We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God, moet je op zijn minst het probleem oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Zonder een normale relatie met God gaat de betekenis van het geloven in God verloren. Het tot stand brengen van een normale relatie met God wordt volledig bereikt door je hart te kalmeren in Gods aanwezigheid. Een normale relatie met God betekent dat je het vermogen hebt om niet te twijfelen aan Gods werk en het niet te ontkennen maar je eraan te onderwerpen, en bovendien betekent het de juiste bedoelingen hebben in de tegenwoordigheid van God, niet aan jezelf denken, altijd de belangen van Gods familie als het belangrijkste achten, wat je ook doet, je moet Gods terechtwijzing accepteren en je onderwerpen aan Gods regelingen. Je bent in staat om je hart in Gods aanwezigheid te kalmeren wanneer je iets doet; zelfs als je de wil van God niet begrijpt, moet je je taken en verantwoordelijkheden naar je beste vermogen uitvoeren. Het is niet te laat om te wachten tot Gods wil aan je is geopenbaard en dit vervolgens in praktijk te brengen. Wanneer je relatie met God normaal is geworden, dan zul je ook een normale relatie met mensen hebben. Alles is gebaseerd op Gods woorden. Door de woorden van God te eten en te drinken, ze te praktiseren in overeenstemming met Gods vereisten, stel je je standpunten op de juiste manier in en doe je geen dingen die weerstand bieden aan God of die de kerk storen. Doe geen dingen die het leven van de broeders en zusters niet ten goede komen, zeg geen dingen die niet bijdragen aan andere mensen, doe geen schandelijke dingen. Wees rechtvaardig en eerlijk wanneer je alle dingen doet en ze presentabel maakt voor God. Ook al is het vlees soms zwak, je bent in staat om er het grootste belang aan te hechten om het voordeel voor Gods familie, gerechtigheid uit te voeren, en niet om je eigen voordelen te begeren. Als je op deze manier kunt praktiseren, zal je relatie met God normaal zijn.

Wanneer je dan ook maar iets doet, moet je onderzoeken of je beweegredenen juist zijn. Als je in staat bent om te handelen volgens de vereisten van God, dan is je relatie met God normaal. Dit is het minimumcriterium. Als, wanneer je je beweegredenen onderzoekt, er sommige opduiken die incorrect zijn, en als je in staat bent om ze de rug toe te keren en handelt volgens de woorden van God, dan zal je iemand worden die voor God correct is; hierdoor zal blijken dat je relatie met God normaal is, en dat alles wat je doet in het belang is van God, en niet van jezelf. Wanneer je iets doet of zegt, moet je hart op de juiste plek zijn, rechtvaardig zijn en niet geleid worden door je emoties, of moet je niet handelen volgens jouw eigen wil. Dit zijn de principes waarnaar gelovigen in God zich gedragen. Iemands motivaties en gestalte kunnen worden onthuld in een klein ding, en wanneer mensen het pad willen betreden om door God te worden vervolmaakt, zullen ze dus eerst hun eigen motivaties en hun relatie met God voor elkaar moeten zien te krijgen. Alleen wanneer je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om door God te worden vervolmaakt, en alleen dan zullen Gods behandelen, snoeien, discipline en loutering in jou, in staat zijn om het gewenste effect te bereiken. Dat wil zeggen dat mensen in staat zijn om God in hun hart te hebben, geen persoonlijke voordelen te zoeken, niet na te denken over hun persoonlijke toekomst (verwijzend naar het denken aan het vlees), maar eerder de last dragen om het leven binnen te gaan, hun best doen om de waarheid na te streven, en zich onderwerpen aan Gods werk. Op deze manier zijn de doelen die je nastreeft correct en is je relatie met God normaal. Het kan gezegd worden dat het vaststellen van iemands relatie met God de eerste stap is naar zijn spirituele reis. Hoewel de bestemming van de mens in Gods handen is en door God is voorbestemd en niet op zichzelf kan worden veranderd, hangt de vraag of je al dan niet vervolmaakt of gewonnen kunt worden door God, ervan af of je relatie met God normaal is of niet. Misschien zijn er delen van jou die zwak of ongehoorzaam zijn - maar zolang je een juiste kijk hebt en je motivaties correct zijn, en zolang je je relatie met God juist hebt ingesteld en deze hebt genormaliseerd, zul je gekwalificeerd zijn om vervolmaakt te worden door God. Als je niet de juiste relatie met God hebt, en handelt omwille van het vlees, of je familie, dan zal het, ongeacht hoe hard je ook werkt, voor niets zijn. Als je relatie met God normaal is, valt al het andere op zijn plek. God kijkt naar niets anders, maar Hij kijkt alleen of jouw opvattingen over het geloof in God juist zijn: in wie je gelooft, in wiens belang je gelooft, en waarom je gelooft. Als je in staat bent om deze dingen duidelijk te zien en in staat bent om je opvattingen en uitoefening op de juiste wijze in te stellen, dan zal je leven vooruitgang boeken en ben je er zeker van dat je op het juiste pad kunt komen. Als je relatie met God niet normaal is en je opvattingen over het geloof in God afwijkend zijn, dan zal dit al het andere uitsluiten. Ongeacht hoe je in God gelooft, je zult niets winnen. Alleen als je relatie met God genormaliseerd is, zul je door God worden goedgekeurd wanneer je het vlees de rug toekeert, bidt, lijdt, verdraagt, gehoorzaamt, je broeders en zusters helpt, meer moeite doet voor God, enzovoort. Of iets dat je doet wel of geen waarde en betekenis heeft, hangt af van het feit of je intenties juist zijn en of je een juiste kijk op de zaak hebt. Voor veel mensen geldt tegenwoordig dat hun geloof in God hetzelfde is als kijken naar een klok met hun hoofd naar één kant gekeerd - hun standpunten zijn afwijkend. Alles zal goed zijn als hier een doorbraak kan worden gemaakt, alles komt goed als dit wordt opgelost, terwijl alles op niets zal uitkomen als dit niet wordt opgelost. Sommige mensen gedragen zich goed in Mijn aanwezigheid, maar achter Mijn rug is alles wat zij doen weerstand bieden. Dit zijn doortrapte en bedrieglijke manifestaties en dit type persoon is een dienaar van Satan, zij zijn de typische belichaming van Satan om God uit te testen. Je bent alleen een juiste persoon als je je kunt onderwerpen aan mijn werk en mijn woorden. Zolang je de woorden van God kunt eten en drinken, zolang alles wat je doet presentabel is voor God, alles wat je doet rechtvaardig en eervol is, zolang je geen schandelijke dingen doet, geen dingen doet die de levens van mensen zouden schaden, zolang je in het licht leeft en niet door Satan wordt uitgebuit, zal je relatie met God rechtgezet worden.

Als je in God gelooft, moeten je intenties en standpunten rechtgezet worden; je moet een correct begrip hebben van de woorden van God en deze correct behandelen, Gods werk, de omgevingen die door God zijn gearrangeerd, de man waarvan door God is getuigd en van de praktische God. Je moet niet praktiseren volgens je eigen ideeën of je eigen plannetjes bedenken. Wat je ook doet, je moet de waarheid kunnen zoeken; en onderwerp je op jouw plek als een schepping van God aan heel het werk van God. Als je wilt nastreven om vervolmaakt te worden door God en het juiste spoor van het leven betreedt, dan moet je hart altijd leven in Gods aanwezigheid, niet losbandig zijn, niet Satan volgen, Satan geen mogelijkheden geven om zijn werk te doen, en je niet laten gebruiken door Satan. Je moet jezelf volledig aan God geven en God over jou laten heersen.

Ben je bereid om de dienaar van Satan te zijn? Ben je bereid om door Satan te worden uitgebuit? Geloof je in God en volg je God na zodat je door Hem vervolmaakt kunt worden, of is het zo dat je een contrast wordt aangaande Gods werk? Ben je bereid om door God te worden gewonnen en een zinvol leven te leiden, of ben je bereid om een waardeloos en leeg leven te leiden? Ben je bereid om door God gebruikt te worden, of uitgebuit door Satan? Ben je bereid om je door Gods woorden en waarheid te laten vervullen, of laat je je vervullen door zonde en Satan? Overweeg en weeg dit af. In je dagelijkse leven moet je die woorden begrijpen die je zegt en de dingen die je doet waardoor je relatie met God uit z’n normale verband wordt getrokken, corrigeer jezelf dan en ga op de juiste manier verder. Onderzoek te allen tijde je woorden, je acties, elke stap die je zet en je gedachten en ideeën. Heb grip op je ware toestand en begeef je op de weg van het werk van de Heilige Geest. Alleen op deze manier kun je een normale relatie met God hebben. Door af te wegen of je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om je intenties recht te zetten, de natuur en essentie van de mens te begrijpen en jezelf werkelijk te begrijpen; hierdoor zul je in staat zijn om echte ervaringen op te doen, jezelf echt prijs te geven en jezelf met heel je wil te onderwerpen. Naarmate je ervaart of je relatie met God naar behoren is, zul je in staat zijn om kansen te vinden om door God te worden vervolmaakt, zul je in staat zijn om veel situaties te begrijpen waarin de Heilige Geest werkt, en zul je in staat zijn om veel van Satans trucs en complotten te doorzien. Alleen op deze manier kun je door God worden vervolmaakt. Je hebt je relatie met God rechtgezet, zodat je jezelf onderwerpt aan alle regelingen van God. Het is zo dat je dieper in echte ervaringen zult gaan en meer werk van de Heilige Geest zult verkrijgen. Wanneer je je normale relatie met God in praktijk brengt, zul je dit meestal bereiken door het vlees te verzaken en door je echte samenwerking met God. Je zou moeten begrijpen dat ‘het zonder een samenwerkend hart moeilijk is om het werk van God te ontvangen; als het vlees geen ontberingen lijdt, zijn er geen zegeningen van God; als de geest niet worstelt, zal Satan zich niet schamen.’ Als je deze beginselen in praktijk brengt en duidelijk begrijpt, zullen je standpunten aangaande het geloof in God rechtgezet worden. In jullie huidige praktijken moeten jullie het standpunt van ‘brood zoeken om de honger te stillen’ verwerpen en moeten jullie het standpunt verwerpen dat ‘alles door de Heilige Geest wordt gedaan en mensen niet kunnen ingrijpen.’ Mensen die zo spreken, denken allemaal: mensen kunnen doen wat ze willen, en wanneer de tijd daar is, zal de Heilige Geest werken en zullen mensen de noodzaak niet hebben om het vlees te overwinnen, zullen ze de noodzaak niet hebben om samen te werken en hebben ze alleen de Heilige Geest nodig om ze te bewegen. Deze standpunten zijn allemaal absurd. Onder deze omstandigheden kan de Heilige Geest niet werken. Het is dit soort zienswijze dat een enorme belemmering voor het werk van de Heilige Geest wordt. Vaak wordt het werk van de Heilige Geest bereikt door de medewerking van mensen. Als mensen niet samenwerken en niet vastberaden zijn, en hun gezindheid willen veranderen, het werk van de Heilige Geest willen verkrijgen, en verlichting en illuminatie van God willen verkrijgen, dan zijn dit allemaal extravagante gedachten. dit wordt ‘zichzelf koesteren en Satan vergeven’ genoemd. Dergelijke mensen hebben geen normale relatie met God. Je hoort veel onthullingen en manifestaties van satanische gezindheid in jezelf te ontdekken en daden van jouw kant die haaks staan op wat God tegenwoordig vereist. Zul je Satan nu kunnen verzaken? Je hoort een juiste relatie met God op te bouwen, te handelen volgens Gods bedoelingen, een nieuw persoon te worden en een nieuw leven te krijgen; kijk niet terug op overtredingen in het verleden, wees niet overdreven wroegend, wees in staat op te staan en met God samen te werken, en de taken te vervullen die je hoort uit te voeren. Op deze manier zal je relatie met God normaal zijn.

Als je deze woorden alleen maar aanvaardt na het lezen ervan, maar je hart niet bewogen is, en je niet serieus bent over het hebben van een normale relatie met God, dan bewijst het dat je geen belang hecht aan je relatie met God, je standpunten nog niet correct zijn ingenomen, dat je intenties er nog niet op gericht zijn om door God te worden gewonnen en Hem glorie te brengen, maar veeleer gericht zijn op het toelaten dat Satans complotten de overhand krijgen en op het bereiken van je eigen persoonlijke doelen. Dit soort persoon heeft onjuiste bedoelingen en standpunten. Ongeacht wat God heeft gezegd of hoe het wordt gezegd, ze zijn onverschillig en er is geen verandering te zien. Hun harten voelen geen angst en ze zijn onbeschaamd. Dit soort persoon is een verwarde persoon zonder geest. Voor elke uiting van God geldt dat, nadat je het hebt gelezen en er begrip van hebt verkregen, je het in praktijk zult moeten brengen. Ongeacht hoe je vroeger praktiseerde - misschien was je vlees in het verleden zwak, was je rebels en verzette je je – is dit geen groot probleem, en kan het je leven niet belemmeren om vandaag de dag te groeien. Zolang je vandaag een normale relatie met God hebt, is er hoop. Als je na iedere keer dat je Gods woorden leest, veranderingen ondergaat en andere mensen laat zien dat je leven ten goede is veranderd, dan toont dit dat je een normale relatie met God hebt en dat deze juist is ingesteld. God behandelt mensen niet op basis van hun overtredingen. Zolang je in staat bent om niet meer te rebelleren en niet opnieuw weerstand biedt nadat je begrip hebt gekregen en je bewust bent, zal God nog steeds genade met je hebben. Wanneer je dit begrip hebt en de wil om te streven naar vervolmaking door God, dan zal je toestand in Gods aanwezigheid normaal zijn. Wat je ook doet, overweeg: wat zal God denken als ik dit doe? Zal het ten gunste zijn van de broeders en zusters? Zal het ten gunste zijn van het werk van Gods huis? Onderzoek je intenties in je gebed, communicatie, spraak, werk en contact met mensen en onderzoek of je relatie met God normaal is of niet. Als je je intenties en gedachten niet kunt onderscheiden, dan heb je geen onderscheidingsvermogen, hetgeen bewijst dat je te weinig begrijpt van de waarheid. Als je een duidelijk begrip kunt hebben van alles wat God doet, de dingen ziet volgens Gods woord en de dingen ziet door aan de kant van God te staan, zullen je standpunten correct zijn. Daarom is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten beschouwen. Alles wat je doet, moet worden afgewogen tegen het feit of je al dan niet een normale relatie met God hebt. Als je relatie met God normaal is en je intenties correct zijn, ga er dan voor. Om een normale relatie met God te behouden, kun je niet bang zijn om persoonlijke belangen te verliezen, kun je niet toestaan dat Satan de overhand krijgt, kun je niet toestaan dat Satan ook maar iets vindt dat tegen jou pleit, en kun je niet toestaan dat Satan je tot een lachertje maakt. Zo‘n intentie is een manifestatie van je normale relatie met God. Het is niet voor het vlees, maar eerder voor de vrede van de geest, het is voor het verkrijgen van het werk van de Heilige Geest en voor het bevredigen van de wil van God. Als je een juiste toestand wilt binnengaan, moet je een goede relatie met God opbouwen en moet je je geloofsopvatting in God rechtzetten. Het is om God toe te staan om jou te winnen, om God toe te staan om de vruchten van Zijn woorden in jou te onthullen, en om je nog meer te verlichten en te illumineren. Op deze wijze ga je die toestand op de juiste manier binnen. Eet en drink voortdurend Gods huidige woorden, sla de huidige weg in van het werk van de Heilige Geest, handel volgens Gods huidige vereisten, volg geen ouderwetse gewoonten, blijf niet vasthouden aan oude manieren om dingen te doen en ga snel in op de manier van het werk van vandaag. Op deze manier zal je relatie met God volkomen normaal zijn en zul je op het juiste pad komen om in God te geloven.

Vorige:Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen

Volgende:Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen

Gerelateerde media

 • Wat weet jij over het geloof?

  In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof heeft. De mens b…

 • Over de praktijk van het gebed

  Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren altijd opp…

 • Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen

  Het werk van de vleesgeworden God bestaat uit twee delen. De eerste keer dat Hij vlees werd, geloofden mensen niet in Hem en kenden zij Hem niet. Ze n…

 • De visie van Gods werk (3)

  De eerste keer dat God vlees werd, was door bevruchting door de Heilige Geest, en het had te maken met het werk dat Hij wilde doen. Het Tijdperk van…