Hoofdstuk 98

Alles zal op ieder van jullie neerkomen, en het zal jullie in staat stellen meer van mij te weten en zekerder van mij te zijn. Het zal jullie toestaan mij te kennen, de enige God Zelf, om mij de Almachtige te kennen, om mij, de vleesgeworden God Zelf te kennen. Daarna zal ik uit het vlees komen, naar Sion terugkeren, terugkeren naar het goede land Kanaän, dat is mijn verblijfplaats, dat is mijn bestemming, en het is de basis van waaruit ik alles schep. Nu begrijpt niemand van jullie de betekenis van de woorden die ik zeg, er is niet één persoon die de betekenis van deze woorden kan begrijpen. Pas wanneer alles aan jullie wordt geopenbaard zullen jullie begrijpen waarom ik deze woorden spreek. Ik behoor niet tot de wereld en ik behoor zelfs niet tot het heelal, omdat ik de enige God Zelf ben. Ik houd de universele wereld in mijn hand, ik heb er zelf de heerschappij over, en mensen kunnen zich alleen aan mijn gezag onderwerpen, mijn heilige naam uitspreken, voor mij juichen en mij loven. Alles zal gaandeweg aan jullie worden geopenbaard. Al is niets verborgen, jullie kunnen mijn manier van spreken en de toon van mijn woorden nog steeds niet doorgronden. Jullie begrijpen nog steeds niet waar mijn managementplan om gaat. Dus ik zal jullie later over alle dingen vertellen die jullie niet begrijpen in wat ik heb gezegd, want voor mij is alles simpel en duidelijk, terwijl het voor jullie uitzonderlijk moeilijk is; jullie begrijpen er eenvoudigweg helemaal niets van. Daarom zal ik mijn manier van spreken veranderen, ik zal dingen niet met elkaar verbinden wanneer ik spreek, maar zal elk punt stuk voor stuk verhelderen.

Waar gaat de wederopstanding uit de doden over? Is dat sterven in het vlees en dan na de dood terugkeren naar het lichaam? Wordt dat wederopstanding uit de doden genoemd? Is het zo simpel? Ik ben de almachtige God, wat weet jij hiervan? Hoe doorgrond jij dit? Zou de wederopstanding uit de doden tijdens mijn eerste vleeswording werkelijk letterlijk kunnen worden opgevat? Verliep het proces werkelijk zoals het in de tekst werd beschreven? Ik heb gezegd dat als ik niet openhartig spreek, als ik het niet duidelijk vertel, niemand in staat zal zijn de betekenis van mijn woorden te begrijpen. Er is in de loop van de eeuwen niet één persoon geweest die niet dacht dat de wederopstanding uit de doden zo was. Sinds de schepping van de wereld heeft niemand de ware betekenis hiervan begrepen. Werd ik werkelijk aan het kruis genageld? En kwam ik na de dood uit het graf? Ging het werkelijk zo? Kon dat werkelijk waar zijn? Door alle eeuwen heen heeft niemand daar enige inspanning in gestoken, niemand heeft mij daardoor leren kennen en er is niet één persoon die niet gelooft, iedereen denkt dat dit waar is. Zij weten niet dat elk woord van mij een diepere betekenis heeft. Wat is dan precies de wederopstanding uit de dood? (In de nabije toekomst zullen jullie dit ervaren, dus ik zal jullie er van tevoren over vertellen.) Elk geschapen wezen wil liever leven dan sterven. Vanuit mijn standpunt bezien is de dood van het vlees geen echte dood. Wanneer mijn Geest wordt teruggeroepen van een persoon, sterft die persoon. Daarom noem ik al die demonen die door Satan verdorven zijn gemaakt (diegenen die geen geloof hebben, alle ongelovigen) de doden. Sinds de schepping van de wereld heb ik mijn Geest toegevoegd aan iedereen die ik heb uitverkoren. Na een fase die op de schepping volgde, werden mensen echter enige tijd bezeten door Satan. Dus vertrok ik, en begonnen mensen te lijden (het lijden dat ik heb doorstaan toen ik geïncarneerd was en aan het kruis was genageld, zoals waarover is gesproken). Maar op de door mij voorbeschikte tijd (de tijd toen mijn in de steek laten van mensen eindigde), eiste ik de mensen die ik had voorbestemd weer op, en opnieuw plaatste ik mijn Geest in jullie, zodat jullie weer tot leven kwamen. Dit wordt ‘wederopstanding uit de doden’ genoemd. Nu zijn diegenen die werkelijk in mijn Geest leven al bovenaards, en zij leven allemaal in het lichaam. Maar binnenkort zullen jullie allemaal jullie manier van denken afwerpen, jullie opvattingen afwerpen, en alle aardse verstrikkingen afwerpen. Maar het is niet, zoals mensen zich voorstellen, opstaan uit de dood na lijden. Dat jullie nu leven is een eerste voorwaarde voor het in het lichaam leven, het is het noodzakelijke pad om de geestelijke wereld te betreden. Dat uitstijgen boven normale menselijkheid waarover ik het heb, houdt in dat je geen familie, geen echtgenote, geen kinderen en geen menselijke noden hebt. Het houdt in dat je je uitsluitend concentreert op het naleven van mijn beeld, je uitsluitend concentreert op mij binnen te gaan en niet denkt aan zaken buiten mij. Overal waar je gaat is je thuis, dat is uitstijgen boven normale menselijkheid. Jullie hebben die woorden van mij totaal verkeerd begrepen, jullie begripsvermogen is te oppervlakkig. Hoe zal ik precies aan alle landen en alle volkeren verschijnen? In het vlees vandaag? Nee! Wanneer de tijd komt, zal ik in mijn lichaam verschijnen in elk land van het universum. De tijd dat vreemdelingen jullie nodig hebben om hen te leiden is nog niet gekomen. Op dat moment zullen jullie uit het vlees moeten komen en het lichaam moeten betreden om hen te leiden. Dit is de waarheid, maar het is niet de ‘wederopstanding uit de doden’ die mensen zich voorstellen. Op de aangewezen tijd zullen jullie zonder het te weten uit het vlees komen, de geestelijke wereld binnengaan en samen met mij over alle landen heersen. Het is nog geen tijd. Wanneer ik het nodig heb dat jullie in het vlees zijn, zullen jullie in het vlees zijn (in overeenstemming met de vereisten van mijn werk moeten jullie nu de denkwijze hebben, jullie moeten nog in het vlees leven, dus jullie moeten nog steeds de dingen doen die jullie in overeenstemming met mijn stappen in het vlees moeten doen; wacht niet passief af, want dat vertraagt zaken). Wanneer ik het nodig heb dat jullie in het lichaam als herders van de kerk optreden, zullen jullie uit het vlees komen, jullie denkwijze afleggen en je helemaal op mij verlaten om te leven. Heb vertrouwen in mijn macht, heb vertrouwen in mijn wijsheid. Alles zal door mij persoonlijk worden gedaan. Jullie hoeven alleen te wachten om te genieten. Alle zegeningen zullen tot jullie komen en jullie zullen een onuitputtelijke en eindeloze voorraad krijgen. Wanneer die dag komt, zullen jullie het principe begrijpen van hoe ik dit doe, jullie zullen mijn wonderbaarlijke daden kennen en begrijpen hoe ik mijn eerstgeboren zonen naar Sion terugbreng. Dit is werkelijk niet zo ingewikkeld als jullie je voorstellen, maar het is evenmin zo eenvoudig als jullie denken.

Ik weet dat als ik dit zeg, jullie nog minder in staat zijn mijn bedoeling hierachter te begrijpen en nog erger in verwarring zijn. Jullie zullen het door elkaar halen met wat ik eerder heb gezegd, zodat jullie helemaal niets kunnen begrijpen, en het zal lijken dat er geen uitweg is. Maak je maar geen zorgen, ik zal jullie alles vertellen. Alles wat ik zeg heeft betekenis. Ik heb gezegd dat ik bestaande dingen tot niets kan terugbrengen en een veelheid aan zaken kan maken uit niets. In de menselijke voorstelling van zaken moet je, om het lichaam te betreden vanuit het vlees, uit de doden zijn herrezen. In het verleden gebruikte ik deze methode en manifesteerde ik mijn grootste wonder, maar vandaag is niet hetzelfde als het verleden. Ik zal jullie rechtstreeks van het vlees het lichaam in brengen. Is dit geen nog groter teken en wonder? Is dit geen nog grotere manifestatie van mijn almacht? Ik heb mijn plan, ik heb mijn bedoelingen. Wie is er niet in mijn handen? Ik werk en ik weet het. Mijn werkmethoden zijn vandaag immers anders dan in het verleden. Ik pas mijn werkmethoden aan in overeenstemming met de veranderende tijdperken. Toen ik aan het kruis werd genageld was, was dat het Tijdperk van Genade, maar nu is het de eindtijd. De snelheid van mijn werk gaat omhoog, die is niet meer dezelfde snelheid als in het verleden, laat staan dat die langzamer is dan in het verleden, hij is juist veel sneller dan in het verleden. Er is eenvoudigweg geen manier om het te beschrijven, er is geen noodzaak voor zoveel ingewikkelde processen. Het staat mij vrij om wat dan ook te doen; is het niet zo, dat er slechts één gezaghebbend woord van mij nodig is om te bepalen hoe mijn wil zal worden voltooid en hoe ik jullie volmaakt zal maken? Alles wat ik zeg, zal zeker worden gedaan. In het verleden zei ik vaak dat ik zou lijden, en ik stond niet toe dat mensen het hadden over het lijden dat ik voordien had doorstaan; dat noemen was godslasterlijk jegens mij. Dat is omdat ik God Zelf ben en er voor mij geen tegenspoed is; wanneer je het over dit lijden hebt, maak je mensen aan het huilen. Ik heb gezegd dat er in de toekomst geen zuchten en geen tranen zullen zijn. Het zou vanuit dit aspect moeten worden verklaard, en dan kan de betekenis van mijn woorden worden begrepen. De betekenis van ‘mensen kunnen dit lijden eenvoudigweg niet verdragen’ is dat ik me kan losmaken van alle menselijke opvattingen en denken, me kan losmaken van de emoties van het vlees, me kan losmaken van alle overblijfsels van wereldsheid en dat ik het vlees kan verlaten en het nog steeds kan verdragen als iedereen me afwijst. Dat volstaat om te bewijzen dat ik de enige God Zelf ben. Ik heb gezegd: “Elke eerstgeboren zoon moet de geestelijke wereld vanuit het vlees betreden; dit is het pad dat zij moeten nemen om samen met mij als koningen te regeren.” De betekenis van deze zin is dat wanneer je datgene tegenkomt dat je je in het verleden hebt voorgesteld, je officieel uit het vlees zult komen en het lichaam zult betreden om officieel die vorsten en koningen te gaan oordelen. Zij zullen worden geoordeeld op basis van de dingen die gedurende deze tijd gebeuren. Het is echter niet zo gecompliceerd als jullie je voorstellen, het zal in een oogwenk gebeuren. Jullie zullen niet uit de doden hoeven verrijzen en jullie zullen zelfs niet hoeven lijden (omdat jullie lijden en ontberingen op aarde al ten einde zijn gekomen en ik heb al gezegd dat ik mijn eerstgeboren zonen daarna niet meer onder handen zal nemen). De eerstgeboren zonen zullen hun zegeningen genieten, dit houdt in dat jullie zonder het te weten/beseffen de geestelijke wereld zullen binnengaan. Waarom zeg ik dat dit mijn barmhartigheid en genade zijn? Als iemand alleen de geestelijke wereld kon binnengaan na uit de doden te zijn opgestaan, zou dit bij lange na niet barmhartig en genadig zijn. Dus dit is de duidelijkste uitdrukking van mijn barmhartigheid en genade, en bovendien openbaart het mijn voorbeschikking en mijn uitverkiezing van mensen. Het volstaat om te laten zien hoe streng mijn bestuurlijke decreet is. Ik zal genadig zijn tegenover iedereen die ik verkies en barmhartig zijn tegenover iedereen die ik verkies. Niemand zal dat betwisten of zich verzetten. Ik zal dit alles besluiten.

Mensen kunnen dit niet begrijpen en zetten zichzelf onder druk tot ze geen adem meer krijgen en dan nog steeds binden ze zichzelf vast. Het denken van mensen is werkelijk beperkt, dus moeten ze afkomen van menselijk denken en menselijke opvattingen. Vandaar dat ik uit het vlees moet komen en de geestelijke wereld moet betreden om de leiding in handen te nemen en alles te regelen. Dat is de enige manier om over alle volkeren en alle landen te heersen en mijn wil in vervulling te doen gaan. Dat is niet ver weg. Jullie hebben geen vertrouwen in mijn almacht, jullie kennen niet de mens die ik ben. Jullie denken dat ik maar een mens ben, jullie kunnen mijn goddelijkheid helemaal niet zien. Dingen zullen compleet zijn wanneer ik wil dat ze compleet zijn. Daar is alleen het woord uit mijn mond voor nodig. Jullie hebben in wat ik onlangs heb gezegd en in al mijn handelen slechts aandacht besteed aan het aspect van mijn menselijkheid, maar jullie hebben geen aandacht besteed aan het aspect van mijn goddelijkheid. Dat wil zeggen dat jullie denken dat ik ook denkwijzen en opvattingen heb. Maar ik heb gezegd dat mijn gedachten, mijn ideeën en geest, al mijn handelen, alles wat ik doe en alles wat ik zeg, de volledige manifestatie zijn van God Zelf. Zijn jullie dat allemaal vergeten? Jullie zijn allemaal verwarde mensen! Jullie begrijpen de betekenis van mijn woorden niet. Ik heb jullie toegestaan het aspect van mijn normale menselijkheid te zien uit wat ik heb gezegd (ik heb jullie toegestaan mijn normale menselijkheid te zien in mijn dagelijks leven, in werkelijkheid, omdat jullie nog steeds niet het aspect begrijpen van mijn normale menselijkheid uit wat ik tijdens deze periode heb gezegd), en toch begrijpen jullie mijn normale menselijkheid niet, en jullie proberen alleen maar iets te pakken te krijgen dat tegen mij kan worden gebruikt en jullie zijn tomeloos tegenover mij. Jullie zijn blind! Jullie zijn onwetend! Jullie kennen mij niet! Ik heb heel lang vruchteloos gesproken, jullie kennen mij totaal niet. Jullie beschouwen mijn normale menselijkheid eenvoudigweg niet als een onderdeel van de volledige God Zelf! Hoe kan ik dan niet kwaad zijn? Hoe kan ik dan weer barmhartig zijn? Ik kan slechts met mijn toorn reageren op deze kinderen van de ongehoorzaamheid. Zo aanmatigend, zo onwetend over mij! Jullie denken dat de mens die ik ben onrecht heeft gedaan! Hoe kan ik onrecht doen? Zou ik er zomaar voor kiezen enig vlees aan te nemen? Mijn menselijkheid en mijn goddelijkheid zijn twee onafscheidelijke delen die samen de volledige God Zelf maken. Dat zou jullie nu volmaakt duidelijk moeten zijn! Mijn woorden hebben hun hoogtepunt al bereikt en mijn woorden kunnen niet nog verder worden uitgelegd!

Vorige: Hoofdstuk 97

Volgende: Hoofdstuk 99

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek