We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De vierde uitspraak

Mijn hele volk dat voor mij dient zou moeten terugdenken aan het verleden: Was jullie liefde voor mij bevlekt door onzuiverheid? Was jullie trouw aan mij zuiver en oprecht? Was jullie kennis over mij waarachtig? Hoeveel plaats nam ik in jullie harten in? Vulde ik die volledig op? Hoeveel bewerkstelligden mijn woorden in jullie? Zie me niet aan voor een domoor! Deze dingen zijn mij volkomen duidelijk! Vandaag, terwijl de stem van mijn redding uitgebracht wordt, is jullie liefde voor mij wat toegenomen? Is een deel van jullie trouw aan mij zuiver geworden? Is jullie kennis over mij verdiept? Heeft de lofprijzing van het verleden een stevige ondergrond gelegd voor jullie kennis vandaag? Hoeveel van jullie innerlijk wordt door mijn Geest bezet? Hoeveel plaats neemt mijn beeltenis bij jullie in? Hebben mijn uitspraken jullie Achilleshiel geraakt? Hebben jullie werkelijk het gevoel dat jullie geen plek hebben waar jullie je schande kunnen verbergen? Geloven jullie waarachtig dat jullie ongeschikt zijn om mijn volk te zijn? Als jij je totaal niet bewust bent van de bovenstaande vragen, dan laat dit zien dat je in troebel water aan het vissen bent, dat je er alleen maar bent om de cijfers te verfraaien, en op het moment dat door mij wordt bepaald zul je zeker worden verwijderd en voor de tweede keer in de bodemloze put worden gegooid. Dit zijn mijn woorden van waarschuwing, en wie het ook is die ze te licht opvat zal door mijn oordelen geveld worden, en, op de aangewezen tijd door rampspoed bestormd worden. Is dit niet waar? Moet ik nog steeds voorbeelden geven om dit te illustreren? Moet ik duidelijker spreken om jullie een voorbeeld te leveren? Vanaf het moment van de schepping tot op heden zijn veel mensen ongehoorzaam geweest aan mijn woorden en op die manier uitgeworpen en verwijderd van mijn stroom van recuperatie; uiteindelijk sterven hun lichamen en worden hun geesten in Hades geworpen, en zelfs nu nog ondergaan ze een verschrikkelijke straf. Veel mensen hebben mijn woorden gevolgd, maar ze zijn tegen mijn onderricht en mijn verlichting in gegaan en zijn aldus terzijde geschopt door mij, waardoor ze onder het beheer van Satan zijn gekomen en degenen zijn geworden die mij betwisten. (Vandaag gehoorzamen allen die mij betwisten enkel de oppervlakkigheden van mijn woorden, en zijn ongehoorzaam aan de kern van mijn woorden.) Er zijn er echter ook veel geweest die enkel geluisterd hebben naar de woorden die ik gisteren sprak, die de rommel van het verleden vastgehouden hebben en niet de verse producten van het heden gekoesterd hebben. Deze mensen zijn niet alleen gevangen genomen door Satan, maar zijn eeuwige zondaars geworden en zijn mijn vijanden geworden, en zij keren zich lijnrecht tegen mij. Zulke mensen zijn de onderwerpen van mijn oordeel op het hoogtepunt van mijn toorn, en zij zijn vandaag nog steeds blind, nog steeds in hun donkere kerkers (wat wil zeggen, zulke mensen zijn verrotte, verdoofde lijken die door Satan geleid worden; omdat hun ogen versluierd zijn door mij, zeg ik dat ze blind zijn). Het zou goed zijn om een voorbeeld te geven om jullie naar te verwijzen, zodat jullie er van kunnen leren:

Bij het noemen van Paulus, zullen jullie denken aan zijn geschiedenis, en een aantal verhalen over hem die onjuist zijn en niet stroken met de werkelijkheid. Hij werd door zijn ouders onderwezen van jongs af aan, en ontving mijn leven, en als gevolg van mijn voorbestemming was hij van het soort kaliber dat ik verlang. Op 19-jarige leeftijd las hij verscheidene boeken over het leven; daarom hoef ik verder niet in details te treden over het hoe, vanwege zijn kaliber, en vanwege mijn onderricht en verlichting was hij niet alleen in staat om met inzicht over geestelijke zaken te spreken, maar was hij ook in staat mijn bedoelingen te begrijpen. Dit sluit natuurlijk niet de combinatie van interne en externe factoren uit. Niettemin was de ene onvolmaaktheid die hij bezat als gevolg van zijn talenten, dat hij vaak te rap van tong was en opschepperig. Als gevolg daarvan door zijn ongehoorzaamheid, waarvan een deel rechtstreeks de aartsengel vertegenwoordigde, toen ik voor de eerste keer vlees werd deed hij alles wat in zijn vermogen lag om mij te trotseren. Hij was een van die figuren die mijn woorden niet kennen, en mijn plaats in zijn hart was al verdwenen. Zulke mensen keren zich rechtstreeks tegen mijn goddelijkheid, en worden door mij neergeslagen, en buigen zich neer en bekennen hun zonden enkel op het allerlaatst. Zodoende, nadat ik zijn sterke punten benut had, wat wil zeggen, nadat hij een tijdje voor me gewerkt had, verviel hij wederom tot zijn oude gewoonten, en ofschoon hij niet direct ongehoorzaam was aan mijn woorden, was hij ongehoorzaam aan mijn innerlijke leiding en verlichting, en zodoende was alles wat hij in het verleden gedaan had zinloos; met andere woorden, de kroon van glorie waar hij over sprak was leeg gebabbel geworden, een voortbrengsel van zijn eigen verbeelding, want zelfs vandaag is hij nog onderworpen aan mijn oordeel te midden van mijn bindingen.

Uit bovenstaand voorbeeld kan opgemaakt worden dat wie mij tegenwerkt (door niet alleen mijn vleselijke persoon te betwisten maar wat belangrijker is, mijn woorden en mijn Geest, wat wil zeggen, mijn goddelijkheid), mijn oordeel in zijn vlees zal ontvangen. Wanneer mijn Geest je verlaat, stort je met een rotgang naar beneden, je daalt regelrecht naar Hades af. En ofschoon je vleselijke lichaam op aarde is, ben je net zoals iemand die aan een mentale aandoening lijdt: Je hebt je verstand verloren en voelt je onmiddellijk alsof je een lijk bent, zo zeer dat je mij smeekt om je vlees zonder uitstel te beëindigen. De meesten onder jullie die met de Geest gevuld zijn kunnen deze omstandigheden heel goed inschatten, en ik hoef niet verder in detail te treden. In het verleden toen ik in een menselijk lichaam werkte, hadden de meeste mensen zich al gemeten tegen mijn toorn en majesteit, en wisten al een beetje van mijn wijsheid en karakter af. Vandaag spreek en handel ik regelrecht in goddelijkheid, en zijn er nog steeds mensen die mijn toorn en oordeel met eigen ogen zullen zien; bovendien is het grootste werk van het tweede gedeelte van het tijdperk van oordeel, mijn volk rechtstreeks bewust te maken van mijn daden in het vlees, en jullie allemaal mijn karakter rechtstreeks te laten zien. Maar toch omdat ik in het vlees ben, ben ik bedacht op jullie zwakheden. Het is mijn hoop dat jullie je geest, ziel en lichaam niet als speelgoed behandelen, en ze onbekommerd aan Satan toewijden. Het is beter om alles wat je hebt te koesteren en het niet als een spelletje te behandelen, want zulke dingen betreffen je lot. Zijn jullie werkelijk in staat de ware betekenis van mijn woorden te begrijpen? Zijn jullie werkelijk in staat met mijn ware gevoelens rekening te houden?

Zijn jullie bereid mijn zegeningen op aarde te genieten, zegeningen die vergelijkbaar zijn met die in de hemel? Zijn jullie bereid het begrip over mij, en het genieten van mijn woorden en de kennis over mij, als de meest waardevolle en betekenisvolle dingen in jullie leven te behandelen? Zijn jullie werkelijk in staat, je volledig aan mij te onderwerpen, zonder bijgedachte aan jullie eigen vooruitzichten? Zijn jullie werkelijk in staat jezelf toe te staan ter dood gebracht te worden door mij en door mij geleid te worden, als een schaap? Zijn er onder jullie die in staat zijn zulke dingen te bereiken? Zou het kunnen dat allen die door mij aangenomen worden en mijn beloften ontvangen degenen zijn die mijn zegeningen ontvangen? Heb je iets van deze woorden begrepen? Als ik je op de proef stel, kun jij je dan werkelijk aan mijn genade overleveren en te midden van deze beproevingen naar mijn bedoelingen zoeken en mijn hart bespeuren? Mijn wens is niet dat je in staat zult zijn veel ontroerende woorden te spreken, of veel opwindende verhalen te vertellen; ik heb liever dat je in staat bent een goede getuigenis voor mij af te leggen en dat je volledig en diep de werkelijkheid kunt betreden. Als ik niet rechtstreeks sprak, zou je dan alles om je heen achter kunnen laten en jezelf toestaan om door mij gebruikt te worden? Is dat niet de werkelijkheid die ik vereis? Wie is in staat de betekenis van mijn woorden te vatten? Toch vraag ik dat jullie niet langer bezwaard worden door twijfels, dat jullie proactief zullen zijn in jullie intrede en de essentie van mijn woorden zullen bevatten. Hierdoor wordt voorkomen dat jullie mijn woorden misverstaan, en in het duister tasten omtrent de betekenis ervan, en aldus mijn bestuurlijke verordeningen overtreden. Ik hoop dat jullie mijn bedoelingen voor jullie in mijn woorden vatten. Denk niet meer aan je eigen vooruitzichten, en handel zoals jullie besloten hebben voor mij dat allen aan de genade van God overgeleverd moeten zijn. Al degenen die in mijn huishouden staan moeten zoveel doen als ze kunnen; je moet het beste van jezelf opofferen aan het laatste gedeelte van mijn werk op aarde. Zijn jullie bereid zulke dingen in praktijk te brengen?

23 februari 1992

Volgende:De vijfde uitspraak

Mogelijk vindt u dit ook interessant