Hoe een normale gesteldheid binnen te gaan

Hoe meer mensen de woorden van God aanvaarden, hoe meer verlicht ze zijn, en hoe groter hun honger en dorst in hun streven naar het kennen van God. Alleen zij die de woorden van God aanvaarden zijn in staat tot rijkere en diepzinniger ervaringen, en zij zijn de enigen wier levens kunnen blijven groeien als sesambloemen. Al diegenen die het leven nastreven, moeten dit benaderen als een voltijdbaan; ze moeten dit idee hebben: ‘Zonder God kan ik niet leven; zonder God speel ik niets klaar; zonder God is alles leeg.’ Zo moeten ze ook dit voornemen hebben: ‘Zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest zal ik niets doen, en als het lezen van de woorden van God geen effect heeft, dan ben ik onverschillig over het doen van wat dan ook.’ Ga jullie niet te buiten. Levenservaringen vloeien voort uit de verlichting en begeleiding van God, en zijn de kristallisering van jullie subjectieve inspanningen. Wat jullie van jezelf moeten eisen, is dit: ‘Wat levenservaring betreft, mag ik mezelf niet ontzien.’

Soms, wanneer je je in een abnormale toestand bevindt, verlies je de aanwezigheid van God en raak je het vermogen kwijt om God te voelen tijdens het bidden. Het is normaal om op zulke momenten bang te zijn. Je moet onmiddellijk beginnen te zoeken. Als je dat niet doet, zal God Zich van je losmaken en zul je de aanwezigheid van de Heilige Geest ontberen – en, daarenboven, het werk van de Heilige Geest – gedurende een dag, twee dagen, zelfs een maand of twee maanden. In deze situaties word je ongelooflijk afgestompt en word je opnieuw gevangengenomen door Satan, zozeer dat je in staat bent om allerhande daden te begaan. Je hunkert naar rijkdom, misleidt je broeders en zusters, bekijkt films en video’s, speelt mahjong, en rookt en drinkt zelfs ongedisciplineerd. Je hart is ver van God afgedwaald, heimelijk ben je je eigen weg gegaan en willekeurig heb je een oordeel geveld over Gods werk. In sommige gevallen zakken sommige mensen zo diep, dat ze geen schaamte of gêne voelen wanneer ze zonden van een seksuele natuur begaan. Dit soort persoon is verlaten door de Heilige Geest; meer nog: het werk van de Heilige Geest is al lang niet meer aanwezig in zo’n persoon. Men kan alleen toekijken terwijl zij steeds dieper wegzakken in verdorvenheid, terwijl de handen van het kwaad zich steeds verder uitstrekken. Uiteindelijk ontkennen ze het bestaan van deze weg en worden ze onder het zondigen gevangengenomen door Satan. Als je ontdekt dat je alleen de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt, maar het werk van de Heilige Geest ontbeert, is dat al een gevaarlijke situatie om je in te bevinden. Wanneer je niet eens de aanwezigheid van de Heilige Geest kunt voelen, bevind je je op het randje van de dood. Als je geen berouw hebt, zul je volledig zijn teruggekeerd naar Satan en zul je je onder diegenen bevinden die geëlimineerd worden. Wanneer je dus ontdekt dat je je in een gesteldheid bevindt waarin alleen de Heilige Geest aanwezig is (je zondigt niet, je houdt jezelf in toom en je doet niets uit schaamteloos verzet tegen God), maar waarin je het werk van de Heilige Geest ontbeert (je bent niet geroerd wanneer je bidt, je verwerft geen duidelijke verlichting of illuminatie wanneer je de woorden van God eet en drinkt, je bent onverschillig over het eten en drinken van de woorden van God, er is nooit enige groei in je leven en je bent allang verstoken van grote illuminatie) – op zulke momenten moet je voorzichtiger zijn. Je moet jezelf niet te goed doen, je moet je eigen karakter niet nog langer vrij spel geven. De aanwezigheid van de Heilige Geest kan op ieder moment verdwijnen. Daarom is zo’n situatie zo gevaarlijk. Als je merkt dat je je in een dergelijke gesteldheid bevindt, probeer dan zo snel mogelijk het tij te keren. Allereerst moet je een gebed van berouw opzeggen en God vragen om Zijn genade opnieuw over je uit te strekken. Bid oprechter en stil je hart om meer van Gods woorden te eten en drinken. Met deze basis moet je meer tijd doorbrengen in gebed; verdubbel je inspanningen bij het zingen, het bidden, het eten en drinken van Gods woorden en het doen van je plicht. Wanneer je op je zwakst bent, neemt Satan het makkelijkst bezit van je hart. Wanneer dat gebeurt, wordt je hart van God weggenomen en teruggegeven aan Satan, waarna je de aanwezigheid van de Heilige Geest ontbeert. Op zulke momenten is het dubbel zo moeilijk om het werk van de Heilige Geest opnieuw te verkrijgen. Het is beter om het werk van de Heilige Geest te zoeken terwijl Hij nog bij je is; daardoor kan God je meer van Zijn verlichting schenken en zal Hij je niet verlaten. Bidden, lofzangen zingen, je taak verrichten en Gods woorden eten en drinken – dit alles wordt gedaan zodat Satan geen kans heeft zijn werk te doen, en zodat de Heilige Geest in je kan werken. Als je het werk van de Heilige Geest niet op deze manier herwint, als je gewoon maar wacht, dan zal het herwinnen van het werk van de Heilige Geest niet eenvoudig zijn wanneer je de aanwezigheid van de Heilige Geest hebt verloren, tenzij de Heilige Geest je bijzonder heeft bewogen, of speciaal heeft geïllumineerd en verlicht. Niettemin duurt het niet maar een dag of twee voor je gesteldheid zich herstelt; soms gaan er wel zes maanden voorbij zonder enig herstel. Dit komt allemaal doordat mensen het zichzelf te makkelijk maken, dingen niet op een normale wijze kunnen ervaren en zodoende verlaten worden door de Heilige Geest. Zelfs als je het werk van de Heilige Geest herwint, kan het zijn dat Gods huidige werk je nog altijd niet erg duidelijk is, want je bent in je levenservaring ver achter geraakt, alsof je tienduizend mijl achterliep. Is dat niet iets vreselijks? Maar ik vertel zulke mensen dat het niet te laat is om nu berouw te hebben; er is alleen één voorwaarde: je moet harder werken en je niet overgeven aan luiheid. Als andere mensen vijf keer per dag bidden, moet jij tien keer bidden; als andere mensen Gods woorden twee uur per dag eten en drinken, moet jij dat vier of zes uur doen; en als andere mensen twee uur lang naar lofzangen luisteren, moet jij op zijn minst een halve dag luisteren. Sta vaak in vrede tegenover God en denk aan Gods liefde, tot je bewogen wordt, je hart terugkeert naar God en je niet langer durft af te dwalen van God – pas dan zal je beoefening vrucht dragen; pas dan zul je je vorige, normale gesteldheid kunnen herwinnen.

Sommige mensen investeren veel enthousiasme in hun streven en slagen er toch niet in het juiste pad te vinden. Dit komt doordat ze te onachtzaam zijn en geen aandacht schenken aan geestelijke zaken. Ze hebben er geen idee van hoe ze Gods woorden moeten ervaren, en weten niet wat het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest zijn. Zulke mensen zijn enthousiast, maar dwaas; ze streven het leven niet na. Dat komt doordat je de geringste kennis van de Geest ontbeert, niets weet over ontwikkeling in het lopende werk van de Heilige Geest en onwetend bent over de gesteldheid binnen je eigen geest. Is het geloof van zulke mensen niet een dwaas soort geloof? Het streven van zulke mensen brengt uiteindelijk niets op. De sleutel tot het bewerkstelligen van groei in het leven in je geloof in God is weten welk werk God doet in jouw ervaring, de beminnelijkheid van God aanschouwen en de wil van God begrijpen, zodanig dat je je onderwerpt aan al Gods regelingen, Gods woorden op je laat inwerken zodat ze je leven worden, en zo God tevredenstelt. Als je geloof een dwaas geloof is, als je geen aandacht schenkt aan geestelijke zaken en aan veranderingen in je levensgezindheid, als je geen moeite doet voor de waarheid, zul je dan Gods wil kunnen bevatten? Als je niet begrijpt wat God vraagt, dan zul je niet kunnen ervaren en zul je zodoende geen beoefeningspad hebben. Waar je op moet letten bij het ervaren van Gods woorden, is het effect dat ze in je bewerkstelligen, zodat je God kunt leren kennen uit Zijn woorden. Als je alleen in staat bent Gods woorden te lezen, maar niet weet hoe ze te ervaren, laat dat dan niet zien dat je niets weet van geestelijke zaken? Op dit moment zijn de meeste mensen niet in staat Gods woorden te ervaren; daarom kennen ze het werk van God niet. Is dat geen falen in hun beoefening? Als ze zo doorgaan, wanneer zullen ze dan dingen in hun volle rijkdom kunnen ervaren en groei kunnen bereiken in hun leven? Komt dit niet neer op louter loos gepraat? Er zijn onder jullie velen die zich op theorie richten, die niets weten van geestelijke zaken en die desondanks groots ingezet willen worden door God en door God gezegend willen worden. Zoiets is volslagen onrealistisch! Daarom moeten jullie dit falen een halt toeroepen, zodat jullie allemaal op het juiste pad kunnen komen in jullie geestelijke leven, echte ervaringen kunnen hebben en de werkelijkheid van Gods woorden waarlijk kunnen binnengaan.

Vorige: De slechten zullen zeker worden gestraft

Volgende: Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek