Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten

Jullie zitten allemaal middenin beproeving en loutering. Hoe moet je tijdens loutering van God houden? Na het ervaren van loutering, kunnen mensen ware lof aan God brengen en tijdens de loutering kunnen ze zien dat ze aanzienlijk tekortschieten. Hoe groter je loutering, hoe meer je in staat bent om afstand te doen van het vlees; hoe groter hun loutering, hoe meer mensen van God houden. Dit is wat jullie zouden moeten begrijpen. Waarom moeten mensen worden gelouterd? Welk effect wordt ermee beoogd? Wat is de betekenis van Gods werk van loutering in de mens? Als je echt God zoekt en je tot op een bepaald punt Zijn loutering hebt ervaren, zul je voelen dat het zeer goed is en van het grootste belang. Hoe moet de mens God liefhebben tijdens de loutering? Door vastberadenheid aan te wenden om God lief te hebben om Zijn loutering te accepteren: tijdens loutering word je van binnen gekweld, alsof een mes in je hart wordt omgedraaid, en toch ben je bereid God tevreden te stellen met je hart, dat van Hem houdt, en je bent niet gericht op de zorg voor het vlees. Dit is wat bedoeld wordt met het praktiseren van de liefde voor God. Het doet pijn van binnen en je lijden heeft een bepaald punt bereikt, toch ben je nog steeds bereid om voor God te verschijnen en te bidden met de woorden: “O God! Ik kan u niet verlaten. Hoewel er duisternis in mij is, wens ik u tevreden te stellen; u kent mijn hart en ik zou willen dat u meer van uw liefde in mij investeert.” Dit is praktiseren tijdens loutering. Als je de liefde voor God als fundament gebruikt, kan loutering je dichter bij God brengen en je intiemer maken met God. Omdat je in God gelooft, moet je je hart aan God overdragen. Als je je hart opoffert en neerlegt voor God, dan zal het tijdens je loutering onmogelijk zijn om God te verloochenen of God te verlaten. Op deze manier zal je relatie met God steeds hechter worden en steeds normaler en je communicatie met God zal steeds frequenter worden. Als je altijd op deze manier praktiseert, dan zul je meer tijd in Gods licht doorbrengen en meer tijd onder de leiding van Zijn woorden. Er zullen ook meer en meer veranderingen in je gezindheid optreden en je kennis zal van dag tot dag toenemen. Wanneer de dag komt dat Gods beproevingen jou plotseling overkomen, zul je niet alleen aan Gods zijde kunnen staan, maar ook in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen. In die tijd zul je zijn zoals Job en Petrus. Als je van God hebt getuigd, zul je Hem echt liefhebben en je leven graag voor Hem neerleggen; je zult Gods getuige zijn en iemand die geliefd is door God. Liefde die loutering heeft ervaren, is sterk en niet zwak. Het maakt niet uit wanneer of hoe God je onderwerpt aan Zijn beproevingen, je bent in staat om je zorgen over of je leeft of sterft los te laten, om alles van harte opzij te zetten voor God en om alles blijmoedig te doorstaan voor God – en daardoor zal je liefde zuiver zijn en jouw geloof echt. Alleen dan zul je iemand zijn die echt door God wordt bemind en die echt door God volmaakt is gemaakt.

Als mensen onder de invloed van Satan raken, hebben ze geen liefde voor God in zich en zijn hun vorige visies, liefde en vastberadenheid verdwenen. Mensen hadden het gevoel dat ze moesten lijden voor God, maar vandaag de dag vinden ze het beschamend en blijven ze maar klagen. Dit is het werk van Satan; een teken dat de mens is komen te vallen onder het domein van Satan. Als je deze gesteldheid tegenkomt, moet je zo snel mogelijk bidden en die omkeren – dit zal je beschermen tegen aanvallen van Satan. Het is tijdens bittere loutering dat de mens het gemakkelijkst onder de invloed van Satan kan vallen, dus hoe moet je God liefhebben tijdens zo’n loutering? Je moet je wil oproepen, je hart voor God neerleggen en het laatste beetje van je tijd aan Hem toewijden. Ongeacht hoe God je loutert, zou je in staat moeten zijn om de waarheid in praktijk te brengen om Gods wil tevreden te stellen en je zou het op je moeten nemen om God te zoeken en naar communicatie te streven. Hoe passiever je bent, hoe negatiever je zult worden in tijden zoals deze, en hoe makkelijker het voor je zal zijn om terug te vallen. Wanneer het nodig is dat je je functie vervult en je, hoewel je die niet goed vervult, toch alles doet wat je kunt en je die doet met niets anders dan je liefde voor God, dan zijn, ongeacht wat anderen zeggen – of ze nu zeggen dat je het goed hebt gedaan, of dat je het slecht hebt gedaan – je bedoelingen correct en ben je niet zelfgenoegzaam, want je handelt ten behoeve van God. Wanneer anderen je verkeerd interpreteren, kun je tot God bidden en zeggen: “O God! Ik vraag niet dat anderen me tolereren of goed behandelen, noch dat ze me begrijpen of goedkeuren. Ik vraag alleen dat ik in staat mag zijn om u lief te hebben in mijn hart, dat ik op mijn gemak mag zijn in mijn hart en dat mijn geweten zuiver mag zijn. Ik vraag niet dat anderen me prijzen, of me hoog in aanzien houden; ik streef er alleen naar om u tevreden te stellen vanuit mijn hart. Ik vervul mijn rol door alles te doen wat ik kan en hoewel ik dwaas en stom ben, van klein kaliber en blind, weet ik dat u liefelijk bent en ben ik bereid om alles wat ik heb te wijden aan u.” Zodra je op deze manier bidt, komt je liefde voor God naar voren en voel je je veel opgeluchter in je hart. Dit is wat bedoeld wordt met het praktiseren van de liefde voor God. Terwijl je ervaart, zul je twee keer falen en één keer slagen, of anders vijf keer falen en twee keer slagen en door op deze manier te ervaren, zul je alleen door falen in staat zijn om de liefelijkheid van God te zien en te ontdekken wat er in jou ontbreekt. Wanneer je vervolgens dergelijke situaties tegenkomt, moet je jezelf waarschuwen, je pas inhouden en vaker bidden. Je zult geleidelijk het vermogen ontwikkelen om te triomferen in dergelijke situaties. Wanneer dat gebeurt, zijn je gebeden effectief geweest. Wanneer je ziet dat je deze keer succesvol bent geweest, zul je innerlijk verheugd zijn en wanneer je bidt, zul je in staat zijn om God te voelen en dat de tegenwoordigheid van de Heilige Geest je niet heeft verlaten – pas dan zul je weten hoe God werkt in jou. Praktiseren op deze manier verschaft je een weg naar ervaren. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, dan zul je zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest in je zijn. Maar als je de waarheid in de praktijk brengt op momenten dat je dingen aantreft zoals ze zijn, dan zal, hoewel je inwendig pijn hebt, de Heilige Geest daarna met je zijn en zul je in staat zijn om de aanwezigheid van God te voelen wanneer je bidt en zul je de kracht hebben om de woorden van God te praktiseren en tijdens de communicatie met je broeders en zusters zal je geweten niet bezwaard zijn en zul je vrede voelen. Op deze manier zul je in staat zijn om aan het licht te brengen wat je hebt gedaan. Ongeacht wat anderen zeggen, zul je in staat zijn om een normale relatie met God te hebben, zul je niet beperkt worden door anderen, zul je boven alles uitstijgen – en hierin zul je laten zien dat jouw beoefening van Gods woorden effectief is geweest.

Hoe groter de loutering van God, hoe meer de harten van mensen in staat zijn God lief te hebben. De kwelling in hun hart is van nut voor hun leven, ze zijn meer in staat om vrede te hebben voor God, hun relatie met God is hechter en ze zijn beter in staat Gods allerhoogste liefde en Zijn allerhoogste redding te zien. Petrus ervaarde loutering honderden keren en Job onderging verscheidene beproevingen. Als jullie door God willen worden vervolmaakt, moeten jullie ook honderden keren loutering ondergaan; alleen als jullie door dit proces heen gaan en op deze stap vertrouwen, zullen jullie in staat zijn om Gods wil te behagen en door God te worden vervolmaakt. Loutering is het beste middel waardoor God mensen volmaakt maakt; alleen loutering en bittere beproevingen kunnen de ware liefde voor God in de harten van mensen naar boven brengen. Zonder ontbering missen mensen de ware liefde voor God; als ze niet binnenin getest worden, als ze niet echt onderworpen zijn aan loutering, dan zal hun hart altijd buiten rondzweven. Nadat je tot een bepaald punt bent gelouterd, zul je je eigen zwakheden en moeilijkheden zien, je zult zien hoeveel je mist en dat je niet in staat bent om de vele problemen die je tegenkomt te overwinnen en je zult zien hoe groot je ongehoorzaamheid is. Alleen tijdens beproevingen zijn mensen in staat om hun werkelijke gesteldheid echt te kennen; beproevingen maken mensen beter in staat om volmaakt te worden gemaakt.

Tijdens zijn leven heeft Petrus honderden malen loutering en veel pijnlijke beproevingen ondergaan. Deze loutering werd het fundament van zijn allerhoogste liefde voor God en werd de belangrijkste ervaring van zijn hele leven. Dat hij in staat was een allerhoogste liefde voor God te bezitten, was in zekere zin vanwege zijn vastbeslotenheid om God lief te hebben; maar nog belangrijker, het was vanwege de loutering en het lijden dat hij onderging. Dit lijden werd zijn gids op het pad van het liefhebben van God en het was wat voor hem het meest gedenkwaardig was. Als mensen de pijn van loutering niet ondergaan als ze van God houden, dan is hun liefde vol onzuiverheden en hun eigen voorkeuren; liefde zoals deze zit vol met de ideeën van Satan en is fundamenteel niet in staat om Gods wil te behagen. De vastbeslotenheid om God lief te hebben is niet hetzelfde als God echt liefhebben. Zelfs als alles waar ze in hun hart aan denken omwille van het houden van God en het tevredenstellen van God is, en zelfs als hun gedachten volledig aan God gewijd lijken te zijn en gespeend zijn van alle menselijke ideeën, toch prijst of zegent Hij zulke gedachten niet, wanneer hun gedachten voor God gebracht worden. Zelfs als mensen alle waarheden volledig hebben begrepen – wanneer ze deze allemaal hebben leren kennen – kan dit niet als een teken van liefde voor God worden beschouwd, er kan niet gezegd worden dat deze mensen God werkelijk liefhebben. Ondanks dat ze veel waarheden hebben begrepen zonder loutering te ondergaan, zijn mensen niet in staat deze waarheden in praktijk te brengen; alleen tijdens loutering kunnen mensen de ware betekenis van deze waarheden begrijpen, alleen dan kunnen mensen zich oprecht de innerlijke betekenis ervan realiseren. Op dat moment, wanneer ze het opnieuw proberen, zijn ze in staat om de waarheden naar behoren in praktijk te brengen en in overeenstemming met Gods wil; dan zijn hun menselijke ideeën afgenomen, is hun menselijke verdorvenheid geslonken en zijn hun menselijke emoties verminderd. Pas op dat moment is hun praktiseren een ware manifestatie van de liefde voor God. Het effect van de waarheid van de liefde voor God wordt niet bereikt door gesproken kennis of mentale bereidheid, noch kan het worden bereikt door simpelweg die waarheid te begrijpen. Het vereist dat mensen een prijs betalen en dat ze tijdens hun loutering veel bitterheid ondergaan en alleen dan zal hun liefde puur worden en naar Gods eigen hart. In Zijn vereiste dat de mens van Hem houdt, eist God niet dat de mens Hem liefheeft met behulp van passie of zijn eigen wil; alleen door loyaliteit en het toepassen van de waarheid om Hem te dienen kan de mens echt van Hem houden. Maar de mens leeft te midden van verdorvenheid en is dus niet in staat om de waarheid en loyaliteit toe te passen om God te dienen. Hij is óf te gepassioneerd over God óf te koud en onverschillig; hij houdt van God tot in het extreme of haat Hem tot op het bot. Degenen die te midden van verdorvenheid leven, leven altijd tussen deze twee uitersten en ze leven altijd volgens hun eigen wil en toch geloven ze dat ze gelijk hebben. Hoewel ik dit keer op keer naar voren heb gebracht, zijn mensen niet in staat om het serieus te nemen, ze zijn niet in staat het belang ervan volledig te begrijpen en dus leven ze te midden van het geloof van zelfbedrog en in de illusie van liefde voor God die stoelt op hun eigen wil. Door de geschiedenis heen zijn, naarmate de mensheid zich heeft ontwikkeld en de eeuwen voorbij zijn gegaan, Gods eisen aan de mens steeds hoger geworden en heeft Hij in toenemende mate geëist dat de mens absoluut is ten opzichte van Hem. Toch is de menselijke kennis aangaande God steeds vager en abstracter geworden en is zijn liefde voor God tegelijkertijd steeds onzuiverder geworden. De gesteldheid van de mens en alles wat hij doet, zijn steeds meer in strijd met de wil van God, want de mens is steeds dieper verdorven door Satan. Dit vereist dat God meer en grootser reddingswerk verricht. De mens wordt steeds veeleisender in zijn eisen aan God en zijn liefde voor God wordt steeds minder. Mensen leven in ongehoorzaamheid, zonder de waarheid, en ze leven een leven zonder menselijkheid; niet alleen hebben ze geen greintje liefde voor God, maar ze wemelen van ongehoorzaamheid en weerstand. Hoewel ze denken dat ze al de opperste liefde voor God hebben en niet nog gedienstiger naar Hem toe kunnen zijn, gelooft God niet dat dit zo is. Het is Hem volkomen duidelijk hoe besmeurd de liefde van de mens voor Hem is en Hij heeft Zijn mening over de mens nooit veranderd vanwege het toegeven van de mens en heeft nooit de goede wil van de mens terugbetaald als resultaat van zijn toewijding. In tegenstelling tot de mens is God in staat om te differentiëren: Hij weet wie Hem werkelijk liefheeft en wie niet, en in plaats van overweldigd te worden door geestdrift en Zichzelf te verliezen vanwege de kortstondige bevliegingen van de mens, behandelt Hij de mens volgens de essentie en het gedrag van de mens. God is tenslotte God en Hij heeft Zijn waardigheid en Zijn inzichten; de mens is immers de mens en Gods hoofd zal niet van slag raken door een liefde van de mens wanneer die op gespannen voet staat met de waarheid. Integendeel, alles wat de mens doet, behandelt Hij op gepaste wijze.

Geconfronteerd met de gesteldheid van de mens en de houding van de mens ten opzichte van God, heeft God nieuw werk verricht, waardoor de mens zowel kennis van en gehoorzaamheid aan Hem, en zowel liefde als getuigenis heeft mogen verwerven. Dus moet de mens Gods loutering ervaren, evenals Zijn oordeel, het behandelen en snoeien, zonder welke de mens God nooit zou kennen en nooit in staat zou zijn om echt van Hem te houden en van Hem te getuigen. Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van een eenzijdig effect, maar omwille van een veelzijdig effect. Alleen op deze manier doet God het louteringswerk in hen die bereid zijn de waarheid te zoeken, zodat hun vastbeslotenheid en liefde door God worden vervolmaakt. Voor degenen die bereid zijn om de waarheid te zoeken en die naar God hunkeren, is niets betekenisvoller, of van grotere hulp, dan een dergelijke loutering. Gods gezindheid wordt niet zo gemakkelijk gekend of begrepen door de mens, want God is nu eenmaal God. Uiteindelijk is het onmogelijk voor God om dezelfde gezindheid als de mens te hebben en daarom is het niet gemakkelijk voor de mens om Zijn gezindheid te kennen. De mens bezit van nature de waarheid niet en ze wordt niet gemakkelijk begrepen door degenen die door Satan zijn verdorven. De mens is verstoken van de waarheid en verstoken van de vastbeslotenheid om de waarheid in praktijk te brengen, en als hij niet lijdt en niet wordt gelouterd of geoordeeld, dan zal zijn vastbeslotenheid nooit vervolmaakt worden. Voor alle mensen is loutering een foltering en heel moeilijk te accepteren – maar het is tijdens de loutering dat God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de mens duidelijk maakt, Zijn eisen aan de mens openbaar maakt, meer verlichting verschaft en meer daadwerkelijk snoeien en behandelen; door de vergelijking tussen de feiten en de waarheid, geeft Hij de mens een grotere kennis van zichzelf en de waarheid, en geeft Hij de mens een beter begrip van Gods wil, waardoor de mens een waarachtigere en zuiverdere liefde voor God krijgt. Dat zijn Gods doelen bij het uitvoeren van loutering. Al het werk dat God doet in de mens heeft zijn eigen doelen en betekenis; God doet geen zinloos werk, noch doet Hij werk dat zonder voordeel voor de mens is. Loutering betekent niet dat mensen van Gods aangezicht worden verwijderd, noch betekent het dat ze in de hel worden vernietigd. Het betekent veeleer het veranderen van de gezindheid van de mens tijdens de loutering, het veranderen van zijn intenties, zijn oude inzichten, het veranderen van zijn liefde voor God en het veranderen van zijn hele leven. Loutering is een echte test voor de mens en een vorm van echte training, en alleen tijdens loutering kan zijn liefde zijn inherente functie dienen.

Vorige: Hoe Petrus Jezus leerde kennen

Volgende: Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek