De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Alleen door loutering te ervaren kan de mens echt van God houden

Hoe moet de mens God liefhebben tijdens de loutering? Na loutering te hebben ervaren, kunnen mensen tijdens de loutering echt God loven en zien hoeveel ze missen. Hoe groter je loutering, hoe meer je in staat bent om afstand te doen van het vlees; hoe groter hun loutering, hoe meer mensen van God houden. Dit is wat jullie zouden moeten begrijpen. Waarom moeten mensen worden gelouterd? Welk effect wil het bereiken? Wat is de betekenis van Gods werk van loutering in de mens? Als je echt God zoekt, en je loutering tot op een bepaald punt hebt ervaren, zul je voelen dat het zo goed is, en dat het van het grootste belang is. Hoe moet de mens God liefhebben tijdens de loutering? Door vastberadenheid aan te wenden om God lief te hebben om Zijn loutering te accepteren: Tijdens loutering word je van binnen gekweld, alsof een mes in je hart wordt gedraaid, maar je bent bereid God tevreden te stellen met je hart, dat van Hem houdt, en je bent niet gericht op de zorg voor het vlees. Dit is wat bedoeld wordt met het praktiseren van de liefde van God. Het doet pijn van binnen, en je lijden heeft een bepaald punt bereikt, toch ben je nog steeds bereid om voor God te verschijnen en te bidden, zeggende: "O God! Ik kan U niet verlaten. Hoewel er duisternis in mij is, wens ik U tevreden te stellen; U kent mijn hart en ik zou willen dat U meer van Uw liefde in mij investeert." Dit is praktiseren tijdens loutering. Als je de liefde van God als fundament gebruikt, kan loutering je dichter bij God brengen en je intiemer maken met God. Omdat je in God gelooft, moet je je hart aan God overdragen. Als je je hart opoffert en neerlegt voor God, dan zal het tijdens je loutering onmogelijk zijn om God te verloochenen, of God te verlaten. Op deze manier zal je relatie met God steeds hechter worden, en steeds normaler, en je gemeenschap met God zal steeds frequenter worden. Als je altijd op deze manier praktiseert, dan zul je meer tijd in Gods licht doorbrengen, en meer tijd onder de leiding van Zijn woorden, zullen er ook meer en meer veranderingen in je karakter optreden, en zal je kennis van dag tot dag toenemen. Wanneer de dag komt en Gods beproevingen jou plotseling overkomen, kun je niet alleen aan Gods zijde staan, maar ook in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen. In die tijd zul je zijn zoals Job en Petrus. Als je van God hebt getuigd, zul je Hem echt liefhebben en je leven graag voor Hem neerleggen; je zult Gods getuige zijn, en iemand die geliefd is door God. Het ervaren van liefde die gelouterd is, is sterk en niet zwak. Ongeacht wanneer of hoe God je onderwerpt aan Zijn beproevingen, je kunt niet geven om of je leeft of sterft, om alles opzij te werpen voor God, en om alles gelukkig te maken voor God - en daardoor zal je liefde zuiver zijn, en jouw geloof zal echt zijn. Alleen dan zul je iemand zijn die echt door God wordt bemind, en die echt door God volmaakt is gemaakt.

Als mensen onder de invloed van Satan raken, hebben ze geen liefde voor God in zich en zijn hun vorige visioenen, liefde en oplossing verdwenen. Mensen hadden het gevoel dat ze moesten lijden voor God, maar vandaag de dag vinden ze het beschamend en hebben ze geen tekort aan klachten. Dit is het werk van Satan; het laat zien dat de mens is komen te vallen onder de heerschappij van Satan. Als je deze toestand tegenkomt, moet je bidden en de andere kant opdraaien zo snel als je kunt - dit zal je beschermen tegen aanvallen van Satan. Het is tijdens bittere loutering dat de mens het gemakkelijkst onder de invloed van Satan kan vallen - dus hoe moet je God liefhebben tijdens zo'n loutering? Je moet je wil oproepen, je hart voor God neerleggen en het laatste van je tijd aan Hem toewijden. Ongeacht hoe God je loutert, zou je in staat moeten zijn om de waarheid in praktijk te brengen om Gods wil te vervullen, en je zou het op je moeten nemen om God te zoeken en gemeenschap met God te zoeken. Hoe passiever je bent, hoe negatiever je zult worden, in tijden zoals deze, en hoe makkelijker het voor je zal zijn om terug te vallen. Wanneer het nodig is dat je je functie vervuld, hoewel je het niet goed van dienst bent, doe je alles wat je kunt en doe je niets anders dan uit liefde voor God; ongeacht wat anderen zeggen - of ze nu zeggen dat je het goed hebt gedaan, of dat je het slecht hebt gedaan - je motivaties zijn correct en je bent niet zelfingenomen, want je handelt in naam van God. Wanneer anderen je verkeerd interpreteren, kun je tot God bidden en zeggen: "O God! Ik vraag niet dat anderen me tolereren, noch dat ze me vergeven. Ik vraag alleen dat ik in staat ben om U lief te hebben in mijn hart, dat ik zeker ben in mijn hart en dat mijn geweten zuiver is. Ik vraag niet dat anderen me prijzen, of houd me hoog in aanzien; ik streef alleen om U tevreden te stellen vanuit mijn hart, ik vervul mijn rol door alles te doen wat ik kan, en hoewel ik dwaas en stom ben, en van klein kaliber en blind, weet ik dat U liefhebbend bent, en ben ik bereid om alles wat ik heb te wijden aan U." Zodra je op deze manier bidt, komt je liefde voor God naar voren en voel je veel meer zekerheid in je hart. Dit is wat bedoeld wordt met het praktiseren van de liefde van God. Terwijl je ervaart, zul je twee keer falen en één keer slagen, of anders vijf keer falen en twee keer slagen, en op deze manier te ervaren, zul je alleen door falen in staat zijn om de schoonheid van God te zien en te ontdekken wat er in jou ontbreekt. Wanneer je vervolgens dergelijke situaties tegenkomt, moet je jezelf waarschuwen, je stappen temperen en vaker bidden. Je zult geleidelijk het vermogen ontwikkelen om te triomferen in dergelijke situaties. Wanneer dat gebeurt, zijn je gebeden effectief geweest. Wanneer je ziet dat je deze keer succesvol bent geweest, zul je innerlijk bevredigd worden, en wanneer je bidt, zul je in staat zijn om God te voelen, en dat de tegenwoordigheid van de Heilige Geest je niet heeft verlaten - en pas dan zul je weten hoe God werkt in jezelf. Praktiseren op deze manier verschaft je een weg naar ervaren. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, dan zul je zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest in je zijn. Maar als je het in de praktijk brengt, dan zal, hoewel je inwendig pijn hebt, de Heilige Geest daarna met je zijn, en zul je in staat zijn om de aanwezigheid van God te voelen wanneer je bidt, en zul je de kracht hebben om de woorden van God te praktiseren, en tijdens de gemeenschap met je broeders en zusters zal er niets van je geweten afhangen, en zul je vrede voelen, en op deze manier zul je in staat zijn om aan het licht te brengen wat je hebt gedaan. Ongeacht wat anderen zeggen, zul je in staat zijn om een normale relatie met God te hebben, zul je niet beperkt worden door anderen, je zult boven alles uitstijgen - en hierin zul je laten zien dat jouw praktiseren van Gods woorden effectief is geweest.

Hoe groter de loutering van God, hoe meer de harten van mensen in staat zijn God lief te hebben. De kwelling in hun hart is van nut voor hun leven, ze zijn meer in staat om vrede te hebben voor God, hun relatie met God is hechter en ze zijn beter in staat Gods allerhoogste liefde en Zijn allerhoogste redding te zien. Petrus ervaarde loutering honderden keren en Job onderging verschillende beproevingen. Als jullie door God willen worden vervolmaakt, moeten jullie ook honderden keren loutering ondergaan; alleen als jullie door dit proces heen moeten en op deze stap moeten vertrouwen, zijn jullie in staat om Gods wil te bevredigen en door God te worden vervolmaakt. Loutering is het beste middel waardoor God mensen vervolmaakt maakt; alleen loutering en bittere beproevingen kunnen de ware liefde voor God in de harten van mensen naar boven brengen. Zonder ontbering missen mensen de ware liefde voor God; als ze niet binnenin getest worden en niet echt onderworpen zijn aan loutering, dan zal hun hart altijd in de buitenwereld zweven. Nadat je tot een bepaald punt bent gelouterd, zul je je eigen zwakheden en moeilijkheden zien, je zult zien hoeveel je mist en dat je niet in staat bent om de vele problemen die je tegenkomt te overwinnen, en je zult zien hoe groot je ongehoorzaamheid is. Alleen tijdens beproevingen zullen mensen in staat zijn om hun werkelijke toestand echt te kennen, en beproevingen maken mensen beter in staat om vervolmaakt te worden gemaakt.

Tijdens zijn leven heeft Petrus honderden malen loutering en veel pijnlijke beproevingen ondergaan. Deze loutering werd het fundament van zijn allerhoogste liefde voor God en werd de belangrijkste ervaring van zijn hele leven. Dat hij in staat was een allerhoogste liefde voor God te bezitten, was in zekere zin vanwege zijn besluit om God lief te hebben; nog belangrijker was het echter, vanwege de loutering en het lijden dat hij onderging. Dit lijden werd zijn gids op het pad van het liefhebben van God, en werd iets dat hem het meest gedenkwaardig was. Als mensen de pijn van loutering niet ondergaan als ze van God houden, dan is hun liefde vol van natuurlijkheid en van hun eigen voorkeuren; liefde zoals deze zit vol met de ideeën van Satan en is eenvoudigweg niet in staat om Gods wil te bevredigen. Het besluit om God lief te hebben is niet hetzelfde als echt God liefhebben. Zelfs als alles waar ze aan denken in hun harten omwille van het houden van God is en het tevreden stellen van God, alsof hun gedachten geen menselijke ideeën hebben, alsof ze allemaal in het belang van God zijn, echter wanneer hun gedachten voor God gebracht worden, zullen zulke gedachten niet worden geprezen of gezegend door God. Zelfs als mensen alle waarheden volledig hebben begrepen - als ze deze allemaal hebben leren kennen - kan dit niet als een teken van liefde voor God worden beschouwd, het kan niet gezegd worden dat deze mensen God werkelijk liefhebben. Ondanks dat ze veel waarheden hebben begrepen zonder loutering te ondergaan, zijn mensen niet in staat deze waarheden in praktijk te brengen; alleen tijdens loutering kunnen mensen de ware betekenis van deze waarheden begrijpen, alleen dan kunnen mensen oprecht hun innerlijke betekenis waarderen. Op dat moment, wanneer ze het opnieuw proberen, zijn ze in staat om de waarheden naar behoren in praktijk te brengen, en in overeenstemming met Gods wil; in die tijd zijn hun menselijke ideeën verminderd, is hun menselijke natuurlijkheid verminderd en hun menselijke emoties zijn verminderd; pas op dat moment is hun praktiseren een ware manifestatie van de liefde van God. Het effect van de waarheid van de liefde van God wordt niet bereikt door gesproken kennis of mentale bereidheid, noch kan het worden bereikt door simpelweg begrepen te worden. Het vereist dat mensen een prijs betalen, en dat ze tijdens hun loutering veel bitterheid ondergaan, en alleen dan zal hun liefde zuiver worden en naar Gods eigen hart. In Zijn vereiste dat de mens van Hem houdt, eist God niet dat de mens Hem liefheeft met behulp van passie of natuurlijkheid; alleen door loyaliteit en het toepassen van de waarheid om Hem te dienen kan de mens echt van Hem houden. Maar de mens leeft te midden van natuurlijkheid, en is dus niet in staat om de waarheid en loyaliteit toe te passen om God te dienen. Hij is óf te gepassioneerd over God óf te koud en onverschillig, hij houdt van God tot in het extreme of haat Hem tot het uiterste. Degenen die te midden van natuurlijkheid leven, leven altijd tussen deze twee uitersten, en ze leven altijd in een toestand zonder waarheid, en geloven dat ze gelijk hebben. Hoewel ik dit keer op keer naar voren heb gebracht, zijn mensen niet in staat om het serieus te nemen, ze zijn niet in staat het belang ervan volledig te kennen, en dus leven ze te midden van het geloof van zelfbedrog en in de illusie van liefde voor God hetgeen geen waarheid bevat. Door de geschiedenis heen, terwijl de mensheid zich heeft ontwikkeld en de eeuwen voorbij zijn gegaan, zijn Gods eisen aan de mens steeds hoger geworden, en heeft Hij in toenemende mate geëist dat de mens absoluut is ten opzichte van Hem. Toch is de menselijke kennis aangaande God meer en meer vaag en abstract geworden, en zijn liefde voor God is steeds onzuiverder geworden. De toestand van de mens en alles wat hij doet strijden steeds meer tegen de wil van God, want de mens is steeds dieper verdorven geraakt door Satan. Dit vereist dat God meer en meer, werk van redding verricht. De mens wordt steeds veeleisender betreffende zijn eisen aan God en zijn liefde voor God wordt steeds minder. Mensen leven in ongehoorzaamheid, zonder de waarheid, en ze leven een leven zonder menselijkheid; niet alleen zijn ze zonder de minste liefde voor God, maar ze wemelen van ongehoorzaamheid en tegenstand. Hoewel ze denken dat ze al de grootste liefde voor God hebben en niet nog dienstiger naar Hem toe kunnen zijn, gelooft God dat niet. Het is Hem volkomen duidelijk hoe slecht de liefde van de mens voor Hem is, en Hij heeft Zijn mening over de mens nooit veranderd vanwege het toegeven van de mens, en heeft nooit de goede wil van de mens terugbetaald als resultaat van zijn toewijding. In tegenstelling tot de mens is God in staat om te differentiëren: Hij weet wie Hem werkelijk liefheeft en wie niet, en in plaats van overweldigd te worden en Zichzelf te verliezen vanwege de kortstondige impuls van de mens, behandelt Hij de mens volgens de essentie en het gedrag van de mens. God is tenslotte God en Hij heeft Zijn waardigheid en Zijn inzichten; de mens is immers de mens en Gods hoofd zal niet van slag raken door een liefde van de mens die op gespannen voet staat met de waarheid. Integendeel, Hij handelt naar alles wat de mens op de juiste manier doet.

Geconfronteerd met de toestand van de mens en zijn houding ten opzichte van God, heeft God nieuw werk verricht, waardoor de mens zowel kennis van en gehoorzaamheid aan Hem, en zowel liefde als getuigenis heeft verworven. Dus moet de mens Gods loutering van hemzelf ervaren, evenals Zijn oordeel, het aanpakken en snoeien van hem, zonder welke de mens God nooit zou kennen, en nooit in staat zou zijn om echt van Hem te houden en van Hem te getuigen. Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van een eenzijdig effect, maar omwille van een veelzijdig effect. Alleen op deze manier doet God het werk van loutering in hen die bereid zijn de waarheid te zoeken, zodat het besluit en de liefde van de mens door God worden voltooid. Voor degenen die bereid zijn om de waarheid te zoeken en die naar God hunkeren, is niets betekenisvoller, of van grotere hulp, dan loutering zoals deze. Gods instelling is niet zo gemakkelijk gekend of begrepen door de mens, want uiteindelijk is God nou eenmaal God. Aan het einde van de rit is het onmogelijk voor God om dezelfde geaardheid als de mens te hebben, en daarom is het niet gemakkelijk voor de mens om Zijn aard te kennen. De waarheid is niet inherent door de mens verworven en wordt niet gemakkelijk begrepen door degenen die door Satan zijn gecorrumpeerd; de mens is verstoken van de waarheid en verstoken van het besluit om de waarheid in praktijk te brengen, en als hij niet lijdt, en niet wordt gelouterd of geoordeeld, dan zal zijn besluit nooit perfect worden. Voor alle mensen is loutering ondragelijk en heel moeilijk te accepteren - toch is het tijdens de loutering dat God Zijn rechtvaardige geaardheid aan de mens duidelijk maakt en Zijn eisen aan de mens openbaar maakt, en meer verlichting verschaft, en meer feitelijke snoei en aanpak; door de vergelijking tussen de feiten en de waarheid, geeft Hij de mens een grotere kennis van zichzelf en de waarheid, en geeft Hij de mens een beter begrip van Gods wil, waardoor de mens een waarachtigere en zuivere liefde voor God heeft. Dat zijn Gods doelen bij het uitvoeren van loutering. Al het werk dat God doet in de mens heeft zijn eigen doelen en betekenis; God doet geen zinloos werk, noch doet Hij werk dat zonder voordeel voor de mens is. Loutering betekent niet dat mensen van God worden verwijderd, noch betekent het dat ze in de hel worden vernietigd. Het betekent het veranderen van de geaardheid van de mens tijdens de loutering, het veranderen van zijn motivaties, zijn oude inzichten, het veranderen van zijn liefde voor God en het veranderen van zijn hele leven. Loutering is een echte test van de mens, en een vorm van echte training, en alleen tijdens loutering kan zijn liefde zijn inherente functie dienen.

Vorige:Hoe Petrus Jezus leerde kennen

Volgende:Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven

Mogelijk vindt u dit ook interessant