Hoofdstuk 19

In de fantasie van de mens lijkt God hoog verheven en ondoorgrondelijk. Het lijkt wel of God niet onder de mensen woont, of Hij op de mensen neerkijkt omdat Hij zo verheven is. Maar God smijt de opvattingen van de mens kapot en verdrijft ze allemaal, begraaft ze in een ‘graf’ waar ze tot as wederkeren. God heeft hetzelfde standpunt over de opvattingen van de mens als over de dood; Hij definieert ze zoals Hij wil. Het lijkt alsof er geen reactie komt van opvattingen. God is dus aan het werk geweest vanaf de schepping van de wereld tot nu, en is niet opgehouden. Vanwege het vlees wordt de mens verdorven door Satan, en vanwege de daden van Satan op aarde vormt de mens allerlei opvattingen naarmate hij ervaringen opdoet. Dit wordt ‘natuurlijke vorming’ genoemd. Deze fase van het werk is het laatste deel van Gods werk op aarde. De methode van Gods werk heeft zijn hoogtepunt dus bereikt en Hij begint de mens intensiever te trainen, zodat hij voltooid kan worden tijdens Zijn laatste werk en Zijn wil eindelijk kan worden bevredigd. Voorheen waren er alleen de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest onder de mensen, maar er waren geen door God gesproken woorden. Toen God met Zijn eigen stem sprak, schrok iedereen, en vandaag de dag brengen Zijn woorden de mens zelfs nog meer in verwarring. Het is nog moeilijker achter de betekenis van Zijn woorden te komen, de mens lijkt in een toestand van verblinding te verkeren, want vijftig procent van Zijn woorden verschijnen tussen aanhalingstekens. “Als ik spreek luistert de mens helemaal gegrepen naar mijn stem. Maar als ik ophoud met praten, gaat hij weer met zijn eigen ‘onderneming’ door”. In die passage staat er een woord tussen aanhalingstekens. Hoe grappiger de woorden van God, hoe beter ze de mensen kunnen verleiden om ze te lezen. Een aspect is dat als de mensen ontspannen zijn, ze accepteren dat ze onder handen worden genomen. Het belangrijkste aspect is te voorkomen dat mensen ontmoedigd of teleurgesteld raken omdat ze Gods woorden niet begrijpen. Dit is een tactiek in de oorlog van God tegen Satan. Alleen zo zijn de mensen geïnteresseerd in Gods woord en blijven ze er aandacht aan besteden al zijn ze in de war. Maar ook de woorden die niet tussen aanhalingstekens staan zijn heel charmant. Ze zijn daardoor heel opmerkelijk en zorgen ervoor dat de mensen Gods woorden nog meer liefhebben waardoor ze de beminnelijkheid van Zijn woorden in hun hart kunnen voelen. Omdat Gods woorden in veel vormen worden geuit en ze rijk en divers zijn, en omdat de zelfstandig naamwoorden niet herhaald worden in Gods woorden geloven de mensen, anderszins, altijd dat God nieuw is en nooit oud. Bijvoorbeeld: “Ik vraag de mens niet om slechts ‘consument’ te zijn, ik vraag hem ‘producent’ te zijn die Satan een nederlaag kan toebrengen.” De woorden ‘consument’ en ‘producent’ hebben in die zin dezelfde betekenis als sommige woorden uit vroegere tijden, maar God is niet rigide. Hij maakt de mens liever bewust van Zijn frisheid zodat hij Gods liefde kan waarderen. De humor in Gods uitlatingen houdt Zijn oordeel en Zijn eisen aan de mens in bedwang. Gods woorden hebben een doel en betekenis. Daarom is Zijn humor niet alleen bedoeld om de sfeer wat te verlichten of om de mens te laten bulderen van het lachen of alleen maar voor de ontspanning van zijn spieren. Gods humor is eerder bedoeld om de mens te bevrijden uit vijfduizend jaar slavernij en nooit meer slaaf te laten zijn, zodat hij Gods woorden beter kan aanvaarden. Gods methode is: ‘met een lepel suiker is het medicijn makkelijker in te nemen’. Hij duwt de mens geen bitter medicijn door de keel. Het bittere zit in het zoete, en het zoete zit in het bittere.

“Als er in het oosten een zacht licht begint te gloren richten alle mensen in de wereld voor de gelegenheid hun aandacht op het licht in het oosten. Ze zijn niet meer in slaap ondergedompeld, de mensheid gaat eropuit om de bron van het licht uit het oosten te bekijken, maar door haar beperkte macht kan niemand zien waar het licht vandaan komt.” Dit gebeurt nu overal in de wereld, niet alleen onder de zonen en de mensen van God. Zowel de religieuze kringen als de ongelovigen ervaren deze reactie. Op het moment dat Gods licht schijnt verandert ieders hart geleidelijk en onbewust ontdekt iedereen dat leven zinloos is, dat het menselijk leven geen waarde heeft. De mensen hebben geen ambitie meer voor de toekomst, denken niet aan morgen, maken zich daar geen zorgen over. Liever houden ze zich vast aan het idee dat ze meer moeten eten en drinken zolang ze ‘jong’ zijn, dat het allemaal de moeite waard is geweest als de eindtijd komt. De mens wil de wereld niet in orde maken. De energie van de liefde van de mens voor de wereld is gestolen door de ‘duivel’, maar niemand weet waar dit wortelt, men kan alleen maar heen en weer rennen en elkaar op de hoogte houden omdat de dag van God nog niet is aangebroken. Op een dag zal iedereen het antwoord op de ondoorgrondelijke mysteries zien. Dat is de ware betekenis van Gods woorden dat “de mens uit zijn slaap en dromen zal ontwaken en zich dan pas zal realiseren dat mijn dag langzaam aanbreekt in de wereld.” Als die dag komt zullen alle mensen die tot God behoren als groene bladeren zijn “klaar om hun eigen gedeelte aan mij toe te wijden als ik op aarde ben.” Zoveel mensen van Gods volk in China vervallen weer tot het kwaad nadat God Zijn stem heeft laten horen, en daarom zegt God, “maar machteloos om het voldongen feit te veranderen, kunnen zij slechts wachten tot ik een vonnis vel.” Sommigen zullen verdreven moeten worden - niet iedereen blijft onveranderd. Sterker nog, de mensen kunnen alleen aan de normen voldoen nadat zij een test hebben doorstaan en krijgen dan ‘kwaliteitscertificaten’; anders worden ze afval op een vuilnisbelt. God wijst ons voortdurend op de toestand van de mens, de mens voelt de geheimzinnigheid van God dus steeds sterker. ‘Als Hij God niet was, hoe zou Hij onze ware toestand dan zo goed kennen?’ Maar vanwege de zwakte van de mensen, “In het hart van de mensen neem ik geen verheven en ook geen nederige plaats in. Wat hun betreft maakt het niet uit of ik besta of niet.” Is dit niet precies de toestand van alle mensen die het beste met de werkelijkheid overeenkomt? Wat de mens betreft bestaat God als hij Hem zoekt en bestaat God niet als hij Hem niet zoekt. Met ander woorden, God bestaat onmiddellijk in het hart van de mens als hij Zijn hulp nodig heeft, maar als hij Hem niet meer nodig heeft, bestaat Hij ook niet meer. Dit leeft in het hart van de mens. In werkelijkheid denkt iedereen op aarde zo, ook alle atheïsten, die ook een duistere en abstracte indruk van God hebben.

“Daarom vormen de bergen de grens tussen de naties in het land, vormen de wateren een barrière tussen landen om mensen uit elkaar te houden, en wordt de lucht wat van mens tot mens stroomt in de ruimte op aarde.” Dit was het werk dat God uitvoerde toen Hij de wereld schiep. De mensen staan versteld als je dit hier vernoemt: Kan het zijn dat God nog een wereld wil scheppen? Je kunt best het volgende zeggen: Iedere keer dat God spreekt bevatten Zijn woorden schepping, management en de vernietiging van de wereld; het is alleen soms duidelijk en soms ambigue. Gods heel management komt tot uiting in Zijn woorden. Het probleem is alleen dat de mens Zijn woorden niet kan onderscheiden. Door Gods zegen groeit het geloof van de mens honderdvoudig. Van buitenaf lijkt het alsof God de mens een belofte doet, maar in wezen is het een meetlat voor de eisen die God aan het volk van Zijn koninkrijk stelt. Zij die voldoen kunnen blijven, en degenen die niet voldoen zullen verzwolgen worden in de rampspoed die vanuit de hemel komt vallen. “Donder en bliksem razen rollend door de lucht en vellen de mens; de hoge bergen vallen om en bedelven de mens; de wilde dieren verslinden hem hongerig; de oceanen sluiten hun hoge golven boven zijn hoofd. Terwijl de mensen hun broeders in conflict ombrengen zijn alle mensen op zoek naar hun eigen ondergang in de rampspoed die uit hun midden ontstaat.” Dit is de ‘speciale behandeling’ die degenen die niet aan de normen voldoen krijgen, zij die niet gered worden voor het koninkrijk van God hierna. Hoe vaker Gods dingen zegt, als: “Onder leiding van mijn licht kunnen jullie echt de wurggreep van de duistere machten wel doorbreken. In het donker zullen jullie zeker het licht dat jullie begeleidt niet uit het oog verliezen.” hoe meer de mens zich bewust wordt van zijn achtenswaardigheid en hoe meer vertrouwen hij zal voelen om een nieuw leven te zoeken. God geeft naar behoefte. Als God hen eenmaal tot op zekere hoogte blootstelt, verandert Zijn manier van spreken en gebruikt Hij een zegenende toon om het beste resultaat te krijgen. Als God zo Zijn eisen aan de mens stelt levert het een beter praktisch resultaat op. Omdat de mensen allemaal zakelijk met hun tegenhangers willen spreken − zakelijk zijn het allemaal deskundigen − is dit precies waar God Zijn woorden op toespitst als Hij zegt: “Wat is ‘Sinim’ dan?” De betekenis van Gods woorden hier is niet het koninkrijk op aarde dat door Satan is verdorven, maar juist een samenkomst van alle engelen die van God zijn gekomen. De woorden ‘resoluut en standvastig’ houden in dat de engelen Satans machten zullen doorbreken en Sinim in de hele wereld gesticht zal worden. De echte betekenis van Sinim is dus een samenkomst van alle engelen op aarde; hier verwijst het naar de engelen op aarde. Het koninkrijk dat later dus op aarde bestaat zal ‘Sinim’ worden genoemd, en niet het ‘koninkrijk’. Het ‘koninkrijk’ op aarde heeft geen echte betekenis, en in wezen is het Sinim. Dus pas als jullie het verbinden met de betekenis van Sinim kunnen jullie de ware betekenis begrijpen van de woorden: “jullie zullen ongetwijfeld mijn glorie door het gehele universum uitstralen.” Dit laat de toekomstige indeling in klassen van alle mensen op aarde zien. De mensen van Sinim zullen allen koningen zijn die over alle volkeren op aarde regeren nadat zij getuchtigd zijn. Alles op aarde zal gewoon werken door het bestuur van de mensen van Sinim. Dit is slechts een ruwe schets van de situatie. Alle mensen blijven binnen Gods koninkrijk, wat betekent dat zij binnen Sinim blijven. De mens op aarde zal met de engelen kunnen communiceren. De hemel en de aarde zullen dus verbonden zijn, met andere woorden alle mensen op aarde onderwerpen zich aan God en hebben Hem lief, zoals de engelen in de hemel. In die tijd zal God openlijk aan de mensen op aarde verschijnen en ervoor zorgen dat zij Zijn ware gezicht met het blote oog kunnen zien, en Hij zal op ieder moment aan de mens verschijnen.

Vorige: Hoofdstuk 18

Volgende: Hoofdstuk 20

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek