Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

In de laatste dagen werd God vlees om het werk te verrichten dat Hij moest doen en om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij kwam persoonlijk om te werken te midden van de mensen met het doel om die mensen te vervolmaken die naar Zijn hart zijn. Vanaf de schepping tot vandaag heeft Hij dit soort werk alleen gedaan gedurende de laatste dagen. Pas in de laatste dagen is God vleesgeworden om zulk grootschalig werk te doen. Hoewel Hij ontberingen doorstaat die mensen maar moeilijk zouden doorstaan, en hoewel Hij een grote God is die niettemin de nederigheid heeft om een gewoon mens te worden, heeft geen enkel aspect van Zijn werk vertraging opgelopen en is Zijn plan niet in het minst in chaos vervallen. Hij voert het werk uit volgens Zijn oorspronkelijke plan. Een van de doelen van deze incarnatie is om mensen te overwinnen, een ander doel is om de mensen van wie Hij houdt te vervolmaken. Hij wil graag met eigen ogen de mensen die Hij vervolmaakt zien, en Hij wil met eigen ogen zien hoe de mensen die Hij vervolmaakt van Hem getuigen. Het zijn niet één of twee mensen die vervolmaakt worden. In plaats daarvan is het een groep die uit maar een paar mensen bestaat. De mensen in deze groep komen uit verschillende landen in de wereld en hebben verschillende nationaliteiten. Het doel van zo veel werk is om deze groep mensen te winnen, om de getuigenis te winnen die deze groep mensen van Hem aflegt, en om de glorie te verkrijgen die Hij bij hen kan vinden. Hij doet geen werk dat geen betekenis heeft, noch doet Hij werk dat geen waarde heeft. Je zou kunnen zeggen dat God met het doen van zo veel werk als doel heeft om al diegenen te vervolmaken die Hij wenst te vervolmaken. In de vrije tijd die Hij dan nog overhoudt, zal Hij hen die slecht zijn verstoten. Weet dat Hij dit geweldige werk niet doet vanwege hen die slecht zijn; integendeel, Hij zet alles op alles vanwege dat kleine aantal mensen dat door Hem vervolmaakt moet worden. Het werk dat Hij doet, de woorden die Hij spreekt, de mysteries die Hij openbaart en Zijn oordeel en tuchtiging zijn allemaal omwille van dat piepkleine aantal mensen. Hij is niet vleesgeworden omwille van hen die slecht zijn, laat staan dat die slechte mensen grote toorn in Hem opwekken. Hij spreekt de waarheid en spreekt over intrede vanwege degenen die vervolmaakt moeten worden; Hij is vleesgeworden vanwege hen, en het is vanwege hen dat Hij Zijn beloften en zegeningen schenkt. De waarheid, intrede en het leven in menselijkheid waarover Hij spreekt worden niet bewerkt omwille van hen die slecht zijn. Hij wil het praten met hen die slecht zijn vermijden, en wil in plaats daarvan alle waarheden schenken aan hen die vervolmaakt moeten worden. Toch vereist Zijn werk dat voorlopig wordt toegestaan dat zij die slecht zijn genieten van sommige van Zijn rijkdommen. Zij die de waarheid niet uitvoeren, die God niet tevredenstellen en die Zijn werk verstoren zijn allemaal slecht. Zij kunnen niet vervolmaakt worden en worden door God verafschuwd en verworpen. Omgekeerd zijn de mensen die de waarheid in praktijk brengen, die God tevreden kunnen stellen en die zich volledig uitputten in Gods werk de mensen die door God moeten worden vervolmaakt. Degenen die God compleet wenst te maken zijn geen anderen dan deze groep mensen, en het werk dat God doet is omwille van deze mensen. De waarheid waarover Hij spreekt is gericht tot de mensen die bereid zijn deze in praktijk te brengen. Hij richt Zich niet tot de mensen die de waarheid niet in praktijk brengen. De toename in inzicht en groei van onderscheidingsvermogen waarover Hij spreekt, zijn gericht tot de mensen die de waarheid kunnen uitvoeren. Wanneer Hij spreekt over degenen die vervolmaakt moeten worden, spreekt Hij over deze mensen. Het werk van de Heilige Geest is gericht op de mensen die de waarheid in praktijk kunnen brengen. Dingen zoals het bezit van wijsheid en menselijkheid zijn gericht op de mensen die bereid zijn de waarheid in praktijk te brengen. Zij die de waarheid niet uitvoeren, horen misschien veel woorden van waarheid, maar omdat ze van nature zo slecht zijn en niet geïnteresseerd zijn in de waarheid, bestaat wat ze begrijpen slechts uit doctrines en woorden en loze theorieën, zonder ook maar enig nut voor hun intrede in het leven. Geen van hen is trouw aan God; het zijn allemaal mensen die God zien, maar Hem niet kunnen verkrijgen; ze zijn allemaal veroordeeld door God.

De Heilige Geest heeft in elke persoon een pad te bewandelen en geeft elke persoon de kans om vervolmaakt te worden. Door jouw negativiteit leer je je eigen verdorvenheid kennen en door je negativiteit af te werpen zul je vervolgens een beoefeningspad vinden; dit zijn allemaal manieren waarop je vervolmaakt wordt. Verder zul je, door de voortdurende begeleiding en illuminatie van sommige positieve dingen in je, je functie proactief vervullen, groeiend inzicht hebben en onderscheidingsvermogen verkrijgen. Wanneer je toestanden goed zijn, ben je bijzonder bereid het woord van God te lezen en bijzonder bereid tot God te bidden, en zie je het verband tussen de preken die je hoort en je eigen gesteldheid. Op zulke momenten verlicht en illumineert God je vanbinnen, waardoor je je rekenschap geeft van sommige dingen van het positieve aspect. Dit is hoe je vervolmaakt wordt in het positieve aspect. In negatieve gesteldheden ben je zwak en passief; je voelt dat je God niet in je hart hebt, en toch illumineert God je en helpt je een beoefeningspad te vinden. Hieruit komen is het bereiken van volmaaktheid in het negatieve aspect. God kan de mens in zowel positieve als negatieve aspecten vervolmaken. Het hangt ervan af of je in staat bent te ervaren, en of je streeft naar vervolmaking door God. Als je werkelijk probeert door God te worden vervolmaakt, kun je door het negatieve geen verlies lijden, maar kan het je dingen brengen die echter zijn. Het kan ervoor zorgen dat je beter weet wat er in je ontbreekt, dat je je werkelijke gesteldheid beter begrijpt en dat je inziet dat de mens niets heeft en niets is. Als je geen beproevingen ondergaat, heb je geen kennis en zul je altijd het gevoel hebben dat je boven anderen staat en beter bent dan wie dan ook. Door dit alles zul je zien dat alles wat voorafging door God werd gedaan en door God werd beschermd. Door intrede in beproevingen kom je zonder liefde of geloof te zitten, het ontbreekt je aan gebed en je kunt geen lofzangen zingen, en zonder het door te hebben leer je jezelf te midden van dit alles kennen. God heeft veel middelen om de mens te vervolmaken. Hij zet allerlei omgevingen in om de verdorven gezindheid van de mens aan te pakken, en gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen. In één opzicht pakt Hij de mens aan, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens: Hij graaft de ‘mysteries’ op uit de diepten van de harten van de mens en onthult ze, en Hij toont de mens zijn natuur door veel van zijn gesteldheden te onthullen. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, door behandeling van de mens, door loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

Wat zoeken jullie op het moment? Door God vervolmaakt worden, God kennen, God verkrijgen – of misschien proberen jullie je te gedragen zoals een Petrus van de jaren negentig, of een geloof te hebben dat groter is dan dat van Job, of rechtvaardig te worden genoemd door God en voor de troon van God te verschijnen, of God op aarde te kunnen manifesteren en krachtig en klinkend van God te kunnen getuigen. Ongeacht wat jullie zoeken, over het algemeen zoeken jullie met het doel om door God gered te worden. Of je nou een rechtvaardige persoon probeert te zijn, de manier van Petrus of het geloof van Job zoekt, of streeft naar vervolmaking door God, dit alles is het werk dat God in de mens verricht. Met andere woorden: wat je ook zoekt, het is allemaal om door God vervolmaakt te worden, allemaal om Gods woord te ervaren, om Gods hart tevreden te stellen; wat je ook zoekt, het is allemaal om de liefelijkheid van God te ontdekken, om een pad te zoeken voor oefening met echte ervaring, met het doel om je eigen opstandige gezindheid te kunnen afwerpen, een normale gesteldheid in jezelf te bereiken, volledig aan Gods wil te kunnen voldoen, een juiste persoon te worden en een juist motief te hebben bij alles wat je doet. De reden waarom je al deze dingen ervaart, is om uiteindelijk God te kennen en groei in je leven te bereiken. Hoewel wat je ervaart Gods woord is en echte gebeurtenissen zijn, en ook de mensen, zaken en dingen in je omgeving, ben je uiteindelijk in staat God te kennen en door God vervolmaakt te worden. Proberen het pad van een rechtvaardige persoon te bewandelen of proberen Gods woord in praktijk te brengen: dit is de hardloopbaan, terwijl kennis van God en vervolmaakt worden door God de bestemming zijn. Of je op dit moment nou vervolmaking door God zoekt of van God wilt getuigen, het is uiteindelijk allemaal om God te kennen; het is zodat het werk dat Hij in je verricht niet voor niets is, zodat je uiteindelijk de werkelijkheid van God leert kennen, Zijn grootsheid leert kennen en, meer nog, Gods nederigheid en verborgenheid leert kennen en de grote hoeveelheid werk leert kennen die God in je verricht. God heeft Zichzelf in zo’n mate nederig opgesteld dat Hij Zijn werk doet in deze vuile en verdorven mensen, en deze groep mensen vervolmaakt. God is niet alleen vleesgeworden om onder de mensen te wonen en te eten, om mensen te hoeden en om te voorzien in wat mensen nodig hebben. Belangrijker is dat Hij Zijn machtige reddingswerk en overwinningswerk verricht onder deze ondraaglijk verdorven mensen. Hij is naar het hart van de grote rode draak gekomen om deze mensen te redden die het meest verdorven zijn van allemaal, zodat alle mensen veranderd en vernieuwd kunnen worden. De immense beproeving die God verdraagt, is niet alleen de beproeving die de vleesgeworden God verdraagt; ze bestaat er bovenal uit dat de Geest van God extreme vernedering ondergaat – Hij vernedert en verbergt Zichzelf zozeer dat Hij een gewone persoon wordt. God was vleesgeworden en nam een vleselijke vorm aan, zodat de mensen zien dat Hij een normaal menselijk leven en normale menselijke behoeften heeft. Dit is genoeg om te bewijzen dat God Zichzelf verregaand nederig heeft opgesteld. De Geest van God wordt verwezenlijkt in het vlees. Zijn Geest is zo verheven en groots en toch neemt Hij de vorm aan van een gewone mens, een verwaarloosbare mens, om zo het werk van Zijn Geest te doen. Het kaliber, het inzicht, het verstand, de menselijkheid en het leven van elk van jullie tonen aan dat jullie het werkelijk onwaardig zijn dit soort werk van God te aanvaarden. Jullie zijn het werkelijk onwaardig God zulke beproevingen te laten ondergaan omwille van jullie. God is zo groots. Hij is zo soeverein en mensen zijn zo bescheiden, en ondanks dat werkt Hij in hen. Hij is niet alleen vleesgeworden om mensen te voorzien en tot mensen te spreken; Hij leeft zelfs samen met mensen. God is zo nederig, zo beminnelijk. Als je, zo gauw de liefde van God wordt genoemd, zo gauw de genade van God wordt genoemd, tranen plengt terwijl je grote lofprijzingen uitspreekt, als je deze gesteldheid bereikt, dan heb je ware kennis van God.

Het tegenwoordige streven van mensen is afwijkend; ze streven er alleen naar God te beminnen en God tevreden te stellen, maar ze hebben geen enkele kennis van God en hebben de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest in zichzelf veronachtzaamd. Ze hebben niet de basis van ware kennis van God. Op deze manier boeten ze in aan passie terwijl hun ervaring voortschrijdt. Al degenen die streven naar ware kennis van God, zelfs al hadden ze in het verleden geen goede gesteldheid en neigden ze naar negativiteit en zwakte, en plengden ze vaak tranen, raakten ze ontmoedigd en verloren ze de hoop – nu, terwijl ze meer ervaring opdoen, wordt hun gesteldheid er beter op. Na een ervaring van aangepakt en gebroken te worden, en een ronde van beproeving en loutering te hebben ondergaan, hebben ze grote vooruitgang geboekt. De negatieve gesteldheden zijn verminderd en er heeft zich enige verandering in hun levensgezindheid voorgedaan. Terwijl ze meer beproevingen ondergaan, beginnen hun harten God te beminnen. Gods vervolmaking van mensen kent een regel, namelijk dat Hij je verlicht door een wenselijk deel van je te gebruiken, zodat je een beoefeningspad hebt en jezelf kunt afscheiden van alle negatieve gesteldheden, wat je geest helpt zich te bevrijden en je beter in staat stelt Hem lief te hebben. Op deze manier kun je de verdorven gezindheid van Satan afwerpen. Je bent ongekunsteld en open, bereid jezelf te kennen en de waarheid in praktijk te brengen. God zal je beslist zegenen, zodat Hij je dubbelop verlicht wanneer je zwak en negatief bent. Hij helpt je jezelf beter te kennen, meer bereid te zijn berouw te hebben en beter in staat te zijn de dingen uit te voeren die je moet uitvoeren. Alleen zo kan je hart rust en vrede kennen. Iemand die gewoonlijk aandacht besteedt aan het kennen van God, die aandacht besteedt aan het kennen van zichzelf, die aandacht besteedt aan zijn eigen beoefening, zal Gods werk veelvuldig kunnen ontvangen, net als Zijn begeleiding en verlichting. Ook al heeft zo iemand misschien een negatieve gesteldheid, hij kan de zaken onmiddellijk omkeren, hetzij door de werking van het geweten of door de verlichting van Gods woord. Verandering van iemands gezindheid wordt altijd bereikt wanneer hij zijn eigen gesteldheid van het moment kent en de gezindheid en het werk van God. Iemand die bereid is zichzelf te kennen en zichzelf open te stellen, zal waarheid kunnen uitvoeren. Dit soort persoon is trouw aan God, en een persoon die trouw aan God is, heeft een begrip van God, of dat begrip nou diep of oppervlakkig is, schamel of overvloedig. Dit is Gods rechtvaardigheid, en het is iets wat mensen bereiken; het is hun eigen gewin. Een persoon die kennis van God heeft, is iemand met een basis, iemand met een visie. Dit soort persoon is zeker over Gods vlees, en is zeker over Gods woord en Gods werk. Ongeacht hoe God werkt of spreekt of wat voor verstoring andere mensen aanrichten, kan hij standhouden en standvastig staan in zijn getuigenis van God. Hoe meer iemand zo is, hoe meer hij de waarheid kan uitvoeren die hij begrijpt. Omdat hij altijd Gods woord beoefent, neemt zijn begrip van God toe en heeft hij de vastberadenheid om voor altijd standvastig te staan in zijn getuigenis van God.

In het bezit zijn van onderscheidingsvermogen, onderwerping en het vermogen om dingen te doorzien, zodat je scherp van geest bent, betekent dat Gods woorden je van binnen illumineren en verlichten zodra je iets tegenkomt. Dit is wat het betekent om scherp van geest te zijn. Alles wat God doet, is erop gericht de geest van de mensen te helpen herleven. Waarom zegt God altijd dat mensen gevoelloos en traag van begrip zijn? Dat is omdat de geest van de mensen is gestorven, en ze zo gevoelloos zijn geworden dat ze zich volledig onbewust zijn van dingen van de geest. Gods werk is ervoor om het leven van de mensen vordering te laten boeken en de geest van de mensen te helpen tot leven te komen, zodat mensen in de dingen van de geest kunnen schouwen, God altijd in hun hart kunnen liefhebben en God altijd tevreden kunnen stellen. Het bereiken van deze fase toont aan dat de geest van een persoon herleefd is, en de volgende keer dat hij iets tegenkomt, kan hij onmiddellijk reageren. Hij is ontvankelijk voor preken en reageert snel op situaties. Dit is wat het betekent om scherp van geest te worden. Er zijn veel mensen die snel reageren op een externe gebeurtenis, maar zodra er wordt gesproken over intrede in de werkelijkheid of gedetailleerde dingen van de geest, worden ze gevoelloos en traag van begrip. Ze begrijpen iets pas als het vlak voor hun neus staat. Dit zijn allemaal tekenen van geestelijke gevoelloosheid en traagheid van begrip, van weinig ervaring met dingen van de geest. Sommige mensen zijn scherp van geest en hebben onderscheidingsvermogen. Zodra ze woorden horen die hun gesteldheid benoemen, schrijven ze die haastig op. Wanneer ze eenmaal woorden horen over principes van de beoefening, kunnen ze die aanvaarden en toepassen op hun volgende ervaring, waardoor ze zichzelf veranderen. Dit is een persoon die scherp van geest is. Hoe kunnen ze zo snel reageren? Het komt doordat ze zich in het dagelijks leven op deze dingen richten. Wanneer ze Gods woorden lezen, kunnen ze hun gesteldheden daaraan toetsen en over zichzelf nadenken. Wanneer ze communicaties, preken en woorden horen die hun verlichting en illuminatie brengen, kunnen ze die onmiddellijk ontvangen. Het is net als het geven van voedsel aan iemand die honger heeft: die kan meteen beginnen te eten. Als je voedsel geeft aan iemand die geen honger heeft, zal die niet zo vlug reageren. Je bidt vaak tot God, en dan kun je onmiddellijk reageren wanneer je iets tegenkomt: wat God in deze kwestie vereist en hoe je hoort te handelen. God heeft je de vorige keer in deze kwestie geleid; wanneer je vandaag iets soortgelijks tegenkomt, zul je vanzelfsprekend weten hoe je moet beoefenen op een manier die Gods hart tevredenstelt. Als je altijd op deze manier beoefent en altijd op deze manier ervaart, zal het je op een bepaald moment makkelijk af gaan. Wanneer je Gods woord leest, weet je over wat voor iemand God het heeft, je weet over welke toestanden van de geest Hij het heeft en je begrijpt het belangrijkste punt en kunt het in praktijk brengen; dit toont aan dat je kunt ervaren. Waarom schieten sommige mensen in dit opzicht tekort? Dat komt doordat ze geen grote moeite doen voor het aspect van de beoefening. Hoewel ze bereid zijn de waarheid in praktijk te brengen, hebben ze geen werkelijk inzicht in de details van het dienstdoen, de details van de waarheid in hun leven. Ze raken verward wanneer er iets gebeurt. Op deze manier kun je op een dwaalspoor raken wanneer er een valse profeet of een valse apostel verschijnt. Je moet vaak communiceren over Gods woorden en werk – alleen zo zul je de waarheid kunnen begrijpen en onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen. Als je de waarheid niet begrijpt, zul je geen onderscheidingsvermogen hebben. Bijvoorbeeld: wat God zegt, hoe God werkt, wat Zijn vereisten van mensen zijn, met wat voor soort mensen je in contact moet komen en wat voor soort mensen je moet verwerpen – over deze dingen moet je vaak communiceren. Als je Gods woorden altijd op deze manier ervaart, zul je de waarheid begrijpen en veel dingen grondig begrijpen, en zul je ook onderscheidingsvermogen hebben. Wat is discipline door de Heilige Geest, wat is schuld geboren uit menselijke wil, wat is leiding van de Heilige Geest, wat is de ordening van een omgeving, wat is verlichting van binnen door Gods woorden? Als deze dingen je niet duidelijk zijn, zul je geen onderscheidingsvermogen hebben. Je hoort te weten wat er van de Heilige Geest afkomstig is, wat behoort tot een opstandige gezindheid, hoe je Gods woord moet gehoorzamen en hoe je je eigen opstandigheid moet afleggen; als je deze dingen vanuit je ervaring begrijpt, zul je een basis hebben; wanneer er iets gebeurt, zul je een gepaste waarheid hebben waar je dat tegen kunt afmeten en zul je geschikte visies hebben als basis. Je zult principes hebben bij alles wat je doet en zult naar de waarheid kunnen handelen. Dan zal je leven vol zijn van Gods verlichting, vol van Gods zegeningen. God zal niemand onjuist bejegenen die Hem oprecht zoekt, of die Hem naleeft en getuigenis aflegt voor Hem, en Hij zal niemand vervloeken die werkelijk naar de waarheid kan dorsten. Als je, onder het eten en drinken van Gods woorden, aandacht kunt schenken aan het kennen van je eigen ware gesteldheid, je eigen beoefening en je eigen begrip, zul je, wanneer je een probleem tegenkomt, verlichting ontvangen en praktisch begrip verwerven. Dan zul je in alle dingen een beoefeningspad en onderscheidingsvermogen hebben. Een persoon die de waarheid heeft, zal niet snel misleid worden, zich niet snel storend gedragen en niet snel buitensporig handelen. Vanwege de waarheid wordt hij beschermd, en ook vanwege de waarheid verkrijgt hij meer begrip. Vanwege de waarheid heeft hij meer beoefeningspaden, krijgt hij meer mogelijkheden waarbij de Heilige Geest in hem kan werken en krijgt hij meer mogelijkheden om te worden vervolmaakt.

Vorige: Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven

Volgende: Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek