Intrede in het leven 6

Dagelijkse woorden van God Fragment 556

Alleen door de waarheid na te streven kan iemand verandering in gezindheid bereiken: dit is iets wat mensen moeten begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je makkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je wil groeien in het leven, moet je de waarheid in alles nastreven. Wat je ook doet, je moet uitzoeken hoe je je moet gedragen om in overeenstemming te zijn met de waarheid, en erachter komen welke smetten er in je bestaan die de waarheid schenden; je moet van deze dingen een duidelijk begrip hebben. Wat je ook doet, je moet nagaan of het al dan niet waarde heeft. Je kunt dingen doen die betekenis hebben, maar je moet geen dingen doen die geen betekenis hebben. Ten aanzien van de dingen die je wel of niet zou kunnen doen: als je ze kunt laten gaan, moet je ze laten gaan. Anders moet je, als je deze dingen al een tijdje doet, maar er later achter komt dat je ze los moet laten, een snelle beslissing nemen en ze vlug loslaten. Dat is het principe dat je zou moeten volgen bij alles wat je doet. Sommige mensen stellen de volgende vraag: Waarom is het zoeken en het in de praktijk brengen van de waarheid zo ontzettend moeilijk, alsof je met een roeiboot tegen de stroom in roeit, en je, zodra je niet langer vooruitroeit, achteruit wordt gedreven? Waarom is het eigenlijk veel makkelijker om slechte of betekenisloze dingen te doen – net zo makkelijk als met een boot stroomafwaarts varen? Waarom heeft het daar veel van weg? Dat komt omdat het de menselijke natuur is om God te verraden. Satans natuur is een dominante rol in mensen gaan spelen, en dit is een reactionaire macht. Mensen met een natuur die God verraadt zijn uiteraard zeer geneigd dingen te doen die Hem verraden, en positieve acties zijn voor hen van nature moeilijk uit te voeren. Dit wordt geheel en al beslist door de natuur en de essentie van de mensheid. Zodra je werkelijk de waarheid begrijpt en die van binnenuit begint lief te hebben, zul je de kracht krijgen dingen te doen die overeenstemmen met de waarheid. Dit wordt dan normaal en zelfs moeiteloos en plezierig, en je voelt dat het doen van iets negatiefs een grote inspanning zou vergen. Dit komt omdat de waarheid een dominante rol in je hart heeft ingenomen. Als je werkelijk de waarheid over het menselijk leven begrijpt en over wat voor soort mens je moet zijn – hoe je een oprecht en ongecompliceerd mens kunt zijn, een eerlijk mens, iemand die getuigenis geeft voor God en Hem dient, dan zul je nooit meer in staat zijn boze handelingen te verrichten die Hem tarten, en ook nooit meer de rol van valse leider, valse werker of antichrist spelen. Zelfs als Satan je misleidt of een slecht iemand je ophitst, zul je het niet doen. Wie jou ook probeert te dwingen, je zult nog steeds niet op die manier handelen. Wanneer mensen de waarheid verwerven en die waarheid hun leven wordt, krijgen ze het vermogen om een afkeer te hebben van het kwaad en van binnen een walging te voelen voor negatieve dingen. Het zou moeilijk voor hen zijn om kwaad te doen, omdat hun levensgezindheid is veranderd en ze door God zijn vervolmaakt.

Als je echt de waarheid in je hebt, dan is het pad dat je begaat vanzelf het correcte pad. Zonder de waarheid is het makkelijk kwaad te doen, en doe je dat in weerwil van jezelf. Als er bijvoorbeeld arrogantie en verwaandheid in je staken, zou je het onmogelijk vinden om God niet te trotseren. Je zou je gedwongen voelen om Hem te trotseren. Je zou het niet expres doen, je zou het doen omdat je arrogante en verwaande natuur over je heerst. Door je arrogantie en verwaandheid zul je op God neerkijken en Hem als onbelangrijk beschouwen, ze zouden je ertoe brengen jezelf te verheffen, jezelf voortdurend op de voorgrond te plaatsen en ten slotte op Gods plaats te gaan zitten en getuigenis af te leggen voor jezelf. Uiteindelijk zou je je eigen ideeën, gedachten en opvattingen veranderen tot waarheden die moeten worden aanbeden. Zie toch hoeveel kwaad wordt gedaan door mensen die in de greep zijn van hun arrogante en verwaande natuur! Om hun kwade daden op te lossen, moeten ze eerst het probleem van hun natuur oplossen. Zonder verandering in hun gezindheid zou het niet mogelijk zijn dit probleem tot een fundamentele oplossing te brengen. Wanneer je enig begrip van God hebt, wanneer je je eigen verdorvenheid kunt zien en de verachtelijkheid en lelijkheid van arrogantie en verwaandheid kunt herkennen, zul je vervuld worden van walging en er ziek en overstuur van worden. Je zult in staat zijn bewust wat dingen te doen om God tevreden te stellen en je daarbij op je gemak voelen. Je zult bewust getuigenis kunnen geven voor God en daarbij vreugde voelen. Je zult jezelf bewust ontmaskeren, je eigen lelijkheid blootleggen, en daarbij zul je je van binnen goed voelen en het gevoel krijgen dat je in een betere geestesgesteldheid verkeert. De eerste stap bij het nastreven van een verandering in je gezindheid is dus het streven Gods woorden te begrijpen en binnen te gaan in de waarheid. Alleen door de waarheid te begrijpen kun je onderscheidingsvermogen krijgen. Alleen met onderscheidingsvermogen kun je dingen grondig begrijpen. Alleen door dingen grondig te begrijpen kun je het vlees verzaken en, stap voor stap, op het juiste spoor komen met je geloof in God. Dit heeft te maken met hoe vastbesloten mensen zijn wanneer ze de waarheid nastreven. Als iemand echt vastbesloten is, dan zal hij na een half of een heel jaar beginnen met het juiste pad te betreden. Binnen drie tot vijf jaar zal hij resultaat zien en het gevoel hebben dat hij vooruit gaat in het leven. Als je in God gelooft, maar de waarheid niet nastreeft, dan kun je wel tien jaar geloven zonder enige verandering mee te maken. Uiteindelijk zul je geloven dat dit nu juist precies is wat geloof in God betekent, je zult denken dat het erg overeenkomt met hoe je voorheen in de wereld leefde en dat het zinloos is om te leven. Dit bewijst werkelijk dat zonder de waarheid het leven leeg is. Je bent misschien wel in staat wat woorden uit een doctrine te spreken, maar je blijft je troosteloos en ongemakkelijk voelen. Als mensen enige kennis van God hebben, weten hoe ze een betekenisvol leven moeten leiden en enige dingen kunnen doen om God tevreden te stellen, dan voelen ze dat dat het ware leven is, dat hun leven alleen betekenis heeft door zo te leven en dat ze zo moeten leven om God enige voldoening te geven en zich voldaan te voelen. Als ze God bewust tevreden kunnen stellen, de waarheid in praktijk kunnen brengen, hun eigen ideeën kunnen opgeven en gehoorzaam en weloverwogen tegenover Gods wil kunnen staan – als ze al deze dingen bewust kunnen doen - dan is dat wat het betekent om zorgvuldig de waarheid in praktijk te brengen en om oprecht de waarheid in praktijk te brengen. Dit lijkt dan in het geheel niet op hoe ze eerder op hun fantasieën vertrouwden en zich aan hun doctrines en regels vasthielden. In feite is het dodelijk vermoeiend om wat dan ook te doen als ze de waarheid niet begrijpen, om aan doctrines en regels vast te houden, geen doel te hebben en dingen blind te doen. Alleen met de waarheid kunnen ze vrij zijn – dit is niet gelogen – en daarmee kunnen ze dingen gemakkelijk en graag doen. Zij die zo'n gesteldheid hebben, zijn mensen die de waarheid bezitten, het zijn degenen van wie de gesteldheid is veranderd.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kan iemand een verandering in gezindheid verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 557

Als je op zoek bent naar intrede, moet ieder ding onderzocht worden. Alle dingen moeten grondig in het licht worden gezien van Gods woord en de waarheid, zodat je weet hoe je ze volledig in overeenstemming met Gods wil moet aanpakken. De dingen die voortkomen uit jouw eigen wil kun je dan achter je laten. Je zult weten hoe je de dingen moet doen volgens de wil van God, en dan ga je ze ook doen. Het zal voelen alsof alles zijn natuurlijke verloop heeft en het zal buitengewoon makkelijk lijken. Zo doen mensen het die de waarheid bezitten. Je kunt anderen dan echt laten zien dat je gezindheid is veranderd en ze zullen zien dat je zeker enkele goede daden hebt verricht, dat je principieel handelt en dat je alles goed doet. Dit is iemand die de waarheid begrijpt en die inderdaad enige menselijke gelijkenis heeft. Echt, het woord van God heeft resultaat geoogst in mensen. Zodra mensen werkelijk de waarheid begrijpen, kunnen ze hun zijnstoestand ontwaren, gecompliceerde zaken tot op de bodem doorzien en de gepaste manier kennen om te praktiseren. Als je de waarheid niet begrijpt, zul je niet in staat zijn je zijnstoestand te onderscheiden. Dan zul je tegen jezelf willen rebelleren maar geen idee hebben hoe je dat moet doen of waar je eigenlijk tegen rebelleert. Je zult je eigenwijsheid willen opgeven, maar als je denkt dat je eigenwijsheid overeenstemt met de waarheid, hoe kun je die dan opgeven? Je zou zelfs kunnen denken dat die is verlicht door de Heilige Geest en daarom koste wat kost kunnen weigeren het op te geven. Dat betekent dat mensen, als ze de waarheid niet bezitten, sterk geneigd zijn te denken dat hun eigen wil, hun menselijke onzuiverheden, goede bedoelingen, hun menselijke warrige liefde en menselijke praktijken juist zijn en overeenstemmen met de waarheid. Hoe kun je dan tegen deze zaken rebelleren? Als je de waarheid niet begrijpt of niet weet wat het betekent om de waarheid in praktijk te brengen, en als je ogen wazig zijn en jij geen idee hebt welke kant je op moet en dus alleen maar dingen kunt doen op grond van wat jij denkt dat juist is, dan zul je bepaalde handelingen begaan die van het juiste pad afwijken en verkeerd zijn, en daarvan zullen sommigen in overeenstemming zijn met de regels, zullen sommigen voortkomen uit enthousiasme en zullen sommigen van Satan afkomstig zijn en beroering veroorzaken. Zo gedragen mensen zich die de waarheid niet bezitten: een stukje naar links en dan een stukje naar rechts; het ene moment correct, en het volgende moment afwijkend; zonder enige nauwkeurigheid. Mensen die de waarheid niet bezitten, hebben een absurd gezichtspunt op dingen. Hoe kunnen ze de zaken dan op de juiste manier aanpakken? Hoe kunnen ze eventuele problemen oplossen? Het is niet eenvoudig om de waarheid te begrijpen. Om in staat te zijn Gods woorden te begrijpen moet je de waarheid begrijpen, en de waarheid die mensen in staat zijn te begrijpen is beperkt. Zelfs als ze al hun hele leven in Hem geloven, zal hun vermogen om Gods woorden te begrijpen nog steeds beperkt zijn. Zelfs wie betrekkelijk ervaren is, kan op zijn best het punt bereiken dat hij geen dingen meer doet die een duidelijk verzet tegen God zijn, geen dingen die duidelijk slecht zijn en geen dingen bij wie niemand gebaat is. Het is onmogelijk voor hen om een toestand te bereiken waarin hun eigenwijsheid totaal geen rol speelt. Dat is omdat mensen normale gedachten hebben, en hun denken conformeert zich deels aan Gods woorden en behoort tot een aspect van bevattingsvermogen dat niet kan worden aangemerkt als eigenwijsheid. Het komt er echter op aan om die delen van eigenwijsheid te onderscheiden die tegen Gods woorden, tegen de waarheid en tegen de verlichting door de Heilige Geest ingaan. Dus je moet je inspannen om Gods woorden te kennen, en alleen door de waarheid te begrijpen kun je onderscheidingsvermogen hebben.

uit ‘Alleen door de waarheid na te streven kan iemand een verandering in gezindheid verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 558

Om jezelf te kennen, moet je weten hoe jij zelf je verdorvenheid tot uiting brengt, moet je je eigen vitale zwakke punten, je gezindheid, en je natuur en je wezen kennen. Je moet ook tot op het kleinste detail die dingen kennen die worden geopenbaard in je dagelijkse leven – je motieven, je perspectieven en je houding tegenover alles – of je nu thuis bent of buiten, wanneer je deelneemt aan bijeenkomsten, wanneer je het woord van God eet en drinkt, en bij elke kwestie die je tegenkomt. Door middel van deze dingen moet je jezelf leren kennen. Om jezelf op een dieper niveau te leren kennen, moet je Gods woorden integreren. Alleen door jezelf op basis van Zijn woorden te kennen, kun je resultaten bereiken. Als we het oordeel van Gods woorden ontvangen, moeten we niet vrezen voor lijden of bang zijn voor pijn, en we moeten nog minder bevreesd zijn dat Gods woorden ons hart zullen doorboren. We zouden meer van Zijn uitspraken moeten lezen over hoe Hij ons oordeelt en tuchtigt, en onze verdorven essenties blootlegt. Die moeten we lezen en onszelf daar vaker aan afmeten. Meet anderen daar niet aan af – wij moeten onszelf daaraan afmeten. Het ontbreekt ons aan geen enkele van deze dingen; wij allemaal komen daarmee overeen. Als je het niet gelooft, ga het dan zelf maar ervaren. Na het lezen van Gods woorden zijn sommige mensen niet in staat die op zichzelf toe te passen. Zij denken dat die woorden voor een deel niet over hen maar over andere mensen gaan. Bijvoorbeeld, wanneer God mensen als sloeries en hoeren ontmaskert, denken sommige zusters dat zulke woorden niet op hen slaan, omdat ze hun echtgenoot altijd trouw zijn geweest. Andere zusters denken evenmin dat zulke woorden niet over hen kunnen gaan, aangezien ze niet getrouwd zijn en nog nooit hebben gevrijd. Sommige broeders denken dat deze woorden alleen gericht zijn op vrouwen en niets met hen te maken hebben. Sommige mensen vinden zulke woorden van God te onaangenaam klinken en weigeren ze te aanvaarden. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat Gods woorden in sommige gevallen verkeerd zijn. Is dat de juiste houding tegenover Gods woorden? Mensen zijn niet in staat om op grond van Gods woorden over zichzelf na te denken. Dat ‘sloeries’ en ‘hoeren’ slaat hier op de verdorvenheid van promiscuïteit onder de mensen. Of je nu een man of een vrouw bent, getrouwd of ongetrouwd, iedereen is bezeten van de verdorvenheid van promiscuïteit – dus hoe kan het dan niets met jou te maken hebben? Gods woorden onthullen de verdorven gezindheden van mensen. Of je nu een man of een vrouw bent, het niveau van je verdorvenheid is hetzelfde. Waar of niet? Voordat we ook maar iets anders gaan doen, moeten we ons realiseren dat we elk van de woorden die door God zijn gesproken moeten aanvaarden, of die uitspraken nu plezierig klinken of niet en ongeacht of die ons een bitter of een zoet gevoel geven. Zo is de houding die we ten aanzien van Gods woorden dienen aan te nemen. Over wat voor soort houding hebben we het? Is het een devote houding, een geduldige houding of een houding die lijden omvat? Ik zeg jullie dat het niet een daarvan is. In ons geloof moeten we krachtig blijven beamen dat Gods woorden de waarheid zijn. Omdat ze inderdaad de waarheid zijn, moeten wij ze rationeel aanvaarden. Of we het nu wel of niet kunnen herkennen of toegeven, onze eerste houding ten opzichte van Gods woorden zou er een moeten zijn van volledige aanvaarding. Elke regel van Gods woorden gaat over een specifieke gesteldheid. Dat betekent dat geen enkele regel van Zijn uitspraken handelt over externe verschijnselen, laat staan over externe regels of een eenvoudige vorm van gedrag in mensen. Zo zijn die regels niet. Als je het idee hebt dat elke regel die door God wordt uitgesproken gaat over een eenvoudige vorm van menselijk gedrag of extern verschijnsel, dan heb je geen spiritueel begrip en begrijp je niet wat de waarheid is. Gods woorden zijn diepzinnig, hoe komt het dat ze diepzinnig zijn? Alles wat God zegt, alles wat Hij openbaart gaat over de verdorven gezindheden van mensen en over de wezenlijke en diepgewortelde factoren in hun leven. Het zijn essentiële dingen, geen externe verschijnselen en met name geen externe gedragingen. Wanneer we van mensen de externe verschijnselen zien, kan het lijken alsof ze allemaal in orde zijn. Maar waarom zegt God dan dat sommige mensen boze geesten zijn en sommige onreine geesten? Dit is een kwestie die voor jou niet zichtbaar is. Daarom kun je niet vertrouwen op het uiterlijk of op wat je aan de buitenkant ziet om Gods woorden vast te houden.

uit ‘Het belang van het streven naar de waarheid en het pad waarover dat kan worden nagestreefd’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 559

Hoe begrijp je de menselijke natuur? Je natuur begrijpen betekent in feite de diepten van je ziel ontleden; het heeft betrekking op wat er in je leven is. Het is de logica van Satan en de gezichtspunten van Satan waarnaar je hebt geleefd; dat wil zeggen dat het het leven van Satan is waarnaar jij hebt geleefd. Alleen door de diepere delen van je ziel bloot te leggen, kun je je natuur begrijpen. Hoe kunnen deze dingen worden blootgelegd? Aan de hand van enkel maar één of twee gebeurtenissen kunnen die dingen niet worden blootgelegd of geanalyseerd; in veel gevallen zou je, nadat je ergens mee klaar bent, nog niet tot begrip zijn gekomen. Er zouden drie tot vijf jaar voor nodig kunnen zijn voordat je daar een beetje besef en begrip over kunt verwerven. In veel situaties moet je aan zelfreflectie doen en je zelf leren kennen en je zult alleen resultaten krijgen wanneer je praktiseert om diep te graven. Naarmate je begrip van de waarheid sterker groeit en dieper wordt, kun je geleidelijk aan je eigen natuur en essentie leren kennen als gevolg van zelfreflectie en zelfkennis. Om je natuur te kennen, moet je enkele dingen volbrengen. Ten eerste moet je goed weten waar je van houdt. Dit verwijst niet naar wat je graag eet of draagt; hiermee wordt eerder verwezen naar de dingen waar je van geniet, de dingen die je benijdt, de dingen die je vereert, de dingen die je zoekt, en de dingen waar je op let in je hart, het soort mensen waarmee je graag in contact komt, het soort dingen dat je graag doet en het soort mensen dat je in je hart aanbidt. De meeste mensen houden bijvoorbeeld van mensen van groot aanzien, mensen die elegant spreken en zich elegant gedragen, of mensen die met welbespraakte vleierij spreken of diegenen die net doen alsof. Het bovengenoemde gaat erom met welke mensen ze graag contact hebben. Mensen houden er onder andere van om bepaalde dingen te kunnen doen die eenvoudig te doen zijn. Ook doen ze graag dingen die door anderen als goed gezien worden en die mensen ertoe zouden brengen hun lof en complimenten te uiten. De dingen waar mensen van houden als gevolg van hun natuur hebben een algemene eigenschap. Ze houden van dingen en mensen waarop anderen jaloers zijn vanwege uiterlijkheden, ze houden van dingen en mensen die er mooi en weelderig uitzien, en ze houden van dingen en mensen die door anderen worden vereerd om hun uiterlijk. De dingen waar mensen erg op zijn gesteld, zijn groots, schitterend, prachtig en indrukwekkend. Alle mensen vereren deze dingen. Het is te zien dat mensen niets van de waarheid bezitten en dat ze niet op echte mensen lijken. Deze dingen aanbidden heeft geen enkele betekenis, maar toch houden mensen ervan. […] Waar je van houdt, waar je je op concentreert, wat je vereert, wat je benijdt en waar je elke dag aan denkt in je hart zijn allemaal representatief voor je natuur. Het is genoeg om te bewijzen dat je natuur erg is gesteld op onrechtvaardigheid en dat je natuur in ernstige situaties slecht en ongeneeslijk is. Je moet je natuur zo analyseren dat je onderzoekt waar je erg op gesteld bent en wat je verzaakt in je leven. Misschien ben je voor een tijdje goed voor iemand, maar dit bewijst niet dat je erg op hem of haar gesteld bent. Waar je echt op gesteld bent, is precies dat wat in je natuur zit; zelfs als je botten waren gebroken, zou je er nog steeds van genieten en zou je het nooit kunnen verzaken. Dit is niet makkelijk om te veranderen. Neem bijvoorbeeld het vinden van een partner. Als een vrouw iemand heel leuk vindt, kunnen anderen dat niet tegenhouden. Al zijn haar benen gebroken, dan nog wil ze bij hem zijn; ze zou met hem willen trouwen, al zou dat betekenen dat ze sterven moest. Hoe komt dat? Dat komt doordat niemand kan veranderen wat mensen diep vanbinnen hebben zitten. Zelfs al sterft iemand, dan nog vindt de ziel van die persoon nog steeds dezelfde dingen leuk; dat zijn de dingen van de menselijke natuur, en die staan voor iemands essentie. De dingen waar mensen dol op zijn, bevatten enige onrechtvaardigheid. Sommigen tonen duidelijk hun genegenheid voor deze dingen, anderen niet; sommigen zijn er verzot op, anderen niet; sommige mensen hebben zelfbeheersing, terwijl anderen zich niet kunnen beheersen. Sommige mensen hebben de neiging om in duistere zaken weg te zakken, wat bewijst dat ze geen greintje leven bezitten. Als mensen in staat zijn om zich niet in deze dingen te verliezen en zich erdoor te laten inperken, bewijst dit dat hun gezindheid iets is veranderd en dat ze enige gestalte hebben. Sommige mensen begrijpen sommige waarheden, voelen dat ze leven hebben en dat ze van God houden. Het is in feite nog te vroeg, en een transformatie in je gezindheid ondergaan, is geen eenvoudige zaak. Is je natuur gemakkelijk te begrijpen? Ook al heb je er enig begrip van, dan is verandering nog niet gemakkelijk. Dit is moeilijk terrein voor mensen. Hoe mensen, zaken of dingen om je heen ook veranderen en hoe de wereld ook op zijn kop staat, als de waarheid je van binnenuit leidt, als die wortel in je heeft geschoten en Gods woorden als gids in je leven, je voorkeuren, je ervaringen en je bestaan dienen, dan ben je op dat punt echt getransformeerd. Nu is bij deze zogenaamde transformatie slechts sprake van mensen die wat samenwerken en wat enthousiasme en geloof hebben, maar dit kan niet worden beschouwd als transformatie en het bewijst niet dat mensen leven hebben; er is slechts sprake van de voorkeuren van mensen – niets meer dan dat.

Naast het blootleggen van de dingen waar mensen volgens hun natuur dol op zijn, dienen er ook andere aspecten te worden blootgelegd die betrekking hebben op hun natuur. Bijvoorbeeld de standpunten die mensen ten aanzien van dingen hebben, de methoden en doelen van mensen in het leven, de kernwaarden van mensen en hun zienswijze over het leven en alle zaken die betrekking hebben op de waarheid. Dit zijn allemaal dingen die zich diep in de menselijke ziel bevinden, en ze hebben een direct verband met de transformatie van gezindheid. Wat is dan de levensopvatting van de verdorven mensheid? Je zou kunnen zeggen dat die luidt: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Mensen leven allemaal voor zichzelf; om het nog duidelijker te zeggen: ze leven voor het vlees. Ze leven enkel maar om voedsel in hun mond te krijgen. Hoe verschilt een dergelijk bestaan met dat van de dieren? Een dergelijke manier van leven heeft geen enkele waarde, laat staan dat het enige betekenis heeft. Je zienswijze op het leven omvat waar je op vertrouwt om in de wereld te leven, waar je voor leeft en hoe je leeft – en dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met de essentie van de menselijke natuur. Door de natuur van de mensen te analyseren zul je zien dat alle mensen zich tegen God verzetten. Het zijn allemaal duivels en er bestaat geen werkelijk goed mens. Alleen door de natuur van mensen te ontleden kun je werkelijk de kern en verdorvenheid van de mensheid kennen, begrijpen waar mensen eigenlijk toe behoren, waaraan het ze in feite ontbreekt, waarmee ze zouden moeten worden uitgerust, en hoe ze een menselijke gelijkenis uit moeten leven. Het is niet makkelijk om iemands natuur naar waarheid te ontleden en zoiets kan niet worden verricht als men Gods woorden niet heeft ervaren of als men niet over werkelijke ervaringen beschikt.

uit ‘Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 560

Uit welke zaken bestaat iemands natuur? Je kent alleen de verdorvenheid, ongehoorzaamheid, tekortkomingen, gebreken, opvattingen en bedoelingen van de mens en bent niet in staat de dingen in zijn natuur te ontdekken. Je kent alleen de buitenste laag, zonder in staat te zijn de oorsprong ervan te ontdekken. Dat komt niet neer op kennis van de natuur van de mens. Sommigen beschouwen deze oppervlakkige zaken zelfs als de natuur van de mens en zeggen: “Moet je horen, ik begrijp de natuur van de mens; ik erken mijn arrogantie. Is dat niet de natuur van de mens?” Arrogantie is een onderdeel van de natuur van een mens, dat is zeker waar. Het is echter niet genoeg om dat in doctrinaire zin te erkennen. Wat betekent het je eigen natuur te kennen? Hoe kun je haar kennen? Op basis van welke aspecten kun je haar kennen? Verder, hoe moet iemands natuur specifiek bekeken worden in het licht van de dingen die hij openbaart? Allereerst kun je iemands natuur opmaken aan de hand van zijn interesses. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld dol op dansen, andere houden in het bijzonder van zangers en filmsterren, en sommigen verafgoden bepaalde beroemde mensen. Uit deze interesseskunnen we opmaken, wat de natuur van deze mensenis. Bijvoorbeeld: sommige mensen kunnen een bepaalde zanger echt verafgoden, wat zover kan gaan dat ze geobsedeerd zijn door elke beweging, elke glimlach en elk woord van deze zanger. Ze fixeren zich op de zanger en fotograferen zelfs alles wat de zanger draagt en imiteren het. Wat toont deze mate van verafgoding aan over de natuur van deze persoon? Het toont aan dat zo iemand alleen deze dingen in zijn hart heeft, en niet God. Alle dingen waar deze persoon aan denkt, die hij liefheeft en nastreeft zijn van Satan, ze nemen het hart van deze mens in beslag, en zijn hart geeft zich aan deze dingen over. Wat is hier het probleem? Als iemand extreem veel van iets houdt, dan wordt zoiets het leven van iemand en neemt het zijn hart in beslag. Dit bewijst volkomen dat deze mens een afgodendienaar is die God niet wil en in plaats daarvan de duivel liefheeft. We kunnen daarom concluderen dat de natuur van zo’n mens er een is die de duivel liefheeft en vereert, niet van de waarheid houdt, en God niet wil. Is dit niet de juiste wijze om iemands natuur te beschouwen? Die is volledig juist. Dit is de manier waarop de natuur van een mens wordt ontleed. Bijvoorbeeld, voor sommige mensen is met name Paulus een idool. Ze treden graag naar buiten om speeches te houden en werk te doen. Ze vinden het fijn om vergaderingen bij te wonen en te preken en ze houden ervan als mensen naar hen luisteren, hen vereren en om hen heen draaien. Ze hebben graag status in de ogen van anderen en vinden het fijn als anderen het beeld waarderen dat zij presenteren. Laten we hun natuur analyseren aan de hand van deze gedragingen: wat is hun natuur? Als ze zich echt zo gedragen, dan is daarmee voldoende aangetoond dat ze arrogant en verwaand zijn. Ze vereren God helemaal niet; ze zoeken een hogere status en willen gezag hebben over anderen, bezit van hen nemen en status hebben in hun ogen. Dat is het klassieke beeld van Satan. De aspecten van hun natuur die opvallen zijn arrogantie en verwaandheid, een onwil om God te vereren, en een verlangen om door anderen vereerd te worden. Dit soort gedragingen kunnen je een duidelijk beeld geven van hun natuur.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 561

De hele mensheid is verdorven door Satan, en het ligt in de natuur van de mens om God te verraden. En toch zijn er onder alle mensen die door Satan zijn verdorven personen die zich aan Gods werk kunnen onderwerpen en de waarheid kunnen accepteren. Dat zijn degenen die de waarheid kunnen verwerven en een transformatie in hun gezindheid kunnen bereiken. Er zijn ook mensen die zich niet richten op het zoeken van de waarheid. Die zijn al tevreden als ze de doctrines begrijpen. Zij horen een goede doctrine en houden zich eraan, en als ze die eenmaal begrijpen, kunnen ze tot op zekere hoogte hun plichten vervullen. Die mensen doen wat ze gezegd wordt en hebben een middelmatige menselijkheid. Zij zijn tot op zekere hoogte bereid zich uit te putten, wereldsheid achter zich te laten en lijden te doorstaan. Ze zijn echter niet serieus wat de waarheid aangaat, ze denken dat het volstaat als ze geen zonde begaan en zijn niet in staat ooit de essentie van de waarheid te begrijpen. Als zulke mensen uiteindelijk standvastig kunnen blijven, kunnen zij ook worden gespaard, maar hun gezindheid kan niet worden getransformeerd. Als je wilt worden gezuiverd van verdorvenheid en een verandering van je levensgezindheid wilt ondergaan, dan moet je een liefde hebben voor de waarheid en het vermogen hebben de waarheid te aanvaarden. Wat betekent het om de waarheid te aanvaarden? Het aanvaarden van de waarheid geeft aan dat, welk soort verdorven gezindheid je ook hebt, of welke vergiften van de grote rode draak ook in je natuur zitten, je haar erkent wanneer ze door Gods woorden wordt geopenbaard en je je aan die woorden onderwerpt. Je aanvaardt ze onvoorwaardelijk, zonder uitvluchten en zonder te proberen er een keuze uit te maken, en je leert jezelf kennen op basis van wat Hij zegt. Dit is wat het betekent Gods woorden te aanvaarden. Wat Hij ook zegt, hoezeer Zijn uitspraken je hart ook mogen doorboren, en ongeacht welke woorden Hij ook gebruikt, je kunt die woorden aanvaarden zolang wat Hij zegt de waarheid is, en je kunt ze erkennen zolang ze overeenstemmen met de werkelijkheid. Je kunt je onderwerpen aan Gods woorden ongeacht hoe diep je ze begrijpt, en je aanvaardt en je onderwerpt je aan het licht dat door de Heilige Geest wordt onthuld en dat wordt gecommuniceerd door je broeders en zusters. Wanneer zo iemand tot een bepaald punt naar de waarheid heeft gestreefd, kan hij de waarheid verwerven en een transformatie van zijn gezindheid verwezenlijken. Zelfs als degenen die de waarheid niet liefhebben een fatsoenlijke menselijkheid hebben, zijn ze wat betreft de waarheid toch verward en nemen ze die niet serieus. Hoewel ze misschien in staat zijn tot een paar goede daden, zich voor God kunnen inspannen en in staat zijn afstand te doen van bepaalde dingen, kunnen ze toch geen verandering in gezindheid bereiken. In vergelijking daarmee was de menselijkheid van Petrus ongeveer hetzelfde als die van de andere apostelen en zijn broeders en zusters, maar hij sprong eruit doordat hij de waarheid zo hartstochtelijk najoeg. Over alles wat Jezus zei, dacht hij serieus na. Jezus vroeg: “Simon Barjona, houd je van mij?” En Petrus antwoordde eerlijk: “Ik hou alleen van de Vader die in de hemel is, maar de Heer op aarde heb ik niet liefgehad.” Later begreep hij het en bedacht: dit klopt niet. De God op aarde is de God in de hemel. Zijn de God in de hemel en Die op de aarde niet dezelfde God? Als ik alleen de God in de hemel liefheb, is mijn liefde niet echt; ik moet de God op aarde liefhebben, anders is mijn liefde niet echt. Zo kwam het dat Petrus de ware betekenis begon te begrijpen van wat Jezus had gezegd, door over Zijn woorden na te denken. Om God lief te hebben en te zorgen dat die liefde echt is, moet je de geïncarneerde God op aarde liefhebben. Een vage, onzichtbare God liefhebben is niet realistisch en evenmin praktisch, terwijl het liefhebben van de praktische, zichtbare God de waarheid is. Petrus verkreeg de waarheid en begrip van Gods wil uit Jezus’ woorden. Het geloof van Petrus in God was alleen gericht geweest op het nastreven van de waarheid, maar uiteindelijk verwierf hij liefde voor de praktische God – de God op aarde. Petrus was uiterst serieus in zijn streven naar de waarheid. Telkens wanneer Jezus hem raad gaf, dacht hij serieus over de woorden van Jezus na. Misschien dacht hij wel maanden, of een jaar, of zelfs jaren na voordat de Heilige Geest hem verlichtte en hij de betekenis van Gods woorden begreep. Op die manier ging Petrus de waarheid binnen en werd zijn levensgezindheid later getransformeerd en vernieuwd. Als iemand niet de waarheid nastreeft, zal hij die nooit begrijpen. Je kunt tienduizend keer de letters en doctrines opzeggen, maar het zijn en blijven letters en doctrines. Sommige mensen zeggen eenvoudigweg: “Christus is de waarheid, de weg en het leven.” Al herhaal je deze woorden tienduizend keer, het blijft nutteloos, want je begrijpt de betekenis niet. Waarom wordt gezegd dat Christus de waarheid, de weg en het leven is? Kun jij de kennis onder woorden brengen die je uit deze ervaring hebt opgedaan? Ben jij de werkelijkheid binnengegaan van de waarheid, de weg en het leven? God heeft Zijn woorden uitgesproken opdat jullie die kunnen ervaren en kennis opdoen; het is nutteloos om slechts letters en doctrines uit te spreken. Je kunt jezelf pas kennen wanneer je Gods woorden begrijpt en bent binnengegaan. Als je Gods woorden niet begrijpt, kun je jezelf niet kennen. Je kunt alleen onderscheid maken wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je geen onderscheid maken. Je kunt een zaak alleen volledig begrijpen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je een zaak niet begrijpen. Je kunt jezelf alleen kennen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kun je jezelf niet kennen. Je gezindheid kan alleen veranderen wanneer je de waarheid bezit; zonder de waarheid kan je gezindheid niet veranderen. Pas wanneer je de waarheid bezit, kun je in overeenstemming met Gods wil dienen; zonder de waarheid kun je niet dienen in overeenstemming met Gods wil. Pas wanneer je de waarheid bezit, kun je God aanbidden; zonder de waarheid zal je aanbidding slechts het uitvoeren van religieuze riten zijn. Al die dingen hangen af van het verkrijgen van de waarheid uit Gods woorden.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 562

Tot echt begrip komen van de feitelijke betekenis in Gods woorden is geen simpele kwestie. Denk niet als volgt: ik kan de letterlijke betekenis van Gods woord interpreteren, en iedereen zegt dat mijn interpretatie goed is en steekt een duim naar me omhoog, dus betekent dit dat ik Gods woorden begrijp. Dat is niet hetzelfde als het begrijpen van Gods woorden. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods uitspraken en je enig begrip van de ware betekenis van Zijn woorden hebt gekregen en als je de bedoeling die achter Zijn woorden steekt kunt uitdrukken en wat voor effect die uiteindelijk zullen bereiken, wanneer je van al deze dingen eenmaal een duidelijk begrip hebt, dan kun je beschouwd worden als iemand die enige mate van begrip van Gods woorden heeft. Gods woorden begrijpen is dus nog niet zo eenvoudig. Al kun je nog zo goed een bloemrijke uitleg van de letterlijke betekenis van Gods woorden geven, dat wil dan nog niet zeggen dat je die begrijpt. Hoezeer je de letterlijke betekenis ervan ook kunt uitleggen, je uitleg is nog steeds gebaseerd op de voorstelling en denkwijze van de mens – die is nutteloos! Hoe kun je Gods woorden begrijpen? De oplossing is om de waarheid daarbinnen te zoeken; alleen op die manier kun je werkelijk begrijpen wat Hij zegt. Wanneer God spreekt, spreekt Hij beslist niet louter in algemeenheden. Elke zin die Hij uit, bevat details die zeker nader in Gods woorden zullen worden onthuld, en ze worden wellicht anders uitgedrukt. De mens kan de manieren waarop God de waarheid uitdrukt niet doorgronden. Gods uitingen zijn zeer diepzinnig en kunnen niet worden doorgrond met een menselijke denkwijze. Mensen kunnen de hele betekenis van elk aspect van de waarheid ontdekken als ze maar hun best doen; als je dat doet, zullen de details die overblijven terwijl je ze ervaart, geheel worden ingevuld naarmate de Heilige Geest jou verlicht, waardoor je inzicht krijgt in deze concrete gesteldheden. Voor een deel is het een kwestie van Gods woorden begrijpen en hun specifieke inhoud onderzoeken door die te lezen. Voor een ander deel is het een kwestie van de implicaties van Gods woorden begrijpen door ze te ervaren en verlichting te verwerven van de Heilige Geest. Vooral op deze twee manieren kun je een waarachtig begrip verwerven van Gods woorden. Als je Zijn woorden letterlijk interpreteert of door de lens van je eigen denkwijze of voorstelling, is je begrip van Gods woorden niet echt, hoe welbespraakt je die ook kunt interpreteren. Het is zelfs mogelijk dat je de betekenis ervan buiten de context plaatst en ze verkeerd interpreteert, en als je dat doet is het zelfs nog zorgwekkender. De waarheid wordt dus primair verkregen door verlichting van de Heilige Geest te ontvangen door kennis te verkrijgen van Gods woorden. De letterlijke betekenis van Zijn woorden begrijpen of in staat zijn deze uit te leggen, telt niet als de waarheid hebben verkregen. Als je alleen de letterlijke betekenis van Zijn woorden hoefde te interpreteren, wat zou verlichting van de Heilige Geest dan voor nut hebben? In dat geval zou je slechts een zekere mate van scholing nodig hebben en zouden de ongeschoolden allemaal in een lastig parket verkeren. Gods werk is niet iets wat het menselijke brein kan bevatten. Een waar begrip van Gods woorden hangt voornamelijk af van het krijgen van verlichting door de Heilige Geest; zo is het proces om de waarheid te verkrijgen.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 563

Wanneer het erom gaat de natuur van de mens te kennen, is het allerbelangrijkste dat men die ziet vanuit het perspectief van het wereldbeeld, het levensbeeld en de waarden van de mens. Degenen die van de duivel zijn, leven allemaal voor zichzelf. Hun levensbeeld en hun maximes zijn hoofdzakelijk afkomstig van de gezegden van Satan, zoals: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. De woorden die zijn gesproken door deze duivelskoningen, grote mannen en filosofen van deze wereld, zijn het leven van de mens geworden. In het bijzonder zijn veel van de woorden van Confucius, die door de Chinezen als een ‘wijze’ wordt vereerd, het leven van de mens geworden. Daarnaast zijn er ook de beroemde spreekwoorden van het boeddhisme en het taoïsme, en de veelgeciteerde klassieke uitspraken van beroemde figuren. Deze vormen allemaal de contouren van Satans filosofieën en Satans natuur. Ze vormen ook de beste illustraties en verklaringen van Satans natuur. Deze giffen die in het hart van de mens zijn toegediend zijn allemaal afkomstig van Satan. Zelfs niet het kleinste beetje van dit gif is afkomstig van God. Zulke leugens en nonsens druisen ook regelrecht in tegen Gods woord. Het is absoluut duidelijk dat de werkelijkheid van alle positieve dingen van God komt, en dat al deze negatieve dingen die de mens vergiftigen van Satan afkomstig zijn. Je kunt dus de natuur van een persoon en aan wie hij toebehoort onderscheiden aan de hand van zijn levensbeeld en waarden. Satan verderft mensen door het onderwijs en de invloed van nationale overheden en beroemdheden en van mensen die het ver geschopt hebben. Hun leugens en onzin zijn het leven en de aard van de mens geworden. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ is een bekende satanische uitspraak die iedereen is bijgebracht en die het leven van de mens is geworden. Er zijn andere woorden over levensfilosofieën van gelijke strekking. Satan maakt gebruik van de verfijnde traditionele cultuur van elke natie om mensen te onderwijzen en zorgt ervoor dat de mensheid in een onmetelijke afgrond van vernietiging valt en erdoor wordt opgeslokt. Uiteindelijk worden mensen door God vernietigd omdat ze Satan dienen en God weerstaan. Stel je voor dat je iemand die tientallen jaren actief is geweest in de maatschappij de volgende vraag stelt: “Gegeven het feit dat jij zo lang in de wereld hebt geleefd en zoveel hebt bereikt, ben ik benieuwd wat de belangrijkste beroemde gezegdes zijn waar je naar leeft.” Hij zou kunnen zeggen: “Het belangrijkste is: ‘Ambtenaren slaan degenen die geschenken geven niet, en wie niet vleit, bereikt niets’.” Staan die woorden niet voor de natuur van zo iemand? Het is zijn natuur geworden om op een gewetenloze manier van elk middel gebruik te maken om een positie te verwerven, en ambtenaar zijn schenkt hem leven. Er zijn nog altijd vele satanische vergiften in het leven van de mensen, in hun handelswijze en gedrag; ze bevatten bijna totaal geen waarheid. Zo zijn bijvoorbeeld hun levensfilosofieën, de manier waarop ze dingen doen en hun stelregels vervuld van de vergiften van de grote rode draak, en ze zijn allemaal afkomstig van Satan. Wat dus bij de mensen door hun botten en bloed vloeit, zijn allemaal dingen van Satan. Al die ambtenaren, al diegenen die de macht in handen hebben, en diegenen die het ver hebben geschopt hebben hun eigen paden en geheimen die naar succes leiden. Zijn zulke geheimen dan geen prima weergave van hun natuur? Ze hebben zoveel bereikt in de wereld, en niemand kan de listen en intriges doorzien die zij verborgen houden. Dit toont aan hoe verraderlijk en giftig hun natuur is. De mens is diep verdorven door Satan. Satans vergif vloeit door de aderen van ieder mens, en het is goed zichtbaar dat de natuur van de mens is verdorven, slecht en reactionair, vervuld en doordrenkt van Satans filosofieën – in zijn geheel gaat het om een natuur die verraad pleegt aan God. Dit is de reden dat mensen zich tegen God verzetten en zich tegen God opstellen. De natuur van de mens kan voor iedereen bekend worden, wanneer zij op deze manier wordt ontleed.

uit ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 564

De sleutel bij het nadenken over en kennen van jezelf is deze: hoe meer je het gevoel hebt dat je het goed hebt gedaan op bepaalde gebieden of juist hebt gehandeld, en hoe meer je denkt dat je Gods wil kunt bevredigen of op bepaalde gebieden kunt opscheppen, hoe waardevoller het voor je is jezelf op deze gebieden te kennen en hoe waardevoller het voor je is er diep in te graven om te zien welke onzuiverheden in je bestaan, evenals welke dingen in jou Gods wil niet kunnen bevredigen. Laten we Paulus als voorbeeld nemen. Paulus bezat bijzonder veel kennis en hij leed veel in zijn werk van prediking. Hij werd in het bijzonder door vele mensen aanbeden. Als gevolg daarvan, na veel werk te hebben verzet, ging hij ervan uit dat er een kroon voor hem klaarlag. Dit leidde ertoe dat hij steeds verder het verkeerde pad opging, totdat hij uiteindelijk door God werd gestraft. Als hij in die tijd over zichzelf had nagedacht en zichzelf had ontleed, dan zou hij nooit zo hebben gedacht. Met andere woorden, Paulus had zich niet gericht op het zoeken van de waarheid in de woorden van de Heer Jezus. Hij had uitsluitend geloofd in zijn eigen opvattingen en voorstellingen. Hij had geloofd dat, zolang hij maar een paar goede dingen deed en goed gedrag vertoonde, hij door God zou worden geprezen en beloond. Uiteindelijk verblindden zijn eigen opvattingen en voorstellingen zijn geest en verborgen zijn ware gezicht. De mensen wisten dit echter niet en omdat God dit niet aan het licht bracht, bleven ze Paulus als een standaard beschouwen die ze moesten bereiken, een voorbeeld om naar te leven, en beschouwden ze hem als degene waarop ze wilden lijken en het doel van hun streven en als iemand die ze moesten evenaren. Dit verhaal over Paulus dient als een waarschuwing aan eenieder die in God gelooft, dat wanneer we het gevoel hebben dat we het bijzonder goed hebben gedaan, of geloven dat we in een bepaald opzicht bijzonder begaafd zijn of denken dat we niet hoeven te veranderen of in een bepaald opzicht geen behandeling nodig hebben, dan moeten we ernaar streven om eens na te denken en onszelf in dat opzicht beter te leren kennen; dit is van het grootste belang. Dit is omdat je die aspecten van jezelf waarvan je denkt dat ze goed zijn, zeker nog niet boven water hebt gekregen, er aandacht aan hebt besteed of ze hebt ontleed, om te zien of ze al dan niet iets bevatten dat God weerstaat. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die zichzelf buitengewoon vriendelijk vinden. Ze haten niemand en doen nooit iemand kwaad en bieden de gezinnen van broeders of zusters die het moeilijk hebben altijd de helpende hand, om te voorkomen dat hun probleem onopgelost blijft. Ze zijn buitengewoon goedwillend en doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te helpen. Wat is het resultaat van dat soort hulpvaardigheid? Ze leggen hun eigen leven stil en toch zijn ze heel tevreden met zichzelf en erg in hun nopjes met alles wat ze hebben gedaan. Sterker nog, ze zijn er heel trots op en geloven dat alles wat ze hebben gedaan vast en zeker genoeg is om te voldoen aan Gods wil en dat ze ware gelovigen in God zijn. Ze beschouwen hun aangeboren vriendelijkheid als iets waar ze munt uit moeten slaan, en zodra ze er zo tegenaan kijken, gaan ze dat onvermijdelijk als de waarheid beschouwen. In werkelijkheid doen ze alleen maar dingen die menselijk gezien goed zijn. Ze hebben absoluut niet de waarheid gezocht en al hun daden zijn vergeefs, want ze doen die tegenover mensen en niet voor het oog van God, en ze praktiseren al helemaal niet volgens Gods vereisten en de waarheid. Niets van wat zij doen, is het beoefenen van de waarheid of het beoefenen van Gods woorden, laat staan dat ze Zijn wil volgen. In plaats daarvan gebruiken ze menselijke vriendelijkheid en goed gedrag om anderen te helpen. Om kort te gaan, ze zoeken niet Gods wil in wat ze doen en evenmin handelen ze in overeenstemming met Zijn vereisten. Daarom wordt het goede gedrag van de mens vanuit Gods perspectief veroordeeld en verdient dat gedrag het niet dat Hij het Zich herinnert.

uit ‘Alleen door je verkeerde opvattingen in te zien, kun je jezelf kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 565

De sleutel tot het bereiken van een verandering in gezindheid, is het kennen van je eigen natuur, en dit moet gebeuren overeenkomstig de openbaringen van God. Alleen in Gods woord kun je je eigen afschuwelijke natuur kennen, Satans diverse vergiften in je eigen natuur herkennen, beseffen dat je dwaas en onwetend bent, en de zwakke en negatieve elementen in je natuur herkennen. Als deze volledig bekend zijn en je waarlijk in staat bent jezelf te haten en het vlees te verzaken, Gods woord consequent uit te voeren en de wil te hebben om je volkomen te onderwerpen aan de Heilige Geest en het woord van God, dan zul je je hebben begeven op het pad van Petrus. Zonder de genade van God, en zonder de verlichting en leiding van de Heilige Geest, zou het moeilijk zijn dit pad te volgen, omdat mensen de waarheid niet bezitten en zichzelf niet kunnen verraden. Het pad van volmaaktheid van Petrus bewandelen, berust in de eerste plaats op een vast voornemen, geloof en vertrouwen op God. Bovendien moet je je onderwerpen aan het werk van de Heilige Geest; in alle dingen kun je niet zonder Gods woorden. Dit zijn de belangrijkste aspecten, die je geen van alle kunt overtreden. Jezelf leren kennen door ervaring is heel moeilijk; zonder het werk van de Heilige Geest is het heel moeilijk om daar binnen te gaan. Om het pad van Petrus te bewandelen, moet je je concentreren op zelfkennis en op het transformeren van je gezindheid. Het pad van Paulus was niet een zoektocht naar het leven of naar zelfkennis; hij concentreerde zich vooral op het doen van werk en de invloed en het momentum daarvan. Zijn motivatie was om Gods zegeningen te verkrijgen in ruil voor zijn werk en lijden, en om beloningen van God te ontvangen. Die motivatie was verkeerd. Paulus concentreerde zich niet op het leven, evenmin hechtte hij enig belang aan het bewerkstelligen van een verandering in gezindheid; hij concentreerde zich louter op beloningen. Omdat hij de verkeerde doelen had, was het pad dat hij bewandelde uiteraard ook verkeerd. Dit kwam door zijn arrogante en verwaande natuur. Het is duidelijk dat Paulus geen enkele waarheid bezat, evenmin had hij een geweten of enige redelijkheid. God verandert bij het redden en veranderen van mensen in de eerste plaats hun gezindheid. Het doel van Zijn woorden is om in mensen een getransformeerde gezindheid te bewerkstelligen en het vermogen om God te kennen, zich aan Hem te onderwerpen en Hem op een normale manier te aanbidden. Dit is het doel van Gods woorden en van Zijn werk. De zoektocht van Paulus was een directe schending van Gods wil en was in strijd daarmee; die ging er volledig tegenin. Maar de zoektocht van Petrus was volledig in overeenstemming met Gods wil, precies wat God in mensen wil bewerkstelligen. Het pad van Petrus is dan ook gezegend en ontvangt Gods lof. Omdat het pad van Paulus in strijd is met Gods wil, verafschuwt en vervloekt God het daarom. Om het pad van Petrus te bewandelen, moet je Gods wil kennen. Als je werkelijk in staat bent Zijn wil volledig te begrijpen door Zijn woorden – wat betekent dat je begrijpt wat God van de mens wil maken en, uiteindelijk, welk resultaat Hij wenst te bereiken – alleen dan kun je goed begrijpen welk pad je moet volgen. Als je het pad van Petrus niet volledig begrijpt en slechts een verlangen hebt om het te volgen, dan zul je er niet in slagen om het te betreden. Met andere woorden, je kent misschien wel veel doctrines, maar zult uiteindelijk niet in staat zijn om de realiteit binnen te gaan. Hoewel je oppervlakkig zou kunnen binnengaan, zul je geen echt resultaat kunnen bewerkstelligen.

uit ‘Zichzelf kennen is voornamelijk de menselijke natuur kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 566

Tegenwoordig hebben mensen een heel oppervlakkig inzicht in zichzelf. Ze hebben absoluut niet duidelijk de dingen leren kennen die deel uitmaken van hun natuur. Ze hebben alleen kennis van een paar van hun verdorven gesteldheden, de dingen die ze waarschijnlijk gaan doen of een paar van hun tekortkomingen, en daardoor geloven ze dat ze zichzelf kennen. En als ze zich daarnaast aan een paar regels houden, ervoor zorgen dat ze op bepaalde terreinen geen vergissingen begaan, en erin slagen om bepaalde overtredingen te vermijden, denken ze vervolgens dat ze werkelijkheid in hun geloof in God bezitten en nemen ze aan dat ze gered zullen worden. Dit is een volslagen menselijke fantasie. Als je je aan dat soort zaken houdt, zul je dan werkelijk erin slagen om je ervan te weerhouden overtredingen te begaan? Zul je dan een echte verandering in je gezindheid hebben bereikt? Zul je dan werkelijk de gelijkenis van een menselijk wezen naleven? Kun je God op die manier werkelijk tevreden stellen? Beslist niet, zoveel is zeker. Geloof in God werkt alleen als je hoge maatstaven hebt en de waarheid en enige transformatie in je levensgezindheid hebt bereikt. Dus als de zelfkennis van mensen te oppervlakkig is, zullen ze het onmogelijk vinden om problemen op te lossen en zullen hun levensgezindheden gewoonweg niet veranderen. Het is noodzakelijk om jezelf grondig te kennen, wat betekent dat je je eigen natuur moet kennen: welke elementen in die natuur zijn opgenomen, hoe die dingen zijn ontstaan en waar ze vandaan zijn gekomen. Ben je daarnaast werkelijk in staat deze dingen te haten? Heb je je eigen lelijke ziel en je boosaardige natuur gezien? Als je waarlijk in staat bent de waarheid over jezelf te zien, dan zul je een afkeer krijgen van jezelf. Als je een afkeer hebt van jezelf en dan Gods woord praktiseert, zul je in staat zijn het vlees te verzaken en de kracht hebben om zonder moeilijkheden de waarheid uit te voeren. Waarom volgen veel mensen hun vleselijke voorkeuren? Omdat ze van mening zijn dat ze zelf nogal goed zijn, het gevoel hebben dat hun acties juist en gerechtvaardigd zijn, dat ze geen gebreken hebben, en zelfs dat ze volkomen gelijk hebben, kunnen ze daarom handelen in de veronderstelling dat ze het recht aan hun kant hebben. Wanneer iemand herkent wat zijn werkelijke natuur is, hoe lelijk, hoe verachtelijk en hoe zielig, dan is zo iemand niet meer overdreven trots op zichzelf, niet zo extreem arrogant en niet zo zelfingenomen als tevoren. Zo’n persoon voelt: ik moet ernstig zijn, met beide benen op de grond staan en een deel van Gods woord beoefenen. Wanneer ik dit niet doe, dan zal ik niet voldoen aan de standaard van het menszijn, en zal ik me schamen om in Gods aanwezigheid te leven. Hij ziet zichzelf duidelijk als armzalig, als werkelijk onbeduidend. Op dat moment wordt het eenvoudig voor hem om de waarheid uit te voeren en hij lijkt enigszins te zijn hoe een mens zou moeten zijn. Alleen als mensen waarlijk een afkeer van zichzelf hebben, zijn ze in staat het vlees te verzaken. Als ze geen afkeer van zichzelf hebben, zullen ze niet in staat zijn het vlees te verzaken. Jezelf waarlijk haten omvat enkele dingen: ten eerste moet je je eigen natuur kennen en ten tweede moet je jezelf zien als behoeftig en erbarmelijk, je moet zien dat je uiterst klein en onbeduidend bent, en je moet je eigen erbarmelijke en vervuilde ziel zien. Als je dit hebt bereikt en volledig ziet wat je waarlijk bent, dan verwerf je waarlijk kennis van jezelf en kun je zeggen dat je jezelf volledig hebt leren kennen. Pas dan kun je jezelf waarlijk haten, of jezelf zelfs vervloeken, en waarlijk voelen dat je zo grondig bent verdorven door Satan dat je niet eens meer op een mens lijkt. Dan, op een dag, als de dreiging van de dood verschijnt, zal zo iemand denken: dit is Gods rechtvaardige straf. God is inderdaad rechtvaardig; ik hoor echt te sterven! Op dit punt zal hij geen klacht laten horen, laat staan dat hij God de schuld geeft. Hij voelt zich immers zo behoeftig en zielig, zo vervuild en verdorven dat hij moet worden vernietigd door God, en een ziel zoals die van hem is niet geschikt om op aarde te leven. Op dat moment zal deze persoon zich niet tegen God verzetten, laat staan dat hij God zal verraden. Als je jezelf niet kent en nog steeds van mening bent dat je redelijk goed bent, zul je, als de dood voor de deur staat, denken: ‘Ik heb het heel goed gedaan in mijn geloof. Hoe hard heb ik wel niet gezocht! Ik heb zoveel gegeven en zoveel geleden, maar toch vraagt God me nu uiteindelijk om te sterven. Ik weet niet waar Gods rechtvaardigheid is. Waarom vraagt Hij me om te sterven? Als zelfs iemand zoals ik moet sterven, wie zal dan worden gered? Zal het menselijke ras niet ten einde komen?’ Ten eerste heeft deze persoon noties over God. Ten tweede klaagt deze persoon en toont totaal geen onderwerping. Dit is net als Paulus: toen hij op het punt stond om te sterven, kende hij zichzelf niet, en toen Gods straf nabij was, was het te laat om berouw te tonen.

uit ‘Zichzelf kennen is voornamelijk de menselijke natuur kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 567

Samenvattend betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand duidelijk zijn hoe het pad van Petrus precies moet worden gevolgd en hoe het in de praktijk moet worden gebracht. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen dat hij zich geheel moet wijden aan het woord van God, zich moet focussen op het eten en drinken van Gods woorden, zich moet concentreren op het zoeken naar de waarheid en het zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden en moet proberen Gods wil in alles te begrijpen. Dit is de fundamenteelste en essentieelste methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan de woorden van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan de mens stelt om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel over de mens, elk woord van Gods openbaring van de mens en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en behaalde goede resultaten. Door deze manier van oefenen was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillen verdorven gesteldheden van de mens te begrijpen, maar ook de essentie, de natuur en de verschillende soorten tekortkomingen van de mens. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar uit de dingen die in Gods worden werden uitgedrukt – Gods rechtvaardige gezindheid, wat Hij heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Zijn eisen aan de mensheid – uit deze woorden leerde hij God volledig kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars. Petrus onderging honderden beproevingen maar leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen. Bovendien concentreerde hij zich in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden. Ongeacht de aspecten waarin de mens God tevreden moet stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil, Petrus kon veel moeite steken in deze aspecten en volledige duidelijkheid bereiken; dit was zeer bevorderlijk met betrekking tot zijn eigen intrede. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar zijn leven konden worden en tot de waarheid behoorden, kon Petrus ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te waarderen. Nadat hij de woorden van Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging Petrus de realiteit van Gods woorden binnen. Petrus’ dienst kwam voornamelijk omdat hij dit had gedaan in overeenstemming met Gods wil.

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan is hij een mens die door God wordt vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor zulke mensen volledig effectief zijn geweest, dat Gods woorden hun leven zijn geworden, dat zij de waarheid hebben ontvangen en kunnen leven in overeenstemming met Gods woorden. Hierop zal de natuur van hun vlees – dat wil zeggen, juist de basis van hun oorspronkelijke bestaan – aan stukken trillen en instorten. Nadat mensen de woorden van God als hun leven bezitten, worden zij nieuwe mensen. Als de woorden van God hun leven worden, als de visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mensheid, Zijn onthullingen aan mensen en de standaarden voor een waar leven waarvan God van hen eist dat zij die bereiken, hun leven worden, als zij volgens deze woorden en deze waarheden leven, dan worden zij door de woorden van God vervolmaakt. Zulke mensen worden opnieuw geboren en zijn door Gods woorden nieuwe mensen geworden. Dit is het pad waarlangs Petrus de waarheid nastreefde. Het was het pad van het worden vervolmaakt, vervolmaakt door Gods woorden, en het verwerven van leven uit de woorden van God. De waarheid uitgedrukt door God werd zijn leven, en pas toen werd hij een mens die de waarheid had verworven.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 568

Zolang de mensen Gods woorden nog niet hebben ervaren en de waarheid hebben verworven, is het Satans natuur die de leiding neemt en hen van binnenuit domineert. Wat houdt die natuur nou precies in? Bijvoorbeeld, waarom ben je egoïstisch? Waarom bescherm je je eigen positie? Waarom zijn je emoties zo sterk? Waarom ben je zo op die onrechtvaardige dingen gesteld? Waarom ben je zo op die slechte dingen gesteld? Waar is het op gebaseerd dat je zulke dingen zo leuk vindt? Waar komen die dingen vandaan? Waarom accepteer je ze zo graag? Inmiddels begrijpen jullie allemaal dat de belangrijkste reden achter alle deze dingen is dat zij het gif van Satan bevatten. Wat het gif van Satan is kan geheel in woorden worden uitgedrukt. Wanneer je bijvoorbeeld kwaaddoeners vraagt waarom zij zo handelen, antwoorden zij: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen.’ Deze ene zin drukt de onderliggende oorzaak van het probleem uit. De logica van Satan is het leven van de mensen geworden. Wellicht doen ze dingen voor allerlei verschillende doelen, maar ze doen het alleen maar voor zichzelf. De mensen denken allemaal dat, omdat het gaat om ieder voor zich en God voor ons allen, zij voor zichzelf dienen te leven en alles dienen te doen wat in hun vermogen ligt om zich te verzekeren van een goede positie en alle benodigde voedsel en kleding. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ – dit is het leven en de filosofie van de mens en het representeert ook de menselijke natuur. Deze uitspraak is precies het gif van Satan. Wanneer mensen zich deze verklaring eigen maken wordt deze tot hun natuur. Door deze woorden wordt Satans natuur onthuld; die wordt daardoor volledig weergegeven. Dit gif wordt tot het leven van de mensen en de basis van hun bestaan, en de verdorven mensheid is door dit vergif duizenden jaren aaneen gedomineerd. Alles wat Satan doet, is voor zichzelf. Hij wil God voorbijstreven, zich losmaken van God en zelf macht uitoefenen, en alle dingen bezitten die God heeft geschapen. Daarom is de natuur van de mens de natuur van Satan. Eigenlijk kunnen de motto’s van veel mensen hun natuur vertegenwoordigen en weerspiegelen. Hoe mensen het ook proberen te verhullen, ze kunnen in alles wat ze doen en in alles wat ze zeggen hun natuur niet verbergen. Er zijn er die nooit de waarheid spreken en die goed kunnen huichelen, maar zodra anderen een tijdje met hen omgaan, zal hun bedrieglijke natuur en hun volslagen oneerlijkheid aan het licht komen. Uiteindelijk zullen anderen tot een zekere conclusie komen: geen woord van wat deze mensen zeggen is waar en zij zijn leugenachtige mensen. Deze uitspraak spreekt over hun natuur; het is de beste illustratie en het beste bewijs van hun natuur en hun wezen. Hun levensfilosofie is om niemand de waarheid te vertellen en ook niemand te geloven. De satanische natuur van de mens bevat heel wat filosofie. Soms ben je je er zelfs niet van bewust of begrijp je het niet, maar toch is ieder moment van je leven daarop gebaseerd. En je denkt bovendien dat die filosofie heel juist en redelijk is en dat er niets mis mee is. Dit is voldoende om te illustreren dat de filosofie van Satan de natuur van de mensen is geworden, en dat ze geheel overeenkomstig de filosofie van Satan leven en daar niet ook maar even in opstand tegen komen. Daarom laten zij voortdurend hun satanische natuur zien en leven zij in alle opzichten voortdurend volgens hun satanische filosofie. De natuur van Satan is het leven van de mens.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 569

Er is altijd een enorm verschil tussen de oppervlakkige manier waarop mensen hun eigen natuur begrijpen en Gods woorden van oordeel en openbaring. Dit is geen fout in wat God openbaart, maar veelmeer het gebrek van de mens aan diep inzicht in zijn eigen natuur. Mensen beschikken niet over een fundamenteel of wezenlijk inzicht in zichzelf, maar focussen zich in plaats daarvan op hun handelingen en uiterlijke expressies, en wijden daar hun energie aan. Zelfs als iemand af en toe iets over het begrijpen van zichzelf zou zeggen, zou dit nog niet erg diepzinnig zijn. Niemand heeft ooit van zichzelf gedacht dat hij zo’n soort mens was of dat hij het soort natuur had omdat hij zoiets gedaan heeft of iets heeft geopenbaard. God heeft de natuur en het wezen van de mensheid geopenbaard, maar de mensen begrijpen dat hun manier van doen en hun manier van spreken gebrekkig en onvolkomen zijn. Daarom is het voor mensen een zware opgave waarheid in praktijk te brengen. Mensen denken dat hun fouten slechts tijdelijke manifestaties zijn, die achteloos zijn geopenbaard, in plaats van dat ze openbaringen van hun natuur zijn. Mensen die zo denken kunnen waarheid niet in de praktijk te brengen, omdat ze waarheid niet als waarheid kunnen aanvaarden en niet dorsten naar de waarheid. daarom volgen ze de regels slechts plichtmatig als ze waarheid in praktijk brengen. Mensen beschouwen hun eigen natuur niet als al te verdorven, Ze geloven dat ze niet zo slecht zijn dat ze vernietigd en gestraft moeten worden. Ze denken dat het niet zo erg is af en toe te liegen, en ze beschouwen zichzelf als veel beter dan ze vroeger waren. maar in feite, volgens de standaarden, ligt hierin een groot verschil. Mensen hebben namelijk slechts enkele handelingen die uiterlijk de waarheid geen geweld aandoen, terwijl ze in feite de waarheid niet in praktijk brengen.

Veranderingen in iemands gedrag impliceren niet een verandering in zijn natuur. De reden hiervan is dat iemands gedrag niet fundamenteel zijn oorspronkelijke verschijning noch zijn natuur kan veranderen. Pas als iemand zijn eigen natuur heeft leren kennen, kan zijn praktijk diepgeworteld raken en meer worden dan het naleven van een stel regels. De huidige praktisering van de waarheid door de mens is nog steeds niet volgens de norm en kan niet volledig alles bereiken wat de waarheid vereist. Mensen praktiseren slechts een deel van de waarheid, en alleen als ze in bepaalde gesteldheden en omstandigheden verkeren; ze kunnen de waarheid niet in alle omstandigheden en situaties in praktijk brengen. Soms, wanneer mensen gelukkig zijn en hun gesteldheid goed is, of wanneer ze communiceren met de groep en zich vrijer voelen dan normaal, zijn ze mogelijk tijdelijk in staat tot enkele dingen die in overeenstemming zijn met de waarheid; maar als ze in gezelschap zijn van negatieve mensen en anderen die de waarheid niet nastreven, is hun praktijk ondermaatser en zijn hun daden enigszins ongepast. Dit komt omdat mensen de waarheid praktiseren zonder doorzettingsvermogen, maar die in praktijk brengen op basis van de vluchtige invloeden die uit emoties of omstandigheden voortkomen. Het komt ook omdat je je gesteldheid en je natuur niet hebt begrepen, dus soms ben je toch in staat om dingen te doen die je je niet kunt voorstellen. Je kent slechts enkele van je gesteldheden, maar omdat je je natuur niet hebt begrepen, heb je geen controle over wat je in de toekomst zou kunnen doen – dat wil zeggen dat je geen absolute zekerheid hebt dat je standvastig zult blijven. Er zijn tijden waarin je in een gesteldheid bent dat je de waarheid in praktijk kan brengen en je enige verandering aan de dag lijkt te leggen, maar in een andere omgeving ben je daartoe niet in staat. Je hebt er geen controle over. Soms kun je de waarheid praktiseren en soms kun je dat niet. Het ene moment heb je begrip, het volgende moment ben je verward. Op dit moment doe je niets slechts, maar over een tijdje misschien wel. Dit toont aan dat je nog steeds verdorvenheden in je hebt, en als je niet in staat bent tot ware zelfkennis, zullen die niet makkelijk op te lossen zijn. Als je geen grondig begrip van je eigen verdorven gezindheid kunt verkrijgen en uiteindelijk in staat bent om dingen te doen die tegen God ingaan, dan loop je gevaar. Als je scherp inzicht in je natuur kunt verkrijgen en die gaat haten, dan zul je in staat zijn tot controle over jezelf, jezelf verloochenen en de waarheid in praktijk brengen.

uit ‘De eigen natuur begrijpen en de waarheid in praktijk brengen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 570

Het doel van duidelijke communicatie over de waarheid is mensen in staat stellen om de waarheid te praktiseren en hun gezindheid te veranderen; het gaat er niet alleen om ze er begrip van bij te brengen. Als je de waarheid begrijpt maar deze niet in praktijk brengt, dan zullen communicatie erover en je begrip ervan geen enkele betekenis meer hebben. Als je de waarheid begrijpt maar deze niet in praktijk brengt, zul je de kans verspelen om die te verkrijgen, evenals iedere kans om gered te worden. Als je de waarheid die je begrijpt in praktijk hebt gebracht, zul je nog meer, diepere waarheden verkrijgen; je zult Gods redding deelachtig worden, evenals de verlichting, illuminatie en leiding van de Heilige Geest. Velen kunnen alleen maar klagen dat de Heilige Geest hen nooit verlicht, zonder zich te realiseren dat ze de waarheid in wezen niet in praktijk brengen. Daarom zullen hun omstandigheden nooit normaal worden, evenmin zullen ze ooit Gods wil begrijpen.

Sommige mensen zeggen dat het praktiseren van de waarheid hun problemen niet kan oplossen. Anderen geloven dat de waarheid iemands verdorven gezindheid niet volledig kan wegnemen. Het feit is dat de problemen van mensen allemaal opgelost kunnen worden; de sleutel is of ze al dan niet in overeenstemming met de waarheid kunnen handelen. De fouten die momenteel kwellen, zijn geen kanker of een ongeneeslijke ziekte. Als je de waarheid in praktijk kunt brengen, dan kunnen die fouten allemaal worden veranderd, afhankelijk van of je in overeenstemming met de waarheid kunt handelen. Als je het pad van streven naar de waarheid bewandelt, zul je zeker succesvol zijn; als je echter op het verkeerde pad bent, is het met je gedaan. Sommige mensen doen bijvoorbeeld hun werk zonder ooit na te denken over hoe ze dingen kunnen doen op een manier die het werk van Gods huis ten goede komt, en of hun methoden om dingen te doen wel in overeenstemming zijn met Gods wil; als gevolg daarvan doen ze veel dingen die Hij verafschuwt. Als ze in alles wat ze deden in overeenstemming met de waarheid zouden handelen, zouden ze dan niet iemand naar Gods hart zijn? Sommige mensen kennen de waarheid maar brengen die niet in praktijk. Ze geloven dat de waarheid slechts dat ene ding is en niet meer. Ze geloven dat hun eigen wil er niet door gezuiverd kan worden en hun verdorvenheid niet weggenomen. Is zo iemand niet belachelijk? Zijn zulke mensen niet absurd? Vinden ze zichzelf niet slim? Als mensen handelen overeenkomstig de waarheid, zal hun verdorven gezindheid veranderd worden; als ze hun geloof en dienst aan God echter baseren op hun natuurlijke persoonlijkheid, zal niemand van hen erin slagen om zijn gezindheid te veranderen. Sommige mensen gaan de hele dag door op in hun eigen zorgen, terwijl ze er niet in slagen om de waarheid die voor het grijpen ligt te onderzoeken of te praktiseren. Deze manier van praktiseren is erg absurd; zulke mensen lijden inherent, in de zin dat ze wel zegeningen hebben maar die niet genieten! Het pad voorwaarts is er; het enige wat je moet doen, is het praktiseren. Als je vastbesloten bent om de waarheid in praktijk te brengen, dan kunnen je zwakheden en noodlottige gebreken veranderd worden. Maar je moet altijd behoedzaam en bedachtzaam zijn, en meer moeilijkheden ondergaan. Geloof vereist behoedzaamheid. Kun je wel op de juiste wijze in God geloven als je zo’n nonchalante houding aanneemt?

uit ‘Zij die van de waarheid houden, hebben een pad voorwaarts’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 571

Als je niet in staat bent Gods wil en intenties achter Zijn uitingen te begrijpen uit Gods woorden, als je de doelen en resultaten niet begrijpt die Zijn woorden bedoelen te bereiken, als je niet begrijpt wat Zijn woorden in de mens trachten te bereiken en te vervolmaken, als je deze dingen niet begrijpt, dan bewijst dat dat je de waarheid nog niet snapt. Waarom zegt God wat Hij zegt? Waarom spreekt Hij op die toon? Waarom is Hij zo ernstig en oprecht in elk woord dat Hij spreekt? Waarom kiest Hij ervoor bepaalde woorden te gebruiken? Weet je dat? Als je dat niet zeker durft te zeggen, betekent dat dat je Gods wil, Zijn bedoelingen en de context van Zijn woorden niet begrijpt. Als je dit niet snapt, hoe kun je dan de waarheid verwerven? De waarheid verwerven houdt in dat je Gods bedoeling begrijpt via elk woord dat Hij spreekt; het betekent dat je Gods woorden in de praktijk kunt brengen zodra je ze hebt begrepen, zodat Gods woorden door jou kunnen worden nageleefd en jouw werkelijkheid worden. Alleen wanneer je een diepgaand begrip hebt van het woord van God kun je werkelijk de waarheid bevatten. Als je maar een paar letters en doctrines bent gaan begrijpen, denk je dat je de waarheid begrijpt en de werkelijkheid bezit. Je zegt zelfs: “God wil dat we oprecht zijn en dat hebben we beoefend.” Je begrijpt echter niet de reden waarom God wil dat mensen eerlijk zijn, en evenmin waarom Hij wil dat mensen Hem liefhebben. Gods bedoeling met dit soort vereisten voor mensen is in feite om zo hun redding en vervolmaking teweeg te brengen.

God drukt de waarheid uit voor mensen die naar de waarheid snakken, naar de waarheid zoeken en de waarheid liefhebben. Wat diegenen betreft die zich bezighouden met letters en doctrines en graag ellenlange, hoogdravende toespraken afsteken, die zullen nooit de waarheid verwerven; die houden zichzelf voor de gek. Zulke mensen hebben een verkeerde kijk op het lezen van Gods woorden; die verdraaien hun hals om datgene te lezen wat rechtop staat – hun perspectief is volledig verkeerd. Sommige mensen weten niet beter dan dat ze de woorden van God moeten onderzoeken en bestuderen wat Hij zegt over gezegend zijn en over de bestemming van de mens. Als Gods woorden niet aansluiten bij hun opvattingen, worden ze negatief en staken ze hun zoektocht. Dat toont aan dat ze niet in de waarheid geïnteresseerd zijn. Het resultaat is dat ze de waarheid niet serieus nemen; ze zijn slechts in staat de waarheid van hun opvattingen en verbeelding te accepteren. Zulke mensen zijn wel vurig in hun geloof in God en proberen wel op allerlei manieren goede daden te verrichten en zich als goede mensen aan anderen te presenteren, maar ze doen dat alleen om in de toekomst een goede bestemming te hebben. Ze doen wel mee aan het kerkelijk leven, eten en drinken met iedereen de woorden van God maar hebben moeite om de werkelijkheid van de waarheid te betreden en de waarheid te verwerven. En nog weer anderen eten en drinken de woorden van God maar doen dat plichtmatig; die denken dat ze de waarheid hebben verworven eenvoudigweg omdat ze een paar letters en doctrines hebben begrepen. Wat een dwazen! Het woord van God is de waarheid. Je zult echter niet per se de waarheid begrijpen en verwerven als je Gods woorden hebt gelezen. Als je er niet in slaagt de waarheid te verwerven door de woorden van God te eten en te drinken, dan verwerf je alleen letters en doctrines. Jij weet niet wat het betekent om de waarheid te verwerven. Misschien heb je de woorden van God wel in je handpalm, maar als je ze gelezen hebt, slaag je er nog steeds niet in Gods wil te begrijpen en verwerf je alleen maar wat letters en doctrines. Om te beginnen moet je beseffen dat het woord van God niet zo simpel is; het woord van God is uiterst diepzinnig. Hoe zou je het woord van God kunnen begrijpen zonder jaren ervaring? Zelfs één zin van Gods woorden zal levenslange ervaring van je vragen. Je leest de woorden van God, maar je begrijpt Gods wil niet; je begrijpt de bedoelingen van die woorden, hun oorsprong, het effect dat ze moeten bereiken, of wat ze moeten bewerkstelligen niet. Als je geen van deze dingen begrijpt, hoe kun je dan de waarheid begrijpen? Je kunt dan wel vele malen Gods woorden hebben gelezen en misschien kun je heel wat passages uit je hoofd citeren, maar je bent nog steeds niet veranderd, en evenmin heb je enige vooruitgang geboekt. Je relatie met God is nog net zo afstandelijk en vervreemd als altijd. Er zijn nog steeds barrières tussen jou en God, net als voorheen, en je hebt nog steeds je twijfels ten aanzien van Hem. Je begrijpt God niet alleen niet, maar je zoekt uitvluchten ten aanzien van Hem en koestert bepaalde noties over Hem. Je verzet je tegen Hem en belastert Hem zelfs. Hoe kan dat betekenen dat je de waarheid hebt verworven?

uit ‘Alleen wie de realiteit van de waarheid hebben, kunnen voorgaan’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 572

Alle dingen die zich iedere dag voordoen, groot of klein, die je vastberadenheid aan het wankelen kunnen brengen, je hart in bezit nemen of je vermogen beperken je plicht te vervullen en je vooruitgang beperken moeten zorgvuldig behandeld worden; ze moeten nauwkeurig onderzocht worden en er moet worden gezocht naar hun waarheid. Dit zijn allemaal dingen die in de ervaringswereld plaatsvinden. Sommige mensen laten hun plichten in de steek wanneer ze met negativiteit te maken krijgen en kunnen niet na elke tegenslag weer opkrabbelen. Deze mensen zijn allemaal dwazen die de waarheid niet liefhebben en ze zouden de waarheid zelfs nog niet verkrijgen met een leven dat vervuld is van geloof. Hoe zouden zulke dwazen tot het einde toe kunnen volgen? Als jou tien keer hetzelfde overkomt maar je er niets wijzer van wordt, dan ben je maar een middelmatig, nutteloos persoon. Scherpzinnige mensen en mensen van een waar kaliber die geestelijke zaken begrijpen, zijn zoekers van de waarheid; als hun tien keer iets zou overkomen, zouden ze wellicht in acht van die gevallen in staat zijn om enige inspiratie op te doen, wat lessen te leren, wat verlichting te verkrijgen en wat vooruitgang te boeken. Als een dwaas iets tien keer overkomt – iemand die geestelijke zaken niet begrijpt – zal het zijn leven nog niet één keer tot voordeel strekken, zal hij er nog niet één keer door veranderd worden en zal hij daardoor nog niet één keer zijn natuur begrijpen – en dan is het met hem gedaan. Telkens wanneer hem iets overkomt, valt hij en elke keer dat hij valt, heeft hij iemand anders nodig om hem te steunen en met zachte hand over te halen. Zonder steun of zonder zachte hand komt hij niet overeind. Als hij, telkens wanneer er iets gebeurt, gevaar loopt om te vallen, en als hij telkens het risico loopt aangetast te worden, betekent dat dan niet het einde voor hem? Zijn er nog andere redenen om dergelijke nutteloze mensen te redden? Gods redding van de mensheid is de redding van diegenen die de waarheid liefhebben, redding van dat deel van hen dat beschikt over wil en vastberadenheid, en dat deel van hen dat bestaat uit het smachten naar waarheid en rechtvaardigheid. Iemands vastberadenheid is dat dat deel van hem in zijn hart dat smacht naar rechtvaardigheid, goedheid en waarheid en dat een geweten heeft. God redt dit deel van de mensen en verandert daardoor hun verdorven gezindheid, zodat zij wellicht de waarheid kunnen begrijpen en verkrijgen, zodat wellicht hun verdorvenheid gereinigd kan worden en hun levensgezindheid kan worden getransformeerd. Als je die dingen niet in je hebt, kun je niet gered worden. Als er geen liefde voor de waarheid of streven naar rechtvaardigheid en licht in jou is, als je telkens wanneer je met kwaad wordt geconfronteerd, niet de wil hebt om slechte dingen af te werpen en ook niet de vastberadenheid hebt om tegenspoed te ondergaan, als bovendien je geweten gevoelloos is, je vermogen om waarheid te ontvangen ook afgestompt is, en je niet bent afgestemd op de waarheid of de dingen die zich voordoen, en als je ten aanzien van allerlei zaken niet scherpzinnig bent en niet in staat bent om iets te onderscheiden, en je niet in staat bent om dingen in je eentje aan te pakken of op te lossen, dan is er geen manier om gered te worden. Zo iemand heeft niets dat hem tot aanbeveling strekt, heeft niets dat van waarde is om aan te werken. Zijn geweten is gevoelloos, zijn verstand is troebel, en diep in zijn hart houdt hij niet van de waarheid en smacht niet naar rechtvaardigheid; en hoe duidelijk of transparant God ook over de waarheid spreekt, hij reageert niet, alsof hij al dood is. Is voor hem niet alles voorbij? Iemand in wie nog een greintje adem zit, kan nog door kunstmatige beademing worden gered. Maar als die persoon al dood is en zijn ziel vertrokken is, zal kunstmatige beademing niets uithalen. Als je, telkens wanneer je op een probleem stuit, daarvoor terugdeinst en het probeert te vermijden, betekent dit dat je geen getuigenis hebt afgelegd; als zodanig kun je nooit gered worden en is het helemaal met je gedaan. Wanneer je met een kwestie wordt geconfronteerd, moet je het hoofd koel houden, de zaak correct aanpakken en een keuze maken. Jullie moeten leren hoe jullie de waarheid moeten gebruiken om de kwestie op te lossen. Wat is in normale tijden het nut van het begrijpen van enige waarheden? Dat nut is niet om je buik te vullen, en is niet alleen maar om je iets te geven wat je kunt zeggen, en ook niet om de problemen van anderen op te lossen. Wat belangrijker is: het nut ervan is om je eigen problemen op te lossen, je eigen moeilijkheden – pas wanneer je je eigen moeilijkheden hebt opgelost kun je de moeilijkheden van anderen oplossen. Waarom wordt Petrus een vrucht genoemd? Omdat er in hem dingen van waarde zijn, dingen die het waard zijn om te vervolmaken; hij was vastberaden om de waarheid te zoeken en was wilskrachtig; hij had verstand, was bereid om tegenspoed te verdragen en in zijn hart hield hij van de waarheid, en wat er gebeurde, liet hij niet los. Dit zijn allemaal sterke punten. Als je geen van deze sterke punten hebt, betekent dat dat er een probleem is. Dan ben je niet in staat te ervaren en heb je geen ervaring. Je kunt dan de problemen van anderen niet oplossen. Dit komt omdat je niet weet hoe je moet binnengaan. Je raakt in de war wanneer je iets overkomt. Je bent van streek, je huilt, wordt negatief, loopt weg en wat je ook doet, je bent niet in staat er op een juiste manier mee om te gaan.

uit ‘Verwarde mensen kunnen niet worden gered’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 573

Wat je ook doet, je moet eerst begrijpen waarom je het doet, welke bedoeling het is die jou stuurt om dit te doen, wat het belang is dat je dit doet, wat de natuur van de zaak is en of wat je doet positief of negatief is. Deze dingen moet je allemaal goed begrijpen, dit is onontbeerlijk om principieel te kunnen handelen. Als je iets doet om je plicht te vervullen, dan zou je eens moeten denken: hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik mijn plicht goed vervullen zodat ik die niet alleen maar plichtmatig doe? In deze zaak moet je dicht bij God komen. Dicht bij God komen betekent de waarheid in deze zaak zoeken, de weg van praktiseren zoeken, de wil van God zoeken en zoeken hoe God tevreden te stellen. Op die manier kun je bij alles wat je doet dicht bij God komen. Dit houdt niet het opvoeren van een religieuze plechtigheid of een uiterlijke daad in. Je doet het juist met het doel te praktiseren in overeenstemming met de waarheid nadat je Gods wil hebt gezocht. Als je altijd ‘God zij dank’ zegt als je niets hebt gedaan, maar als je dan iets doet en je blijft het doen zoals jij het wil, dan is dit soort bedanken slechts een uiterlijke daad. Altijd als je je plicht vervult of aan iets werkt, moet je denken: hoe moet ik deze plicht vervullen? Wat is Gods wil? Dat is dat je dichter tot God komt door wat je doet; en dat je daardoor zowel de principes en de waarheid achter je daden, als Gods wil zoekt, en dat je niet afdwaalt van God bij alles wat je doet. Alleen zo’n persoon gelooft oprecht in God. Telkens als mensen tegenwoordig iets tegenkomen denken ze, wat de werkelijke situatie ook is, dat ze van alles kunnen doen, dus hebben ze God niet in hun hart en doen ze het zoals ze zelf willen. Ongeacht de vraag of hun handelswijze geschikt is of niet, en of die nu overeenstemt met de waarheid of niet, ze gaan gewoon koppig door en handelen volgens hun persoonlijke bedoelingen. Doorgaans lijkt het misschien alsof God in hun hart is, maar wanneer ze dingen doen, is God niet in hun hart. Sommige mensen zeggen: “Ik kan niet dicht bij God komen met de dingen die ik doe. In het verleden was ik eraan gewend religieuze plechtigheden uit te voeren en probeerde ik dicht bij God te komen, maar het draaide op niets uit. Ik kon niet dicht bij Hem komen.” Zulke mensen dragen God niet in hun hart, maar alleen zichzelf en ze kunnen gewoon bij niets dat ze doen de waarheid in praktijk brengen. Niet naar waarheid handelen betekent dingen doen naar hun eigen wil, en dingen naar hun eigen wil doen betekent God verlaten, dat wil zeggen dat ze God niet in hun hart dragen. Menselijke ideeën zien er voor mensen over het algemeen goed en juist uit en het lijkt erop alsof ze de waarheid niet erg veel geweld aandoen. Mensen voelen dat als ze dingen op zo’n manier doen, ze waarheid in praktijk brengen. Ze voelen dat wanneer ze dingen op deze manier doen, ze zich aan God onderwerpen. In feite zoeken ze God hierover niet werkelijk en bidden er ook niet over tot God; ze streven er niet naar het goed te doen, in overeenstemming met Gods eisen, met als bedoeling Zijn wil tevreden te stellen. Ze bezitten niet deze ware gesteldheid en ze hebben evenmin zo’n verlangen. Dit is de grootste vergissing die mensen in hun beoefening maken. Je gelooft in God, maar je houdt God niet in je hart. Hoe is dat geen zonde? Ben je jezelf dan niet aan het bedriegen? Welk effect kun je oogsten als je op deze manier blijft geloven? Bovendien, hoe kan de gewichtigheid van geloof tot uitdrukking worden gebracht?

uit ‘Gods wil zoeken is vanwege het beoefenen van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 574

Toen je een bepaald ding deed, was God zeer ontevreden. Toen je op het punt stond dat ding te doen, heb je toen tot Hem gebeden? Heb je ooit het volgende overwogen: hoe zou God deze zaak bekijken als deze aan Hem zou zijn voorgelegd? Zou Hij blij of geïrriteerd zijn als Hij ervan wist? Zou Hij het verafschuwen? Dat heb je zeker niet uitgezocht? Zelfs als anderen je erop wezen, dacht je nog steeds dat het niet zo belangrijk was en dat het tegen geen enkel principe in druiste en geen zonde was. Daarmee heeft dit ding dat jij hebt gedaan Gods gezindheid beledigd en een grote woede in Hem uitgelokt, zo groot zelfs dat Hij jou veracht. Als je gezocht en onderzocht had en de zaak duidelijk had gezien voordat je handelde, had je er dan geen greep op gehad? Ook al verkeren mensen soms niet in een goede gesteldheid, als ze alles wat ze van plan zijn te doen in Gods aangezicht ernstig beschouwen en onderzoeken, maken ze geen grote fouten. Bij het beoefenen van de waarheid is het moeilijk geen fouten te maken. Maar als je weet hoe je de dingen volgens de waarheid moet doen, maar ze toch niet volgens de waarheid in de praktijk brengt, dan is het probleem dat je geen liefde hebt voor de waarheid. De gezindheid van een mens zonder liefde voor de waarheid wordt niet veranderd. Als je Gods wil niet precies kunt begrijpen en niet weet hoe je moet praktiseren, dan zou je moeten communiceren met anderen. Als niemand het gevoel heeft dat hij de zaak duidelijk voor ogen heeft, dan zou je de meest aanvaardbare oplossing uit moeten voeren. Als je er echter uiteindelijk achter komt dat je een geringe fout hebt gemaakt door het op deze manier uit te voeren, dan zou je het snel recht moeten zetten. God zal deze fout dan niet als zonde tellen. Omdat je de juiste bedoelingen had toen je deze zaak in praktijk bracht en je volgens de waarheid praktiseerde, het gewoon niet duidelijk zag en je handelingen daarom tot sommige fouten leidden, was dit een verzachtende omstandigheid. Tegenwoordig vertrouwen veel mensen echter slechts op hun eigen twee handen om het werk doen en op hun geest om een en ander te doen en houden ze zelden rekening met deze volgende vragen: is op deze manier praktiseren volgens de wil van God? Zou God gelukkig zijn als ik het op deze manier doe? Zou God me vertrouwen als ik het op deze manier doe? Zou ik de waarheid in praktijk brengen als ik het op deze manier doe? Als God van deze zaak hoort, zou Hij dan kunnen zeggen: “Je hebt dit juist en passend gedaan. Ga zo door”? Ben je in staat iedere zaak die je tegenkomt zorgvuldig te onderzoeken? Kun je serieus en nauwgezet zijn over iedere zaak? Of ben je in staat te overwegen of God de manier waarop je het doet veracht, hoe alle anderen denken over jouw methodes en of je actie gebaseerd is op je eigen wil of uitgevoerd om je eigen verlangens te vervullen...? Je zult er meer gedachten aan moeten wijden en meer moeten onderzoeken en dan zullen je fouten steeds kleiner worden. Als je dingen op deze manier doet, bewijst dat dat je een persoon bent die echt op zoek is naar de waarheid en dat je iemand bent die ontzag heeft voor God, omdat je dingen doet volgens de aanwijzing die nodig is voor de waarheid.

Als de daden van een gelovige niets meer met de waarheid te maken hebben, dan is hij hetzelfde als een ongelovige. Dit is het soort mens dat God niet in zijn hart heeft en dat God verlaat. Zo iemand is als een inhuurkracht in Gods familie die af en toe een klusje doet voor zijn meester, daar een kleine vergoeding voor krijgt en dan weggaat. Het is gewoon niet iemand die in God gelooft. Eerder hadden we het erover wat je kunt doen om Gods goedkeuring weg te kunnen dragen. Goedkeuring van God is het eerste waar je aan zou moeten denken en voor zou moeten werken. Dit zou het principe en de reikwijdte van je praktijk moeten zijn. De reden dat je zou moeten bepalen of hetgeen je doet in lijn is met de waarheid, is dat het zeker volgens Gods wil is als het in lijn met de waarheid is. Je zou niet hoeven bepalen of het goed of slecht is, of dat het overeenkomt met de smaak van alle andere mensen, of dat het in lijn is met je eigen verlangens. Je zou juist moeten bepalen of het in overeenstemming is met de waarheid en of het het werk en de belangen van de kerk wel ten goede komt. Als je goed over die dingen nadenkt, dan zul je steeds meer op een lijn komen met Gods wil als je iets doet. Als je niet goed nadenkt over deze aspecten en alleen op je eigen wil vertrouwt als je iets doet, dan zul je ze zeer zeker verkeerd doen. De wil van de mens is namelijk niet de waarheid en is, uiteraard, onverenigbaar met God. Als je door God wil worden goedgekeurd, moet je volgens de waarheid praktiseren in plaats van volgens je eigen wil. Sommigen mensen houden zich met privézaken bezig onder de noemer van het vervullen van hun plichten. Hun broeders en zusters beschouwen dit dan als ongepast en verwijten hun dit, maar deze mensen aanvaarden deze kritiek niet. Ze denken dat het niets met de kerk, met financiën of met mensen te maken had omdat het een privézaak was, en dat het daarom niet telt als de reikwijdte van de waarheid overschrijden en dat God zich niet in deze zaak zou moeten mengen. Misschien lijkt het jullie dat sommige dingen privézaken zijn waar geen principe of waarheid bij is betrokken. Als je echter kijkt naar wat je hebt gedaan, dan ben je heel zelfzuchtig geweest. Je hebt namelijk geen rekening gehouden met het werk van Gods familie of hoe wat je hebt gedaan dat heeft beïnvloed. Je had alleen met je eigen voordeel rekening gehouden. Dit gaat al om de correctheid van de heiligen en om kwesties die met de menselijkheid van een persoon te maken hebben. Ondanks dat de belangen van de kerk niet waren betrokken bij wat je deed en ook de waarheid er niet bij was betrokken, is het niet in lijn met de waarheid als je je bezig houdt met een privézaak terwijl je beweert dat je je plicht uitvoert. Wat je ook doet, hoe groot of klein een zaak ook is, en of je het nu doet om je plicht te doen in Gods familie of om je eigen persoonlijke redenen, je moet erover nadenken of wat je doet overeenkomt met de wil van God, en of het iets is dat een persoon met menselijkheid zou moeten doen. Als je in alles wat je doet zo de waarheid zoekt, dan ben je een persoon die echt in God gelooft. Als je iedere zaak en iedere waarheid op deze manier serieus behandelt, dan zul je veranderingen in je gezindheid bereiken. Sommige mensen denken dat als ze iets persoonlijks doen ze de waarheid gerust kunnen negeren, het zo doen als zij wensen, en het doen op iedere manier die hen gelukkig maakt en die voordelig is voor hen. Ze houden er helemaal geen rekening mee hoe het voor Gods familie uitpakt. Ook houden ze er geen rekening mee of wat ze doen past bij de correctheid van een heilige. Als ze ten slotte klaar zijn met de zaak, wordt het duister in hen en voelen ze zich ongemakkelijk, hoewel ze niet weten waarom. Is die vergelding niet verdiend? Als je dingen doet die niet door God worden goedgekeurd, dan heb je God beledigd. Als iemand niet van de waarheid houdt en regelmatig dingen doet op basis van zijn eigen wil, dan zal hij God regelmatig beledigen. Normaal worden dergelijke mensen niet goedgekeurd door God in wat ze doen en als ze geen berouw tonen, zal de straf niet lang uitblijven.

uit ‘Gods wil zoeken is vanwege het beoefenen van de waarheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 575

Bij elke plicht die je vervult, komt intreden in het leven aan de orde. Of je plicht nu iets regelmatigs of onregelmatigs is, saai of levendig, je moet altijd intreden in het leven bereiken. De plichten die sommige mensen vervullen, zijn tamelijk eentonig; ze doen elke dag hetzelfde. En toch is de gesteldheid die deze mensen aan de dag leggen wanneer ze zo’n plicht uitvoeren allerminst homogeen. Soms, als mensen goed gehumeurd zijn, zijn ze wat ijveriger en leveren ze beter werk. Op andere momenten, wakkert onder invloed van iets onbekends hun verdorven satanische gezindheid wangedrag in hen aan, waardoor ze ongepaste ideeën krijgen en in een slechte gesteldheid en een slecht humeur zijn; dat leidt ertoe dat ze hun plichten plichtmatig vervullen. De innerlijke gesteldheid van mensen verandert voortdurend; ze kan overal en altijd omslaan. Hoe je gesteldheid ook verandert, het is altijd verkeerd om op basis van je humeur te handelen. Stel, je doet het een beetje beter als je in een goed humeur bent en een beetje slechter als je slecht gestemd bent – is dat dan een principiële manier om dingen te doen? Kun je op die manier je plicht op een bevredigende manier doen? Hoe mensen ook gestemd zijn, ze moeten weten dat het ze alleen lukt om niet heen en weer te worden geslingerd doo r hun stemmingen als ze bidden en zich schikken naar God, de waarheid zoeken en principieel handelen. Wanneer je je plicht vervult, moet je altijd jezelf onderzoeken om te zien of je dingen in overeenstemming met de principes doet, of je je plichten naar behoren vervult, of je die al dan niet gewoon plichtmatig vervult, of je geprobeerd hebt je verantwoordelijkheden te ontlopen en of er problemen zijn met je houding en je manier van denken. Zodra je over jezelf hebt nagedacht en deze dingen duidelijk voor je zijn, zul je het makkelijker hebben bij het vervullen van je plicht. Wat je ook bij de uitvoering van je plicht tegenkomt – negativiteit en zwakheid, of een slecht humeur nadat je bent aangepakt – je moet er op de juiste manier mee omgaan en ook de waarheid zoeken en Gods wil begrijpen. Als je die dingen doet, zul je een pad hebben om te beoefenen. Als je goed werk wilt verrichten bij de uitvoering van je plicht, moet je je niet laten beïnvloeden door je humeur. Hoe negatief of zwak je je ook voelt, je moet de waarheid beoefenen in alles wat je doet, waarbij je uitermate strikt moet zijn en je aan de principes moet houden. Als je dat doet, zullen niet alleen andere mensen je goedkeuren, maar zal ook God je gunstig gezind zijn. Op die manier zul je iemand zijn die verantwoordelijk is en een last op zich neemt; je zult een oprecht goed mens zijn die werkelijk zijn plichten naar behoren vervult en ten volle de gelijkenis van een oprecht persoon naleeft. Zulke mensen worden gezuiverd en bereiken werkelijke transformatie bij het vervullen van hun plichten, en er kan worden gezegd dat ze oprecht zijn in Gods ogen. Alleen oprechte mensen kunnen het volhouden de waarheid te beoefenen en slagen erin principieel te handelen, en vervullen hun plichten naar behoren. Mensen die principieel handelen, vervullen hun plicht nauwkeurig wanneer ze goed gehumeurd zijn; ze werken niet zomaar plichtmatig, ze zijn niet arrogant en scheppen niet op om te zorgen dat anderen een hoge dunk van hen hebben. Wanneer ze in een slecht humeur zijn, vervullen ze hun dagelijkse plichten echter even ernstig en met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel, en zelfs al komen ze iets tegen dat nadelig is voor de vervulling van hun plichten, of wat hen een beetje onder druk zet of voor verstoring zorgt terwijl zij hun plichten vervullen, dan zijn ze nog steeds in staat hun hart tot bedaren te brengen tegenover God en te bidden: “Hoe groot het probleem ook is waar ik tegenaan loop – al tuimelt de hemel omlaag – zo lang God me vergunt in leven te blijven, neem ik me vast voor om mijn best te doen mijn plicht te vervullen. Elke dag die me wordt vergund te leven, is een dag waarop ik er hard aan zal werken om mijn plicht te vervullen zodat ik zowel de plicht die me door God is opgelegd als de adem die Hij in mijn lichaam heeft geblazen waardig ben. Ongeacht hoe erg ik in de problemen zit, dat zal ik allemaal opzij zetten, want het vervullen van mijn plicht is van het allergrootste belang!” Wie niet worden beïnvloed door personen, gebeurtenissen, zaken of omgeving, wie niet wordt gedreven door stemmingen of externe situaties, en wie de plichten en opdrachten die God hun heeft toevertrouwd op de eerste plaats stellen – dat zijn de mensen die trouw zijn aan God en zich oprecht aan Hem onderwerpen. Zulke mensen hebben intreden in het leven bereikt en zijn de werkelijkheid van de waarheid binnengegaan. Dit is een van de meest praktische en oprechte uitdrukkingen van het naleven van de waarheid.

uit ‘Intreden in het leven moet beginnen met de ervaring van het vervullen van iemands plicht’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 576

Want sommige mensen zoeken de waarheid niet als ze, bij het vervullen van hun plicht, een of andere kwestie tegenkomen en ze handelen altijd naar hun eigen gedachten, opvattingen, voorstellingen en verlangens. Ze zijn voortdurend bezig hun eigen zelfzuchtige verlangens te bevredigen en hun daden staan voortdurend onder controle van hun verdorven gezindheden. Hoewel ze de aan hen toegewezen plichten misschien wel vervullen, doen ze geen enkele waarheid op. Dus waar verlaten deze personen zich op bij het vervullen van hun plicht? Ze verlaten zich niet op de waarheid en ook niet op God. Dat beetje waarheid dat ze wel begrijpen, heeft in hun hart niet de heerschappij. Ze vertrouwen op hun eigen gaven en vermogens, op welke kennis dan ook die ze hebben verworven en op hun talenten, en ook op hun eigen wilskracht of goede intenties om deze plichten te voltooien. Dit is een ander soort natuur, nietwaar? Hoewel je je soms kunt verlaten op je natuurlijkheid, verbeelding, opvattingen, kennis en geleerdheid bij het vervullen van je plicht, komen er bij een aantal dingen die je doet geen principekwesties naar boven. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof je niet de verkeerde weg hebt genomen, maar één ding kun je niet over het hoofd zien: als je opvattingen, voorstellingen en persoonlijke verlangens nooit veranderen en nooit worden vervangen door de waarheid tijdens het proces van het volbrengen van je plicht, en als je handelingen en daden nooit in overeenstemming worden gedaan met de principes van de waarheid, wat zal dan de uiteindelijke uitkomst zijn? Je zult een dienstdoener worden, en dit is precies wat er staat geschreven in de Bijbel: “Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:22-23). Waarom noemt God deze mensen die zich inspannen en diensten verlenen “u die zonde begaat”? Er is één punt waarvan we zeker kunnen zijn en dat is dat welke plichten of wat voor werk deze mensen ook verrichten, hun motivaties, hun drijvende kracht, bedoelingen en gedachten, volledig voortkomen uit hun zelfzuchtige verlangens, volledig gebaseerd zijn op hun eigen ideeën en persoonlijke belangen, en dat hun overwegingen en plannen geheel en al draaien om hun reputatie, status, ijdelheid en hun vooruitzichten. Diep in hun hart bezitten zij geen waarheid en zij handelen niet in overeenstemming met de principes van de waarheid. Dus wat is er cruciaal voor jullie om nu naar op zoek te gaan? (We moeten op zoek gaan naar de waarheid en onze plichten verrichten in overeenstemming met Gods wil en vereisten.) Wat moet je met name doen wanneer je je plichten verricht in overeenstemming met Gods vereisten? Met betrekking tot je bedoelingen en ideeën bij het doen van iets, moet je leren hoe je onderscheidt of deze al dan niet in overeenstemming zijn met de waarheid, en ook of jouw bedoelingen en ideeën zijn gericht op het vervullen van je eigen zelfzuchtige verlangens of voor de belangen van Gods huis. Als jouw bedoelingen en ideeën overeenstemmen met de waarheid, dan kun je je plicht doen overeenkomstig jouw gedachtegang; maar als die niet met de waarheid overeenstemmen, moet je je snel omdraaien en dat pad verlaten. Dat pad is niet juist, en op die manier kun je niet praktiseren; als je dat pad blijft belopen, zul jij uiteindelijk kwaad verrichten.

uit ‘Hoe Gods woorden te ervaren in je plichten’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 577

Er is een ultiem principe voor hoe de Heer van de schepping de voorwerpen van de schepping behandelt, en dit is tevens het meest fundamentele principe. Hoe Hij de voorwerpen van de schepping behandelt, is geheel op Zijn managementplan en op Zijn vereisten gebaseerd. Hij hoeft met niemand overleg te plegen en ook hoeft Hij niemand te overtuigen. Hij doet wat Hij moet doen en Hij behandelt mensen zoals Hij ze moet behandelen. Wat Hij ook doet en hoe Hij de mensen ook behandelt, het is allemaal volgens de principes, de principes die de Heer van de schepping volgt. De voorwerpen van de schepping hoeven zich alleen maar te onderwerpen; ze zouden geen andere keuze moeten hebben. Wat blijkt hieruit? De Heer van de schepping zal altijd de Heer van de schepping zijn. Hij heeft de macht en de bevoegdheid om de voorwerpen van de schepping te orkestreren en erover te regeren zoals het Hem belieft, en heeft daar geen reden voor nodig. Dit is Zijn gezag. Hoe zit het dan met de voorwerpen van de schepping? Geen enkel voorwerp van de schepping heeft de macht of de bevoegdheid om te oordelen over hoe de Schepper zou moeten handelen; om te verklaren dat wat Hij doet goed of slecht is. Geen enkel voorwerp van de schepping is bevoegd om te kiezen of hij geregeerd, georkestreerd of gearrangeerd wil worden door de Heer van de schepping. En zo heeft ook geen enkel voorwerp van de schepping de bevoegdheid om te kiezen hoe de Heer van de schepping hem regeert en arrangeert. Dit is de hoogste waarheid. Wat de Heer van de schepping de voorwerpen van de schepping ook heeft aangedaan, en hoe Hij dat ook heeft gedaan, de mensen die Hij heeft geschapen zouden maar één ding moeten doen: dit door de Heer van de schepping bewerkstelligde feit zoeken, weten en aanvaarden en zich eraan onderwerpen. Het uiteindelijke resultaat is dat de Heer van de schepping Zijn managementplan zal hebben volbracht en dat Zijn werk zal zijn voltooid, waardoor Zijn managementplan zonder enige belemmering kan vorderen. Ondertussen, omdat zij de regering en regelingen van de Schepper hebben aanvaard en omdat zij zich aan Zijn regering en regelingen hebben onderworpen, zullen de voorwerpen van de schepping de waarheid hebben verworven, de wil van de Schepper hebben begrepen en Zijn gezindheid hebben leren kennen. Er is nog een principe waarover ik jullie moet vertellen: wat de Schepper ook doet, hoe Hij Zich ook manifesteert en of Hij nu een grote of een kleine daad verricht, Hij is en blijft de Schepper; bovendien geldt dat alle mensen die Hij geschapen heeft, wat ze ook hebben gedaan of hoe getalenteerd en begaafd ze ook mogen zijn, nog steeds schepselen zijn. Wat de geschapen mensheid betreft: hoeveel genade en hoeveel zegeningen zij ook hebben ontvangen van de Schepper, of hoeveel barmhartigheid, goedertierenheid of welwillendheid dan ook, ze hoeven niet te denken dat ze boven de massa verheven zijn, of te menen dat ze op gelijke voet kunnen staan met God en dat ze vooraanstaande schepselen zijn geworden. Hoeveel gaven God je ook heeft gegeven, hoeveel genade Hij je ook heeft geschonken, hoe vriendelijk Hij je ook heeft behandeld of welke speciale talenten Hij je ook heeft toebedeeld, ze zijn niet jouw verdiensten. Je bent en blijft voor altijd een schepsel. Je moet nooit denken: ‘ik ben een lievelingetje in de handen van God. Hij zal geen hand tegen me opheffen. God zal altijd een houding van liefde, zorg en tederheid jegens mij hebben, met zoete fluisteringen van troost en bemoediging.’ Integendeel: in de ogen van de Schepper ben je als alle andere schepselen; God kan je gebruiken zoals Hij wil en kan je ook orkestreren zoals Hij wil, en Hij kan je volgens Zijn wil elke rol laten spelen onder allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen. Die kennis behoren mensen te hebben en dat goede verstand dienen ze te bezitten. Als de men deze woorden kan begrijpen en aannemen, zal zijn relatie met God normaler worden en zal hij een alleszins aanvaardbare relatie met Hem hebben; als de men deze woorden kan begrijpen en aannemen, zal hij zijn plek goed kennen en zal hij de juiste plaats innemen, en zijn plicht nakomen.

uit ‘Alleen door het zoeken van de waarheid kan men Gods daden kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 578

Kennis van God moet bereikt worden door het lezen en het begrijpen van Gods woorden. Sommige mensen zeggen: “Ik heb de geïncarneerde God niet gezien, dus hoe zou ik God dan kunnen kennen?” In feite zijn Gods woorden een uitdrukking van Zijn gezindheid. Uit Gods woorden kun je Zijn liefde voor en redding van de mensen opmaken, evenals Zijn manier om hen te redden. … Dit is omdat Zijn woorden door God Zelf worden uitgedrukt en niet door mensen zijn geschreven. Ze zijn persoonlijk door God uitgedrukt; God Zelf drukt Zijn eigen woorden en Zijn innerlijke stem uit. Waarom worden ze dan woorden uit het hart genoemd? Dat komt omdat ze vanuit de diepte komen, en uitdrukking geven aan Zijn gezindheid, Zijn wil, Zijn gedachten, Zijn liefde voor de mensheid, Zijn redding van de mensheid en Zijn verwachtingen van de mensheid. … Onder Gods uitspraken bevinden zich strenge woorden, en vriendelijke en zorgzame woorden, en ook enkele onthullende woorden die niet in lijn zijn met menselijke verlangens. Als je alleen naar de onthullende woorden kijkt, krijg je misschien het gevoel dat God tamelijk streng is. Als je alleen naar de vriendelijke woorden kijkt, krijg je misschien het gevoel dat God niet zo erg gezaghebbend is. Je moet ze daarom niet uit hun verband halen, maar ze vanuit elke hoek beschouwen. Soms spreekt God vanuit een vriendelijk en barmhartig perspectief en dan zien de mensen Zijn liefde voor de mensheid, soms spreekt Hij vanuit een erg streng perspectief en dan zien de mensen de gezindheid van Hem die geen belediging duldt. De mens is ontzettend vuil en het niet waard Gods aangezicht te aanschouwen of voor Hem te verschijnen. Dat mensen nu voor Hem mogen verschijnen, komt louter door Zijn genade. Gods wijsheid kan worden gezien in de manier waarop Hij werkt en in de betekenis van Zijn werk. Zelfs als mensen niet in direct contact met Hem staan, kunnen ze toch deze dingen in Gods woorden zien. Wanneer iemand die God werkelijk kent in contact komt met Christus, kan zijn ontmoeting met Christus overeenkomen met de kennis van God die hij al heeft; maar wanneer iemand die alleen maar theoretisch begrip heeft God ontmoet, kan hij het verband niet zien. Dit aspect van de waarheid is het diepste van alle mysteries, het is moeilijk te doorgronden. Som Gods woorden op over het mysterie van de incarnatie en bekijk ze vanuit alle oogpunten, en bid vervolgens samen, overdenk het en communiceer verder over dit aspect van de waarheid. Daarbij zul je de verlichting van de Heilige Geest kunnen krijgen en tot begrip kunnen komen. Omdat mensen geen kans hebben om in direct contact met God te komen, dienen zij te vertrouwen op dit soort ervaringen om op de tast hun weg te vinden en beetje bij beetje binnen te gaan om werkelijke kennis over God te kunnen bereiken.

uit ‘Hoe de geïncarneerde God leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 579

Wat betekent het God te kennen? Het betekent het kunnen begrijpen van Gods vreugde, woede, verdriet en geluk. Dit is God kennen. Je beweert dat je Hem hebt gezien, toch begrijp je Zijn vreugde, woede, verdriet en geluk niet en begrijp je Zijn gezindheid niet. Ook Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid begrijp je niet en evenmin weet je waar Hij van houdt en waar Hij een afkeer van heeft. Dit is geen kennis van God. Daarom kunnen sommige mensen God weliswaar volgen, maar is het niet per se zo, dat ze echt in Hem kunnen geloven; hierin ligt het verschil. Als je God kent, Hem begrijpt en in staat bent iets van Zijn wil te begrijpen, dan kun je werkelijk in Hem geloven, je werkelijk aan Hem onderwerpen, Hem werkelijk liefhebben en Hem werkelijk aanbidden. Als je deze dingen niet begrijpt, dan ben je enkel maar een volgeling die meeloopt en met de stroom meegaat. Dat kan geen werkelijk onderwerping en werkelijke aanbidding worden genoemd. Hoe ontstaat werkelijke aanbidding? Allen die God echt kennen zullen Hem, zonder uitzondering, aanbidden en vereren wanneer zij Hem zien. Ze worden er allen toe gebracht om neer te buigen en Hem te aanbidden. Op dit moment is de geïncarneerde God aan het werk en geldt dat hoe meer begrip mensen hebben van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is, des te meer zij deze dingen zullen koesteren en des te meer zij Hem zullen vereren. Over het algemeen geldt dat, hoe minder begrip mensen hebben, des te meer onbezonnen ze zijn en God dus als mens zullen behandelen. Als mensen God werkelijk kenden en zagen, zouden ze beven van angst. “Hij die na mij komt is machtiger dan ik, wiens schoenen ik het niet waardig ben te dragen.” Waarom zei Johannes dit? Hoewel hij diep van binnen niet over erg diepzinnig begrip beschikte, wist hij dat God ontzag inboezemde. Hoeveel mensen zijn tegenwoordig in staat God te vereren? Hoe kunnen ze God vereren zonder Zijn gezindheid te kennen? De mensen kennen de essentie van Christus niet en begrijpen evenmin de gezindheid van God en zijn zelfs nog minder in staat God werkelijk te aanbidden. Als mensen alleen maar de gewone en normale uiterlijke verschijning van Christus zien, en toch Zijn essentie niet kennen, dan is het gemakkelijk voor hen om Christus slechts als een gewoon mens te behandelen. Ze kunnen een oneerbiedige houding tegenover Hem aannemen en kunnen Hem bedriegen, zich tegen Hem verzetten, Hem ongehoorzaam zijn en een oordeel over Hem vellen. Ze kunnen vol eigendunk zijn en Zijn woorden niet serieus nemen; ze kunnen zelfs opvattingen, veroordelingen en laster tegen God laten ontstaan. Om deze problemen op te kunnen lossen dien je de essentie en de goddelijkheid van Christus te kennen. Dit is het belangrijkste aspect van het kennen van God. Het is wat een ieder die in de praktische God gelooft moet binnentreden en bereiken.

uit ‘Hoe de geïncarneerde God leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: Intrede in het leven 5

Volgende: 11 Bestemmingen en uitkomsten

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek