Je moet je toewijding aan God in stand houden

Hoe werkt de Heilige Geest tegenwoordig binnen de kerk? Heb je een goed begrip van dit vraagstuk? Wat zijn de grootste moeilijkheden van je broeders en zusters? Waar hebben zij het meeste gebrek aan? Op het moment zijn er sommige mensen die negatief zijn bij het ondergaan van beproevingen, en sommigen klagen zelfs. Anderen bewegen zich niet langer voorwaarts, omdat God is opgehouden met spreken. Mensen zijn het juiste pad van geloof in God niet opgegaan. Ze kunnen niet onafhankelijk leven en ze kunnen hun eigen geestelijke leven niet onderhouden. Sommige mensen volgen en achtervolgen energiek, en zijn bereid te praktiseren wanneer God spreekt, maar wanneer God niet spreekt, bewegen ze zich niet langer voorwaarts. Mensen hebben Gods wil binnen hun hart nog altijd niet begrepen en hebben geen spontane liefde voor God; in het verleden volgden ze God omdat ze gedwongen werden. Nu zijn er sommige mensen die Gods werk moe zijn. Lopen zulke mensen geen gevaar? Veel mensen leven in een gesteldheid waarin ze zich er alleen maar doorheen slaan. Hoewel ze Gods woorden eten en drinken en tot Hem bidden, doen ze dat halfslachtig, en ze hebben niet langer de gedrevenheid die ze ooit hadden. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in Gods werk van loutering en vervolmaking, en het is zelfs alsof ze voortdurend zonder enige interne gedrevenheid zijn. Wanneer ze overstelpt zijn door overtredingen, voelen ze niet dat ze God iets verschuldigd zijn en hebben ze evenmin het bewustzijn om wroeging te voelen. Ze streven de waarheid niet na en verlaten de kerk niet, en streven in plaats daarvan alleen maar tijdelijke pleziertjes na. Deze mensen zijn dwazen, totaal stompzinnig! Wanneer de tijd rijp is, zullen ze allemaal worden verstoten en niet een van hen zal worden gered! Denk je dat als iemand één keer is gered, hij altijd zal worden gered? Dat geloof is puur bedrog! Iedereen die intrede in het leven niet nastreeft, zal getuchtigd worden. De meeste mensen hebben totaal geen interesse in intrede in het leven, in visies, of in het in praktijk brengen van de waarheid. Ze streven geen intrede na en ze streven beslist geen diepere intrede na. Verwoesten zij zichzelf niet? Op dit moment is er een deel van de mensen van wie de toestand steeds beter wordt. Hoe meer de Heilige Geest werkt, hoe meer vertrouwen ze krijgen; hoe meer ze ervaren, hoe sterker ze het diepe mysterie van Gods werk voelen. Hoe dieper ze binnengaan, hoe beter ze het begrijpen. Ze voelen dat Gods liefde enorm groot is en vanbinnen voelen ze zich standvastig en verlicht. Ze hebben een begrip van Gods werk. Dit zijn de mensen in wie de Heilige Geest werkt. Sommige mensen zeggen: “Hoewel er geen nieuwe woorden van God zijn, moet ik nog altijd proberen dieper de waarheid binnen te gaan. Ik moet over alles serieus zijn in mijn echte ervaring, en de werkelijkheid van Gods woorden binnengaan.” Dit soort mensen bezit het werk van de Heilige Geest. Hoewel God aan niemand Zijn aangezicht toont en voor ieder mens verborgen is, en hoewel Hij geen woord uit en er tijden zijn waarop mensen enige innerlijke loutering ervaren, heeft God de mens niet volledig verlaten. Als iemand de waarheid die hij moet uitvoeren niet kan behouden, zal hij het werk van de Heilige Geest niet hebben. Als je tijdens de periode van loutering, de periode waarin God Zichzelf niet toont, geen vertrouwen hebt maar in plaats daarvan achteruitdeinst, als je je niet richt op het ervaren van Zijn woorden, dan vlucht je van Gods werk. Later zul je een van degenen zijn die verstoten worden. Zij die er niet naar streven het woord van God binnen te gaan, kunnen onmogelijk dienen als getuigen van Hem. Mensen die van God kunnen getuigen en aan Zijn wil kunnen voldoen, vertrouwen allemaal volledig op hun gedrevenheid om Gods woorden na te streven. Het werk dat God in mensen verricht, dient voornamelijk om hen in staat te stellen de waarheid te verwerven. Jou het leven laten nastreven is bedoeld om je te vervolmaken, en dit is allemaal om je geschikt te maken voor gebruik door God. Het enige wat je nu nastreeft, is mysteriën horen, naar Gods woorden luisteren, je ogen laten smullen en rondkijken om te zien of er een bepaalde nieuwigheid of trend is, om zo je nieuwsgierigheid te bevredigen. Als dit het voornemen in je hart is, kun je op geen enkele manier aan Gods vereisten voldoen. Zij die de waarheid niet nastreven, kunnen niet helemaal tot het einde volgen. Op dit moment is het niet zo dat God iets niet aan het doen is, maar is het eerder zo dat mensen niet met Hem meewerken omdat ze Zijn werk moe zijn. Ze willen alleen woorden horen die Hij spreekt om zegeningen te schenken, en ze zijn niet bereid de woorden van Zijn oordeel en tuchtiging te horen. Wat is daar de reden voor? De reden is dat de verlangens van mensen om zegeningen te verkrijgen niet vervuld zijn, waardoor ze negatief en zwak zijn geworden. Het is niet zo dat God mensen opzettelijk niet toestaat om Hem te volgen, en evenmin brengt Hij de mensheid opzettelijk slagen toe. De enige reden waarom mensen negatief en zwak zijn, is dat hun intenties onjuist zijn. God is de God die de mens leven geeft, en Hij kan de mens niet de dood in brengen. De negativiteit, de zwakten en het terugvallen van mensen worden allemaal door henzelf veroorzaakt.

Gods huidige werk brengt mensen enige loutering, en alleen degenen die standvastig kunnen blijven terwijl ze deze loutering ontvangen, zullen Gods goedkeuring verkrijgen. Hoezeer Hij Zichzelf ook verbergt, door niet te spreken dan wel door niet te werken, jij kunt nog steeds energiek nastreven. Zelfs als God zou zeggen dat Hij je zou afwijzen, zou je Hem nog steeds volgen. Dit is standvastig staan in je getuigenis voor God. Als God Zichzelf voor je verbergt en je ophoudt Hem te volgen, is dat dan standvastig staan in je getuigenis voor God? Als mensen niet werkelijk binnengaan, hebben ze geen werkelijke gestalte, en wanneer ze echt een grote beproeving tegenkomen, zullen ze struikelen. Wanneer God niet spreekt, of wanneer Hij iets doet wat niet overeenkomt met je eigen noties, dan stort je in. Als God op dit moment zou handelen volgens je eigen noties, als Hij aan jouw wil zou voldoen en je in staat was op te staan en energiek na te streven, wat zou dan het fundament zijn waarop je leeft? Ik zeg dat er veel mensen zijn die leven op een manier die volledig afhangt van menselijke nieuwsgierigheid. Het zit absoluut niet in hun meest oprechte hart om na te streven. Allen die het intreden in de waarheid niet nastreven, maar op hun nieuwsgierigheid in het leven vertrouwen, zijn verachtelijke mensen, en ze lopen gevaar! Gods verschillende soorten werk worden allemaal uitgevoerd om de mensheid te vervolmaken. Maar mensen zijn altijd nieuwsgierig, ze doen graag navraag naar geruchten, ze zijn bezorgd over de actualiteit in andere landen – zo zijn ze bijvoorbeeld nieuwsgierig over wat er gebeurt in Israël, en over de vraag of er in Egypte een aardbeving heeft plaatsgevonden. Ze zoeken altijd nieuwe, originele dingen om hun egoïstische verlangens te bevredigen. Ze streven het leven niet na, en streven het evenmin na vervolmaakt te worden. Het enige waar ze naar streven is dat de dag van God eerder komt, zodat hun prachtige droom bewaarheid mag worden en hun extravagante wensen vervuld mogen worden. Dit soort persoon is niet praktisch – het is iemand met een onjuist perspectief. Alleen het nastreven van de waarheid is het fundament van het geloof van de mensheid in God, en als mensen het intreden in het leven niet nastreven, als ze niet proberen God tevreden te stellen, dan zullen ze onderworpen worden aan straf. Zij die gestraft moeten worden, zijn degenen die het werk van de Heilige Geest niet hebben gehad in de tijd van Gods werk.

Hoe moeten mensen met God samenwerken tijdens deze fase van Zijn werk? God is op dit moment mensen aan het testen. Hij uit geen woord, maar verbergt Zichzelf en maakt geen direct contact met mensen. Van buitenaf lijkt het alsof Hij helemaal geen werk doet, maar in werkelijkheid werkt Hij nog steeds binnen de mens. Iedereen die het intreden in het leven nastreeft, heeft een visie voor zijn nastreven van het leven en heeft geen twijfels, zelfs als hij Gods werk niet volledig begrijpt. Terwijl je beproevingen ondergaat, moet je weten – zelfs als je niet weet wat God wil doen en welk werk Hij wil volbrengen – dat Gods bedoelingen met de mensheid altijd goed zijn. Als je naar Hem streeft met een waarachtig hart, zal Hij je nooit verlaten, en uiteindelijk zal Hij je beslist vervolmaken en mensen naar een gepaste bestemming brengen. Ongeacht hoe God op dit moment mensen op de proef stelt, zal er een dag komen waarop Hij mensen een gepaste uitkomst zal geven en de gepaste vergelding zal geven op basis van wat ze hebben gedaan. God zal mensen niet naar een bepaald punt leiden en hen dan gewoon maar opzij werpen en negeren. Dit is omdat God betrouwbaar is. In deze fase doet de Heilige Geest het werk van loutering. Hij loutert elke persoon. Bij de stappen van het werk die bestonden uit de beproeving van de dood en de beproeving van de tuchtiging werd loutering uitgevoerd met woorden. Mensen kunnen Gods werk pas ervaren als ze eerst Zijn huidige werk begrijpen, en begrijpen hoe de mensheid moet meewerken. Ja, dit is iets wat iedereen moet begrijpen. Wat God ook doet, of het nu loutering is, of zelfs als Hij niet spreekt: niet één enkele stap van Gods werk komt overeen met de noties van de mensheid. Elke stap van Zijn werk verbrijzelt en doorbreekt de noties van mensen. Dit is Zijn werk. Maar je moet geloven dat God, omdat Zijn werk een bepaalde fase heeft bereikt, niet de hele mensheid ter dood zal brengen, wat er ook gebeurt. Hij geeft de mensheid zowel beloften als zegeningen, en allen die Hem navolgen, zullen Zijn zegeningen kunnen verkrijgen, maar wie dat niet doet, zal door God opzij worden geworpen. Dit hangt af van je streven. Ongeacht al het andere, moet je geloven dat wanneer het werk van God voltooid is, iedere persoon een geschikte bestemming zal hebben. God heeft de mens prachtige aspiraties gegeven, maar zonder streven zijn die niet haalbaar. Dit zou je nu moeten kunnen zien – Gods loutering en Zijn tuchtiging van mensen is Zijn werk, maar mensen moeten op hun beurt te allen tijde een verandering in gezindheid nastreven. In je praktische ervaring moet je eerst weten hoe je Gods woorden moet eten en drinken; je moet binnen Zijn woorden vinden wat je moet binnengaan en je eigen tekortkomingen vinden, je moet proberen in te treden in je praktische ervaring, en het deel van Gods woorden nemen dat in praktijk moet worden gebracht, en proberen dat in praktijk te brengen. Gods woorden eten en drinken is één aspect. Daarnaast moet het leven van de kerk onderhouden worden, moet je een normaal geestelijk leven hebben en moet je al je huidige gesteldheden aan God kunnen overdragen. Ongeacht hoe Zijn werk verandert, je geestelijk leven moet normaal blijven. Een geestelijk leven kan je normale intrede onderhouden. Wat God ook doet, je hoort je geestelijk leven ononderbroken voort te zetten en je plicht te vervullen. Dit is wat mensen moeten doen. Het is allemaal het werk van de Heilige Geest, maar terwijl dit voor degenen met een normale toestand vervolmaking is, is het voor degenen met een abnormale toestand een beproeving. In de huidige fase van het louteringswerk van de Heilige Geest zeggen sommige mensen dat Gods werk zo groots is en dat mensen absoluut loutering nodig hebben, anders zal hun gestalte te klein zijn en zullen ze onmogelijk Gods wil kunnen bereiken. Maar voor hen met een toestand die niet goed is, wordt het een reden om God niet na te volgen, en een reden om geen bijeenkomsten bij te wonen of Gods woorden te eten en drinken. Wat God ook doet en welke veranderingen Hij ook bewerkstelligt, in Zijn werk moeten mensen een basisniveau van een normaal geestelijk leven onderhouden. Misschien ben je in deze huidige fase van je geestelijke leven niet laks geweest, maar heb je nog steeds niet veel verkregen en geen grote oogst binnengehaald. In zulke omstandigheden moet je nog altijd de regels volgen; je moet je aan deze regels houden, zodat je in je leven geen verliezen lijdt en zodat je aan Gods wil voldoet. Als je geestelijk leven abnormaal is, kun je Gods huidige werk niet begrijpen en voel je in plaats daarvan altijd dat het volledig onverenigbaar is met je eigen noties, en hoewel je bereid bent Hem te volgen, heb je geen innerlijke drijfveer. Daarom moeten mensen meewerken, wat God op het moment ook doet. Als mensen niet meewerken, kan de Heilige Geest Zijn werk niet doen, en als mensen geen hart hebben om mee te werken, kunnen ze moeilijk het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Als je het werk van de Heilige Geest in je wilt hebben en als je Gods goedkeuring wilt krijgen, moet je je oorspronkelijke toewijding ten overstaan van God in stand houden. Nu is het niet nodig dat je een dieper begrip, een hogere theorie of zoiets dergelijks hebt – het enige wat vereist is, is dat je Gods woord op het oorspronkelijke fundament in stand houdt. Als mensen niet meewerken met God en geen diepere intrede nastreven, zal God alle dingen die oorspronkelijk van hen waren, wegnemen. Vanbinnen begeren mensen altijd het gemak en zouden ze liever genieten van datgene wat al beschikbaar is. Ze willen Gods beloften verkrijgen zonder enige prijs te betalen. Dit zijn de buitenissige gedachten die de mensheid erop nahoudt. Het leven zelf verkrijgen zonder een prijs te betalen – maar is er ooit iets zo makkelijk geweest? Wanneer iemand in God gelooft en probeert het leven binnen te gaan en zijn gezindheid te veranderen, moet hij een prijs betalen en een gesteldheid bereiken waarin hij God altijd zal volgen, wat God ook doet. Dit is iets wat mensen moeten doen. Zelfs als je dit alles in de regel navolgt, moet je het altijd in stand houden, en hoe groot de beproevingen ook zijn, je normale relatie met God kun je niet laten varen. Je moet in staat zijn te bidden, je kerkleven te onderhouden en je broeders en zusters nooit te verlaten. Wanneer God je op de proef stelt, moet je nog altijd de waarheid zoeken. Dit is het minimumvereiste voor een geestelijk leven. Altijd het verlangen hebben te zoeken, streven mee te werken, al je energie in te zetten – is dat haalbaar? Als mensen dit als fundament nemen, zullen ze onderscheidingsvermogen kunnen verwerven en intrede in de werkelijkheid kunnen bewerkstelligen. Het is makkelijk om Gods woord te aanvaarden wanneer je eigen gesteldheid normaal is; in deze omstandigheden voelt het niet moeilijk om de waarheid in praktijk te brengen en voel je dat Gods werk groots is. Maar als je toestand slecht is, zul je geen aandacht schenken, ongeacht hoe groots Gods werk is en ongeacht hoe prachtig iemand spreekt. Wanneer iemands toestand abnormaal is, kan God niet in hem werken en kan hij geen veranderingen in zijn gezindheid bewerkstelligen.

Als mensen geen enkel vertrouwen hebben, is het voor hen niet eenvoudig om langs dit pad verder te gaan. Iedereen kan nu zien dat Gods werk niet in het minst overeenkomt met de noties van mensen. God heeft zo veel werk gedaan en zo veel woorden gesproken, die volledig afwijken van menselijke noties. Daarom moeten mensen het vertrouwen en de wilskracht hebben om zich te kunnen blijven scharen achter wat ze al gezien hebben en wat ze uit hun ervaringen hebben verkregen. Wat God ook doet in mensen, ze moeten in stand houden wat zijzelf bezitten, oprecht zijn ten overstaan van God en Hem helemaal tot het einde toegewijd zijn. Dit is de plicht van de mensheid. Mensen moeten datgene in stand houden wat ze horen te doen. Geloof in God vereist gehoorzaamheid aan Hem en het ervaren van Zijn werk. God heeft zo veel werk gedaan – men zou kunnen stellen dat het voor mensen allemaal vervolmaking, loutering en, meer nog, tuchtiging is. Er is niet één stap van Gods werk geweest die overeenkwam met menselijke noties; wat mensen hebben genoten, zijn Gods strenge woorden. Wanneer God komt, moeten mensen Zijn majesteit en Zijn toorn genieten. Maar hoe streng Zijn woorden eventueel ook zijn, Hij komt om de mensheid te redden en te vervolmaken. Als schepselen moeten mensen de plichten vervullen die ze horen te vervullen, en standvastig staan in hun getuigenis te midden van loutering. Bij elke beproeving moeten ze de getuigenis in stand houden die ze moeten geven, en dit klinkend doen omwille van God. Wie dit doet, is een overwinnaar. Ongeacht hoe God je loutert, je blijft vol vertrouwen en verliest nooit het vertrouwen in Hem. Je doet wat de mens hoort te doen. Dit is wat God van de mens vereist, en het hart van de mens moet in staat zijn om volledig naar Hem terug te keren en zich op elk moment dat voorbijgaat naar Hem toe te wenden. Dan is men een overwinnaar. Degenen naar wie God verwijst als ‘overwinnaars’ zijn degenen die nog altijd standvastig kunnen staan in hun getuigenis, en die hun vertrouwen in en toewijding aan God kunnen behouden terwijl ze onder invloed van Satan staan en door Satan worden belegerd – dat wil zeggen: wanneer ze zich onder de duistere machten bevinden. Als je ten overstaan van God, wat er ook gebeurt, nog altijd een zuiver hart kunt behouden en je oprechte liefde voor God kunt behouden, sta je standvastig in je getuigenis ten overstaan van God. Dit is waar God naar verwijst met een ‘overwinnaar’ zijn. Als je streven uitstekend is wanneer God je zegent, maar je je terugtrekt zonder Zijn zegeningen, is dat dan zuiverheid? Aangezien je er zeker van bent dat deze weg waar is, moet je hem tot het einde volgen; je moet je toewijding aan God in stand houden. Aangezien je hebt gezien dat God Zelf naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken, moet je je hart volledig aan Hem geven. Als je Hem kunt blijven volgen, ongeacht wat Hij doet, zelfs als Hij helemaal aan het einde een ongunstige uitkomst voor je vaststelt, dan is dat het in stand houden van zuiverheid ten overstaan van God. Een heilig geestelijk lichaam en een zuivere maagd aan God offeren betekent het behouden van een oprecht hart ten overstaan van God. Voor de mensheid is oprechtheid zuiverheid, en is het vermogen om oprecht te zijn richting God het in stand houden van zuiverheid. Dit is wat je in praktijk moet brengen. Wanneer je hoort te bidden, bid je; wanneer je in communicatie bij elkaar hoort te komen, doe je dat; wanneer je lofzangen hoort te zingen, zing je lofzangen; en wanneer je het vlees hoort te verzaken, verzaak je het vlees. Wanneer je je plicht doet, modder je niet maar wat aan; wanneer je voor beproevingen staat, blijf je standvastig. Dit is toewijding aan God. Als je niet in stand houdt wat mensen zouden moeten doen, is al je eerdere leed en zijn al je eerdere voornemens zinloos geweest.

Voor elke stap van Gods werk is er een route waarop mensen moeten samenwerken. God loutert mensen zodat ze vertrouwen hebben terwijl ze louteringen ondergaan. God vervolmaakt mensen zodat ze er vertrouwen in hebben door God te worden vervolmaakt, en bereid zijn Zijn louteringen te aanvaarden en door Hem te worden behandeld en gesnoeid. De Geest van God werkt in mensen om hun verlichting en illuminatie te brengen en ervoor te zorgen dat ze met Hem samenwerken en praktiseren. God spreekt niet tijdens louteringen. Hij laat Zijn stem niet klinken, maar toch is er werk dat mensen moeten doen. Je moet in stand houden wat je al hebt, je moet nog steeds in staat zijn om tot God te bidden, dichtbij God te zijn en standvastig te staan in je getuigenis voor God; op deze manier zul je je eigen plicht vervullen. Jullie allemaal moeten duidelijk aan Gods werk zien dat er voor Zijn beproevingen van het vertrouwen en de liefde van mensen wordt vereist dat mensen meer tot God bidden en dat ze Gods woorden vaker ten overstaan van Hem genieten. Als God je verlicht en ervoor zorgt dat je Zijn wil begrijpt, maar je desalniettemin niets van dit alles in praktijk brengt, zul je niets verwerven. Wanneer je Gods woorden in praktijk brengt, moet je in staat blijven om tot Hem te bidden, en wanneer je Zijn woorden geniet, moet je voor Hem verschijnen en zoeken en vol vertrouwen in Hem zijn, zonder je ook maar enigszins ontmoedigd of koud te voelen. Degenen die Gods woorden niet in praktijk brengen, zijn tijdens bijeenkomsten vol energie, maar vallen in de duisternis wanneer ze naar huis terugkeren. Er zijn sommigen die niet eens willen samenkomen. Daarom moet je duidelijk zien welke plicht het is die mensen moeten vervullen. Je weet misschien niet wat Gods wil eigenlijk is, maar je kunt je plicht doen, je kunt bidden wanneer je dat hoort te doen, je kunt de waarheid in praktijk brengen wanneer je dat hoort te doen, en je kunt doen wat mensen horen te doen. Je kunt je oorspronkelijke visie handhaven. Op deze manier zul je beter in staat zijn om Gods volgende stap van het werk te aanvaarden. Wanneer God op een verborgen manier werkt, is het een probleem als je niet zoekt. Wanneer Hij spreekt en preekt tijdens bijeenkomsten, luister je enthousiast, maar wanneer Hij niet spreekt, ontbreekt het je aan energie en trek je je terug. Wat voor soort persoon gedraagt zich op deze manier? Dit is iemand die de kudde gewoon maar overal heen volgt. Zo iemand heeft geen houding, geen getuigenis en geen visie! De meeste mensen zijn zo. Als je op die weg verdergaat, zul je op een dag, wanneer je een grote beproeving tegenkomt, straf oplopen. Een houding hebben is erg belangrijk in Gods proces van het vervolmaken van mensen. Als je aan geen enkele stap van Gods werk twijfelt, als je de plicht van de mens vervult, als je oprecht in stand houdt wat God je in praktijk laat brengen, dat wil zeggen: als je Gods aansporingen onthoudt, en Zijn aansporingen niet vergeet, wat Hij in het heden ook doet, als je niet twijfelt over Zijn werk, je houding volhoudt, je getuigenis handhaaft en met elke stap op de weg zegeviert, zul je uiteindelijk door God worden vervolmaakt en zal er een overwinnaar van je worden gemaakt. Als je in staat bent elke stap van Gods beproevingen standvastig te doorstaan, en als je helemaal aan het einde nog steeds standvastig kunt blijven, ben je een overwinnaar, dan ben je iemand die door God is vervolmaakt. Als je in je huidige beproevingen niet standvastig kunt zijn, zal het in de toekomst zelfs nog moeilijker worden. Als je alleen een onbeduidende mate van lijden ondergaat en de waarheid niet nastreeft, zul je uiteindelijk niets winnen. Je zult met lege handen komen te staan. Er zijn sommige mensen die hun streven opgeven wanneer ze zien dat God niet spreekt, en hun hart raakt versnipperd. Is zo iemand geen dwaas? Dit soort mensen heeft geen werkelijkheid. Wanneer God spreekt, rennen ze altijd rond en lijken ze vanbuiten druk en enthousiast, maar nu Hij niet spreekt, stoppen ze met zoeken. Dit soort persoon heeft geen toekomst. Tijdens louteringen moet je binnengaan vanuit een positief perspectief en de lessen leren die je hoort te leren; wanneer je tot God bidt en Zijn woord leest, moet je je eigen gesteldheid daaraan afmeten, je tekortkomingen ontdekken en uitvinden dat je nog veel lessen te leren hebt. Hoe oprechter je zoekt terwijl je louteringen ondergaat, hoe meer je zult ontdekken dat je ontoereikend bent. Wanneer je louteringen ervaart, zijn er veel kwesties die je tegenkomt; je kunt ze niet duidelijk zien, je klaagt, je openbaart je eigen vlees – alleen op deze manier kun je ontdekken dat je veel te veel verdorven gezindheden in je hebt.

Mensen hebben een tekort aan kaliber en ze schieten ruim tekort voor Gods maatstaven. In de toekomst zullen ze misschien zelfs nog meer behoefte hebben aan het vertrouwen om dit pad te bewandelen. Gods werk in de laatste dagen vereist een enorm vertrouwen, een vertrouwen dat zelfs groter is dan dat van Job. Zonder vertrouwen zullen mensen niet in staat zijn ervaring te blijven opdoen en zullen ze evenmin door God vervolmaakt kunnen worden. Wanneer de dag van grote beproevingen aanbreekt, zullen er mensen zijn die de kerken verlaten – een aantal hier, een aantal daar. Er zullen er sommigen zijn die de voorgaande dagen veel succes hadden met hun streven, en het zal onduidelijk zijn waarom ze niet langer geloven. Er zullen veel dingen gebeuren die je niet zult begrijpen, en God zal geen enkel teken of wonder openbaren en niets bovennatuurlijks doen. Dit is om te zien of je standvastig kunt zijn – God gebruikt feiten om mensen te louteren. Je hebt nog niet veel geleden. In de toekomst, wanneer er grote beproevingen komen, zal op sommige plekken iedereen in de kerk vertrekken, en degenen met wie je een goede relatie hebt gehad, zullen vertrekken en hun geloof de rug toekeren. Zul je dan standvastig kunnen zijn? Tot dusver zijn de beproevingen waar je tegenover hebt gestaan gering geweest, en je was waarschijnlijk nog maar net in staat ze te weerstaan. Deze stap omvat louteringen en vervolmaking door alleen woorden. Bij de volgende stap zullen de feiten je overvallen om je te louteren, en dan zul je je te midden van het gevaar bevinden. Wanneer het eenmaal echt menens wordt, zal God je aanraden om je te haasten en te vertrekken, en zullen religieuze mensen proberen je te strikken om met hen mee te gaan. Dit is om te zien of je over het pad kunt verdergaan, en al deze dingen zijn beproevingen. De huidige beproevingen zijn gering, maar de dag zal komen waarop in enkele huizen de ouders niet langer geloven, en in enkele huizen de kinderen niet langer geloven. Zul je in staat zijn om door te gaan? Hoe verder je voorwaarts gaat, hoe groter je beproevingen zullen worden. God voert Zijn werk van het louteren van mensen uit naar gelang hun behoeften en hun gestalte. Tijdens de fase waarin God de mensheid vervolmaakt, is het onmogelijk dat het aantal mensen zal blijven groeien – het zal alleen maar krimpen. Het is alleen door deze louteringen dat mensen vervolmaakt kunnen worden. Behandeld worden, gedisciplineerd worden, op de proef gesteld worden, getuchtigd worden, vervloekt worden – kun je dit allemaal weerstaan? Wanneer je een kerk ziet met een bijzonder goede situatie, waar de zusters en broeders allemaal heel energiek zoeken, voel je je bemoedigd. Wanneer de dag komt waarop ze allemaal vertrokken zijn, sommigen van hen niet langer geloven, sommigen vertrokken zijn om zaken te doen of te trouwen, en sommigen zich bij de religie hebben aangesloten, zul je dan standvastig kunnen zijn? Zul je vanbinnen onaangeroerd kunnen blijven? De vervolmaking van de mensheid door God is niet zo eenvoudig! Hij gebruikt veel dingen om mensen te louteren. Mensen beschouwen deze als methoden, maar in Gods oorspronkelijke opzet zijn dit helemaal geen methoden, maar feiten. Op het einde, wanneer Hij mensen tot een bepaald punt heeft gelouterd en ze geen klachten meer hebben, zal deze fase van Zijn werk voltooid zijn. Het grote werk van de Heilige Geest bestaat eruit jou te vervolmaken, en wanneer Hij niet werkt en Zichzelf verbergt, is dat nog meer omwille van jouw vervolmaking, en vooral op deze manier kan men zien of mensen liefde voor God hebben, of ze echt vertrouwen in Hem hebben. Wanneer God duidelijk spreekt, is het niet nodig dat je zoekt; het is alleen wanneer Hij verborgen is dat je moet zoeken en je weg op de tast moet vinden. Je moet in staat zijn de plicht van een schepsel te vervullen, en wat je toekomstige uitkomst en je bestemming ook mogen zijn, je moet kennis en liefde voor God kunnen nastreven gedurende je levensjaren, en hoe God je ook behandelt, je moet kunnen voorkomen dat je klaagt. Er is één voorwaarde bij het werk van de Heilige Geest in mensen. Ze moeten dorsten en zoeken, niet halfslachtig zijn over Gods handelingen en die niet in twijfel trekken, en ze moeten hun plicht te allen tijde kunnen handhaven; alleen op deze manier kunnen ze het werk van de Heilige Geest verkrijgen. Bij elke stap van Gods werk wordt vereist dat de mensheid enorm veel vertrouwen heeft en voor God verschijnt om te zoeken. Alleen door ervaring kunnen mensen ontdekken hoe beminnelijk God is en hoe de Heilige Geest in mensen werkt. Als je niet ervaart, als je niet op de tast je weg erdoorheen vindt, als je niet zoekt, zul je niets winnen. Je moet op de tast je weg door je ervaringen vinden, en alleen door je ervaringen kun je Gods handelingen zien en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid herkennen.

Vorige: Een waarschuwing aan hen die de waarheid niet beoefenen

Volgende: Ben je iemand die tot leven is gekomen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek