Hoofdstuk 35

Alle mensen zijn tegenwoordig, in uiteenlopende mate, een toestand van tuchtiging ingegaan. Zoals God zei: “Ik ga zij aan zij voort met mensen.” Dit is absoluut waar, maar mensen kunnen dit punt nog steeds niet grondig begrijpen. Als gevolg daarvan is een deel van het werk dat ze gedaan hebben onnodig geweest. God zei: “Ik steun en zorg veeleer voor ze overeenkomstig hun gestalte. Omdat mensen de hoofdpersonen zijn van mijn hele managementplan, geef ik meer leiding aan degenen in deze rol van ‘menselijkheid’, zodat zij die naar beste kunnen en met volle overtuiging kunnen spelen”, alsmede “Ik weiger echter om hun geweten rechtstreeks te bekritiseren, maar ik blijf ze geduldig en systematisch leiden. Mensen zijn uiteindelijk zwak en niet in staat om enig werk te verrichten.” Gods gedachten zijn als volgt: zelfs als Hij al deze mensen uiteindelijk uitroeit, zal Zijn werk op aarde nog steeds voortgaan overeenkomstig Zijn oorspronkelijke plan. God doet geen nutteloos werk; alles wat Hij doet, is goed. Zoals Petrus zei: “Zelfs al speelde God met mensen alsof ze speelgoed waren, hoe zouden mensen dan kunnen klagen? Welk recht zouden ze daartoe hebben?” Is dit niet wat God tegenwoordig met de mensheid aan het bereiken is? Kunnen mensen echt deze opvatting hebben? Waarom kon de Petrus van enkele duizenden jaren geleden zoiets zeggen, terwijl de “Petrussen” in het gemoderniseerde hightechtijdperk van nu dat niet kunnen? Ik kan niet met zekerheid zeggen of de geschiedenis vooruitgang of achteruitgang laat zien. Of de wetenschap een stap voorwaarts of achterwaarts heeft gedaan, is tot dusver nog steeds een vraag die niemand kan beantwoorden. Alles wat God heeft gedaan voor de mensen is ze positief maken en ze zich laten ontwikkelen in het leven. Kunnen mensen dit niet begrijpen? Alles wat jou negatief maakt, is een zwak punt van je; het is een cruciaal punt van kwetsbaarheid en doelwit van Satans aanvallen. Begrijp je dit? Waarom sprak God op deze manier? “Ik smeek ze in alle ernst en oprechtheid. Zijn ze werkelijk niet in staat om te doen wat ik vraag?” Wat betekenen deze woorden? Waarom stelde God deze vraag? Het laat zien dat er te veel negatieve aspecten kleven aan de mensheid en slechts één negatieve factor is genoeg om mensen te laten struikelen. Je zou best eens kunnen kijken wat volharding in je negatieve manieren je zal brengen. Alles wat God doet, is gericht op het vervolmaken van de mensheid. Vereist dit enige verdere toelichting? Ik denk het niet! Je zou kunnen beweren dat mensen door Satan zijn bezeten, maar je kunt veel beter zeggen dat mensen door negativiteit zijn bezeten. Dit is een manier waarop mensen zich uiten; het hoort bij hun vlees. Ze zijn dan ook allemaal onbewust tot negativiteit vervallen en daarmee tot tuchtiging. Dit is een valstrik die God voor de mensheid heeft bereid en in deze tijd lijden de mensen het meest. Omdat mensen in negativiteit blijven hangen, is het moeilijk voor ze om van tuchtiging los te komen. Is dit niet precies hoe de zaken er in deze tijd voor staan? Maar hoe kunnen mensen Gods woorden negeren: “Satan grijpt tegenwoordig extreem om zich heen. Waarom neem ik deze gelegenheid niet te baat om de focus van mijn werk te etaleren en zo mijn macht te openbaren?” Zodra ik iets zeg om ze eraan te herinneren, vervallen mensen van de kerken meteen tot tuchtiging. Dit is omdat mensen na twee maanden van Gods werk nog steeds geen innerlijke transformatie van betekenis ondergaan. Zij analyseren simpelweg Gods woorden met hun eigen verstand. In werkelijkheid is hun gesteldheid echter helemaal niet veranderd; ze zijn nog steeds negatief. Daar dit het geval is, krijgen mensen het meteen benauwd wanneer God zegt dat de tijden van tuchtiging nabij zijn, met de gedachte: “Ik weet niet of ik ben voorbestemd door God, evenmin weet ik of ik standvastig kan blijven onder deze tuchtiging. Het is zelfs nog moeilijker om te weten welke methoden God zal gebruiken om mensen te tuchtigen.” Mensen zijn allemaal doodsbenauwd voor tuchtiging, toch zijn ze niet in staat om te veranderen. Ze lijden gewoon in stilte, maar zijn ook bang dat ze niet standvastig kunnen zijn. In dergelijke omstandigheden zijn mensen, wanneer er geen tuchtiging op hen wordt uitgeoefend en er geen kwelling is door woorden, allemaal onbewust tot tuchtiging vervallen. Ze zijn dan ook allemaal nerveus en onrustig. Dit heet “oogsten wat ze gezaaid hebben”, omdat mensen Gods werk helemaal niet begrijpen. God is in feite niet eens geneigd om nog meer woorden aan deze mensen vuil te maken; het lijkt erop dat God inmiddels op een andere manier met hen omgaat die geen echte tuchtiging inhoudt. Het is net als wanneer iemand een kuiken vangt en oppakt om te zien of het een hennetje of een haantje is; dit lijkt niet erg ingrijpend, maar het kuikentje is zo bang dat het zich wil loswurmen, alsof het doodsbang is dat de persoon hem gaat slachten en opeten, want het kuiken heeft geen zelfkennis. Hoe kan iemand een kuikentje slachten en opeten dat nog geen ons weegt? Zou dat niet onzinnig zijn? Het is precies zoals God zei: “Waarom mijden mensen mij dan constant? Komt dat omdat ik ze zal behandelen als kuikentjes, om gedood te worden zodra ze gevangen worden?” Het leed van de mens is dan ook allemaal ‘onzelfzuchtige’ toewijding en kan als waardeloze prijs om te betalen worden beschouwd. Ze zijn bang omdat ze geen zelfkennis hebben; als gevolg daarvan kunnen ze hun leven niet in gevaar brengen. Dit is een zwakheid van de mensheid. Zijn de volgende door God gesproken woorden achterhaald: “Laat mensen uiteindelijk zichzelf kennen. Dit is mijn ultieme doel”? Wie kent zichzelf werkelijk? Als iemand zichzelf niet kent, wat geeft hem dan het recht om getuchtigd te worden? Neem lammeren bijvoorbeeld. Hoe kunnen ze geslacht worden als ze nog niet zijn uitgegroeid tot schapen? Hoe kunnen mensen genieten van een boom die nog geen vruchten heeft voortgebracht? Iedereen legt te veel nadruk op ‘vaccinatie’. Mensen gaan dus allemaal vasten en krijgen dan honger. Dit is een voorbeeld van oogsten wat ze gezaaid hebben, waarbij ze zichzelf kwaad doen en het niet de bruutheid of de onmenselijkheid van God is. Als mensen zichzelf op een dag ineens kennen en uit angst voor het aangezicht van God beven, dan zal God ze beginnen te tuchtigen. Alleen op deze manier zullen mensen ontberingen gehoorzaam en bereidwillig omarmen. Maar hoe gaat het nu dan? Mensen worden allemaal getuchtigd tegen hun wil, als kinderen die worden gedwongen om een maaltijd te bereiden. Als dit het geval is, hoe is het dan mogelijk dat zij zich niet slecht op hun gemak voelen? Iedereen denkt: “Ach! Zolang ik getuchtigd word, kan ik mijn hoofd net zo goed laten hangen en mijn schuld bekennen! Wat kan ik doen? Ook al ben ik aan het huilen, ik moet God toch behagen, dus wat kan ik doen? Wie heeft me verteld om rechtstreeks dit pad op te lopen? Ach! Ik heb gewoon pech gehad!” Is dit niet hoe mensen denken?

Zoals God zei: “Iedereen gedraagt zich keurig en niemand durft zich te verzetten. Allen vallen onder mijn leiding en doen de taken die ik aan hen heb toegewezen.” Uiteraard zit geen enkel mens op tuchtiging te wachten, die overigens van God komt, omdat mensen allemaal liever een rustig leven leiden dan een leven vol beroering en chaos. God zei: “Wie is er niet bang voor de dood? Zijn mensen echt bereid zichzelf op te offeren?” Dit is absoluut waar; iedereen is bang om dood te gaan, tenzij hij of zij uiteraard door woede of wanhoop verteerd wordt. Dit is het wezen van de mensheid en het is buitengewoon moeilijk op te lossen. God is nu juist gekomen om deze netelige situatie op te lossen. Mensen zijn allemaal machteloos, dus God heeft de moeite genomen om onder hen te komen en een specialistisch ziekenhuis op te zetten, zodat ze van een dergelijke ziekte kunnen genezen. Mensen kunnen zichzelf niet van deze ziekte bevrijden, daarom zijn ze allemaal zo gespannen dat hun mond ontstoken raakt en hun buik opzwelt. Het volume gas in hen neemt gaandeweg toe, zodat de druk steeds hoger wordt. Uiteindelijk scheurt hun maag en sterven ze allemaal. God heeft deze ernstige aandoening van de mens dan ook op dat moment behandeld, omdat iedereen dood is gegaan. Wordt hierdoor niet de toestand van de mens genezen? God is met opzet gekomen om dit werk te doen. Omdat mensen overmatig bang zijn voor de dood, is God Zelf gekomen om deel te nemen aan hetzelfde werk als mensen; omdat ze zo weinig moed hebben, geeft Hij ze eerst een demonstratie om naar te kijken. Pas daarna wordt iemand gewillig om te gehoorzamen. Daarom zei God: “Omdat niemand mijn werk kon uitvoeren, heb ik persoonlijk het strijdtoneel betreden om een strijd op leven en dood te voeren met Satan.” Dit is een beslissende strijd, zodat de vis sterft of het net scheurt. Dit staat vast. Omdat de geest uiteindelijk zal zegevieren, moet het vlees het doelwit van de dood zijn. Begrijp je de implicaties hiervan? Wees echter niet overgevoelig. Deze zin is misschien eenvoudig of misschien wel ingewikkeld. Hoe het ook zij, mensen kunnen het nog steeds niet bevatten. Dat staat vast. Mensen kunnen vanuit hun leed de loutering van Gods woord aanvaarden; dan kun je zeggen dat dit hun geluk is. Je kunt echter ook zeggen dat dit pech voor hen is. Ik wil iedereen er echter nog wel op wijzen dat Gods bedoeling uiteindelijk goed is − anders dan de bedoelingen van mensen, die altijd bezig zijn om zaken ten behoeve van zichzelf te plannen en te regelen. Dat moet duidelijk voor je zijn, zonder dat je er oneindig diep over na hoeft te denken. Is dit niet precies een zwakheid van mensen? Ze zijn allemaal zo; in plaats dat ze een geweldige liefde voor God hebben, hebben ze een geweldige liefde voor zichzelf. Hij is een God die jaloers is op mensen, Hij stelt altijd eisen aan hen. Hoe meer mensen zichzelf liefhebben, hoe meer God eist dat ze Hem liefhebben en hoe strikter Zijn eisen aan hen worden. Het lijkt wel of God mensen opzettelijk plaagt. Als mensen Hem werkelijk liefhebben, lijkt het alsof Hij dat niet beloont. Daarom krabben mensen zich allemaal op het hoofd en trekken aan hun oren terwijl ze in gedachten verzonken raken. Dit beschrijft Gods gezindheid; het noemt slechts kort een of twee dingen. Dit is Gods wil. God eist dat mensen dit weten; het is noodzakelijk. Het is een nieuwe taak en de mensen moeten er hard aan werken om door te breken en opnieuw vooruitgang te maken. Begrijp je dit? Moet ik nog meer zeggen over dit onderwerp?

Aangaande eerdere tijdperken zei God: “Geen enkele persoon werd ooit door mij gekozen; allen werden afgewezen door mijn stille brief. Dit komt omdat die mensen in het verleden mij niet dienden met standvastige toewijding. Ik hield daarom ook niet uitsluitend van hen. Zij hadden Satans ‘geschenken’ aangenomen, zich toen omgedraaid en ze aan mij aangeboden; was deze handelwijze niet lasterlijk jegens mij?” Hoe kunnen deze woorden worden uitgelegd? Het is zoals God zei: “Alle gaven zijn van Satan afkomstig.” Vroegere generaties van apostelen en profeten waren geheel afhankelijk van hun gaven terwijl zij hun werk deden, en door de eeuwen heen heeft God hun gaven gebruikt om Zijn werk uit te voeren. Daarom wordt er gezegd dat de dienstverlening van alle mensen met gaven van Satan afkomstig is. God zegt echter: “Ik gebruik Satans list als contrast met mijzelf”, dankzij Zijn wijsheid. Aldus heeft God de dienstverlening van mensen met gaven geschenken van Satan genoemd. En het is enkel omdat ze bij Satan horen, dat God deze actie ‘laster’ noemt. Dit is geen ongefundeerde beschuldiging tegen mensen; het is een goed gefundeerde en gepaste uitleg. Daarom zei Hij: “Ik hield mijn afschuw voor mij; ik probeerde hun plannetjes juist in mijn voordeel aan te wenden door deze ‘geschenken’ toe te voegen aan de materialen die in mijn management worden gebruikt. Later, nadat ze waren verwerkt door een machine, verbrandde ik dan al het resulterende afval.” Dit is zo prachtig aan Gods werk. Dit punt is het minst in lijn met de opvattingen van mensen, want niemand zou denken dat zij die heersen als koningen geen mensen met gaven zijn, het zijn de mensen zonder gaven die God liefheeft. Zoals je kunt zien, is er niets overgebleven van de ideeën of verwachtingen van Witness Lee en Watchman Nee − en mensen met gaven in deze tijd zijn daarop geen uitzondering. Nu is God dit werk begonnen en Hij trekt al het werk van de Heilige Geest in mensen die dienen als contrast voor Zijn werk gestaag terug. Wanneer Gods werk helemaal is voltooid, zullen deze mensen allemaal naar hun oorspronkelijke plaats terugkeren. Ik spoor mensen echter aan om niet roekeloos te handelen naar aanleiding van wat ik heb gezegd. Je moet met de stroom meegaan en de stappen van Gods werk volgen zodat je die niet verstoort. Begrijp je dit punt? Want dit is de stap en de methode van Gods werk. Wanneer God deze ‘geschenken’ tot ‘eindproducten’ ‘verwerkt’, zullen al Zijn bedoelingen duidelijk worden en zullen alle geschenken die dienstdoen voor Hem allemaal worden geëlimineerd; God zal echter de eindproducten hebben om van te genieten. Begrijp je dit? God wil eindproducten, geen dure geschenken van mensen. Alleen wanneer iedereen zijn passende plaats heeft ingenomen, dat wil zeggen wanneer God is teruggekeerd naar Zijn oorspronkelijke positie en de duivel ook op zijn eigen plek heeft plaatsgenomen, alsook de engelen, zonder uitzondering — pas dan zal er een tevreden glimlach op Gods gezicht verschijnen, want Zijn bedoelingen zullen dan zijn gerealiseerd en Zijn doel bereikt. God zal niet langer ‘assistentie’ van de ‘duivel’ zoeken, want Gods bedoelingen zullen openlijk aan mensen zijn geopenbaard en mensen zullen die nooit meer over hoeven te brengen. Op dat moment zal hun lichaam van vlees één worden met hun geest. Dit is wat God aan mensen openbaart; het is de eindbestemming van de geest, de ziel en het lichaam. Het is een samenvatting van het oorspronkelijke idee van de ‘mensheid’. Dit hoeft niet in detail onderzocht te worden; het is genoeg om er een of twee dingen over te weten. Begrijp je dit?

Vorige: Hoofdstuk 33

Volgende: Hoofdstuk 36

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek