Hoofdstuk 8

Wanneer God Zijn woord vanuit het perspectief van de Geest spreekt, richt Hij zich tot de gehele mensheid. Wanneer God Zijn woord vanuit het perspectief van de mens spreekt, richt Zijn stem zich tot allen die het leiderschap van Zijn Geest volgen. Wanneer God Zijn woord spreekt vanuit het perspectief van de derde persoon (wat mensen aanduiden als een waarnemer), laat Hij zijn woord rechtstreeks aan mensen zien, zodat mensen Hem als een commentator zullen zien, en het lijkt erop dat vanuit Zijn mond dingen die de mens niet weet, dingen die de mens niet kan peilen, grenzeloos naar voren komen. Nietwaar? Wanneer God Zijn woord spreekt vanuit het perspectief van de Geest, verbaast het de hele mensheid: “De liefde van de mens voor mij is te mager en zijn geloof in mij is erbarmelijk klein. Als de last van mijn woorden niet gericht was op de zwakheden van de mens, zou hij opscheppen en overdrijven en zou hij hoogdravende theorieën verkondigen en verzinnen, alsof hij alwetend was over zaken op aarde en alles wist.” Deze woorden onthullen niet alleen de ware aard van de mens en onthullen Gods positie in de harten van mensen, maar ze leggen ook het hele leven van de mensheid bloot. Elke persoon gelooft dat hij buitengewoon is en mensen weten zelfs niet eens dat er een woord is dat “God” heet, dus verzinnen ze hoogdravende theorieën. Dit “verzinnen van hoogdravende theorieën” is echter niet “spreken” in de zin dat mensen het begrijpen. In plaats daarvan betekent het dat de mensheid is verdorven door Satan, zodat alles wat mensen doen ongehoorzaam is aan God en zich rechtstreeks tegen God verzet en dat de essentie van wat de mens doet van Satan komt en in strijd is met God; het is een daad van onafhankelijkheid en het druist in tegen Gods wil. Daarom zegt God dat mensen allemaal hoogdravende theorieën verzinnen. Waarom zegt God dat de kern van Zijn woorden gericht is op de zwakheden van de mens? Omdat God, in overeenstemming met Zijn bedoeling, wanneer Hij de dingen die verborgen waren in de innerlijke wereld van het menselijk hart niet onthulde, dan zou niemand zich onderwerpen, en daarom zouden zij zichzelf niet begrijpen en zouden zij God niet eerbiedigen. Dit wil zeggen dat wanneer de bedoelingen van de mens niet worden blootgelegd, de mens van alles zal durven doen, misschien zelfs vloeken richten tot de hemel of tot God. Dit zijn zwakheden van de mensheid. Daarom spreekt God als volgt: “Ik reis tot in alle uithoeken van het universum om voortdurend op zoek te gaan naar hen die in één lijn liggen met mijn eigen bedoelingen en geschikt zijn voor mijn dienst.” Deze verklaring, in samenhang met wat er later wordt gezegd over de groet van het koninkrijk die formeel weerklinkt, dient om te laten zien dat Gods Geest bezig is met nieuw werk op aarde; het is enkel maar dat mensen het niet met hun fysieke ogen kunnen zien. Omdat er wordt gezegd dat de Geest op aarde is en nieuw werk doet, ondergaat ook de hele universum-wereld een enorme verandering: niet alleen beginnen Gods zonen en Gods mensen de getuigenis van Gods incarnatie te aanvaarden, maar ook elke religie, elke denominatie, elke levensloop en elke plaats, accepteert het in verschillende mate. Het is een grote beweging van de universum-wereld in het spirituele rijk. Het schudt de hele religieuze wereld op haar grondvesten, wat deel uitmaakt van de betekenis van de “aardbeving” die in het verleden werd genoemd. Vervolgens beginnen de engelen met hun officiële werk en het volk van Israël keert terug naar zijn thuisland en hoeft nooit meer rond te dwalen en allen die inbegrepen zijn, beginnen te accepteren dat zij geleid worden. In tegenstelling daarmee beginnen de Egyptenaren zich los te maken van de omvang van mijn redding, dat wil zeggen, om mijn tuchtiging te ontvangen (maar dat is nog niet formeel begonnen). Wanneer de wereld dus tegelijkertijd die verschillende veranderingen ondergaat, is ook het moment aangebroken waarop de groet van het koninkrijk formeel weerklinkt, een tijd die mensen als volgt hebben genoemd: “de tijd waarin de zevenvoudige geïntensiveerde Geest begint te werken”. Elke keer wanneer God het herstelwerk doet, in deze fasen (of overgangsperiodes), is niemand in staat het werk van de Heilige Geest gewaar te worden. Daarom klinken Gods woorden “wanneer de mens de hoop verliest” waar. Bovendien begint God opnieuw en neemt Hij de volgende stap in Zijn werk in elk van deze overgangsfasen wanneer de mensheid de hoop verliest, of wanneer ze vinden dat deze stroom verkeerd is. Vanaf het moment van schepping tot nu zijn Gods herstelwerk en het veranderen van de methoden waarmee Hij werkt gelijk gebleven. Hoewel de meeste mensen, in verschillende mate, een bepaald aspect ervan kunnen bevatten, worden ze uiteindelijk toch weggespoeld door een stortvloed van water omdat hun gestalte te klein is; ze zijn niet in staat de stappen van Gods werk te doorgronden en daarom worden ze geëlimineerd. Dit is echter ook Gods methode om mensen te zuiveren en dit is Gods oordeel over de oude opvattingen van de mensheid. Hoe meer fundament mensen hebben, hoe groter hun religieuze opvattingen over God zijn, die zij moeilijk opzij kunnen zetten; ze klampen zich vast aan oude dingen en het is moeilijk voor hen om nieuw licht te accepteren. Aan de andere kant, als men staat, moet men enige fundering hebben, maar de meeste mensen hebben er problemen mee om hun opvattingen opzij te zetten. Dit geldt vooral voor hun opvattingen over de geïncarneerde God van vandaag, wat je duidelijk en gemakkelijk kunt zien.

In de woorden van vandaag spreekt God veel over visies, en er is geen behoefte hierover uit te wijden. God spreekt er voornamelijk over hoe het bouwen van de kerk de fundering legt voor de bouw van het koninkrijk. Om specifieker te zijn, terwijl de kerk gebouwd werd, was het hoofddoel om mensen zowel in hun hart als door woorden te overtuigen, al hebben ze de vleesgeworden God niet met hun eigen ogen gekend. Hoewel ze geloof in hun hart hielden, kenden ze de vleesgeworden God niet, omdat Hij in die fase niet te onderscheiden was van een persoon. In het Tijdperk van het Koninkrijk moeten allen overtuigingskracht laten zien in hun hart, hun spraak en hun ogen. Van hieruit is het duidelijk dat teneinde iedereen in hun hart, hun spraak en hun ogen te overtuigen, zij de in het vlees levende God met hun fysieke ogen moeten kennen. Dit kan niet worden bereikt in een situatie waarin mensen gedwongen zijn iets te doen, omdat ze geen andere optie hebben of waarin mensen een oppervlakkig geloof hebben. In plaats daarvan zullen mensen overtuigd worden in hun hart en door woorden omdat ze het begrijpen. Daarom wordt er in dit stadium van de opbouw niet gedood of geslagen. In plaats daarvan geeft het de mensen de gelegenheid om verlichting te ontvangen door Gods woord, en hierdoor kunnen ze het nastreven en onderzoeken zodat ze onbewust de geïncarneerde God zullen leren kennen. Dus wat God betreft, is deze fase van het werk veel eenvoudiger, het laat de natuur zijn gang gaan en is niet tegengesteld aan de mensheid. Dit zal uiteindelijk de mens in staat stellen om op een natuurlijke manier God te leren kennen, dus wees niet bezorgd of angstig. Toen God zei: “de strijd van het spirituele rijk wordt direct duidelijk gemaakt aan mijn hele volk”, bedoelde Hij dat wanneer mensen op de goede weg zijn en beginnen God te leren kennen, dit niet alleen elke persoon omvat die door Satan in de verleiding wordt gebracht, maar dat zij ook door Satan in de kerk zelf verleid kunnen worden. Dit is echter een pad dat iedereen moet volgen, dus niemand hoeft ongerust te worden. De verleiding van Satan kan in verschillende vormen komen: iemand kan onverschillig zijn voor of afstand doen van wat God zegt, en hij zou negatieve dingen kunnen zeggen om de positiviteit van anderen te temperen, hij strikt andere mensen meestal echter niet; deze dingen zijn moeilijk voor mensen om te onderscheiden. De belangrijkste reden hiervoor is: hij kan nog steeds proactief zijn in het bijwonen van bijeenkomsten, maar hij is onduidelijk over zijn visies. Als de kerk zich niet tegen hem wapent, kan de hele kerk door zijn negativiteit worden beïnvloed om lauw te reageren tegenover God, waarbij ze geen aandacht schenken aan Gods woorden en dan vallen ze recht in de verleiding door Satan. Hij rebelleert misschien niet rechtstreeks tegen God, maar omdat hij Gods woord niet kan begrijpen en hij God niet kent, klaagt hij misschien of laat wrok in zijn hart opbouwen. Hij kan zeggen dat God hem in de steek heeft gelaten, zodat hij niet in staat is om verlichting en illuminatie te ontvangen. Hij zou misschien willen vertrekken, maar een stil gevoel van angst woont in hem en hij zou kunnen zeggen dat Gods werk niet van God komt, maar in plaats daarvan het werk is van boze geesten.

Waarom noemt God Petrus zo vaak? En waarom zegt Hij dat zelfs Job nog niet bij benadering zijn gelijke was? Een dergelijke uitspraak zorgt er niet alleen voor dat mensen aandacht schenken aan de daden van Petrus, maar dat ze ook alle voorbeelden die ze in hun hart hebben opzijzetten en zelfs het voorbeeld van Job – die het grootste vertrouwen had – moet ook terzijde worden gezet. Alleen hierdoor kan er een beter resultaat worden verkregen waarin mensen in staat zijn om alles terzijde te schuiven om Petrus te imiteren en daardoor een stap dichterbij komen in het kennen van God. God introduceerde bij de mensen de weg van beoefenen die Petrus koos om God te leren kennen, met als doel mensen een referentiepunt te geven. God gaat vervolgens door met het voorspellen van een van de manieren waarop Satan mensen zal verleiden wanneer Hij zegt: “Maar als je koud en onverschillig bent jegens mijn woorden, dan ben je ongetwijfeld tegen mij. Dit is een feit.” Met deze woorden voorspelt God de listige plannen die Satan zal proberen te gebruiken en Hij alarmeert mensen om dit als een waarschuwing te beschouwen. Ook al zal niet iedereen koud blijven onder Gods woord, toch zullen sommige mensen worden gegrepen door deze verleiding, dus aan het eind zegt God opnieuw met nadruk: “Als jullie mijn woorden niet kennen, ze niet accepteren, en ze niet in praktijk brengen, dan zullen jullie onvermijdelijk het doelwit worden van mijn tuchtigen! Jullie zullen zeker een slachtoffer van Satan worden!” Dit is Gods raad aan de mensheid, maar uiteindelijk, zoals God voorspelde, zal een deel van de mensen het slachtoffer worden van Satan.

Vorige: Over het leven van Petrus

Volgende: Hoofdstuk 9

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek