Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid

In de praktijk moet het gehoorzamen van de geboden altijd samengaan met het praktiseren van de waarheid. Bij het onderhouden van de geboden moet men de waarheid praktiseren. Bij het praktiseren van de waarheid mogen de principes van de geboden niet worden geschonden en mogen de geboden niet worden overtreden. Doe wat God van je verlangt. De geboden onderhouden en de waarheid praktiseren houden rechtstreeks verband, en zijn niet tegenstrijdig. Hoe meer je de waarheid praktiseert, des te beter volg je de essentie van de geboden. Hoe meer je de waarheid praktiseert, des te beter zul je Gods Woord, zoals dit in de geboden tot uitdrukking komt, begrijpen. De waarheid praktiseren en de geboden onderhouden zijn geen tegenstrijdige handelingen, maar hangen met elkaar samen. Aanvankelijk zal een mens pas de waarheid kunnen praktiseren en door de Heilige Geest verlicht kunnen worden wanneer hij de geboden onderhoudt. Maar dat is niet Gods oorspronkelijke bedoeling. God wil dat je Hem eert met je hart, en niet alleen met goed gedrag. Maar je moet de geboden daarbij toch op z’n minst oppervlakkig onderhouden. Geleidelijk, door ervaring, zal iemand een duidelijker begrip van God krijgen. Hij zal ophouden God te weerstaan of tegen Hem in opstand te komen en Zijn werk in twijfel te trekken. Zo kan een mens leven naar de essentie van de geboden. Simpelweg de geboden onderhouden zonder de waarheid te praktiseren, heeft geen nut en is niet wat ware aanbidding van God inhoudt, aangezien je nog niet de ware gestalte hebt. De geboden onderhouden zonder de waarheid te praktiseren, leidt tot het rigide vasthouden aan regels. Als je dat doet, worden de geboden een wet, en dat zal je niet helpen om te groeien in het leven. Ze zullen juist een blok aan je been worden, je aan banden leggen zoals de oudtestamentische wet, waardoor de Heilige Geest van je zijde wijkt. Alleen door de waarheid te praktiseren kun je de geboden daadwerkelijk onderhouden. Men onderhoudt de geboden om de waarheid te praktiseren. Je praktiseert nog meer waarheden door de geboden te onderhouden. Je krijgt nog meer inzicht in de praktische betekenis van de geboden door de waarheid te praktiseren. Het doel en de betekenis van Gods instructie dat de mens de geboden moet onderhouden, is niet het volgen van verordeningen zoals de mens zich dat voorstelt, maar heeft te maken met iemands intrede in het leven. Hoe meer je groeit in het leven, des te meer zul je in staat zijn de geboden te onderhouden. Hoewel de mens de geboden moet onderhouden, wordt de essentie van de geboden pas duidelijk door iemands levenservaring. De meeste mensen denken dat het juist onderhouden van de geboden ‘alles is gereed, we kunnen mee’ betekent. Dat is een buitensporige voorstelling van zaken, en niet in overeenstemming met Gods wil. Wie dat soort dingen zeggen, hebben niet tot doel vooruit te komen en zijn begerig naar het vlees. Dit slaat nergens op! Dit is niet de realiteit! Het is niet Gods wil om alleen de waarheid te praktiseren, zonder daadwerkelijk de geboden te onderhouden. Degenen die dat doen, zijn kreupel; ze zijn net als mensen die een been missen. Alleen maar de geboden onderhouden alsof ze zich aan de regels houden, zonder echter waarheid te hebben, is niet in staat zijn aan Gods wil te voldoen; evenals als mensen die een oog missen, lijden mensen die dit doen, ook aan een soort handicap. Als je de geboden juist onderhoudt en een helder begrip krijgt van de praktische God, dan heb je de waarheid. Relatief gezien zal je dan werkelijk gestalte hebben gekregen. Dan praktiseer je de waarheid die je hoort te praktiseren en onderhoud je tegelijk de geboden, zonder dat die twee conflicteren. Het praktiseren van de waarheid en het onderhouden van de geboden zijn twee systemen die elk deel uitmaken van iemands levenservaring. In iemands ervaring moeten het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid geïntegreerd zijn, niet gescheiden. Er zijn echter zowel verschillen als overeenkomsten tussen deze twee dingen.

De bekendmaking van de geboden in het nieuwe tijdperk getuigt van het gegeven dat alle mensen in deze stroom en allen die vandaag Gods stem horen, een nieuw tijdperk zijn binnengegaan. Dit is een nieuw begin van Gods werk, en de start van het laatste deel van Gods managementplan over een periode van zesduizend jaar. De geboden van het nieuwe tijdperk symboliseren dat God en de mensheid het rijk van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn binnengegaan en dat God, zoals Jehova werkzaam was onder de Israëlieten en Jezus onder de Joden, meer praktisch, uitgebreider en grootser werk zal doen op aarde. Ze symboliseren ook dat deze groep mensen een ruimere en grotere opdracht van God zal krijgen, en van God praktische voorzieningen, voedsel, steun, zorg en bescherming zullen ontvangen. Verder zullen ze meer praktische oefening voor hun kiezen krijgen en zullen ze worden aangepakt, gebroken en gelouterd door Gods Woord. De betekenis van de geboden van het nieuwe tijdperk gaat diep. Ze geven aan dat God daadwerkelijk zal verschijnen op aarde, dat Hij de hele schepping op aarde zal onderwerpen en Zijn gehele glorie in het vlees zal openbaren. Verder geven ze aan dat de praktische God meer praktisch werk zal doen op aarde om al wat Hij heeft gekozen, te vervolmaken. Voorts zal God al zijn aardse werk volbrengen door middel van woorden en zijn decreet manifest maken dat ‘de geïncarneerde God geëerd zal worden als hoogst verhevene, en dat alle volkeren en naties zullen knielen om God te aanbidden, die groot is.’ Hoewel de mens de geboden van het nieuwe tijdperk moet onderhouden en dit de taak en de plicht van de mens is, is de betekenis van die geboden eigenlijk te diep om dat in enkele woorden uit te drukken. De geboden van het nieuwe tijdperk komen in de plaats van de wetten van het Oude Testament en de verordeningen van het Nieuwe Testament, zoals verkondigd door Jehova en Jezus. Dat is een dieper gaande les, en geen eenvoudige kwestie zoals je je kunt voorstellen. De geboden van het nieuwe tijdperk hebben een aspect van praktische betekenis: Ze dienen als koppeling tussen het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. De geboden van het nieuwe tijdperk maken een eind aan alle gebruiken en verordeningen van de oude tijd, en maken eveneens een eind aan de gebruiken van het tijdperk van Jezus en die daarvoor. Ze leiden de mens naar de aanwezigheid van de meer praktische God en laten de mens het begin van Gods persoonlijke vervolmaking ontvangen, dat wil zeggen het begin van de weg naar vervolmaking. Daarom moeten jullie allemaal een juiste houding hebben ten opzichte van de geboden van het nieuwe tijdperk, en deze niet lichtzinnig volgen of minachten. De geboden van het nieuwe tijdperk benadrukken één punt: dat de mens vanaf nu de praktische God Zelf moet aanbidden, dat wil zeggen zich in meer praktische zin aan de essentie van de Geest moet onderwerpen. Ook benadrukken ze het principe dat God de mens als schuldig of rechtvaardig zal oordelen nadat Hij verschijnt als de zon van gerechtigheid. Het is makkelijker de geboden te begrijpen dan ze in praktijk te brengen. Als God de mens wil vervolmaken, moet Hij het daarom doen door Zijn eigen woorden en leiding, de mens kan geen volmaaktheid bereiken door zijn eigen aangeboren intelligentie alleen. Of de mens de geboden van het nieuwe tijdperk kan onderhouden of niet, houdt verband met zijn kennis van de praktische God. Of je de geboden kunt bewaren of niet is dus geen kwestie die in luttele dagen kan worden opgelost. Het is een diepgaande les.

Het praktiseren van de waarheid is een pad dat kan leiden tot groei. Als jullie de waarheid niet praktiseren, kennen jullie alleen de theorie en zullen jullie niet werkelijk leven. De waarheid is het symbool van iemands gestalte. Of je wel of niet de waarheid praktiseert, hangt samen met het werkelijk verkrijgen van gestalte. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, niet rechtvaardig handelt of wordt beheerst door emoties en openstaat voor vleselijke begeerte, ben je ver verwijderd van het onderhouden van de geboden. Dat is de meest diepgaande les. Er zijn in ieder tijdperk tal van waarheden die de mens moet binnengaan en die de mens moet doorgronden. Maar de geboden die bij de waarheden van ieder tijdperk horen, verschillen. De waarheid die de mens praktiseert, hangt samen met het tijdperk, net als de geboden die de mens onderhoudt. Elk tijdperk heeft zijn eigen waarheden die gepraktiseerd moeten worden en zijn eigen geboden die onderhouden moeten worden. Echter, het doel en het effect van het praktiseren van de waarheid door de mens verschilt net zo afhankelijk van de verschillende geboden die God heeft uitgevaardigd, dat wil zeggen afhankelijk van het tijdperk. We kunnen stellen dat de geboden de waarheid dienen, en dat de waarheid bestaat om de geboden te handhaven. Als er alleen waarheid bestaat, zullen er geen noemenswaardige veranderingen optreden in Gods werk. De mens kan echter, refererend aan de geboden, de dynamische omvang waarnemen van het werk van de Heilige Geest, en inzien in welk tijdperk God werkzaam is. In religie zijn veel mensen die de waarheden kunnen praktiseren die ook de mens in het Tijdperk van de Wet praktiseerde. Maar ze zijn verstoken van de geboden van het nieuwe tijdperk en kunnen dus ook de geboden daarvan niet onderhouden. Ze gaan op de oude weg voort en leven voort als primitieve mensen. Ze worden niet begeleid door de nieuwe werkwijze en kunnen de geboden van het nieuwe tijdperk niet zien. Als zodanig is Gods werk afwezig. Ze zijn als iemand die een lege eierschaal vasthoudt: Er zit geen geest in als er geen kuiken in zit. Exacter gezegd: Er zit geen leven in. Zulke mensen zijn nog niet het nieuwe tijdperk binnengegaan en zijn ver achterop geraakt. Het is dan ook zinloos als mensen de waarheid van oude tijden bezitten, maar niet de geboden van het nieuwe tijdperk. Velen van jullie praktiseren de waarheid van deze tijd, maar onderhouden niet de geboden van deze tijd. Het zal jullie niets opleveren, de waarheid die jullie praktiseren zal waardeloos en betekenisloos zijn en God zal haar niet prijzen. De waarheid praktiseren moet gebeuren op een manier die de Heilige Geest vandaag de dag hanteert; het moet gebeuren door te luisteren naar de stem van de praktische God van nu. Gebeurt dat niet, dan is alles voor niets – als water putten met een mand van bamboe. Dat is de praktische betekenis van de verbreiding van de geboden van het nieuwe tijdperk. Zodat mensen zich aan de geboden kunnen houden, moeten ze op zijn minst de praktische God kennen die in het vlees verschijnt, zonder verwarring. Met andere woorden: mensen moeten de principes van het eerbiedigen van de geboden begrijpen. De geboden eerbiedigen betekent niet dat ze lukraak of willekeurig gevolgd moeten worden, maar dat ze met een basis, een doel en principes gevolgd moeten worden. Het eerste wat bereikt moet worden, is dat je visies duidelijk worden. Als je een grondig begrip hebt van het werk van de Heilige Geest in de huidige tijd en de werkwijze van vandaag aanhoudt, zal je als vanzelf de essentie van het bewaren van de geboden doorzien. Als de dag aanbreekt dat je de essentie van de geboden van het nieuwe tijdperk ziet, en in staat bent de geboden te onderhouden, dan ben je op dat moment vervolmaakt. Dat is de ware betekenis van het praktiseren van de waarheid en het onderhouden van de geboden. Of je de waarheid kunt praktiseren of niet, hangt af van hoe je de essentie van de geboden van het nieuwe tijdperk ziet. Het werk van de Heilige Geest zal voortdurend aan de mens verschijnen en God zal meer en meer van de mensen vragen. Daarom zullen de waarheden die de mens werkelijk praktiseert talrijker en uitgebreider zijn, en de effecten van het bewaren van de geboden zullen dieper doorwerken. Daarom moeten jullie de waarheid praktiseren en tegelijk de geboden onderhouden. Niemand mag deze kwestie veronachtzamen. Laat nieuwe waarheid en nieuwe geboden tegelijkertijd een aanvang nemen in dit nieuwe tijdperk.

Vorige: Richt je meer op de realiteit

Volgende: Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek