2. Hoe moet je onderscheid maken tussen het werk van de Heilige Geest en dat van boze geesten?

Relevante woorden van God:

God herhaalt Zijn werk niet, Hij doet geen werk dat niet realistisch is, Hij stelt geen buitensporige eisen aan de mens en Hij doet geen werk dat buiten de rede van de mens valt. Al het werk dat Hij doet, valt binnen de normale rede van de mens en niet buiten de rede van normale menselijkheid, en Zijn werk is overeenkomstig normale eisen van de mens. Als er sprake is van het werk van de Heilige Geest, wordt de mens steeds normaler en zijn menselijkheid wordt dan ook steeds normaler. De mens krijgt steeds meer inzicht in zijn satanische, verdorven gezindheid, en van het wezen van de mens. Bovendien verlangt hij steeds meer naar de waarheid. Dat wil zeggen: het leven van de mens blijft zich ontwikkelen en de verdorven gezindheid van de mens kan steeds meer veranderen. Dat is allemaal de betekenis van God die het leven van de mens wordt. Als een weg die dingen die het wezen van de mens uitmaken niet kan openbaren, de gezindheid van de mens niet kan veranderen, hem bovendien niet voor Gods aangezicht kan brengen of hem werkelijk begrip van God kan geven, en er zelfs voor zorgt dat zijn menselijkheid steeds verder afzakt en zijn verstand steeds abnormaler wordt, dan kan deze weg niet de ware weg zijn, maar kan er sprake zijn van het werk van een boze geest of de oude weg. Kortom, het kan niet het huidige werk van de Heilige Geest zijn.

uit ‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Je moet begrijpen wat van God komt en wat van Satan komt. Wat van God komt, geeft je visies die steeds duidelijker zijn en brengt je steeds dichter bij God; je deelt oprechte liefde met je broeders en zusters, je bent in staat aandacht te schenken aan Gods last en hebt een godminnend hart dat nooit kleiner wordt. Voor je ligt een weg om te bewandelen. Wat van Satan komt, zorgt ervoor dat visies bij jou verdwijnen en dat je alles verliest wat je eerder had; je raakt vervreemd van God, je hebt geen liefde voor je broeders en zusters en je hebt een haatdragend hart. Je wordt wanhopig, je wenst niet langer het kerkleven te leiden en je godminnende hart is verdwenen. Dit is het werk van Satan en is ook het gevolg van het werk van kwade geesten.

uit ‘Hoofdstuk 22’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve begeleiding en positieve verlichting. Het staat mensen niet toe om passief te zijn. Het brengt hun troost, geeft hun geloof en volharding en stelt hen in staat om vervolmaking door God na te streven. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan; ze zijn niet passief of gedwongen, maar handelen op eigen initiatief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn bereid om te gehoorzamen en worden graag nederig. Zelfs al hebben ze pijn en zijn ze kwetsbaar vanbinnen, ze zijn vastberaden om mee te werken; ze lijden gewillig, ze zijn in staat te gehoorzamen en worden niet bezoedeld door de menselijke wil, worden niet bezoedeld door de gedachten van de mens, en worden beslist niet bezoedeld door menselijke verlangens en drijfveren. Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren, zijn ze vanbinnen bijzonder heilig. Zij die het werk van de Heilige Geest bezitten, leven de liefde voor God na, en de liefde voor hun broeders en zusters; ze verheugen zich in de dingen waarin God Zich verheugt, en verafschuwen de dingen die God verafschuwt. Mensen die geraakt worden door het werk van de Heilige Geest hebben normale menselijkheid, streven doorlopend de waarheid na en bezitten menselijkheid. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, wordt hun toestand steeds beter en wordt hun menselijkheid steeds normaler. Hoewel een deel van hun samenwerking misschien dwaas is, zijn hun drijfveren de juiste, is hun intreden positief, proberen ze geen verstoring te veroorzaken en is er in hen geen kwaadwilligheid. Het werk van de Heilige Geest is normaal en echt, de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens, en Hij verzorgt verlichting en begeleiding in de mensen in overeenstemming met het werkelijke streven van normale mensen. Wanneer de Heilige Geest in mensen werkt, begeleidt en verlicht Hij hen naar gelang de behoeften van normale mensen. Hij voorziet hen van wat ze nodig hebben, en Hij begeleidt en verlicht hen positief aan de hand van wat hen ontbreekt en aan de hand van hun tekortkomingen. Het werk van de Heilige Geest is er om mensen te verlichten en te begeleiden in het echte leven; alleen als ze Gods woorden ervaren in hun werkelijke leven kunnen ze het werk van de Heilige Geest zien. Als mensen in hun dagelijks leven een positieve gesteldheid en een normaal geestelijk leven hebben, bezitten ze het werk van de Heilige Geest. Wanneer ze met zo’n gesteldheid de woorden van God eten en drinken, hebben ze geloof; wanneer ze bidden, zijn ze geïnspireerd; wanneer ze ergens tegenaan lopen, zijn ze niet passief; en als er dingen gebeuren, kunnen ze in die dingen de lessen zien waarvan God wil dat ze die leren. Ze zijn niet passief of zwak, en hoewel ze echte moeilijkheden hebben, zijn ze bereid alle regelingen van God te gehoorzamen.

Welke effecten worden bereikt door het werk van de Heilige Geest? Je kunt dan wel dwaas zijn en geen onderscheidingsvermogen hebben, maar zodra de Heilige Geest werkt zal er geloof in je zijn, en je zult steeds voelen dat je nooit genoeg van God kunt houden. Je zult bereid zijn samen te werken, hoe groot de moeilijkheden die nog komen ook zullen zijn. Er zullen je dingen overkomen en het zal je niet duidelijk zijn of die afkomstig zijn van God of van Satan, maar je zult kunnen wachten en zult niet passief zijn en ook niet nalatig. Dit is het normale werk van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in je werkt, loop je nog steeds tegen echte moeilijkheden op. Soms zul je in tranen uitbarsten, en soms zullen er dingen zijn die je niet kunt overwinnen, maar dit is allemaal maar een fase van het gebruikelijke werk van de Heilige Geest. Hoewel je die moeilijkheden niet te boven kwam, en hoewel je destijds zwak was en veel te klagen had, kon je nadien God nog altijd liefhebben met een absoluut geloof. Je passiviteit kan je er niet van weerhouden normale ervaringen te hebben, en wat anderen ook zeggen, hoe anderen je ook aanvallen, je kunt nog altijd van God houden. Tijdens het gebed voel je altijd dat je God in het verleden zo veel schuldig was, en telkens wanneer je zulke dingen weer tegenkomt, neem je je voor om God tevreden te stellen en het vlees te verzaken. Deze kracht toont aan dat het werk van de Heilige Geest in je is. Dit is de normale gesteldheid van het werk van de Heilige Geest.

Wat is het werk dat van Satan afkomstig is? In het werk dat van Satan komt, zijn de visies binnen de mensen vaag; het ontbreekt mensen aan normale menselijkheid, de drijfveren van hun handelingen zijn verkeerd, en hoewel ze van God willen houden, zijn er in hen altijd beschuldigingen. Deze beschuldigingen en gedachten veroorzaken doorlopend verstoring in hen, beperken de groei van hun leven en verhinderen dat ze in de normale toestand voor God verschijnen. Dat wil zeggen: zodra het werk van Satan in de mensen is, kan hun hart niet in vrede voor God verschijnen. Zulke mensen weten niet wat ze met zichzelf aan moeten – wanneer ze mensen zien bijeenkomen, willen ze wegrennen, en ze kunnen hun ogen niet sluiten wanneer anderen bidden. Het werk van boze geesten verwoest de normale verhouding tussen de mens en God en verstoort de vroegere visies van mensen of hun voormalige pad om het leven binnen te gaan. In hun hart kunnen ze nooit dichtbij God komen, en er overkomen hen altijd dingen die hen verstoren en ketenen. Hun hart vindt geen vrede, ze hebben geen kracht over om van God te houden en de moed zakt hen in de schoenen. Dat zijn de verschijningsvormen van het werk van Satan. De verschijningsvormen van het werk van Satan zijn: niet standvastig kunnen zijn en niet standvastig in je getuigenis kunnen staan, waardoor je iemand wordt die fout zit, wanneer hij tegenover God staat en die God niet trouw is. Wanneer Satan ingrijpt, verlies je de liefde voor en trouw jegens God die binnenin je zijn, wordt de normale verhouding tot God van je afgenomen, streef je geen waarheid of zelfverbetering na; je gaat achteruit en wordt passief, je leeft jezelf uit, je geeft de zonde alle ruimte om zich te verspreiden en haat de zonde niet. Ook maakt de inmenging van Satan je losbandig; deze zorgt ervoor dat Gods aanraking uit je verdwijnt, dat je over God klaagt en dat je je tegen Hem keert, waardoor je aan Hem begint te twijfelen. Het risico bestaat zelfs dat je God zult verlaten. Dit alles is afkomstig van Satan.

uit ‘Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

God werkt op een zachte, delicate, liefdevolle en zorgzame manier, die precies op maat en adequaat is. Het bezorgt je geen intense emoties als: God moet me dit laten doen of “God moet me dat laten doen”. God geeft je nooit dat soort intense mentaliteit of intense gevoelens die dingen ondraaglijk maken. Is dat niet zo? Hoe voel je je dan, zelfs wanneer je Gods woorden van oordeel en tuchtiging accepteert? Wanneer je het gezag en de macht van God ervaart, hoe voel je je dan? Voel je dat God goddelijk en onaantastbaar is? (Ja.) Voel je je op zulke momenten verwijderd van God? Voel je angst voor God? Nee, in plaats daarvan voel je ontzagvolle eerbied voor God. Voelen mensen al deze dingen niet vanwege Gods werk? Zouden ze deze gevoelens hebben als Satan aan de mens werkte? […]

[…] God werkt aan de mens en God koestert de mens zowel in Zijn houding als in Zijn hart. Koestert Satan de mens ook? Hij koestert de mens niet. Het enige waaraan hij denkt is de mens schade te berokkenen. Klopt dat? Wanneer hij zich afvraagt hoe hij de mens schade kan berokkenen, heeft hij dan haast? (Ja.) Als het gaat om Satans werk aan de mens, heb ik twee woorden die de boosaardige en slechte natuur van Satan uitvoerig beschrijven, waardoor jullie werkelijk kunnen weten hoe verachtelijk Satan is: Satan wil altijd met geweld in ieder mens wonen en hem in bezit nemen, zodat hij volledige controle over de mens krijgt en de mens schade kan berokkenen. Op die manier bereikt hij zijn doel en wilde ambities. Wat betekent ‘met geweld in iemand wonen’? Gebeurt het met jouw toestemming of zonder jouw toestemming? Gebeurt het met jouw medeweten of zonder jouw medeweten? Het gebeurt volledig zonder jouw medeweten! In situaties waarin jij je er niet van bewust bent, mogelijk wanneer hij niets heeft gezegd of niets heeft gedaan, wanneer er geen vooronderstelling of context is, is hij om je heen, rondom jou. Hij speurt naar een geschikt moment en gaat dan met geweld in je wonen en je in bezit nemen. Op die manier bereikt hij zijn doel: hij krijgt volledig controle over jou en berokkent je schade. Deze intentie en dit gedrag zijn bijzonder kenmerkend in de strijd die Satan om de mens voert met God.

uit ‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Sommige mensen zeggen dat de Heilige Geest altijd in hen werkt. Dat is onmogelijk. Als ze zouden zeggen dat de Heilige Geest altijd bij hen is, zou dat realistisch zijn. Als ze zouden zeggen dat hun denken en voelen altijd normaal zijn, zou dat ook realistisch zijn en zou dat aantonen dat de Heilige Geest met hen is. Als ze zeggen dat de Heilige Geest altijd in ze aan werk is, dat ze verlicht zijn door God en op elk moment geraakt worden door de Heilige Geest en voortdurend nieuwe kennis verkrijgen, dan is dat niet normaal. Het is extreem bovennatuurlijk! Zonder een spoortje twijfel zijn zulke mensen kwade geesten! Zelfs als de Geest van God vlees wordt, zijn er tijden waarop Hij moet eten en moet rusten – om nog maar niets te zeggen over mensen. Zij die bezeten zijn door kwade geesten lijken zonder de zwakheid van het vlees te zijn. Zij zijn in staat om alles te verzaken en alles op te geven. Ze zijn vrij van emotie, in staat om martelingen te doorstaan en voelen geen spoor van vermoeidheid, alsof ze boven het vlees uitgestegen zijn. Is dat niet extreem bovennatuurlijk? Het werk van de kwade geest is bovennatuurlijk en deze dingen zijn onbereikbaar voor mensen. Mensen die geen onderscheid kunnen maken zijn jaloers als ze zulke mensen zien en zeggen dan dat zij over zo’n uitbundigheid bij hun geloof in God beschikken, een geweldig geloof hebben en nog niet het minste spoortje van zwakte vertonen! In feite is dit de manifestatie van het werk van de kwade geest. Want normale mensen hebben onvermijdelijk menselijke zwakheden; dat is de normale gesteldheid van hen die de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben.

uit ‘Praktijk (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Het voornaamste werk van de Heilige Geest is verlichting en illuminatie, mensen Gods woorden laten begrijpen en Gods woorden laten binnengaan; dat wil zeggen, Zijn taak is mensen tot begrip van de waarheid leiden en ze de waarheid laten binnengaan, mensen verlichten en illumineren te midden van allerlei beproevingen en omgevingen en ze de wil van God laten begrijpen. Uiteraard ontmaskert de Heilige Geest door verschillende mensen, dingen en voorwerpen ook mensen, snoeit Hij hen, disciplineert Hij hen en straft Hij hen, allemaal met het doel om hen tot redding te brengen. De Heilige Geest heerst over alles, regelt allerlei situaties om mensen te veranderen, te vervolmaken. In Gods reddingswerk is het werk van de Heilige Geest weliswaar veelzijdig, maar houdt het zonder uitzondering verband met het heil van mensen. Hoewel het werk van de Heilige Geest verborgen is en op het eerste gezicht helemaal niet onaards lijkt, is het begrip van hen die ervaring hebben duidelijk in hun hart. Daarentegen is het werk van boze geesten ongewoon en van een andere wereld, het is zichtbaar, voelbaar en zeer abnormaal. Uit het doen en laten van boze geesten blijkt dat zij zichzelf maar al te graag openbaren, zij zijn ongelooflijk slecht, zonder enig spoor van waarheid. Hoeveel jaar boze geesten ook op iemand inwerken, zijn verdorven gezindheid verandert geen greintje. Hij wordt veeleer steeds minder normaal en verliest zelfs zijn normale menselijke verstand. Dit is het resultaat van het werk van boze geesten. Dit is hoe Satan en allerlei soorten boze geesten mensen verderven, mensen binden en mensen misleiden. Uiteindelijk worden mensen geesten en de mensen die door boze geesten zijn misleid, zijn verloren aan Satan en worden verslonden. Het werk van de Heilige Geest is helemaal gericht op de redding van de mensheid; hoe meer werk van de Heilige Geest iemand heeft, hoe meer hij in staat is om de waarheid te begrijpen; zijn menselijkheid wordt steeds normaler en hij wordt steeds menselijker. Uiteindelijk verwerft hij Gods heil, wordt hij iemand die de waarheid en volkomen menselijkheid bezit. De voornaamste verschillen tussen het werk van de Heilige Geest en van boze geesten zijn: boze geesten kunnen mensen alleen verderven, mensen binden en ze uiteindelijk in geesten veranderen; het werk van de Heilige Geest zuivert de verdorvenen in het heil en geeft ze waarheid en volledige menselijkheid. Het werk van de Heilige Geest kan echte heilige mensen maken van degenen die door Satan verdorven zijn en onder de onreine geesten worden gerekend, en men kan eenvoudigweg zeggen dat het degenen die door Satan tot demonen zijn verdorven weer terugverandert in mensen. Dit is het verschil tussen het werk van de Heilige Geest en dat van boze geesten.

uit communicatie van boven

De duidelijke verschillen tussen het uiteenlopende werk van boze geesten en het werk van de Heilige Geest worden specifiek gemanifesteerd in de volgende aspecten: de Heilige Geest kiest eerlijke mensen die de waarheid nastreven, die een geweten en verstand hebben. Hij werkt in dit soort mensen. Boze geesten kiezen mensen die gewiekst en absurd zijn, die geen liefde voor de waarheid hebben en die zonder geweten of verstand zijn. Boze geesten werken in zulke mensen. Wanneer we hen die zijn gekozen voor het werk van de Heilige Geest vergelijken met hen die zijn gekozen voor dat van boze geesten, dan kunnen we zien dat God heilig en rechtvaardig is, dat zij die zijn gekozen door God de waarheid nastreven en een geweten en verstand bezitten, dat zij relatief eerlijk zijn en liefhebben wat juist is. Zij die gekozen zijn door boze geesten zijn gewiekst, zij zijn zelfzuchtig en verachtelijk, zij hebben geen liefde voor de waarheid, zij zijn zonder geweten en verstand en streven de waarheid niet na, en zij zijn niet echt menselijk. Boze geesten kiezen alleen negatieve dingen, waaruit blijkt dat boze geesten goddeloosheid en duisternis liefhebben, dat zij wegrennen van hen die de waarheid nastreven en snel hen in bezit nemen die gestoord en gewiekst zijn, die gecharmeerd zijn van onrechtvaardigheid en makkelijk te beheksen zijn. Mensen in wie boze geesten verkiezen te werken, zijn niet te redden en worden door God geëlimineerd. Wanneer, en tegen welke achtergrond, gaan boze geesten te werk? Zij werken wanneer mensen ver van God zijn afgedwaald en opstandig zijn geweest tegen God. Het werk van boze geesten behekst mensen. Wanneer mensen zondigen, wanneer ze op hun zwakst zijn, in het bijzonder wanneer ze veel pijn in hun hart hebben, wanneer ze zich ontzet en verward voelen, nemen boze geesten deze gelegenheid te baat om binnen te glippen om ze te beheksen en te verderven, om onenigheid te zaaien tussen hen en God. Wanneer mensen God aanroepen, wanneer hun hart zich tot God wendt, wanneer ze God nodig hebben, wanneer ze zich tot God bekeren of wanneer ze de waarheid zoeken, dan begint de Heilige Geest in hen te werken. Alles wat de Heilige Geest aan werk doet, is gericht op het redden van de mens; Hij let ook op gelegenheden om de mens te redden, terwijl boze geesten op kansen loeren om mensen te verderven en te misleiden. God is liefde en boze geesten haten mensen. Boze geesten zijn verachtelijk en slecht, zij zijn verraderlijk en sinister. Alles wat boze geesten doen, is bedoeld om de mens te verslinden, te verderven en kwaad te doen, en alles wat de Heilige Geest doet, is voor de liefde en redding van de mens. De effecten van het werk van de Heilige Geest zijn om mensen te zuiveren, om ze te redden van hun verdorvenheid, om ze zichzelf te laten kennen en Satan te kennen, om ze in staat te stellen tegen Satan in opstand te komen, de waarheid na te streven en uiteindelijk de gelijkenis van een mens na te leven. Boze geesten verderven, verontreinigen en binden mensen, zij storten hen steeds dieper in zonde en bezorgen hen steeds meer pijn in hun leven, dus wanneer boze geesten in mensen werken, zijn ze er geweest; uiteindelijk worden ze verslonden door Satan, wat de uitkomst is van het werk van boze geesten. Het effect van het werk van de Heilige Geest is de uiteindelijke redding van mensen, om ze een echt leven te laten leiden, volkomen vrij en bevrijd, en Gods zegeningen te laten ontvangen. Boze geesten brengen de mens tot duisternis, zij voeren hem naar de afgrond; de Heilige Geest voert de mens uit duisternis naar het licht en naar vrijheid. Het werk van de Heilige Geest verlicht en leidt mensen, Hij biedt ze gelegenheden en wanneer zij zwak zijn en overtredingen hebben begaan, brengt Hij ze troost. Hij zorgt dat mensen zichzelf kennen, laat ze de waarheid nastreven en Hij dwingt mensen niet om dingen te doen, maar laat ze zelf hun pad kiezen en voert hen uiteindelijk naar het licht. Boze geesten dwingen mensen om dingen te doen en commanderen hen rond. Alles wat ze zeggen, is onwaar en behekst mensen, misleidt hen en bindt hen; boze geesten bieden mensen geen vrijheid, zij laten hen niet kiezen, zij dwingen hen op de weg naar de ondergang, storten hen uiteindelijk steeds dieper in zonde en voeren hen naar de dood.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Het opvallendste kenmerk van het werk van boze geesten is dat het bovennatuurlijk is, dat de woorden die boze geesten spreken of dingen die ze mensen vragen te doen abnormaal, onlogisch zijn en zelfs de basale goede zeden van normale menselijkheid en menselijke relaties overtreden, en dat ze er alleen op uit zijn om mensen te misleiden, mensen te verontrusten en mensen te verderven. Wanneer mensen door boze geesten worden bezeten, voelen sommigen grote angst, worden sommigen abnormaal, terwijl anderen in een roes vervallen, en weer anderen merken dat ze ontzettend gespannen zijn en niet stil kunnen zitten. In elke geval veranderen mensen die bezeten zijn door boze geesten, zij worden iets dat mens noch demon is en verliezen hun normale menselijkheid. Dit bewijst afdoende dat het wezen van boze geesten slecht en lelijk is, wat precies het wezen van Satan is. Boze geesten zorgen dat mensen ze verafschuwen en verachten, en absoluut geen nut of hulp voor mensen hebben. Het enige waartoe Satan en alle soorten boze geesten in staat zijn, zijn mensen verderven, kwaad doen en verslinden.

De voornaamste manifestaties van hen die het werk van boze geesten hebben (zij die door demonen zijn bezeten), zijn:

De eerste soort is dat boze geesten mensen vaak vertellen om dit en dat te doen, iemand iets vertellen of mensen opdragen om valse profetieën te uiten.

De tweede soort is dat mensen in gebed vaak in zogeheten ‘tongen’ spreken die niemand begrijpt en die zelfs de sprekers zelf niet begrijpen. Sommige sprekers kunnen zelfs zelf ‘de tongen uitleggen’.

De derde soort is dat iemand vaak openbaringen ontvangt, met grote regelmaat, waarbij boze geesten ze het ene moment deze kant op stuurt en het volgende moment die kant op, in een voortdurende toestand van rusteloosheid.

De vierde soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben dringend dit of dat willen doen, te ongeduldig om te wachten. Zij staan er niet eens bij stil of de omstandigheden het wel toelaten, zij gaan zelfs midden in de nacht haastig op pad en hun gedrag is erg abnormaal.

De vijfde soort is dat mensen met het werk van boze geesten ontzettend arrogant zijn. Zij hebben geen verstand en al hun woorden zijn neerbuigend en komen vanuit een commanderende positie. Zij brengen mensen in de war en dwingen mensen, net als demonen, om dingen te doen.

De zesde soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben niet in staat zijn om te communiceren over de waarheid en al helemaal geen aandacht schenken aan Gods werk, ook tarten zij God, handelen zij naar willekeur en begaan zij allerlei wandaden om de normale orde van de kerk te vernietigen.

De zevende soort is dat iemand die het werk van boze geesten heeft zichzelf zonder reden voordoet als iemand anders, of beweert dat hij door iemand is gezonden en dat mensen naar hem dienen te luisteren. Niemand kan achterhalen waar hij vandaan kwam.

De achtste soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben doorgaans geen normaal verstand hebben, evenmin begrijpen zij enige waarheid; zij bezitten geen enkele capaciteit om te ontvangen en worden ook niet verlicht door de Heilige Geest, en wat mensen zien is dat deze mensen in het ontvangen van dingen ontzettend absurd zijn en het geenszins bij het rechte eind hebben.

De negende soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben heel erg bezig zijn om anderen de les te lezen tijdens het werk, zij gedragen zich altijd buitensporig en zij verstoren de boel altijd; in alles wat zij doen en zeggen, vallen ze andere mensen aan, binden ze hen en verderven ze hen, en zij gaan zo ver dat zij de vastberadenheid van mensen breken en ze negatief laten worden, zodat ze zichzelf niet meer omhoog kunnen trekken. Zij zijn duivels, zo klaar als een klontje, die anderen kwaad doen, anderen als speeltje gebruiken en anderen verslinden, en zij zijn stiekem blij wanneer zij hun zin krijgen. Dit is het voornaamste doel van het werk van boze geesten.

De tiende soort is dat mensen die het werk van boze geesten hebben een volslagen abnormaal leven leiden. Hun ogen stralen met een moordlustige blik en de woorden die zij spreken, zijn uitermate gruwelijk, alsof een demon naar de wereld was neergedaald. Er is geen orde in het leven van zo’n persoon, zij zijn zeer onstabiel en zijn zo onvoorspelbaar als een wild dier dat niet getraind is. Zij zijn uitermate weerzinwekkend en afschuwelijk voor anderen. Dit is precies hoe iemand eruitziet die door de demonen is gebonden.

De tien genoemde soorten zijn de voornaamste uitingen van het werk van boze geesten. Iedereen die een van deze uitingen vertoont, zal zeker het werk van boze geesten hebben. Om precies te zijn, allen die de bovenstaande uitingen van het werk van boze geesten vertonen, van welke soort dan ook, zijn mensen die het werk van boze geesten hebben. Iemand die het werk van boze geesten heeft, haat vaak en blijft ver uit de buurt van mensen in wie de Heilige Geest werkzaam is en die over de waarheid kunnen communiceren. Vaak is het zo dat hoe beter iemand is, hoe meer hij hem wil aanvallen en veroordelen. Hoe dwazer iemand is, hoe meer hij probeert om hem te paaien en te vleien, met een speciaal verlangen om met hem in contact te komen. Wanneer boze geesten werken, halen zij waarheid en onwaarheid altijd door elkaar, zeggen zij dat het positieve het negatieve is en dat het negatieve het positieve is. Dit is precies de werkwijze van boze geesten.

uit ‘Werkregelingen’

Elke geest wiens werk duidelijk bovennatuurlijk is, is een boze geest, en het bovennatuurlijke werk en de uitingen van elke geest die in mensen plaatsvinden, zijn het werk van een boze geest; alle manieren waarop boze geesten werken, zijn abnormaal en bovennatuurlijk en worden voornamelijk op de zes volgende manieren gemanifesteerd:

1. Directe controle over de spraak van mensen, wat duidelijk aantoont dat de boze geest praat, niet de mensen zelf die normaal praten;

2. Het gevoel dat de boze geest mensen instructies geeft en opdraagt om dit en dat te doen;

3. Mensen die in een kamer zijn en kunnen aangeven wanneer iemand op het punt staat om binnen te komen;

4. Mensen die vaak stemmen tegen ze horen praten die anderen niet kunnen horen;

5. Mensen die dingen kunnen zien en horen die anderen niet kunnen zien en horen;

6. Mensen die altijd onrustig zijn en tegen zichzelf praten, en niet in staat zijn tot normale conversaties of interacties met mensen.

Allen in wie een boze geest werkzaam is, hebben onvermijdelijk deze zes manifestaties. Zij zijn irrationeel, vol spanning, niet in staat tot normale interactie met mensen, het is alsof zij niet voor rede vatbaar zijn, en zij hebben iets afstandelijks en ongewoons over zich alsof ze niet van deze wereld zijn. Zulke mensen zijn bezeten door een boze geest of hebben een boze geest werkzaam in hen, en al het werk van boze geesten is duidelijk en bovennatuurlijk. Dit is het makkelijkst te onderscheiden werk van boze geesten. Wanneer iemand door een boze geest is bezeten, wordt er met hem gespeeld zodat hij volledig in de war raakt. Hij wordt irrationeel, als een zombie, wat aantoont dat boze geesten in wezen slechte geesten zijn die mensen verderven en verslinden. De uitingen van boze geesten zijn makkelijk te onderscheiden: hun uitingen typeren hun slechte wezen ten volle, zij staan stil, zijn troebel en stinken, zij geven de stank van de dood af. Voor mensen van een goed kaliber voelen de woorden van boze geesten hol en oninteressant, niet opbouwend, als niets dan leugens en loos gepraat, ze voelen verward en ingewikkeld, als een hoop onzin. Dit is wat van het makkelijkst te onderscheiden onzin van boze geesten. Om mensen te beheksen, doen sommige ‘hooggeschoolde’ boze geesten alsof ze God of Christus zijn wanneer zij spreken, terwijl anderen zich voordoen als engelen of beroemde personen. Wanneer zij spreken, zijn deze boze geesten bedreven in het nabootsen van bepaalde woorden of zinsneden van God of de toon van God, en mensen die de waarheid niet begrijpen, worden makkelijk ingepakt door zulke ‘hooggeschoolde’ boze geesten. Gods uitverkoren volk moet goed begrijpen dat boze geesten in wezen slecht en schaamteloos zijn en dat zij, ook al zijn zij ‘hooggeschoolde’ boze geesten, volkomen van de waarheid verstoken zijn. Boze geesten zijn per slot van rekening boze geesten, het wezen van boze geesten is slecht en als dat van Satan.

uit ‘Werkregelingen’

Vorige: 1. Hoe moet je onderscheid maken tussen het werk van God en dat van de mens?

Volgende: 3. Hoe kun je het verschil zien tussen de ware Christus en valse christussen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

5. Waarom er wordt gezegd dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. …

1. De verschillen tussen het verlossingswerk van de Heer Jezus en het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen

De woorden die God spreekt in dit tijdperk verschillen van de woorden die gedurende het Tijdperk van de Wet werden gesproken en zo verschillen ze dus ook van de woorden die gedurende Het Tijdperk van Genade werden gesproken. Tijdens het Tijdperk van Genade deed God niet het werk van het woord, maar beschreef Hij simpelweg de kruisiging om de gehele mensheid te verlossen. De Bijbel beschrijft alleen waarom Jezus gekruisigd moest worden en het lijden dat Hij moest ondergaan aan het kruis en hoe de mens gekruisigd zou moeten worden voor God.

5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered

Pastors en leiders in de religieuze wereld, bijvoorbeeld, vertrouwen op hun gaven en posities om hun werk te doen. Mensen die hen een lange tijd volgen, zullen worden geïnfecteerd door hun gaven en zullen worden beïnvloed door delen van wat zij zijn. Zij richten zich op de gaven, vaardigheden en kennis van mensen en ze geven aandacht aan sommige bovennatuurlijke dingen en vele diepgaande onrealistische doctrines (deze diepgaande doctrines zijn natuurlijk onbereikbaar). Ze richten zich niet op veranderingen aan de gezindheid van de mens, maar richten zich liever op het trainen van het preken, de werkvaardigheden en de kennis van de mens en rijke religieuze doctrines. Zij richten zich niet op hoezeer de gezindheid van mensen wordt veranderd, of hoezeer mensen de waarheid begrijpen. Ze geven geen aandacht aan de substantie van mensen, en proberen nog minder de normale en abnormale toestanden van de mens te kennen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek