Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven

Het veelvoorkomende probleem dat zich bij alle mensen voordoet is dat ze de waarheid wel begrijpen, maar er niet in slagen haar in praktijk te brengen. Dit is omdat ze aan de ene kant niet bereid zijn de prijs ervoor te betalen en aan de andere kant, omdat hun onderscheidingsvermogen ontoereikend is; ze zijn niet in staat te herkennen wat de vele moeilijkheden die zich in het dagelijkse leven voordoen eigenlijk zijn en weten niet hoe ze op de juiste manier moeten praktiseren. Omdat de ervaringen van de mens te weinig diepgang hebben, hun kaliber tekortschiet en de mate waarin ze de waarheid begrijpen beperkt is, kunnen ze op generlei wijze de moeilijkheden oplossen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Ze belijden slechts in woorden dat ze in God geloven en zijn niet in staat God een plaats te geven in hun leven van alledag. Met andere woorden: God is God en het leven is het leven, alsof mensen in hun leven geen relatie hebben met God. Dat is wat alle mensen denken. Door op die manier in God te geloven, worden mensen in werkelijkheid niet door Hem gewonnen en vervolmaakt. In feite is het niet zo, dat het woord van God niet volledig tot uiting is gekomen, maar dat het vermogen van mensen om Zijn woord te ontvangen gewoonweg te ontoereikend is. Men zou kunnen zeggen dat bijna niemand volgens de oorspronkelijke bedoelingen van God te werk gaat, het is eerder zo, dat hun geloof in God in lijn is met hun eigen bedoelingen, de religieuze opvattingen die ze in het verleden hadden en hun eigen manier van dingen doen. Er zijn er maar weinig die een transformatie ondergaan na het accepteren van Gods woord en in overeenstemming met Zijn wil beginnen te handelen. In plaats daarvan volharden ze in hun onjuiste geloofsovertuigingen. Wanneer mensen in God beginnen te geloven, baseren ze zich daarbij op de conventionele regels van religie en is hun leven en hun omgang met anderen volledig gebaseerd op hun eigen levensfilosofie. Je zou kunnen zeggen dat dit bij negen op de tien mensen het geval is. Er zijn er maar zeer weinig die, nadat ze in God zijn gaan geloven, een ander plan formuleren en een nieuwe pagina omslaan. Het is de mensheid niet gelukt om het woord van God als waarheid te beschouwen, of, wanneer ze het als de waarheid aanneemt, het in praktijk te brengen.

Neem bijvoorbeeld het geloof in Jezus. Of iemand nog maar net begonnen was te geloven of dat al heel lang deed, ze gebruikten allemaal eenvoudigweg alle talenten waar ze over beschikten en lieten zien wat voor vaardigheden ze bezaten. Mensen voegden eenvoudigweg deze drie woorden – ‘geloof in God’ – toe aan het leven dat ze tot dusverre hadden geleid, maar brachten geen veranderingen aan in hun gezindheid en hun geloof in God nam met nog geen greintje toe. Hun streven was warm noch koud. Ze zeiden niet dat ze hun geloof op zouden geven, maar ze wijdden ook niet alles aan God. Ze hebben nooit echt van God gehouden of Hem gehoorzaamd. Hun geloof in God was een mengsel van oprechtheid en bedrog, ze benaderden het met één oog open en één oog dicht en waren niet serieus bij het beoefenen van hun geloof. Ze bleven in een dergelijke staat van verwarring en stierven uiteindelijk een verwarde dood. Wat is het nut van dat alles? Om tegenwoordig in de praktische God te geloven, moet je het juiste pad betreden. Als je in God gelooft, moet je niet alleen naar zegeningen streven, maar ook streven om God te beminnen en te kennen. Door Zijn verlichting en door jouw eigen streven, kun je Zijn woord eten en drinken, kun je een echt begrip van God ontwikkelen en een echte liefde jegens God krijgen die uit het diepst van je hart komt. Met andere woorden, als je liefde voor God uiterst oprecht is en niemand jouw liefde voor Hem kan vernietigen of belemmeren, dan zit je in je geloof in God op de juiste weg. Dit bewijst dat je God toebehoort, want je hart is al in bezit van God en niets anders kan jou in bezit nemen. Door jouw ervaring, door de prijs die je hebt betaald en door het werk van God, kun je uit eigen beweging een liefde voor God ontwikkelen – en als je dat doet, zul je vrij worden van de invloed van Satan en zul je in het licht van Gods woord gaan leven. Pas wanneer je jezelf bevrijd hebt van de invloed van de duisternis, kan je zeggen dat je God hebt gewonnen. Bij je geloof in God moet je proberen dit doel na te streven. Dit is de plicht van elk van jullie. Niemand van jullie hoort tevreden te zijn over de huidige stand van zaken. Je kunt niet ambivalent zijn ten aanzien van het werk van God noch kun je dit lichtvaardig opnemen. Je moet steeds en in alle opzichten aan God denken en alles ter wille van Hem doen. En telkens wanneer je spreekt of handelt, moet je de belangen van het huis van God op de eerste plaats stellen. Alleen zo kun je naar Gods hart zijn.

De grootste fout die mensen maken in hun geloof, is dat ze alleen geloven met woorden en dat God finaal afwezig is in hun dagelijkse leven. Alle mensen geloven inderdaad in het bestaan van God, maar toch maakt God geen deel uit van hun leven van alledag. Er komen wel veel gebeden tot God uit de mond van mensen, maar God heeft weinig plaats in hun hart en dus stelt God hen keer op keer op de proef. Omdat mensen onzuiver zijn, heeft God geen andere keuze dan hen op de proef te stellen, zodat ze zich beschaamd zullen voelen en zichzelf leren kennen te midden van deze beproevingen. Anders zou de mensheid tot afstammelingen van de aartsengel worden en hoe langer hoe meer verdorven raken. Tijdens het geloofsproces werpt iedereen, onder Gods onophoudelijke reiniging, veel van de persoonlijke motieven en doelstellingen af. Anders zou God geen enkele manier hebben waarop Hij iemand kan gebruiken en geen enkele manier om in mensen het werk te verrichten dat Hij moet doen. Eerst reinigt God mensen en door dit proces kunnen ze wellicht zichzelf leren kennen en door God veranderd worden. Pas hierna verwerkt God Zijn leven in hen en alleen op deze manier kunnen hun harten volledig op God worden gericht. En daarom zeg ik: geloven in God is niet zo eenvoudig als mensen beweren. Zoals God het ziet: als je alleen maar over kennis beschikt, maar Zijn woord niet als leven hebt en als je beperkt bent tot je eigen kennis, maar de waarheid niet in praktijk kunt brengen of het woord van God niet kunt naleven, dan bewijst dit dat je nog steeds geen hart hebt dat God liefheeft en het laat zien dat je hart God niet toebehoort. Je kunt God leren kennen door in Hem te geloven: dit is het uiteindelijke doel en het doel van het streven van de mens. Je moet moeite doen om de woorden van God uit te leven, zodat ze vrucht zullen dragen in je praktijk. Als je uitsluitend over doctrinaire kennis beschikt, zal je geloof in God op niets uitlopen. Alleen als je dat ook in praktijk brengt en naar Zijn woord leeft, kan je geloof als volledig worden beschouwd en in overeenstemming met Gods wil. Op deze weg kunnen er vele mensen over veel kennis spreken, maar op het moment van hun dood vullen hun ogen zich met tranen en haten zij zichzelf omdat ze een leven hebben verspild en voor niks tot hoge leeftijd hebben geleefd. Ze begrijpen slechts doctrines, maar de waarheid kunnen ze niet in praktijk brengen noch getuigen voor God. In plaats daarvan rennen ze gewoon van hot naar her, als een bezige bij, en pas op het randje van de dood zien ze eindelijk dat ze ware getuigenis missen, dat ze God helemaal niet kennen. Is dit dan niet te laat? Waarom pluk je de dag niet en streef je de waarheid die je bemint niet na? Waarom wachten tot morgen? Als je tijdens je leven niet lijdt omwille van de waarheid of haar niet probeert te verkrijgen, kan het dan zijn omdat je spijt wilt voelen op je stervensuur? Als dat zo is, waarom zou je dan in God geloven? In werkelijkheid zijn er veel kwesties waarbij mensen, als ze zich er maar een tikkeltje voor inspannen, de waarheid in praktijk kunnen brengen en daardoor God behagen. Het komt alleen maar doordat het hart van mensen immer door demonen in bezit is genomen, dat ze niet in het belang van God kunnen handelen en zich voortdurend van hot naar her haasten omwille van hun vlees, uiteindelijk zonder enig resultaat. Daarom hebben mensen voortdurend last van zorgen en moeilijkheden. Zijn dit niet de kwellingen van Satan? Is dit niet de verdorvenheid van het vlees? Je zou niet moeten proberen God te bedotten door Hem lippendienst te bewijzen. Het is beter als je concrete acties onderneemt. Houd jezelf niet voor de gek – wat heeft dat voor zin? Wat baat het je om omwille van het vlees te leven en te knokken voor winst en roem?

Vorige: Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?

Volgende: De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek