te zijn? Het is niet God die het de mensheid moeilijk maakt, maar de mensheid die het God moeilijk maakt. Ze gaan altijd met dingen om door van een mug een olifant te maken. Ze maken echt iets uit het niets, en het is zo onnodig! Wanneer God binnen normale en praktische menselijkheid werkt, is wat Hij doet niet het werk van de mensheid, maar het werk van God. Maar mensen zien niet de essentie van Zijn werk; ze zien altijd alleen maar het externe omhulsel van Zijn menselijkheid. Zulk groots werk hebben ze niet gezien, en toch staan ze erop om Zijn gewone en normale menselijkheid te zien, en laten deze niet los. Hoe kan men zeggen dat dit onderwerping aan God is? God in de hemel is nu ‘veranderd in’ God op aarde, en God op aarde is nu God in de hemel. Het maakt niet uit of Hun uiterlijke verschijningen dezelfde zijn, en evenmin maakt het uit hoe Zij precies werken. Uiteindelijk is God Zelf Degene die Gods eigen werk doet. Je moet je onderwerpen, of je wilt of niet – dit is geen kwestie waarin jij een keuze hebt! God moet worden gehoorzaamd door mensen, en mensen moeten zich absoluut aan God onderwerpen, zonder ook maar het geringste beetje schijn.

De groep mensen die de vleesgeworden God vandaag de dag wil winnen, zijn degenen die zich voegen naar Zijn wil. Ze hoeven zich alleen maar te onderwerpen aan Zijn werk, en op te houden zich constant te bemoeien met de ideeën van God in de hemel, op te houden met leven in vaagheid en op te houden met dingen moeilijk maken voor God in het vlees. Degenen die Hem kunnen gehoorzamen, zijn degenen die absoluut luisteren naar Zijn woorden en zich onderwerpen aan Zijn regelingen. Zulke mensen besteden totaal geen aandacht aan hoe God in de hemel echt zou kunnen zijn, of wat voor werk God in de hemel op het moment aan het doen zou kunnen zijn onder de mensheid; ze geven hun hart volledig aan God op aarde en leggen hun volledige wezen voor Hem. Ze besteden nooit enige aandacht aan hun eigen veiligheid en maken zich ook nooit druk over de normaliteit en praktische aspecten van God in het vlees. Zij die zich onderwerpen aan God in het vlees, kunnen door Hem worden vervolmaakt. Zij die in God in de hemel geloven, zullen niets winnen. Dit komt doordat het niet God in de hemel is, maar God op aarde die de mensen beloften en zegeningen schenkt. Mensen zouden niet altijd God in de hemel moeten verheerlijken en God op aarde beschouwen als gewoon maar een gemiddelde persoon; dit is oneerlijk. God in de hemel is groot en wonderbaarlijk, met geweldige wijsheid, maar toch bestaat dit helemaal niet; God op aarde is heel gemiddeld en onbeduidend en is ook heel normaal. Hij heeft geen buitengewone geest en verricht geen wereldschokkende handelingen; Hij werkt en spreekt gewoon op een heel normale en praktische manier. Hoewel Hij niet spreekt door donder, en geen wind en regen laat aanrukken, is Hij waarlijk de incarnatie van God in de hemel, en is Hij werkelijk de God die onder de mensen leeft. Mensen moeten degene die zij kunnen begrijpen en die overeenkomt met hun eigen verbeelding, niet verhogen alsof ze God zijn, terwijl ze degene die zij niet kunnen aanvaarden en zich absoluut niet kunnen voorstellen als nederig zien. Dit alles komt voort uit de opstandigheid van mensen; het is allemaal de bron van het verzet van de mens tegen God.

Vorige: Alles wordt volbracht door het woord van God

Volgende: Degenen die vervolmaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek