Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

Ik heb op aarde velen gezocht om mijn volgelingen te zijn. Onder al deze volgelingen zijn er diegenen die als priesters dienen, diegenen die leiden, diegenen die de zonen van God zijn, diegenen die de mensen van God zijn en diegenen die dienstdoen. Ik classificeer hen op basis van de trouw die ze mij tonen. Wanneer iedereen naar soort is geclassificeerd, dat wil zeggen: wanneer de aard van elke soort persoon is verduidelijkt, zal ik ieder in zijn rechtmatige categorie plaatsen en elke soort op de gepaste plek zetten om het doel van mijn redding van de mensheid te bereiken. In groepen roep ik diegenen die ik wil redden naar mijn huis en zorg er dan voor dat zij allen mijn werk van de laatste dagen aanvaarden. Tegelijkertijd classificeer ik hen naar soort en beloon of straf vervolgens iedereen op basis van zijn handelingen. Dit zijn de stappen waaruit mijn werk bestaat.

Tegenwoordig leef ik op aarde en leef ik onder de mens. Mensen ervaren mijn werk en letten op mijn uitspraken. Daarnaast schenk ik alle waarheden aan elk van mijn volgelingen, opdat ze leven van mij kunnen ontvangen en zo een pad kunnen verkrijgen dat ze kunnen begaan. Want ik ben God, Schenker van leven. Gedurende de vele jaren van mijn werk hebben mensen veel verworven en veel in de steek gelaten, en toch zeg ik nog altijd dat ze niet werkelijk in mij geloven. Want mensen erkennen alleen maar met hun mond dat ik God ben, maar ze zijn het oneens met de waarheden die ik spreek en brengen bovendien de waarheden die ik van hen vraag niet in praktijk. Dat wil zeggen: mensen erkennen alleen het bestaan van God, maar niet dat van de waarheid; mensen erkennen alleen het bestaan van God, maar niet dat van het leven; mensen erkennen alleen Gods naam, maar niet Zijn essentie. Ik veracht hen wegens hun ijver, want ze gebruiken alleen aardig klinkende woorden om mij te misleiden; geen van hen aanbidt mij echt. Jullie woorden bevatten de verlokking van de slang; verder zijn ze extreem arrogant, een ware verkondiging door de aartsengel. Bovendien zijn jullie daden in schandelijke mate haveloos en verscheurd; jullie buitensporige verlangens en begerige bedoelingen zijn aanstootgevend voor het gehoor. Jullie zijn allemaal motten in mijn huis geworden, objecten om vol verachting af te danken. Want niemand van jullie houdt van de waarheid; in plaats daarvan wensen jullie gezegend te worden, naar de hemel op te stijgen, de schitterende visie te aanschouwen van Christus die op aarde Zijn macht uitoefent. Maar hebben jullie ooit bedacht hoe mensen als jullie, mensen die zo diep zijn verdorven, die geen idee hebben van wat God is, het waard zouden kunnen zijn om God te volgen? Hoe zouden jullie naar de hemel kunnen opstijgen? Hoe zouden jullie het waard kunnen zijn om zulke schitterende taferelen te aanschouwen, taferelen die ongeëvenaard zijn in hun pracht? Jullie mond is vol van bedrieglijke en vuile woorden, woorden van verraad en arrogantie. Nooit hebben jullie, na het ervaren van mijn woord, oprechte woorden tot mij gesproken, nooit heilige woorden, nooit woorden van onderwerping aan mij. Hoe is jullie geloof uiteindelijk? In jullie hart is er niets dan begeerte en geld, in jullie gedachten zijn er alleen materiële dingen. Elke dag beramen jullie hoe je iets van mij kunt krijgen. Elke dag tellen jullie hoeveel rijkdom en hoeveel materiële dingen jullie van mij hebben verworven. Elke dag verwachten jullie dat er steeds meer zegeningen op jullie neerdalen, zodat jullie de te genieten zaken kunnen genieten, in grotere hoeveelheden en van hogere kwaliteit. Niet ik ben op elk moment in jullie gedachten, niet de waarheid die van mij komt is dat, maar jullie man of vrouw, jullie zonen, dochters en de dingen die jullie eten en dragen. Jullie bedenken hoe jullie steeds sterker, steeds beter genot kunnen verkrijgen. Maar zijn jullie zelfs wanneer jullie je maag volgepropt hebben niet nog altijd een lijk? Zelfs wanneer jullie je uiterlijk tooien in zulke prachtige kledij, zijn jullie dan niet nog altijd een wandelend lijk, van leven verstoken? Jullie zwoegen omwille van jullie maag, tot er grijze slagen in jullie haar zitten, maar toch offert geen van jullie ook maar één haar op omwille van mijn werk. Jullie zijn altijd op pad, jullie zetten je lichaam onder druk en jullie peinzen je suf omwille van jullie eigen vlees en van jullie zonen en dochters. Toch toont niemand van jullie enige ongerustheid of bezorgdheid omwille van mij. Wat hopen jullie dan nog van mij te verkrijgen?

Ik ben nooit gehaast wanneer ik werk. Op welke manier mensen mij ook volgen, ik doe mijn werk in overeenkomst met elke stap, in overeenkomst met mijn plan. Dus ondanks al jullie opstandigheid tegen mij, werk ik nog steeds onaflatend en blijf ik nog steeds de woorden spreken die ik moet spreken. Ik roep diegenen naar mijn huis die door mij zijn voorbestemd, opdat ze naar mijn woorden kunnen luisteren. Allen die zich aan mijn woorden onderwerpen, die naar mijn woorden smachten, breng ik voor mijn troon; allen die mijn woorden de rug toekeren, die mij niet gehoorzamen en mij openlijk tarten, werp ik opzij om hun uiteindelijke straf af te wachten. Mensen leven allemaal te midden van verdorvenheid en onder de hand van de boze, waardoor niet velen van wie mij volgen naar de waarheid smachten. Dat wil zeggen: de meesten aanbidden mij niet werkelijk; ze aanbidden mij niet met de waarheid, maar proberen mijn vertrouwen te winnen door verdorvenheid en opstandigheid, op bedrieglijke manieren. Het is om deze reden dat ik zeg: velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Zij die zijn geroepen, zijn grondig verdorven en leven allemaal in hetzelfde tijdperk – maar zij die zijn uitverkoren maken deel van hen uit; zij zijn degenen die in de waarheid geloven, deze erkennen en deze praktiseren. Deze mensen vormen maar een heel klein deel van het geheel, en onder hen zal ik meer glorie verwerven. Weten jullie, aan deze woorden afgemeten, of jullie tot de uitverkorenen behoren? Hoe zal jullie einde zijn?

Zoals gezegd zijn er velen die mij volgen, maar zijn er weinigen die echt van mij houden. Sommigen zeggen misschien: “Zou ik zo’n grote prijs hebben betaald als ik niet van u hield? Zou ik tot hier hebben gevolgd als ik niet van u hield?” Je hebt ongetwijfeld vele redenen en je liefde is ongetwijfeld erg groot, maar wat is de essentie van je liefde voor mij? ‘Liefde’, zoals het wordt genoemd, verwijst naar een emotie die puur en smetteloos is, waarbij je je hart gebruikt om lief te hebben, te voelen en bedachtzaam te zijn. In de liefde zijn er geen voorwaarden en belemmeringen en is er geen afstand. In de liefde is er geen argwaan, geen bedrog en geen sluwheid. In de liefde is er geen handel en is er niets onzuivers. Als je liefhebt, zul je niet misleiden, klagen, verraden, in opstand komen, afdwingen, proberen iets te verwerven of proberen een bepaalde hoeveelheid te verwerven. Als je liefhebt, zul je jezelf graag toewijden, zul je graag tegenspoed ondergaan, zul je verenigbaar zijn met mij, zul je alles wat je hebt omwille van mij in de steek laten, zul je je familie, je toekomst, je jeugd en je huwelijk opgeven. Zo niet, dan zou je liefde helemaal geen liefde zijn, maar bedrog en verraad! Wat voor liefde is de jouwe? Is het ware liefde? Of valse? Hoeveel heb je in de steek gelaten? Hoeveel heb je opgeofferd? Hoeveel liefde heb ik van je ontvangen? Weet je het? Jullie harten zijn vervuld van kwaad, verraad en bedrog. Aangezien dit het geval is, hoeveel van jullie liefde is onzuiver? Jullie denken dat je al genoeg voor mij hebt opgegeven; jullie denken dat je liefde voor mij al genoeg is. Maar waarom zijn jullie woorden en handelingen dan altijd opstandig en bedrieglijk? Jullie volgen mij en toch erkennen jullie mijn woord niet. Wordt dit als liefde beschouwd? Jullie volgen mij, maar verwerpen mij vervolgens. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie volgen mij, maar niettemin wantrouwen jullie mij. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie volgen mij, en toch kunnen jullie mijn bestaan niet aanvaarden. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie volgen mij, en toch gaan jullie niet met mij om op een manier die past bij wie ik ben en maken jullie het mij telkens lastig. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie volgen mij, maar niettemin proberen jullie mij met alles voor de gek te houden en te misleiden. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie dienen mij, en toch vrezen jullie mij niet. Wordt dit geacht liefde te zijn? Jullie verzetten je in alle opzichten en alle dingen tegen mij. Wordt dit alles geacht liefde te zijn? Jullie hebben weliswaar veel toegewijd, maar toch hebben jullie nooit gepraktiseerd wat ik van jullie vereis. Kan dit worden geacht liefde te zijn? Zorgvuldige afweging toont aan dat er binnen jullie niet het geringste beetje liefde voor mij is. Hoeveel hebben jullie werkelijk verworven, na zo veel jaren werk en de vele woorden waarin ik heb voorzien? Is dit geen zorgvuldige terugblik waard? Ik vermaan jullie: zij die ik tot mij roep zijn niet degenen die nooit verdorven zijn. Veeleer zijn zij die ik kies degenen die echt van mij houden. Daarom moeten jullie letten op je woorden en daden, en je voornemens en gedachten inspecteren, zodat ze niet over de schreef gaan. Doe, wanneer de laatste dagen aanbreken, je uiterste best om jullie liefde ten overstaande van mij op te offeren; anders zal mijn toorn jullie nooit verlaten!

Vorige: Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God

Volgende: Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wie ben jij trouw?

Op dit moment is elke dag die jullie leven cruciaal en van het uiterste belang voor jullie bestemming en jullie lot. Daarom moeten jullie...

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek