Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden

De eerste stap van het pad van de Heilige Geest in de mens is, vóór al het andere, de mensenharten wegleiden van mensen, gebeurtenissen en dingen, en ze de woorden van God binnenvoeren. Zo worden mensenharten ertoe gebracht te geloven dat de woorden van God boven alle twijfel verheven zijn en volledig waar zijn. Als je in God gelooft, moet je in Zijn woorden geloven; als je, na vele jaren van geloof in God, nog altijd niet afweet van het pad dat de Heilige Geest heeft genomen, ben je dan echt een gelovige? Om een normaal menselijk leven te bereiken – een normaal menselijk leven dat een normale relatie heeft met God – moet je eerst in Zijn woorden geloven. Als je de eerste stap van het werk van de Heilige Geest in mensen niet hebt behaald, heb je geen fundament. Als zelfs het miniemste principe buiten je bereik ligt, hoe zul je dan het pad dat voor je ligt bewandelen? Het juiste pad inslaan waarlangs God de mens vervolmaakt, betekent het juiste pad van het huidige werk van de Heilige Geest opgaan; het betekent dat je het pad inslaat dat de Heilige Geest heeft genomen. Op dit moment is het pad dat de Heilige Geest heeft genomen dat van de huidige woorden van God. Daarom: als mensen het pad van de Heilige Geest willen opgaan, moeten ze de huidige woorden van de vleesgeworden God gehoorzamen, en eten en drinken. Het werk dat Hij doet is het werk van woorden; alles begint vanuit Zijn woorden en alles is gebouwd op Zijn woorden, op Zijn huidige woorden. Of het nu gaat om het hebben van zekerheid over de vleesgeworden God, of het kennen van de vleesgeworden God, voor elk moet je meer je best doen op Zijn woorden. Zo niet, dan kunnen mensen niets klaarspelen en zullen ze uiteindelijk niets hebben. Alleen door te bouwen op het fundament van het eten en drinken van Gods woorden, en Hem zo te leren kennen en tevreden te stellen, kunnen mensen geleidelijk aan een normale relatie met God opbouwen. Voor de mens is er geen betere samenwerking met God dan het eten en drinken van Zijn woorden en deze in praktijk brengen. Zulke beoefening stelt hen het best in staat standvastig te staan in hun getuigenis van Gods volk. Wanneer mensen de kern van Gods huidige woorden begrijpen en kunnen gehoorzamen, leven ze op het pad van begeleiding door de Heilige Geest, en zijn ze het juiste pad van Gods vervolmaking van de mens opgegaan. Voorheen konden mensen Gods werk verkrijgen door simpelweg Gods genade te zoeken, of door vrede en vreugde te zoeken, maar nu liggen de zaken anders. Zonder de woorden van de vleesgeworden God, zonder de werkelijkheid van Zijn woorden, kunnen mensen Gods goedkeuring niet verkrijgen en zullen ze allemaal door God worden geëlimineerd. Om een normaal geestelijk leven te bereiken, moeten mensen eerst Gods woorden eten en drinken en ze in praktijk brengen; vervolgens moeten ze op dit fundament een normale relatie met God aangaan. Hoe werk je samen? Hoe sta je standvastig in het getuigenis van Gods volk? Hoe bouw je een normale relatie met God op?

Hoe je moet zien of je een normale relatie met God hebt in je dagelijkse leven:

1. Geloof je Gods eigen getuigenis?

2. Geloof je in je hart dat Gods woorden waar en onfeilbaar zijn?

3. Ben je iemand die Zijn woorden in praktijk brengt?

4. Ben je Zijn opdracht trouw? Wat doe je om Zijn opdracht trouw te zijn?

5. Is alles wat je doet omwille van het tevredenstellen van en trouw zijn aan God?

Met de hierboven genoemde punten kun je peilen of je in de huidige fase een normale relatie met God hebt.

Als je Gods opdracht kunt aanvaarden, Zijn belofte kunt aanvaarden en het pad van de Heilige Geest kunt volgen, dan volg je Gods wil. Is het pad van de Heilige Geest je vanbinnen duidelijk? Handel je op dit moment in overeenstemming met het pad van de Heilige Geest? Komt je hart dichtbij God? Wil je het nieuwste licht van de Heilige Geest bijhouden? Wil je door God worden gewonnen? Wil je een manifestatie van Gods glorie op aarde worden? Heb je de vastberadenheid om te bereiken wat God van je vereist? Als je, wanneer Gods woorden worden gesproken, vanbinnen de vastberadenheid hebt om samen te werken, en de vastberadenheid om God tevreden te stellen – als dit je mentaliteit is – betekent dit dat Gods woorden vrucht hebben gedragen in je hart. Als je zulke vastberadenheid niet hebt, als je geen doelen hebt die je nastreeft, betekent dit dat je hart niet door God is bewogen.

Wanneer mensen eenmaal officieel de training van het koninkrijk zijn binnengegaan, stijgen de eisen die God aan hen stelt naar een hoger niveau. In welk opzicht kunnen deze hogere eisen worden gezien? Eerder werd er gezegd dat mensen geen leven hadden. Vandaag zoeken ze het leven, proberen ze Gods volk te worden, door God te worden gewonnen, door God te worden vervolmaakt. Is dit geen hoger niveau? In feite zijn de eisen die God aan mensen stelt eenvoudiger dan ze vroeger waren. Er wordt van mensen niet vereist dat ze dienstdoeners zijn, of sterven – het enige wat van hen wordt verwacht, is dat ze het volk van God worden. Is dat niet eenvoudiger? Het enige wat je moet doen, is je hart aan God offeren en je onderwerpen aan Zijn begeleiding, dan zal alles vrucht dragen. Waarom vind je dit zo moeilijk? Intreden in het leven waarover vandaag wordt gesproken is duidelijker dan voorheen. In het verleden waren mensen verward en wisten ze niet wat de werkelijkheid van de waarheid was. In feite is het zo dat allen die reageren wanneer ze de woorden van God horen, die verlicht en geïllumineerd worden door de Heilige Geest en die, tegenover God, Zijn vervolmaking ontvangen en van gezindheid veranderd worden – al zulke mensen hebben het leven. God wil levende wezens, geen dode dingen; als je dood bent, heb je niet het leven en zal God niet met je spreken, laat staan dat Hij je zal verheffen als iemand van Zijn volk. Omdat je door God bent verheven en zo’n grote zegen van Hem hebt ontvangen, toont dit aan dat jullie allemaal mensen met leven zijn, en mensen met leven komen van God.

In het streven naar verandering in je levensgezindheid is het beoefeningspad eenvoudig. Als je in je praktische ervaring de huidige woorden van de Heilige Geest kunt volgen en Gods werk kunt ervaren, is je gezindheid in staat te veranderen. Als je navolgt wat de Heilige Geest ook maar zegt, en zoekt wat de Heilige Geest ook maar zegt, dan ben je iemand die Hem gehoorzaamt en zal er een verandering in je gezindheid zijn. De gezindheden van mensen veranderen met de huidige woorden van de Heilige Geest; als je je altijd vastklampt aan je oude ervaringen en de regels van het verleden, kan je gezindheid niet veranderen. Als de huidige woorden van de Heilige Geest vergen dat alle mensen een leven van normale menselijkheid binnengaan, terwijl jij gefixeerd blijft op externe zaken, verward bent over de werkelijkheid en die niet serieus neemt, dan ben je iemand die er niet in is geslaagd het werk van de Heilige Geest bij te houden, iemand die het pad van begeleiding door de Heilige Geest niet is opgegaan. Of je gezindheid wel of niet kan veranderen, hangt ervan af of je de huidige woorden van de Heilige Geest wel of niet bijhoudt en of je wel of geen ware kennis hebt. Dit verschilt van wat jullie eerder hebben begrepen. De verandering in je gezindheid die je eerder hebt begrepen, was dat jij, die gauw oordeelt, door de discipline van God gestopt bent met achteloos praten; maar dat is maar één aspect van de verandering. Op dit moment is het meest kritieke punt dat je de begeleiding door de Heilige Geest volgt: volg wat God ook maar zegt en gehoorzaam wat Hij ook maar zegt. Mensen kunnen hun eigen gezindheid niet veranderen; ze moeten het oordeel en de tuchtiging, en het leed en de loutering, van Gods woorden ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas dan zijn ze in staat tot gehoorzaamheid en trouw aan God en kunnen ze ophouden nonchalant te zijn richting Hem. Het is door de loutering van Gods woorden dat de gezindheden van mensen veranderen. Alleen door blootstelling, oordeel, discipline en behandeling door Zijn woorden zullen ze niet langer overhaast durven handelen, maar zullen ze in plaats daarvan stabiel en beheerst worden. Het belangrijkste punt is dat ze zich kunnen onderwerpen aan Gods huidige woorden en aan Zijn werk, zelfs als het niet overeenstemt met menselijke opvattingen, dat ze deze opvattingen opzij kunnen zetten en zich gewillig kunnen onderwerpen. In het verleden verwezen gesprekken over veranderingen in gezindheid vooral naar het vermogen om jezelf te verzaken, naar toelaten dat het vlees lijdt, naar het disciplineren van je lichaam en naar jezelf ontdoen van vleselijke voorkeuren – wat één soort verandering in gezindheid is. Vandaag weet iedereen dat de ware uitdrukking van verandering in gezindheid bestaat uit het gehoorzamen van de huidige woorden van God en het echt kennen van Zijn nieuwe werk. Op deze manier kan het eerdere begrip van God dat mensen hadden, dat gekleurd was door hun eigen opvattingen, worden uitgebannen en kunnen ze ware kennis van en gehoorzaamheid aan God bereiken – alleen dit is een waarachtige uitdrukking van een verandering in gezindheid.

Het streven van mensen naar het binnengaan van het leven is gebaseerd op Gods woorden. Eerder werd gezegd dat alles door Zijn woorden wordt volbracht, maar niemand zag dit feit. Als je de ervaring van de huidige stap binnengaat, zal alles je duidelijk zijn en zul je een goede basis opbouwen voor toekomstige beproevingen. Wat God ook zegt, richt je alleen op het intreden in Zijn woorden. Wanneer God zegt dat Hij zal beginnen mensen te tuchtigen, aanvaard dan Zijn tuchtiging. Wanneer God mensen vraagt te sterven, aanvaard dan die beproeving. Als je altijd leeft binnen Zijn nieuwste uitspraken, zullen Gods woorden je uiteindelijk vervolmaken. Hoe meer je Gods woorden binnengaat, hoe sneller je vervolmaakt zult worden. Waarom vraag ik jullie in communicatie na communicatie om Gods woorden te kennen en binnen te gaan? Alleen wanneer je in Gods woorden streeft en ervaart, en de werkelijkheid van Zijn woorden binnengaat, heeft de Heilige Geest de gelegenheid om in je te werken. Daarom zijn jullie allemaal deelnemers in elke methode waar God mee werkt, en in welke mate jullie ook lijden, uiteindelijk zullen jullie allemaal een ‘aandenken’ ontvangen. Om jullie uiteindelijke vervolmaking te bereiken, moeten jullie al Gods woorden binnengaan. De vervolmaking van mensen door de Heilige Geest komt niet van één kant: Hij vereist de samenwerking van mensen, Hij vereist dat iedereen bewust met Hem samenwerkt. Wat God ook zegt, richt je alleen op het intreden in Zijn woorden – dit zal bevorderlijker zijn voor jullie leven. Alles is omwille van het bereiken van een verandering in jullie gezindheid. Wanneer je Gods woorden binnengaat, zal je hart door Hem worden bewogen, zul je alles kunnen weten wat God wenst te bereiken in deze stap van Zijn werk, en zul je de vastberadenheid hebben om het te bereiken. Gedurende de tijd van de tuchtiging waren er diegenen die geloofden dat dit een werkmethode was, en die niet in Gods woorden geloofden. Als gevolg daarvan ondergingen ze geen loutering en kwamen ze uit de tijd van tuchtiging tevoorschijn zonder iets te hebben gewonnen of begrepen. Er waren er een paar die deze woorden werkelijk binnengingen zonder ook maar de geringste twijfel, die zeiden dat de woorden van God de onfeilbare waarheid zijn en dat de mensheid moet worden getuchtigd. Daarmee worstelden ze enige tijd, waarbij ze hun toekomst en hun lot lieten varen, en toen ze tevoorschijn kwamen, hadden hun gezindheden enige verandering ondergaan en hadden ze een dieper inzicht in God verworven. Zij die uit de tuchtiging tevoorschijn kwamen, voelden allemaal de lieflijkheid van God en beseften dat deze stap van het werk belichaamde dat Gods grote liefde in hen indaalde, dat het de overwinning en redding van Gods liefde was. Ze zeiden ook dat Gods gedachten altijd goed zijn en dat alles wat God in de mens doet, voortkomt uit liefde, niet uit haat. Zij die niet geloofden in Gods woorden, die niet naar Zijn woorden keken, ondergingen geen loutering gedurende de tijd van de tuchtiging, en als gevolg was de Heilige Geest niet met hen en wonnen ze niets. Wat betreft hen die de tijd van de tuchtiging ingingen: hoewel ze wel loutering ondergingen, werkte de Heilige Geest verborgen in hen en veranderde hun levensgezindheid als gevolg. Sommigen, naar het zich van buiten liet aanzien, leken heel positief, de hele dag vol goede moed, maar zij gingen de gesteldheid van de loutering van Gods woorden niet binnen en veranderden daarom helemaal niet, wat het gevolg was van het niet geloven in Gods woorden. Als je niet in Gods woorden gelooft, zal de Heilige Geest niet in je werken. God verschijnt aan allen die in Zijn woorden geloven, en zij die in Zijn woorden geloven en deze aanvaarden, zullen Zijn liefde kunnen winnen!

Om de werkelijkheid van Gods woorden binnen te gaan, moet je het beoefeningspad vinden en weten hoe je Gods woorden in de praktijk moet brengen. Alleen zo zal er een verandering in je levensgezindheid zijn, alleen langs dit pad kun je worden vervolmaakt door God, en alleen mensen die op deze manier door God zijn vervolmaakt kunnen in overeenstemming zijn met Zijn wil. Om nieuw licht te ontvangen, moet je binnen Zijn woorden leven. Maar één enkele keer bewogen worden door de Heilige Geest is lang niet voldoende – je moet dieper gaan. Wat betreft hen die maar één keer zijn bewogen: hun innerlijke geestdrift is opgewekt en ze willen zoeken, maar dit kan niet lang duren; ze moeten continu bewogen worden door de Heilige Geest. Vele malen in het verleden heb ik mijn hoop uitgesproken dat Gods Geest de geesten van mensen mag bewegen, zodat ze veranderingen in hun levensgezindheid mogen nastreven, en zodat ze, onder het streven door God bewogen te worden, hun eigen tekortkomingen mogen begrijpen, en zodat ze in de loop van het ervaren van Zijn woorden de onzuiverheden in zichzelf mogen afwerpen (zelfgenoegzaamheid, arrogantie, opvattingen enzovoorts). Denk niet dat het genoeg is om alleen maar proactief te zijn bij het ontvangen van nieuw licht – je moet ook alles afwerpen wat negatief is. Aan de ene kant moeten jullie binnengaan vanuit een positief aspect, en aan de andere kant moeten jullie jezelf ontdoen van alles wat onzuiver is vanuit een negatief aspect. Je moet jezelf voortdurend onderzoeken om te zien welke onzuiverheden er nog in je bestaan. De religieuze opvattingen, voornemens, hoop, zelfgenoegzaamheid en arrogantie van de mensheid zijn allemaal onreine dingen. Beschouw jezelf vanbinnen en zet alles naast al Gods woorden van openbaring om te zien welke religieuze opvattingen je hebt. Pas wanneer je ze werkelijk herkent, kun je ze afwerpen. Sommige mensen zeggen: “Het is genoeg om nu simpelweg het licht van het huidige werk van de Heilige Geest te volgen. Men hoeft nergens anders moeite voor te doen.” Maar wanneer je religieuze opvattingen bovenkomen, hoe zul je je daar dan van ontdoen? Denk je dat het volgen van Gods woorden tegenwoordig iets simpels is? Als je een religieuze persoon bent, kunnen er uit je religieuze opvattingen en de traditionele theologische theorieën in je hart verstoringen ontstaan, en wanneer deze dingen opkomen, zit dat je aanvaarding van nieuwe dingen in de weg. Dit zijn allemaal echte problemen. Als je alleen de huidige woorden van de Heilige Geest nastreeft, kun je Gods wil niet vervullen. Terwijl je het huidige licht van de Heilige Geest nastreeft, moet je herkennen welke opvattingen en voornemens er in je zijn, en wat voor menselijke zelfgenoegzaamheid je hebt, en welke gedragingen ongehoorzaam aan God zijn. En nadat je al deze dingen hebt herkend, moet je ze afwerpen. Bewerkstelligen dat je afstand neemt van je eerdere handelingen en gedragingen, is allemaal zodat je de woorden kunt volgen die de Heilige Geest vandaag spreekt. Een verandering in gezindheid wordt aan de ene kant bereikt door Gods woorden, en vereist aan de andere kant de samenwerking van de mensheid. Er is Gods werk en er is de menselijke praktijk, en beide zijn onmisbaar.

Hoe kun je op je toekomstige pad van dienstbaarheid voldoen aan Gods wil? Eén cruciaal punt is het nastreven van intrede in het leven, van een verandering in gezindheid en van diepere intrede in de waarheid – dit is het pad om te bereiken dat je door God wordt vervolmaakt en gewonnen. Jullie zijn allemaal ontvangers van Gods opdracht, maar wat voor opdracht? Dit heeft betrekking op de volgende stap van het werk; de volgende stap van het werk zal groter werk zijn dat door het hele heelal wordt uitgevoerd. Vandaag moeten jullie dus veranderingen in jullie levensgezindheid nastreven, zodat jullie in de toekomst echt het bewijs kunnen worden van God die glorie verwerft door Zijn werk en die jullie tot voorbeelden maakt van Zijn toekomstige werk. Het tegenwoordige streven dient volledig om de basis te leggen voor toekomstig werk, zodat je door God kunt worden gebruikt en van Hem kunt getuigen. Als je dit tot het doel van je streven maakt, zul je de aanwezigheid van de Heilige Geest kunnen verkrijgen. Hoe hoger je het doel van je streven stelt, hoe meer je vervolmaakt kunt worden. Hoe meer je de waarheid nastreeft, hoe meer de Heilige Geest werkt. Hoe meer energie je steekt in je streven, hoe meer je zult winnen. De Heilige Geest vervolmaakt mensen op basis van hun innerlijke gesteldheid. Sommige mensen zeggen dat ze niet bereid zijn door God te worden gebruikt of vervolmaakt, dat ze alleen maar willen dat hun vlees veilig blijft en geen tegenspoed te verduren krijgt. Sommige mensen zijn niet bereid het koninkrijk binnen te gaan, maar zijn niettemin bereid af te dalen in de put van de afgrond. In dat geval zal God ook je wens inwilligen. Wat je ook nastreeft, God zal het laten gebeuren. Dus wat streef je op dit moment na? Is het om vervolmaakt te worden? Zijn je handelingen en gedragingen van het moment erop gericht door God te worden vervolmaakt en door Hem te worden gewonnen? Op die manier moet je jezelf constant meten in je dagelijkse leven. Als je je hele hart in het nastreven van één enkel doel legt, zal God je beslist vervolmaken. Dat is het pad van de Heilige Geest. Het pad waarop de Heilige Geest mensen begeleidt, wordt bereikt door middel van hun streven. Hoe meer je ernaar dorst om door God te worden vervolmaakt en gewonnen, hoe meer de Heilige Geest in je zal werken. Hoe meer je tekortschiet in het zoeken, en hoe negatiever je bent en hoe meer je achteruitgaat, hoe meer je de Heilige Geest kansen om te werken ontneemt; in de loop van de tijd zal de Heilige Geest je in de steek laten. Wil je door God worden vervolmaakt? Wil je door God worden gewonnen? Wil je door God worden gebruikt? Jullie moeten ernaar streven alles te doen om door God te worden vervolmaakt, gewonnen en gebruikt, zodat alle dingen in het heelal kunnen zien dat Gods handelingen in jullie tot uitdrukking komen. Jullie zijn de meester onder alle dingen, en te midden van alles wat er is, zullen jullie God laten genieten van getuigenis en verheerlijking via jullie – dit is bewijs dat jullie de meest gezegende van alle generaties zijn!

Vorige: Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor

Volgende: Over het stillen van je hart tegenover God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek