We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan

Hoe vat je de details in de geest? Hoe werkt de Heilige Geest in mensen? Hoe werkt Satan in mensen? Hoe werken boze geesten in mensen? En waarin komt dit werk tot uiting? Wanneer er iets met je gebeurt, komt dat dan van de Heilige Geest en moet je daaraan gehoorzamen of het afwijzen? In de praktijk doen mensen veel dingen vanuit hun eigen wil, terwijl ze geloven dat het van de Heilige Geest komt. Sommige zaken komen van boze geesten, hoewel mensen denken dat ze van de Heilige Geest afkomstig zijn. En soms leidt de Heilige Geest mensen van binnenuit, maar zijn ze bang dat zulke leiding van Satan komt en durven ze niet te gehoorzamen, terwijl ze in werkelijkheid door de Heilige Geest zijn verlicht. Als je niet het juiste onderscheid kunt maken, kun je zulke ervaringen dus niet duiden en kun je het leven niet verwerven. Hoe werkt de Heilige Geest? Hoe werken boze geesten? Wat komt voort uit de wil van mensen? En wat is afkomstig van de leiding en verlichting van de Heilige Geest? Als je inzicht krijgt in hoe de Heilige Geest in mensen werkt, zal jouw kennis toenemen en kun je in jouw dagelijkse leven en tijdens jouw ervaringen het juiste onderscheid maken; je zult God leren kennen, je zult begrijpen wie Satan is, je zult gehoorzaam zijn en de juiste doelen najagen zonder in verwarring te raken en je zult iemand zijn met heldere gedachten die het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt.

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het werk van de Heilige Geest geeft ze troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen door te gaan omdat God hen tot volmaaktheid brengt. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief het nieuwe geestelijke leven binnengaan; ze zijn niet passief en worden nergens toe gedwongen, maar handelen proactief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn graag bereid om te gehoorzamen en zichzelf te vernederen. Al hebben ze pijn en voelen ze zich kwetsbaar vanbinnen, toch zijn ze vastbesloten om mee te werken, lijden ze met vreugde, hebben ze het vermogen om te gehoorzamen en zijn ze niet verontreinigd door de menselijke wil of door de denkwijze van de mens en zeker niet door menselijke verlangens en beweegredenen. Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren, zijn ze bijzonder heilig vanbinnen. Degenen die vol zijn van het werk van de Heilige Geest, brengen de liefde voor God en de liefde voor hun broeders en zusters in praktijk; zij zijn blij met de dingen waar God blij mee is en hebben een hekel aan de dingen waar God een hekel aan heeft. Mensen die door het werk van de Heilige Geest worden aangeraakt, worden gekenmerkt door normale menselijkheid; zij zijn vol menselijkheid en voortdurend op zoek naar de waarheid. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, worden hun omstandigheden steeds beter en neemt hun menselijkheid steeds normalere vormen aan. Hoewel ze soms op een dwaze manier meewerken, gaan ze positief het nieuwe geestelijke leven binnen, proberen ze geen stoorzender te vormen en hebben ze geen kwade bedoelingen. Het werk van de Heilige Geest is normaal en reëel, de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens en Hij verlicht en leidt mensen op grond van de zaken waar normale mensen naar streven. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, leidt en verlicht Hij hen overeenkomstig de behoeften van normale mensen; Hij zorgt voor hen naargelang hun behoeften en Hij leidt en verlicht hen op positieve wijze op basis van de dingen die zij missen en van hun tekortkomingen. Wanneer de Heilige Geest werkt, doet Hij dat in overeenstemming met de regels van het normale leven van de mens en alleen in het echte leven kunnen mensen het werk van de Heilige Geest zien. Als mensen zich in hun dagelijkse leven in een positieve staat bevinden en een normaal geestelijk leven leiden, zijn ze vol van het werk van de Heilige Geest. Dan hebben ze geloof wanneer ze de woorden van God eten en drinken, raken ze geïnspireerd wanneer ze bidden en zijn ze niet passief wanneer er iets met hen gebeurt. En als er iets met hen gebeurt, beseffen ze welke lessen God hun wil leren. Ze zijn dan niet passief of zwak en ondanks hun moeilijkheden willen ze alle plannen van God gehoorzamen.

Wat zijn de gevolgen van het werk van de Heilige Geest? Het is mogelijk dat je dwaas bent en niet het juiste onderscheid maakt, maar als de Heilige Geest in je werkt, ontvang je geloof, zul je altijd voelen dat je God nooit genoeg kunt liefhebben en zul je bereid zijn om mee te werken hoe groot de problemen ook zijn. Soms gebeuren er dingen waarvan het voor je niet duidelijk is of ze van God of van Satan komen, maar je zult dan in staat zijn om te wachten en niet passief of laks zijn. Dit is het normale werk van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, ervaren mensen nog steeds echte moeilijkheden. Soms huilen ze en soms zijn er zaken die ze niet kunnen oplossen, maar dit alles vormt een van de fasen van het gangbare werk van de Heilige Geest. Hoewel zij zulke zaken niet kunnen oplossen en op dat moment zwak zijn en zich beklagen, kunnen ze God achteraf nog steeds met een onvervalst geloof liefhebben. Ondanks hun passieve houding hebben ze normale ervaringen en ongeacht de opmerkingen en aanvallen van andere mensen kunnen ze God nog steeds liefhebben. Tijdens het gebed hebben ze altijd het gevoel dat ze God vroeger veel verschuldigd waren en ze besluiten te doen wat God van hen vraagt en afstand te doen van het vlees wanneer zulke dingen opnieuw gebeuren. Dat ze deze kracht hebben, laat zien dat de Heilige Geest in hen werkt en dit is de normale staat van het werk van de Heilige Geest.

Welk werk komt van Satan? Wanneer een werk van Satan afkomstig is, zijn de visies van mensen vaag en abstract. Zij worden niet gekenmerkt door normale menselijkheid en de beweegredenen van hun daden zijn verkeerd. Zij willen God wel liefhebben, maar voelen zich altijd schuldig, en deze beschuldigingen en gedachten storen hen voortdurend, waardoor de groei van hun leven wordt belemmerd en zij niet langer een normale omstandigheden voor God hebben. Met andere woorden, zodra Satan in mensen werkt, kunnen ze voor God geen vrede in hun hart vinden. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. Als ze mensen in een samenkomst zien, willen ze wegrennen en het lukt ze niet hun ogen te sluiten wanneer anderen bidden. Het werk van boze geesten verwoest de normale relatie tussen mens en God en brengt de eerdere visies van mensen en het pad dat zij in hun leven zijn ingeslagen, aan het wankelen. In hun hart kunnen ze nooit dicht bij God komen en er gebeuren steeds dingen die hen van hun stuk brengen en hen gevangen houden. Hun hart kan geen vrede vinden, waardoor er geen kracht overblijft om God lief te hebben en zij moedeloos raken. Dit zijn de uitingen van het werk van Satan. Het werk van Satan manifesteert zich als volgt: je bent niet standvastig en durft niet te getuigen. Zo word je iemand die tegenover God tekortschiet en geen vertrouwen in God heeft. Wanneer Satan zijn verstorende werk verricht, raak je de liefde en loyaliteit jegens God kwijt. Je hebt niet langer een normale relatie met God, je jaagt de waarheid niet na en probeert uzelf niet te verbeteren. Je zet een stap terug, wordt passief en volgt jouw eigen begeerten. Je maakt ruim baan voor de zonde en haat de zonde niet. Verder word je losbandig en niet langer van binnen door God aangeraakt. Je gaat klagen over God, verzet zich tegen Hem en gaat aan Hem twijfelen. Er bestaat zelfs het risico dat je God de rug toekeert. Dit alles is het werk van Satan.

Wanneer in het dagelijks leven iets met je gebeurt, hoe kun je dan onderscheiden of dat door het werk van de Heilige Geest of het werk van Satan wordt veroorzaakt? Wanneer mensen een normale gestelheid hebben, zijn hun geestelijk leven en hun leven in het vlees normaal, en is hun verstand normaal en ordelijk; wat zij dan ervaren en binnen in zichzelf te weten komen, is doorgaans te danken aan het feit dat zij door de Heilige Geest worden aangeraakt (je krijgt inzichten of enige kennis wanneer je de woorden van God eet en drinkt of je bent trouw wanneer er dingen met je gebeuren, of je hebt de kracht om God lief te hebben wanneer er dingen gebeuren — dit alles is afkomstig van de Heilige Geest). Het werk van de Heilige Geest in mensen is volstrekt normaal; mensen kunnen het niet voelen en het lijkt alsof het door henzelf wordt verricht — maar in feite is dat het werk van de Heilige Geest. In het dagelijks leven doet de Heilige Geest grote en kleine dingen in iedereen, maar de omvang van Zijn werk verschilt. Sommige mensen zijn van een goed kaliber, zij begrijpen dingen snel en worden in bijzonder grote mate door de Heilige Geest verlicht; andere mensen zijn van een minder goed kaliber en hebben meer tijd nodig om dingen te begrijpen. Maar de Heilige Geest raakt hen van binnen aan en ook zij kunnen leren trouw aan God te zijn: de Heilige Geest werkt in allen die God als doel in hun leven hebben. Wanneer mensen zich in het dagelijks leven niet tegen God verzetten of tegen Hem in opstand komen, wanneer zij geen dingen doen die in strijd zijn met het bestuur van God en het werk van God niet verstoren, werkt in elk van hen de Geest van God in meerdere of mindere mate en raakt hen aan, verlicht hen, geeft ze geloof en kracht en motiveert hen om proactief een geestelijk leven te leiden. Zij zijn niet lui en begeren niet het genot van het vlees, ze zijn bereid de waarheid uit te leven en verlangen naar de woorden van God — dit alles is het werk van de Heilige Geest.

Wanneer de staat van mensen niet normaal is, heeft de Heilige Geest hen verlaten; ze mopperen van binnen, hun beweegredenen zijn verkeerd, ze geven toe aan de verleidingen van het vlees en hun hart komt in opstand tegen de waarheid: dit alles is afkomstig van Satan. Wanneer de gesteldheid van mensen niet normaal is, wanneer het bij hen van binnen duister is en zij hun normale verstand zijn kwijtgeraakt, en door de Heilige Geest zijn verlaten en niet in staat zijn om God binnen in zichzelf te ontdekken, werkt Satan in hen. Als mensen altijd kracht in zichzelf voelen en God altijd liefhebben, dan zijn de dingen die met hen gebeuren, gewoonlijk afkomstig van de Heilige Geest, en al hun ontmoetingen zijn door God geregeld. Anders gezegd, wanneer jouw gesteldheid normaal is en de Heilige Geest in je zijn geweldige werk doet, kan Satan je op geen enkele wijze aan het wankelen brengen; in zo'n situatie kunnen we zeggen dat alles van de Heilige Geest komt en hoewel je soms wellicht onjuiste gedachten hebt, ben je in staat deze af te zweren en er niet naar te handelen. Dit alles is het werk van de Heilige Geest. In welke situaties doet Satan zijn verstorende werk? Wanneer jouw gesteldheid niet normaal is en je niet door God bent aangeraakt, wanneer je verstoken bent van het werk van God en van binnen droog en dor bent, wanneer je tot God bidt maar niets ontvangt en de woorden van God eet en drinkt maar niet verlicht raakt — op zulke momenten kan Satan eenvoudig in je werken. Met andere woorden, wanneer je door de Heilige Geest bent verlaten en je God niet kunt ontdekken, gebeuren er veel dingen waarmee Satan je in verzoeking brengt. Satan werkt op hetzelfde moment als de Heilige Geest en dringt binnen in mensen op hetzelfde moment als dat de Heilige Geest het binnenste van mensen raakt; op zulke momenten neemt de Heilige Geest echter de leiding en mensen met een normale gesteldheid kunnen dan triomferen: het werk van de Heilige Geest wint het van het werk van Satan. Wanneer de Heilige Geest werkt, kan Satan echter maar heel weinig doen; wanneer de Heilige Geest werkt, hebben mensen nog steeds de neiging om ongehoorzaam te zijn en alles wat van oorsprong in hen was, is er nog steeds. Dankzij het werk van de Heilige Geest is het voor mensen echter eenvoudig kennis te vergaren over de essentiële dingen van henzelf en hun opstandige houding tegenover God — al kunnen zij zich daarvan slechts geleidelijk bevrijden. Het werk van de Heilige Geest is volstrekt normaal en als Hij in mensen werkt hebben zij nog steeds problemen, huilen zij nog steeds, lijden ze nog steeds, zijn ze nog steeds zwak en is veel voor hen nog steeds onduidelijk. Toch zijn ze in staat te voorkomen dat ze terugvallen en kunnen ze God liefhebben. En hoewel ze van binnen huilen en verdriet hebben, kunnen ze God nog altijd prijzen; het werk van de Heilige Geest is volstrekt normaal en in geen enkel opzicht bovennatuurlijk. De meeste mensen geloven dat zodra de Heilige Geest begint te werken de gesteldheid van mensen verandert en de essentiële dingen van hen worden weggenomen. Zulke overtuigingen zijn echter misleidend. Wanneer de Heilige Geest binnen een mens werkt, is er nog steeds een zekere mate van passiviteit in hem en blijft zijn status dezelfde, maar hij wordt wel verlicht door de Heilige Geest en zijn houding is meer proactief. Zijn innerlijke gesteldheid is normaal en hij verandert snel. In de praktijk ervaren mensen primair het werk van ofwel de Heilige Geest ofwel Satan en als zij geen grip op deze situatie kunnen krijgen en niet het juiste onderscheid kunnen maken, is er geen sprake van een reële ervaring, laat staan dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt. De sleutel tot het ervaren van God is dus zulke dingen te doorzien; op die manier wordt het voor mensen gemakkelijker om Hem te ervaren.

Het werk van de Heilige Geest is proactieve vooruitgang, terwijl het werk van Satan leidt tot achteruitgang en passiviteit, ongehoorzaamheid jegens God, verzet tegen God, verlies van geloof in God; mensen willen soms zelfs geen liederen meer zingen of dansen. Wat voortvloeit uit de verlichting van de Heilige Geest wordt je niet opgelegd, maar is volstrekt natuurlijk. Als je daarnaar handelt, zul je de waarheid ontvangen, en als je dat niet doet, zullen er later verwijten komen. Als je verlicht wordt door de Heilige Geest, wordt je in niets wat je onderneemt verstoord of beperkt. Je wordt bevrijd en er zullen mogelijkheden komen om dingen in de praktijk te brengen. Je zult op geen enkele manier worden tegengehouden, en in staat zijn de wil van God te doen. Door het werk van Satan gaan talrijke zaken voor je als stoorzender fungeren. Je wilt niet langer bidden, je bent te lui om de woorden van God te eten en te drinken en niet bereid aan het kerkelijk leven deel te nemen, en het vervreemd je van het geestelijk leven. De Heilige Geest vormt geen stoorzender voor jouw dagelijks leven en belemmer je evenmin om een normaal geestelijk leven te leiden. Bij veel dingen die met je gebeuren, kun je op het moment zelf niet het juiste onderscheid maken. Na een paar dagen heb je alles een beetje kunnen laten bezinken en zijn er binnen in je enkele reacties. Dankzij deze uitingen kun je bepalen of jouw innerlijke gedachten van God of van Satan komen. Sommige dingen zetten u er duidelijk toe aan zich tegen God te verzetten en tegen Hem in opstand te komen of weerhouden u ervan de woorden van God in praktijk te brengen; al deze dingen komen van Satan. Sommige dingen liggen niet zo voor de hand en op het moment zelf weet je niet van wie ze afkomstig zijn; later wanneer je de uitingen ervan hebt gezien, kun je bepalen welke van Satan komen en welke door de Heilige Geest worden ingegeven. Als je een duidelijk onderscheid hebt weten te maken, zul je wat betreft jouw ervaringen niet zo gemakkelijk op het verkeerde spoor worden gezet. Soms wanneer jouw gesteldheid niet goed is, heb je bepaalde gedachten die je uit jouw passieve staat halen. Wanneer jouw gesteldheid niet in orde is, kunnen sommige van jouw gedachten dus toch afkomstig zijn van de Heilige Geest. Wanneer je passief bent, worden niet al jouw gedachten door Satan gestuurd; als dat zo was, zou je dan ooit een positieve staat kunnen bereiken? Wanneer je een tijd passief bent geweest, bied de Heilige Geest je een mogelijkheid om tot volmaaktheid te komen; Hij raak je aan en haal je uit jouw passieve staat.

Wanneer je weet wat het werk van de Heilige Geest en wat het werk van Satan is, kun je deze vergelijken met jouw eigen staat tijdens jouw ervaringen en met jouw eigen ervaringen. Op deze manier komen er nog veel meer waarheden aan het licht met betrekking tot de beginselen van jouw ervaringen. Als je inzicht in deze zaken hebt verkregen, kun je controle op jouw huidige staat uitoefenen en kun je het juiste onderscheid maken als het gaat om mensen en dingen die met je gebeuren[a]. Je hoeft dan niet zo veel moeite te doen om de Heilige Geest in je te laten werken. Uiteraard geldt dat zolang jouw beweegredenen juist zijn en zolang je bereid bent te zoeken en in actie te komen. Zulke taal — taal die betrekking heeft op beginselen — moet een rol spelen in jouw ervaringen. Als deze taal ontbreekt, zal Satan grote invloed uitoefenen op jouw ervaringen en zul je vol dwaze kennis zijn. Als je niet weet hoe de Heilige Geest werkt, begrijp je niet hoe je een geestelijk leven moet leiden, en als je niet begrijpt hoe Satan werkt, begrijp je niet hoe je behoedzaam moet manoeuvreren. Mensen moeten inzicht hebben in hoe de Heilige Geest werkt en hoe Satan werkt; dat is een onmisbaar onderdeel van hun ervaringen.

Je gelooft in niets anders dan in God, maar heb je ook een normale relatie met God? Sommige mensen zeggen dat het alleen maar belangrijk is om een normale relatie met God te hebben, en zij houden zich niet bezig met relaties met anderen. Maar hoe komt een normale relatie met God tot uiting? Hebben zulke mensen ook maar enige kennis? De mate waarin je hebt besloten God lief te hebben en of je werkelijk afstand hebt gedaan van het vlees, hangt af van de vraag of je vooroordelen jegens jouw broeders en zusters koestert en, als dat het geval is, of je zulke vooroordelen aan de kant kunt schuiven. Met andere woorden: wanneer jouw relatie met jouw broeders en zusters normaal is, is jouw gesteldheid voor God eveneens normaal. Wanneer een van jouw broeders en zusters zwak is, mag je geen hekel aan hen hebben, hen niet verachten, hen niet uitlachen of hen links laten liggen. Als je hen van dienst kunt zijn, zul je met hen in gesprek gaan en zeggen: “Vroeger was ik passief en zwak. Ik wilde beslist geen samenkomst bijwonen, maar er gebeurde iets waardoor God mij van binnen verlichtte en tuchtigde; ik voelde verwijten van binnen, ik schaamde me heel erg en ik voelde voortdurend spijt tegenover God. Daarna ben ik mijzelf gaan toewijden aan het leven van de kerk en hoe meer ik mij met mijn broeders en zusters verbond, hoe meer ik het gevoel had dat ik niet zonder God kon. Wanneer ik bij hen was, voelde ik me niet eenzaam. Wanneer ik alleen in een kamer was, voelde ik me eenzaam en zonder vrienden. Dan had ik het idee dat mijn leven leeg was en mijn gedachten gingen uit naar de dood. Nu ik bij mijn broeders en zusters was, durfde Satan zijn werk niet te doen, en voelde ik me niet eenzaam. Toen ik zag hoe sterk de liefde van mijn broeders en zusters voor God was, raakte ik geïnspireerd. Daarom was ik voortaan altijd bij mijn broeders en zusters en mijn passieve staat verdween als vanzelf.” Als ze dit horen, kunnen ze nog steeds het gevoel hebben dat thuis bidden zinloos is, dat er geen liefde tussen hun broeders en zusters is, dat hun leven leeg is, dat ze op niemand kunnen vertrouwen en dat het niet voldoende is om te bidden. Als je op de bovengenoemde manier met hen in gesprek gaat, geef je ze handvatten om in actie te komen. Als je denkt dat je hen niet kunt bieden wat ze nodig hebben, ga dan bij hen op bezoek. Dit hoeft niet door de kerkleider te worden gedaan — het is de verantwoordelijkheid van iedere broeder en zuster. Als je ziet dat het slecht gaat met een broeder of zuster, moet je hen een bezoek brengen. Dat is de verantwoordelijkheid van een ieder van u.

Voetnoten:

a. In de oorspronkelijke tekst ontbreekt “die met je gebeuren”.

Vorige:Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden

Volgende:Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen

Mogelijk vindt u dit ook interessant