Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest overeenkomt met Zijn intenties. De meeste mensen weten niet wat het betekent om in God te geloven en begrijpen niet waarom ze in Hem zouden moeten geloven. Dat wil zeggen dat de meeste mensen geen begrip hebben van Gods werk of het doel van Zijn managementplan. Tegenwoordig denken de meeste mensen nog steeds dat geloven in God gaat over naar de hemel gaan en hun ziel laten redden. Ze hebben nog steeds geen idee van de precieze betekenis van geloven in God en bovendien hebben ze helemaal geen notie van het belangrijkste werk met betrekking tot Gods managementplan. Om allerlei persoonlijke redenen interesseren mensen zich gewoon niet voor Gods werk en schenken geen aandacht aan Zijn intenties of Zijn managementplan. Als individu in deze stroom zou elke persoon moeten weten wat het doel is van Gods hele managementplan, de feiten die Hij al lang geleden heeft volbracht, waarom Hij deze groep mensen heeft gekozen, wat het doel en de betekenis ervan is dat Hij hen heeft gekozen en wat Hij wil bereiken in deze groep. Omdat God zo’n groep onopvallende mensen heeft doen opstaan in het land van de grote rode draak en Hij tot op de dag van vandaag is blijven werken om hen op allerlei manieren te beproeven en te vervolmaken, waarbij Hij talloze woorden heeft gesproken, veel werk heeft verricht en veel gebruiksvoorwerpen heeft gestuurd om te dienen − omdat God alleen zo’n groot werk heeft volbracht, blijkt wel de enorme betekenis van Zijn werk. Op dit moment kunnen jullie het nog niet volledig op waarde schatten. Beschouw daarom het werk dat God in jullie heeft verricht niet zomaar als iets triviaals; het is niet zomaar iets kleins. Zelfs wat God jullie vandaag heeft onthuld, is genoeg voor jullie om een poging te doen om te doorgronden en te weten. Alleen als je het echt en volledig begrijpt, kan je ervaring dieper gaan en je leven groeien. Mensen begrijpen en doen op dit moment echt veel te weinig; ze kunnen niet volledig aan Gods intenties voldoen. Dat is de ontoereikendheid van de mens en zijn tekortkoming om zijn plicht te vervullen en zo is hij niet in staat om het gewenste resultaat te bereiken. Het ontbreekt de Heilige Geest aan middelen om in veel mensen aan het werk te zijn, omdat ze zo’n oppervlakkig begrip hebben van Gods werk en niet bereid zijn om het werk van het huis van God als iets waardevols te behandelen wanneer ze het uitvoeren. Ze doen steevast alsof, om met zo min mogelijk inspanning weg te komen, of anders volgen ze de meerderheid of werken alleen voor de show. Vandaag de dag zouden alle mensen in deze stroom moeten nadenken of ze in hun handelingen en daden alles hebben gedaan wat ze kunnen en of ze zich tot het uiterste hebben ingespannen. Mensen zijn hun plicht totaal niet nagekomen, niet omdat de Heilige Geest Zijn werk niet doet, maar omdat de mensen hun werk niet doen, waardoor ze het de Heilige Geest onmogelijk maken om Zijn werk te doen. God heeft geen woorden meer, maar de mensen zijn helemaal niet bijgebleven, ze zijn te ver achterop geraakt, niet in staat om bij elke stap dichtbij te blijven, niet in staat om de voetstappen van het Lam nauwgezet te volgen. Waar ze zich aan hadden moeten houden, daar hebben ze zich niet aan gehouden; wat ze in praktijk hadden moeten brengen, hebben ze niet in praktijk gebracht; waar ze voor hadden moeten bidden, hebben ze niet voor gebeden; wat ze buiten beschouwing hadden moeten laten, hebben ze niet buiten beschouwing gelaten. Ze hebben geen van deze dingen gedaan. Daarom is deze praat over het bijwonen van het feestmaal leeg. Het heeft helemaal geen werkelijke betekenis en bestaat alleen in hun verbeelding. Je zou kunnen zeggen dat vanuit het huidige standpunt mensen zich nog helemaal niet van hun plicht hebben gekweten. Alles is afhankelijk geweest van dat God dingen Zelf deed en zei. De rol van mensen is veel te beperkt geweest. Mensen zijn allemaal nutteloos uitschot en niet in staat om met God samen te werken. God heeft honderdduizenden woorden gesproken, maar mensen hebben er geen enkele van in praktijk gebracht: ongeacht of het nu gaat om vlees verzaken, loslaten van opvattingen, beoefenen van gehoorzaamheid aan God bij alle dingen terwijl ze onderscheidingsvermogen ontwikkelen en inzicht verkrijgen, geen plaats inruimen voor mensen in hun hart, verwijderen van de idolen in hun hart, verzet tonen tegen hun verkeerde opvattingen, niet handelen vanuit hun emoties, dingen eerlijk en zonder vooringenomenheid doen, meer aandacht besteden aan Gods belangen en hun invloed op anderen wanneer ze spreken, meer dingen doen die Gods werk ten goede komen, rekening houden met Gods huis in alles wat ze doen, hun emoties niet hun gedrag laten overheersen, negeren wat hun eigen lichaam behaagt, egoïstische oude opvattingen verwijderen enzovoort. Ze begrijpen eigenlijk sommige van alle eisen al die God aan de mens stelt, maar ze zijn gewoon niet bereid om ze in praktijk te brengen. Wat kan God nog meer doen en hoe kan Hij hen verder nog in beweging krijgen? Hoe kunnen de zonen van de rebellie in de ogen van God nog steeds het lef hebben om Zijn woorden op te pakken en die te bewonderen? Hoe hebben ze het lef om Gods voedsel te eten? Waar is het geweten van de mens? Ze hebben het allerminste niet eens gedaan van de plichten die ze zouden moeten hebben vervuld; om nog maar te zwijgen van hun uiterste best doen. Leven ze niet in een opiumdroom? Je kunt niet over de werkelijkheid spreken zonder beoefening. Dit is een feit dat zo klaar is als een klontje!

Jullie zouden meer realistische lessen moeten leren. Er is geen behoefte aan die hoogdravende, lege praat die mensen bewonderen. Als er over kennis gesproken wordt, is de een nog verhevener dan de ander, maar ze hebben nog steeds geen beoefeningspad. Hoeveel mensen hebben de principes van iets in praktijk brengen begrepen? Hoeveel hebben echte lessen geleerd? Wie kan communiceren over de realiteit? Kunnen spreken over je kennis van Gods woorden betekent niet dat je werkelijke gestalte hebt. Het laat alleen maar zien dat je slim geboren bent en dat je begaafd bent. Als je het pad niet kunt aanwijzen, dan is het resultaat niets en ben je nutteloos uitschot! Doe je niet alsof wanneer je niets kunt zeggen over een werkelijke weg om te praktiseren? Doe je niet alsof wanneer je je eigen reële ervaringen niet aan anderen kunt aanbieden, waardoor ze lessen ontvangen om van te leren of een pad om te volgen? Ben je geen huichelaar? Wat voor waarde heb je? Zo iemand kan alleen de rol spelen van ‘uitvinder van de theorie van het socialisme’, niet ‘iemand die bijdraagt aan het tot stand brengen van het socialisme’. Geen realiteit hebben, betekent geen waarheid hebben. Zonder realiteit zijn, is een nietsnut zijn. Zonder realiteit zijn, is een levend lijk zijn. Zonder realiteit zijn, is een ‘marxistisch-leninistische denker’ zijn, zonder referentiewaarde. Ik dring er bij ieder van jullie op aan te zwijgen over theorie en te praten over iets echts, iets oprechts en wezenlijks; bestudeer wat ‘moderne kunst’, praat over iets wezenlijks, draag iets werkelijks bij en toon een geest van toewijding. Zie de realiteit onder ogen als je spreekt en geef je niet over aan onrealistische en overdreven praat om mensen blij te maken of zodat ze van je op zullen kijken. Wat is de waarde daarvan? Wat voor zin heeft het om mensen jou hartelijk te laten behandelen? Wees een beetje ‘artistiek’ in je spreken, wees een beetje eerlijker in je gedrag, wees een beetje redelijker in hoe je dingen aanpakt, wees een beetje praktischer wanneer je mensen aanspreekt, probeer voor Gods huis van nut te zijn in elke handeling, laat je geweten je emoties leiden, vergeld vriendelijkheid niet met haat of wees niet ondankbaar voor vriendelijkheid en wees geen huichelaar, omdat je anders van slechte invloed bent. Wanneer je Gods woorden eet en drinkt, verbind ze meer met de realiteit. En wanneer je communiceert, spreek meer over werkelijke dingen. Wees niet neerbuigend, dat zal God niet tevredenstellen. Wees in je omgang met anderen een beetje toleranter, geef een beetje meer toe, wees een beetje grootmoediger en leer van de ‘geest van de premier’.[a] Als je slechte gedachten hebt, oefen dan meer het verzaken van het vlees. Spreek onder het werk vaker over realistische paden en doe niet te verheven, anders is wat je zegt onbereikbaar voor mensen. Minder plezier, meer bijdragen – laat je onbaatzuchtige geest van toewijding zien. Let meer op Gods bedoelingen, luister meer naar je geweten, wees bedachtzamer en vergeet niet hoe God je iedere dag geduldig en ernstig toespreekt. Lees vaker de ‘oude almanak’. Bid meer en communiceer regelmatiger. Wees niet meer zo verward, maar laat wat verstand zien en verkrijg wat inzicht. Wanneer je je zondige hand uitsteekt, trek hem dan terug en laat hem niet zover reiken. Het heeft geen zin en wat je dan van God krijgt, is niets anders dan vervloeking; wees dus voorzichtig. Heb medelijden met anderen en sla niet altijd gewapenderhand toe. Communiceer meer over de kennis van de waarheid, praat meer over het leven en bewaar je wil om anderen te helpen. Doe meer en praat minder. Breng meer in praktijk en geef minder aandacht aan onderzoek en analyse. Laat je meer raken door de Heilige Geest en geef God meer mogelijkheden om je te vervolmaken. Neem meer afstand van menselijke elementen – jullie hebben nog steeds te veel menselijke manieren om dingen te doen. Jullie oppervlakkige manier van dingen doen en gedrag zijn nog steeds weerzinwekkend voor anderen. Schakel meer van die manieren uit. Jullie psychologische toestand is nog steeds te verfoeilijk; besteed er meer tijd aan om deze te verbeteren. Je kent mensen nog steeds te veel status toe; ken God meer status toe en wees niet zo onredelijk. De ‘tempel’ is altijd van God geweest en mag niet door mensen overgenomen worden. Kortom, focus meer op gerechtigheid en minder op emoties. Het is het beste om het vlees te verzaken. Praat meer over de realiteit en minder over kennis. Wat het beste is, is je mond houden en niets zeggen. Spreek meer over de weg van de praktijk en vertel minder waardeloze sterke verhalen. Het beste is om nu meteen te beginnen met het beoefenen van dit alles.

Gods eisen aan mensen zijn niet zo hoog. Als ze slechts een klein beetje moeite doen, zullen ze al ‘slagen’. Eigenlijk is het begrijpen, kennen en doorgronden van de waarheid ingewikkelder dan het in praktijk brengen ervan. Het kennen en doorgronden van de waarheid komt na het beoefenen van de waarheid. Dit zijn de stappen en methodes waarmee de Heilige Geest werkt. Hoe zou je niet kunnen gehoorzamen? Kun je het werk van de Heilige Geest ontvangen als je dingen op je eigen manier doet? Werkt de Heilige Geest naar jouw genoegen of op basis van jouw tekortkomingen volgens Gods woorden? Het heeft geen zin als je dit niet duidelijk kunt zien. Waarom hebben de meeste mensen veel moeite besteed aan het lezen van Gods woorden, maar hebben ze naderhand slechts kennis vergaard en kunnen ze niets zeggen over het werkelijke pad? Denk je dat kennis hebben neerkomt op de waarheid in pacht hebben? Is dat niet een verwarde kijk? Je kunt net zoveel kennis uiten als er zand op een strand is, terwijl niets daarvan een echt pad bevat. Probeer je op deze manier mensen niet voor de gek te houden? Voer je niet een lege show op zonder substantie die deze onderbouwt? Al dergelijk handelen is schadelijk voor de mens! Hoe verhevener de theorie en hoe meer ze verstoken is van realiteit, des te minder is ze in staat om mensen naar de realiteit te brengen; hoe verhevener de theorie, des te meer je tegen God in zult gaan en je zult verzetten. Behandel de meest verheven theorieën niet als een kostbare schat; ze zijn verderfelijk en dienen geen enkel doel! Sommige mensen zijn misschien in staat om over de meest verheven theorieën te praten – maar die bevatten niets van de werkelijkheid, want deze mensen hebben ze niet persoonlijk doorleefd en hebben daarom geen beoefeningspad. Zulke mensen zijn niet in staat om anderen op het goede spoor te zetten en zullen ze alleen maar op een dwaalspoor brengen. Is dat niet schadelijk voor mensen? Je moet op zijn minst de huidige problemen van mensen kunnen oplossen en hun toestaan intrede te bereiken; alleen dat geldt als toewijding en alleen dan zul je gekwalificeerd zijn om voor God te werken. Spreek niet altijd grandioze, fantasievolle woorden en gebruik geen stel ongepaste handelwijzen om mensen te verplichten je te gehoorzamen. Dat zal geen resultaat hebben en zaait alleen maar meer verwarring bij hen. Als je zo doorgaat, zal dat veel doctrine voortbrengen, waardoor mensen je zullen verafschuwen. Zo is de tekortkoming van de mens en dat is waarlijk vernederend. Spreek dus meer over problemen die echt bestaan. Behandel de ervaringen van anderen niet als je eigen privé-eigendom, dat je kunt laten zien zodat anderen dat bewonderen. Je moet je eigen, persoonlijke uitweg zoeken. Dat is wat elke persoon in praktijk zou moeten brengen.

Als wat je communiceert mensen een weg kan bieden om te nemen, betekent dat dat je de werkelijkheid hebt. Wat je ook zegt, je moet mensen naar de praktijk brengen en hun allemaal een weg bieden die ze kunnen volgen. Laat ze niet alleen kennis hebben; het is belangrijker dat ze een weg hebben om te nemen. Willen mensen in God geloven, dan moeten ze de weg bewandelen die God in Zijn werk heeft aangegeven. Dat wil zeggen, het proces van geloven in God is het proces van het wandelen op de weg geleid door de Heilige Geest. Daarom moet je een weg hebben die je kunt gaan, wat er ook gebeurt, en je moet de weg betreden die naar de vervolmaking door God leidt. Raak niet te ver achterop en houd je niet bezig met te veel dingen. Alleen als je de weg bewandelt waarop God leidt zonder onderbrekingen te veroorzaken, kun je het werk van de Heilige Geest ontvangen en de weg naar de intrede bezitten. Alleen dat is in lijn met Gods bedoelingen en vervult de plicht van de mens. Als individu in deze stroom moet iedereen zijn plicht goed vervullen, meer doen van wat mensen zouden moeten doen en niet eigenzinnig handelen. Mensen die werk verrichten, moeten duidelijke woorden gebruiken. Mensen die volgen, moeten zich meer concentreren op het doorstaan van ontberingen en gehoorzamen, en iedereen moet zijn plaats kennen en niet uit de pas lopen. Het moet in ieders hart duidelijk zijn hoe hij moet beoefenen en welke rol hij moet vervullen. Neem het pad geleid door de Heilige Geest; dwaal niet af of loop niet verkeerd. Je moet het werk van vandaag duidelijk voor je zien. Jullie moeten het binnengaan in de huidige werkwijze in praktijk brengen. Hier moeten jullie mee beginnen. Verspil geen woorden meer aan andere dingen. Het is jullie verantwoordelijkheid om het werk van Gods huis vandaag te doen, het is jullie plicht om binnen te gaan in de huidige werkwijze en het is jullie last om de huidige waarheid in praktijk te brengen.

Voetnoot:

a. De geest van de premier: een klassiek Chinees gezegde dat wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die ruimdenkend en vrijgevig is.

Vorige: Alleen zij die het huidige werk van God kennen mogen God dienen

Volgende: Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek