De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden

Het pad dat de Heilige Geest in mensen neemt, is eerst het hart uit alle mensen, gebeurtenissen en dingen trekken om het vervolgens binnen de woorden van God te halen, zodat zij in hun hart allemaal geloven dat Gods woorden volkomen zonder twijfel en volledig waar zijn. Omdat je in God gelooft, moet je in Zijn woorden geloven; als je al vele jaren in God gelooft, maar je kent niet het pad dat de Heilige Geest neemt, ben je dan echt een gelovige? Om het leven van een normaal persoon en een juist leven van iemand met God tot stand te brengen, moet je eerst Zijn woorden geloven. Als je de eerste stap van het werk dat de Heilige Geest in mensen verricht niet hebt voltooid, heb je geen basis. Je mist het meest fundamentele principe, dus hoe kun je het pad dat voor je ligt bewandelen? De juiste weg inslaan van Gods vervolmaking van de mens, is de juiste weg inslaan van het huidige werk van de Heilige Geest; het is ook het pad nemen dat de Heilige Geest bewandelt. Op dit moment is het pad dat de Heilige Geest bewandelt dat van Gods huidige woorden. Dus, als iemand het wil bewandelen, moet hij gehoorzamen en eten en drinken van de huidige woorden van God die vleesgeworden is. Hij verricht het werk van woorden en alles heeft zijn beginpunt in Zijn woorden en alles is gevestigd op Zijn woorden, Zijn huidige woorden. Je moet veel moeite in Zijn woorden stoppen, ongeacht of je geen enkele twijfel hebt over God die vlees wordt, of dat je Hem kent. Anders kan hij helemaal niets bereiken en zal hij niets meer hebben. Alleen door God te leren kennen en Hem tevreden te stellen op het fundament van het eten en drinken van Zijn woorden, kan men geleidelijk een goede relatie met Hem tot stand brengen. Zijn woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen, is de beste samenwerking met God en het is de gewoonte die het beste een getuigenis meedraagt als een van Zijn mensen. Wanneer iemand begrijpt en in staat is om te gehoorzamen aan de essentie van Gods huidige woorden, leeft hij op het pad dat wordt geleid door de Heilige Geest en is hij op het juiste pad gekomen van Gods vervolmaking van de mens. Vroeger was het zo dat mensen zochten naar genade en naar rust en vreugde en toen Gods werk konden verkrijgen. Het is nu anders. Als ze de woorden van God die vleesgeworden is, niet hebben, als ze de realiteit van die woorden niet hebben, kunnen ze geen goedkeuring van God winnen en zullen door God worden geëlimineerd. Om een goed spiritueel leven te bereiken, eet en drink je eerst Gods woorden en breng je ze in praktijk; en op deze basis breng je een juiste relatie tussen de mens en God tot stand. Hoe werk je samen? Hoe leg je getuigenis af als een van zijn mensen? Hoe breng je een goede relatie met God tot stand?

Dit is hoe je ziet of je een gezonde relatie met God in je dagelijkse leven hebt:

1. Geloof je in Gods eigen getuigenis?

2. Geloof je in je hart dat Gods woorden waar en onfeilbaar zijn?

3. Ben jij iemand die Zijn woorden in praktijk brengt?

4. Ben je toegewijd aan wat Hij je toevertrouwt? Hoe kun je eraan toegewijd zijn?

5. Is alles wat je doet omwille van het tevredenstellen van en loyaal zijn aan God?

Door deze dingen kun je nagaan of je een goede relatie met God hebt in dit huidige stadium.

Als je in staat bent om te accepteren wat God je toevertrouwt, Zijn belofte te accepteren en het pad van de Heilige Geest te volgen, dan voer je Gods wil uit. Heb je innerlijke helderheid over het pad van de Heilige Geest? Zijn je huidige acties in overeenstemming met Zijn pad? Komt je hart dicht bij God? Ben je bereid om het nieuwste licht van de Heilige Geest te volgen? Ben je bereid door God te worden verworven? Ben je bereid om een manifestatie van Gods glorie op aarde te worden? Heb je de wil om te bereiken wat God verlangt? Als je de wil hebt om samen te werken zodra God spreekt en je hebt de wil om Hem tevreden te stellen, als dit de staat van je innerlijke psychologie is, betekent dit dat Gods woorden vrucht hebben gedragen in je hart. Als je dat soort wil niet hebt en je hebt geen doel in je navolging, betekent dit dat je hart nog niet door God is bewogen.

Als mensen officieel de training van het koninkrijk zijn ingegaan, zijn de eisen van God aan hen verheven. Hoe kun je dat zien? Eerder werd gezegd dat mensen geen leven hebben, maar nu zoeken mensen naar het leven, proberen een van Gods mensen te zijn en door God te worden verworven en volmaakt te worden gemaakt. Is dit niet verheven zijn? In werkelijkheid zijn de eisen die aan mensen worden gesteld eenvoudiger dan vroeger. Mensen hoeven geen dienstdoeners te zijn of te sterven – alles wat van hen wordt verlangd is om mensen van God te zijn. Is dat niet eenvoudiger? Zolang je je hart aan God opdraagt en aan Zijn leiding gehoorzaamt, zal alles tot wasdom komen. Waarom denk je dat het zo moeilijk is? Waar nu over wordt gesproken, om het leven in te gaan, is duidelijker dan vroeger; mensen hadden geen duidelijkheid en wisten niet waar de realiteit van het leven om gaat. Degenen die reageren op het horen van Gods woorden, die de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest hebben en die Zijn vervolmaking hebben gewonnen en een verandering in gezindheid voor Hem – al deze mensen hebben leven. Wat God wil is levende wezens, geen levenloze dingen. Als je levenloos bent, heb je geen leven en zal God niet tot je spreken en Hij zal je in het bijzonder niet doen opstaan om een van Zijn mensen te zijn. Omdat jullie door God zijn verheven en zo'n grote zegen van Hem hebben ontvangen, betekent dit dat jullie allemaal mensen zijn die leven hebben en zij die leven hebben, komen van God.

Voor iemand die een verandering in zijn levensgezindheid nastreeft, is het pad van praktiseren eenvoudig. Als je in staat bent om de huidige woorden van de Heilige Geest te volgen in je praktische ervaringen, zul je in staat zijn om een verandering van je gezindheid te bereiken. Als je volgt en zoekt wat de Heilige Geest zegt, ben je iemand die Hem gehoorzaamt en op deze manier zul je in staat zijn om een verandering van gezindheid te bewerkstelligen. De gezindheid van de mens verandert met de huidige woorden van de Heilige Geest; als je altijd je oude ervaringen en regels uit het verleden handhaaft, zal je gezindheid niet veranderen. Als de Heilige Geest vandaag de dag heeft gesproken om alle mensen te vertellen om een leven van normale menselijkheid binnen te gaan, maar je blijft je richten op het oppervlakkige en je bent in de war over de realiteit en neemt het niet serieus, dan zul je iemand zijn die Zijn werk niet bijhoudt en zul je niet iemand zijn die de door de Heilige Geest geleide weg is ingegaan. Of je gezindheid al dan niet kan veranderen, hangt af van het feit of je al dan niet de huidige woorden van de Heilige Geest bijhoudt en werkelijk begrip hebt. Dit is anders dan wat jullie eerder hebben begrepen. Wat je eerder begreep van een verandering van gezindheid, was dat je, die gemakkelijk te beoordelen bent, door Gods discipline niet langer zorgeloos spreekt. Maar dit is slechts een aspect van de verandering en op dit moment is het meest kritische punt het volgen van de leiding van de Heilige Geest. Je volgt na wat God zegt; je gehoorzaamt aan alles wat Hij zegt. Mensen kunnen hun gezindheid niet zelf veranderen; zij moeten het oordeel en tuchtiging, het lijden en de loutering van Gods woord ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas daarna kunnen ze gehoorzaamheid en toewijding aan God bereiken en moeten niet proberen Hem nonchalant te behandelen. Het is door de loutering van Gods woorden dat mensen een verandering van gezindheid ondervinden. Alleen zij die de blootstelling, het oordeel, de disciplinering en de behandeling door Zijn woorden ondergaan, zullen niet langer wagen roekeloos dingen te doen en zullen kalm en bedaard worden. Het belangrijkste punt is dat ze in staat zijn om Gods huidige woorden te gehoorzamen en Gods werk te gehoorzamen en zelfs als het niet in overeenstemming is met menselijke opvattingen, zijn ze in staat deze opvattingen opzij zetten en zich gewillig te onderwerpen. Wanneer in het verleden over een verandering van gezindheid is gesproken, had het voornamelijk betrekking op het zichzelf verloochenen, het vlees laten lijden, het disciplineren van zijn lichaam en het zichzelf bevrijden van vleselijke voorkeuren – dit is één soort van verandering van gezindheid. Mensen weten nu dat de echte uiting van een verandering van gezindheid de huidige woorden van God gehoorzamen inhoudt en een goed begrip hebben van Zijn nieuwe werk. Op deze manier zullen mensen in staat zijn zich te ontdoen van hun eerdere begrip van God dat werd gekleurd door hun eigen noties en een echt begrip van en gehoorzaamheid aan Hem tot stand te brengen. Alleen dit is een werkelijke uiting van een verandering van gezindheid.

Het streven van mensen naar het binnengaan van het leven is gebaseerd op Gods woorden; er is al eerder gezegd dat alles volbracht is vanwege Zijn woorden, maar niemand heeft de feiten gezien. Als je in deze fase ervaring opdoet, zul je volledige duidelijkheid hebben – dit is het opbouwen van een goede basis voor toekomstige beproevingen en ongeacht wat God zegt, hoef je alleen maar in Zijn woorden binnen te treden. Wanneer God zegt dat Hij mensen gaat tuchtigen, aanvaard je Zijn straf. Wanneer God aan mensen vraagt om te sterven, accepteer je die beproeving. Als je altijd binnen Zijn nieuwste uitspraken leeft, zullen Gods woorden je uiteindelijk vervolmaken. Hoe meer je in Gods woorden ingaat, hoe sneller je zult worden vervolmaakt. Waarom communiceer ik er keer op keer weer over en vraag jullie om Gods woorden te begrijpen en ze binnen te gaan? Het is alleen door je op navolging van Gods woorden te richten en ze te ervaren en de realiteit van deze woorden binnen te gaan, dat de Heilige Geest de mogelijkheid zal hebben om in jou te werken. Dus jullie zijn allemaal deelnemers aan elke methode van Gods werk en ongeacht of jullie lijden uiteindelijk groot of mild is geweest, zullen jullie allemaal een ‘aandenken’ hebben. Om jullie uiteindelijke vervolmaking te bereiken, moeten jullie alle woorden van God binnengaan. De Heilige Geest werkt niet eenzijdig om mensen te vervolmaken. Hij vereist medewerking van mensen; Hij heeft iedereen nodig om bewust met Hem samen te werken. Ongeacht wat God zegt, treed je eenvoudigweg in zijn woorden – dit is nuttiger voor jullie leven. Alles is in het belang van jullie verandering van gezindheid. Wanneer je Gods woorden ingaat, zal je hart door God worden bewogen en je zult alles kunnen begrijpen wat God in deze stap van werk wil bereiken en je zult de wil hebben om het te bereiken. In tijden van tuchtiging geloofden sommige mensen dat het de methode van werken was en geloofden niet in Gods woorden. Als gevolg hiervan ondergingen ze geen loutering en kwamen ze uit de periode van tuchtiging terwijl ze niets hadden gewonnen en niets hadden begrepen. Er waren sommigen die werkelijk deze woorden zijn ingegaan zonder een vleugje twijfel; ze zeiden dat Gods woorden waar en onfeilbaar zijn en dat mensen moeten worden getuchtigd. Ze worstelden hier een tijdlang mee en lieten hun toekomst en bestemming los en toen ze er eenmaal uit kwamen veranderde hun gezindheid aanzienlijk en hadden ze een nog dieper begrip van God. Degenen die midden uit de tuchtiging kwamen, voelden allemaal de schoonheid van God en zij wisten dat die stap in Gods werk Zijn grote liefde was die over de mensheid kwam, dat het de overwinning en de redding van Gods liefde was. En ze zeiden ook dat Gods gedachten altijd goed zijn en dat alles wat God in de mens doet liefde is, geen haat. Degenen die Gods woorden niet geloofden of deze belangrijk voor hen achtten, ondergingen geen loutering tijdens de tijd van tuchtiging en bijgevolg was de Heilige Geest niet met hen en bereikten zij niets. Voor degenen die de tijd van tuchtiging binnengingen, hoewel ze wel loutering hebben ondergaan, werkte de Heilige Geest op een verborgen manier in hen en het gevolg was dat ze een verandering in hun levensgezindheid ervaarden. Sommige mensen leken erg positief aan de buitenkant. Ze waren altijd gelukkig, maar ze kwamen niet in die staat van loutering door Gods woorden en veranderden helemaal niet, wat het gevolg was van het niet geloven van Gods woorden. Als je Zijn woorden niet gelooft, zal de Heilige Geest niet in jou werken. God verschijnt aan allen die Zijn woorden geloven; zij die geloven en Zijn woorden begrijpen, zullen Zijn liefde krijgen!

Betreed de gesteldheid van Gods woorden binnen, concentreer je erop om het op een actieve manier te doen en ontdek wat er in praktijk moet worden gebracht; alleen door dit te doen, kun je een verandering in je levensgezindheid krijgen. Het is alleen op deze manier dat je door God vervolmaakt kunt worden en het zijn alleen die mensen die op die manier vervolmaakt zijn door God, die in overeenstemming kunnen zijn met Zijn wil. Om nieuw licht te ontvangen, moet je in Zijn woorden leven. Als je maar één keer door de Heilige Geest bent bewogen, is dat helemaal niet voldoende – je moet dieper gaan. Degenen die slechts eenmaal zijn bewogen, hebben slechts de ijver in hen opgewekt en zij worden wel bereid om te zoeken, maar zij kunnen dat niet handhaven voor de lange termijn en zij moeten altijd ontvangen om te worden bewogen door de Heilige Geest. Er zijn zoveel keren geweest dat ik naar voren bracht, dat ik hoop dat Gods Geest de geest van mensen beweegt, dat ze een verandering in hun levensgezindheid nastreven en terwijl ze proberen door God te worden bewogen, ze hun eigen tekortkomingen begrijpen en dat in het proces van het ervaren van Zijn woorden, ze de onzuivere dingen in zichzelf uitwerpen (eigengerechtigheid, arrogantie en hun eigen noties, enzovoorts). Geloof niet dat gewoon proactief ontvangen van nieuw licht voldoende is – je moet ook dingen van de negatieve kanten afwerpen. Jullie moeten niet alleen vanuit de positieve aspecten ingaan, maar jullie moeten je ook van alle onzuivere dingen van de negatieve aspecten ontdoen. Je moet jezelf constant blijven onderzoeken welke onzuivere dingen er nog steeds in je zijn. Godsdienstige noties, intenties, hoop, eigengerechtigheid en arrogantie van mensen, zijn allemaal onreine dingen. Vergelijk jezelf met Gods woorden van openbaring en kijk naar jezelf of je misschien religieuze noties vasthoudt. Alleen als je ze echt herkent, kun je ze afwerpen. Sommige mensen zeggen: “Het is nu voldoende om simpelweg het licht van het huidige werk van de Heilige Geest te volgen zonder zich over iets anders druk te maken. Hoe kom je dan van je religieuze noties af wanneer ze opdoemen? Denk je dat het zo eenvoudig is om Gods woorden te volgen? In je echte leven zijn er nog steeds religieuze dingen die storend kunnen zijn en wanneer deze dingen zich voordoen, kunnen ze je vermogen om nieuwe dingen te accepteren verstoren. Dit zijn allemaal problemen die echt bestaan. Als je alleen de huidige woorden van de Heilige Geest nastreeft, kun je Gods wil niet bevredigen. Terwijl je het huidige licht van de Heilige Geest nastreeft, zou je moeten erkennen welke noties en intenties je nog steeds hebt, welke bijzonder menselijke eigengerechtigheid er is en welke gedragingen ongehoorzaam zijn aan God. En nadat je al deze dingen hebt herkend, moet je ze afwerpen. Het feit dat je je eerdere acties en gedragingen hebt prijsgegeven, is allemaal in het belang van het volgen van de huidige woorden van de Heilige Geest. Een verandering van gezindheid wordt enerzijds bereikt door Gods woorden en aan de andere kant, vereist het dat mensen meewerken. Dat wil zeggen, Gods werk en het praktiseren van mensen zijn beide onmisbaar.

Hoe kun je op je toekomstige pad van dienstbaarheid aan Gods wil voldoen?

Een beslissend punt is om te streven naar het binnengaan van het leven, een verandering in je gezindheid en naar het dieper binnengaan van de waarheid – dit is de weg naar het bereiken van vervolmaking en verworven worden door God. Jullie moeten allemaal Gods opdracht ontvangen, dus wat is dat? Dit is relevant voor de volgende stap van het werk, wat een groter werk zal worden dat door het hele universum wordt uitgevoerd. Dus nu zouden jullie een verandering in jullie levensgezindheid moeten nastreven, zodat jullie in de toekomst echt het bewijs zullen worden dat God glorie bereikt door Zijn werk en dat jullie tot voorbeelden zullen worden gemaakt voor Zijn toekomstige werk. Het streven van vandaag legt de basis voor het toekomstige werk; het is aan jou om door God gebruikt te worden en zodat je in staat bent om van Hem te getuigen. Als dit het doel van je streven is, zul je in staat zijn om de aanwezigheid van de Heilige Geest te winnen. Hoe hoger het doel van je navolging is, hoe meer mogelijk het is dat je volmaakt wordt gemaakt. Hoe meer je de waarheid nastreeft, hoe meer de Heilige Geest zal werken. Hoe meer energie je hebt voor navolging, hoe meer je zult winnen. De Heilige Geest vervolmaakt mensen op basis van hun innerlijke gesteldheid. Sommige mensen zeggen dat ze niet bereid zijn door God gebruikt te worden of door Hem vervolmaakt te worden, dat het goed zal zijn zolang hun vlees veilig en intact blijft en ze niet te lijden hebben onder enig ongeluk. Sommige mensen zijn niet bereid om het koninkrijk binnen te gaan, maar zijn bereid om af te dalen in de bodemloze put. In dat geval zal God die wens ook voor je vervullen. Wat je ook nastreeft, God zal het je laten gebeuren. Dus wat is je huidige streven? Ben je van plan om vervolmaakt te worden? Zijn je huidige acties en gedragingen in het belang van vervolmaking door God, om door Hem verworven te worden? Je moet jezelf constant op deze manier meten in je dagelijkse leven. Als je je hart concentreert op het nastreven van een enkel doel, zal God je zeker vervolmaken. Dit is het pad van de Heilige Geest. Het pad geleid door de Heilige Geest wordt bereikt door het zoeken van mensen. Hoe meer je ernaar verlangt om door God te worden vervolmaakt en gewonnen, hoe meer de Heilige Geest in je zal werken. Hoe minder je zoekt en hoe negatiever je bent en hoe meer je je terugtrekt, hoe meer de Heilige Geest kansen mist om te werken. De Heilige Geest zal je geleidelijk in de steek laten. Ben je bereid door God vervolmaakt te worden? Ben je bereid door God te worden gewonnen? Ben je bereid door God gebruikt te worden? Jullie moeten alles doen omwille van vervolmaking, gewonnen worden en gebruikt worden door God en alles in het universum toestaan om Gods daden in jullie onthuld te zien. Onder alle dingen zijn jullie de meester van dit alles en onder alles wat er is, zullen jullie God toestaan om te genieten van getuigenis en glorie vanwege jullie – dit laat zien dat jullie de meest gezegende generatie zijn!

Vorige:Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor

Volgende:Over je hart stil maken voor God

Gerelateerde media