We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Alleen door Pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen

Hoeveel heb jij God vandaag gewoon lief? En hoeveel precies weet je gewoon van alles wat God in je heeft gedaan? Dit zijn de dingen die je moet leren. Wanneer God op aarde aankomt, is alles wat Hij in de mens gedaan heeft en de mens heeft laten zien, omreden dat de mens Hem zal liefhebben en Hem werkelijk zal kennen. Dat de mens in staat is om voor God te lijden en in staat is geweest om zover te komen, is in één opzicht, omwille van de liefde van God, en in een ander opzicht vanwege Gods redding; bovendien, is het vanwege het werk van oordeel en tuchtiging dat God in de mens heeft uitgevoerd. Als jullie zonder het oordeel, de tuchtiging en de beproevingen van God zijn, en als God jullie niet heeft laten lijden, dan, om eerlijk te zijn, houden jullie niet echt van God. Hoe groter Gods werk in de mens en hoe groter het lijden van de mens is, hoe meer het kan aantonen hoe zinvol Gods werk is en hoe meer het hart van de mens in staat is om echt van God te houden. Hoe leer je hoe je God liefhebt? Zonder pijniging en verfijning, zonder pijnlijke beproevingen - en als bovendien, alles wat God aan de mens gaf gratie, liefde, en genade was- zou je dan in staat zijn om de ware liefde van God te verkrijgen? Aan de ene kant leert de mens tijdens zijn beproevingen zijn tekortkomingen kennen en ziet hij dat hij onbetekenend, verachtelijk, en nederig is, dat hij niets heeft, en niets is; aan de andere kant creëert God tijdens Zijn beproevingen verschillende omgevingen voor de mens die de mens beter in staat stellen om de beminnelijkheid van God te ervaren. Hoewel de pijn groot en soms onoverkomelijk is - en het zelfs het niveau bereikt van verpletterend verdriet – na dit ervaren te hebben ziet de mens hoe liefdevol Gods werk in hem is, en alleen op deze basis is er in de mens de ware liefde van God geboren. Vandaag ziet de mens dat hij slechts met de gratie, liefde, en genade van God, niet in staat is om zichzelf echt te kennen, en nog minder in staat is om de essentie van de mens te kennen. Alleen door zowel de verfijning als het oordeel van God, kun je tijdens zo'n verfijning je tekortkomingen kennen en weten dat je niets hebt. De liefde van de mens voor God is dus gebouwd op het fundament van de verfijning en het oordeel van God. Als je alleen geniet van de gratie van God, met een vreedzaam gezinsleven of materiële zegeningen, dan heb je God niet gewonnen, en is je geloof in God mislukt. God heeft reeds één stadium van het werk van gratie in het vlees uitgevoerd en heeft reeds materiële zegeningen aan de mens gegeven - maar de mens kan niet slechts met gratie, liefde en genade alleen vervolmaakt worden. In de ervaringen van de mens ontmoet hij een deel van Gods liefde, en ziet de liefde en genade van God, maar toch dit gedurende een tijdsbestek ervaren te hebben, ziet hij dat Gods gratie en Zijn liefde en genade, niet in staat zijn om de mens perfect te maken, en niet in staat om dat te onthullen wat corrupt is in de mens, noch zijn ze in staat om de mens te bevrijden van zijn corrupte aard, of zijn liefde en geloof te perfectioneren. Gods werk van genade was het werk van één periode en men kan niet vertrouwen op genieten van Gods gratie om zodoende God te kennen. Door wat is Gods perfectioneren van de mens bereikt? Door Zijn rechtvaardige aard. Gods geaardheid bestaat in de eerste plaats uit gerechtigheid, toorn, majesteitelijkheid, oordeel en vloek, en Zijn vervolmaking van de mens komt voornamelijk door het oordeel. Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom het is dat God alleen in staat is om de mens volmaakt te maken door veroordeling en vloek. Ze zeggen dat als God er was om de mens te vervloeken, zou de mens dan niet sterven? Als God de mens zou oordelen, zou de mens dan niet veroordeeld worden? Hoe kan hij dan nog steeds perfect worden gemaakt? Dat zijn de woorden van mensen die het werk van God niet kennen. Wat God vervloekt is de ongehoorzaamheid van de mens, en wat Hij veroordeelt, zijn de zonden van de mens. Hoewel Hij hard en zonder enige gevoeligheid spreekt, openbaart Hij alles wat zich in de mens bevindt, en door deze strenge woorden openbaart Hij dat wat essentieel is in de mens, maar door een dergelijk oordeel geeft Hij de mens een diepgaande kennis van de essentie van het vlees en aldus onderwerpt de mens zich aan de gehoorzaamheid aan God. Het vlees van de mens is van zonde, en van Satan, het is ongehoorzaam en het object van Gods tuchtiging - en dus, om de mens zichzelf te laten kennen, moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen en moet er elke vorm van verfijning worden toegepast; alleen dan kan Gods werk effectief zijn.

Uit de woorden van God kan worden afgeleid dat Hij het vlees van de mens reeds heeft veroordeeld. Zijn deze woorden dan, de vloekwoorden? De woorden die door God worden gesproken onthullen de ware kleuren van de mens, en middels zo'n openbaring wordt je beoordeeld, en wanneer je ziet dat je niet in staat bent Gods wil te bevredigen, voel je innerlijk verdriet en spijt, voel je dat je zo veel verschuldigd bent aan God en onvoldoende naar Gods wil. Er zijn tijden dat de Heilige Geest je van binnenuit disciplineert en deze discipline komt van Gods oordeel; er zijn tijden dat God je verwijt en Zijn aangezicht voor je verbergt, wanneer Hij geen acht op jou slaat, en niet in je werkt, je zonder geluid tuchtigt om je te verfijnen. Gods werk in de mens is in de eerste plaats om Zijn rechtvaardige geaardheid duidelijk te maken. Welke getuigenis draagt de mens uiteindelijk uit naar God toe? Hij getuigt dat God de rechtvaardige God is, dat Zijn aard gerechtigheid, toorn, tuchtiging en oordeel is; de mens getuigt van de rechtvaardige geaardheid van God. God gebruikt Zijn oordeel om de mens volmaakt te maken, Hij heeft de mens liefgehad en de mens gered - maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde? Er is oordeel, majesteitelijkheid, toorn en vloek. Hoewel God de mens in het verleden heeft vervloekt, heeft Hij de mens niet volledig in de bodemloze put geworpen, maar heeft dat middel gebruikt om het geloof van de mens te verfijnen; Hij heeft de mens niet ter dood gebracht, maar heeft gehandeld om zodoende de mens volmaakt te maken. De essentie van het vlees is dat wat van Satan is - God zei het precies goed - maar de door God uitgevoerde feiten zijn niet voltooid volgens Zijn woorden. Hij vervloekt je zodat je Hem zou kunnen liefhebben, en opdat je de essentie van het vlees zou kennen; Hij tuchtigt je zodat je ontwaakt zou kunnen zijn, om je in staat te stellen de tekortkomingen in jezelf te kennen, en de volslagen onwaardigheid van de mens te kennen. Dus, Gods vloeken, Zijn oordeel, en Zijn majesteitelijkheid en toorn - ze zijn allemaal om de mens volmaakt te maken. Alles wat God vandaag doet, en de rechtvaardige geaardheid die Hij in jullie duidelijk maakt – dit is allemaal om de mens te vervolmaken, en zodanig is de liefde van God.

In de traditionele opvattingen van de mens is Gods liefde Zijn gratie, genade en sympathie voor de zwakheid van de mens. Hoewel deze dingen ook de liefde van God zijn, zijn ze te eenzijdig, en vormen ze niet het primaire middel waarmee God de mens volmaakt maakt. Wanneer sommige mensen net in God zijn gaan geloven, is het vanwege ziekte. Deze ziekte is Gods gratie voor jou; zonder dat, zou je niet in God geloven, en als je niet in God zou geloven, zou je niet zo ver zijn gekomen - en dus is zelfs deze gratie de liefde van God. In de tijd van het geloof in Jezus, deden mensen veel dat niet geliefd was door God omdat ze de waarheid niet begrepen, maar God heeft liefde en genade, en Hij heeft de mens zo ver gebracht, en hoewel de mens niets begrijpt, laat God de mens toch toe om Hem te volgen, en, heeft Hij bovendien de mens geleid naar vandaag. Is dit niet de liefde van God? Wat geopenbaard wordt in Gods geaardheid is de liefde van God - dit is absoluut waar! Toen de bouw van de kerk zijn hoogtepunt bereikte, voerde God de stap van het werk van de dienaren uit en wierp de mens in de bodemloze put. De woorden van de tijd van de dienaren waren allemaal vloeken: de vloeken van je vlees, de vloeken van je satanische corrupte aard en de vloeken van de dingen van jou die Gods wil niet vervullen. Het werk dat door God in die stap werd uitgevoerd, werd gemanifesteerd als majesteitelijkheid, waar God kort daarna de stap van tuchtiging uitvoerde, en daar kwam de beproeving van de dood. In dat werk zag de mens de toorn, majesteitelijkheid, oordeel en tuchtiging van God, maar hij zag ook Gods gratie en Zijn liefde en genade; alles wat God deed, en alles wat gemanifesteerd was als Zijn geaardheid, was de liefde van de mens, en alles wat God deed was in staat om aan de behoeften van de mens te voldoen. Hij deed het om zodoende de mens volmaakt te maken, en voorzag in overeenstemming met de gestalte van de mens. Als God dit niet had gedaan, zou de mens niet in staat zijn om voor God te verschijnen en zou geen enkele manier hebben om het ware gezicht van God te kennen. Vanaf het moment dat de mens voor het eerst in God begon te geloven tot nu toe, heeft God geleidelijk aan de mens voorzien in overeenstemming met de gestalte van de mens, zodat, innerlijk, de mens Hem geleidelijk heeft leren kennen. Alleen nu we tot vandaag zijn gekomen, beseft de mens hoe wonderlijk het oordeel van God is. De stap van het werk van de dienaren was de eerste gebeurtenis van de vloek vanaf de schepping tot vandaag. De mens was vervloekt tot de bodemloze put. Als God dat niet had gedaan, zou de mens vandaag geen ware kennis van God hebben; het is alleen door de vloek van God dat de mens officieel op de geaardheid van God stuit. Deze ervaringen lieten de mens zien dat zijn loyaliteit onaanvaardbaar was, dat zijn gestalte te klein was, dat hij niet in staat was om Gods wil te bevredigen, en dat zijn aanspraken om God altijd tevreden te stellen niets meer waren dan woorden. alhoewel God in de stap van het werk van de dienaren Hij de mens vervloekte, vanuit de huidige dag bezien was die stap van werk geweldig: het bracht een grote ommekeer voor de mens, en bracht een grote verandering in z’n levenshouding teweeg. Vóór de tijd van de dienaren, begreep de mens niets van het najagen van het leven, wat het betekent om in God te geloven, of de wijsheid van Gods werk, noch begreep hij dat Gods werk de mens kan testen. Vanaf de tijd van de dienaren tot en met vandaag, ziet de mens hoe wonderbaarlijk het werk van God is, het is ondoorgrondelijk voor de mens, en hij kan zich met zijn hersenen niet voorstellen hoe God werkt, en ziet ook hoe klein zijn gestalte is, en dat te veel van hem ongehoorzaam is. Toen God de mens vervloekte, was het om zodoende een effect te bereiken, en heeft Hij de mens niet ter dood gebracht. Hoewel Hij de mens vervloekte, deed Hij dat met woorden, en de mens onderging Zijn vloeken niet echt, want wat God vervloekte was de ongehoorzaamheid van de mens, en dus waren de woorden van Zijn vloeken ook om de mens volmaakt te maken. Of God de mens nou veroordeelt of vervloekt, beide maken de mens volmaakt: Beide zijn om zodoende perfect te maken, wat onzuiver is in de mens. Op deze manieren werd de mens verfijnd, en dat wat ontbrak in de mens werd volmaakt gemaakt door Zijn woorden en werk. Elke stap in Gods werk - of het nu gaat om harde woorden, of oordeel of tuchtiging - maakt de mens perfect en is absoluut passend. Nooit door de eeuwen heen heeft God werk gedaan zoals dit; heden werkt Hij in jullie, zodat jullie Zijn wijsheid hebben gewaardeerd. Hoewel jullie wat pijn van binnen hebben geleden, voelen jullie harten standvastig, en in vrede; het is jullie zegen om te kunnen genieten van deze fase van het werk van God. Ongeacht wat jullie in de toekomst kunnen bereiken, is alles wat jullie vandaag van Gods werk zien in jullie, liefde. Als de mens Gods oordeel en verfijning niet ervaart, zullen zijn daden en vurigheid altijd aan de buitenkant zijn, en zal zijn karakter altijd onveranderd blijven. Telt dit als door God gewonnen zijn? Tegenwoordig is, hoewel er nog steeds veel in de mens is dat arrogant en verwaand is, de aard van de mens veel stabieler dan voorheen. Het aanpakken van jou door God is om je te redden, en hoewel je op dat moment misschien wat pijn voelt, zal de dag komen dat er een verandering in je geaardheid optreedt. Op dat moment zul je terugkijken en zien hoe wijs het werk van God is, en dat zal zijn wanneer je in staat bent om Gods wil werkelijk te begrijpen. Tegenwoordig zijn er sommige mensen die zeggen dat ze Gods wil begrijpen - maar dat is niet al te realistisch, ze praten onzin, omdat ze op dit moment nog moeten begrijpen of de wil van God nou is om de mens te redden of om de mens te vervloeken. Misschien kun je het nu niet duidelijk zien, maar de dag zal komen wanneer je ziet dat de dag van Gods verheerlijking is aangebroken, en je ziet hoe zinvol het is om God lief te hebben, zodat je kennis krijgt aangaande het menselijk leven, en je vlees dat zal leven in de wereld van de liefdevolle God, je geest die zal worden bevrijd, je leven wat vol zal zijn van vreugde, en dat je altijd dicht bij God zult blijven en altijd naar God zult kijken. Op dat moment zul je echt weten hoe waardevol het werk van God vandaag is.

Tegenwoordig hebben de meeste mensen die kennis niet. Ze geloven dat lijden zonder waarde is, ze worden verworpen door de wereld, hun leven thuis is in moeilijkheden, ze zijn niet geliefd door God, en hun vooruitzichten zijn somber. Het lijden van sommige mensen bereikt een bepaald punt en hun gedachten keren naar de dood. Dit is niet de ware liefde van God; zulke mensen zijn lafaards, ze hebben geen doorzettingsvermogen, ze zijn zwak en machteloos! God verlangt er naar dat de mens Hem liefheeft, maar hoe meer men van Hem houdt, hoe groter het lijden van de mens is, en hoe meer men van Hem houdt, hoe zwaarder de beproevingen van de mens zijn. Als je van Hem houdt, zal elke vorm van lijden je overkomen - en als je dat niet doet, dan zal misschien alles voor je soepel verlopen, en zal alles vredig om je heen zijn. Wanneer je van God houdt, zul je voelen dat er veel om je heen onoverkomelijk is en omdat je gestalte te klein is, zul je verfijnd worden; bovendien ben je niet in staat om God tevreden te stellen, en je zult altijd het gevoel hebben dat Gods wil te verheven is, dat het buiten het bereik van de mens ligt. Vanwege dit alles zul je verfijnd zijn - omdat er veel zwakheid in je is, en veel dat niet in staat is om de wil van God te bevredigen, zul je van binnen verfijnd worden. Toch moeten jullie duidelijk zien dat zuivering alleen wordt bereikt door verfijning. Dus, moeten jullie tijdens deze laatste dagen een getuigenis aan God naar buiten brengen. Ongeacht hoe groot jullie lijden is, jullie moeten tot het uiterste einde toe doorgaan, en zelfs bij jullie laatste ademhaling, moeten jullie nog steeds trouw zijn aan God, en aan de genade van God; alleen dit is echt God liefhebben, en alleen dit is de sterke en klinkende getuigenis. Wanneer je in verleiding komt, zou je moeten zeggen: "Mijn hart behoort God toe, en God heeft me al gewonnen. Ik kan U niet tevreden stellen - ik moet alles inzetten om God tevreden te stellen. "Hoe meer je God tevreden stelt, hoe meer God je zegent, en hoe groter de kracht van je liefde voor God; zo, eveneens, zul je ook geloof en vastberadenheid hebben en zul je voelen dat niets waardevoller of betekenisvoller is dan een leven gespendeerd aan het houden van God. Men kan zeggen dat de mens alleen maar God hoeft lief te hebben om zonder verdriet te zijn. Echter zijn er tijden dat je vlees zwak is en je wordt omringd door vele echte problemen, gedurende deze tijden zul je echt vertrouwen op God, en in je geest zul je worden getroost, en zul je zekerheid voelen, en dat je iets hebt waarop je kan vertrouwen. Op deze manier zul je in staat zijn om vele situaties te overwinnen, en zul je dus niet klagen over God vanwege de angst die je lijdt; je zult willen zingen, dansen en bidden, samen te komen en gemeenschap te hebben, om aan God te denken, en je zult voelen dat alle mensen, er toe doen, en dingen om je heen die door God zijn georganiseerd passend zijn. Als je niet van God houdt, zal alles waar je naar kijkt je irriteren, niets zal plezierig zijn in je ogen; in je geest zul je niet vrij zijn maar onderdrukt, je hart zal altijd klagen over God, en je zult altijd het gevoel hebben dat je zoveel kwelling ondergaat, en dat het zo onrechtvaardig is. Als je niet geluk najaagt, maar najaagt om God tevreden te stellen en niet te worden beschuldigd door Satan, dan zal een dergelijke navolging je grote kracht geven om God lief te hebben. De mens is in staat om alles uit te voeren wat door God wordt uitgesproken, en alles wat hij doet is in staat om God tevreden te stellen - dit is wat het betekent om met realiteit vervult te zijn. Het najagen van de tevredenheid van God is de liefde van God gebruiken om Zijn woorden in praktijk te brengen; ongeacht de tijd - zelfs als anderen zonder kracht zijn - is er binnen in jou nog steeds een hart dat God liefheeft, dat diep smacht naar God, en God mist. Dit is een ware gestalte. Hoe groot je gestalte is, hangt af van hoe geweldig je liefde voor God is, of je in staat bent om standvastig te zijn wanneer je getest wordt, of je zwak bent wanneer een bepaalde situatie op je afkomt en of je bij je standpunt kunt blijven wanneer je broers en zussen je afwijzen; de komst van de feiten zal aantonen hoe jouw liefde voor God eruit ziet. Veel van Gods werk laat zien dat God echt van de mens houdt, het is gewoon dat de ogen van de menselijke geest nog volledig geopend moeten worden, en hij is niet in staat is om veel van het werk van God, en de wil van God, te doorzien, en de vele dingen van God die heerlijk zijn; de mens heeft te weinig ware liefde voor God. Je hebt al die tijd in God geloofd en vandaag heeft God alle middelen om te ontsnappen afgesneden. Realistisch gesproken, heb je geen andere keuze dan het juiste pad te nemen, het juiste pad waarop je bent geleid door het harde oordeel en de hoogste redding van God. Pas na het ervaren van ontbering en verfijning weet de mens dat God liefelijk is. Tot op de dag van vandaag kan door opgedane ervaringen worden gezegd dat de mens een deel van Gods liefelijkheid heeft leren kennen - maar dit is nog steeds niet genoeg, omdat de mens zoveel tekort schiet. Hij moet meer van Gods wonderbaarlijke werk ervaren, en meer van al de verfijning door het lijden dat door God is uiteengezet. Alleen dan kan de levenshouding van de mens worden veranderd.

Vorige:Hoe Petrus Jezus leerde kennen

Volgende:Alleen diegenen die zicht richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

Mogelijk vindt u dit ook interessant