We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken

Hoe meer je denkt aan Gods wil, hoe zwaarder je last is; hoe zwaarder je last is, hoe rijker je ervaringen zullen zijn. Wanneer je Gods wil in gedachten houdt, zal God je deze last opleggen en zal God je verlichten over de dingen die Hij je heeft toevertrouwd. Nadat God je deze last opgelegd heeft, zul je aandacht besteden aan de waarheden die hier betrekking op hebben wanneer je Gods woorden eet en drinkt. Als je een last draagt die te maken heeft met de omstandigheden van het leven van broeders en zusters, is dit een last die door God aan jou is toevertrouwd en deze last zal altijd in je dagelijkse gebeden voorkomen. Wat God doet is aan jou toevertrouwd, je bent bereid dat wat God wil te doen, en dat is wat het betekent als je Gods last als je eigen last op je neemt. Op dat punt zal het eten en drinken van Gods woorden zich toespitsen op de problemen in verband hiermee en je zult je afvragen: Hoe moet ik deze problemen oplossen? Hoe zal ik de broeders en zusters de kans geven om vrij te worden, om vreugde te ervaren in hun geest? Je zult je richten op het oplossen van deze problemen als je in communicatie bent, je zult je richten op het eten en drinken van woorden die betrekking hebben op deze problemen wanneer je de woorden van God eet en drinkt, je zult Gods woorden eten en drinken terwijl je deze last draagt, en je zult Gods eisen begrijpen. Op dat punt zal het pad dat je moet bewandelen, je duidelijker worden. Dat is de verlichting en verheldering door de Heilige Geest die door jouw last teweeg wordt gebracht, en het is God die Zijn leiding verschaft. Waarom zeg ik dit? Als je geen last draagt, dan let je niet op als je Gods woorden eet en drinkt; wanneer je Gods woorden eet en drinkt terwijl je een last draagt, kun je het wezen van Gods woorden vatten, je weg vinden en Gods wil in gedachten houden. Daarom moet je in je gebeden God vragen meer lasten op je schouders te leggen, zodat Hij je misschien nog grotere dingen toevertrouwt, jij beter een pad voorwaarts kunt vinden om te beoefenen, je effectiever wordt in het eten en drinken van Gods woorden, je het wezen van Zijn woorden kunt vatten en je beter kunt accepteren dat je door de Heilige Geest bewogen wordt.

Het eten en drinken van Gods woorden, oefening in bidden, het accepteren van Gods last, accepteren wat Hij je toevertrouwt — dat is allemaal nodig om het pad dat voor je ligt te kunnen gaan. Hoe groter de last is die je voor Gods opdracht hebt, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om door God vervolmaakt te worden. Sommigen zijn niet bereid samen te werken bij het dienen van God, ook niet als ze daartoe opgeroepen zijn; dit zijn luie mensen, die graag een comfortabel leven leiden. Hoe meer je gevraagd wordt samen te werken in het dienen van God, hoe meer ervaring je opdoet. Omdat je meer lasten draagt en je meer meemaakt, heb je meer kansen om vervolmaakt te worden. Daarom is het zo dat je, als je God oprecht dient, je Gods last in gedachten zult houden en je op die manier meer kansen zult hebben om door God vervolmaakt te worden. Op dit moment is er zo’n groep mensen die vervolmaakt wordt. Hoe meer de Heilige Geest je beweegt, hoe meer tijd je zult besteden aan het denken aan Gods last, hoe meer je door God vervolmaakt zult worden, hoe beter God je zal winnen en uiteindelijk zul je dan iemand worden die door God gebruikt wordt. Op dit moment zijn er mensen die geen lasten dragen voor de kerk. Dit zijn lakse en slordige mensen, die zich alleen zorgen maken over hun eigen lichaam. Zij zijn te zelfzuchtig en ze zijn ook blind. Je zult geen last dragen als je niet in staat bent dit duidelijk te zien. Hoe meer je Gods wil in gedachten houdt, hoe zwaarder de last is die God je zal toevertrouwen. Zelfzuchtige mensen zijn niet bereid dit soort dingen te verdragen, ze zijn niet bereid de prijs te betalen, en als gevolg daarvan krijgen ze niet de kans door God vervolmaakt te worden. Betekent dat niet dat zij zichzelf iets aandoen? Als je iemand bent die de wil van God in gedachten houdt, zul je een werkelijke last voor de kerk ontwikkelen. Maar het is niet zozeer een last voor de kerk als wel een last voor je eigen leven, omdat de last die je voor de kerk ontwikkelt, inhoudt dat jij door middel van die ervaringen door God vervolmaakt wordt. Daarom is het zo dat zij die de zwaarste last dragen voor de kerk en zij die de last dragen van het binnengaan in het leven, diegenen zijn die door God vervolmaakt worden. Heb je dat duidelijk gezien? Wanneer de kerk waarvan je lid bent als los zand aan elkaar hangt en jij je toch geen zorgen maakt en ook niet ongerust bent wanneer de broeders en zusters Gods woorden niet op de goede manier eten en drinken en je dit steeds meer door de vingers ziet, dan draag je geen lasten. God houdt niet van zulke mensen. De mensen van wie God houdt, zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid en die Zijn wil in gedachten houden. Daarom moeten jullie vanaf nu Gods last in gedachten houden. Jullie moeten niet wachten met aan Gods last te denken tot Gods rechtvaardige gezindheid aan alle mensen geopenbaard is. Zou het dan niet te laat zijn? Nu is het moment om door God vervolmaakt te worden. Als jullie deze gelegenheid door de vingers laten glippen, zul je daar voor de rest van je leven spijt van hebben, zoals Mozes het goede land van Kanaän niet kon binnengaan, dat de rest van zijn leven betreurde en vol wroeging stierf. Als Gods rechtvaardige gezindheid eenmaal aan alle volkeren geopenbaard is, zullen jullie er spijt van hebben. Zelfs als God jullie niet straft, zullen jullie jezelf straffen door je eigen wroeging. Sommige mensen worden hier niet door overtuigd. Maar als jullie het niet geloven, wacht dan maar af. Sommige mensen zullen dienen als de vervulling van deze woorden. Zijn jullie bereid je voor deze woorden op te offeren?

Als je niet uitkijkt naar kansen om door God vervolmaakt te worden en als je er niet naar streeft om voorop te lopen in je zoeken naar vervolmaking, dan zul je uiteindelijk met wroeging vervuld worden. Nu is de beste gelegenheid om vervolmaakt te worden; dit is het beste moment. Als je niet oprecht zoekt naar vervolmaking door God, is het te laat wanneer Zijn werk voltooid is; dan heb je die kans gemist. Het doet er niet toe hoe sterk je ernaar verlangt, als God niet langer werk uitvoert - ongeacht de moeite die jij ervoor doet - kun je nooit meer vervolmaakt worden. Je moet deze kans grijpen en samenwerken met het grootse werk van de Heilige Geest. Als je deze kans mist, krijg je geen andere kans meer, hoeveel moeite je er ook voor doet. Er zijn mensen die roepen: “God, ik wil Uw last in gedachten houden en ik ben bereid Uw wil te doen”. Maar omdat zij geen pad hebben om te beoefenen, zijn hun lasten niet blijvend. Als er een pad is, doe je stapje voor stapje ervaring op, op een gestructureerde en georganiseerde manier. Nadat een last is voltooid, krijg je een nieuwe. Doordat je levenservaring zich verdiept, verdiepen je lasten zich ook. Sommige mensen dragen alleen een last wanneer ze door de Heilige Geest bewogen worden, maar na een tijdje, als er geen pad van beoefening is, dragen ze geen lasten meer. Je kunt geen lasten verwerven door alleen maar Gods woorden te eten en te drinken. Door vele waarheden te begrijpen, verkrijg je inzicht, zul je problemen kunnen oplossen door gebruik te maken van de waarheid en zul je een verfijnder begrip krijgen van Gods woorden en Gods wil. Daardoor ontwikkel je lasten en zul je in staat zijn goed werk te doen wanneer je eenmaal een last draagt. Het werkt ook niet als je alleen maar een last draagt, maar geen duidelijk inzicht in de waarheid hebt. Je moet Gods woorden zelf ervaren hebben en weten hoe je ze in de praktijk moet brengen, en je moet eerst zelf de werkelijkheid binnengaan, voordat je voor anderen kunt zorgen, anderen kunt leiden en door God vervolmaakt kunt worden.

In ‘De weg … (4)’ wordt gezegd dat jullie allen kinderen van het koninkrijk zijn die door God vóór het begin van de wereld uitverkoren zijn, en niemand kan dat van jullie afnemen. En wordt ook gezegd dat God wenst dat iedereen door God gebruikt wordt en door God vervolmaakt wordt, en dat Hij van hen eist dat zij zich gedragen als Zijn volk, en dat alleen door Gods volk te worden Zijn wil gedaan kan worden. Jullie hadden op dat moment een communicatie met betrekking tot deze kwestie, een communicatie met betrekking tot het pad van binnenkomst, gebaseerd op de aan Gods volk gestelde maatstaven en daarom bestond het door de Heilige Geest verrichte werk er toen uit om iedereen uit zijn negatieve toestand te halen en naar een positieve toestand te leiden. In die periode was het de bedoeling van het werk van de Heilige Geest om iedereen van Gods woorden te laten genieten als Gods volk en om ieder van jullie duidelijk te laten begrijpen dat jullie Gods volk zijn zoals dat vóór het begin der tijden was voorbestemd, en dat Satan jullie niet kan grijpen. Dus baden jullie allemaal: “God! Ik ben bereid tot uw volk te behoren, omdat wij door u vóór het begin van de wereld zijn uitverkoren, omdat u ons dit geschonken hebt. Wij zijn bereid deze positie te aanvaarden en u tevreden te stellen.” Toen jullie op die manier baden, zou de Heilige Geest jullie in beweging zetten – dat was de tendens van het werk van de Heilige Geest. In deze periode is het de bedoeling dat jullie bidden en oefenen om rust te vinden bij God, zodat jullie het leven en de deelname aan de opleiding van het koninkrijk kunnen nastreven. Dat is de eerste stap. Op dit moment is het Gods werk om iedereen op het juiste spoor te laten komen, een normaal geestelijk leven en werkelijke ervaring te laten hebben, bewogen te laten worden door de Heilige Geest en, op basis hiervan, datgene wat door God is toevertrouwd te laten accepteren. Het doel van het deel gaan uitmaken van de opleiding van het koninkrijk is het mogelijk te maken dat ieder woord van jullie, iedere daad, iedere stap, iedere gedachte en ieder idee deel uitmaakt van Gods woorden, het jullie mogelijk te maken vaker door God bewogen te worden en liefde voor God en een zwaardere last voor Gods wil te ontwikkelen, opdat iedereen op weg is om door God vervolmaakt te worden en iedereen zich op het juiste spoor bevindt. Als je eenmaal op weg bent om door God vervolmaakt te worden, dan bevind je je op het juiste spoor. Wanneer je geest en je ideeën en ook je verkeerde bedoelingen gecorrigeerd kunnen worden en je in staat bent de gedachten aan het vlees achter je te laten en aan Gods wil te denken, en wanneer je in staat bent je niet in de war te laten brengen door slechte bedoelingen als die zich aandienen, maar overeenkomstig Gods wil te handelen - als je zo’n transformatie teweeg kunt brengen, dan zit je op het juiste spoor van levenservaring. Wanneer je met je manier van bidden op het juiste spoor zit, dan zal de Heilige Geest je bij het bidden in beweging zetten. Elke keer wanneer je bidt, zal de Heilige Geest je in beweging zetten; elke keer wanneer je bidt, zul je voor God rust kunnen vinden in je hart. Steeds wanneer je een passage uit de woorden van God eet en drinkt, als je het werk dat Hij nu verricht kunt begrijpen en weet hoe je moet bidden, hoe je moet samenwerken en hoe je binnen moet gaan, is dat slechts het behalen van resultaten als gevolg van het eten en drinken van Gods woorden. Wanneer je de weg om binnen te gaan in Gods woorden kunt vinden en in staat bent de hedendaagse dynamiek van Gods werk te vatten en ook de trend van het werk van de Heilige Geest in Zijn woorden, is het duidelijk dat je op het juiste spoor bent. Als je bij het eten en drinken van Gods woorden de hoofdpunten niet hebt begrepen, als je niet in staat bent een weg te vinden om te beoefenen, nadat je Gods woorden hebt gegeten en gedronken, is het duidelijk dat je nog steeds niet weet hoe je Zijn woorden moet eten en drinken en dat je de methode of het principe voor het eten en drinken van Zijn woorden niet ontdekt hebt. Als je het werk dat God nu verricht niet hebt begrepen, zul je Gods opdracht niet kunnen accepteren. Het werk dat nu door God wordt verricht, is waar mensen nu deel van moeten uitmaken en kennis van moeten hebben. Begrijpen jullie deze dingen?

Wanneer jullie eenmaal resultaten geboekt hebben door het eten en drinken van Gods woorden, en je geestelijk leven normaal is geworden, en je in staat bent Gods woorden te eten en te drinken als normaal, te bidden als normaal, je kerkelijk leven te leiden als normaal, ongeacht de beproevingen waarmee je misschien wordt geconfronteerd, de omstandigheden waarin je verzeild raakt, de ziekte van het vlees die je misschien moet verdragen, de vervreemding van broeders en zusters, of de moeilijkheden in je gezin of familie - als je zover kunt komen, dan is het duidelijk dat je op het juiste spoor zit. Sommige mensen zijn te zwak en het ontbreekt hen aan doorzettingsvermogen. Ze jammeren wanneer ze een kleine hindernis tegenkomen; ze worden zwak. Voor het najagen van de waarheid zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid nodig. Als je deze keer niet Gods wil kunt vervullen, moet je een afkeer van jezelf kunnen hebben om op een kalme manier in je hart vastbesloten te zijn Gods wil de volgende keer wél te vervullen. Als je deze keer Gods last niet in gedachten hebt gehad, moet je vastbesloten zijn in opstand te komen tegen het vlees wanneer je in de toekomst dezelfde hindernis tegenkomt, en besluiten Gods wil te vervullen. Op die manier word je verdienstelijk. Sommige mensen weten niet eens of hun eigen gedachten en ideeën juist zijn – dit zijn dwazen. Als je je hart wilt beteugelen en tegen het vlees in opstand wilt komen, moet je eerst weten of je bedoelingen goed zijn; pas dan kun je je hart beteugelen. Als je niet weet of je bedoelingen goed zijn, kun je dan je hart beteugelen en tegen het vlees in opstand komen? Zelfs als je in opstand komt, doe je dat op een wanordelijke manier. Je moet weten hoe je in opstand kunt komen tegen je misleide bedoelingen; dit is wat het betekent om in opstand te komen tegen het vlees. Als je weet dat je bedoelingen, je gedachten en ideeën niet goed zijn, dan moet je snel omkeren en de juiste weg gaan bewandelen. Je moet eerst dit probleem oplossen en je ten aanzien van dit punt oefenen om binnen te gaan, omdat jij het beste weet of je bedoelingen wel of niet goed zijn. Wanneer de verkeerde bedoelingen gecorrigeerd zijn en in Gods belang zijn, dan heb je het doel van de beteugeling van je hart bereikt.

De essentie voor jullie is nu om kennis van God te hebben, kennis van Gods werk te hebben, en jullie moeten weten hoe de Heilige Geest Zijn werk aan mensen verricht; dit is de sleutel voor het bereiken van het juiste spoor. Op het juiste spoor binnengaan is gemakkelijk voor jullie als je eenmaal deze essentie hebt begrepen. Jullie geloven in God en kennen God, wat ervan getuigt dat jullie geloof in Hem echt is. Als je tot het eind blijft ervaren en toch God nog steeds niet kunt kennen, dan ben je zeker iemand die zich tegen God verzet. Zij die alleen in Jezus Christus geloven, maar niet geloven in de geïncarneerde God van vandaag, zijn allen verdoemd. Het zijn allemaal hedendaagse farizeeërs, omdat ze de hedendaagse God niet erkennen; ze verzetten zich allemaal tegen God. Het doet er niet toe hoe toegewijd ze in Jezus geloven, dat zal allemaal tevergeefs zijn; ze zullen Gods lof niet ontvangen. Allen die zeggen dat ze in God geloven, maar toch God in hun hart niet werkelijk kennen, zijn huichelaars.

Als je zoekt naar vervolmaking door God, moet je eerst begrijpen wat het betekent door Hem vervolmaakt te worden, welke gesteldheid je moet hebben om vervolmaakt te worden, en daarna, wanneer je deze dingen eenmaal begrijpt, moet je het pad van de beoefening zoeken. Je moet een bepaald kaliber hebben om door God vervolmaakt te worden. Velen van jullie bezitten niet het vereiste kaliber, dat van je vraagt een bepaalde prijs te betalen en een subjectieve inspanning te leveren. Hoe lager je kaliber is, hoe meer subjectieve inspanning je moet leveren. Hoe beter je de woorden van God begrijpt en in de praktijk brengt, hoe sneller je op de weg kunt komen waarop God je vervolmaakt. Door te bidden kun je op het terrein van gebed vervolmaakt worden; je kunt ook vervolmaakt worden door de woorden van God te eten en te drinken, de essentie van de woorden van God te vatten en de realiteit van Gods woorden uit te leven, kun je vervolmaakt worden. Door elke dag de woorden van God te beleven, hoor je te weten te komen wat er aan je ontbreekt; bovendien hoor je je bewust te worden van je meest rampzalige gebrek en je andere zwakheden, en tot God te bidden en te smeken. Als je zo te werk gaat, zul je geleidelijk aan vervolmaakt worden. De wegen naar vervolmaking zijn: bidden, de woorden van God eten en drinken, de essentie van Gods woorden vatten, de woorden van God gaan beleven, leren wat er aan je ontbreekt, het werk van God gehoorzamen, denken aan Gods last en het vlees verloochenen door je liefde voor God, en door vaak te communiceren met broeders en zusters; dat verrijkt je ervaringen. Of het nu het gemeenschapsleven of het persoonlijke leven betreft en of het om grote of kleine gemeentes gaat, ze geven je allemaal de gelegenheid ervaringen op te doen en training te krijgen zodat je hart stil kan zijn voor God en tot God terug kan keren. Dit valt allemaal onder het proces van vervolmaking. Het ervaren van de woorden van God die zijn gesproken, betekent dat je feitelijk de woorden van God kunt proeven en ze de gelegenheid geeft in je na te leven, zodat je geloof in God en je liefde voor God groter worden. Hierdoor zul je geleidelijk de verdorven satanische gezindheid van je afwerpen, oneigenlijke motiveringen geleidelijk van je afzetten en gaan leven naar het beeld van een normaal mens. Hoe groter de liefde voor God is binnenin jou – dat wil zeggen: hoe groter het deel van jou is dat door God vervolmaakt is – hoe minder je door Satan wordt aangetast. Door je praktijkervaringen zul je geleidelijk aan op de weg van de vervolmaking komen. Als je dus vervolmaakt wilt worden, is het vooral belangrijk dat je de wil van God voor ogen houdt en de woorden van God ervaart.

Vorige:Over je hart stil maken voor God

Volgende:Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten

Gerelateerde media