Gods woorden hebben een einde gemaakt aan mijn noties

26 augustus 2019

Door Xiao Rui, provincie Sichuan

Op een keer, toen ik het evangelie aan het verkondigen was, kwam ik religieuze leiders tegen die valse getuigenis aflegden om zo het werk te hinderen en te ontwrichten. Ze belden ook de politie. Dit leidde ertoe dat de mensen aan wie ik het evangelie verkondigde, ons niet durfden te benaderen en dat degenen die het evangelie nog maar onlangs hadden aangenomen niet volledig overtuigd konden raken van Gods werk. Toen ondanks mijn harde werk de resultaten gering waren, dacht ik: Wat is de verkondiging van het evangelie toch zwaar en moeilijk werk! Wat zou het geweldig zijn als God een aantal wonderen zou doen en degenen die valse getuigenis aflegden en zich fel verzetten tegen God zou straffen en dat zij die bedrogen zijn dat zouden kunnen zien. Zou dan het werk van het evangelie niet voorspoediger verlopen? Het zou dan voor ons niet zo moeilijk zijn om het evangelie te verkondigen … Daarom kwam elke keer dat ik met dit soort moeilijkheden geconfronteerd werd, die hoopvolle gedachte in mij op. Later las ik het boek met Klassieke voorbeelden van bestraffingen vanwege verzet tegen Almachtige God. Ook hoorde ik tijdens bijeenkomsten getuigenissen dat God bepaalde tekenen en wonderen had verricht. Mijn hart sprong op van blijdschap! Ik hoopte daarom nog sterker dat God deze dingen ook zou doen in de gebieden waar ik werkzaam was, zodat de problemen die ons evangeliewerk ondervond sneller zouden zijn opgelost. Maar hoe ik ook hoopte, God zag ik hier nog steeds geen wonderen doen of boosaardige mensen bestraffen. De aanhangers van de religieuze groepering bleven zich nog steeds uit alle macht verzetten tegen God en het evangeliewerk ging nog steeds heel moeizaam. Ik werd er moedeloos van: waarom opent God geen weg uit de problemen voor ons? Zou het kunnen dat ons geloof ontoereikend is?

Later, in mijn stille tijd las ik deze woorden: “Welnu, als God bovennatuurlijke tekenen en wonderen zou verrichten, dan zou Hij zonder al teveel moeite eenvoudig een mens dood kunnen vloeken, de mens zou ter plekke sterven, en op deze manier zou ieder mens overtuigd zijn; maar dit zou niet het doel bereiken dat God heeft met vlees worden. Als God dit echt zou doen, zou de mensheid nooit met zijn bewuste geest in Zijn bestaan kunnen geloven, ze zouden nooit echt kunnen geloven en bovendien de duivel met God verwarren. Het is nog belangrijker dat de mensheid Gods gezindheid nooit zal kennen: is dit niet één aspect van de betekenis van Gods incarnatie? Als de mensheid niet in staat is om God te kennen, dan zal Hij altijd een vage God zijn, een bovennatuurlijke God, die de scepter zwaait in het menselijke rijk: zouden in dit geval de menselijke opvattingen geen bezit nemen van de mens? Of om het nog eens duidelijk te herhalen, zou Satan, de duivel, dan niet de scepter zwaaien? ‘Waarom zeg ik dat ik mijn kracht terugneem? Waarom zeg ik dat de incarnatie teveel betekenissen heeft?’ Het moment dat God vlees wordt, is het moment waarop Hij Zijn kracht terugneemt; Dan komt ook Zijn goddelijkheid rechtstreeks naar voren om Zijn werk te doen. Stap voor stap leert ieder mens de praktische God kennen, en daarom wordt de plaats die Satan in het menselijk hart heeft, volledig onderdrukt terwijl Gods plaats wordt vergroot(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Interpretaties van de mysteriën van “Gods woorden aan het hele universum”, hfst. 6). Terwijl ik probeerde om Gods woorden te doorgronden, kwam er plotseling helderheid in mijn hart: blijkbaar is het doel van Gods werk in het vlees niet om Zijn gezag zó te gebruiken dat mensen bang worden en daarom gehoorzaam worden. Nee, het doel is om door Zijn concrete werk en woorden Zijn gezindheid jegens de mens te openbaren en zodoende het vage beeld van God in de harten van de mensen te verdrijven. Het doel is om mensen hun opvattingen die een belemmering vormen, af te laten werpen, om nu Gods gezindheid en werk echt te erkennen, om mensen de waarheid en het onderscheidingsvermogen te laten krijgen en om te zorgen dat ze overwonnen en verkregen kunnen worden. Gods werk is echt zo praktisch en Zijn wijsheid is voor mensen ondoorgrondelijk! Denk daar eens goed over na: dit werk waar God mee bezig is zou geen vrucht dragen als het werd verricht door middel van tekenen en wonderen. Evenals in het Tijdperk van de Wet verrichtte God veel wonderen voor de Israëlieten en strafte Hij velen van hen die Hem weerstonden. Toch hebben de Israëlieten God niet erkend en uiteindelijk zijn ze in de woestijn gestorven. In het Tijdperk van Genade heeft God veel tekenen en wonderen verricht onder de Joden. Toch hebben ze Hem levend gekruisigd want ze hebben Hem niet erkend. Dit alles laat zien dat Gods tekenen en wonderen mensen enkel maar even kunnen laten schrikken, maar ze zijn niet de basis van hun geloof in God. Maar hoewel ik God tot nu toe gevolgd heb, kan ik Gods wezen absoluut niet doorgronden. Nog minder kan ik het doel en het belang van Gods werk in het vlees bevatten. Toch heb ik steeds geloofd in Zijn gezag en dat wie zich tegen God verzet, gestraft zal worden. Zo heb ik er dus met heel mijn hart naar gestreefd om Gods tekenen en wonderen te zien. Is deze wijze van geloven niet precies hoe de farizeeën geloofden, die leefden temidden van vaagheden, die in een bovennatuurlijke God geloofden maar zich ondertussen verzetten tegen de praktische God? Als ik doorging om op deze manier God te volgen, hoe kon ik dan verenigbaar zijn met de ware God? Het was echt te gevaarlijk! Daarna las ik nog wat meer van Gods woorden: “Het is bijzonder zwaar voor God om Zijn werk te volbrengen in het land van de grote rode draak, maar het is door deze moeite dat God een fase van Zijn werk doet om Zijn wijsheid en wonderbaarlijke daden openbaar te maken. God grijpt deze gelegenheid aan om deze groep mensen compleet te maken. Vanwege het lijden van mensen, hun kaliber en de hele satanische gezindheid van mensen in dit onreine land doet God Zijn werk van zuivering en overwinning, zodat Hij hierdoor glorie verkrijgt en hen kan winnen die getuigen van Zijn daden. Dit is de volledige betekenis van alle offers die God heeft gebracht voor deze groep mensen. Dat wil zeggen: God doet het werk van de overwinning gewoon door hen die tegen Hem opstaan. Alleen op deze manier kan de grote macht van God duidelijk worden. […] Dit is precies als in de fase van het werk van Jezus. Hij kon alleen verheerlijkt worden te midden van die farizeeërs die Hem vervolgden. Als dergelijke vervolging en het verraad van Judas niet hadden plaatsgevonden, was Jezus niet belachelijk gemaakt of belasterd, laat staan gekruisigd, en kon Hij zodoende de glorie nooit hebben verkregen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Is het werk van God zo eenvoudig als de mens zich voorstelt?). Op dat moment werd ik me er door Gods woorden nog meer van bewust dat al het werk dat God doet betekenis heeft. Ja, Zijn werk is betekenisvol en is op principes gebaseerd als Hij het volvoert door wonderen te verrichten of door te straffen. Maar het bevat zelfs nog meer van Gods wijsheid als Hij Zijn werk volvoert zonder wonderen te verrichten of te straffen. God gebruikt Zijn gezag niet om Zich te ontdoen van hen die valse getuigenis afleggen of zich fel tegen Hem verzetten; het laat meer van Gods welwillendheid zien. God gebruikt deze moeilijkheden om ons een idee te laten krijgen van de zwaarte van Zijn eigen werk, zodat we Gods vriendelijkheid en Zijn schoonheid inzien. God gebruikt deze moeilijkheden ook om de daden van de mensen te laten uitkomen, hetzij goed, hetzij kwaad, en hen uiteindelijk van een passende bestemming te voorzien zodat wij volledig overtuigd zijn, zodat wij Gods rechtvaardigheid en heiligheid zullen zien. Maar meer nog gebruikt God deze moeilijkheden om mij te laten zien dat ik de waarheid van de visie mis, dat ik van nature te lui ben, te bang, te onwetend en dwaas en dat Hij mij, door mijn lijden, mijn inspanningen en samenwerking met God, onderscheidingsgaven wil geven en vertrouwen, liefde, wijsheid en moed; ja, meer dan dat: Hij wil ons de waarheid van Gods werk geven en zo ons compleet maken en ons te verwerven. Gods werk is echt zo vol wijsheid, zo wonderlijk! Maar ik ben te blind: ik bevat de betekenis van Gods werk en van Zijn goede bedoelingen niet. Ik ben alleen maar bang voor lichamelijk lijden en ben onwillig om met God samen te werken. Ik ben werkelijk een gelovige die niet het juiste werk doet en die alleen maar zwelgt in levensgemakken.

Dankzij de verlichting van Gods woorden heb ik iets mogen leren van het doel en de wijsheid van Gods werk in het vlees. Ik mocht ook zien hoe mijn geloof in God een leven in vaagheid was, dat het niet erkennen van God levensgevaarlijk is! Vanaf nu wil ik mijzelf toeleggen op de waarheid van de visie, wil ik ernaar streven om iemand te zijn die Gods werk en gezindheid erkent, om oprecht gewillig te zijn om te lijden en om mijn uiterste best te doen om mijn plicht te vervullen om zo Gods hart te gerieven.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Lessen geleerd door beproeving

Door Li Yong, China Nadat ik christen was geworden, werd ik meerdere keren gearresteerd door de CCP, maar ik heb de Heer nooit verraden. Ik...