De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 28

De toestand van de mens is zo dat hoe minder hij van Gods woorden begrijpt, hoe sceptischer hij wordt over de huidige middelen waar God mee werkt. Dit heeft echter geen invloed op het werk van God; als Zijn woorden een bepaald punt bereiken, draaien de harten van de mensen wel bij. Iedereen concentreert in zijn leven de aandacht op de woorden van God, en begint naar Zijn woorden te verlangen - en omdat God zich voortdurend toont, beginnen zichzelf te verfoeien. Toch heeft God ook vaak woorden geuit zoals de volgende: “Als de mens mijn woorden grondig heeft begrepen, komt zijn kaliber overeen met mijn wens. Dan hebben zijn smeekbeden succes en zijn ze niet vergeefs of nutteloos. Ik zegen de smeekbeden van de mensheid die oprecht en pretentieloos zijn.” In feite zijn de mensen niet in staat Gods woorden volledig te begrijpen, de mensen raken alleen de oppervlakte. God gebruikt deze woorden alleen om hen een doel te geven om naar te streven, om hen het gevoel te geven dat God niet lichtvaardig handelt, maar Zijn werk serieus neemt. Pas dan hebben ze het vertrouwen om door te gaan. En omdat alle mensen alleen voor hun eigen belang pleiten en niet voor de wil van God, weifelt God niet. Zijn woorden zijn altijd tot de aard van de mens gericht. Hoewel vandaag de dag de meeste mensen pleiten, zijn ze niet eerlijk. Het is slechts een voorwendsel. Alle mensen zijn in een toestand dat ze “Mijn mond beschouwen als een hoorn des overvloeds. Alle mensen willen graag iets uit mijn mond krijgen. Of het nu staatsgeheimen zijn, of hemelse mysteries, of de dynamiek van de spirituele wereld, of de bestemming van mensheid.” Het komt door hun nieuwsgierigheid dat alle mensen bereid zijn naar deze zaken op zoek te gaan en er niets bij hoeven te winnen dat Gods woorden leven geven. Aldus zegt God: “Er ontbreekt te veel aan de mens: Hij heeft niet alleen ‘voedingssupplementen’ nodig, maar juist ‘mentale steun’ en ‘spirituele bevoorrading’.” Het zijn de denkbeelden in de mens die tot de huidige negativiteit hebben geleid, en omdat hun fysieke ogen te ‘feodaal’ zijn, is er geen vitaliteit in wat ze zeggen en doen en doen ze alles nonchalant en achteloos. Zijn dit niet de omstandigheden van de mens? Zou de mens niet voort moeten maken en dit rechtzetten, in plaats van zo maar door te gaan? Wat zou het de mens baten om de toekomst te kennen? Waarom vertonen mensen een reactie nadat ze Gods woorden hebben gelezen, maar sorteren de rest van Zijn woorden geen effect? Als God bijvoorbeeld zegt: “Ik heb een effectievere behandeling voor de ziekte van de mens die iedereen weer gezond kan maken zodat de mens dankzij mijn behandeling weer normaal kan worden.”, hoe kunnen deze woorden geen effect sorteren op de mens? Alles wat God gedaan is toch juist dat wat de mens had moeten bereiken? God heeft werk te doen - waarom hebben de mensen geen weg te bewandelen? Wijken ze hierin niet af van God? Eigenlijk is er heel veel werk voor de mensen - bijvoorbeeld, wat weten ze eigenlijk van de ‘grote rode draak’ in de woorden “Haten jullie de grote rode draak echt?” Gods woorden “Waarom heb ik jullie dat zo vaak gevraagd?” laten zien dat de mensen nog steeds geen idee hebben van de aard van de grote rode draak, dat ze nog steeds niet dieper kunnen graven. Is dit dan niet het eigenlijke werk dat de mens zou moeten verrichten? Hoe kan er gezegd worden dat de mens geen werk heeft? Als dat het geval was, waarom zou Gods vleeswording dan zo belangrijk zijn? Is God nonchalant en achteloos om net te doen alsof? Kan de grote rode draak zo verslagen worden?

God zegt: “Ik ben al begonnen en ik zet de eerste stap van mijn tuchtigingswerk in het nest van de grote rode draak.” Deze woorden zijn gericht op de woorden in goddelijkheid; de huidige mens is vooraf al aan de kastijding blootgesteld en daarom zegt God dat dit de eerste stap van Zijn werk is. Hij laat de mens niet de kastijding van rampen ondergaan, maar die van woorden. Want als de toon van Gods woorden verandert, worden de mensen geheel onwetend. Daarna worden ze aan de kastijding blootgesteld. En als ze de kastijding eenmaal hebben ondergaan, is het zoals God zegt[a] “Vanaf dat moment zullen jullie je plicht formeel vervullen, mij formeel prijzen in alle landen, voor eeuwig en altijd!” Dit is een stap in het werk van God - het is Zijn plan. Daarnaast zien de mensen van God zelf op welke manier de grote rode draak gekastijd wordt, en dus begint de rampspoed officieel in de buitenwereld. Dit is een van de manieren waarop God de mensen redt: Innerlijk worden ze gekastijd, en uiterlijk gebeuren er rampen - dit betekent dat de woorden van God uitkomen. De mensen ondergaan aldus liever de kastijding dan de rampspoed, en om deze reden blijven ze. Aan de ene kant is dit het punt waar het werk van God nu op neerkomt; aan de andere kant is het zo dat de mensen nu allemaal Gods aard mogen kennen. God zegt aldus: “De tijd dat mijn volk van mij kan genieten is wanneer de grote rode draak getuchtigd is. Het is mijn plan het volk van de grote rode draak op te laten staan en te laten rebelleren tegen de grote rode draak. Dit is mijn manier om mijn volk te vervolmaken en het is een geweldige kans voor mijn volk om te groeien gedurende hun leven.” Hoe komt het dat God deze woorden spreekt, maar ze de aandacht van de mensen niet krijgen?

Landen bevinden zich in volledige chaos omdat de staf van God met zijn rol op aarde is begonnen. Het werk van God kan in de toestand van de wereld herkend worden. Als God zegt: “de wateren razen, de bergen vallen om, de grote rivieren vallen uiteen,” is dit het eerste werk van de staf op aarde, met als gevolg dat “alle huishoudens op aarde worden verscheurd en alle landen op de wereld van elkaar worden gescheiden; de dagen dat man en vrouw bij elkaar zijn voorbij zijn, de moeder haar zoon nooit meer ziet, vader en dochter nooit meer samen zijn. Alles wat op aarde bestond wordt door mij vernietigd.” Dat zal de algemene toestand van gezinnen op aarde zijn. Het zou natuurlijk niet de toestand van alle gezinnen kunnen zijn, maar het is de toestand van de meeste. Aan de andere kant verwijst het naar de omstandigheden die de mensen uit deze toekomstige stroming ervaren. Het voorspelt dat als zij de kastijding van woorden hebben ondergaan en de ongelovigen aan ramspoed zijn blootgesteld, er geen familierelaties meer zullen zijn tussen de mensen op aarde. Allen zijn dan het volk van Sinim en allen zullen gelovig zijn in het koninkrijk Gods. Aldus zijn de dagen dat man en vrouw bij elkaar zijn voorbij, de moeder ziet haar zoon nooit meer, nooit zijn vader en dochter nog samen. En zo worden de gezinnen op aarde verscheurd, in stukken gescheurd, en dit is het eindwerk dat God in de mens verricht. En omdat God dit werk over het universum zal verspreiden, maakt Hij van de gelegenheid gebruik het woord ‘emotie’ uit te leggen aan de mensen. Zo laat Hij ze zien dat het Gods wil is om de gezinnen van alle mensen te verscheuren en dat Hij kastijding gebruikt om alle familiegeschillen tussen mensen op te lossen. Als Hij dat niet deed, zou er geen manier zijn om het laatste deel van het werk van God op aarde tot een eind te brengen. Het laatste deel van de woorden van God legt de grootste zwakte van de mensheid bloot - de hele mensheid leeft in de emotie - en God gaat er dus geen enkele uit de weg, Hij toont de verborgen geheimen in de harten van alle mensen. Waarom vindt de mens het zo moeilijk zich van zijn emotie los te maken? Is dit belangrijker dan de norm van zijn geweten? Kan het geweten de wil van God vervullen? Kan emotie de mens helpen bij tegenslag? In Gods ogen is de emotie Zijn vijand - is dit niet duidelijk gezegd in Gods woorden?

Voetnoot:

a. In de brontekst is “het is precies zoals God zegt” weggelaten.

Vorige:Hoofdstuk 27

Volgende:Hoofdstuk 29

Mogelijk vindt u dit ook interessant