Hoofdstuk 8

Sinds de tijd dat er getuigd is van Almachtige God – de Koning van het koninkrijk – strekt het bereik van Gods management zich in zijn geheel uit over het hele universum. Niet alleen in China is er getuigd van Gods verschijning, maar in alle naties en op alle plaatsen is er getuigd van de naam van Almachtige God. Mensen roepen Zijn heilige naam, terwijl ze op alle mogelijke manieren communicatie met God zoeken, de wil van Almachtige God begrijpen en Hem gezamenlijk dienen in de kerk. Dit is de wonderbaarlijke wijze waarop de Heilige Geest werkt.

De talen van de verschillende naties verschillen wel van elkaar, maar er is maar één Geest. Deze Geest verbindt de kerken in het hele universum met elkaar en is absoluut één met God, zonder het geringste verschil. Dit is iets wat aan geen enkele twijfel onderhevig is. De Heilige Geest roept nu tot hen en Zijn stem doet hen ontwaken. Dit is de stem van Gods genade. Ze roepen allen de heilige naam van Almachtige God! Ook zeggen zij lof en zingen zij. Nooit kan er enige afwijking zijn in het werk van de Heilige Geest; deze mensen sparen kosten noch moeite om voorwaarts te gaan over het juiste pad, ze krabbelen niet terug en de wonderen stapelen zich op. Dat is iets wat mensen zich maar moeilijk kunnen voorstellen en waar ze onmogelijk over kunnen speculeren.

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum! Hij zit op de glorierijke troon en oordeelt over de wereld en Hij heerst over alles en regeert alle naties; alle volkeren buigen hun knie voor Hem, bidden tot Hem, naderen tot Hem en communiceren met Hem. Het maakt niet uit hoe lang je al in God gelooft, hoe hoog je status is of hoe groot je anciënniteit; als je tegen God in je hart ingaat, moet je het oordeel ondergaan en je voor Hem ter aarde werpen, waarbij je de klanken van pijnlijke smeekbeden zult laten horen: dit is inderdaad de vruchten plukken van je eigen handelingen. Dit klaaglijke geluid is het geluid van het ondergaan van kwellingen in de poel van vuur en zwavel, het is de kreet van iemand die wordt gekastijd door Gods ijzeren staf; dit is oordeel voor de zetel van Christus.

Sommige mensen vrezen, sommigen hebben een slecht geweten, sommigen zijn oplettend, sommigen zorgen ervoor dat ze aandachtig luisteren, sommigen hebben berouw en maken met de diepste spijt een nieuw begin, sommigen wenen bitter en smartelijk, sommigen laten alles achter en gaan wanhopig op zoek, sommige mensen onderzoeken zichzelf en durven niet meer roekeloos te handelen, sommigen proberen met spoed tot God te naderen, sommigen onderzoeken hun eigen geweten terwijl ze zich afvragen waarom hun leven geen vooruitgang kan boeken. Sommigen blijven in de war, sommigen ontketenen hun voeten en gaan moedig voorwaarts, ze grijpen de sleutel en verspillen geen tijd, maar zorgen voor hun eigen leven. Sommigen aarzelen nog steeds en verkeren in het ongewisse over visies, waardoor de last die ze dragen en met zich meevoeren in hun hart beslist zwaar is.

Als je geest niet helder is, heeft de Heilige Geest geen mogelijkheid om in je te werken. Alles waarop je gericht bent, het pad dat je bewandelt en alles waarnaar je hart verlangt, is vervuld van je eigen noties en van je zelfgenoegzaamheid! Ik brand van ongeduld – wat zou ik jullie allemaal graag compleet maken, en wel onmiddellijk, zodat jullie weldra geschikt mogen worden gemaakt om door mij te worden gebruikt, zodat mijn zware last kan worden verlicht. Maar als ik jullie zo zie, begrijp ik dat ik geen snel resultaat moet nastreven. Ik kan alleen maar geduldig afwachten, langzaam voortgaan en jullie langzaam ondersteunen en leiden. Ach, jullie zouden je hoofd leeg moeten maken! Wat moet je verloochenen, wat zijn je schatten, wat zijn je fatale zwakheden en wat je belemmeringen? Denk meer over deze vragen na in je geest, en communiceer vaker met mij. Wat ik wil is dat jullie harten in stilte naar mij opzien; jullie lippendienst wil ik niet. Aan degenen onder jullie die waarachtig zoeken voor mijn aangezicht zal ik alles openbaren. Mijn tempo wordt steeds sneller; zolang je hart naar mij opziet en je mij voortdurend volgt, kan mijn wil te allen tijde door inspiratie aan jou worden meegedeeld en aan jou worden geopenbaard. Degenen die ervoor zorgen te wachten, zullen voeding verkrijgen en zullen voorwaarts kunnen gaan. Degenen die gedachteloos zijn zullen het moeilijk vinden om mijn hart te begrijpen en zullen een doodlopende weg inslaan.

Wat ik verlang is dat jullie allemaal snel zullen opstaan en met mij zullen samenwerken, en dat jullie voortdurend dicht bij mij zijn, niet slechts een dag en een nacht. Mijn hand moet jullie steeds maar meetrekken, jullie aansporen, jullie voortduwen, jullie overreden om verder te gaan en jullie oproepen om voorwaarts te gaan! Jullie begrijpen mijn wil gewoon niet. De belemmeringen van jullie eigen noties en de obstakels van de wereldse verwikkelingen zijn te ernstig en jullie zijn niet in staat om een dieper contact met mij te hebben. Om eerlijk te zijn, jullie komen tot mij als jullie een probleem hebben, maar als jullie geen probleem hebben raken jullie harten in verwarring. Jullie harten worden dan als een vrijmarkt en raken vervuld van satanische gezindheden; ze houden zich bezig met wereldse zaken en jullie weten niet hoe jullie met mij moeten communiceren. Hoe zou ik niet bezorgd zijn om jullie? Maar met bezorgd zijn schiet ik niets op. De tijd dringt te zeer en de taak is te zwaar. Mijn stappen vliegen vooruit; jullie moeten je vasthouden aan alles wat jullie hebben en elk moment naar mij opzien en vertrouwelijk met mij communiceren. Dan zal mijn wil zeker op ieder moment aan je worden geopenbaard. Wanneer jullie mijn hart begrijpen, zullen jullie voorwaarts kunnen gaan. Jullie mogen niet langer aarzelen. Heb waarachtige communicatie met mij, neem niet je toevlucht tot bedrog en probeer niet te slim te zijn; daarmee zouden jullie alleen jezelf bedriegen en het zou op elk moment geopenbaard worden voor de zetel van Christus. Echt goud vreest de vuurproef niet – dit is de waarheid! Wees niet terughoudend, wees niet moedeloos of zwak. Heb meer directe communicatie met mij in je geest en wacht geduldig af, dan zal ik alles zeker aan jou openbaren op mijn eigen tijd. Je moet beslist oppassen dat mijn inspanning niet voor jou verloren gaat; verspil geen moment. Wanneer je hart voortdurende communicatie met mij heeft en voortdurend voor mijn aangezicht leeft, dan kan niemand, geen voorval, geen ding, geen echtgenoot, geen zoon of dochter jouw communicatie met mij in je hart verstoren. Wanneer je hart voortdurend wordt begrensd door de Heilige Geest en je op ieder moment communicatie met mij hebt, zal mijn wil zeker aan jou worden geopenbaard. Wanneer je op deze wijze voortdurend dichter bij mij komt, zul je, ongeacht je omgeving of wie, wat of welke gebeurtenis je ook tegenkomt, niet in verwarring raken maar voorwaarts kunnen gaan.

Als het niet je gewoonte is om iets te laten schieten in grote of kleine dingen, als iedere gedachte en ieder idee van je wordt gezuiverd en je rustig bent in je geest, zullen mijn woorden onmiddellijk in je worden ingeblazen zodra je een probleem tegenkomt. Ze zijn als een heldere spiegel waarin je jezelf kunt toetsen, zodat je vervolgens voorwaarts zult kunnen gaan. Dit noemt men het geneesmiddel aanpassen aan de aandoening! En de aandoening zal zeker worden genezen – zo almachtig is God. Ik zal zeker iedereen illumineren en verlichten die hongert en dorst naar de gerechtigheid en die oprecht zoekt. Ik zal jullie allen de geheimen van de geestelijke wereld en de weg voorwaarts laten zien en ervoor zorgen dat jullie je oude, verdorven gezindheden zo snel mogelijk afwerpen, zodat jullie levensrijpheid kunnen bereiken en geschikt zijn voor gebruik door mij, en zodat het werk van het evangelie spoedig voortgang kan vinden, zonder belemmering. Alleen dan zal mijn wil tevreden worden gesteld, alleen dan zal Gods zesduizendjarig managementplan op zo kort mogelijke termijn worden volbracht. God zal het koninkrijk winnen en zal op aarde neerdalen; samen zullen we de heerlijkheid binnengaan!

Vorige: Hoofdstuk 7

Volgende: Hoofdstuk 9

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek