God Zelf, de unieke V

Gods heiligheid (II)

Broeders en zusters, laten we vandaag een lofzang zingen. Kies er een waar jullie van houden en die jullie al regelmatig hebben gezongen. (We zouden graag een lofzang willen zingen op Gods woord: ‘Zuivere liefde zonder smet’.)

1. ‘Liefde’ verwijst naar een emotie die puur en vlekkeloos is, waarbij het hart wordt gebruikt om lief te hebben, te voelen en attent te zijn. In de liefde zijn er geen voorwaarden, geen barrières en geen afstandelijkheid. In de liefde is er geen achterdocht, geen bedrog en geen sluwheid. In de liefde is er geen afstandelijkheid en is er niets onzuivers. Als je liefhebt dan zul je niet bedriegen, klagen, verraden, rebelleren, dwingen, of proberen iets te winnen of om een bepaalde hoeveelheid te verkrijgen.

2. ‘Liefde’ verwijst naar een emotie die puur en vlekkeloos is, waarbij het hart wordt gebruikt om lief te hebben, te voelen en attent te zijn. In de liefde zijn er geen voorwaarden, geen barrières en geen afstandelijkheid. In de liefde is er geen achterdocht, geen bedrog en geen sluwheid. In de liefde is er geen afstandelijkheid en is er niets onzuivers. Als je liefhebt, dan zul je je graag opofferen en ontberingen verdragen, en zul je verenigbaar worden met God. Je geeft alles op voor God: je geeft je gezin op, je toekomst, je jeugd en je huwelijk. Anders zou je liefde helemaal geen liefde zijn, maar eerder bedrog en verraad!

Dit lied was een goede keuze. Houden jullie ervan dit lied te zingen? (Ja.) Wat voelen jullie nadat jullie dit lied hebben gezongen? Kunnen jullie deze liefde in jezelf voelen? (Nog niet echt.) Welke woorden van het lied ontroerden jullie het diepst? (“Liefde stelt geen voorwaarden en kent geen belemmeringen of afstand. In de liefde is er geen argwaan, geen bedrog, geen ruilhandeltje en geen doortraptheid. In de liefde is er geen alternatief en is niets onzuiver.” Maar in mijzelf zie ik nog steeds onzuiverheden en zie ik dat vele delen van mij met God proberen te onderhandelen. Ik heb echt nog niet een soort liefde bereikt dat zuiver en zonder smet is.) Als je het soort liefde dat zuiver en zonder smet is nog niet hebt bereikt, wat is dan het niveau van je liefde? (Ik verkeer dan pas in de fase waarin ik bereid ben om te zoeken en waarin ik verlangend ben.) Uitgaande van je eigen gestalte, in je eigen woorden en uit je eigen ervaring: welk niveau heb je bereikt? Heb je bedrog in je, zijn er dingen waarover je klaagt? (Ja.) Heb je eisen in je hart, zijn er dingen die je wilt en van God verlangt? (Ja, deze onzuivere dingen zijn er.) Onder welke omstandigheden komen ze tevoorschijn? (Wanneer de situatie die God voor me heeft gearrangeerd niet overeenkomt met mijn opvattingen over hoe het zou moeten zijn, of wanneer mijn verlangens niet zijn vervuld, dan toon ik dit soort verdorven gezindheid.) Jullie, broeders en zusters die uit Taiwan komen, zingen jullie deze hymne ook vaak? Kunnen jullie een toelichting geven over hoe jullie “zuivere liefde zonder smet” opvatten? Waarom definieert God liefde op deze manier? (Ik houd erg veel van deze lofzang omdat ik daardoor kan inzien dat deze liefde een volledige liefde is. Ik heb echter nog heel wat af te leggen voordat ik aan deze norm voldoe en ik ben nog steeds ver verwijderd van het bereiken van echte liefde. Er is echter een aantal dingen waarin ik vooruitgang heb kunnen boeken en waarin ik kan samenwerken door de kracht die Zijn woorden me schenken en door middel van gebed. Wanneer ik echter met bepaalde beproevingen of onthullingen te maken heb, krijg ik het gevoel dat ik geen toekomst en geen lot heb, dat ik geen bestemming heb. Op dergelijke momenten voel ik me ontzettend zwak en deze kwestie is vaak verwarrend voor me.) Wat bedoel je uiteindelijk wanneer je het hebt over “toekomst en lot”? Is er iets specifieks waar je naar verwijst? Is het een beeld of iets dat jullie je hebben voorgesteld, of is jullie toekomst en jullie lot iets dat jullie echt kunnen zien? Is het een werkelijk voorwerp? Ik wil dat elk van jullie daar eens over nadenkt: waar hebben de zorgen die jullie over jullie toekomst en lot hebben betrekking op? (Het gaat erom te kunnen worden gered zodat ik kan overleven.) Jullie, andere broeders en zusters, jullie praten ook enigszins over jullie begrip van “zuivere liefde zonder smet”. (Wanneer iemand dit heeft, komt er geen enkele onzuiverheid uit het individu zelf, en worden zij niet beheerst door hun toekomst en lot. Ongeacht hoe God hen behandelt, zijn ze in staat Gods werk volledig te gehoorzamen, gehoor te geven aan Gods orkestraties en Hem tot aan het eind te volgen. Alleen dit soort liefde voor God is liefde die zuiver is en zonder smet. Bij het vergelijken van mezelf hiermee, heb ik ontdekt ik, hoewel het er de schijn van heeft dat ik in die laatste paar jaar dat ik in God heb geloofd, mij volledig heb ingezet of bepaalde dingen aan de kant heb gezet, toch niet echt in staat ben geweest mijn hart echt aan Hem te geven. Wanneer God mij blootstelt, heb ik het gevoel dat ik niet kan worden gered en blijf ik in een negatieve toestand hangen. Ik zie mijzelf mijn plicht doen, maar op hetzelfde moment zie ik mezelf proberen met God te onderhandelen en zie ik dat ik niet in staat ben God met heel mijn hart lief te hebben, en houden mijn bestemming, toekomst en lot me voortdurend bezig.)

Het lijkt erop dat jullie enig begrip over deze lofzang hebben verkregen en enig verband hebben gelegd tussen die lofzang en jullie werkelijke ervaringen. Maar jullie hebben verschillende maten acceptatie van de afzonderlijke bewoordingen van de lofzang ‘Zuivere liefde zonder smet’. Sommige mensen denken dat het gaat over bereidwilligheid, sommige mensen streven ernaar hun toekomst opzij te zetten, sommige mensen streven ernaar hun familie opzij te zetten en sommige mensen zijn er niet op uit iets te ontvangen. Anderen eisen van zichzelf dat ze geen bedrog koesteren, niet klagen en niet tegen God in opstand komen. Waarom zou God dit soort liefde willen vereisen en van mensen eisen dat ze Hem op deze manier liefhebben? Is dit het soort liefde dat mensen kunnen bereiken? Ik bedoel, zijn mensen in staat zo lief te hebben? Mensen zien misschien dat ze hiertoe niet in staat zijn omdat ze dit soort liefde in het geheel niet bezitten. Wanneer ze deze liefde niet bezitten, en ze fundamenteel niet over liefde weten, komen de woorden die God spreekt hun onbekend voor. Omdat mensen in deze wereld leven, in hun verdorven gezindheid: als mensen dit soort liefde zouden hebben, of als iemand dit soort liefde zou kunnen bezitten en geen wensen of eisen zou hebben, bereid zou zijn zichzelf aan God te wijden, lijden te verdragen en alles wat hij bezit zou opgeven, hoe zou iemand die dit soort liefde bezit worden beschouwd in de ogen van andere mensen? Zou dat geen perfecte persoon zijn? (Ja.) Bestaat er zo’n perfecte persoon in deze wereld? Zo iemand bestaat niet, toch? Dit type persoon bestaat zeker niet in deze wereld, tenzij hij in een vacuüm zou leven, nietwaar? Daarom zijn er sommige mensen die – door hun ervaringen – heel veel moeite doen om te worden zoals deze woorden beschrijven. Ze treden op tegen zichzelf, ze houden zichzelf in en ze verloochenen zichzelf zelfs voortdurend: ze doorstaan lijden en geven opvattingen die ze koesterden op. Ze geven hun rebellerende gedrag tegenover God op en laten hun verlangens en wensen varen. Maar uiteindelijk kunnen ze nog steeds niet aan die vereisten voldoen. Waarom gebeurt dat? God zegt deze dingen om een norm te bieden die mensen na moeten volgen, zodat mensen weten welke norm God van hen eist. Maar zegt God ooit dat mensen deze norm onmiddellijk moeten bereiken? Zegt God ooit hoe snel mensen deze moeten bereiken? (Nee.) Zegt God ooit dat mensen Hem op deze manier moeten liefhebben? Zegt deze passage dat? Nee, dat doet ze niet. God vertelt mensen alleen over de liefde waarnaar Hij verwees. Wat betreft de vraag of mensen God op deze manier kunnen liefhebben en God op deze manier kunnen behandelen: wat zijn Gods vereisten? Het is niet nodig deze onmiddellijk of direct te bereiken, daartoe zijn mensen niet in staat. Hebben jullie er ooit over nagedacht aan welke voorwaarden mensen dienen te voldoen om op deze manier te kunnen liefhebben? Als mensen deze woorden regelmatig zouden lezen, zouden ze dan geleidelijk over deze liefde gaan beschikken? (Nee.) Wat zijn de voorwaarden dan? Allereerst, hoe kunnen mensen vrij zijn van verdenkingen ten opzichte van God? (Alleen eerlijke mensen kunnen dat bereiken.) Hoe zit het met vrij zijn van bedrog? (Zij zullen ook eerlijke mensen moeten zijn.) Iemand te zijn die niet onderhandelt met God? Daarvoor moet iemand ook een eerlijk persoon zijn. Hoe zit het met niet doortrapt zijn? Wat wordt ermee bedoeld wanneer wordt gezegd dat er geen keuze is in de liefde? Wordt er met dit alles bedoeld dat iemand een eerlijke persoon dient te zijn? We stuiten hier op vele details; Gods vermogen dit soort liefde op te wekken of Gods vermogen dit type liefde te definiëren, om het zo te zeggen, wat bevestigt dit? Kunnen we zeggen dat God dit soort liefde bezit? (Ja.) Waar zien jullie dit? (In de liefde die God voor de mens heeft.) Is Gods liefde voor de mens voorwaardelijk? (Nee.) Zijn er grenzen, of bestaat er afstand tussen God en de mens? (Nee.) Koestert God verdenkingen jegens de mens? (Nee.) God observeert de mens en begrijpt de mens; Hij begrijpt de mens werkelijk. Is God leugenachtig tegenover de mens? (Nee.) Daar God op zo’n perfecte wijze over deze liefde spreekt, zouden dan Zijn hart en Zijn wezen niet ook zo perfect zijn? (Ja.) Hebben mensen ooit liefde op deze manier gedefinieerd? In welke omstandigheden heeft de mens liefde gedefinieerd? Hoe spreekt de mens over liefde? Is het niet geven of aanbieden? (Ja.) Deze definitie van liefde is simpel en zonder inhoud.

Gods definitie van liefde en de manier waarop God over liefde spreekt zijn verbonden met een aspect van Zijn wezen, maar welk aspect van Zijn wezen? De laatste keer hebben we gecommuniceerd over een heel belangrijk onderwerp, een onderwerp waar mensen al heel vaak over hebben gesproken, een woord dat vaak naar boven komt wanneer je in God gelooft, maar toch ook een woord dat mensen zowel bekend als vreemd voorkomt. Maar waarom is dat zo? Het is een woord dat afkomstig is uit de menselijke taal maar onder de mensen zowel een duidelijke als vage definitie heeft. Welk woord is dit? (Heiligheid.) Heiligheid: dat was het onderwerp waarover we de afgelopen keer hebben gecommuniceerd. We hebben gecommuniceerd over één deel van dit onderwerp. Heeft iedereen tijdens onze laatste communicatie een nieuw begrip gekregen van het wezen van Gods heiligheid? Wat denken jullie dat dit nieuwe begrip was? Dat wil zeggen, wat in dat begrip of in deze woorden gaf jullie het gevoel dat jullie begrip van Gods heiligheid anders was of afweek van de manier waarop ik communiceerde over Gods heiligheid? Maakte het indruk? (God zegt wat Hij in Zijn hart voelt: het is zuiver. Dit is één aspect van heiligheid.) (Er is heiligheid wanneer God vertoornd is ten opzichte van de mens, de heiligheid is zonder smet.) (Wat betreft Gods heiligheid begrijp ik dat Gods rechtvaardige gezindheid zowel Zijn toorn als Zijn genade omvat, dit maakte een sterke indruk op me. Tijdens onze laatste communicatie werd ook vermeld dat Gods rechtvaardige gezindheid uniek is – dat had ik vroeger niet begrepen. Pas nadat ik had gehoord wat God had gecommuniceerd, begreep ik dat Gods toorn iets anders is dan menselijke woede. Gods toorn is iets positiefs en Zijn toorn is principieel; de toorn wordt uitgestort als uitvloeisel van het inherente wezen van God. God ziet iets negatiefs, dus geeft Hij Zijn toorn de vrije teugel. Dit is iets waar een schepsel niet over beschikt.) Je hebt enig begrip van Gods rechtvaardige gezindheid. Ons onderwerp van vandaag is Gods heiligheid. Mensen hebben allen over Gods rechtvaardige gezindheid gehoord en daar iets over geleerd. Bovendien praten veel mensen vaak over Gods heiligheid en Gods rechtvaardige gezindheid; zij zeggen dat Gods rechtvaardige gezindheid heilig is. Iedereen kent het woord ‘heilig’, het is een veelgebruikt woord, maar met betrekking tot de connotaties van dat woord, welke uitingen van Gods heiligheid zijn mensen in staat te zien? Wat heeft God geopenbaard dat mensen kunnen herkennen? Ik ben bang dat dat iets is wat niemand weet. Gods gezindheid is rechtvaardig, maar dan, als je Gods rechtvaardige gezindheid neemt en zegt dat deze heilig is, lijkt dat dan niet een beetje vaag, een beetje verwarrend? Hoe komt dit? Je zegt dat Gods gezindheid rechtvaardig is, of je zegt dat Zijn rechtvaardige gezindheid heilig is, dus hoe zouden jullie in jullie harten Gods heiligheid karakteriseren, hoe begrijpen jullie het? Dat wil zeggen, wat zouden de mensen als heilig beschouwen aan wat God heeft geopenbaard of aan wat Hij heeft en is? Hebben jullie hier wel eens eerder over nagedacht? Wat ik heb gezien is dat mensen vaak veelgebruikte woorden uitspreken of uitspraken bezigen die steeds weer opnieuw zijn gebruikt, maar dat ze eigenlijk niet eens weten wat ze zeggen. Dat is nu eenmaal wat iedereen zegt, en ze maken er een gewoonte van het te zeggen, zodat het een standaarduitdrukking wordt. Als ze de uitdrukking echter zouden onderzoeken en werkelijk tot in de details zouden bestuderen, zouden ze erachter komen dat ze de werkelijke betekenis niet kennen en niet weten wat met de uitdrukking wordt bedoeld. Met het woord ‘heilig’ is het precies zo. Niemand weet precies naar welk aspect van Gods wezen wordt verwezen met betrekking tot Zijn heiligheid waar men over spreekt. En niemand weet hoe je het woord ‘heilig’ in verband kunt brengen met God. Mensen zijn verward in hun hart en hun erkenning van Gods heiligheid is vaag en onduidelijk. Niemand is echt duidelijk over Gods heiligheid. Vandaag communiceren we over de kwestie hoe we het woord ‘heilig’ in verband kunnen brengen met God, zodat mensen de werkelijke inhoud van het wezen van Gods heiligheid kunnen zien. Dit zal sommige mensen ervan weerhouden het woord uit gewoonte en onachtzaam te gebruiken en willekeurig dingen te zeggen wanneer ze niet weten wat ze betekenen, of of ze correct en nauwkeurig zijn. Mensen hebben het altijd op deze manier gezegd, jij hebt het gezegd, ik heb het gezegd, en dus is het een vaste manier van spreken geworden. Hierdoor wordt een dergelijke term onbedoeld bezoedeld.

Wat betreft het woord ‘heilig’, oppervlakkig gezien lijkt het heel makkelijk te begrijpen, nietwaar? Mensen denken op z’n minst dat het woord ‘heilig’ schoon, onbezoedeld, sacraal en zuiver betekent. Er zijn ook enkele mensen die ‘heilig’ associëren met ‘liefde’ en dit is correct; dit maakt er deel van uit. Gods liefde is deel van Zijn wezen, maar niet Zijn hele wezen. Mensen die het woord zien hebben echter de neiging het te associëren met dingen die zij zelf als zuiver en rein beschouwen, of met dingen waarvan ze persoonlijk denken dat ze onbezoedeld of smetteloos zijn. Sommige mensen zeiden bijvoorbeeld dat de lotusbloem rein is, en dat zij smetteloos bloeit in vies water. Daarom zijn mensen begonnen met het hanteren van het woord ‘heilig’ voor de lotusbloem. Sommige mensen beschouwen door anderen geschreven liefdesverhalen als heilig, of ze zien een verzonnen waardige hoofdpersoon als heilig. Daarnaast beschouwen sommige mensen Bijbelse personages of andere figuren waarover wordt geschreven in spirituele boeken – zoals heiligen, apostelen of anderen die ooit God volgden toen Hij Zijn werk verrichtte – als personen die spirituele ervaringen hebben gehad die heilig waren. Dit zijn allemaal dingen die door mensen zijn bedacht en opvattingen die mensen hebben. Waarom hebben mensen dit soort opvattingen? De reden is heel eenvoudig: het is omdat mensen een verdorven gezindheid hebben en leven in een wereld van kwaad en vuiligheid. Alles wat ze zien, alles wat ze aanraken, alles wat ze ervaren is Satans kwaad en Satans verdorvenheid alsmede het gekonkel, de machtsstrijd en oorlog die plaatsvindt onder de mensen die onder invloed staan van Satan. Derhalve, zelfs wanneer God Zijn werk in mensen ten uitvoer brengt, en zelfs wanneer Hij tot hen spreekt en Zijn gezindheid en wezen openbaart, zijn ze toch nog steeds niet in staat te zien of te weten wat Gods heiligheid en wezen zijn. Mensen zeggen vaak dat God heilig is, maar ze hebben geen enkel werkelijk begrip; ze spreken slecht loze woorden. Omdat mensen tussen vuil en verdorvenheid en in het domein van Satan leven, en ze het licht niet zien, weten ze niets van positieve zaken en kennen ze bovendien de waarheid niet. Daarom weet niemand echt wat heilig is. Dit gezegd hebbende, zijn er heilige dingen of heilige mensen onder deze verdorven mensheid? We kunnen met zekerheid zeggen. Nee, die zijn er niet, omdat alleen Gods wezen heilig is.

Wat betreft de heiligheid van Gods wezen, de laatste keer hebben we hierover een beetje gecommuniceerd en dat diende als inspiratie voor de kennis die de mensen van Gods heiligheid hadden, maar dat is niet genoeg. Het is niet voldoende om mensen Gods heiligheid volledig te laten begrijpen, noch kan het voldoende helpen hen tot het inzicht te laten komen dat Gods heiligheid uniek is. Bovendien is het niet voldoende in staat mensen het aspect van de ware betekenis van heiligheid te doen begrijpen, want het wordt volledig belichaamd in God. Daarom is het noodzakelijk dat we doorgaan met onze communicatie over dit onderwerp. De laatste keer ging onze communicatie over drie onderwerpen, we moeten dus nu het vierde onderwerp bespreken. We zullen beginnen met het lezen van de Schrift.

De verleiding van Satan

Mat. 4:1-4 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Dit zijn de woorden waarmee de duivel allereerst probeerde de Heer Jezus te verleiden. Wat is de inhoud van wat de duivel zei? (“Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.”) De woorden die de duivel sprak zijn behoorlijk eenvoudig, maar is er een probleem met de strekking ervan? De duivel zei, “Als u de Zoon van God bent”, maar wist hij in zijn hart dat Jezus de Zoon van God was? Wist hij dat Hij Christus was? (Ja.) Waarom zei hij dan “Als u … bent”? (Hij probeerde God te verleiden.) Maar wat was daarmee zijn bedoeling? Hij zei: “Als u de Zoon van God bent”. In zijn hart wist hij dat Jezus Christus de Zoon van God was, dat was hem in zijn hart volkomen duidelijk, maar ondanks dat, onderwierp hij zich aan Hem of aanbad hij Hem? (Nee.) Wat wilde hij doen? Hij wilde van deze methode en deze woorden gebruik maken om de Heer Jezus kwaad te maken en Hem vervolgens voor de gek te houden zodat Hij dingen volgens zijn bedoelingen zou doen. Was dit niet de bedoeling achter de woorden van de duivel? In zijn hart wist Satan duidelijk dat dit de Heer Jezus Christus was, maar hij zei dit toch. Is dat niet Satans natuur? Wat is Satans natuur? (Sluw en kwaadaardig te zijn en geen eerbied te hebben voor God.) Wat zou dat voor gevolgen hebben om geen eerbied voor God te hebben? Was het soms niet dat hij God wilde aanvallen? Hij wilde deze methode gebruiken om God aan te vallen en sprak: “Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen”, is dit niet Satans kwade bedoeling? Wat probeerde hij echt te doen? Zijn bedoeling was heel duidelijk: hij probeerde een methode te gebruiken om de positie en identiteit van de Heer Jezus Christus te weerleggen. Wat hij bedoelde met deze woorden was: “Als u de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen broden. Als u het niet doet dan bent u niet de Zoon van God en doet u gewoon dit werk niet.” Is dit juist? Hij wilde deze methode gebruiken om God aan te vallen, hij wilde Gods werk ontmantelen en vernietigen; dit is de kwaadaardigheid van Satan. Zijn boosaardigheid is een natuurlijke uitdrukking van zijn natuur. Hoewel hij wist dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was, de ware incarnatie van God Zelf, kon hij toch niet anders dan zoiets doen, God achtervolgen, Hem continu aanvallen, alle moeite doen Gods werk te verstoren en te vernietigen.

Laten we nu deze zin die Satan gebruikte eens analyseren: “Beveel dan die stenen in broden te veranderen.” Van stenen brood maken – betekent dat iets? Als er voedsel is, waarom zou je het dan niet eten? Waarom is het nodig van stenen voedsel te maken? Zit hier een betekenis in? Hoewel Hij de hele tijd vastte, had de Heer Jezus toch wel voedsel om te eten? (Dat had Hij.) Hier zien we dus de absurditeit en de ongerijmdheid van Satans gebruik van deze zin. Satan doet een aantal dingen. Je ziet zijn arglistige en boosaardige natuur en je ziet hoe hij Gods werk vernietigt, en het is zo hatelijk en tergend. Maar, aan de andere kant, herken je niet ook een kinderlijke, absurde natuur achter zijn woorden en daden? Dit is een onthulling over Satans natuur; hij heeft deze natuur en zal dit soort dingen doen. Op mensen komt deze zin ongerijmd en belachelijk over. Maar zulke woorden kunnen inderdaad door Satan worden geuit. Kunnen we zeggen dat hij dom is? Absurd? Satans kwaad is overal en wordt constant geopenbaard. En hoe antwoordt de Heer Jezus hierop? (“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”) Hebben deze woorden enige kracht? (Dat hebben ze.) Waarom zeggen we dat ze kracht hebben? Dit is omdat deze woorden de waarheid zijn. Welnu, leeft de mens bij brood alleen? De Heer Jezus vastte veertig dagen en nachten. Kwam Hij om van de honger? (Nee.) Hij kwam niet om van de honger, dus benaderde Satan Hem en spoorde Hem aan van de stenen voedsel te maken door dit soort dingen te zeggen: “Als u de stenen in voedsel zou veranderen, zou u dan niet iets te eten hebben? Zou u dan niet hoeven te vasten, geen honger meer te hoeven lijden?” Maar de Heer Jezus sprak, “De mens leeft niet van brood alleen”, wat betekent, dat hoewel de mens in een fysiek lichaam leeft, wat het zijn fysieke lichaam mogelijk maakt te leven en te ademen, niet voedsel is, maar alle woorden die door Gods mond zijn gesproken. Aan de ene kant zijn deze woorden de waarheid, ze geven de mensen geloof, geven hun het gevoel dat zij op God kunnen vertrouwen en dat Hij de waarheid is. Aan de andere kant, hebben deze woorden niet ook een praktisch aspect? Is de Heer Jezus niet nog steeds staande en in leven nadat Hij veertig dagen en nachten heeft gevast? Is dit geen illustratie? Hij heeft veertig dagen en nachten geen enkel voedsel gegeten. Hij is nog steeds in leven. Dit is het krachtige bewijs waardoor de waarheid van Zijn woorden wordt bevestigd. Deze woorden zijn eenvoudig, maar wat de Heer Jezus betreft, sprak Hij die enkel maar uit toen Satan Hem in verzoeking bracht of maakten die van nature al deel van Hem uit? Om het op een andere manier te zeggen: God is waarheid en God is leven, maar was Gods waarheid en leven een latere toevoeging? Was het geboren uit ervaring? Nee, het is God aangeboren, dat wil zeggen dat waarheid en leven Gods wezen zijn. Wat Hem ook gebeurt, wat Hij openbaart is waarheid. Deze waarheid, deze zin – of de inhoud ervan nu lang of kort is – kan de mens laten leven, hem leven geven; de zin kan de mens in staat stellen om, in zichzelf, waarheid en duidelijkheid over de levensweg te vinden, en het hem mogelijk maken vertrouwen in God te hebben. In andere woorden: de bron van Gods gebruik van deze zin is positief. Kunnen we dus zeggen dat dit positieve ding heilig is? (Ja.) Satans zin komt voort uit Satans natuur. Satan openbaart zijn kwade natuur, zijn kwaadaardige natuur, overal en altijd. Doet Satan deze openbaringen uit zichzelf? Zet iemand hem ertoe aan? Helpt iemand hem erbij? Dwingt iemand hem ertoe? (Nee.) Hij spreek ze alle uit eigen beweging uit. Dit is Satans boosaardige natuur. Wat God ook doet en hoe Hij het ook doet, Satan volgt Hem op de voet. Het wezen en de ware eigenschappen van deze dingen die Satan zegt en doet, zijn Satans wezen – zijn kwaadaardige, boosaardige wezen. Wat zien we, als we doorlezen, dat Satan nog meer zegt? Laten we hieronder verder lezen.

Mat. 4:5-7 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Laten we het eerst eens over deze zin van Satan hebben. De zin luidt, “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden”, en daarna wordt er uit de Schrift geciteerd, “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” Hoe voel je je wanneer je de woorden van Satan hoort? Zijn ze niet heel kinderachtig? Ze zijn kinderachtig, ongerijmd en walgelijk. Waarom zou ik dit zeggen? Satan heeft altijd iets dwaas in de zin, hij gelooft zelf dat hij heel slim is en hij citeert regelmatig de Schrift – zelfs het woord van God zelf. Hij probeert deze woorden om te draaien tegen God om Hem ermee aan te vallen of ermee te verleiden. Het doel dat hij hiermee heeft is het plan van Gods werk te vernietigen. Kun je iets zien aan die woorden die door Satan worden uitgesproken? (Satan koestert kwaadaardige bedoelingen.) Bij alles wat Satan doet, wordt er altijd geprobeerd de mensheid te verleiden. Satan spreekt niet rechtdoorzee, hij draait om de zaak heen, hij spreekt met een omweg en gebruikt daarbij verleiding, misleiding en verlokking. Bij zijn pogingen om God te verleiden gebruikt hij de benadering alsof God een gewoon menselijk wezen was, en heeft hij de overtuiging dat God ook dom en dwaas is, en niet in staat de dingen duidelijk te onderscheiden zoals ze zijn. Satan denkt dat noch God noch de mens zijn wezen zal doorzien en dat noch God noch de mens door zijn bedrieglijke en sinistere bedoeling heen zal prikken. Is het niet dit dat Satan dwaas maakt? Daarnaast citeert Satan openlijk de Schrift; hij denkt dat hij hiermee wat hij zegt geloofwaardiger maakt, dat je de fouten er niet uit zou kunnen halen en niet zou kunnen voorkomen er door te worden misleid. Is het niet dit wat Satan absurd en kinderachtig maakt? Dit is net als wanneer mensen het Evangelie verkondigen en van God getuigen; zijn er ook dan geen ongelovigen die iets soortgelijks zeggen als Satan? Hebben jullie mensen wel eens iets soortgelijks horen zeggen? Hoe voel je je wanneer je dit soort dingen hoort? Voel je walging? (Ja.) Wanneer het je doet walgen, voel je dan ook weerzin en afkeer? Kun je, als je deze gevoelens hebt, onderkennen dat Satan en de verdorven gezindheid van Satans werken in de mens kwaadaardig zijn? Realiseer je je weleens in je hart iets als: “Satans woorden brengen aanvallen en verleiding, zijn woorden zijn absurd, belachelijk, kinderachtig en walgelijk. God zou echter in Zijn spreken en Zijn daden nooit zulke methoden gebruiken om over Zijn werk te spreken of Zijn werk uit te voeren en Hij heeft dat nooit gedaan.” Natuurlijk kunnen mensen in zulke situaties slechts terugvallen op een beetje ervaring en hebben ze nog geen idee van Gods heiligheid, nietwaar? Met jullie huidige gestalte voelen jullie hoogstens dit: “Alles wat God zegt is de waarheid, het is heilzaam voor ons en we moeten het accepteren”; ongeacht of jullie dit kunnen accepteren of niet, zeggen jullie zonder uitzondering dat Gods woord waar is en God waarheid, jullie weten echter niet dat waarheid op zichzelf heiligheid is en de God heilig is.

Dus wat was het antwoord van Jezus op de woorden van Satan? “Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ Zit er waarheid in deze uitspraak van Jezus? (Ja.) Er zit waarheid in. Oppervlakkig gezien lijkt het op een gebod dat mensen moeten gehoorzamen, een eenvoudige zin, maar toch hebben zowel de mens als Satan die woorden vaak overtreden. De Heer Jezus zei tegen Satan, “Stel de Heer, uw God, niet op de proef”, omdat dit iets is dat Satan vaak deed en zijn uiterste best deed om te doen; je kunt zelfs zeggen dat Satan dit schaamteloos deed. Het ligt in Satans wezenlijke natuur God niet te vrezen en in zijn hart geen eerbied voor God te hebben. Zelfs toen Satan naast God stond en Hem kon zien, kon Satan het niet nalaten God te verleiden. Daarom sprak de Heer Jezus tot Satan, “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” Dit is een zin die God vaak tegen Satan heeft gezegd. Is het niet passend deze zin zelfs vandaag de dag te gebruiken? (Ja, want ook wij verleiden God vaak.) Waarom doen mensen dit zo vaak? Is het omdat mensen vol zijn van de zondige satanische gezindheid? (Ja.) Dus is wat Satan hierboven zei iets dat mensen vaak zeggen? En in welke situaties? Je zou kunnen zeggen dat mensen onafhankelijk van tijd of plaats dit soort dingen hebben gezegd. Dit bewijst dat de gezindheid van de mensen exact dezelfde is als de verdorven gezindheid van Satan. De Heer Jezus sprak een eenvoudige zin, een zin die waarheid vertegenwoordigt, een zin die mensen nodig hebben. Was de Heer Jezus in deze situatie eigenlijk wel met Satan aan het discussiëren? Zat er iets confronterends in wat Hij tot Satan sprak? (Nee.) Hoe beschouwde de Heer Jezus in Zijn hart de verleiding van Satan? Deed het Hem walgen, voelde Hij afkeer? (Ja.) De Heer Jezus voelde afkeer en walging maar Hij ging niet de discussie aan met Satan en nog minder sprak Hij over grootse principes. Waarom is dat? (Omdat Satan altijd zo is, hij kan nooit veranderen.) Zouden we kunnen zeggen dat Satan onredelijk is? (Ja, dat zouden we.) Kan Satan erkennen dat God waarheid is? Satan zal nooit erkennen dat God waarheid is en nooit toegeven dat God waarheid is; dit is zijn natuur. Bovendien is er nog iets in Satans natuur dat mensen afstotend vinden, wat is dat? Bij zijn pogingen de Heer Jezus te verleiden geloofde Satan dat zelfs wanneer hij God zou verleiden en niet in zijn opzet zou slagen, hij het toch zou proberen. Ondanks het feit dat hij zou worden bestraft, zou hij het toch doen. Ondanks het feit dat hij er niets mee zou winnen, zou hij het toch doen en volhardde en verzette hij zich tot het bittere einde tegen God. Wat voor soort natuur is dit? Is dat niet kwaadaardig? Hij die woedend wordt als God wordt genoemd, hij die kwaad wordt als God wordt genoemd, heeft hij God gezien, kent hij God? Hij weet niet wie God is, gelooft niet in Hem en God heeft niet tot hem gesproken. God heeft hem nooit lastiggevallen, dus waarom is hij zo kwaad? Zouden we kunnen zeggen dat deze persoon kwaadaardig is? Trends in de wereld, eten, drinken, plezier maken, het najagen van beroemdheden, om geen van dergelijke dingen zou zo’n man zich druk maken, maar als één keer het woord ‘God’ of de waarheid van Gods woorden wordt genoemd, wordt hij woest; komt zoiets niet neer op het hebben van een kwaadaardige natuur? Dit is voldoende om te bewijzen dat dit de kwaadaardige natuur van de mens is. Welnu, als jullie voor jezelf spreken, zijn er dan momenten wanneer waarheid wordt gesproken, wanneer Gods beproevingen voor de mensheid ter sprake worden gebracht, of wanneer Gods oordeelswoorden tegen de mens worden genoemd, jullie irritatie en afkeer voelen en jullie er niet over willen horen? Jullie denken misschien in jullie hart: hebben niet alle mensen gezegd dat God de waarheid is? Enkele van deze woorden zijn niet de waarheid, dit zijn duidelijk slechts Gods woorden van vermaning aan de mens! Sommige mensen kunnen zelfs walging in hun hart voelen: dit wordt elke dag ter sprake gebracht, de beproevingen die Hij ons oplegt worden genoemd, net als Zijn oordeel; wanneer komt aan dit alles een einde? Wanneer zullen we de goede bestemming ontvangen? Het is niet bekend waar deze onredelijke woede vandaan komt. Wat voor soort natuur is dit? (Een kwaadaardige natuur.) Het wordt ingegeven door de kwaadaardige natuur van Satan. Wat betreft God in relatie tot de kwaadaardige natuur van Satan en de verdorven gezindheid van de mens, Hij discussieert of kibbelt nooit met mensen en maakt Zich niet druk als mensen uit onwetendheid handelen. Jullie zullen zien dat God dingen anders bekijkt dan mensen en bovendien zullen jullie Hem geen gebruik zien maken van menselijke gezichtspunten, kennis, wetenschap, filosofie of voorstellingen hoe dingen moeten worden aangepakt. In tegendeel, alles wat God doet en alles wat Hij openbaart is verbonden met waarheid. Dat wil zeggen, elk woord dat Hij spreekt en elke actie die Hij heeft ondernomen betreft de waarheid. Deze waarheid en deze woorden zijn niet zomaar een ongegronde fantasie, maar worden veeleer door God uitgedrukt omwille van Gods wezen en Zijn leven. Omdat deze woorden en het wezen van alles wat God heeft gedaan waarheid zijn, kunnen we zeggen dat Gods wezen heilig is. Met andere woorden, alles wat God zegt en doet, brengt mensen leven en licht; het stelt mensen in staat positieve dingen en de realiteit van deze positieve dingen te zien, en laat hen op het juiste pad wandelen. Deze dingen zijn bepaald vanwege Gods wezen en vastgesteld omwille van de essentie van Zijn heiligheid. Jullie hebben het gezien, nietwaar? We zullen doorgaan met de Schriftlezing.

Mat. 4:8-11 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Satan, de duivel, zet, nadat zijn vorige twee valstrikken zijn mislukt nog een valstrik: hij toonde de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun glorie en vroeg Hem de duivel te aanbidden. Wat valt je op over de ware eigenschappen van de duivel in deze situatie? Is Satan de duivel niet absoluut schaamteloos? (Ja.) Hoe schaamteloos wil je het hebben? Alles is door God geschapen en toch keert Satan het om en toont het God en zegt: “Zie de rijkdom en glorie van al deze koninkrijken. Als u mij aanbidt geef ik ze u allemaal.” Is dat geen omkering van de rollen? Is Satan niet schaamteloos? God heeft alles gemaakt, maar was het voor Zijn plezier? God gaf alles aan de mensheid, maar Satan wilde het allemaal afpakken en zegt na afloop: “Aanbid mij!” “Aanbid mij en ik geef dit alles aan u.” Dit is het lelijke gezicht van Satan; het is absoluut schaamteloos! Satan kent niet eens de betekenis van het woord ‘schaamte’, dit is slechts een ander voorbeeld van zijn kwaadaardigheid. Hij weet niet eens wat ‘schaamte’ is. Satan weet heel goed dat God alles heeft geschapen en dat Hij het beheert en er Zijn heerschappij over uitoefent. Alles behoort aan God, niet aan de mens en nog minder aan Satan, en toch zegt Satan brutaalweg dat hij alles aan God zal geven. Doet Satan niet opnieuw iets absurds en schaamteloos? God haat Satan nu nog meer, nietwaar? En toch, wat Satan ook probeerde, trapte de Heer Jezus erin? Wat zei de Heer Jezus? (“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”) Heeft deze zin een praktische betekenis? (Ja.) Wat voor soort praktische betekenis? We zien Satans kwaadaardigheid en schaamteloosheid in zijn spreken. Dus als de mensen Satan zouden aanbidden, wat zou dan de uitkomst zijn? Zouden de mensen dan de rijkdom en glorie van alle koninkrijken ontvangen? (Nee.) Wat zouden zij ontvangen? Zou de mensheid even schaamteloos en belachelijk worden als Satan? (Ja.) Zij zouden dan in niets verschillen van Satan. Daarom sprak de Heer Jezus deze zin, die belangrijk is voor elk afzonderlijk individu: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem”, een zin die stelt dat als je iemand anders dan de Heer, dan God Zelf, aanbidt, als je Satan aanbidt, je je in dezelfde vuiligheid wentelt als Satan. Je zou dan delen in Satans schaamteloosheid en kwaadaardigheid, en net als Satan zou je God verleiden en Hem aanvallen. En wat zal dan je einde zijn? Je zult worden veracht door God, worden neergeslagen door God en door Hem worden vernietigd. Probeerde Satan het opnieuw nadat hij de Heer Jezus meerdere keren zonder succes had verleid? Satan probeerde het niet nog een keer en ging weg. Wat bewijst dit? Het bewijst dat Satans kwaadaardige natuur, zijn boosaardigheid, zijn absurditeit en ongerijmdheid het niet waard zijn onder Gods aandacht te worden gebracht. De Heer Jezus heeft Satan in slechts drie zinnen verslagen, waarna Satan met zijn staart tussen de benen het hazenpad koos, te beschaamd om nogmaals zijn gezicht te vertonen, en hij verleidde de Heer Jezus nooit meer opnieuw. Omdat de Heer Jezus de verleiding van Satan had weerstaan kon Hij nu makkelijk doorgaan met het werk dat Hij te doen had en de taken opnemen die voor Hem lagen. Heeft iets wat de Heer Jezus zei of deed in deze situatie, wanneer het nu wordt toegepast, praktische betekenis voor iedereen? (Ja.) Wat voor soort praktische betekenis? Is het verslaan van Satan iets gemakkelijks om te doen? Moeten mensen een duidelijk begrip hebben van Satans kwaadaardige natuur? Moeten mensen een nauwkeurig begrip hebben van Satans verleidingen? (Ja.) Wanneer je Satans verleidingen in je eigen leven ervaart, en je in staat bent Satans kwaadaardige natuur erin op te merken, zou je dan de verleiding kunnen weerstaan? Als je Satans absurditeit en ongerijmdheid kent, zou je dan nog steeds achter Satan staan en God aanvallen? Als je begrijpt hoe Satans kwaadaardigheid en schaamteloosheid door jou worden geopenbaard – als je deze dingen duidelijk herkent en weet – zou je dan nog steeds God op deze manier aanvallen en verleiden? (Nee, dat zouden we niet.) Wat zul je in plaats daarvan doen? (We zullen tegen Satan in opstand komen en hem verlaten.) Is dat iets gemakkelijks om te doen? Het is niet gemakkelijk. Om dit te doen moeten mensen regelmatig bidden, ze moeten vaak voor Gods aangezicht verschijnen en zichzelf onderzoeken. En ze moeten Gods discipline, Zijn oordeel en Zijn tuchtiging over zich neer laten komen. Alleen op deze manier zullen mensen zich geleidelijk aan onttrekken aan Satans bedrog en controle.

Uit de dingen die Satan heeft gezegd kunnen we opmaken wat het wezen van Satan is. Allereerst kan in het algemeen worden gezegd dat Satans wezen kwaadaardig is, iets dat in contrast staat met de heiligheid van God. Waarom zeg ik dat Satans wezen kwaadaardig is? Je dient naar de consequenties van wat Satan de mensen aandoet te kijken om dit te kunnen zien. Satan verderft en controleert de mens en de mens handelt onder de verdorven gezindheid van Satan en leeft in een wereld van mensen die door Satan zijn verdorven. De mensheid wordt onbewust bezeten en geassimileerd door Satan en dus heeft de mens de verdorven gezindheid van Satan, die Satans natuur is. Hebben jullie uit alles wat Satan heeft gezegd en gedaan zijn arrogantie kunnen aflezen? Hebben jullie zijn bedrog en boosaardigheid gezien? Hoe openbaart Satans arrogantie zich voornamelijk? Heeft Satan altijd Gods plaats willen innemen? Satan heeft altijd Gods werk willen afbreken en zelf Zijn positie willen innemen, opdat mensen Satan zouden volgen, ondersteunen en aanbidden; dit is de arrogante natuur van Satan. Wanneer Satan mensen verderft, vertelt hij hen dan rechtstreeks wat ze moeten doen? Wanneer Satan God verleidt, zegt hij dan openlijk: “Ik verleid u, ik ga u aanvallen”? Dat doet hij absoluut niet. Welke methode gebruikt Satan? Hij verlokt, verleidt, valt aan en plaatst valstrikken, en citeert daarvoor zelfs de Schrift. Satan spreekt en handelt op verschillende manieren om zijn sinistere voornemens en motieven te verwezenlijken. Nadat Satan dit heeft gedaan, wat kan dan opgemaakt worden uit wat zich in de mens heeft gemanifesteerd? Zijn mensen niet arrogant? De mens heeft duizenden jaren geleden onder Satans verderfelijke invloed en is dus arrogant, uitzonderlijk verwaand, leugenachtig, kwaadaardig en onredelijk geworden. Al deze dingen zijn veroorzaakt door Satans natuur. Omdat Satans natuur kwaadaardig is, heeft hij deze kwaadaardige natuur doorgegeven aan de mens en de mens deze kwaadaardige, verdorven gezindheid gegeven. Derhalve leeft de mens onder de verdorven satanische gezindheid en verzet de mens zich, net als Satan, tegen God, valt God aan en verleidt Hem in zo’n mate dat de mens God niet aanbidt en Hem niet in zijn hart vereert.

Wat Gods heiligheid betreft, hoewel dit misschien een bekend onderwerp is, is het toch een onderwerp dat, als het wordt besproken, voor sommige mensen misschien een beetje abstract wordt en wat diepzinnig en dat buiten hun bereik komt te liggen. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Ik zal jullie helpen om te begrijpen wat Gods heiligheid is. Wat betreft het soort mens dat iemand is, hoef je alleen maar te kijken naar wat hij of zij doet en wat de resultaten van zijn of haar activiteiten zijn, om te kunnen zien wat het wezen van die persoon is. Kan dit op deze manier worden gezegd? (Ja.) Laten we dan eerst vanuit dit perspectief communiceren over Gods heiligheid. Met andere woorden: Satans wezen is kwaadaardig, en dus zijn Satans activiteiten richting de mensen erop gericht hen eindeloos te verderven. Satan is kwaadaardig, de mensen die hij heeft verdorven zijn dus zeker kwaadaardig, nietwaar? Zou iemand zeggen: “Satan is kwaadaardig, misschien is iemand die door hem is verdorven heilig”? Dat zou best een mop zijn, nietwaar? Zou zoiets mogelijk kunnen zijn? (Nee.) Satan is kwaadaardig, en aan die kwaadaardigheid zit zowel een essentiële en een praktische kant. Dit is niet zomaar ijdel gepraat. We zijn niet bezig kwaad te spreken over Satan; we communiceren slechts over waarheid en realiteit. Dit kan sommige mensen, of een bepaald deel van de mensen pijn doen, maar we hebben hiermee geen kwaadaardige bedoeling; misschien voelen jullie je vandaag een beetje ongemakkelijk als jullie dit horen, maar op een dag, in de nabije toekomst, zullen jullie in staat zijn het te herkennen, zullen jullie jezelf verachten en zullen jullie voelen dat waar we vandaag over hebben gesproken heel nuttig en waardevol voor jullie is geweest. Het wezen van Satan is kwaadaardig, de resultaten van Satans activiteiten zijn dus onvermijdelijk ook kwaadaardig, of zijn op z’n minst verbonden met zijn kwaadaardigheid, kunnen we dat zeggen? (Ja.) Dus hoe verderft Satan de mens? We moeten eerst in het bijzonder kijken naar het zichtbare kwaad dat door Satan in de wereld en onder de mensheid wordt verricht, het kwaad dat mensen kunnen voelen; hebben jullie hier al eens eerder over nagedacht? Het kan zijn dat jullie hier nooit echt bij hebben stilgestaan, laat me dus een aantal hoofdpunten naar voren halen. Iedereen kent de evolutietheorie die Satan voorstelt, nietwaar? Is dit geen kennisgebied dat door de mens wordt bestudeerd? (Ja.) Satan gebruikt dus in de eerste plaats kennis om de mens te verderven en onderwijst hen dan kennis met zijn eigen methoden. Daarna maakt hij gebruik van wetenschap om hen te verderven, hun interesse in kennis, wetenschap en mysterieuze zaken of andere dingen die mensen wensen te ontdekken, te wekken. De volgende dingen die Satan gebruikt om de mens te verderven zijn traditionele cultuur en bijgeloof, en daarna maakt hij ook gebruik van sociale trends. Dit zijn allemaal dingen waarmee mensen in hun dagelijks leven in contact komen en ze zijn allemaal verbonden met dingen uit de omgeving van mensen, wat ze zien, wat ze horen, wat ze voelen en wat ze ervaren. Je zou kunnen zeggen dat het dingen zijn die iedereen omgeven, je kunt er niet aan ontsnappen of je eraan onttrekken. De mensheid heeft geen manier gevonden om niet door deze dingen te worden beïnvloed, geïnfecteerd, gecontroleerd en gebonden; ze heeft niet de kracht ze weg te duwen.

1. Hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven

Laten we het eerst over kennis hebben. Beschouwt niet iedereen kennis als iets positiefs? Mensen denken op z’n minst dat het woord ‘kennis’ meer een positieve dan een negatieve connotatie heeft. Dus waarom vermelden we dan hier dat Satan kennis gebruikt om de mens te verderven? Is de evolutietheorie geen aspect van de kennis? Maken Newtons wetenschappelijke wetten geen deel uit van de kennis? De zwaartekracht van de aarde is deel van de kennis, nietwaar? (Ja.) Dus waarom hebben we dan kennis genoemd als een van de onderdelen van de inhoud die Satan gebruikt om de mensheid te verderven? Wat is jullie mening hierover? Bevat kennis ook maar een greintje waarheid? (Nee.) Wat is dan het wezen van kennis? Op welke basis wordt de kennis die de mens bestudeert geleerd? Is het op basis van de evolutietheorie? Is de kennis die de mens door onderzoek en samenvatting heeft verworven niet gebaseerd op atheïsme? Heeft ook maar iets van deze kennis een verbinding met God? Is het verbonden met het aanbidden van God? Is het verbonden met waarheid? (Nee.) Hoe maakt Satan gebruik van kennis om de mens te verderven? Ik heb net gezegd dat geen enkel onderdeel van deze kennis is verbonden met het aanbidden van God, of met waarheid. Sommige mensen denken er op deze manier over: “Het heeft misschien niets met waarheid te maken, maar het verderft mensen ook niet.” Wat is jullie mening hierover? Heeft deze kennis je ooit geleerd dat het geluk van de mensen afhankelijk is van wat ze met hun eigen handen maken? Heeft kennis je ooit geleerd dat het lot van een mens in zijn eigen handen lag? (Ja.) Wat is dit voor geklets? (Het is onzin.) Precies! Het is onzin! Kennis is ingewikkeld om te bespreken. Je kunt eenvoudig stellen dat een kennisterrein niet meer is dan kennis. Dat wil zeggen een kennisterrein dat wordt geleerd op basis van het niet aanbidden van God en een gebrek aan begrip van het feit dat God alles heeft geschapen. Wanneer mensen dit type kennis studeren, zien ze God niet als de God die over alles heerschappij uitoefent, ze zien Hem niet als degene die voor alles verantwoordelijk is en alles beheert. In plaats daarvan onderzoeken en studeren ze eindeloos, zoeken ze naar wetenschappelijke antwoorden op dat kennisterrein en speuren naar antwoorden op basis van kennis. Maar, wanneer mensen niet in God geloven en in plaats daarvan alleen onderzoek verrichten, dan zullen ze nooit de ware antwoorden vinden, nietwaar? Kennis biedt je alleen levensonderhoud, een baan en inkomen zodat je geen honger hoeft te lijden, maar kennis zal er nooit voor zorgen dat je God gaat aanbidden en kennis zal je nooit uit de buurt van het kwaad houden. Hoe meer kennis je verwerft, hoe meer je tegen God wilt rebelleren, God aan een onderzoek wilt onderwerpen, God wilt verleiden en tegen God in wil gaan. Dus wat zien we dat kennis de mensen leert? Het is allemaal de filosofie van Satan. Is er ook maar enig verband tussen Satans filosofieën en de overlevingsregels van verdorven mensen en de waarheid? Ze hebben niets met de waarheid te maken, ze zijn in feite het tegenovergestelde van de waarheid. Mensen zeggen vaak: “Leven is beweging” en “De mens is van ijzer, rijst is van staal, de mens voelt zich uitgehongerd als hij een maaltijd overslaat”; wat zijn dit voor uitspraken? Het zijn drogredenen en het aanhoren ervan zorgt voor een gevoel van walging. Satan heeft in deze zogenaamde kennis van de mens behoorlijk wat van zijn levensfilosofie en gedachtegoed weten te planten. En door dit te doen laat Satan de mens toe zijn denken, filosofie en gezichtspunt te adopteren zodat de mens het bestaan van God, Zijn heerschappij over alle dingen en Zijn heerschappij over het lot van de mens zou kunnen gaan ontkennen. Met de vooruitgang van zijn studie en naarmate hij meer kennis begrijpt, voelt de mens het bestaan van God vager worden en kan hij zelfs het gevoel krijgen dat God helemaal niet bestaat. Wanneer Satan gezichtspunten, opvattingen en gedachten in het verstand van de mens heeft geplant, wordt de mens dan niet verdorven door deze gedachten die Satan in zijn verstand plant? (Ja.) Waarop baseert de mens tegenwoordig zijn leven? Gaat hij echt uit van deze kennis? Nee, de mens baseert zijn leven op de ideeën, opvattingen en filosofieën van Satan die verborgen liggen in deze kennis. Dit is waar de kern van Satans verderf van de mens plaatsvindt, dit is Satans doel en zijn methode om de mens te verderven.

We zullen het eerst hebben over het meest oppervlakkige aspect van dit onderwerp. Kunnen grammatica en woorden uit taallessen mensen verderven? Kunnen woorden mensen verderven? (Nee.) Woorden kunnen mensen niet verderven; ze zijn een instrument waarmee mensen kunnen spreken en een instrument waarmee mensen met God kunnen communiceren. Daarnaast vormen taal en woorden de manier waarop God tegenwoordig met mensen communiceert, het zijn instrumenten en ze zijn noodzakelijk. Eén plus één is twee en twee keer twee is vier; dat is kennis, nietwaar? Maar kan dit je verderven? Dit is gezond verstand en een regel, dit kan mensen dus niet verderven. Dus welke kennis verderft mensen dan wel? Het is kennis die vermengd is met Satans opvattingen en gedachten. Satan probeert de mensheid via kennis te doordrenken met deze opvattingen en gedachten. In een essay bijvoorbeeld is er niets verkeerds aan de geschreven woorden, maar het probleem zit hem in de opvattingen en de bedoeling van de auteur toen hij het essay schreef en ook de inhoud van zijn gedachten. Dit zijn spirituele dingen en die zijn in staat mensen te verderven. Wat voor dingen zouden bijvoorbeeld je opvattingen kunnen veranderen als je naar een televisieprogramma kijkt? Zou wat de personages zeggen, de woorden zelf, mensen kunnen verderven? (Nee.) Wat voor soort dingen zouden mensen kunnen verderven? Het zijn de kernideeën en de inhoud van het programma, die de opvattingen van de maker weergeven, en de informatie die deze opvattingen bevatten, die de hoofden en harten van mensen kunnen beïnvloeden. Klopt dit? Nu weten jullie wat ik bedoel als ik in mijn betoog zeg dat Satan kennis gebruikt om mensen te verderven. Je zult me niet verkeerd begrijpen, nietwaar? Dus wanneer je weer een keer een roman of essay leest, kun je dan evalueren of de gedachten die in het essay worden uitgedrukt de mensheid verderven of een bijdrage leveren aan de mensheid? (We kunnen dat wel een klein beetje.) Dit is iets dat in een langzaam tempo moet worden bestudeerd en ervaren, het is niet iets dat makkelijk gelijk kan worden begrepen. Wanneer je bijvoorbeeld een kennisterrein onderzoekt of bestudeert, kunnen sommige positieve aspecten van deze kennis je helpen over dit kennisterrein enige algemene kennis op te doen en wat mensen zouden moeten vermijden. Neem bijvoorbeeld ‘elektriciteit’, dat is een kennisterrein, nietwaar? Zou je niet dom zijn als je niet wist dat mensen van elektriciteit een schok kunnen krijgen en beschadigd kunnen worden? Wanneer je dit kennisterrein begrijpt weet je dat je niet zomaar onvoorzichtig iets elektrisch aan kunt raken en weet je hoe je elektriciteit kunt gebruiken. Dat zijn beide positieve dingen. Is het je duidelijk wat we bespreken over hoe kennis mensen kan verderven? Er worden vele soorten kennis in de wereld bestudeerd en jullie moeten de tijd nemen om ze zelf te onderscheiden.

2. Hoe Satan gebruikmaakt van wetenschap om de mens te verderven

Wat is wetenschap? Geniet wetenschap niet bij zowat iedereen hoog aanzien en wordt ze niet door vrijwel iedereen als diepzinnig beschouwd? Wanneer wetenschap ter sprake wordt gebracht, hebben mensen dan niet het gevoel: “Dit is iets dat gewone mensen niet kunnen begrijpen, dit is een onderwerp waar uitsluitend wetenschappelijke onderzoekers of experts zich mee bezig kunnen houden. Er is geen verband met ons, gewone mensen”? Is er misschien niet toch een verband? (Ja.) Hoe maakt Satan gebruik van wetenschap om mensen te verderven? We zullen het alleen hebben over dingen die mensen regelmatig tegenkomen in hun eigen leven. Heb je weleens van genen gehoord? Jullie zijn allemaal bekend met deze term, nietwaar? Werden genen door de wetenschap ontdekt? Welke betekenis hebben genen nu precies voor mensen? Geven ze mensen niet het gevoel dat het lichaam een mysterieus iets is? Wanneer mensen kennismaken met dit onderwerp, zouden er dan geen mensen zijn – vooral de nieuwsgierigen – die er meer over willen weten en meer details te weten willen komen? Deze nieuwsgierige mensen zullen hun energie op dit onderwerp richten en wanneer ze niet druk zijn met andere dingen zullen ze om meer details over het onderwerp te leren informatie opzoeken in boeken en op het internet. Wat is wetenschap? Eenvoudig gezegd is wetenschap het geheel van ideeën en theorieën over dingen waar de mens nieuwsgierig naar is, naar dingen die onbekend zijn en hen niet door God zijn verteld; wetenschap omvat de ideeën en theorieën over de mysteries die de mens wil onderzoeken. Wat is de scope van de wetenschap? Je zou kunnen zeggen dat het tamelijk veelomvattend is; de mens onderzoekt en bestudeert alles waar hij geïnteresseerd in is. Wetenschap omvat het onderzoeken van de details en wetten van deze dingen en het daarna poneren van aannemelijke theorieën waardoor iedereen gaat denken: “Deze wetenschappers zijn werkelijk fantastisch! Ze weten zo veel en hebben zo veel kennis om deze dingen te begrijpen!” Mensen hebben zo veel bewondering voor wetenschappers, nietwaar? Mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, wat voor soort denkbeelden houden zij erop na? Willen ze niet het universum onderzoeken, de mysterieuze dingen op hun interessegebied onderzoeken? Wat is hiervan het uiteindelijke resultaat? Bij sommige wetenschappen trekken mensen hun conclusies op basis van vermoedens, bij andere vertrouwen mensen op menselijke ervaring om conclusies te trekken. Bij weer andere takken van wetenschap trekt men conclusies op basis van observaties van de achtergrond en de geschiedenis. Niet soms? Dus wat doet wetenschap voor mensen? Wetenschap laat mensen objecten alleen in de fysieke wereld zien en bevredigt slechts de nieuwsgierigheid van de mens; het laat mensen niet de wetten zien waarmee God heerschappij uitoefent over alle dingen. Het lijkt alsof de mens door middel van wetenschap antwoorden vindt, maar deze antwoorden zijn raadselachtig en zorgen slechts voor tijdelijke bevrediging, een bevrediging die er alleen toe dient dat het hart van de mens zich beperkt tot de fysieke wereld. De mens heeft het gevoel dat hij de antwoorden van de wetenschap heeft gekregen, dus wat voor kwestie zich ook voordoet, hij zal proberen ze te bewijzen of accepteren op basis van zijn wetenschappelijke denkbeelden. Het hart van de mens wordt bezeten door wetenschap en wordt door de wetenschap verleidt tot een punt waarop de mens niet meer in staat is God te kennen, God te aanbidden en te geloven dat alle dingen van God komen en de mens naar Hem moet opkijken voor antwoorden. Is dat niet waar? Hoe meer een persoon in wetenschap gelooft, des te absurder hij wordt, en des te meer hij gelooft dat alles een wetenschappelijke oplossing heeft en dat onderzoek alles kan oplossen. Zulke personen zoeken God niet en geloven niet dat Hij bestaat; zelfs mensen die God velen jaren hebben gevolgd zullen in een bevlieging bacteriën gaan onderzoeken of informatie opzoeken voor een antwoord op een bepaalde kwestie. Zulke personen kijken niet naar de kwesties vanuit het perspectief van de waarheid en in veel gevallen vertrouwen ze liever op wetenschappelijke denkbeelden en kennis of op wetenschappelijke antwoorden om problemen op te lossen; ze vertrouwen niet op God en zoeken God niet. Hebben zulke mensen God in hun hart? (Nee.) Er zijn zelfs mensen die God op dezelfde manier willen onderzoeken als dat ze wetenschap bestuderen. Zo zijn er bijvoorbeeld vele religieuze experts die naar de berg zijn gegaan waar de ark na de zondvloed is gestrand en daarmee het bestaan van de ark hebben bewezen. Maar bij het zien van de ark hebben ze niet het bestaan van God gezien. Ze geloven uitsluitend in de verhalen en de geschiedenis en dit is het resultaat van hun wetenschappelijke onderzoek en studie van de fysieke wereld. Als je materiële dingen onderzoekt, of het nu microbiologie, astronomie of geografie is, zul je nooit als resultaat vinden dat God bestaat of dat Hij over alles heerschappij uitoefent. Dus wat doet wetenschap voor de mens? Verwijdert het de mens niet van God? Staat het niet toe dat mensen God bestuderen? Laat het mensen niet sterker twijfelen aan Gods bestaan? (Ja.) Dus hoe wil Satan gebruikmaken van wetenschap om mensen te verderven? Wil Satan geen gebruikmaken van wetenschappelijke conclusies om mensen te bedriegen en te verlammen en wil hij geen dubbelzinnige antwoorden gebruiken om de harten van de mensen in zijn greep te houden zodat ze niet op zoek gaan naar of geloven in Gods bestaan? (Ja.) Dit is de reden waarom we zeggen dat dit een van de manieren is waarop Satan mensen verderft.

3. Hoe Satan gebruikmaakt van traditionele cultuur om de mens te verderven

Zijn er veel dingen die kunnen worden beschouwd als deel van de traditionele cultuur? (Ja.) Wat betekent deze traditionele cultuur? Sommigen zeggen dat deze is doorgegeven door onze voorouders, dat is één aspect. Vanaf het begin hebben families, etnische groepen en zelfs het menselijk ras hun manier van leven doorgegeven; hun gewoonten, gezegdes en regels, en deze hebben zich in de gedachten van de mensen verankerd. Mensen beschouwen ze als onlosmakelijk verbonden aan hun leven. Ze aanvaarden deze dingen en beschouwen ze als de regels en het leven die dienen te worden gevolgd. Ze willen deze dingen nooit veranderen of vaarwelzeggen omdat ze doorgegeven zijn door hun voorouders. Er zijn andere aspecten van traditionele cultuur die bij mensen tot in het bot verankerd zitten, zoals de dingen die zijn doorgegeven door Confucius of Mencius, en de dingen die mensen zijn onderwezen door Chinees taoïsme of confucianisme. Is dat soms niet zo? Wat voor dingen omvat traditionele cultuur? Omvat het ook de feestdagen die de mensen vieren? Bijvoorbeeld het Lentefestival, het Lantaarnfestival, het Vegen van de Graven-festival, het Drakenbootfestival, het Geestenfestival en het Midherfstfestival. Sommige families vieren het wanneer ouderen een bepaalde leeftijd bereiken, of wanneer kinderen één maand of honderd dagen oud worden. Enzovoort. Dit zijn allemaal traditionele feestdagen. Ligt aan deze feestdagen soms geen traditionele cultuur ten grondslag? Wat is de kern van traditionele cultuur? Heeft deze cultuur iets te maken met het aanbidden van God? Bevat deze cultuur elementen die mensen vertelt dat ze de waarheid moeten beoefenen? Zijn er feestdagen waarop mensen aan God offeren, naar Gods altaar gaan en Zijn onderwijzingen ontvangen? Zijn er zulke feestdagen? (Nee.) Wat doen mensen dan op al deze feestdagen? In de moderne tijd worden ze gezien als gelegenheden om te eten, te drinken en plezier te maken. Wat is de bron van traditionele cultuur? Van wie is traditionele cultuur afkomstig? (Satan.) De traditionele cultuur is van Satan. Tegen de achtergrond van deze traditionele feestdagen plant Satan bepaalde dingen in het hart van de mens, wat voor dingen? Ervoor zorgen dat mensen hun voorouders herinneren, is dat er een van? Bijvoorbeeld, tijdens het Vegen van de Graven-festival maken mensen de graven schoon en offeren ze aan hun voorouders. Zodat mensen hun voorouders niet vergeten. Satan zorgt er ook voor dat mensen eraan denken patriottisch te zijn, bijvoorbeeld met het Drakenbootfestival. Hoe zit het met het Midherfstfestival? (Familiereünies.) Wat is de achtergrond van familiereünies? Wat is er het doel van? Dit is om te praten en voor de emotionele banden. Uiteraard is het zo dat er, of we nu Chinees Nieuwjaar of het Lantaarnfestival vieren, vele manieren zijn de achterliggende redenen te beschrijven. Hoe je de achterliggende reden ook beschrijft, elk feest biedt Satan gelegenheid zijn filosofie en zijn ideeën in het hart van de mensen te planten, zodat ze van God afdwalen en niet weten dat God bestaat, en dat ze of aan hun voorouders of aan Satan offeren, of dat ze het feest aangrijpen als excuus om te eten, te drinken en plezier te maken, om hun vleselijke verlangens te bevredigen. Elke keer dat deze feestdagen worden gevierd, worden Satans ideeën en opvattingen diep in het hart van de mensen geplant, en ze zijn zich daar niet eens van bewust. Wanneer mensen de middelbare of een latere leeftijd bereiken zijn deze ideeën en opvatting van Satan al diep in harten geworteld. Daarnaast doen mensen hun uiterste best deze ideeën zonder voorbehoud willekeurig over te dragen op de volgende generatie, of ze nu goed of fout zijn. Klopt dit? (Ja.) Hoe verderven traditionele cultuur en deze feestdagen de mensen? Weten jullie dat? (Mensen worden beperkt en gebonden door de regels van deze tradities, zodanig dat ze geen tijd of energie hebben om God te zoeken.) Dat is één aspect. Iedereen viert bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, zou je je verdrietig voelen als je dit niet zou doen? Zijn er bepaalde taboes waaraan je je moet houden? Zou je niet voelen: “Ik heb geen Nieuwjaar gevierd. Deze Nieuwjaarsdag was verschrikkelijk; zal nu het hele jaar slecht zijn”? Zou je je niet slecht op je gemak voelen, zelfs een beetje angstig? Er zijn zelfs mensen die al jaren niet aan hun voorouders hebben geofferd en plotseling een droom hebben waarin een overledene hen om geld vraagt, wat denk je dat zo iemand van binnen voelt? “Hoe verdrietig dat deze overledene geld nodig heeft om uit te geven! Ik zal wat papiergeld voor hem verbranden, het zou gewoon niet goed zijn dat niet te doen. Wij levenden kunnen in de problemen komen als we niet wat papiergeld verbranden, wie kan zeggen wanneer het noodlot toeslaat?” Zij zullen altijd deze kleine angst en zorg in hun hart koesteren. Wie zorgt ervoor dat zij zich zorgen maken? (Satan.) Satan zorgt ervoor. Is dit niet een van de manieren waarop Satan de mens verderft? Hij gebruikt verschillende manieren en excuses om controle over je uit te oefenen je te bedreigen en je aan hem te binden, in zo’n mate dat je in een roes komt, je ervoor zwicht en je eraan toegeeft; dit is de manier waarop Satan de mens verderft. Vaak, als mensen zwak zijn of wanneer ze zich niet volledig bewust zijn van de situatie, kunnen ze onbedoeld iets op een verwarde manier doen, dat wil zeggen, ze vallen ongewild in de handen van Satan en kunnen onopzettelijk iets doen zonder te weten wat ze doen. Dit is de manier waarop Satan de mens verderft. Er zijn nu zelfs nu heel wat mensen die ongaarne afstand doen van de diepgewortelde traditionele cultuur en deze gewoon niet op kunnen geven. Het is in het bijzonder wanneer ze zwak en passief zijn dat ze dit soort feestdagen willen vieren en Satan opnieuw willen ontmoeten en tevredenstellen, om troost in hun hart te brengen. Wat is de achtergrond van de traditionele cultuur? Is het de zwarte hand van Satan die achter de schermen aan de touwtjes trekt? Manipuleert en controleert Satans kwaadaardige natuur de dingen? Controleert Satan al deze dingen? (Ja.) Wanneer mensen in een traditionele cultuur leven en dit soort traditionele feestdagen vieren, kunnen we dan zeggen dat dit een omgeving is waarin ze door Satan voor de gek worden gehouden en verdorven en dat ze bovendien nog eens blij zijn dat ze door Satan voor de gek worden gehouden en verdorven? (Ja.) Dit is iets wat jullie allemaal erkennen, iets dat jullie allemaal weten.

4. Hoe Satan bijgeloof gebruikt om de mens te verderven

Jullie kennen de term ‘bijgeloof’, nietwaar? Er zijn enkele overeenkomsten tussen bijgeloof en traditionele cultuur, maar daar zullen we het vandaag niet over hebben. In plaats daarvan zullen we de meest voorkomende vormen van bijgeloof bespreken: waarzeggerij, toekomstvoorspelling, het verbranden van wierook en de verering van Boeddha. Sommige mensen doen aan waarzeggerij, anderen vereren Boeddha en branden wierook, terwijl weer anderen hun toekomst laten voorspellen, of iemand toestaan hun gelaatstrekken te lezen om zo hun toekomst te weten te komen. Hoeveel van jullie hebben je toekomst laten voorspellen of je gezicht laten lezen? Dit is iets waar de meeste mensen in geïnteresseerd zijn, nietwaar? (Ja.) Waarom is dat? Wat voor soort voordeel trekken mensen uit waarzeggerij en het laten voorspellen van de toekomst? Wat wordt ermee bevredigd? (Nieuwsgierigheid.) Is het alleen maar nieuwsgierigheid? Zoals ik het zie, is dat niet per se zo. Wat is het doel van waarzeggerij en toekomstvoorspelling? Waarom wordt zoiets gedaan? Is het niet om de toekomst te kunnen zien? Sommige mensen laten hun gezicht lezen om de toekomst te voorspellen, anderen doen het om te zien of ze geluk zullen hebben of niet. Sommige mensen doen het om te zien hoe hun huwelijk zal zijn, en weer anderen doen het om te zien of ze volgend jaar geluk zullen hebben. Sommige mensen laten hun gezicht lezen om te zien wat hun vooruitzichten en die van hun zonen of dochters zullen zijn. Sommige zakenlieden doen het om te zien hoeveel geld ze gaan verdienen en om zo wat richting te krijgen over wat ze zouden moeten doen. Is het alleen maar om hun nieuwsgierigheid te bevredigen? Wanneer mensen hun gezicht laten lezen of soortgelijke dingen doen is het voor hun eigen toekomstige, persoonlijke voordeel en ze geloven dat al deze dingen nauw samenhangen met hun eigen lot. Is ook maar iets van deze dingen nuttig? (Nee.) Waarom is het niet nuttig? Is het niet goed hier iets over te weten? Dit helpt je om te weten wanneer het noodlot kan toeslaan en als je het van tevoren weet kun je het vermijden, nietwaar? Wanneer je de toekomst is voorspeld kun je er omheen manoeuvreren zodat het komend jaar een goed jaar kan worden en je rijk kunt worden met wat je onderneemt. Is dat nuttig? Maar of het nuttig is gaat ons niets aan, en onze communicatie zal vandaag geen betrekking hebben op dit onderwerp. Hoe maakt Satan gebruik van bijgeloof om de mens te verderven? De mensen willen allemaal hun lot weten, dus behaalt Satan voordeel uit hun nieuwsgierigheid om hen te verleiden. Mensen houden zich bezig met waarzeggerij en toekomstvoorspelling en het lezen van gezicht om te weten te komen wat er in de toekomst met ze zal gebeuren en wat voor soort weg er voor hen ligt. Maar in wiens handen liggen uiteindelijk het lot en de vooruitzichten waar deze mensen zo bezorgd over zijn? (In Gods handen.) Al die dingen liggen in Gods handen. Wat wil Satan mensen laten weten wanneer hij deze methoden gebruikt? Satan wil het lezen van gezichten en toekomstvoorspelling gebruiken om mensen te laten weten dat hij hun toekomst kent, Satan wil de mensen vertellen dat hij deze dingen weet en ze controleert. Satan wil profiteren van deze mogelijkheid en deze methoden gebruiken om mensen te controleren, zodanig dat mensen er blind in gaan geloven en er elk woord van gehoorzamen. Als je bijvoorbeeld je gezicht laat lezen en de waarzegger sluit zijn ogen en vertelt je glashelder alles wat je een paar decennia geleden is overkomen, hoe zou je je dan van binnen voelen? Je zult plotseling iets voelen als: “Hij is zo accuraat! Ik heb nog nooit niemand over mijn verleden verteld, hoe wist hij ervan? Ik bewonder deze waarzegger werkelijk!” Het zou voor Satan niet zo moeilijk moeten zijn je verleden te kennen, nietwaar? God heeft je tot vandaag de dag geleid, maar Satan heeft ook de hele tijd mensen verdorven en heeft je gevolgd. Dat er voor jou decennia zijn verlopen betekent niets voor Satan en voor hem is het niet moeilijk deze dingen te weten. Wanneer je weet dat wat Satan zegt klopt, zou je hem dan je hart niet geven? Je toekomst en lot, zijn die niet afhankelijk van zijn controle? Je hart voelt ogenblikkelijk enig respect en eerbied voor hem en van sommige mensen kan de ziel al door hem zijn weggerukt. En dan zul je de waarzegger onmiddellijk vragen: “Wat moet ik nu doen? Wat zou ik volgend jaar moeten vermijden? Welke dingen moet ik niet doen?” En dan zal hij zeggen: je moet daar niet heengaan, je moet dit niet doen, draag geen kleding in een bepaalde kleur, je zou niet naar deze of die plaatsen moeten gaan en je zou bepaalde dingen vaker moeten doen. … Zou je niet alles wat hij zegt onmiddellijk ter harte nemen? Je zou het sneller onthouden dan het woord van God. Waarom zou je het zo snel onthouden? Omdat je voor je geluk op Satan zou willen vertrouwen. Is het niet op dit moment dat hij je hart in zijn greep krijgt? Wanneer zijn woorden uitkomen zoals voorspeld, zou je dan niet direct teruggaan om erachter te komen wat het lot het volgend jaar voor je in petto heeft? (Ja.) Je zult alles doen wat Satan je vertelt om te doen en je zult alle dingen vermijden waarvan hij zegt dat je ze moet vermijden; ben je hem niet gehoorzaam in alles wat hij zegt? Je zult heel snel in zijn greep terechtkomen, op een dwaalspoor worden geleid en onder zijn controle komen. Dit gebeurt omdat je gelooft dat wat hij zegt de waarheid is en omdat je gelooft dat hij je verleden, heden en toekomst kent. Dit is de methode die Satan gebruikt om mensen te controleren. Maar wie is er in werkelijkheid echt in controle? Het is God Zelf, niet Satan. Satan gebruikt alleen maar zijn trucs, in dit geval om onwetende mensen, die alleen maar de fysieke wereld zien te misleiden daarin te geloven en daarop te vertrouwen. Vervolgens vallen ze in Satans handen en gehoorzamen elk woord van hem. Maar geeft Satan ooit op wanneer mensen in God willen geloven en Hem volgen? Satan geeft nooit op. Vallen mensen in deze situatie echt in Satans handen? (Ja.) Kunnen we zeggen dat Satans gedrag wat dit betreft echt schaamteloos is? (Ja.) Waarom zouden we dat zeggen? Dit zijn frauduleuze en misleidende tactieken. Satan is schaamteloos en hij verleidt mensen ertoe te denken dat hij alles controleert, en hij bedriegt mensen zodat ze denken dat hij hun lot in handen heeft. Dit leidt ertoe dat onwetende mensen hem volledig gaan gehoorzamen en hij hen bezwendelt met slechts een of twee zinnen en mensen zich in hun roes voor hem buigen. Wat zijn dus de methoden die Satan gebruikt, wat zegt hij om jou in hem te laten geloven? Je kunt bijvoorbeeld niet aan Satan hebben verteld uit hoeveel mensen je gezin bestaat, maar hij zegt uit hoeveel leden je gezin bestaat, en voegt er de leeftijden van je ouders en kinderen aan toe. Stel dat je al argwaan en twijfels had aan het begin, zou je het niet iets geloofwaardiger zijn gaan vinden nadat je dit hebt gehoord? Satan kan dan bijvoorbeeld zeggen dat je het de laatste tijd niet makkelijk hebt op je werk, dat je leidinggevenden je niet de erkenning geven die je verdient en dat ze je altijd tegenwerken, enzovoort. Nadat je dit hebt gehoord denk je: “Dat klopt precies! De dingen lopen de laatste tijd niet soepel op het werk.” Dus geloof je Satan een beetje meer. Dan zegt hij nog iets anders om je te misleiden, zodat je nog een beetje meer in hem gelooft. Beetje bij beetje merk je dat je je niet langer kunt verzetten of argwanend kan zijn. Satan gebruikt niet meer dan een paar triviale trucjes, zelfs onbeduidende trucjes, om je te hypnotiseren. Wanneer je bent gehypnotiseerd, zul je niet meer in staat zijn je te oriënteren, niet meer weten wat je moet doen en zul je gaan gehoorzamen wat Satan je zegt. Dit is de ‘oh zo briljante’ methode die Satan gebruikt om de mens te verderven, zo trap je ongewild in zijn valstrik en word je door hem verleid. Satan vertelt je een paar dingen waarvan mensen denken dat die goed zijn en vertelt je daarna wat je moet doen en wat je moet vermijden. Zo word je onbewust beduveld. Zodra je daarvoor bent gevallen, zullen de dingen lastig voor je worden; je denkt constant na over wat Satan je heeft gezegd en wat hij je heeft verteld om te doen, en wordt er onbewust door bezeten. Waarom is dit zo? Dat komt omdat het de mensheid aan waarheid ontbreekt en ze dus niet in staat is zich tegen Satans verlokkingen en verleidingen te verzetten. Geconfronteerd met Satans kwaadaardigheid, bedrog, verraad en boosaardigheid is de mensheid zo onwetend, onvolwassen en zwak, nietwaar? Is dit niet een van de manieren waarop Satan de mens verderft? (Ja.) De mens wordt onbewust, beetje bij beetje, verleid en bedrogen door de verschillende methoden van Satan, omdat de mens niet in staat is onderscheid te maken tussen het positieve en het negatieve. Het ontbreekt de mens aan deze gestalte en het vermogen over Satan te triomferen.

5. Hoe Satan gebruikmaakt van sociale trends om de mens te verderven

Wanneer zijn sociale trends ontstaan? Zijn ze een nieuw fenomeen? Je zou kunnen zeggen dat sociale trends ontstonden toen Satan begon mensen te verderven. Wat wordt tot sociale trends gerekend? (Kledingstijl en make-up.) Dit is iets waar mensen vaak mee in contact komen. Kledingstijl, mode en trends; dit is slechts een klein aspect. Is er nog iets anders? Vallen populaire gezegden die mensen vaak bezigen er ook onder? Vallen de levensstijlen die mensen nastreven er ook onder? Vallen sterren uit de muziekwereld, beroemdheden, tijdschriften en romans er ook onder? (Ja.) Welk aspect van deze trends is volgens jullie in staat mensen te verderven? Welke van deze trends zijn voor jullie het meest verleidelijk? Sommige mensen zeggen: “We hebben allemaal een bepaalde leeftijd bereikt, we zijn vijftigers, zestigers, zeventigers of tachtigers, we kunnen niet meer aan deze trends meedoen en ze kunnen ons niet zo erg meer boeien.” Klopt dit? Andere zeggen: “We volgen geen beroemdheden, dat is iets wat jongeren doen als ze twintiger zijn; we dragen ook geen modieuze kleren, dat is iets voor mensen voor wie image belangrijk is.” Dus welke dingen kunnen jullie dan wel verderven? (Populaire gezegden.) Kunnen deze gezegden mensen verderven? Hier is er eentje, kunnen jullie zien of deze mensen verderft of niet, ‘Alles draait om geld’. Is dit een trend? Als je dit vergelijkt met de modetrends of culinaire trends die jullie hebben genoemd, is dit dan niet veel erger? ‘Alles draait om geld’ is een filosofie van Satan die is gangbaar onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving. Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is, omdat ze geleidelijk aan in ieders hart is ingeprent. Helemaal aan het begin accepteerden de mensen dit gezegde niet, maar vervolgens gaven ze er hun stilzwijgende goedkeuring aan toen ze in contact kwamen met het echte leven, en begonnen ze het gevoel te krijgen dat deze woorden in feite waar waren. Is dit soms geen proces van Satan waarmee hij de mens verderft? Misschien begrijpen mensen dit gezegde niet allemaal in dezelfde mate, maar iedereen heeft in meer of mindere mate een idee wat met dit gezegde wordt bedoeld op basis van dingen die om hem of haar heen zijn gebeurd en op basis van persoonlijke ervaring, nietwaar? Ongeacht hoeveel ervaring iemand met dit gezegde heeft, wat is het negatieve effect dat het op iemands hart kan hebben? Er wordt iets geopenbaard door de gezindheid van de mensen in de wereld, waaronder die van elk van jullie. Hoe kan dit worden geïnterpreteerd? Het is de verering van geld. Is het moeilijk dit uit iemands hart te verdrijven? Het is heel moeilijk! Het lijkt erop dat Satan de mens inderdaad grondig heeft verdorven! Nadat Satan deze trend heeft gebruikt om mensen te verderven, hoe manifesteert zich dit in hen? Voelen jullie niet dat jullie in de wereld niet zouden overleven zonder geld, dat zelfs één dag onmogelijk zou zijn? De status en de eerbiedwaardigheid van mensen is gebaseerd op hoeveel geld ze hebben. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets om alles voor over te hebben? Zijn veel mensen niet bereid hun waardigheid en integriteit op te offeren in hun streven naar meer geld? Verspelen er niet nog veel meer mensen de kans hun plicht te vervullen en God te volgen, omwille van geld? Is dit geen verlies voor de mensen? (Ja.) Is Satan niet sinister om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo’n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Als je een ontwikkeling doormaakt van het bezwaar maken tegen een populair gezegde tot het uiteindelijk als waarheid accepteren van het gezegde, komt je hart volledig in de greep van Satan en ga je er onbewust naar leven. In welke mate heeft dit gezegde invloed op je? Het kan zijn dat je het juiste pad kent en dat je de waarheid kent, maar niet de kracht hebt om ze na te streven. Het kan zijn dat je duidelijk weet dat de woorden van God de waarheid zijn, maar dat je niet bereid bent de prijs te betalen of te lijden om de waarheid te verkrijgen. In plaats daarvan offer je liever je eigen toekomst en lot op om tot het bittere einde tegen God in te gaan. Wat God ook zegt, wat God ook doet, hoe zeer je je ook realiseert dat Gods liefde voor jou diep en groot is, je zou toch koppig je pad blijven volgen en de prijs betalen voor dit gezegde. Dit wil zeggen dat dit gezegde je gedrag en gedachten reeds controleert, en je liever wilt dat je lot door dit gezegde wordt bepaald dan dat je het allemaal moet opgeven. Mensen doen dit, ze worden gecontroleerd door dit gezegde en worden er door gemanipuleerd. Is dit niet het effect van Satans verderfelijke werk in de mens? Is dit niet de filosofie en verdorven gezindheid van Satan die wortel schiet in je hart? Als je dit doet, heeft Satan dan niet zijn doel bereikt? (Ja.) Zie je hoe Satan op deze manier de mens heeft verdorven? Kun je het voelen? (Nee.) Je zag of voelde het niet. Zie je hier Satans kwaadaardigheid? Satan verderft de mens altijd en overal. Satan maakt het de mens onmogelijk zich tegen dit verderf te verdedigen en maakt dat de mens er hulpeloos tegenover staat. Satan zorgt ervoor dat je zijn gedachten, zijn opvattingen en de kwade dingen die eruit voortkomen accepteert in situaties waarin je onwetend bent en niet herkent wat er met je gebeurt. Mensen accepteren deze dingen volkomen en verzetten zich er niet tegen. Ze koesteren en hangen aan deze dingen alsof ze een schat vertegenwoordigen, ze laten zich door deze dingen manipuleren en bespelen, en dit is de manier waarop Satan de mens dieper en dieper verderft.

Satan gebruikt verschillende methoden om mensen te verderven. De mens bezit kennis en houdt er een aantal wetenschappelijke theorieën op na, de mens leeft onder invloed van traditionele cultuur en elk mens is erfgenaam en doorgever van traditionele cultuur. De mens is gehouden de traditionele cultuur die hem door Satan is gegeven voort te zetten en de sociale trends die Satan die mensheid heeft geboden te volgen. De mens is onafscheidelijk van Satan, werkt altijd mee aan wat Satan doet en accepteert zijn kwaadaardigheid, misleiding, boosaardigheid en arrogantie. Zodra de mens in bezit kwam van deze gezindheden van Satan, leefde hij toen gelukkig of ongelukkig te midden van deze verdorven mensheid? (Ongelukkig.) Waarom zeg je dat? (Omdat de mens aan deze verdorven dingen gebonden is en onder controle daarvan staat, leeft hij in zonde en is hij verwikkeld in een bittere strijd.) Sommige mensen dragen een bril en zien er heel intellectueel uit; het is mogelijk dat ze erg respectabel spreken met welsprekendheid en rede, en dat ze, omdat ze veel dingen hebben meegemaakt, zeer ervaren en subtiel zijn. Ze zouden misschien tot in detail kunnen spreken over grote en kleine zaken; ze zouden misschien ook de authenticiteit en redelijkheid van dingen kunnen beoordelen. Sommigen zouden kunnen kijken naar het gedrag en het voorkomen van deze mensen, en naar hun karakter, menslievendheid en gedrag, enzovoort, en niets op hen hebben aan te merken. Zulke mensen kunnen zich bijzonder goed aanpassen aan de huidige sociale trends. Hoewel deze persoon misschien wat ouder is, loopt hij nooit achter en voelt hij zich nooit te oud om te leren. Oppervlakkig gezien kan niemand iets op hem aanmerken, van binnen is hij echter volstrekt verdorven door Satan. Oppervlakkig gezien is er niets mis, hij is zachtaardig, verfijnd, bezit kennis en een zekere moraliteit; hij is integer en de dingen die hij weet zijn vergelijkbaar met wat jonge mensen weten. Met betrekking tot zijn natuur en wezen is deze persoon echter een compleet en levend voorbeeld van Satan, hij lijkt als twee druppels water op Satan. Dit is de ‘vrucht’ van Satans verderf van de mens. Wat ik heb gezegd kan pijnlijk voor jullie zijn, maar het is allemaal waar. De kennis die de mens bestudeert, de wetenschap die hij begrijpt en de methoden die hij kiest om aan maatschappelijke trends te voldoen, zijn zonder uitzondering gereedschappen van Satans verderf. Dit is absoluut waar. Derhalve leeft de mens in een gezindheid die geheel verdorven is door Satan en kan de mens onmogelijk weten wat Gods heiligheid of Gods wezen is. Dit komt omdat er oppervlakkig gezien niets valt aan te merken op de manier waarop Satan de mens verderft; je kunt aan iemands gedrag niet zien dat er iets mis is. Iedereen doet zijn werk normaal en leeft een normaal leven; iedereen leest gewoon boeken en kranten, studeert en spreekt normaal. Sommige mensen hebben iets over ethiek geleerd en kunnen goed praten, zijn vol begrip en vriendelijk, zijn hulpvaardig en liefdadig en zorgen ervoor dat ze niet in onbetekenende ruzies verwikkeld raken of van andere mensen profiteren. De verdorven satanische gezindheid is echter diep in hen geworteld; dit wezen kan niet worden veranderd door te vertrouwen op uiterlijke inspanningen. Vanwege dit wezen is de mens niet in staat Gods heiligheid te kennen, en ondanks het feit dat het wezen van Gods heiligheid aan de mens is geopenbaard, neemt de mens het niet serieus. Dit komt omdat Satan reeds via verschillende middelen volkomen bezit heeft genomen van de gevoelens, ideeën, opvattingen en gedachten van de mens. Deze bezetenheid, dit verderf, is niet tijdelijk of incidenteel; het is overal en altijd aanwezig. Dus beschouwen heel veel mensen die drie of vier jaar – of zelfs vijf of zes jaar – lang in God geloven nog steeds die kwaadaardige gedachten, opvattingen, logica en filosofieën die Satan bij hen heeft ingeprent als een schat en kunnen ze die dingen niet loslaten. Omdat de mens de kwaadaardige, arrogante en boosaardige natuur van Satan heeft aanvaard, is het onvermijdelijk dat er in de intermenselijke relaties van de mens vaak conflicten, ruzies en onverenigbaarheid voorkomen. Deze ontstaan als gevolg van de arrogante natuur van Satan. Als Satan de mensheid positieve dingen had gegeven – bijvoorbeeld wanneer het confucianisme en het taoïsme uit de traditionele cultuur die door de mens is geaccepteerd goede dingen zouden zijn – dan zouden soortgelijke typen mensen, nadat ze deze dingen hadden geaccepteerd, met elkaar moeten kunnen opschieten. Waarom is er dan zo’n grote kloof tussen mensen die dezelfde dingen hebben geaccepteerd? Waarom is dat? Het is omdat deze dingen van Satan komen en Satan verdeeldheid tussen de mensen zaait. De dingen die Satan aanbiedt, hoe eerbiedwaardig of geweldig ze er oppervlakkig gezien ook uitzien, maken de mens slechts hoogmoedig en brengen in hem alleen arrogantie en niets meer dan het bedrog van Satans kwaadaardige natuur naar boven. Is dat niet waar? Iemand die zichzelf anders zou kunnen voordoen, een schat aan kennis zou bezitten, of een goede opvoeding zou hebben genoten, zou het niet meevallen zijn verdorven satanische gezindheid te verbergen. Dat wil zeggen, op hoeveel manieren deze persoon zichzelf ook omhulde, of je hem nu als heilige beschouwde of dacht dat hij perfect was, of dacht dat hij een engel was, hoe puur je ook dacht dat hij was, hoe zou zijn leven er achter de schermen uitzien? Welk wezen zou je zien wanneer de gezindheid van deze persoon zou worden geopenbaard? Je zou zonder twijfel de kwaadaardige natuur van Satan zien. Zou men dit kunnen zeggen? (Ja.) Bijvoorbeeld, stel dat jullie iemand in jullie nabije omgeving kennen die je als een goed mens beschouwde, misschien iemand die je bewonderde. Met je huidige gestalte, wat denk je over hen? Eerst kijk je of dit type mens wel of geen menselijkheid toont, of ze eerlijk zijn, of ze ware liefde voor mensen hebben en of hun woorden en daden anderen ten goede komen en hen helpen. (Nee.) De zogenaamde vriendelijkheid, liefde of goedheid die hier wordt getoond, wat is ze werkelijk? Het is allemaal vals, het is allemaal een façade. Deze achter-de-schermen-façade heeft een verborgen, kwaadaardig doel: dat deze persoon geliefd en bewonderd wordt. Zien jullie dit duidelijk? (Ja.)

Wat brengen de manieren van Satan om mensen te verderven de mensheid? Brengen ze iets positiefs? Ten eerste, kan de mens onderscheid maken tussen goed en kwaad? Zou je zeggen dat – of het nu gaat om de beoordeling van een beroemd of geweldig persoon of één of ander tijdschrift of andere publicatie – de standaards die ze in deze wereld gebruiken om te beoordelen of iets goed of kwaad, en juist of verkeerd is, nauwkeurig zijn? Zijn hun inschattingen van gebeurtenissen of mensen eerlijk? Zit er een kern van waarheid in? Beoordeelt de wereld of de mensheid positieve en negatieve dingen op basis van de standaard van de waarheid? (Nee.) Waarom zijn mensen hier niet toe in staat? De mensen hebben zo veel kennis bestudeerd en weten zoveel over wetenschap, zijn ze niet kundig genoeg? Waarom kunnen ze geen onderscheid maken tussen positieve en de negatieve dingen? Waarom is dit zo? (Omdat mensen de waarheid niet hebben; wetenschap en kennis zijn niet de waarheid.) Alles wat Satan de mensheid brengt, is kwaad en verderf en het ontbreekt het aan de weg, de waarheid en het leven. Met het kwaad en verderf dat Satan de mens brengt, kun je dan zeggen dat Satan liefde bezit? Kun je zeggen dat de mens liefde bezit? Sommige mensen zeggen misschien: “Je hebt ongelijk, er zijn over de hele wereld heel veel mensen die de armen of daklozen helpen. Zijn dat geen goede mensen? Er zijn ook veel liefdadigheidsinstellingen die goed werk doen; is het werk dat ze doen dan niet goed werk?” Dus wat zou je daarvan zeggen? Satan gebruikt veel verschillende methoden en theorieën om de mens te verderven; is dit verderf van de mens een vaag concept? Nee, dat is het niet. Satan doet ook enkele praktische dingen; hij promoot ook in de wereld en in de maatschappij een opvatting of een theorie. In elke dynastie en in elk tijdperk promoot hij een theorie en brengt de mens een aantal ideeën bij. Deze ideeën en theorieën wortelen zich geleidelijk in de harten van mensen, en dan gaan mensen vervolgens naar deze theorieën en ideeën leven; worden ze daarmee niet onbewust Satan? Zijn mensen niet één met Satan? Wanneer de mensen één zijn geworden met Satan, wat wordt dan uiteindelijk hun houding tegenover God? Is dat niet dezelfde houding die ook Satan heeft tegenover God? Niemand durft dat toe te geven, nietwaar? Dat is erg angstaanjagend! Waarom zeg ik dat Satans natuur kwaadaardig is? Dit is vastgesteld en geanalyseerd op basis van wat Satan heeft gedaan en de dingen die Satan heeft geopenbaard; dat Satan kwaadaardig is, wordt niet zomaar beweerd. Als ik alleen maar zei dat Satan kwaadaardig is, wat zouden jullie dan denken? Jullie zouden denken: “Natuurlijk is Satan kwaadaardig.” Ik vraag jullie dus: “Welk aspect van Satan is kwaadaardig?” Als je zegt: “Satans verzet tegen God is kwaadaardig,” zou je nog steeds niet duidelijk genoeg spreken. Nu we op deze manier over deze kenmerken hebben gesproken, begrijpen jullie de specifieke inhoud van het wezen van Satans kwaadaardigheid? (Ja.) Als jullie Satans kwaadaardige natuur duidelijk kunnen zien, dan zullen jullie je eigen gesteldheden zien. Bestaat er enig verband tussen deze twee dingen? Is dit nuttig voor jullie of niet? (Dat is zo.) Wanneer ik communiceer over het wezen van Gods heiligheid, is het noodzakelijk dat ik dan communiceer over het kwaadaardige wezen van Satan, wat is dan jullie mening hierover? (Ja, dat is noodzakelijk.) Waarom? (Satans kwaadaardigheid laat Gods heiligheid duidelijk uitkomen.) Is dit juist? Het is gedeeltelijk goed, dat zonder Satans kwaadaardigheid de mensen Gods heiligheid niet zouden kennen; dat is juist. Als je echter zegt dat Gods heiligheid alleen maar bestaat vanwege het contrast met Satans kwaadaardigheid, is dat dan juist? Deze dialectische manier van denken is onjuist. Gods heiligheid is het inherente wezen van God. Hoewel God het door Zijn daden openbaart, is het een natuurlijke uitdrukking van Gods wezen en is het Gods inherente wezen; het heeft altijd bestaan en is intrinsiek en eigen aan God Zelf, hoewel de mens het niet kan zien. Dit is omdat de mens leeft te midden van de verdorven gezindheid van Satan en onder Satans invloed, en de mensen weten niets over heiligheid, laat staan over de specifieke inhoud van Gods heiligheid. Is het noodzakelijk om eerst te communiceren over Satans kwaadaardige wezen? (Ja.) Sommige mensen zouden enige twijfels kunnen uiten, zoals: “Je communiceert over God Zelf, waarom praat je dan altijd over hoe Satan mensen verderft en dat Satans natuur slecht is?” Nu heb je deze twijfels gesust, nietwaar? Als mensen het kwaad van Satan kunnen onderscheiden en als ze er een nauwkeurige definitie van hebben, als mensen duidelijk de specifieke inhoud en manifestatie van het kwaad zien, de bron en het wezen van het kwaad, dan zullen de mensen wanneer nu Gods heiligheid wordt besproken, zich duidelijk realiseren dat dit Gods heiligheid is en deze herkennen als ware heiligheid. Als ik het kwaad van Satan niet bespreek, dan zullen sommige mensen ten onrechte geloven dat bepaalde dingen die mensen in de samenleving en onder de mensen doen – of iets in deze wereld – misschien gerelateerd is aan heiligheid. Is deze opvatting niet onjuist? (Ja.)

Daarom heb ik in gecommuniceerd over Satans wezen. Wat voor soort begrip van Gods heiligheid hebben jullie via jullie ervaringen in de afgelopen jaren gekregen, van het zien van Gods woord en het ervaren van Zijn werk? Praat er maar eens over. Je hoeft er geen woorden voor te gebruiken die goed in het gehoor liggen, spreek gewoon uit je eigen ervaring, is Gods heiligheid uitsluitend Zijn liefde? Is het alleen Gods liefde die we als heiligheid beschrijven? Dat zou te eenzijdig zijn, nietwaar? Zijn er, naast Gods liefde, nog andere aspecten van Gods wezen? Hebben jullie die gezien? (Ja. God haat festivals en feestdagen, gebruiken en bijgeloof; dat is ook Gods heiligheid.) God is heilig en daarom haat Hij deze dingen, is dat wat dat betekent? Wat is in wezen Gods heiligheid? Heeft Gods heiligheid geen substantiële inhoud, anders dan dat Hij dingen haat? Denken jullie in je achterhoofd: “Omdat God deze kwaadaardige dingen haat, kan men zeggen dat God heilig is”? Is hier geen sprake van speculatie? Is dit geen vorm van deductie en oordeel? Wat is het grootste taboe wanneer het gaat over het begrijpen van Gods wezen? (Als we de werkelijkheid achter ons laten om over doctrines te spreken.) Dit is het meest taboe om te doen. Nog iets anders? (Speculatie en verbeelding.) Dit zijn ook zeer sterke taboes. Waarom zijn speculatie en verbeelding niet nuttig? Zijn dingen waarover je speculeert en fantaseert dingen die je echt kunt zien? Vormen zij het ware wezen van God? (Nee.) Wat is er nog meer taboe? Is het taboe om zomaar een aantal mooi klinkende woorden op te sommen om Gods wezen te beschrijven? (Ja.) Is het niet opschepperig en onzinnig? Oordelen en speculaties zijn onzinnig, net als het willekeurig gebruiken van mooi klinkende woorden. Holle lof is ook onzinnig, nietwaar? Geniet God ervan om naar mensen te luisteren die zulke onzin uitkramen? (Nee, dat doet Hij niet.) Hij voelt zich ongemakkelijk wanneer Hij dat hoort! God leidt en redt een groep mensen en zelfs nadat deze groep mensen Zijn woorden heeft gehoord, begrijpen ze nog steeds niet wat Hij bedoelt. Iemand zou kunnen vragen: “Is God goed?” dan zouden ze antwoorden: “Zeker!” “Hoe goed?” “Geweldig goed!” “Heeft God de mens lief?” “Ja!” “Hoeveel? Kun je dit beschrijven?” “Heel, heel veel! Het is dieper dan de zee en hoger dan de hemel!” Is dat geen onzin? Lijkt deze onzin niet op wat jullie zojuist zeiden: “God haat Satans verdorven gezindheid, daarom is God heilig”? (Ja.) Is wat jullie zojuist hebben gezegd geen onzin? Waar komt de meerderheid van de onzinnige dingen die jullie zeggen vandaan? (Satan.) Onzinnige dingen die worden gezegd zijn hoofdzakelijk het resultaat van de onverantwoordelijkheid van mensen en hun oneerbiedigheid ten opzichte van God. Zouden we dit zo kunnen zeggen? Is het niet onverantwoordelijk dat je geen begrip had, en alsnog onzin uitkraamde? Is dat niet respectloos naar God? Je hebt een beetje kennis vergaard, een beetje begrepen van argumentatie en logica, dingen die je gebruikt hebt, maar bovendien nog gedaan hebt terwijl je God kent. Denk je dat God zich ongemakkelijk voelt als Hij dit hoort? Hoe kunnen jullie God proberen te kennen met deze methoden? Klinkt dat niet ongemakkelijk? Derhalve, als het over de kennis van God gaat, dan moet je bijzonder voorzichtig zijn; op plaatsen waar je God kent, moet je alleen daarover spreken. Spreek eerlijk en praktisch en verfraai je woorden niet met routineuze complimenten en gebruik geen vleierij; God heeft dat niet nodig en dit soort dingen zijn van Satan afkomstig. Satans gezindheid is arrogant en Satan houdt ervan om gevleid te worden en mooie woorden te horen. Satan is blij en gelukkig wanneer mensen alle mooi klinkende woorden die ze hebben geleerd op een rijtje zetten en deze woorden gebruiken voor Satan. Maar God heeft dit niet nodig; God heeft geen ophemeling of vleierij nodig en Hij eist niet dat mensen onzin uitkramen en Hem blind prijzen. God verafschuwt dit en zal zelfs niet naar onechte lof en vleierij luisteren. Dus als sommige mensen God blind prijzen en wat ze zeggen niet in overeenstemming is met wat er in hun hart is, als zij blindelings aan God geloften afleggen en achteloos tot Hem bidden, dan luistert God helemaal niet. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt. Als je iets niet weet, zeg het dan gewoon; als je iets wel weet, druk het dan op een praktische manier uit. Dus ten aanzien van wat Gods heiligheid specifiek en in werkelijkheid met zich mee brengt, hebben jullie daar een echt begrip van? (Toen ik opstandigheid aan de dag legde, toen ik overtredingen had begaan, ontving ik Gods oordeel en tuchtiging, en daarin zag ik Gods heiligheid. En toen ik situaties tegenkwam die niet overeenkwamen met mijn verwachtingen, bad ik over deze dingen en zocht ik naar Gods bedoelingen, en toen God mij verlichtte en me leidde met Zijn woorden, zag ik Gods heiligheid.) Dit is afkomstig uit je eigen ervaring. (Van wat God daarover heeft gezegd, heb ik gezien wat er van de mens is geworden nadat hij door Satan verdorven en beschadigd was. Toch heeft God alles gegeven om ons te redden en hierin zie ik Gods heiligheid.) Dit is een realistische manier van spreken; het is ware kennis. Zijn er nog andere manieren om dit te begrijpen? (Ik weet niet of mijn begrip wel of niet juist is. Ik zie Satans kwaadaardigheid in de woorden die hij sprak om Eva tot zonde te verleiden en in zijn verleiding van de Heer Jezus. In de woorden die God gebruikte om Adam en Eva te vertellen wat ze wel en niet konden eten zie ik dat Gods woorden ongecompliceerd en rein zijn en dat ze betrouwbaar zijn; hierin zie ik Gods heiligheid.) Van wat jullie deze mensen hebben horen zeggen, op welke woorden zeggen jullie het meest hartgrondig Amen? Wiens communicatie was het dichtst bij het onderwerp waarover we vandaag communiceren, wiens communicatie was het meest realistisch? Hoe was de communicatie van de laatste zuster? (Goed.) Je zegt amen op wat ze zei, wat zei ze dat het doel precies trof? (In de woorden die de zuster zojuist sprak hoorde ik dat Gods woord rechtdoorzee is en heel duidelijk, het is in het geheel niet zoals Satans indirecte woorden. Ik zag hierin Gods heiligheid.) Dat maakt er deel van uit. Was het correct? (Ja.) Heel goed. Ik zie dat jullie iets hebben verworven in de twee laatste communicaties, maar jullie moeten hard blijven werken. De reden dat jullie hard moeten blijven werken is dat het begrijpen van Gods wezen een bijzonder diepe les is; het is niet iets dat iemand zomaar ineens begrijpt of iets dat slechts in een paar woorden duidelijk kan worden uitgelegd.

Elk aspect van de verdorven satanische gezindheid, de kennis, de filosofie, de gedachten, opvattingen en persoonlijke aspecten van mensen belemmeren hun in sterke mate Gods wezen te leren kennen; dus wanneer jullie dus deze onderwerpen horen, zijn sommige onderwerpen mogelijk buiten jullie bereik, zullen jullie sommige onderwerpen misschien niet begrijpen, en zullen er misschien onderwerpen zijn die jullie fundamenteel niet in overeenstemming kunnen brengen met de realiteit. Hoe dan ook, ik heb gehoord dat jullie Gods heiligheid begrijpen en ik weet dat jullie in je harten beginnen te accepteren wat ik heb gezegd en gecommuniceerd over Gods heiligheid. Ik weet dat in jullie harten het verlangen het wezen van Gods heiligheid te begrijpen begonnen is te ontspruiten. Maar wat me nog gelukkiger maakt, is dat sommigen van jullie al in staat zijn om de eenvoudigste woorden te gebruiken om jullie kennis van Gods heiligheid te beschrijven. Hoewel dit iets eenvoudigs is om te zeggen en ik het al eerder gezegd heb, zal dit in de harten van de meerderheid van jullie toch nog moeten worden goedgekeurd of indruk moeten maken. Niettemin, sommigen van jullie hebben deze woorden ter harte genomen; dit is best goed en een zeer goede start. Ik hoop dat jullie over de onderwerpen die jullie diepzinnig vinden – of over onderwerpen die nog buiten jullie bereik liggen – na blijven denken en daar meer en meer over zullen communiceren. Voor de onderwerpen die buiten je bereik liggen zal er iemand zijn om jullie meer begeleiding te geven. Als jullie meer communiceren ten aanzien van de terreinen die nu al binnen jullie bereik liggen, zal de Heilige Geest Zijn werk in jullie doen en zullen jullie tot een beter begrip komen. Het begrijpen en kennen van het wezen van God is van het grootste belang voor de mens bij het binnengaan van het leven. Ik hoop dat jullie dit niet negeren of dit als een spelletje zien; het kennen van God is de grondslag voor het geloof van de mens in God en de sleutel tot zijn streven naar waarheid en het verkrijgen van redding. Als mensen in God geloven, maar Hem niet kennen, en als zij tussen bepaalde letters en leerstellingen leven, zal het voor hen nooit mogelijk zijn redding te bereiken, zelfs als zij handelen en leven in overeenstemming met de oppervlakkige betekenis van de waarheid. Dat wil zeggen, als je in God gelooft, maar je Hem niet kent, is je geloof helemaal voor niets en bevat het niets van de werkelijkheid. Dat begrijp je, nietwaar? (Ja, dat begrijpen we.) Hiermee eindigen we onze communicatie voor vandaag. (Dank aan God!)

4 januari 2014

Vorige: God Zelf, de unieke IV

Volgende: God Zelf, de unieke VI

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek