Hoe het resultaat van de tweede stap in het overwinningswerk wordt behaald

Het werk van de dienstdoeners was de eerste stap van het overwinningswerk. Vandaag wordt de tweede stap van het overwinningswerk gezet. Waarom wordt er ook gesproken over vervolmaakt worden in het overwinningswerk? Dit is om een basis te leggen voor de toekomst. Nu is de laatste stap van het overwinningswerk aangebroken. De tijd waarin we grote tegenspoed ervaren, waarmee het officiële begin van het vervolmaken van de mensheid zal worden aangegeven, komt hierna. Het gaat nu vooral om overwinnen, maar nu is ook het moment om de eerste stap in het vervolmakingsproces te zetten. Wat deze eerste stap inhoudt, is het vervolmaken van de kennis en de gehoorzaamheid van de mensen, wat als vanzelfsprekend de basis vormt voor het overwinningswerk. Als je vervolmaakt wilt worden, dan moet je standvastig kunnen zijn tijdens de toekomstige beproeving en alles wat je hebt geven om de volgende stap van het werk te verspreiden. Dat is wat het inhoudt om vervolmaakt te worden, en dat is ook het moment dat mensen volledig worden gewonnen door God. Tegenwoordig hebben we het over overwonnen worden, wat hetzelfde is als spreken over vervolmaakt worden. Maar het werk dat nu wordt gedaan is de basis voor het toekomstige vervolmaakt worden. Om vervolmaakt te worden, moeten mensen tegenspoed ervaren, en deze ervaring van tegenspoed moet gebaseerd zijn op het overwonnen worden. Als mensen deze huidige basis niet hebben − als ze nog niet volkomen overwonnen zijn − dan zal het voor hen moeilijk zijn standvastig te blijven bij de volgende stap van het werk. Gewoon overwonnen worden is niet het uiteindelijke doel. Het is maar één stap van voor God getuigen in het aangezicht van Satan. Vervolmaakt worden is het uiteindelijke doel, en als je niet vervolmaakt wordt, dan kun je net zo goed worden afgeschreven. Alleen wanneer je in de toekomst met tegenspoed wordt geconfronteerd, zal je ware gestalte worden gezien; dat wil zeggen, alleen dan zal de mate van zuiverheid van je liefde voor God duidelijk worden. Wat de mensen tegenwoordig zeggen is dit: “We moeten God gehoorzamen, wat Hij ook doet. We zijn dus bereid om een contrast te vormen waartegen Gods grote kracht en Gods gezindheid uitkomt. Of God nu aardig tegen ons is of ons vervloekt, of dat Hij over ons oordeelt, we zijn God nog steeds dankbaar.” Het feit dat je dit zegt laat slechts zien dat je een klein beetje kennis hebt, maar of deze kennis in werkelijkheid kan worden toegepast, hangt af van de vraag of deze kennis echt is of niet. Dat mensen tegenwoordig zulke inzichten en zo’n kennis hebben, is het gevolg van het overwinningswerk. Of je al dan niet vervolmaakt kunt worden, kan alleen in het licht van tegenspoed worden gezien, en op dat moment zal blijken of je God echt liefhebt vanuit je hart. Als jouw liefde echt zuiver is, dan zal je zeggen: “We vormen allen een contrast; wij zijn schepselen in de handen van God.” Als je het evangelie over de heidense naties verspreidt, zul je zeggen: “Ik doe slechts diensten. Met behulp van de verdorven gezindheden in ons heeft God al deze dingen gezegd om ons Zijn rechtvaardige gezindheid te laten zien. Als Hij zulke dingen niet had gezegd, zouden we God niet kunnen zien, noch Zijn wijsheid begrijpen, noch zulke geweldige redding en zegeningen kunnen ontvangen.” Als je echt over deze ervaringskennis beschikt, dan is dat voldoende. Veel van wat je nu zegt, bevat echter geen kennis en is slechts een verzameling loze motto’s: “Wij zijn contrasten en dienstdoeners; we willen overwonnen worden en een klinkende getuigenis voor God afleggen …” Gewoon schreeuwen betekent niet dat je realiteit hebt, noch bewijst het dat je gestalte hebt. Je moet echte kennis hebben en je kennis moet op de proef worden gesteld.

Je zou meer van deze uitspraken die God in deze periode heeft gedaan moeten lezen en ter vergelijking naar je daden moeten kijken: het is absoluut een feit dat je helemaal een contrast bent! Hoe ver gaat jouw kennis tegenwoordig? Je ideeën, je gedachten, je gedrag, je woorden en je daden − vormen al deze uitingen niet een contrast met Gods rechtvaardigheid en heiligheid? Zijn jullie uitingen niet een blijk van de verdorven gezindheid die door Gods woorden wordt geopenbaard? Je gedachten en ideeën, je motieven en de verdorvenheid die in jou wordt geopenbaard, tonen de rechtvaardige gezindheid van God, evenals Zijn heiligheid. Ook God is geboren in het land vol smerigheid, maar toch blijft Hij er onbevlekt door. Hij leeft in dezelfde smerige wereld als jij, maar Hij is in bezit van rede en inzicht, en Hij veracht de smerigheid. Misschien ben je zelfs niet in staat iets smerigs te ontdekken in je woorden en daden, maar Hij kan dat wel en Hij wijst je erop. Die vroegere dingen van jou − je gebrek aan beschaving, inzicht en verstand en je achterlijke manier van leven − zijn nu aan het licht gebracht door de huidige openbaringen. Alleen doordat God op aarde is gekomen om zo te werken, zien de mensen Zijn heiligheid en rechtvaardige gezindheid. Hij oordeelt en tuchtigt je, waardoor je begrip krijgt. Soms wordt je demonische aard duidelijk en dan wijst Hij je daarop. Hij kent het wezen van de mens op Zijn duimpje. Hij leeft onder jullie, Hij eet hetzelfde voedsel als jij, Hij leeft in dezelfde omgeving, maar toch weet Hij meer, Hij kan je ontmaskeren en de verdorven essentie van de mensheid doorzien. Hij veracht niets zozeer als valsheid, bedrieglijkheid en de filosofieën van de mens over het leven. Hij verafschuwt vooral de vleselijke interactie tussen mensen. Hij is dan misschien niet vertrouwd met de levensfilosofieën van de mens, maar Hij kan duidelijk de verdorven gezindheden die mensen laten zien, ontwaren en blootleggen. Hij werkt om door middel van deze dingen tot de mens te spreken en hem te onderwijzen, Hij gebruikt deze dingen om over de mens te oordelen en om Zijn eigen rechtvaardige en heilige gezindheid te laten zien. Zo vormen de mensen een contrast voor Zijn werk. Alleen de vleesgeworden God kan de verdorven gezindheid van de mens en alle lelijke gezichten van Satan duidelijk maken. Hoewel Hij je niet straft, en je alleen maar gebruikt als contrast voor Zijn rechtvaardigheid en heiligheid, schaam je je en weet je niet waar je je moet verstoppen, want je bent te smerig. Als Hij spreekt, gebruikt Hij die dingen die in de mens worden geopenbaard en pas als die aan het licht komen, worden de mensen er zich bewust van hoe heilig God is. Hij ziet zelfs de geringste onzuiverheid in de mensen niet over het hoofd, zelfs niet de smerige gedachten in hun hart. Als de woorden en daden van de mensen in strijd zijn met Zijn wil, neemt Hij hen dat kwalijk. In Zijn woorden is er geen plaats voor de smerigheid van mensen of van iets anders − alles moet aan het licht worden gebracht. Pas dan zie je dat Hij werkelijk anders is dan een mens. Als er ook maar de geringste smerigheid in mensen is, dan verafschuwt Hij ze volkomen. Er zijn zelfs momenten dat mensen dit niet kunnen begrijpen. Ze zeggen dan: “God, waarom bent u zo boos? Waarom houdt u geen rekening met de zwakheden van de mens? Waarom kunt u de mens niet een beetje vergeven? Waarom staat u zo onverschillig tegenover de mens? Kennelijk weet u in hoeverre mensen verdorven zijn, waarom behandelt u ze dan nog steeds zo?” Hij veracht de zonde, Hij walgt ervan, en Hij walgt vooral als er een spoor van ongehoorzaamheid in jou zit. Als je een opstandige gezindheid toont, ziet Hij dat en walgt er diep en buitengewoon van. Hierdoor manifesteert zich Zijn gezindheid en wat God is. Als je jezelf hiermee vergelijkt, zie je dat Hij weliswaar hetzelfde voedsel eet als de mens, dezelfde kleren draagt, van dezelfde dingen geniet en met hen leeft en woont, maar dat Hij toch anders is dan de mens. Is dit niet de betekenis van een contrast? Deze menselijke dingen tonen de kracht van God; het duister laat het kostbare bestaan van het licht goed uitkomen.

Natuurlijk maakt God niet zomaar een contrast van jullie. Pas als dit werk zijn vruchten afwerpt, wordt het duidelijk dat de opstandigheid van de mens een contrast vormt met Gods rechtvaardige gezindheid, en alleen omdat jullie een contrast vormen, krijgen jullie de kans om de natuurlijke uitdrukking van Gods rechtvaardige gezindheid te leren kennen. Jullie worden geoordeeld en getuchtigd vanwege jullie opstandigheid, maar juist door jullie opstandigheid vormen jullie ook het contrast en juist vanwege jullie opstandigheid ontvangen jullie de geweldige genade die God jullie schenkt. Jullie opstandigheid vormt het contrast met Gods almacht en wijsheid, en juist ook door jullie opstandigheid hebben jullie zo’n geweldige redding en zegeningen ontvangen. Hoewel ik herhaaldelijk over jullie heb geoordeeld, hebben jullie zo’n geweldige redding ontvangen als de mens nooit eerder ontving. Dit werk is van het grootste belang voor jullie. Een ‘contrast’ vormen is ook uitermate waardevol voor jullie: jullie worden gered en hebben de genade van de redding ontvangen omdat jullie een contrast vormen. Is zo’n contrast dan niet van grote waarde? Is het niet van het grootste belang? Het is omdat jullie in hetzelfde rijk, hetzelfde smerige land, leven als God, dat jullie een contrast vormen en de grootste redding ontvangen. Als God geen vlees was geworden, wie zou er dan barmhartig voor jullie zijn geweest en wie zou er dan voor jullie hebben gezorgd, jullie nederige mensen? Wie zou er om jullie hebben gegeven? Als God geen vlees was geworden om onder jullie te werken, wanneer zouden jullie dan deze redding hebben ontvangen, die de mensen voor jullie nooit hebben gehad? Als ik geen vlees was geworden om voor jullie te zorgen, om over jullie zonden te oordelen, zouden jullie dan niet al lang geleden in de Hades terecht zijn gekomen? Als ik geen vlees was geworden en me nederig te midden van jullie had begeven, hoe hadden jullie dan geschikt kunnen zijn als contrast met Gods rechtvaardige gezindheid? Zijn jullie niet een contrast omdat ik een menselijke vorm heb aangenomen en onder jullie ben gekomen, zodat jullie de grootste redding kunnen verkrijgen? Ontvangen jullie deze redding niet omdat ik vlees ben geworden? Als God geen vlees was geworden om met jullie te leven, zouden jullie dan toch ontdekt hebben dat jullie een leven leiden in een menselijke hel dat meer laag-bij-de-gronds is dan het leven van honden en varkens? Zijn jullie niet getuchtigd en geoordeeld omdat jullie een contrast vormen met mijn werk in het vlees? Er is geen geschikter werk voor jullie dan het werk van een contrast want juist omdat jullie een contrast zijn, zijn jullie gered te midden van het oordeel. Hebben jullie niet het gevoel dat geschikt zijn om als contrast te fungeren de zegen van jullie leven is? Jullie fungeren slechts als contrast en toch ontvangen jullie de redding die jullie nooit eerder hadden of je zelfs maar konden voorstellen. Het is nu jullie plicht om een contrast te zijn, en de beloning die jullie toekomt is eeuwige zegeningen te genieten in de toekomst. De redding die jullie ontvangen is niet een of ander voorbijgaand inzicht of een tijdelijk beetje kennis voor dit moment, maar een grotere zegening: een eeuwige voortzetting van het leven. Hoewel ik van het begrip ‘contrast’ gebruik heb gemaakt om jullie te overwinnen, moeten jullie weten dat deze redding en zegening wordt gegeven om jullie te winnen; omwille van de overwinning, maar ook zodat ik jullie misschien beter kan redden. Het ‘contrast’ is een feit, maar de reden dat jullie een contrast zijn is jullie opstandigheid en daarom hebben jullie zegeningen ontvangen die niemand eerder ontving. Vandaag zorg ik ervoor dat jullie zien en horen, morgen zullen jullie ontvangen, en, sterker nog, zullen jullie zeer gezegend zijn. Zijn contrasten dan niet van de grootste waarde? Het resultaat van het overwinningswerk van vandaag wordt bereikt doordat jullie opstandige gezindheid als contrast fungeert. Dat wil zeggen, het hoogtepunt van het tweede deel van de tuchtiging en het oordeel is jullie smerigheid en opstandigheid gebruiken als contrast, waardoor jullie de rechtvaardige gezindheid van God kunnen aanschouwen. Wanneer jullie jezelf weer gehoorzaam maken gedurende het tweede deel van het oordeel en de tuchtiging, dan wordt de hele omvang van Gods rechtvaardige gezindheid openlijk aan jullie getoond. Dit wil zeggen dat wanneer jullie aanvaarding van het overwinningswerk ten einde komt, dit ook het moment is wanneer jullie klaar zijn met jullie plicht als contrast. Het is niet mijn bedoeling om jullie etiketten op te plakken. Ik gebruik jullie rol als dienstdoener eerder om het eerste deel van het overwinningswerk uit te voeren, waaruit Gods rechtvaardige en niet te beledigen gezindheid zichtbaar wordt. Door jullie contrapunt, door jullie opstandigheid die fungeert als contrast, wordt het resultaat van het tweede deel van het overwinningswerk bereikt. Hierdoor wordt Gods rechtvaardige gezindheid, die in eerste instantie niet geheel werd geopenbaard, volledig aan jullie onthuld en wordt Gods gehele rechtvaardige gezindheid, alles wat Hij is, wat bestaat uit de wijsheid, het wonder en de ongerepte heiligheid van Zijn werk, aan jullie getoond. Het resultaat van dergelijk werk wordt bereikt door overwinning gedurende verschillende perioden en door verschillende gradaties van oordeel. Hoe dichter het oordeel het hoogtepunt nadert, hoe meer de opstandige gezindheid van de mensen wordt onthuld, en hoe effectiever de overwinning is. Het geheel van Gods rechtvaardige gezindheid wordt duidelijk gemaakt tijdens dit overwinningswerk. Het overwinningswerk is verdeeld in twee stappen, en heeft verschillende stadia en gradaties en dus zijn de effecten die worden bereikt natuurlijk ook verschillend. Dat wil zeggen dat de mensen zich steeds diepgaander zullen onderwerpen. Hierna kunnen mensen pas geheel op het juiste pad naar vervolmaking worden gebracht. Pas als al het overwinningswerk klaar is (als het tweede deel van het oordeel het uiteindelijke resultaat heeft behaald) worden mensen niet meer geoordeeld. Dan mogen ze het juiste pad van de ervaring van het leven inslaan. Want oordeel is een weergave van overwinning, en overwinning neemt de vorm aan van oordeel en tuchtiging.

God werd vlees in de meest onderontwikkelde en smerige plaats, en alleen zo kan Hij de hele reikwijdte van Zijn heiligheid en rechtvaardige gezindheid laten zien. En hoe wordt Zijn rechtvaardige gezindheid getoond? Deze wordt getoond wanneer Hij over de zonden van de mens oordeelt, wanneer Hij over Satan oordeelt, wanneer Hij de zonde verafschuwt en wanneer Hij de vijanden veracht die zich tegen Hem verzetten en tegen Hem in opstand komen. Ik spreek de woorden van vandaag om over de zonden van de mens te oordelen, om over de onrechtvaardigheid van de mens te oordelen, om de ongehoorzaamheid van de mens te vervloeken. De valsheid en de bedrieglijkheid van de mens, de woorden en de daden van de mens − alles wat in strijd is met Gods wil moet aan het oordeel worden onderworpen en de ongehoorzaamheid van de mens moet als zonde aan de kaak worden gesteld. Zijn woorden draaien om de principes van het oordeel. Hij gebruikt het oordeel over de onrechtvaardigheid van de mens, de vervloeking van de opstandigheid van de mens en de ontmaskering van de lelijke gezichten van de mens om Zijn eigen rechtvaardige gezindheid zichtbaar te maken. Heiligheid is een weergave van Zijn rechtvaardige gezindheid. In feite is Gods heiligheid eigenlijk Zijn rechtvaardige gezindheid. Jullie verdorven gezindheden zijn de context van de woorden van vandaag − ik gebruik ze om te spreken en te oordelen en om het overwinningswerk uit te voeren. Alleen dit is het echte werk en laat de heiligheid van God volledig schijnen. Als er geen spoor van een verdorven gezindheid in jou is, dan zal God niet over je oordelen, en ook zal Hij je Zijn rechtvaardige gezindheid niet tonen. Maar omdat je een verdorven gezindheid hebt, laat God je niet gaan en hierdoor wordt Zijn heiligheid getoond. Als God zou zien dat de vuiligheid en opstandigheid van de mens te groot zijn, maar Hij niet met jou zou spreken of over jou zou oordelen en jou niet zou tuchtigen vanwege je onrechtvaardigheid, dan zou Hij daarmee bewijzen dat Hij God niet is, want Hij zou de zonde niet haten. Hij zou net zo smerig zijn als de mens. Vandaag oordeel ik over jou vanwege jouw smerigheid en tuchtig ik jou vanwege je verdorvenheid en opstandigheid. Ik pronk niet met mijn macht en onderdruk jullie niet met opzet. Ik doe deze dingen omdat jullie, die in dit land van smerigheid zijn geboren zo ernstig erdoor besmet zijn. Jullie hebben gewoon jullie integriteit en menselijkheid verloren en jullie zijn als varkens geworden die geboren zijn in de smerigste uithoeken van de wereld, en daarom worden jullie hierom geoordeeld en laat ik mijn toorn op jullie los. Juist vanwege dit oordeel hebben jullie kunnen zien dat God de rechtvaardige God is, dat God de heilige God is. Juist vanwege Zijn heiligheid en Zijn rechtvaardigheid oordeelt Hij over jullie en laat Hij Zijn toorn op jullie los. Omdat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid kan openbaren wanneer Hij de opstandigheid van de mens ziet, en omdat Hij Zijn heiligheid kan openbaren als Hij de smerigheid van de mensheid ziet, volstaat dit om aan te tonen dat Hij God Zelf is, die heilig en smetteloos is, en toch in een land van smerigheid leeft. Als een mens zich met anderen in het slijk wentelt en er niets heiligs aan hem is en hij geen rechtvaardige gezindheid heeft, dan is hij niet geschikt de onrechtvaardigheid van een ander te oordelen of het oordeel over de mens uit te voeren. Als iemand een ander zou oordelen, zou het dan niet zijn alsof hij zichzelf in het gezicht slaat? Hoe kunnen mensen die ieder even smerig zijn, bevoegd zijn over degenen die op hen lijken te oordelen? Alleen de heilige God Zelf is in staat om de hele smerige mensheid te oordelen. Hoe kan de mens de zonden van de mens oordelen? Hoe kan de mens de zonden van de mens zien, en hoe kan de mens bevoegd zijn om over deze zonden te oordelen? Als God niet bevoegd zou zijn over de zonden van de mens te oordelen, hoe kan Hij dan de rechtvaardige God Zelf zijn? Als de verdorven gezindheid van de mens onthuld wordt, spreekt God om over de mensen te oordelen en pas dan zien de mensen dat Hij heilig is. Terwijl Hij de mens oordeelt en tuchtigt voor zijn zonden en steeds de zonden van de mens blootlegt, kan geen mens of ding aan dit oordeel ontsnappen; over alles wat smerig is wordt door Hem geoordeeld en alleen zo kan Zijn gezindheid als rechtvaardig worden bestempeld. Als het anders zou zijn, hoe zouden jullie dan zowel letterlijk als figuurlijk een contrast kunnen vormen?

Er is een groot verschil tussen het werk dat in Israël werd gedaan en het werk van vandaag. Jehova wees de Israëlieten de weg in hun leven, terwijl er niet zozeer werd geoordeeld of getuchtigd, omdat de mensen in die tijd te weinig van de wereld begrepen en hun gezindheid maar in geringe mate verdorven was. In die tijd gehoorzaamden de Israëlieten Jehova onvoorwaardelijk. Als Hij zei dat ze altaren moesten bouwen, bouwden ze snel altaren; als Hij zei dat ze de priestergewaden moesten dragen, gehoorzaamden ze. In die tijd was Jehova als een herder die een kudde schapen verzorgde, waarbij de schapen de leiding van de herder volgden en graasden in de wei. Jehova begeleidde hun leven en leidde hen in de manier waarop ze aten, zich kleedden, woonden en reisden. Dat was niet de tijd waarin Gods gezindheid duidelijk moest worden gemaakt, want de mensheid van die tijd was nog maar net geboren, er waren weinig mensen die opstandig en vijandig waren, er was niet veel smerigheid onder de mensen, en dus konden de mensen niet als contrast met Gods gezindheid optreden. Het is door middel van mensen die uit het land van de smerigheid komen dat Gods heiligheid wordt getoond. Nu gebruikt Hij de smerigheid die in deze mensen van het land van de smerigheid wordt getoond, en Hij oordeelt, en dus wordt geopenbaard wat Hij is te midden van dit oordeel. Waarom oordeelt Hij? Hij kan de woorden van het oordeel uitspreken omdat Hij de zonde veracht. Hoe zou Hij zo boos kunnen zijn als Hij de opstandigheid van de mensheid niet verafschuwde? Als er geen walging in Hem zou zijn, geen weerzin, als Hij geen acht zou slaan op de opstandigheid van de mens, dan zou daaruit blijken dat Hij net zo vervuild is als de mens. Dat Hij de mens kan oordelen en tuchtigen is omdat Hij smerigheid verafschuwt, en omdat datgene wat Hij verafschuwt in Hem niet voorkomt. Als er in Hem ook tegenstand en opstandigheid zou zijn, zou Hij degenen die vijandig en opstandig zijn niet verachten. Als het werk van de laatste dagen in Israël zou worden uitgevoerd, zou dat geen betekenis hebben. Waarom wordt het werk van de laatste dagen uitgevoerd in China, de meest donkere en onderontwikkelde plek van allemaal? Dat is om Zijn heiligheid en rechtvaardigheid te tonen. Kortom, hoe donkerder de plek, hoe duidelijker de heiligheid van God kan worden aangetoond. In feite dient dit allemaal Gods werk. Jullie realiseren je nu pas dat God uit de hemel is neergedaald om onder jullie te zijn, wat getoond wordt door jullie smerigheid en opstandigheid en nu kennen jullie God pas. Is dit niet de hoogste verrukking? In feite zijn jullie een groep mensen in China die uitverkoren zijn. En omdat jullie uitverkoren zijn en Gods genade hebben genoten, en omdat jullie niet geschikt zijn om zo’n grote genade te genieten, bewijst dit dat dit allemaal de opperste verheffing van jullie is. God is aan jullie verschenen en heeft jullie Zijn heilige gezindheid in zijn geheel getoond. Hij heeft dat alles aan jullie gegeven en jullie laten genieten van alle zegeningen die jullie mogelijkerwijs zouden kunnen genieten. Jullie hebben niet alleen de rechtvaardige gezindheid van God geproefd, maar bovendien ook de redding van God, de verlossing van God en de grenzeloze, oneindige liefde van God. Jullie, de meest vervuilden van allemaal, hebben zo’n grote genade genoten − zijn jullie niet gezegend? Is dit niet God die jullie verheft? Jullie hebben de laagste status van allemaal; jullie zijn van nature onwaardig om zo’n grote zegen te genieten, maar toch heeft God een uitzondering gemaakt door jou te verheffen. Schaam je je niet? Als je niet in staat bent om je plicht te vervullen, dan schaam je je uiteindelijk voor jezelf en straf je jezelf. Tegenwoordig ben je niet gedisciplineerd en word je niet gestraft, je vlees is veilig en gezond − maar uiteindelijk zullen deze woorden je te schande maken. Tot nu toe heb ik nog niemand openlijk getuchtigd. Mijn woorden mogen dan streng zijn, maar hoe gedraag ik me tegenover mensen? Ik troost hen en maan hen aan en herinner hen aan de dingen. Ik doe dit alleen om jullie te redden. Begrijpen jullie echt mijn wil niet? Jullie moeten begrijpen wat ik zeg en erdoor geïnspireerd worden. Pas nu zijn er veel mensen die het begrijpen. Is dit niet de zegening van het zijn van een contrast? Is een contrast vormen niet het meest gezegende? Uiteindelijk, als jullie het evangelie gaan verspreiden, zullen jullie dit zeggen: “Wij zijn typisch mensen die een contrast vormen.” Ze zullen je vragen: “Wat betekent het dat je typisch iemand bent die een contrast vormt?” En dan zul jij zeggen: “We vormen een contrast met Gods werk, en met Zijn grote kracht. Het geheel van Gods rechtvaardige gezindheid wordt aan het licht gebracht door onze opstandigheid, wij zijn de gebruiksvoorwerpen van Gods werk van de laatste dagen, wij zijn de aanhangsels van Zijn werk en ook de werktuigen ervan.” Als ze dat horen, zullen ze onder de indruk zijn. Vervolgens zul jij zeggen: “Wij zijn ook het voorbeeld en het model voor Gods voltooiing van het werk voor het hele universum en voor Zijn overwinning van de hele mensheid. Of we nu heilig of vervuild zijn, kortom, we zijn nog steeds meer gezegend dan jullie, want we hebben God gezien en door de kans op Zijn overwinning van ons wordt Gods grote kracht getoond. Alleen omdat we vervuild en verdorven zijn, is Zijn rechtvaardige gezindheid goed uitgekomen. Zijn jullie in staat zo van Gods werk in de laatste dagen te getuigen? Jullie zijn hiervoor niet geschikt! Dit is niets anders dan Gods verheffing van ons! Hoewel we misschien niet arrogant zijn, kunnen we met trots God prijzen, want niemand kan zo’n grote belofte erven, en niemand kan zo’n geweldige zegening genieten. We voelen ons zo dankbaar dat wij, die zo vervuild zijn, als contrast kunnen werken tijdens Gods management.” En als ze vragen: “Wat zijn voorbeelden en modellen?” dan zeg je: “Wij zijn de meest opstandige en smerigste van de mensheid, wij zijn het meest verdorven door Satan en wij zijn de meest onderontwikkelden en nederigen van het vlees. Wij zijn het klassieke voorbeeld van mensen die door Satan zijn gebruikt. Nu zijn wij door God uitverkoren als de eersten onder de mensheid die overwonnen worden, en we hebben de rechtvaardige gezindheid van God gezien en Zijn belofte geërfd. We worden gebruikt om meer mensen te overwinnen, dus we zijn de voorbeelden en modellen van diegenen onder de mensen die overwonnen zijn.” Er is geen betere getuigenis dan deze woorden, en dit is jouw beste ervaring.

Vorige: Waarom ben je niet bereid een contrast te zijn?

Volgende: Dienen zoals de Israëlieten dat deden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek