We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Een bespreking van het kerkelijk leven en het echte leven

Mensen hebben het idee dat ze alleen binnen hun kerkelijk leven kunnen transformeren, en dat transformatie onmogelijk als ze niet binnen de kerk leven, dat ze geen transformatie kunnen bereiken in hun echte leven. Herkennen jullie het probleem hier? Ik heb het erover gehad om God in het echte leven in te brengen, en dit is de weg voor de mensen die in God geloven: ze moeten de realiteit van Gods woorden binnengaan. Het kerkelijk leven is in feite slechts een beperkte manier om de mens te vervolmaken. De meest aangewezen omgeving voor de vervolmaking van de mens is nog altijd het echte leven. Dit is de werkelijke praktijk en de werkelijke training waar ik het over had. Hiermee kan de mens een leven van normale menselijkheid bereiken en in het dagelijks leven naar de gelijkenis van een waar persoon leven. Eén aspect is dat je opgeleid moet worden om je eigen opleidingsniveau te verhogen, om Gods woorden te begrijpen en het vermogen te verwerven om te begrijpen. Een tweede aspect is dat je met de meest elementaire kennis om als mens te leven moet zijn toegerust zodat je het inzicht en de rede van een normale menselijkheid kunt bereiken, omdat de mens op alle deze gebieden bijna helemaal tekortschiet. Verder moet je door het kerkelijk leven ook leren genieten van Gods woorden en zo langzamerhand een duidelijk begrip van de waarheid krijgen.

Waarom wordt er gezegd dat, als je in God gelooft, je God in het echte leven moet inbrengen? Het kerkelijk leven kan de mens niet alleen transformeren, het is belangrijker dat de mens de realiteit binnen gaat in het echte leven. Jullie hadden het altijd over jullie spirituele toestand en over spirituele zaken, terwijl jullie het nalieten om in veel dingen getraind te worden en je ingang daarin verwaarloosden. Jullie schreven iedere dag, jullie luisterden iedere dag, jullie lazen iedere dag. Jullie baden onder het koken: “O God! Moge U mijn leven in mij worden. Hoe moet ik deze dag doorkomen? Zegen mij, verlicht mij. Waarover u mij vandaag ook verlicht, laat het mij nu dan alstublieft ook begrijpen, zodat Uw woorden mogen handelen als mijn leven.” Jullie baden ook onder het eten: “O God! U heeft ons deze maaltijd geschonken. Moge u ons zegenen. Amen! Laat ons op u vertrouwen met onze levens. Blijf bij ons. Amen!”En na het eten onder de afwas begonnen jullie weer te kletsen: “O God, ik ben deze schaal. Nadat deze schaal gebruikt is, wordt hij net als wij, verdorven door Satan en nu moet hij met water worden gewassen. U bent het water, uw woorden zijn het levend water dat mijn leven onderhoudt.” En nadat jullie dat hebben gezegd is het bedtijd, en kletsen jullie door: “O God! U heeft mij gezegend en de weg door deze dag gewezen. Ik ben u zeer dankbaar...” Zo kwamen jullie de dag door en vielen jullie in slaap. De meeste mensen leefden alle dagen zo, en zelfs nog steeds. Ze letten nooit op de werkelijke ingang, maar concentreerden zich op mooie praatjes in hun gebeden. Dit is het vroegere leven van de mens, zijn vorige leven. De meeste mensen zijn zo, ze zijn niet echt opgeleid en hebben weinig echte transformatie ondergaan. Ze verkopen alleen mooie praatjes in hun gebeden, benaderen God met hun woorden maar de transformatie van hun begrip ontbreekt. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Je bent je huis op aan het ruimen. Je ziet dat je huis rommelig is, dus ga je zitten bidden: “O God! Zie toch het verderf dat Satan in mijn huis heeft aangericht. O God! Ik prijs u en ik dank u. Ik ben net zo vies als dit huis, en zonder uw redding en verlichting zou ik me dat feit niet hebben gerealiseerd.” Je zit daar maar te kletsen, lange tijd te bidden en net te doen alsof er niets is gebeurd, je gedraagt je als een kwebbelende oude vrouw. Je brengt je spirituele leven zo door zonder ooit de realiteit echt te betreden, met te veel oppervlakkige praktijken! De training om de realiteit binnen te treden betrekt de echte levens van mensen en hun praktische problemen erbij - alleen hierdoor kunnen mensen transformeren. Zonder het echte leven kan de mens niet getransformeerd worden. Wat is het nut dan van de mooie praatjes in hun gebeden? Zonder de aard van de mens te begrijpen is het allemaal verspilling van tijd, en zonder een weg voor de praktijk is het allemaal verspilling van moeite. De juiste gebeden kunnen de juiste toestand in de mensen in stand houden, maar nooit een volledige transformatie teweegbrengen. Kennis van zelfgenoegzaamheid, arrogantie, ijdelheid, overmoed en verdorven aard van de mens - de kennis van deze dingen komt niet door het gebed, die wordt ontdekt door van Gods woorden te genieten, die wordt gekend door de verlichting van de Heilige Geest in het echte leven. Tegenwoordig kunnen alle mensen goed spreken en ze hebben allemaal naar de meest verheven preken geluisterd, meer verheven dan ooit iemand tevoren, maar toch hebben ze maar weinig in praktijk gebracht in hun eigen leven. Dat wil zeggen, in het echte leven van de mens is er geen God, en het leven van een nieuw mens na de transformatie ontbreekt. Ze leven niet echt naar de waarheid in hun echte leven, en ze brengen God niet echt in hun leven in. Mensen leiden hun leven alsof ze de zonen van de hel zijn. Is dat niet een onmiskenbare afwijking?

Om de gelijkenis met een normaal mens te herstellen, dat wil zeggen om een gewone menselijkheid te verkrijgen, is het niet genoeg dat mensen God met hun woorden te behagen. Ze berokkenen zichzelf schade door dat te doen, en de ingang of de transformatie is er niet bij gebaat. Daarom moeten de mensen stukje bij beetje oefenen om een transformatie te bereiken, moeten ze langzaam binnentreden, zoekend en tastend, binnentreden vanuit het positieve, en een praktisch leven leiden van waarheid, een leven van een heilige. Van nu af aan gaat het om echte zaken, echte dingen en een echte omgeving en krijgen de mensen een praktische training. Ze hoeven geen mooie praatjes meer te verkopen; integendeel, ze moeten in een echte omgeving getraind worden. De mensen beginnen zich te realiseren dat zij van een laag kaliber zijn, en dan beoefenen zij het ware eten en drinken van Gods woorden, en hebben zij de ware ingang en de ware praktijk. Dit is hoe zij de werkelijkheid verkrijgen, en zo kan de ingang eerder optreden. Er zijn wat praktische aspecten nodig om mensen te transformeren, ze moeten met echte zaken, echte dingen, en een echte omgeving oefenen. Kun je door alleen op het kerkelijk leven te vertrouwen een ware training krijgen? Kan de mens de realiteit zo binnentreden? Nee. Als de mens de realiteit niet kan binnentreden, dan kan hij zijn vroegere manier van doen en leven ook niet transformeren. Het ligt niet helemaal aan de luiheid van de mens, of aan zijn sterke afhankelijkheid, maar eerder komt het doordat de mens gewoon de mogelijkheid tot leven niet heeft, hij begrijpt de norm van de gelijkenis met een normaal mens niet die God verlangt. In het verleden praatten en spraken mensen en hadden ze omgang met elkaar, ze werden zelfs 'redenaars'. Maar geen van hen streefde naar transformatie van de aard van het leven, ze drongen alleen aan op de zoektocht naar diepgaande theorieën. Daarom moeten jullie nu dit religieuze leven van het geloof in God veranderen. Jullie moeten binnentreden en oefenen door je op één ding te richten, één zaak, één persoon. Jullie moeten de dingen geconcentreerd doen - alleen dan kunnen jullie resultaat behalen. De transformatie in de mens moet bij zijn wezen beginnen. Het werk moet op het wezen van de mens gericht zijn, op hun leven, hun luiheid, afhankelijkheid, en de slaafsheid van de mensen, en alleen zo kunnen ze worden getransformeerd.

Ook al kan het kerkelijk leven op sommige gebieden resultaten opleveren, de sleutel is nog steeds dat het echte leven mensen kan transformeren, en hun vroegere aard kan niet zonder het echte leven worden getransformeerd. Laten we het werk van Jezus tijdens het Tijdperk van Genade nemen. Toen Jezus de oude wetten afschafte en de geboden van het nieuwe tijdperk instelde, sprak Hij door middel van voorbeelden uit het echte leven. Toen Jezus Zijn discipelen op een zondag door het tarweveld leidde, en de discipelen honger kregen en korenaren plukten en aten, zagen de ongelovigen dit en zeiden zij dat de sabbat niet werd geëerd. Ze zeiden ook dat mensen de kalveren die in de put waren gevallen niet mochten redden op sabbat, omdat er op sabbat geen werk mocht worden verricht. Jezus gebruikte deze voorbeelden om de geboden van de nieuwe tijd geleidelijk te verspreiden. Hij gebruikte vaak de praktijk in die tijd om de mensen te laten begrijpen en transformeren. De Heilige Geest verricht Zijn werk volgens dit principe, en alleen op deze manier kunnen mensen transformeren. Zonder de praktijk kunnen de mensen alleen theoretisch begrip verwerven, en kunnen ze de dingen alleen intellectueel bevatten. Dat is geen effectieve manier om mensen te transformeren. Nu we het toch over wijsheid en inzicht verwerven door middel van training hebben, hoe kunnen we dit bereiken? Kan de mens wijsheid en inzicht verwerven door gewoon te luisteren, en zo zijn kennis op een hoger plan tillen? Hoe leidt dit tot de verwerving van wijsheid en inzicht? De mens moet ernaar tot begrip en ervaring te krijgen door het echte leven. Daarom kun je niet zonder training en kun je het echte leven niet achter je laten. De mens moet verschillende aspecten in de gaten houden en in verschillende aspecten ingang hebben: opleidingsniveau, uitdrukkingsvaardigheid, het vermogen om dingen te zien, onderscheidingsvermogen, het vermogen om Gods woorden te begrijpen, gezond verstand, de regels van de mensheid, en andere dingen die met menselijkheid te maken hebben en waar de mens mee moet zijn uitgerust. Als begrip eenmaal bereikt is, moet de mens zich op ingang concentreren, pas dan kan transformatie worden bereikt. Als iemand begrip heeft bereikt, maar de praktijk verwaarloost, hoe kan er dan een transformatie plaatsvinden? De mens begrijpt nu veel, maar hij leeft er niet naar in de werkelijkheid en dus kan hij slechts weinig substantieel begrip van Gods woorden hebben. Jullie zijn slechts marginaal verlicht, jullie hebben een beetje verlichting van de Heilige Geest ontvangen, maar toch hebben jullie geen ingang in het echte leven, of misschien geven jullie niets om die ingang. Daarom transformeren jullie maar weinig. Na zo'n lange tijd hebben de mensen heel wat begrepen en kunnen zij veel over hun kennis van de theorie praten, maar hun uiterlijke dispositie blijft hetzelfde en hun oorspronkelijk kaliber blijft hangen zonder in het minst te worden verheven. Als dit het geval is, wanneer zullen jullie dan eindelijk binnentreden?

Het kerkelijk leven is niet meer dan een soort leven waar mensen samenkomen om van Gods woorden te genieten, en het neemt slechts een klein stukje van het leven van een mens in beslag. Als het echte leven van een mens ook zou kunnen zijn als zijn kerkleven, waaronder een echt spiritueel leven, echt van Gods woorden genieten, echt bidden en dicht bij God zijn, een echt leven leiden waarin alles volgens Gods wil wordt uitgevoerd, een echt leven leiden waarin alles volgens de waarheid wordt uitgevoerd, een echt leven leiden waarin gebeden in de praktijk worden gebracht en hij stil is voor God, en waarin gezang van de hymnes en dans in praktijk worden gebracht, dan alleen, met zo'n leven, zou hij in een leven van Gods woorden kunnen worden gebracht. De meeste mensen concentreren zich alleen op de paar uren van hun kerkelijk leven zonder 'aandacht te besteden' aan hun leven buiten die uren, alsof hen dat niet aangaat. Er zijn er ook velen die het leven van de heiligen alleen binnengaan als zij Gods woorden eten en drinken, hymnes zingen of bidden, maar buiten die momenten weer terugvallen op hun oude zelf. Zo'n leven kan een mens niet transformeren. Als een mens in God gelooft en transformatie van zijn eigen aard verlangt, moet hij zich niet van het echte leven losmaken. In het echte leven moet je jezelf kennen, jezelf verloochenen, de waarheid in praktijk brengen en voor alles de principes, het gezond verstand en de regels van zelfbeheersing leren voordat je een geleidelijke transformatie kunt bereiken. Als je je alleen op theoretische kennis richt en temidden van religieuze ceremonies leeft zonder diep in de werkelijkheid te duiken, zonder het echte leven binnen te gaan, dan zul je de werkelijkheid nooit binnentreden, jezelf, of de waarheid, of God, nooit kennen en zul je altijd blind en onwetend blijven. Het is niet het doel van een arbeider van God om slechts een paar uur van de hele dag een echt mensenleven te hebben terwijl hij de rest van de tijd in het vlees kan leven. En het is ook niet om de kennis van de mens in theorieën om te zetten. Integendeel, het is om zijn vroegere aard te veranderen, om zijn heel vroegere leven te veranderen, om zijn hele achterhaalde manier van denken en zijn mentale zienswijze te veranderen. Als de mens zich alleen concentreert op het kerkelijk leven zullen de oude gewoonten in zijn leven niet veranderen of de oude manier waarop hij zolang heeft geleefd. Wat er ook gebeurt, de mens moet het echte leven niet loslaten. God vraagt dat de mensen naar de normale menselijkheid leven in het echte leven, niet alleen in het kerkelijk leven; dat zij naar de waarheid leven in het echte leven, niet alleen in het kerkelijk leven, dat ze hun functie in het echte leven vervullen, niet in het kerkelijk leven. Om de realiteit binnen te kunnen gaan, moet je alles naar het echte leven richten. Als gelovigen het echte leven niet kunnen binnentreden en zichzelf leren kennen of naar een normale menselijkheid kunnen leven in het echte leven, dan zullen zij mislukkelingen worden. Zij die God niet gehoorzamen zijn alle mensen die het echte leven niet binnen kunnen treden. Het zijn allemaal mensen die over menselijkheid praten maar naar een duivelse aard leven. Het zijn allemaal mensen die over de waarheid praten maar in plaats daarvan naar doctrines leven. Zij die niet naar de waarheid kunnen leven in het echte leven, zijn zij die in God geloven maar door Hem verafschuwd en verworpen worden. Je moet je ingang in het echte leven oefenen, je eigen tekortkomingen, ongehoorzaamheid en onwetendheid kennen en je abnormale menselijkheid en zwakheden kennen. Zo zal al je kennis worden geïntegreerd in je eigenlijke situatie en problemen. Alleen dit soort kennis is echt en laat je je eigen toestand werkelijk begrijpen en een transformatie van je aard bereiken.

Nu dat de vervolmaking van de mensheid formeel van start is gegaan, moet je het echt leven binnengaan. Daarom moet je, om transformatie te bereiken, beginnen bij de ingang in het echte leven, en stukje bij beetje transformeren. Als je het normale leven van de mens uit de weg gaat en alleen over spirituele zaken praat, worden alles droog en plat en onrealistisch en hoe kan een mens dan transformeren? Nu wordt er tegen je gezegd dat je het echte leven binnen moet gaan om te oefenen, om een basis te leggen om de ware ervaring binnen te gaan. Dit is een van de dingen die de mens zou moeten doen. Het werk van de Heilige Geest is slechts een leidraad, de rest hangt af van de praktijk en de ingang van de mensen. Iedereen kan de ingang in het echte leven op verschillende manieren bereiken, zodat hij God in het echte leven kan inbrengen en naar een echte normale menselijkheid kan leven. Alleen dat is een betekenisvol leven!

Vorige:Hoe je de werkelijkheid kunt kennen

Volgende:Over hoe God de mens gebruikt

Mogelijk vindt u dit ook interessant