Wat verstaan jullie onder zegeningen?

Hoewel de mensen die in dit tijdperk zijn geboren door Satan en de vuile demonen zijn verdorven, heeft die verdorvenheid hun ook de grootste redding gebracht, redding die nog groter is dan de bergen en vlakten met vee en de enorme rijkdom van Job, groter ook dan de zegening die Job kreeg omdat hij Jehova na zijn beproevingen aanschouwde. Pas nadat Job de beproeving van de dood had doorstaan, hoorde hij Jehova spreken en hoorde hij Jehova’s stem in de wervelwind. Toch zag hij het gezicht van Jehova niet, en kende hij Zijn gezindheid niet. Wat Job verkreeg, was slechts materiële rijkdom die vleselijke genoegens en de mooiste kinderen van alle omringende steden verschafte, evenals de bescherming van de engelen van de hemel. Hij zag Jehova nooit en hoewel hij rechtvaardig werd genoemd, kende hij Jehova’s gezindheid niet. En ondanks dat je zou kunnen zeggen dat het materieel genot van de mensen tegenwoordig tijdelijk wat mager uitvalt en de omgeving van de buitenwereld vijandig is, laat ik mijn gezindheid zien. Deze heb ik sinds de oudheid niet aan de mensheid geopenbaard en is altijd geheim geweest, net als de mysteriën van vroeger tijden geheim waren voor de mensen, die het nederigst van allen waren, maar aan wie ik ook mijn grootste redding heb verleend. Het is bovendien de eerste keer dat ik deze dingen heb geopenbaard. Dit soort werk heb ik nooit eerder gedaan. Hoewel jullie flink onderdoen voor Job, heeft wat jullie hebben verkregen en wat jullie hebben gezien Job ver overtroffen. Hoewel jullie allerlei soorten leed hebben ondergaan en allerlei kwellingen hebben meegemaakt, lijkt dat lijden nog niet in de verte op de beproevingen van Job. Integendeel, het is het oordeel en de tuchtiging die mensen ontvingen vanwege hun opstandigheid, vanwege hun weerstand en vanwege mijn rechtvaardige gezindheid. Het is rechtvaardig oordeel, tuchtiging en vervloeking. Job was daarentegen een rechtvaardig mens onder de Israëlieten, die Jehova’s grote liefde en tederheid genoot. Hij had geen kwade daden verricht en hij weerstond Jehova niet, hij was juist oprecht toegewijd aan Jehova. Vanwege zijn rechtvaardigheid werd hij aan beproevingen blootgesteld. Hij onderging pittige beproevingen omdat hij een trouwe dienaar van Jehova was. De huidige mensen worden aan mijn oordeel en vervloeking blootgesteld vanwege hun vuilheid en onrechtvaardigheid. Hoewel hun lijden in niets lijkt op wat Job doorstond toen hij zijn vee, zijn huis, zijn dienaars, zijn kinderen en alles wat hem lief was kwijtraakte, is hetgeen mensen nu ondergaan vurige loutering en verbranding. Wat het nog ernstiger maakt dan wat Job ervoer, is dat dit soort beproevingen niet verminderd of weggenomen wordt omdat mensen zwak zijn. Integendeel, ze zijn langdurig en blijven bestaan tot de laatste dag van hun leven. Dit is straf, oordeel en vervloeking, het is genadeloos branden, het is zelfs de rechtmatige ‘erfenis’ van de mensheid. Het is wat mensen verdienen en het is waar mijn rechtvaardige gezindheid wordt uitgedrukt. Dit is een bekend feit. Desondanks hebben mensen veel meer verkregen dan het lijden dat ze nu doorstaan. Wat jullie doorstaan is slechts tegenslag als gevolg van jullie dwaasheid, terwijl wat jullie hebben verkregen honderdmaal meer is dan wat jullie lijden. Volgens de wetten van Israël in het Oude Testament wordt iedereen die mij weerstaat, iedereen die mij openlijk oordeelt en iedereen die mijn weg niet volgt, maar mij in plaats daarvan stoutmoedig godslasterlijke offers biedt, zeker door vuur in de tempel vernietigd of tot de dood gestenigd door enkelen van de uitverkorenen. Zelfs de nakomelingen van hun eigen stam en andere naaste verwanten zullen lijden onder mijn vervloeking. In het volgende leven zullen zij niet vrij zijn, maar de slaven van mijn slaven en ik zal ze verbannen onder de heidenen en ze zullen niet kunnen terugkeren naar hun vaderland. Op basis van hun handelingen en hun gedrag is het lijden dat de tegenwoordige mensen ondergaan bij lange na niet zo ernstig als de straf die de Israëlieten ondergingen. Als je zegt dat het vergelding is wat jullie momenteel lijden, is dat niet ongerechtvaardigd, omdat jullie de grens echt hebben overschreden. Als jullie in Israël waren geweest, zouden jullie eeuwige zondaars zijn geworden en zouden jullie allang in de pan zijn gehakt door de Israëlieten en verbrand zijn door het hemelse vuur in Jehova’s tempel. Wat is het dat jullie nu hebben verkregen? Wat hebben jullie ontvangen en wat hebben jullie genoten? Ik heb mijn rechtvaardige gezindheid in jullie geopenbaard, maar het allerbelangrijkste is dat ik mijn geduld met de verlossing van de mensheid heb laten zien. Je zou kunnen zeggen dat het werk dat ik in jullie heb verricht slechts het werk van geduld is. Het is verricht in het belang van mijn management en bovenal in het belang van het genot van de mensheid.

Hoewel Job de beproevingen van Jehova onderging, was hij slechts een rechtvaardig man die Jehova vereerde. Ondanks dat hij deze beproevingen onderging, klaagde hij niet over Jehova en koesterde hij zijn treffen met Hem. Niet alleen koesteren mensen tegenwoordig de aanwezigheid van Jehova niet, zij verwerpen Zijn verschijning, verafschuwen die, klagen erover en bespotten die. Hebben jullie niet heel wat verkregen? Was jullie lijden echt zo groot? Hebben jullie niet meer geluk gehad dan Maria en Jacobus? En was jullie weerstand werkelijk zo triviaal? Kan het zo zijn dat wat ik van jullie heb geëist en wat ik van jullie vroeg te groot en te veel is geweest? Mijn toorn werd alleen losgelaten op die Israëlieten die mij weerstonden, niet rechtstreeks op jullie. Wat jullie hebben verkregen is slechts mijn genadeloos oordeel en openbaringen evenals meedogenloos vurige loutering. Desondanks blijven mensen mij weerstaan en bestrijden en dit doen ze zonder een greintje onderwerping. Er zijn zelfs mensen die afstand van mij nemen en mij ontkennen; dat soort mens is niets beter dan de stam van Korach en Datan die zich verzette tegen Mozes. De harten van mensen zijn te zeer versteend en hun natuur is te koppig. Ze veranderen hun oude gewoontes nooit. Ik zeg dat ze als prostituees in het volle daglicht worden blootgesteld en mijn woorden zijn dermate streng dat ze wellicht ‘kwetsend voor het oor’ zijn omdat ze de natuur van mensen aan het daglicht blootstellen. Toch knikken ze slechts hun hoofd, laten een traan en dwingen zich een beetje verdriet te voelen. Als dit eenmaal voorbij is, zijn ze zo fel als de koning van de wilde beesten in de bergen en hebben ze niet het minste bewustzijn. Hoe kunnen mensen met dit soort gezindheid weten dat ze honderdmaal meer geluk hebben gehad dan Job? Hoe kunnen zij zich realiseren dat wat zij genieten zegeningen zijn die door de eeuwen heen amper zijn vertoond, die niemand eerder heeft genoten? Hoe kan het geweten van mensen dit soort zegeningen voelen, zegeningen die een straf bevatten? Om eerlijk te zijn, het enige wat ik van jullie vraag is dat jullie een rolmodel voor mijn werk zijn, getuigen van mijn gehele gezindheid en al mijn handelingen, zodat jullie bevrijd kunnen worden van de kwellingen van Satan. Maar de mensen worden altijd afgestoten door mijn werk en staan er bewust vijandig tegenover. Hoe kunnen zulke mensen mij er niet toe aanzetten de wetten van Israël terug te brengen en de toorn die ik over Israël afriep over hen af te roepen? Hoewel er velen van jullie mij ‘gehoorzaam en onderdanig’ zijn, zijn er zelfs nog meer die van het soort van de stam van Korach zijn. Zodra ik mijn volle glorie heb bereikt, zal ik het vuur uit de hemel gebruiken om hen tot as te verbranden. Jullie moeten weten dat ik mensen niet langer met mijn woorden zal tuchtigen. Integendeel, voordat ik het werk van Israël uitvoer, zal ik de stam van Korach die mij weerstaat en die ik lang geleden heb geëlimineerd volledig tot as verbranden. De mensheid zal niet langer de kans hebben om van mij te genieten. In plaats daarvan zullen ze alleen mijn toorn en vlammen uit de hemel zien. Ik zal de diverse uitkomsten van alle soorten mensen onthullen en ik zal ze allemaal in categorieën verdelen. Ik zal kennis nemen van elke rebelse daad en zal dan mijn werk afmaken, zodat de uitkomsten van mensen bepaald worden aan de hand van mijn oordeel over hun tijd op aarde evenals aan de hand van hun houdingen tegenover mij. Wanneer die tijd aanbreekt, is er niets dat hun uitkomst kan veranderen. Laat mensen zelf hun eigen uitkomsten onthullen! Dan zal ik de uitkomsten van de mensen aan de hemelse Vader overbrengen.

Vorige: Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!

Volgende: Wanneer vallende bladeren terugkeren naar hun wortels, zul je spijt krijgen van al het kwaad dat je hebt gedaan

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek