We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 18

Alle woorden van God bevatten een deel van Zijn gezindheid; Zijn gezindheid kan niet volledig in woorden worden uitgedrukt. Dit toont dus hoeveel rijkdom er in Hem is. Wat mensen kunnen zien en aanraken is uiteindelijk beperkt, net als het vermogen van de mens. Hoewel Gods woorden duidelijk zijn, zijn mensen niet in staat ze volledig te begrijpen. Net als deze woorden: “In een bliksemschicht wordt de werkelijke vorm van elk dier blootgelegd. Op dezelfde manier hebben mensen, geïllumineerd door mijn licht, de heiligheid die ze ooit bezaten herwonnen. Oh, dat de verdorven wereld van het verleden eindelijk in het vuile water is geworpen en, zinkend naar de bodem, is opgelost in modder!” Alle woorden van God bevatten Zijn wezen, en hoewel de mensen zich allemaal bewust zijn van deze woorden, hebben ze toch nooit hun betekenis gekend. In de ogen van God zijn al degenen die zich tegen Hem verzetten Zijn vijanden, dat wil zeggen, degenen die kwaadaardige geesten toebehoren zijn beesten. Vanuit dit perspectief kan de actuele situatie van de kerk worden geobserveerd. Zonder door mensen de les te worden gelezen of te worden getuchtigd, zonder direct door de mensen te worden uitgewezen of een deel van de menselijke methoden te ondergaan, of er door mensen op te worden gewezen, beoordelen alle mensen zichzelf onder de verlichting van Gods woorden en zien ze heel duidelijk onder het perspectief van een 'microscoop' hoe veel ziekte ze werkelijk in zich hebben. In Gods woorden is elk soort geest geclassificeerd en is de oorspronkelijke vorm van elke geest geopenbaard. De geesten van de engelen worden steeds meer geïllumineerd en verlichter. Wat God heeft gezegd, dat zij “de heiligheid die ze ooit bezaten hebben herwonnen” is dus gebaseerd op de uiteindelijke resultaten die God heeft bereikt. Natuurlijk kan het nu nog niet volledig worden bereikt, dit is slechts een voorproefje. Gods wil schijnt hierin door en het toont dat heel veel mensen in Gods woorden zullen vallen en zullen worden verslagen in het proces waarbij alle mensen geleidelijk heilig worden. Het “opgelost in de modder” dat hier wordt genoemd, is niet in tegenspraak met het feit dat God de wereld met vuur vernietigd, en de “bliksemschicht” verwijst naar Gods toorn. Wanneer God Zijn toorn uitstort heeft dat tot gevolg dat de hele wereld allerlei soorten rampen ondergaat, het zal lijken op de uitbarsting van een vulkaan. Boven het firmament staand, kan worden gezien dat de gehele mensheid op aarde wordt omringd door allerlei soorten rampen, ze komen elke dag een stukje dichterbij. Neerkijkend vanuit de hoogte lijkt de aarde op een verscheidenheid aan scènes voor een aardbeving. Water stroomt onstuimig aan alle kanten, overal vloeit lava, bergen verschuiven en koud licht glinstert overal. De hele wereld is in vuur verzonken. Dit is scène waarin God zijn toorn uitstort, dit is het moment van Zijn oordeel. Een ieder die van vlees en bloed is, zal niet kunnen ontsnappen. Er zullen dus geen oorlogen tussen landen en conflicten tussen mensen nodig zijn om de gehele wereld te vernietigen, maar de wereld zal de bakermat van Gods tuchtiging “bewust meemaken”. Niemand zal eraan kunnen ontsnappen en de mensen zullen een voor een deze tuchtiging ondergaan. Daarna zal het gehele universum nogmaals sprankelen van heilige glans en de gehele mensheid zal opnieuw aan een nieuw leven beginnen. En God zal rusten boven het universum en de gehele mensheid elke dag zegenen. De hemel zal niet ondragelijk desolaat zijn, maar zal de vitaliteit terugkrijgen die ze niet meer had sinds de schepping van de wereld, en de 'zesde dag' zal de dag zijn waarop God een nieuw leven begint. God en de mens zullen ingaan in de rust en het universum zal niet langer troebel en vuil zijn, maar zal vernieuwd worden. Dit is de reden waarom God zei: “De aarde is niet langer rustig en stil, de hemel niet langer troosteloos en verdrietig.” In het koninkrijk van de hemel zijn er nooit onrechtvaardigheid, menselijke emoties of welk van de menselijke verdorven gezindheden dan ook geweest, omdat Satans verstoring daar geen plaats heeft. Mensen zijn in staat Gods woorden te begrijpen en het leven in de hemel is een leven vol vreugde. Al degenen in de hemel hebben wijsheid en de waardigheid van God. Vanwege de verschillen tussen hemel en aarde worden de hemelburgers geen 'mensen' genoemd, maar 'geesten' bij God. Deze twee woorden kennen essentiële verschillen. Al degenen die nu 'mensen' worden genoemd zijn door Satan verdorven, maar de 'geesten' niet. Uiteindelijk zal God alle mensen op aarde zo veranderen dat ze de eigenschappen van de geesten in de hemel zullen bezitten en ze niet langer te lijden hebben onder Satans verstoring. Dit is de ware betekenis van de woorden “Mijn heiligheid heeft zich uitgebreid over het gehele universum.” “Aarde in haar oerstaat behoort tot de hemel, en de hemel is verenigd met de aarde. De mens is het koord dat hemel en aarde verenigd en dankzij zijn heiligheid, dankzij zijn vernieuwing, is de hemel niet langer verborgen voor de aarde en is de aarde niet langer stil ten opzichte van de hemel.” Dit is gezegd met betrekking tot mensen die de geest van engelen hebben. Op dat punt zullen de engelen opnieuw vredig kunnen samenleven en hun oorspronkelijke staat terugkrijgen. Ze zullen niet langer zijn opgedeeld tussen het domein van de hemel en het domein van de aarde vanwege het vlees. De engelen op aarde zullen kunnen communiceren met de engelen in de hemel, de mensen op aarde zullen de mysteriën van de hemel kennen en de engelen in de hemel zullen de geheimen van de menselijke wereld kennen. Hemel en aarde zullen worden verenigd en er zal geen afstand tussen hen zijn. Dit is de schoonheid van de realisatie van het koninkrijk. Dit is wat God wil voltooien en dit is ook iets waar alle mensen en geesten naar verlangen. Maar degenen in de religieuze wereld weten hier niets van. Zij wachten slechts op Jezus de Redder op een witte wolk die hun zielen meeneemt en het 'afval' overal op aarde achterlaat (afval verwijst naar lijken). Is dit geen opvatting dat bij alle mensen leeft? Dit is de reden waarom God zei: “De religieuze wereld, hoe zou zij niet vernietigd worden door mijn gezag op aarde?” Vanwege de voltooiing van Gods volk op aarde zal de religieuze wereld worden vernietigd. Dit is de ware betekenis van het 'gezag' waarover God sprak. God zei: “Is er iemand die, op mijn dag, mijn naam te schande maakt? Alle mensen richten hun eerbiedige blik op mij en roepen in het geheim mijn naam in hun hart aan.” Dit is wat Hij zei over de gevolgen van de vernietiging van de religieuze wereld, die zich in haar geheel zal onderwerpen voor Gods troon vanwege Zijn woorden. Zij zal niet langer wachten op de witte wolk om neer te dalen of naar de hemel te kijken, maar zal worden overwonnen voor Gods troon. Dus “roepen ze in het geheim mijn naam in hun hart aan”. Dit is de afloop van de religieuze wereld, die in haar geheel zal worden overwonnen door God. En alleen dit wordt Gods almacht genoemd: de religieuze mensen omverstoten, de meest opstandige mensen onder de mensheid, zodat ze nooit meer zullen vasthouden aan hun eigen opvattingen, maar God zullen kennen.

Hoewel Gods woorden herhaaldelijk de schoonheid van het koninkrijk hebben voorspeld, hebben gesproken over zijn verschillende aspecten en het vanuit verschillende perspectieven hebben beschreven, kunnen ze toch nog steeds niet volledig elke eigenschap van het Tijdperk van het Koninkrijk uitdrukken, omdat het menselijk vermogen te gebrekkig is deze woorden te ontvangen. Alle woorden van Zijn uitspraken zijn uitgesproken, maar de mensen hebben ze niet door een lens bekeken. Dit heeft ertoe geleid dat het mensen nog steeds onduidelijk is en ze het niet begrijpen, en ze zelfs vertroebeld en verward zijn. Dit is het grootste gebrek van het vlees. Hoewel de mensen in hun hart God willen liefhebben, verzetten ze zich toch tegen Hem vanwege de verstoring van Satan, zodat God elke keer weer de gevoelloze en stompzinnige harten van de mensen heeft aangeraakt om hen op te wekken. Alles wat God blootstelt is Satans lelijkheid; dus hoe strenger Zijn woorden zijn, hoe meer Satan wordt beschaamd, en hoe minder de harten van de mensen worden gebonden, en hoe meer de liefde van de mensen kan worden opgewekt. Dit is hoe God werkt. Omdat Satan is ontmaskerd en omdat hij is doorzien, durft hij niet langer de harten van de mensen te bezetten, en dus worden de engelen niet langer gestoord. Het is op deze manier dat ze God liefhebben met geheel hun hart en verstand. Het is alleen via dit pad dat Gods wil kan worden gerealiseerd. “In hun hart is er nu een plaats voor mij. Ik zal niet meer geconfronteerd worden met de aversie of afzwering onder de mens, want mijn grote werk is reeds volbracht en wordt niet meer tegengewerkt.” Dit is de connotatie van wat hierboven werd beschreven. Vanwege Satans verstoring lukt het mensen niet tijd te vinden om God lief te hebben. Ze zijn altijd verstrikt in de dingen van de wereld en ze worden misleid door Satan zodat ze vanuit verwarring handelen. Dit is waarom God heeft gezegd dat de mensheid “zoveel moeilijkheden van het leven heeft ondergaan, zoveel wereldse ongerechtigheid, zoveel wereldse pieken en dalen, maar dat ze nu verblijven in mijn licht. Wie huilt er niet om de onrechtvaardigheden van gisteren?” Nadat mensen deze woorden hebben gehoord, voelen ze alsof God hun partner in de ellende is, medelijden met hen heeft en op dat moment deelt in hun klachten. Zij voelen plotseling de pijn van de menselijke wereld en denken: “Is het niet waar dat ik nooit van iets in de wereld genoten heb. Sinds ik uit de baarmoeder van mijn moeder ben gekomen tot op dit moment heb ik het menselijk leven ervaren en heb ik niets voor elkaar gekregen, maar wel enorm geleden. Het is echt leeg! En nu ben ik zo verdorven door Satan! Oh! Zou ik zonder Gods redding niet op het moment dat mijn dood komt mijn hele leven voor niets hebben geleefd? Heeft het menselijk leven ook maar enige betekenis? Geen wonder dat God zei dat alles onder de zon ijdel is. Als God me vandaag niet had verlicht zou ik nog steeds in het donker leven. Hoe ellendig!” Op dit punt ontstaat er onzekerheid in hun hart: “Als ik Gods belofte niet kan verwerven, hoe kan ik dan doorgaan met het leven ervaren?” Iedereen die deze woorden leest, zal tijdens het bidden in tranen uitbarsten. Dit is menselijke psychologie. Als je zegt dat iemand dit zou kunnen lezen en er onbewogen onder kan blijven – dat is simpelweg onmogelijk, tenzij diegene een mentale stoornis heeft. God openbaart elke dag de gesteldheid van allerlei soorten mensen. Soms uit Hij zijn grieven namens hen. Soms helpt Hij mensen een bepaalde omgeving te overwinnen en achter zich te laten. Soms wijst Hij mensen op hun transformaties. Anders zouden mensen niet weten hoe groot hun levens zijn. Soms wijst God mensen op hun ervaringen in de realiteit en soms wijst Hij hen op hun onvolmaaktheden en gebreken. Soms stelt Hij hen nieuwe eisen en soms wijst Hij op de mate waarin zij Hem begrijpen. God heeft echter ook gezegd: “Ik heb de vanuit het hart gesproken woorden van zoveel mensen gehoord, de beschrijvingen van hun pijnlijke ervaringen te midden van hun lijden. Ik heb zovelen gezien die mij in de moeilijkste situaties onfeilbaar loyaal bleven, en ik heb er zovelen zien lopen op het rotsige pad, worstelend om een uitweg te vinden.” Dit is een beschrijving van positieve personages. In elke episode van het ‘historische drama’ zijn er zowel positieve als negatieve personages, God heeft dus hierna ook de lelijkheid van de negatieve personages geopenbaard. Alleen op deze manier, door het contrast met de ‘verraders’, wordt de onverzettelijke loyaliteit en onverschrokken moed van de ‘oprechte mensen’ geopenbaard. In de levens van alle mensen zijn er negatieve factoren en, zonder uitzondering, positieve factoren. God openbaart zijn waarheid over alle mensen vanuit deze twee aspecten, zodat de verraders hun hoofd zullen buigen en hun zonden zullen toegeven en de oprechte mensen onder aanmoediging loyaal zullen blijven. De geïmpliceerde betekenis van Gods woorden is heel diep. Soms liggen mensen krom van het lachen nadat ze deze hebben gelezen en soms buigen ze hun hoofd in stilte. Soms herinneren ze zich iets, soms huilen ze bitter en erkennen hun zonden, soms tasten ze en soms zoeken ze. Over het algemeen treden er transformaties op in de reacties van de mensen vanwege de verschillende achtergronden voor Gods woorden. Wanneer een persoon Gods woorden leest, kunnen omstanders zelfs ten onrechte denken dat de persoon een psychiatrisch patiënt is. Kijk zelf maar eens: “Daardoor zijn er geen controversiële conflicten meer op aarde en worden, na de uitspraak van mijn woorden, de diverse ‘wapens’ van de moderne tijd teruggetrokken.” Het woord ‘wapens’ is al genoeg humor voor een hele dag en onbewust zullen veel mensen wanneer ze aan ‘wapens’ denken heimelijk lachen. Nietwaar? Is het mogelijk dat je hier niet om zou lachen?

Vergeet niet de eisen van God aan de mensheid te begrijpen wanneer je lacht, en vergeet niet om de huidige omstandigheden van de kerk te zien: “De gehele mensheid is teruggekeerd naar zijn normale staat en is ingescheept voor een nieuw leven. Vele mensen kijken in deze nieuwe omgeving om zich heen en voelen zich alsof ze een gloednieuwe wereld zijn binnengetreden. Daarom kunnen ze zich niet gelijk aanpassen aan hun huidige omgeving of gelijk het goede spoor volgen.” Dit zijn de huidige omstandigheden van de kerk. Maak je niet al te veel zorgen of alle mensen wel onmiddellijk op het goede spoor terechtkomen. Zodra het werk van de Heilige Geest zich heeft ontwikkeld tot een bepaalde stap, zullen alle mensen op het juiste spoor komen zonder dat ze het zich realiseren. Wanneer je de essentie van Gods woorden begrijpt, zul je weten tot welke stap Zijn Geest heeft gewerkt. Gods wil is: “Ik geef hem alleen, afhankelijk van zijn onrechtvaardige daden, een passend stukje ‘opvoeding’ om eenieder beter in staat te stellen op het goede spoor te komen.” Dit is Gods methode van spreken en werken, en het is ook het voor de mensheid specifieke praktijkpad. Hierna wees Hij op een andere gezindheid van de mensheid: “Als de mensen niet bereid zijn van de zaligheid die in mij is te genieten, kan ik niet anders doen dan meegaan met hun verlangens en hen naar de bodemloze put sturen.” God sprak uitputtend en liet de mensen niet de geringste aanleiding tot klagen over. Dit is precies wat het verschil is tussen God en de mens. God spreekt tot de mens altijd vrijelijk en in alle openheid. Bij alles wat God zegt kan men Zijn oprechte hart zien. Dit zorgt ervoor dat mensen hun eigen hart aan dat van Hem afmeten en zij hun hart voor Hem kunnen openen, zodat Hij kan zien waar zij in het spectrum van de regenboog vallen. God heeft nooit iemands geloof of liefde toegejuicht, maar Hij heeft altijd eisen aan de mensen gesteld en hun lelijkheid geopenbaard. Dit toont wat een kleine ‘gestalte’ mensen hebben en hoe gebrekkig hun ‘gesteldheid’ is. Ze moeten meer ‘trainen’ om dit te compenseren, dit is de reden waarom God vaak kwaad op mensen is. Op een dag, wanneer God de volledige waarheid over de mensheid heeft geopenbaard, zullen de mensen worden vervolmaakt en zal God gerust zijn. De mensen zullen God niet langer bedriegen en vleien, en Hij zal hen niet langer ‘onderwijzen’. Vanaf dat moment zullen de mensen in staat zijn ‘op zichzelf te leven’, maar dat moment is nog niet aangebroken. Er schuilt nog steeds veel ‘vervalsing’ in de mens zodat ze nog verschillende examenrondes nodig hebben en er nog meer ‘controleposten’ voor hen moeten worden opgericht, zodat de ‘belastingen’ van de mensheid bij elk van de ‘controleposten’ kan worden betaald. Als er nog namaakproducten worden gevonden, zullen ze in beslag worden genomen en kunnen niet worden verkocht. Die lading smokkelwaar zal dan worden vernietigd. Is het niet een goede zaak dat te doen?

Vorige:Hoofdstuk 17

Volgende:Hoofdstuk 19

Gerelateerde media

 • Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen

  Het werk van de Heilige Geest verandert met de dag, klimt hoger met elke stap; de openbaring van morgen is zelfs hoger dan die van vandaag, stap…

 • Waarmee een geschikte herder moet zijn toegerust

  Je moet inzicht hebben in de vele gesteldheden waarin mensen zich zullen bevinden wanneer de Heilige Geest aan hen werkt. In het bijzonder zij die sa…

 • De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

  De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

 • Gods werk en het werk van de mens

  Hoeveel van het werk van de mens is het werk van de Heilige Geest en hoeveel is de ervaring van de mens? Zelfs vandaag de dag kan je stellen dat men…