God Zelf, de unieke IV

Gods heiligheid (I)

Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we nog wat meer over het gezag van God gecommuniceerd en we zullen nu niet over Gods rechtvaardigheid spreken. Vandaag gaan we het over een heel nieuw onderwerp hebben, namelijk Gods heiligheid. Gods heiligheid is weer een ander aspect van Gods unieke wezen, en daarom is het erg belangrijk om over dit onderwerp te communiceren. Is dit aspect van Gods wezen uniek? En geldt dat ook voor de twee aspecten die we al eerder hebben gecommuniceerd, namelijk Gods rechtvaardige gezindheid en Gods gezag? (Ja.) Gods heiligheid is ook uniek en daarom zal het thema van onze communicatie van vandaag over datgene gaan wat de basis en de wortel van deze uniekheid inhoudt. Vandaag gaan we communiceren over het unieke wezen van God – Zijn heiligheid. Misschien hebben sommigen van jullie bedenkingen en vragen jullie je af: “Waarom zouden we over Gods heiligheid communiceren?” Maak je geen zorgen, ik zal het onderwerp stap voor stap behandelen. Zodra jullie mijn woorden horen, zullen jullie weten waarom het voor mij zo noodzakelijk is om over dit onderwerp te communiceren.

Laten we eerst omschrijven wat het woord ‘heilig’ inhoudt. Wat is volgens jullie, met alle kennis die jullie hebben vergaard, de definitie van ‘heilig’? (‘Heilig’ betekent zonder smet, zonder de verdorvenheid of de tekortkomingen van de mens. Alles wat het uitstraalt – of dat nu in gedachten, woord, of daad is, alles wat het doet – is louter positief.) Heel goed. (‘Heilig’ is goddelijk, onbezoedeld, wat niet door de mens kan worden aangetast. Het is uniek, het is het kenmerkende symbool van God.) Dit is jouw definitie. In het hart van iedere persoon heeft dit woord ‘heilig’ een bepaalde reikwijdte en een bepaalde definitie en wordt het op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Wanneer jullie het woord ‘heilig’ zien, is jullie geest in elk geval niet leeg. Jullie hebben voor de definitie van dit woord een bepaalde reikwijdte en de uitspraken van sommige mensen komen vrij dicht bij waarmee het wezen van Gods gezindheid wordt omschreven. Dat is heel goed. De meeste mensen geloven dat het woord ‘heilig’ positief is, en dat kan ik bevestigen. Maar de heiligheid van God waarover ik het vandaag wil hebben, zal niet slechts worden omschreven of verklaard. In plaats daarvan zal ik enkele feiten noemen op grond waarvan jij kunt nagaan waarom ik zeg dat God heilig is en waarom ik het woord ‘heilig’ gebruik om het wezen van God te omschrijven. Wanneer onze communicatie is afgelopen, zul je het gevoel hebben dat het woord ‘heilig’ met alle recht wordt gebruikt en uiterst geschikt is om Gods wezen te omschrijven en om God aan te duiden. In elk geval is het uitermate passend om met dit woord God aan te duiden, voor zover de huidige talen van de mens daarvoor zijn toegerust; het is het enige woord in de menselijke taal dat bij uitstek geschikt is om God mee aan te duiden. Het is geen leeg woord wanneer het gebruikt wordt om God mee aan te duiden, en het is ook geen lofprijzing zonder reden of een inhoudsloos compliment. Het doel van onze communicatie is iedere persoon de mogelijkheid te bieden om de waarheid in te zien van dit aspect van Gods wezen. God is niet bang voor het begrip van mensen, alleen voor hun onbegrip. God wil graag dat iedere persoon Zijn wezen kent en weet wat Hij heeft en is. Telkens wanneer we een aspect van Gods wezen noemen, kunnen we dus vele feiten aandragen zodat mensen zien dat dit aspect van Gods wezen inderdaad bestaat.

Laten we een paar voorbeelden geven, nu we een definitie van het woord ‘heilig’ hebben. Op grond van de ideeën die mensen hebben, maken zij zich een voorstelling van talrijke ‘heilige’ dingen en mensen. In de woordenboeken van de mens worden jongens en meisjes die nog maagd zijn bijvoorbeeld als heilig omschreven. Maar zijn zij ook echt heilig? Is dit zogenaamde heilig en het ‘heilig’ dat wij vandaag bespreken, een en hetzelfde? Zijn mensen met een gezond moraal, die zich verfijnd en gecultiveerd uitdrukken, die nooit iemand kwetsen en die wanneer zij spreken, zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen en makkelijk instemmen, heilig? Zijn degenen die vaak goede dingen doen, vrijgevig zijn, anderen op geweldige wijze ondersteunen en veel vreugde in het leven van mensen brengen, heilig? Zijn degenen die geen zelfzuchtige gedachten koesteren, die aan niemand harde eisen stellen, die iedereen verdragen, heilig? Zijn degenen die nooit ruzie met iemand hebben gehad of nooit van iemand hebben geprofiteerd, heilig? Of degenen die ten bate van anderen werken, die goed doen aan anderen en anderen op alle mogelijke manieren opbouwen, zijn zij heilig? Zijn degenen die al hun spaargeld aan anderen weggeven en een eenvoudig leven leiden, die streng voor zichzelf zijn maar gul naar anderen toe, heilig? (Nee.) Jullie herinneren je vast nog wel hoe jullie moeders op alle mogelijke manieren voor jullie zorgden. Zijn zij heilig? Zijn de idolen die jullie dierbaar zijn, beroemde mensen, sterren of fantastische mensen, heilig? (Nee.) Laten we nu eens kijken naar de profeten in de Bijbel die de toekomst konden voorspellen die voor veel anderen onbekend was; waren zij heilig? Waren de mensen die in de Bijbel Gods woorden en daden opschreven, heilig? Was Mozes heilig? Was Abraham heilig? (Nee.) En hoe zit het met Job? Was hij heilig? (Nee.) Job werd door God een rechtvaardig man genoemd, dus waarom wordt zelfs van hem niet gezegd dat hij heilig was? Zijn mensen die ontzag hebben voor God en het kwaad mijden, echt niet heilig? Zijn ze dat of zijn ze dat niet? (Nee.) Jullie hebben enige schroom en weten het niet precies. Jullie durven geen ‘nee’ maar ook geen ‘ja’ te zeggen en dus zeggen jullie uiteindelijk zonder overtuiging: ‘nee’. Laat me een andere vraag stellen. Zijn Gods boodschappers, de boodschappers die God naar de aarde zendt, heilig? Zijn engelen heilig? (Nee.) Zijn mensen die niet door Satan zijn verdorven, heilig? (Nee.) Jullie antwoorden ‘nee’ op elke vraag. Waar is dat op gebaseerd? Jullie zijn in verwarring, nietwaar? Dus waarom wordt zelfs van engelen gezegd dat ze niet heilig zijn? Jullie voelen enige schroom, hè? Kunnen jullie achterhalen waarom de mensen, dingen of niet-geschapen wezens die we eerder noemden, niet heilig zijn? Ik weet zeker dat jullie dat niet kunnen. Is het dan niet een beetje onverantwoordelijk om ‘nee’ te zeggen? Zijn jullie antwoorden niet ondoordacht? Sommige mensen denken: u vraagt het op zo’n manier dat er beslist geen sprake van kan zijn. Antwoord niet ondoordacht. Denk goed na of het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ is. Wanneer we het volgende onderwerp bespreken, zullen jullie erachter komen waarom het antwoord ‘nee’ luidt. Ik zal jullie snel het antwoord geven. Laten we eerst een paar gedeelten uit de Bijbel lezen.

1. Het gebod van Jehova God aan de mens

Gen. 2:15-17 En Jehova God voerde de mens naar de hof van Eden om die te cultiveren en ervoor te zorgen. En Jehova God gaf het volgende gebod aan de mens: “Je mag van iedere boom in de hof eten wat je wilt. Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden.”

2. De verleiding van de vrouw door de slang

Gen. 3:1-5 Nu was de slang sluwer dan de andere dieren op het land die Jehova God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: “Heeft God gezegd dat jullie niet van alle bomen in de hof mogen eten?” En de vrouw zei tegen de slang: “Wij mogen wel eten van de vrucht van de bomen van de hof. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: ‘Jullie moeten daar niet van eten en hem niet aanraken, anders zullen jullie sterven.’” En de slang zei tegen de vrouw: “Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen zullen opengaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.”

Deze twee passages zijn afkomstig uit het Bijbelboek Genesis. Zijn jullie allemaal bekend met deze twee passages? Dit vond plaats in het begin toen de mens werd geschapen; het was een ware gebeurtenis. Laten we eerst eens kijken wat voor soort gebod Jehova God aan Adam en Eva gaf, want voor ons onderwerp vandaag is het erg belangrijk te weten wat dit gebod inhoudt. “En Jehova God gaf het volgende gebod aan de mens: ‘Je mag van iedere boom in de hof eten wat je wilt. Je moet alleen niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, want zodra je daarvan eet, zul je sterfelijk worden.’” Wat houdt Gods gebod in deze passage in? Ten eerste vertelt God de mens wat hij kan eten, namelijk de vruchten van allerlei bomen. Er is geen gevaar en geen vergif, alles kan worden gegeten zoals de mens dat zelf wil, zonder enige bedenking. Dat is één deel van het gebod. Het andere deel is een waarschuwing. Deze waarschuwing heeft betrekking op de boom waarvan de mens de vrucht niet mag eten – hij mag niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat gebeurt er als hij dat wel doet? God zei tegen de mens: Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Zijn dit duidelijke woorden? Als God dit tegen je zou zeggen, maar je zou het niet begrijpen, zou je Zijn woorden dan beschouwen als een regel of als een bevel waaraan moet worden gehoorzaamd? Aan dergelijke woorden moet worden gehoorzaamd. Maar of de mens nu wel of niet in staat is het op te volgen, Gods woorden zijn eenduidig. God vertelde de mens heel duidelijk wat hij wel en niet kan eten en wat er gebeurt als hij eet wat hij niet mag eten. Heb je in deze korte woorden die Hij sprak, iets van Gods gezindheid kunnen ontwaren? Zijn deze woorden van God waar? Zit er bedrog in? Zit er onwaarheid in? Zitten er dreigementen in? (Nee.) God vertelde de mens eerlijk, waarachtig en oprecht wat hij wel en niet kan eten, klip en klaar. Zit er een verborgen betekenis in deze woorden? Zijn dit duidelijke woorden? Moeten we gissen naar de betekenis? Gissen is niet nodig. De betekenis ervan is meteen zonneklaar, en je begrijpt het onmiddellijk. Het is glashelder. Dit houdt in dat wat God wil zeggen en wat Hij wil uitspreken, uit Zijn hart komt. De dingen die God uitspreekt zijn helder, simpel en duidelijk. Er zijn geen geheime motieven of verborgen betekenissen. Hij sprak zonder omwegen tot de mens en vertelde hem wat hij wel en niet kan eten. Anders gezegd, door deze woorden van God kan de mens zien dat Gods hart transparant is, dat Gods hart waarachtig is. Er is hier absoluut geen sprake van onwaarheden; er wordt je niet verteld dat je iets niet kunt eten wat wel eetbaar is of: “Doe maar en kijk wat er gebeurt” bij dingen die je niet kunt eten. Dat bedoelt Hij niet. God zegt wat Hij in Zijn hart denkt. Als ik zeg dat God heilig is omdat Hij Zichzelf op deze wijze in deze woorden laat zien en openbaart, krijg je misschien een beetje het gevoel dat ik een hoop drukte heb gemaakt om niets of dat ik mijn interpretatie iets te ver heb doorgevoerd. Als dat zo is, wees dan niet ongerust, we zijn nog niet klaar.

Laten we spreken over “De verleiding van de vrouw door de slang”. Wie is de slang? Satan. Hij speelt de rol van contrast in het zesduizend jaar durende managementplan van God. Het is een rol die we niet onvermeld kunnen laten wanneer we de heiligheid van God bespreken. Waarom zeg ik dit? Als jij geen weet hebt van de slechtheid en verdorvenheid van Satan of van Satans aard, ben je niet in staat deze te herkennen en kun je ook niet weten wat heiligheid werkelijk inhoudt. Als mensen in verwarring zijn, geloven ze dat wat Satan doet juist is, omdat ze vanuit dit soort verdorven gezindheid leven. Zonder contrast, zonder iets om mee te vergelijken, kun je niet weten wat heiligheid is. Daarom moet Satan hier vermeld worden. Een dergelijke vermelding is geen loze praat. Door middel van Satans woorden en daden zullen we zien hoe Satan handelt, hoe hij de mensheid corrumpeert, wat voor aard hij heeft en hoe hij eruitziet. Wat zei de vrouw nu tegen de slang? De vrouw vertelde de slang wat Jehova God tegen haar had gezegd. Toen ze die woorden had uitgesproken, was ze er toen zeker van dat alles wat God tegen haar gezegd had juist was? Daar kon ze niet zeker van zijn. Als iemand die pas was geschapen, had ze niet het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden; evenmin had ze het vermogen om kennis te hebben van ook maar iets om haar heen. Uit de woorden die zij tegen de slang sprak, kunnen we opmaken dat ze de juistheid van Gods woorden niet in haar hart had bevestigd; zo was haar houding. Toen de slang dus merkte dat de vrouw geen vastomlijnde mening over Gods woorden had, zei hij: “Het is niet zeker dat jullie zullen sterven. God weet namelijk dat jullie ogen zullen opengaan zodra jullie daarvan eten. Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.” Is er iets mis met deze woorden? Krijgen jullie een bepaald gevoel, nu jullie dit gelezen hebben? Beseffen jullie nadat je deze zin hebt gelezen, wat de bedoelingen van de slang zijn? Wat voor bedoelingen heeft de slang? Hij wil deze vrouw verleiden om niet langer acht te slaan op Gods woorden, maar hij sprak niet zonder omwegen. Daarom kunnen we zeggen dat hij erg sluw is. Hij verpakt de betekenis van zijn woorden op een slimme en ontwijkende manier om zijn beoogde doel te bereiken dat hij in zichzelf voor de mens verborgen houdt – dat is de sluwheid van de slang. Satan heeft altijd op deze manier gesproken en gehandeld. Hij zegt “niet zeker” zonder het een of het ander te bevestigen. Maar deze onwetende vrouw was in haar hart geraakt toen ze dit hoorde. De slang was blij omdat zijn woorden het gewenste effect hadden – dit was de bedoeling van de slang, sluw als hij was. Bovendien verleidde hij haar door een uitkomst te beloven die in de ogen van de mens goed was. Hij zei: “Jullie ogen zullen opengaan zodra jullie daarvan eten.” Daarom denkt ze: het is een goede zaak dat mij de ogen zullen opengaan! En toen zei hij iets nog beters, woorden die de mens onbekend zijn en die een grote macht van verleiding hebben over degenen die ze horen: “Jullie zullen dan als God zijn, en kennis van goed en kwaad hebben.” Vormen deze woorden niet een grote verleiding voor de mens? Het is alsof iemand tegen je zegt: “Je gezicht heeft een prachtige vorm. De brug van je neus is alleen een beetje kort, maar als je daar iets aan laat doen, zul je echt een geweldige schoonheid zijn!” Zou het hart van iemand die nooit iets van cosmetische chirurgie heeft willen weten, door deze woorden worden geraakt? Zijn dit verleidelijke woorden? Ben jij gevoelig voor deze verleiding? Ben je daar vatbaar voor? (Ja.) Zegt God zulke dingen? Is ook maar een greintje hiervan terug te vinden in de woorden van God waar we zojuist naar hebben gekeken? Zegt God wat Hij in Zijn hart denkt? Kan de mens door Zijn woorden in Gods hart kijken? (Ja.) Maar kon je in het hart van de slang kijken toen hij deze woorden tegen de vrouw sprak? Nee. En omdat de mensen onwetend waren, lieten zij zich gemakkelijk door de woorden van de slang verleiden en beetnemen. Kon jij de bedoelingen van Satan doorzien? Kon jij doorzien wat voor intentie achter zijn woorden schuilging? Kon jij zijn complot en zijn listige plannetje doorzien? (Nee.) Wat voor gezindheid spreekt uit de manier van spreken van Satan? Wat is de wezenlijke aard van Satan die je uit deze woorden kunt afleiden? Is hij geslepen? Oppervlakkig gezien lacht hij misschien naar je of toont hij geen enkele uitdrukking. Maar in zijn hart berekent hij hoe hij zijn doel kan bereiken, en wat dat doel is kun jij niet zien. Vervolgens word je verleid door alle beloften die hij je doet en door alle voordelen waarover hij spreekt. Je krijgt de indruk dat deze goed zijn en je hebt het idee dat wat hij zegt nuttiger en belangrijker is dan wat God zegt. Wordt de mens, wanneer dit gebeurt, dan geen onderdanige gevangene? Is de methode die Satan gebruikt dan niet duivels? Je laat toe dat je diep zinkt. Zonder dat Satan ook maar een vinger hoeft te bewegen, volg je hem maar al te graag op grond van deze twee zinnen en gehoorzaam je hem. Hij heeft zijn doel bereikt. Is zijn bedoeling niet duister? Toont Satan hiermee niet zijn ware gezicht? In Satans woorden kan de mens zijn duistere motieven, zijn verfoeilijke gelaat en zijn wezen ontwaren. Klopt dat? Wanneer we deze zinnen vergelijken, denk je op het eerste gezicht misschien dat de woorden van Jehova God saai, gewoontjes en alledaags zijn en dat het niet de moeite waard is daar verder aandacht aan te schenken. Dat deze woorden geen enkele aanleiding geven om Gods eerlijkheid te prijzen. Maar wanneer we Satans woorden en zijn verfoeilijke gelaat als contrast gebruiken, hebben deze woorden van God dan veel betekenis voor de mensen van vandaag? (Ja.) Door deze tegenpool als contrast te gebruiken, krijgt de mens besef van de zuivere onfeilbaarheid van God. Satans woorden, zijn motieven, bedoelingen en de wijze waarop hij spreekt – ze zijn allemaal onzuiver. Wat is het voornaamste kenmerk van zijn manier van spreken? Hij maakt gebruik van dubbelzinnigheden om je te verleiden zonder dat je het doorhebt en staat niet toe dat je ontdekt wat zijn doel is; hij zorgt ervoor dat je toehapt en dat je hem prijst en zijn merites bezingt. Hanteert Satan deze tactiek niet voortdurend? (Ja.) Laten we nu eens kijken naar de andere woorden en uitdrukkingen van Satan waaraan de mens zijn verfoeilijke gelaat kan herkennen. We gaan nog een paar andere verzen uit de Bijbel lezen.

3. Dialoog tussen Satan en Jehova God

Job 1:6-11 Op zekere dag verschenen de zonen van God voor Jehova. Satan was er ook bij. Jehova zei tegen Satan: “Waar kom je vandaan?” En Satan gaf Jehova als antwoord: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Daarop zei Jehova tegen Satan: “Heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Niemand op aarde is zoals hij, een volmaakt en oprecht man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het kwaad uit de weg.” Maar Satan zei tegen Jehova: “Job heeft niet voor niets ontzag voor God. Beschermt u hem, zijn familie en alles wat hij heeft niet aan alle kanten? U hebt het werk van zijn handen gezegend en zijn bezit breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand maar eens uit en tast alles aan wat hij heeft. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.”

Job 2:1-5 Op zekere dag verschenen de zonen van God weer voor Jehova. Satan was er ook weer bij en verscheen eveneens voor Jehova. Jehova zei tegen Satan: “Waar kom je vandaan?” En Satan gaf Jehova als antwoord: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Daarop zei Jehova tegen Satan: “Heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Niemand op aarde is zoals hij, een volmaakt en oprecht man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het kwaad uit de weg. Hij is nog even integer als altijd, hoewel jij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder reden te vernietigen.” Daarop zei Satan tegen Jehova: “Huid voor huid. Ja, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Maar raak hem maar eens aan met uw hand en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.”

Deze twee passages vormen een dialoog tussen God en Satan, waarin staat wat God zei en wat Satan zei. God sprak niet veel, maar heel eenvoudig. Kunnen we de heiligheid van God zien in Gods eenvoudige woorden? Sommigen zullen zeggen dat dit niet gemakkelijk is. Kunnen we dan het verfoeilijke karakter van Satan in zijn antwoorden zien? Laten we eerst eens kijken wat voor vraag Jehova God Satan stelde. “Waar kom je vandaan?” Is dit een duidelijke vraag? Zit daar een verborgen betekenis in? Nee; het is gewoon een duidelijke vraag. Als ik jullie zou vragen: “Waar kom je vandaan”, wat zouden jullie dan daarop antwoorden? Is het een moeilijke vraag om te beantwoorden? Zouden jullie zeggen: “Ik heb rondgezworven en rondgedoold”? (Nee.) Jullie zouden niet op deze manier antwoorden. Dus wat voor gevoel krijgen jullie wanneer je merkt dat Satan op die manier antwoordt? (Wij hebben het gevoel dat Satan dwaas en listig is.) Kun je nagaan wat voor gevoel ik krijg? Elke keer als ik deze woorden zie, voel ik walging, omdat hij spreekt zonder iets te zeggen. Gaf hij antwoord op Gods vraag? Zijn woorden waren geen antwoord, ze leidden nergens toe. Zij vormden geen antwoord op Gods vraag. “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Wat begrijp jij van deze woorden? Waar op aarde komt Satan vandaan? Hebben jullie een antwoord gekregen? (Nee.) Dit is de ‘briljante’ sluwheid van Satan: hij zorgt ervoor dat niemand kan ontdekken wat hij feitelijk zegt. Nadat je deze woorden hebt gehoord, heb je nog steeds geen idee wat hij heeft gezegd, maar hij is al klaar met zijn antwoord. Hij gelooft dat hij een perfect antwoord heeft gegeven. Wat voel jij dan? Walging? (Ja.) Nu begin je walging te voelen als reactie op deze woorden. Satans woorden hebben een bepaald kenmerk: je krabt je achter je oren van wat Satan zegt; de bron van zijn woorden zie je niet. Soms heeft Satan motieven en spreekt hij doelbewust, en soms wordt wat hij zegt gestuurd door zijn aard; zulke woorden uiten zich spontaan en komen rechtstreeks uit Satans mond. Satan weegt deze woorden niet lange tijd; integendeel, hij drukt ze uit zonder na te denken. Toen God vroeg waar hij vandaan kwam, antwoordde Satan met een paar onduidelijke woorden. Je voelt je erg verward en zult nooit precies weten waar hij vandaan komt. Zijn er onder jullie ook mensen die zo spreken? Wat voor manier van spreken is dit? (Het is dubbelzinnig zonder een bepaald antwoord te geven.) Met wat voor woorden kunnen we deze manier van spreken beschrijven? Het is afleidend en misleidend. Stel dat iemand niet aan anderen wil laten weten wat hij gisteren heeft gedaan. Je vraagt hem: “Ik heb je gisteren gezien. Waar ging je heen?” Zulke mensen vertellen je niet rechtstreeks waar ze heen zijn geweest. In plaats daarvan zeggen ze: “Wat een dag gisteren. Ik was zo moe!” Gaven ze antwoord op jouw vraag? Ja, maar dat is niet het antwoord dat je wilde. Dat is de ‘briljante’ tactiek van de mens. Je kunt nooit ontdekken wat ze bedoelen of de bron of intentie achter hun woorden waarnemen. Je weet niet wat ze proberen te vermijden, omdat ze in hun hart hun eigen verhaal hebben – dit is verraderlijk. Zijn er onder jullie ook mensen die vaak op deze manier spreken? (Ja.) Wat is dan jullie doel? Doen jullie dat de ene keer om jullie eigen belangen te beschermen, en de andere keer om jullie eigen trots, positie en imago te handhaven, om de geheimen van jullie privéleven te beschermen? Wat het doel ook is, het is niet te scheiden van jullie belangen, het is verbonden met jullie belangen. Is dit niet de aard van de mens? Iedereen met zo’n aard is nauw verwant aan Satan, zelfs als men geen familie van hem is. Dat kunnen we toch zeggen? Over het algemeen is dit gedrag weerzinwekkend en verfoeilijk. Jullie voelen nu zeker ook walging? (Ja.)

Laten we naar de volgende verzen kijken. Satan beantwoordt opnieuw de vraag van Jehova en zegt: “Job heeft niet voor niets ontzag voor God.” Hij heeft kritiek op het oordeel van Jehova over Job en deze aanval heeft een toon van vijandigheid. “Beschermt u hem, zijn familie en alles wat hij heeft niet aan alle kanten?” Zo kijkt Satan aan tegen de manier waarop Jehova met Job omgaat. Satan oordeelt als volgt: “U hebt het werk van zijn handen gezegend en zijn bezit breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand maar eens uit en tast alles aan wat hij heeft. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.” Satan spreekt altijd dubbelzinnig, maar hier spreekt hij heel resoluut. Deze zo resoluut uitgesproken woorden vormen echter een aanval, een godslastering en een rivaliteit met Jehova God, met God Zelf. Wat voelen jullie wanneer jullie dit horen? Voelen jullie afkeer? Doorzien jullie zijn bedoelingen? Ten eerste verwerpt hij de beoordeling die Jehova van Job geeft, namelijk dat Job ontzag heeft voor God en het kwaad mijdt. Vervolgens verwerpt hij alles wat Job zegt en doet, dat wil zeggen hij verwerpt zijn ontzag voor Jehova. Is dat een beschuldiging? Satan wijst met een beschuldigende vinger naar alles wat Jehova doet en zegt, verwerpt dat en trekt het in twijfel. Hij gelooft niet en zegt: “Als u zulke dingen zegt, hoe kan het dan dat ik dat niet heb gezien? U hebt hem zo gezegend, dan is het toch logisch dat hij ontzag voor u heeft?” Is dit niet een verwerping van alles wat God doet? Beschuldiging, verwerping, godslastering – zijn zijn woorden niet agressief? Brengen zij niet tot uitdrukking wat Satan in zijn hart werkelijk denkt? Deze woorden zijn beslist niet hetzelfde als de woorden die we juist hebben gelezen: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Ze zijn compleet anders. Met deze woorden laat Satan zien hoe hij tegenover God staat en hoe hij Jobs ontzag voor God in zijn hart minacht. Wanneer dit gebeurt, komen zijn boosaardigheid en slechte aard volledig aan het licht. Hij heeft een hekel aan mensen die ontzag voor God hebben en het kwaad mijden, en nog meer heeft hij een hekel aan Jehova omdat Hij de mens zegent. Hij wil deze gelegenheid benutten om Job te vernietigen, die God met Zijn eigen hand heeft opgericht, om hem te ruïneren. Daarom zegt hij: “U zegt dat Job ontzag voor u heeft en het kwaad mijdt. Ik zie dat anders.” Hij gebruikt diverse manieren om Jehova te provoceren en in verzoeking te brengen en gebruikt ook diverse manieren om te zorgen dat Jehova God Job aan Satan overlevert zodat Satan hem doelbewust kan bedriegen, schade kan berokkenen en kan manipuleren. Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om deze man die in Gods ogen rechtvaardig en onberispelijk is, te gronde te richten. Doet hij dat in een opwelling? Nee. Hij heeft dat al lange tijd voorbereid. Wanneer God werk verricht, voor een persoon zorgt en naar deze persoon kijkt, en wanneer Hij die persoon een gunst bewijst en hem goedkeurt, zit Satan ook dicht achter hem en probeert hij die persoon te bedriegen en hem kwaad te berokkenen. Als God deze persoon wil verwerven, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal daarbij allerlei kwaadaardige listen inzetten om het werk van God te tarten, te verstoren en te benadelen, om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is dat doel? Hij wil niet dat God iemand voor Zich wint; hij wil het eigendom weggrissen van al degenen die God voor Zich wil winnen, hen controleren en de leiding over hen nemen zodat ze hem aanbidden en samen met hem kwade dingen doen en zich tegen God verzetten. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan? Jullie zeggen vaak dat Satan heel kwaadaardig, heel slecht is, maar hebben jullie dat ook gezien? Jullie kunnen zien hoe slecht de mensheid is; jullie hebben niet gezien hoe slecht de echte Satan is. Maar toch hebben jullie duidelijk gezien hoe slecht Satan was in het geval van Job. Deze kwestie heeft het verfoeilijke gelaat van Satan en zijn wezen heel duidelijk gemaakt. Met het oorlog voeren tegen God en het achtervolgen van God is het Satans bedoeling om al het werk dat God wil doen te vernietigen, om al degenen die God wil winnen te bezetten en te beheersen, om degenen die God wil winnen volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt – dat is zijn doel. En wat doet God? God zegt slechts één simpele zin in deze passage; er is nergens opgetekend dat God verder nog iets doet, maar er zijn aanmerkelijk meer vermeldingen van de dingen die Satan doet en zegt. In het tweede Bijbelgedeelte vroeg Jehova Satan: “Waar kom je vandaan?” Wat is Satans antwoord? (Het is nog steeds: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.”) Het is nog steeds die zin. Hoe is dat Satans motto, Satans meesterwerk geworden? Is Satan niet verachtelijk? Eenmaal deze weerzinwekkende zin uitspreken, is voldoende. Waarom komt Satan steeds weer met deze zin aanzetten? Hieruit blijkt één ding: de aard van Satan verandert niet. Satan kan geen gebruik maken van valse schijn om zijn lelijke gezicht te verbergen. God stelt hem een vraag en dan antwoordt hij op zo’n manier, laat staan hoe hij mensen behandelt! Hij is niet bang voor God, hij heeft geen ontzag voor God en hij is niet gehoorzaam aan God. En dus waagt hij het zich moedwillig arrogant tegenover God te gedragen, dezelfde woorden te gebruiken om Gods vraag mee af te schepen, herhaaldelijk hetzelfde antwoord op Gods vraag te geven en te proberen met dit antwoord God in verwarring te brengen – dat is het lelijke gezicht van Satan. Hij gelooft niet in de almacht van God, hij gelooft niet in het gezag van God en is zeker niet bereid om zich gehoorzaam onder de heerschappij van God te stellen. Hij verzet zich voortdurend tegen God, trekt ten strijde tegen alles wat God doet en probeert alles wat God doet te ondermijnen – dat is zijn kwaadaardige doel.

In het zesduizend jaar durende managementplan van God staan deze twee passages in het boek Job waarin Satan een aantal dingen zegt en doet, model voor zijn verzet tegen God; hier toont Satan zijn ware gezicht. Heb jij Satans woorden en daden in het echte leven gezien? Wanneer je deze ziet, is het mogelijk dat je ze niet opvat als dingen die door Satan worden gesproken, maar als dingen die door de mens worden gesproken. Wat verbeelden zulke dingen wanneer zij door de mens worden gesproken? Zij verbeelden Satan. Zelfs als je het herkent, heb je nog niet door dat het in werkelijkheid Satan is die spreekt. Maar hier en nu heb je overduidelijk gezien wat Satan zelf heeft gezegd. Je hebt nu een overduidelijk, glashelder besef van het verfoeilijke gelaat en de slechtheid van Satan. Zijn deze beide passages die Satan gesproken heeft, van belang voor de mensen van vandaag om de aard van Satan te leren kennen? Is het de moeite waard deze beide passages te belichten zodat de mensheid vandaag het verfoeilijke gezicht van Satan, het oorspronkelijke, ware gezicht van Satan kan herkennen? Hoewel een dergelijke formulering wellicht niet erg passend lijkt, kan zij toch als nauwkeurig worden beschouwd. Ik kan het alleen maar op deze manier verwoorden en als jullie het kunnen begrijpen, is dat voldoende. Steeds opnieuw trekt Satan ten strijde tegen de dingen die Jehova doet en strooit hij met beschuldigingen als het gaat om Jobs ontzag voor Jehova. Hij probeert Jehova God via diverse methoden uit te dagen en Jehova zo ver te krijgen dat Hij hem toestaat Job in verzoeking te brengen. Zijn woorden vormen daarom een enorme provocatie. Vertel mij nu eens: wanneer Satan deze woorden heeft gesproken, kan God dan duidelijk zien wat Satan wil doen? (Ja.) In Gods hart, kan deze man, Job, naar wie God kijkt – deze dienaar van God, die God als een rechtvaardig, onberispelijk man beschouwt – kan hij deze vorm van verzoeking weerstaan? (Ja.) Waarom is God daar zo zeker van? Onderzoekt God altijd het hart van de mens? (Ja.) Kan Satan het hart van de mens onderzoeken? Satan kan dat niet. Al kan Satan het hart van de mens zien, door zijn kwaadaardige aard kan hij nooit geloven dat heiligheid heiligheid is en dat smerigheid smerigheid is. De kwaadaardige Satan kan nooit iets koesteren dat heilig, rechtvaardig of glansrijk is. Satan kan niet anders dan zich alle mogelijke moeite getroosten om te handelen vanuit zijn aard, vanuit zijn slechtheid en vanuit de methoden die hij hanteert. Zelfs in de wetenschap dat hij door God gestraft of vernietigd wordt, aarzelt hij niet om zich koppig tegen God te verzetten – dit is het kwaad, dit is de aard van Satan. Dus in deze passage zegt Satan: “Huid voor huid. Ja, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Maar raak hem maar eens aan met uw hand en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.” Satan denkt dat de mens ontzag heeft voor God, omdat hij zoveel mooie dingen van God heeft gekregen. De mens ontvangt mooie dingen van God, daarom zegt hij dat God goed is. Maar alleen omdat de mens zoveel mooie dingen ontvangt, kan hij op deze wijze ontzag voor God hebben, niet omdat God goed is: wanneer God hem deze mooie dingen afneemt, zal hij God de rug toekeren. Vanwege zijn kwaadaardige aard gelooft Satan niet dat een mens in zijn hart waarachtig ontzag voor God kan hebben. Vanwege zijn kwaadaardige aard weet hij niet wat heiligheid en nog minder wat ontzagvolle eerbied is. Hij weet niet wat het is om God te gehoorzamen of om ontzag voor God te hebben. Omdat hijzelf geen ontzag voor God heeft, denkt hij dat de mens ook geen ontzag voor God kan hebben, dat dit onmogelijk is. Vertel me, is Satan niet slecht? Met uitzondering van onze kerk, gelooft niet één van de verschillende godsdiensten en denominaties of religieuze en maatschappelijke groepen in het bestaan van God, laat staan dat ze geloven dat God vlees is geworden en bezig is het oordeelswerk te verrichten en dus denken ze dat waar jij in gelooft, niet God is. Een seksueel losbandige man kijkt om zich heen en ervaart dat alle anderen ook losbandig zijn, net als hij. Een man die de hele tijd liegt, kijkt om zich heen en ervaart dat niemand eerlijk is en dat iedereen leugens vertelt. Een slecht man ervaart iedereen als slecht en wil iedereen die hij ziet, bestrijden. Terwijl mensen die relatief eerlijk zijn, iedereen als eerlijk ervaren en dus altijd bedrogen en voor de gek gehouden worden, en ze kunnen daar niets tegen doen. Ik geef deze voorbeelden om jullie meer zekerheid te verschaffen: Satans boosaardige aard is geen tijdelijke opwelling of iets wat door zijn omgeving wordt veroorzaakt. Die is evenmin een tijdelijke manifestatie die haar oorzaak vindt in een bepaalde reden of achtergrond. Absoluut niet! Hij moet zo wel zijn! Hij is niet in staat iets goeds te doen. Zelfs wanneer hij iets aangenaams zegt, is dat alleen maar om je te verleiden. Hoe aangenamer, tactvoller en vriendelijker zijn woorden zijn, hoe kwaadaardiger zijn duistere bedoelingen achter deze woorden. Wat voor gezicht, wat voor aard toont Satan volgens jou in deze beide passages? (Geslepen, kwaadaardig en slecht.) Zijn voornaamste karaktertrek is slechtheid, vooral slechtheid en kwaadaardigheid.

Tot zover over Satan. Laten we weer over onze God spreken. Tijdens Gods zesduizend jaar durende managementplan zijn er maar heel weinig rechtstreekse woorden van God in de Bijbel opgetekend, en wat er is opgetekend, is heel eenvoudig. Laten we bij het begin beginnen. God schiep de mens en heeft sindsdien steeds sturing gegeven aan het leven van de mens. Of Hij de mens nu zegent, hem de wetten en Zijn geboden geeft of de diverse regels voor het leven bepaalt, weten jullie wat voor bedoeling God daarmee heeft? Ten eerste, kunnen jullie met zekerheid zeggen dat alles wat God doet, ten bate van de mensheid is? Misschien vinden jullie dat deze zin nogal algemeen en zonder inhoud is, maar iets specifieker gezegd, heeft alles wat God doet tot doel de mens te helpen een normaal leven te leiden. Of het er nu om gaat dat de mens zich aan Zijn regels of Zijn wetten houdt, God wil dat de mens Satan niet aanbidt en niet door Satan schade wordt berokkend; dit is uiterst essentieel en werd meteen vanaf het begin als doel gesteld. Meteen in het begin, toen de mens Gods wil niet begreep, gaf Hij enkele eenvoudige wetten en regels en stelde Hij allesomvattende bepalingen op. Deze bepalingen zijn eenvoudig, maar de wil van God ligt daarin besloten. God voedt en koestert de mensheid en heeft haar bijzonder lief. Kunnen we dus zeggen dat Zijn hart heilig is? Kunnen we zeggen dat Zijn hart rein is? (Ja.) Heeft God ook maar enige verborgen bedoelingen? (Nee.) Is dit streven van Hem dus juist en positief? In de loop van Gods werk, hebben al Zijn bepalingen een positief effect op de mens en tonen ze hem de weg. Heeft God ooit zelfzuchtige gedachten? Heeft God enige bijbedoeling als het om de mens gaat, of wil Hij de mens op een bepaalde manier gebruiken? Beslist niet. God doet wat Hij zegt en zo denkt Hij ook in Zijn hart. Er zijn geen gemengde bedoelingen, geen zelfzuchtige gedachten. Hij doet niets voor Zichzelf, maar absoluut alles voor de mens, zonder voor Zichzelf doelen te stellen. Hoewel Hij plannen en bedoelingen voor de mens heeft, doet Hij niets voor Zichzelf. Alles wat Hij doet, is louter bestemd voor de mensheid, om de mensheid te beschermen en om te voorkomen dat de mensheid op een dwaalspoor terechtkomt. Is dit geen toegenegen hart? Kun je ook maar een greintje van dit toegenegen hart in Satan zien? Je kunt geen greintje hiervan in Satan zien; helemaal niets. Alles wat God doet, wordt op natuurlijke wijze geopenbaard. Als we kijken naar de manier waarop God werkt, hoe werkt Hij dan? Neemt God deze wetten en Zijn woorden en bindt Hij ze stevig vast om het hoofd van iedereen, zoals bij de band-aantrekkende betovering,[a] waaraan Hij ieder mens onderwerpt? Werkt Hij op die manier? (Nee.) Hoe werkt God dan wel? Uit Hij dreigementen? Draait Hij om dingen heen wanneer Hij tot jullie spreekt? (Nee.) Wanneer je niet begrijpt wat de waarheid is, hoe leidt God je dan? Hij laat een licht op jou schijnen en vertelt je duidelijk dat deze handelwijze niet in overeenstemming is met de waarheid, en wat je moet doen. Wat voor relatie heb jij volgens jou met God op grond van de manieren waarop God werkt? Heb je het gevoel dat God niet bereikt kan worden? (Nee.) Hoe voel je je dan wanneer je deze manieren ziet waarop God werkt? Gods woorden zijn bijzonder echt, en Zijn relatie met de mens is bijzonder normaal. God is buitengewoon dichtbij je; er is geen afstand tussen jou en God. Wanneer God je leidt, wanneer Hij voor je zorgt, je helpt en je steunt, voel je Gods vriendelijkheid en Zijn eerbiedwaardigheid. Je voelt hoe geweldig en hoe warm Hij is. Maar wanneer God je berispt vanwege je verdorvenheid of wanneer Hij je oordeelt en disciplineert omdat je tegen Hem in opstand bent gekomen, hoe doet God dat dan? Berispt Hij jou met woorden? Disciplineert Hij je via je omgeving en via mensen, zaken en dingen? (Ja.) Tot hoever gaat die disciplinering? Bereikt die hetzelfde niveau als waarop Satan de mens schade berokkent? (Nee, die bereikt een niveau dat de mens kan verdragen.) God werkt op een zachte, delicate, liefdevolle en zorgzame manier, die precies op maat en adequaat is. Het bezorgt je geen intense emoties als: “God moet me dit laten doen” of “God moet me dat laten doen”. God geeft je nooit dat soort intense mentaliteit of intense gevoelens die dingen ondraaglijk maken. Is dat niet zo? Hoe voel je je dan, zelfs wanneer je Gods woorden van oordeel en tuchtiging accepteert? Wanneer je het gezag en de macht van God ervaart, hoe voel je je dan? Voel je dat God goddelijk en onaantastbaar is? Voel je je op zulke momenten verwijderd van God? Voel je angst voor God? Nee, in plaats daarvan voel je ontzagvolle eerbied voor God. Voelen mensen al deze dingen niet vanwege Gods werk? Zouden ze deze gevoelens hebben als het Satan was die werkte? Beslist niet. God gebruikt Zijn woorden, Zijn waarheid en Zijn leven om voortdurend de mens te voorzien en hem te ondersteunen. Wanneer de mens zwak is, wanneer de mens zich terneergeslagen voelt, spreekt God beslist niet op barse toon: “Voel je niet terneergeslagen. Waarom ben je terneergeslagen? Waarom ben je zwak? Wat is de reden dat je zwak bent? Je bent altijd zo zwak en altijd zo negatief! Wat heeft het nog voor zin om te leven? Sterf toch!” Werkt God op deze manier? (Nee.) Heeft God het gezag om op deze manier te handelen? Ja, dat heeft Hij. Toch handelt God niet op deze manier. De reden dat God niet op deze manier handelt, houdt verband met Zijn wezen, het wezen van de heiligheid van God. Zijn liefde voor de mens, hoe Hij de mens koestert en voor hem zorgt, kan niet helder in een of twee zinnen worden uitgedrukt. Het is niet iets wat wordt veroorzaakt door het pochen van de mens, maar iets wat God in praktijk brengt; het is de openbaring van Gods wezen. Kan de mens door alle manieren waarop God werkt, de heiligheid van God ontwaren? In alle manieren waarop God werkt, waaronder Gods goede bedoelingen, waaronder datgene wat God met betrekking tot de mens wil bewerkstelligen, waaronder de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, het soort werk dat Hij doet, hetgeen Hij wil dat de mens begrijpt – heb je daarin ooit enige slechtheid of listigheid in Gods goede bedoelingen ontwaard? (Nee.) Kunnen we dus in alles wat God doet, in alles wat God zegt, in alles wat Hij in Zijn hart denkt, en in het hele wezen van God dat Hij openbaart, God heilig noemen? (Ja.) Heeft ooit een mens deze heiligheid in de wereld of in zichzelf gezien? Behalve in God, heb je deze ooit in een mens of in Satan gezien? (Nee.) Kunnen we op grond van wat we tot dusver hebben besproken, God de unieke, heilige God Zelf noemen? (Ja.) Alles wat God de mens geeft, waaronder de woorden van God, de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, wat God de mens vertelt, waar God de mens op wijst, wat Hij adviseert en stimuleert, het komt allemaal voort uit één wezenlijke eigenschap: het komt voort uit de heiligheid van God. Als er niet zo’n heilige God zou bestaan, zou geen mens Zijn plaats kunnen innemen om het werk te doen dat Hij doet. Hebben jullie er ooit over nagedacht in wat voor staat jullie je vandaag allemaal zouden bevinden als God deze mensen volledig zou hebben overgeleverd aan Satan? Zouden jullie dan allemaal hier zitten, ongeschonden en intact? Zouden jullie ook zeggen: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken”? Zouden jullie zo onbeschaamd zijn, zo zeker van jezelf en vol poeha, dat jullie zulke woorden zouden spreken en schaamteloos tegenover God zouden opscheppen? Absoluut! Uit de houding van Satan jegens mensen kunnen zij opmaken dat Satans aard en wezen totaal anders zijn dan die van God. Welke wezenlijke eigenschap van Satan staat tegenover de heiligheid van God? (Zijn slechtheid.) Satans slechte aard staat tegenover de heiligheid van God. De reden dat de meeste mensen deze uitdrukking van God en dit wezen van Gods heiligheid niet herkennen, is dat zij onder het domein van Satan leven, binnen de verdorvenheid van Satan en binnen de levende omheining van Satan. Ze weten niet wat heiligheid is of hoe ze heiligheid moeten omschrijven. Zelfs wanneer je Gods heiligheid waarneemt, kun je deze nog niet met zekerheid als de heiligheid van God omschrijven. Dit is een leemte in de kennis die de mens heeft van de heiligheid van God.

Waardoor wordt Satans werk aan de mens gekenmerkt? Jullie zouden dit uit eigen ervaring moeten kunnen leren – Satans meest typerende karaktertrek, datgene wat hij bij herhaling doet en bij iedere afzonderlijke persoon probeert uit te halen. Misschien kunnen jullie deze karaktertrek niet zien, waardoor jullie niet voelen dat Satan zo angstaanjagend en verachtelijk is. Weet iemand wat deze karaktertrek is? (Hij verleidt en verlokt de mens.) Inderdaad; dat zijn een aantal manieren waarop die karaktertrek tot uiting komt. Bovendien is het zo, dat Satan de mens misleidt, aanvalt en beschuldigt – dat zijn allemaal uitingen. Is er nog meer te noemen? (Hij vertelt leugens.) Liegen en bedriegen is de gewoonste zaak van de wereld voor Satan. Dit soort dingen doet hij vaak. Er dan hebben we ook nog dat hij links en rechts mensen commandeert, hen ophitst, hen dwingt dingen te doen, hen dingen beveelt, en met geweld bezit van hen neemt. Nu zal ik jullie iets beschrijven waarvan jullie haren recht overeind gaan staan, maar dat doe ik niet om jullie bang te maken. God werkt aan de mens en God koestert de mens zowel in Zijn houding als in Zijn hart. Anderzijds koestert Satan de mens totaal niet en bedenkt voortdurend hoe hij de mens schade kan berokkenen. Klopt dat? Wanneer hij bedenkt hoe hij de mens schade kan berokkenen, verkeert hij dan in een fanatieke geestesgesteldheid? (Ja.) Dus ten aanzien van Satans werk aan de mens, heb ik twee zinnen waarmee het kwaad en de boosaardigheid van Satan uitvoerig kunnen worden beschreven en waardoor jullie werkelijk kunnen weten hoe verachtelijk Satan is: Satan wil altijd met geweld in ieder mens wonen en hem in bezit nemen, zodat hij volledige controle over de mens krijgt en de mens schade kan berokkenen. Op die manier bereikt hij zijn doel en wilde ambities. Wat betekent ‘met geweld in iemand wonen’? Gebeurt het met jouw toestemming of zonder jouw toestemming? Gebeurt het met jouw medeweten of zonder jouw medeweten? Het gebeurt volledig zonder jouw medeweten! In situaties waarin jij je er niet van bewust bent, mogelijk wanneer hij niets heeft gezegd of niets heeft gedaan, wanneer er geen vooronderstelling of context is, is hij om je heen, rondom jou. Hij speurt naar een geschikt moment en gaat dan met geweld in je wonen en je in bezit nemen. Op die manier bereikt hij zijn doel: hij krijgt volledig controle over jou en berokkent je schade. Deze intentie en dit gedrag zijn bijzonder kenmerkend in de strijd die Satan om de mens voert met God. Wat voelen jullie wanneer jullie dit horen? (Wij voelen schrik en angst in ons hart.) Voelen jullie walging? (Ja.) Wanneer jullie walging voelen, vinden jullie Satan dan schaamteloos? Wanneer jullie Satan schaamteloos vinden, voelen jullie dan walging jegens mensen in jullie omgeving die altijd controle over jullie willen hebben, die wilde ambities hebben als het gaat om hun status en hun belangen? (Ja.) Welke methoden hanteert Satan om met geweld de mens in bezit te nemen en in hem te gaan wonen? Is dat duidelijk voor jullie? Wanneer jullie deze beide termen, ‘met geweld inwonen’ en ‘in bezit nemen’, aanhoren, krijgen jullie een gevoel van walging en kunnen jullie het boosaardige in deze woorden aanvoelen. Zonder jouw toestemming of medeweten neemt Satan jou onder dwang in bezit, gaat hij in je wonen en verderft hij jou. Wat proef je in je hart? Voel je afschuw en walging? (Ja.) Als het gaat om deze manier van werken van Satan voel je afkeer en walging. Wat voor gevoel heb je dan jegens God? (Dankbaarheid.) Dankbaarheid omdat God je heeft gered. Heb je nu, op dit moment, het verlangen of de wil om God de leiding over je leven te geven en je volledig onder Zijn heerschappij te plaatsen? (Ja.) Tegen welke achtergrond? Zeg je ja omdat je bang bent dat Satan met geweld in jou gaat wonen en je in bezit neemt? (Ja.) Zo’n mentaliteit mag je niet hebben, dat is niet goed. Wees niet bang, God is hier. Er is niets om bang te zijn. Wanneer je eenmaal hebt begrepen wat het wezenlijk boosaardige karakter van Satan inhoudt, moet je een meer nauwkeurig inzicht hebben in Gods liefde, Gods goede bedoelingen, Gods compassie en verdraagzaamheid jegens de mens en Zijn rechtvaardige gezindheid. Of je moet deze sterker koesteren. Satan is bijzonder verachtelijk, maar als dat je nog steeds niet inspireert om God lief te hebben en op God te vertrouwen, wat voor persoon ben je dan? Ben je bereid om toe te laten dat Satan je zoveel schade berokkent? Nadat we het kwaadaardige en verfoeilijke karakter van Satan hebben gezien, draaien we ons om en kijken we vervolgens naar God. Is je kennis van God nu veranderd? Kunnen we zeggen dat God heilig is? Kunnen we zeggen dat God zonder gebreken is? ‘God is unieke heiligheid’ – kan God het gewicht van deze titel dragen? (Ja.) Is het in de wereld en te midden van alle dingen die bestaan, dan niet alleen God Zelf die volgens dit begrip kan leven dat de mens van God heeft? (Ja.) Wat geeft God de mens dan precies? Geeft Hij je alleen een beetje zorg en aandacht wanneer je niet oplet? Wat heeft God de mens gegeven? God heeft de mens leven, heeft de mens alles gegeven en doet dat onvoorwaardelijk zonder iets te vragen, zonder enige bijbedoeling. Met de waarheid, Zijn woorden en Zijn leven leidt en begeleidt Hij de mens, behoedt Hij de mens voor de schade die Satan berokkent, voor de verzoekingen van Satan, voor de verleiding van Satan en biedt Hij de mens de mogelijkheid een helder besef te krijgen van de boosaardige aard van Satan en zijn verfoeilijke gezicht. Is Gods liefde en zorg voor de mensheid waarachtig? Kan een ieder van jullie deze ervaren? (Ja.)

Kijk eens terug op jullie leven tot nu toe en ga na wat God allemaal voor jou heeft gedaan in alle jaren dat je in Hem geloofde. Of je het nu sterk voelt of niet: was het niet hoogst noodzakelijk? Was het niet datgene wat je het meest nodig had? (Ja.) Is dit geen waarheid? Is dit geen leven? (Ja.) Heeft God je ooit verlichting geschonken en je vervolgens gevraagd Hem iets te geven in ruil voor al die dingen die Hij jou heeft gegeven? (Nee.) Wat is Gods doel dan? Waarom doet God dit? Streeft God er ook naar om in jou te wonen? (Nee.) Wil God Zijn troon in het hart van de mens bestijgen? (Ja.) Wat is dan het verschil tussen het bestijgen door God van Zijn troon en het met geweld tot inwoning overgaan door Satan? God wil het hart van de mens winnen, Hij wil in het hart van de mens wonen – wat betekent dit? Betekent dit dat God de mens tot Zijn marionetten, Zijn machines wil maken? (Nee.) Wat is Gods doel dan wel? Is er een verschil tussen de wens van God om in het hart van de mens wonen, en de actie van Satan, die met geweld in de mens gaat wonen en hem in bezit neemt? (Ja.) Wat is het verschil? Kunnen jullie me dat duidelijk vertellen? (Satan doet dit door middel van dwang terwijl God de mens dit op vrijwillige basis laat doen.) Is dit het verschil? Wat voor nut heeft jouw hart voor God? En waarom wil Hij trouwens in je wonen? Wat betekent volgens jullie ‘God woont in het hart van de mens’? We moeten God hier wel recht doen, anders begrijpen mensen het steeds verkeerd en denken ze: “God wil altijd in mij wonen. Waarom wil Hij in mij wonen? Ik wil niet worden bewoond, ik wil gewoon mezelf zijn. Jullie zeggen dat Satan in mensen woont, maar God woont ook in mensen: is dat niet hetzelfde? Ik wil niet dat iemand in mij woont. Ik ben mezelf!” Wat is hier het verschil? Denk daar maar even over na. Ik vraag jullie: is ‘God woont in mensen’ een holle frase? Betekent Gods inwoning van de mens dat Hij leeft in je hart en elk woord dat jij spreekt en elke beweging die jij maakt, bepaalt? Als Hij je opdraagt te gaan zitten, durf je dan niet te gaan staan? Als Hij je opdraagt naar het oosten te gaan, durf je dan niet naar het westen te gaan? Ziet inwoning er ongeveer zo uit? (Nee, zo ziet het er niet uit. God wil dat de mens naleeft wat God heeft en is.) Wat is het beoogde effect op de mens van alle woorden die Hij heeft gesproken in al de jaren dat God de mens heeft beheerd, tijdens Zijn werk aan de mens tot nu toe in deze laatste fase? Dat de mens naleeft wat God heeft en is? Wanneer we kijken naar de letterlijke betekenis van ‘God woont in het hart van de mens’, lijkt het erop dat God het hart van de mens neemt en daarin Zijn intrek neemt, daarin woont en er nooit meer uit weggaat; Hij wordt de baas over de mens, en is in staat om over het hart van de mens te heersen en het naar believen naar Zijn hand te zetten, zodat de mens alles moet doen waartoe God hem opdracht geeft. In deze betekenis zou het de schijn hebben alsof iedere persoon God zou kunnen worden en in het bezit zou kunnen komen van Zijn wezen en gezindheid. Kan de mens in dit geval ook de daden van God verrichten? Kan ‘inwoning’ zo worden uitgelegd? (Nee.) Hoe dan wel? Ik vraag jullie: vormen alle woorden en de waarheid die God de mens aanreikt, een openbaring van het wezen van God en wat Hij heeft en is? (Ja.) Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar zijn alle woorden die God de mens aanreikt, bedoeld om door God Zelf in praktijk te worden gebracht, om deze Zelf te bezitten? Denk daar maar even over na. Wanneer God de mens oordeelt, waarom doet Hij dat dan? Waar kwamen deze woorden vandaan? Wat is de inhoud van de woorden die God spreekt wanneer Hij de mens oordeelt? Waarop zijn zij gebaseerd? Zijn zij gebaseerd op de verdorven gezindheid van de mens? (Ja.) Is het effect van Gods oordeel over de mens gebaseerd op het wezen van God? (Ja.) Is Gods inwoning in de mens dan een holle frase? Absoluut niet. Waarom zegt God deze woorden dan tot de mens? Wat is Zijn doel bij het uitspreken van deze woorden? Wil Hij deze woorden gebruiken om die door te laten gaan voor het leven van de mens? (Ja.) God wil alles van deze waarheid die Hij in deze woorden gesproken heeft, gebruiken om die door te laten gaan voor het leven van de mens. Wanneer de mens al deze waarheid en het woord van God aanneemt en deze in zijn eigen leven transformeert, kan de mens dan God gehoorzamen? Kan de mens dan ontzag hebben voor God? Kan de mens dan het kwaad mijden? Kan de mens zich, wanneer hij dit punt heeft bereikt, dan onderwerpen aan Gods soevereiniteit en plannen? Bevindt de mens zich dan in een positie om zich aan het gezag van God te onderwerpen? Wanneer mensen als Job of Petrus aan het eind van hun weg zijn gekomen, wanneer we kunnen zeggen dat hun leven het volwassen stadium heeft bereikt, wanneer zij een werkelijk begrip van God hebben – kan Satan hen dan nog steeds op een dwaalspoor brengen? Kan Satan dan nog steeds in hen wonen? Kan Satan hen nog steeds met geweld in bezit nemen? (Nee.) Wat is dit voor persoon? Is dit iemand die God volledig voor Zich heeft gewonnen? (Ja.) Hoe kijk je op dit betekenisniveau aan tegen een dergelijke persoon die God volledig voor Zich heeft gewonnen? Voor God geldt dat Hij in zo’n situatie al in het hart van deze persoon is gaan wonen. Maar wat voelt deze persoon? Worden het woord van God, Gods gezag en Gods weg leven in de mens en vervult dit leven het hele wezen van de mens, en is zijn wezen en wat hij naleeft, dan voldoende om God tevreden te stellen? Woont God op dit moment in het hart van de mensheid, wat Hem betreft? (Ja.) Wat voor inzicht hebben jullie nu als het gaat om dit betekenisniveau? Is het Gods Geest die in jou woont? (Nee, het is het woord van God dat in ons woont.) Het is de weg van God en het woord van God dat jouw leven is geworden, en het is de waarheid die jouw leven is geworden. Dan heeft de mens het leven dat van God komt, maar we kunnen niet zeggen dat dit leven Gods leven is. Met andere woorden, we kunnen niet zeggen dat het leven dat de mens uit het woord van God moet afleiden, Gods leven is. Hoe lang de mens God ook volgt, hoeveel woorden de mens ook van God ontvangt, de mens kan nooit God worden. Zelfs als God op een dag zou zeggen: “Ik woon in je hart, nu bezit je mijn leven”, zou je dan het gevoel hebben dat je God bent? (Nee.) Wat zou je dan wel worden? Zou je God niet volledig gehoorzamen? Zou je hart niet gevuld zijn met het leven dat God je heeft gegeven? Dat is wat er normaal gesproken gebeurt wanneer God in het hart van de mens woont. Dat is een feit. Kan de mens vanuit dit perspectief beschouwd God worden? Wanneer de mens de werkelijkheid van de woorden van God kan naleven en iemand wordt die God vreest en het kwaad mijdt, kan de mens dan de levensessentie en de heiligheid van God bezitten? Beslist niet. Wat er ook gebeurt, de mens is nog steeds mens, alles welbeschouwd. Je bent een schepsel; wanneer je van God het woord van God en Gods weg hebt ontvangen, bezit je alleen het leven dat uit de woorden van God voortvloeit, word je iemand die door God geprezen wordt, maar je zult nooit de levensessentie van God bezitten, laat staan de heiligheid van God.

Laten we teruggaan naar ons onderwerp. Ik heb jullie een vraag gesteld – is Abraham heilig? Is Job heilig? (Nee.) Deze ‘heiligheid’ staat voor het wezen en de gezindheid van God, en de mens schiet sterk tekort. De mens bezit niet Gods wezen of Gods gezindheid. Zelfs wanneer de mens alles van Gods woorden heeft ervaren en met de realiteit daarvan is toegerust, kan de mens nog steeds nooit in het bezit zijn van Gods heilige wezen; een mens is een mens. Dat begrijpen jullie, hè? Hoe leggen jullie de zin ‘God woont in het hart van de mens’ nu uit? (Gods woorden, Gods weg en Zijn waarheid worden het leven van de mens.) Deze woorden zitten er nu goed in. Ik hoop dat jullie ze beter begrijpen. Sommige mensen zullen misschien vragen: “Waarom zijn Gods boodschappers en engelen niet heilig?” Wat is jullie idee daarover? Misschien hebben jullie daar nog nooit over nagedacht. Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven: wanneer je een robot aanzet, kan hij dansen en spreken en je kunt begrijpen wat hij zegt. Je kunt hem leuk en levenslustig noemen, maar hij zal het niet begrijpen omdat hij geen leven heeft. Wanneer je hem uitzet, kan hij dan nog steeds bewegen? Wanneer deze robot wordt geactiveerd, kun je zien dat hij leuk en levenslustig is. Je beoordeelt hem, diepgaand of oppervlakkig, maar je kunt hoe dan ook zien dat hij beweegt. Maar heeft hij nog een karakter, wanneer je hem uitzet? Bezit hij dan nog enige vorm van zijn? Begrijp je wat ik bedoel? Ofwel: al kan deze robot bewegen en stoppen, je kunt nooit zeggen dat hij een vorm van zijn bezit. Dat is toch een feit? We zullen het hierbij laten. Het is voldoende dat jullie een algemeen begrip van de betekenis hebben. Laten we nu onze communicatie afsluiten. Tot ziens!

17 december 2013

Voetnoot:

a. De “band-aantrekkende betovering” is een betovering die door de monnik Tang Sanzang werd gebruikt in de Chinese roman ‘Reis naar het Westen’. Hij maakt gebruik van deze betovering om Sun Wukong onder controle te brengen door de metalen band om diens hoofd strakker aan te trekken waardoor hij hem acute hoofdpijn bezorgt en hem daardoor onder zijn controle brengt. Het is een metafoor geworden om iets mee te beschrijven waardoor iemand ergens aan vast komt te zitten.

Vorige: God Zelf, de unieke III

Volgende: God Zelf, de unieke V

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek