Ben je iemand die tot leven is gekomen?

Alleen wanneer je je verdorven gezindheden hebt afgeworpen en het leven hebt bereikt vanuit normale menselijkheid, zul je perfect gemaakt worden. Ook al kun je geen profetieën spreken en ken je geen mysteries, je zult het beeld van een mens naleven en onthullen. God heeft de mens geschapen, waarna hij werd verdorven door Satan en dit verderf heeft van mensen ‘dode lichamen’ gemaakt. Daarom zul je, nadat je bent veranderd, anders zijn dan deze dode lichamen. Het zijn de woorden van God die leven geven aan de ziel van mensen en ervoor zorgen dat zij herboren worden en wanneer de ziel van mensen herboren wordt, is zij tot leven gekomen. Het noemen van de “doden” verwijst naar lichamen die geen ziel hebben, naar mensen van wie de ziel gestorven is. Wanneer de ziel van mensen leven ontvangt komt zij tot leven. De heiligen waar eerder over gesproken werd verwijzen naar mensen die tot leven zijn gekomen, zij die onder invloed van Satan zijn geweest, maar Satan hebben verslagen. Het gekozen volk van China heeft de wrede en onmenselijke vervolging en het bedrog van de grote rode draak verdragen, wat hen mentaal heeft verwoest zonder enige levensmoed. Daarom moet de ontwaking van hun zielen beginnen bij hun wezen: beetje bij beetje, in hun wezen moet hun ziel ontwaken. Wanneer zij op een dag tot leven komen, zullen er geen obstakels meer zijn en zal alles moeiteloos verlopen. Op dit moment blijft dat niet haalbaar. Wat de meeste mensen naleven ademt de sfeer van de dood, ze worden omgeven door een aura van dood en er ontbreekt te veel aan hen. Sommige mensen dragen de dood in hun woorden, hun handelingen dragen de dood en bijna alles wat zij naleven is dood. Als mensen vandaag de dag publiekelijk een getuigenis afleggen van God, dan zal dit werk mislukken, want ze moeten nog volledig tot leven komen en er zijn te veel doden onder jullie. Vandaag de dag vragen sommige mensen waarom God geen tekenen geeft en wonderen verricht, zodat Hij snel Zijn werk kan verspreiden onder de heidense volkeren. De doden kunnen geen getuigenis afleggen van God, alleen de levenden. Maar vandaag de dag zijn de meeste mensen dood, te veel van hen leven in de kooi van de dood, ze leven onder invloed van Satan en zijn niet in staat om te overwinnen, dus hoe kunnen ze een getuigenis afleggen van God? Hoe kunnen ze het werk van het evangelie verspreiden?

Zij die onder invloed van de duisternis leven zijn zij die met de dood leven, het zijn zij die door Satan bezeten zijn. Zonder de redding van God en zonder door God te worden geoordeeld en getuchtigd, kunnen mensen niet ontsnappen aan de invloed van de dood, ze kunnen geen levenden worden. Deze doden kunnen geen getuigenis afleggen van God en kunnen ook niet worden gebruikt door God en zeker niet het koninkrijk betreden. God wil de getuigenis van de levenden, niet van de doden, en Hij vraagt dat de levenden, en niet de doden voor Hem werken. “De doden” zijn zij die zich tegen God verzetten en rebelleren, hun ziel is verdoofd en zij begrijpen Gods woorden niet, het zijn zij die de waarheid niet in praktijk brengen en niet loyaal zijn aan God en het zijn zij die in het rijk van Satan leven en gebruikt worden door Satan. De doden maken zich kenbaar door zich te verzetten tegen de waarheid, door tegen God in te gaan en door laag, verachtelijk, kwaadaardig, bruut, misleidend en verraderlijk te zijn. Zelfs al eten en drinken zulke mensen van de woorden van God, zij zijn niet in staat de woorden van God na te leven; zij leven, maar zij zijn ten dode opgeschreven, zij zijn ademende lijken. De doden kunnen God op geen enkele manier tevredenstellen en zij zijn al helemaal niet in staat Hem te gehoorzamen. Zij kunnen Hem alleen verraden, blasfemie tegen Hem uitspreken, en alles wat zij naleven onthult de aard van Satan. Als mensen levende wezens willen worden en getuigenis willen geven van God en door God willen worden goedgekeurd, zullen zij Gods redding moeten aanvaarden, ze zullen zich graag moeten onderwerpen aan Zijn oordeel en tuchtiging en verheugd het snoeien en behandelen van God moeten accepteren. Alleen dan kunnen zij alle waarheden die door God geëist worden in praktijk brengen en alleen dan zullen zij Gods redding ontvangen en daadwerkelijk levende wezens worden. De levenden worden gered door God, zij zijn geoordeeld en getuchtigd door God, zij zijn bereid om zichzelf aan God te wijden en hun leven aan God te geven en zij willen graag hun hele leven aan God opdragen. Alleen wanneer de levenden getuigenis geven van God kan Satan te schande worden gemaakt, alleen de levenden kunnen het evangelische werk van God verspreiden, alleen de levenden zullen mensen naar Gods hart zijn en alleen de levenden zijn echte mensen. Oorspronkelijk was de mens die door God werd gemaakt levend, maar door Satans verdorvenheid leeft de mens met de dood en leeft de mens onder de invloed van Satan. Daarom zijn deze mensen doden geworden die leven zonder ziel, zijn zij vijanden geworden die zich verzetten tegen God, zijn zij middelen van Satan geworden en zijn zij de gevangen van Satan geworden. Alle levende mensen die door God geschapen zijn, zijn dood geworden en dus heeft God Zijn getuigenis verloren en Hij heeft de mensheid verloren, die door Hem geschapen is en het enige is dat Zijn adem bevat. Als God Zijn getuigenis terugneemt en hen terugneemt die door Zijn hand geschapen zijn maar gevangen zijn genomen door Satan, dan moet Hij hen laten herrijzen zodat ze levende wezens kunnen worden en Hij moet hen terugnemen zodat zij in Zijn licht leven. De doden zijn zij die geen ziel hebben, zij die extreem verdoofd zijn en zich verzetten tegen God. Bovendien kennen zij God niet. Deze mensen hebben geen enkel intentie om God te gehoorzamen, zij rebelleren alleen maar tegen Hem en verzetten zich tegen Hem en zijn niet in het minst loyaal. De levenden zijn zij met een herboren ziel, zij die weten hoe ze God moeten gehoorzamen en die loyaal zijn aan God. Zij zijn bezeten van de waarheid en van getuigenis en alleen deze mensen behagen God in Zijn huis. God redt degenen die tot leven kunnen komen, die Gods redding kunnen zien, die loyaal kunnen zijn aan God en bereid zijn om God te zoeken. Hij redt hen die geloven in Gods incarnatie en geloven in Zijn verschijning. Sommige mensen kunnen tot leven komen en sommigen mensen kunnen dat niet; het hangt ervan af of hun aard gered kan worden of niet. Veel mensen hebben veel woorden van God gehoord en toch begrijpen zij Gods wil niet, zij hebben de vele woorden van God gehoord maar nog steeds zijn zij niet in staat om ze in praktijk te brengen, zij zijn niet in staat om naar een waarheid te leven en ook hinderen zij opzettelijk Gods werk. Zij zijn niet in staat om werk voor God te verrichten, zij kunnen niets aan Hem wijden en zij geven stiekem het geld van de kerk uit en eten gratis in het huis van God. Deze mensen zijn dood en zij zullen niet worden gered. God redt allen die met Zijn werk bezig zijn. Maar een deel van hen kan Zijn redding niet ontvangen. Slechts een klein aantal kan Zijn redding ontvangen. Dit komt doordat de meeste mensen te diep zijn verdorven en de doden zijn geworden en niet kunnen worden gered; zij zijn volledig gebruikt door Satan en zijn qua natuur te kwaadaardig. Die minderheid van de mensen is ook niet in staat om God volledig te gehoorzamen. Zij zijn niet degenen die God volledig trouw zijn geweest sinds het begin of die een diepe liefde voor God koesterden sinds het begin; in plaats daarvan zijn zij God gaan gehoorzamen vanwege Zijn overwinningswerk, zij zien God vanwege Zijn allerhoogste liefde, er vinden veranderingen plaats in hun gezindheid vanwege Gods rechtvaardige gezindheid en zij leren God kennen via Zijn werk, dat zowel echt als normaal is. Ongeacht hoe goed deze mensen zijn, zonder dit werk van God, zouden zij nog steeds bij Satan horen, zij zouden nog steeds bij de dood horen, zij zouden nog steeds dood zijn. Dat deze mensen nu Gods redding kunnen ontvangen is enkel omdat zij bereid zijn samen te werken met God.

Vanwege hun loyaliteit ten opzichte van God, zullen de levenden worden gewonnen door God en zullen zij met Zijn beloftes leven. En vanwege hun verzet tegen God, zullen de doden worden verafschuwd en worden afgewezen door God en zullen zij met Zijn straffen en vervloeking leven. Dat is de rechtvaardige gezindheid van God en dat kan door geen enkele mens worden veranderd. Vanwege hun eigen zoektocht ontvangen mensen de goedkeuring van God en leven zij in het licht; vanwege hun sluwe plannen worden mensen door God vervloekt en dalen zij af naar de straffen. Vanwege het kwaad dat zij verrichten worden mensen gestraft door God; en vanwege hun verlangen en loyaliteit ontvangen mensen de zegeningen van God. God is rechtvaardig: Hij zegent de levenden en vervloekt de doden, zodat zij altijd met de dood zullen leven en nooit in Gods licht. God zal de levenden in Zijn koninkrijk opnemen, Hij zal de levenden opnemen in Zijn zegeningen zodat zij voor altijd bij Hem kunnen zijn. De doden zal Hij treffen met eeuwige dood; zij zijn het onderwerp van Zijn verwoesting en zullen voor altijd tot Satan behoren. God behandelt niemand onrechtvaardig. Allen die oprecht naar God zoeken zullen zeker in het huis van God blijven en allen die God ongehoorzaam zijn en onverenigbaar met Hem zijn, zullen zeker met zijn straffen leven. Misschien heb je twijfels over Gods werk in het vlees, maar er zal een dag komen dat Gods vlees niet rechtstreeks het einde van de mens zal bepalen. In plaats daarvan zal Zijn Geest de bestemming van de mens bepalen en op dat moment zullen de mensen weten dat Gods vlees en Zijn Geest één zijn, dat Zijn vlees geen fouten kan begaan en Zijn Geest nog minder in staat is fouten te begaan. Uiteindelijk zal Hij degenen die tot leven komen zeker opnemen in Zijn koninkrijk, niet één meer, niet één minder, en de doden die niet tot leven zijn gekomen zullen in het hol van Satan worden geworpen.

Vorige: Je moet je toewijding aan God in stand houden

Volgende: Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek