Over het stillen van je hart tegenover God

Er is geen stap die crucialer is voor het binnengaan in de woorden van God dan het stillen van je hart in Zijn aanwezigheid. Het is een les die alle mensen momenteel urgent moeten binnengaan. De paden voor het intreden in het stillen van je hart tegenover God zijn de volgende:

Trek je hart terug uit externe zaken. Wees in vrede tegenover God en schenk je onverdeelde aandacht aan het bidden tot God.

Eet, drink en geniet van Gods woorden terwijl je hart in vrede is tegenover God.

Zorg dat je in je hart over Gods liefde mediteert en nadenkt en Gods werk overpeinst.

Begin eerst vanuit het aspect van het gebed. Bid met onverdeelde aandacht en op vaste tijden. Hoe weinig tijd je ook ter beschikking hebt, hoe druk je werk ook is of wat je ook overkomt, bid elke dag zoals gewoonlijk en eet en drink Gods woorden zoals gewoonlijk. Zolang je Gods woorden eet en drinkt zul je, hoe je omgeving ook is, grote vreugde hebben in je geest en zul je niet gestoord worden door de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen. Wanneer je doorgaans in je hart nadenkt over God, kan dat wat er buiten gebeurt je niet storen. Dit is wat het betekent om gestalte te bezitten. Begin met gebed: stil bidden voor God is het meest vruchtbaar. Eet en drink daarna de woorden van God, zoek het licht in Gods woorden door erover na te denken, vind het beoefeningspad, zorg dat je weet wat God bedoelt bij het spreken van Zijn woorden en dat je die precies begrijpt. Gewoonlijk zou het normaal voor je moeten zijn om in je hart dichtbij God te kunnen komen, Gods liefde te overdenken en Gods woorden te overpeinzen, zonder dat je door externe dingen wordt gestoord. Wanneer je hart een bepaalde mate van vrede heeft bereikt, zul je in stilte kunnen mijmeren en in jezelf Gods liefde kunnen overdenken en werkelijk dichtbij Hem kunnen komen, ongeacht je omgeving, tot je uiteindelijk zo ver bent, dat er lof opkomt in je hart, en zoiets is zelfs beter dan gebed. Dan zul je een zekere gestalte verkrijgen. Als je de hierboven beschreven gesteldheden kunt bereiken, zal dat bewijs zijn dat je hart werkelijk vrede kent voor God. Dit is de eerste fundamentele les. Pas nadat mensen in vrede kunnen zijn tegenover God, kunnen ze aangeraakt worden door de Heilige Geest en verlicht en geïllumineerd worden door de Heilige Geest. Pas dan kunnen ze echte communicatie hebben met God en ook Gods wil en de begeleiding van de Heilige Geest begrijpen. Ze zullen dan het juiste pad in hun geestelijke leven zijn opgegaan. Wanneer hun training om in Gods aanwezigheid te leven een bepaalde diepgang heeft bereikt, en ze zichzelf kunnen verzaken, zichzelf kunnen verachten en in Gods woorden kunnen leven, dan zijn hun harten werkelijk in vrede tegenover God. In staat zijn om jezelf te verachten, te vervloeken en te verzaken is het effect dat bereikt wordt door Gods werk en kan niet door mensen op eigen houtje worden gedaan. Daarom is de oefening van het stillen van je hart tegenover God een les die mensen onmiddellijk moeten binnengaan. Sommige mensen zijn niet alleen gewoonlijk niet in staat in vrede te zijn in Gods aanwezigheid, maar kunnen zelfs onder het gebed hun hart niet stillen tegenover God. Dit schiet te veel tekort ten opzichte van Gods normen! Als je hart niet in vrede kan zijn tegenover God, kun je dan bewogen worden door de Heilige Geest? Als je iemand bent die geen vrede kan hebben tegenover God, ben je gevoelig voor afleiding wanneer er iemand voorbijkomt, of wanneer anderen praten, en kunnen je gedachten afgeleid worden wanneer anderen dingen doen; in dat geval leef je niet in Gods aanwezigheid. Als je hart werkelijk in vrede is tegenover God, zul je door niets van wat er in de wereld om je heen gebeurt worden gehinderd en zul je door geen enkele mens of gebeurtenis en geen enkel ding in beslag worden genomen. Als je hierin intrede hebt, zullen die negatieve gesteldheden en alle negatieve dingen – menselijke opvattingen, levensfilosofieën, abnormale relaties tussen mensen, en ideeën en gedachten, enzovoorts – natuurlijkerwijze verdwijnen. Omdat je altijd Gods woorden overdenkt en je hart altijd dichtbij God komt en altijd in beslag wordt genomen door de huidige woorden van God, zullen die negatieve dingen van je wegvallen zonder dat je het beseft. Wanneer nieuwe en positieve dingen je in beslag nemen, zullen negatieve oude dingen geen plek hebben, dus schenk geen aandacht aan die negatieve dingen. Je hoeft je niet in te spannen om ze te beheersen. Je moet je erop richten om in vrede te zijn tegenover God, zo veel als je kunt Gods woorden te eten, drinken en genieten, zo veel als je kunt lofzangen te zingen om God te loven, en God de kans te geven om aan je te werken. God wil immers nu de mensheid persoonlijk vervolmaken, en Hij wil je hart winnen; Zijn Geest beweegt je hart en als je, door de begeleiding van de Heilige Geest te volgen, in Gods aanwezigheid komt te leven, zul je God tevredenstellen. Als je aandacht schenkt aan het leven in Gods woorden en meer communiceert over de waarheid om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, zullen die religieuze opvattingen en je zelfgenoegzaamheid en zelfingenomenheid allemaal verdwijnen, en zul je weten hoe je je moet uitputten voor God, hoe je God moet liefhebben en hoe je God tevreden moet stellen. En zonder dat je het beseft, zullen die dingen die niet relevant zijn voor God volledig uit je bewustzijn verdwijnen.

De woorden van God overdenken en erover bidden onder het eten en drinken van Zijn huidige woorden is de eerste stap om in vrede te zijn tegenover God. Als je echt in vrede kunt zijn tegenover God, zullen de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest met je zijn. Elk geestelijk leven wordt bereikt door in vrede te zijn in Gods aanwezigheid. Onder het bidden moet je in vrede zijn tegenover God, en pas dan kun je bewogen worden door de Heilige Geest. Wanneer je in vrede bent tegenover God onder het eten en drinken van Gods woorden, kun je verlicht en geïllumineerd worden en een waar begrip van Gods woorden verkrijgen. Wanneer je, bij je gewoonlijke activiteiten van meditatie en communicatie en het dicht naderen van God in je hart, tot vrede komt tegenover God, zul je echte nabijheid tot God kunnen genieten, echt begrip kunnen hebben van Gods liefde en Zijn werk en ware bedachtzaamheid en zorg voor Gods bedoelingen kunnen tonen. Hoe meer je gewoonlijk in vrede kunt zijn tegenover God, hoe meer je geïllumineerd zult worden en hoe beter je begrip zal zijn van je eigen verdorven gezindheid, van wat je tekortkomt, van wat je moet binnengaan, van de functie waarin je moet dienen en van waar je gebreken liggen. Dit alles wordt bereikt door in vrede te zijn in Gods aanwezigheid. Als je werkelijk diepte bereikt in je vrede tegenover God, kun je bepaalde mysteriën van de geest begrijpen, begrijpen wat God tegenwoordig in jou wil uitvoeren, een dieper begrip verwerven van Gods woorden, de essentie van Gods woorden begrijpen, de substantie van Gods woorden begrijpen, het wezen van Gods woorden begrijpen en het beoefeningspad duidelijker en nauwkeuriger zien. Als je er niet in slaagt voldoende diepte te bereiken bij het komen tot vrede in je geest, zul je maar een beetje bewogen worden door de Heilige Geest; je zult je van binnen versterkt voelen en een zekere mate van vreugde en vrede voelen, maar je zult niets diepers begrijpen. Ik heb eerder gezegd: als mensen niet elk grammetje van hun kracht inzetten, zal het moeilijk voor hen zijn om mijn stem te horen of mijn gezicht te zien. Dit verwijst naar het bereiken van diepte in je vrede tegenover God, en niet naar het verrichten van oppervlakkige inspanningen. Iemand die echt in vrede kan zijn in de aanwezigheid van God kan zichzelf bevrijden van alle wereldse banden en kan bezit door God bereiken. Allen die niet in staat zijn in vrede te zijn in Gods aanwezigheid zijn gegarandeerd losbandig en ongeremd. Allen die in staat zijn in vrede te zijn voor God zijn degenen die vroom zijn tegenover God en die naar God verlangen. Alleen zij die in vrede zijn tegenover God hechten waarde aan het leven, hechten waarde aan communicatie in de geest, dorsten naar Gods woorden en streven de waarheid na. Allen die geen waarde hechten aan het in vrede tegenover God zijn en die niet oefenen om in vrede tegenover God te zijn, zijn ijdel en oppervlakkig, gehecht aan de wereld en zonder leven; zelfs als ze zeggen in God te geloven, is dat maar lippendienst. Zij die uiteindelijk door God worden vervolmaakt en compleet gemaakt, zijn mensen die in vrede kunnen zijn in Zijn aanwezigheid. Zij die in vrede zijn tegenover God worden daarom gezegend met grote zegeningen. Mensen die in de loop van de dag nauwelijks tijd nemen om Gods woorden te eten en drinken, die druk bezig zijn met externe aangelegenheden en weinig waarde hechten aan het binnengaan van het leven – dit zijn allemaal hypocrieten zonder perspectief op toekomstige groei. Het zijn degenen die in vrede kunnen zijn tegenover God en die echt kunnen communiceren met God die Gods volk zijn.

Om voor God te komen en Zijn woorden te aanvaarden als jouw leven, moet je eerst in vrede zijn tegenover God. Alleen wanneer je in vrede bent tegenover God, zal God je verlichten en je kennis geven. Hoe meer mensen in vrede zijn tegenover God, hoe beter ze in staat zijn Gods verlichting en illuminatie te ontvangen. Dit alles vereist van mensen dat ze vroomheid en geloof hebben; alleen op die manier kunnen ze vervolmaakt worden. De fundamentele les voor het binnengaan van het geestelijke leven is: in vrede zijn in Gods aanwezigheid. Alleen als je in vrede bent in Gods aanwezigheid zal al je geestelijke training effectief zijn. Als je hart niet in staat is in vrede te zijn tegenover God, zul je het werk van de Heilige Geest niet kunnen ontvangen. Als je hart in vrede is tegenover God, wat je ook aan het doen bent, dan ben je iemand die in Gods aanwezigheid leeft. Als je hart in vrede is tegenover God en dichtbij God komt, wat je ook aan het doen bent, bewijst dat dat je iemand bent die in vrede is tegenover God. Als je, onder het praten met anderen of onder het lopen, kunt zeggen: “Mijn hart komt dichtbij God en is niet gericht op bijkomstigheden, en ik kan in vrede zijn tegenover God”, dan ben je iemand die in vrede is tegenover God. Laat je met niets in wat je hart in de richting van externe zaken trekt, of met mensen die je hart scheiden van God. Wat het ook is dat je hart kan afleiden van het nabij God zijn, zet het opzij of blijf ervan weg. Dit is van groter profijt voor je leven. Nu is precies de tijd voor het grote werk van de Heilige Geest, de tijd waarop God persoonlijk mensen vervolmaakt. Als je op dit moment niet in vrede kunt zijn tegenover God, ben je niet iemand die zal terugkeren voor de troon van God. Als je andere dingen dan God nastreeft, zul je onmogelijk kunnen worden vervolmaakt door God. Zij die tegenwoordig zulke uitspraken van God kunnen horen en er desondanks niet in slagen in vrede te zijn tegenover Hem, zijn mensen die niet van de waarheid houden en niet van God houden. Als je jezelf niet opoffert op dit moment, waar wacht je dan op? Jezelf opofferen houdt in: je hart stillen tegenover God. Dat zou een echte offergave zijn. Ieder die zijn hart nu echt aan God aanbiedt, is ervan verzekerd dat hij compleet zal worden gemaakt door God. Niets, wat het ook is, kan je hinderen; of het nou is om je te snoeien of te behandelen, en of je met frustratie of mislukking te maken krijgt, je hart moet altijd in vrede zijn tegenover God. Hoe mensen je ook behandelen, je hart moet in vrede zijn tegenover God. Welke omstandigheden je ook tegenkomt – of je nou geplaagd wordt door tegenspoed, leed, vervolging of verschillende beproevingen – je hart moet altijd in vrede zijn tegenover God; dat zijn de paden om vervolmaakt te worden. Alleen wanneer je werkelijk in vrede bent tegenover God, zullen Gods huidige woorden je duidelijk worden. Je kunt dan op een juistere manier en zonder afwijking de illuminatie en verlichting van de Heilige Geest beoefenen, met grotere helderheid Gods bedoelingen begrijpen die je dienst een duidelijkere richting zullen geven, nauwkeuriger de beweging en begeleiding van de Heilige Geest begrijpen en ervan verzekerd zijn te leven onder de begeleiding van de Heilige Geest. Dat zijn de effecten die worden bereikt door echt in vrede te zijn tegenover God. Wanneer mensen geen duidelijkheid hebben over Gods woorden, geen beoefeningspad hebben, er niet in slagen Gods bedoelingen te begrijpen of de principes van de beoefening niet hebben, komt dat doordat hun hart niet in vrede is tegenover God. Het doel van in vrede zijn tegenover God is oprecht en pragmatisch zijn, juistheid en transparantie zoeken in Gods woorden en, uiteindelijk, de waarheid begrijpen en God kennen.

Als je hart niet vaak in vrede is tegenover God, heeft God geen mogelijkheid om je te vervolmaken. Geen vastberadenheid hebben komt neer op geen hart hebben, en iemand zonder hart kan niet in vrede zijn tegenover God; zo iemand weet niet hoeveel werk God doet of hoeveel Hij spreekt, en evenmin weet hij hoe hij moet beoefenen. Is dat geen persoon zonder hart? Kan een persoon zonder hart in vrede zijn voor God? God heeft geen mogelijkheid om mensen zonder hart te vervolmaken – zij verschillen niet van lastdieren. God heeft zo duidelijk en transparant gesproken, en toch is je hart onbewogen gebleven en ben je nog altijd niet in staat in vrede te zijn tegenover God. Ben je dan geen stom beest? Sommige mensen gaan de verkeerde kant op als ze oefenen om in vrede te zijn in Gods aanwezigheid. Wanneer het tijd is om te koken, koken ze niet, en wanneer het tijd is om klussen te doen, doen ze die niet, maar blijven ze gewoon bidden en mediteren. In vrede zijn tegenover God betekent niet dat men niet kookt of geen klussen doet, of zijn leven niet leeft; veeleer is het het vermogen om je hart te stillen tegenover God in alle normale gesteldheden, en een plek voor God te hebben in je hart. Wanneer je bidt, moet je op gepaste wijze voor God knielen om te bidden; wanneer je klussen doet of eten bereidt, stil dan je hart tegenover God, overdenk Gods woorden of zing lofzangen. In welke situatie je je ook bevindt, je moet je eigen manier van beoefening hebben, je moet alles doen wat je kunt om dichtbij God te komen, en je moet uit alle macht proberen je hart te stillen tegenover God. Wanneer de omstandigheden het toelaten, bid dan met volle aandacht; wanneer de omstandigheden het niet toelaten, kom dan dichtbij God in je hart terwijl je de taak van het moment uitvoert. Wanneer je Gods woorden kunt eten en drinken, eet en drink dan Zijn woorden; wanneer je kunt bidden, bid dan; wanneer je aan God kunt denken, denk dan aan Hem. Met andere woorden: zet je volledig in om jezelf te trainen voor intrede in overeenstemming met je omgeving. Sommige mensen kunnen in vrede zijn tegenover God wanneer er niets aan de hand is, maar zodra er iets gebeurt, raken hun gedachten afgeleid. Dat is niet in vrede zijn tegenover God. De juiste manier om te ervaren is deze: onder geen enkele omstandigheid verwijdert iemands hart zich van God, of voelt het zich gehinderd door mensen, gebeurtenissen of dingen van buiten; pas dan is men iemand die echt in vrede is tegenover God. Sommige mensen zeggen dat wanneer ze bidden op bijeenkomsten hun hart in vrede kan zijn tegenover God, maar in de communicatie met anderen zijn ze niet in staat in vrede te zijn tegenover God, en nemen hun gedachten de vrije loop. Dit is niet in vrede zijn tegenover God. Tegenwoordig bevinden de meeste mensen zich in deze gesteldheid, hun hart is niet in staat altijd in vrede te zijn tegenover God. Daarom moeten jullie meer moeite doen om jezelf te oefenen op dit terrein, stap voor stap het juiste pad van levenservaring opgaan en het pad opgaan van vervolmaking door God.

Vorige: Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden

Volgende: Houd Gods wil in gedachten om volmaaktheid te bereiken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek