Hoofdstuk 97

Ik zal aan elke afzonderlijke persoon mijn wonderbaarlijke daden laten zien en mijn wijze woorden laten horen. Het moet aan elke afzonderlijke persoon zijn en het moet betrekking hebben op elke afzonderlijke kwestie. Dit is mijn bestuurlijke decreet en het is mijn toorn. Ik zal iedere afzonderlijke persoon en elke afzonderlijke kwestie erbij betrekken, zodat alle mensen van het ene uiteinde van het universum tot het andere het met hun eigen ogen zullen zien, en zo niet, dan zal ik er nooit mee ophouden. Mijn toorn is volledig uitgestort en er is geen greintje achtergehouden. Hij is tot iedere persoon gericht die deze naam accepteert (hij zal spoedig tot alle landen van de wereld worden gericht). En wat houdt mijn toorn in? Hoe ernstig is deze? Aan welk type mens valt mijn toorn ten deel? De meeste mensen denken dat toorn de ernstigste graad van boosheid is, maar dat is niet de volledige betekenis ervan. Mijn toorn en mijn bestuurlijke decreten zijn twee onlosmakelijke delen; wanneer ik mijn bestuurlijke decreten uitvaardig, volgt direct daarop mijn toorn. Dus wat is precies toorn? Toorn is een bepaalde mate van oordeel die ik aan mensen toebedeel, en is het principe achter het uitvaardigen van al mijn bestuurlijke decreten. Als wie dan ook een van mijn decreten overtreedt, zal mijn toorn van een overeenkomstige sterkte zijn, afhankelijk van het decreet dat overtreden is. Op mijn toorn volgen mijn bestuurlijke decreten en op mijn bestuurlijke decreten volgt toorn. Mijn bestuurlijke decreten en mijn toorn vormen een onlosmakelijk geheel. Het is het strengste oordeel en niemand mag ertegen zondigen. Alle mensen moeten het in acht nemen, anders zullen ze merken dat het moeilijk te vermijden is om door mijn hand te worden neergeslagen. Door de eeuwen heen hebben de mensen hier nooit van geweten (hoewel sommige mensen leden onder de pijn veroorzaakt door grote rampen, wisten ze hier toch niets van af; maar dit wordt vooral vanaf heden verordend). Vandaag onthul ik echter alles aan jullie, opdat jullie kunnen vermijden beledigend te zijn.

Alle mensen zouden mijn stem moeten horen en in mijn woorden moeten geloven, anders zal ik niet handelen of enig werk uitvoeren. Ieder woord en elke actie van mij zijn de voorbeelden die jullie zouden moeten volgen. Ze vormen een voorbeeld en een model dat jullie moeten volgen. De reden waarom ik geïncarneerd ben, is opdat jullie kunnen zien wat ik ben en wat ik heb in mijn menselijkheid. In de toekomst zal ik jullie getuige laten zijn van wat ik ben en wat ik heb in mijn goddelijkheid. De dingen moeten op deze manier stap voor stap plaatsvinden. Anders zullen de mensen gewoonweg niet in staat zijn te geloven en zullen ze geen kennis bezitten over mij. Ze zullen daarentegen slechts onduidelijk en troebel zijn wat visies betreft en niet bij machte zijn een duidelijk begrip van mij te hebben. Mijn woorden hebben aangetoond dat mijn persoon volledig aan jullie verschenen is, maar mensen zijn dwaas en onwetend. Daarom horen ze mijn woorden en toch kennen ze mij niet. Mensen verzetten zich nog steeds tegen mij als de huidige incarnatie; daarom zet ik mijn toorn en bestuurlijke decreten in om dit boosaardige en losbandige oude tijdperk af te straffen en Satan en zijn duivels volkomen beschaamd te doen staan. Dit is de enige manier, het is het lot voor de mensheid, en het is het einde dat de mensheid te wachten staat. De uitkomst is een uitgemaakte zaak die niemand kan veranderen en waar niemand zich uit kan praten. Alleen ik heb het laatste woord; dit is mijn management en het is mijn plan. De mensen moeten allen geloven en in hun hart en door het woord overtuigd zijn. Zij die geluk bereiken in dit leven zullen zeker eeuwig lijden, terwijl zij die lijden in dit leven, zeker voor eeuwig gezegend zullen zijn. Dit heb ik voorbestemd en niemand mag dit veranderen. Niemand mag mijn hart veranderen, en niemand mag ook maar één extra woord aan mijn woorden toevoegen. Er mag al helemaal niemand willekeurig een woord verwijderen. Ik zal zeker alle overtreders tuchtigen.

Mijn mysteries worden dagelijks aan jullie openbaard – begrijpen jullie ze werkelijk? Zijn jullie er echt zeker van? Ben je in staat het te doorzien wanneer Satan je misleidt? Dit wordt bepaald door jullie gestalten in het leven. Ik zeg toch dat alle dingen door mijzelf zijn voorbestemd, waarom word ik dan tot vleesgeworden persoon om mijn eerstgeboren zonen te vervolmaken? Bovendien, waarom heb ik zoveel werk verricht waarvan mensen denken dat het zinloos is? Ben ik het die verward is? Onthoud dit! Alles wat ik doe heeft niet alleen het doel om mijn eerstgeboren zonen te winnen, maar – belangrijker nog – om Satan te beschamen. Hoewel hij me tart, heb ik toch de macht zijn nakomelingen tegen hem in opstand te doen komen, en mij te gaan loven. Bovendien doe ik alles wat ik doe zodat de volgende stap van het werk soepel zal verlopen, en zodat de gehele wereld me zal toejuichen en loven en alle dingen die ademen voor mij zullen knielen en mij zullen verheerlijken; dat zal werkelijk een dag van glorie zijn. Ik houd alle zaken in mijn handen en wanneer de zeven donderslagen weerklinken, zullen alle zaken volledig volbracht zijn, nooit veranderend, volledig vastgelegd. Vanaf dat moment zal het nieuwe leven van de nieuwe hemel en aarde worden binnengegaan, volledig nieuwe omstandigheden binnengaand, en het leven van het koninkrijk zal beginnen. Maar hoe is het gesteld binnen het koninkrijk? Mensen kunnen dat eenvoudigweg niet helder waarnemen (omdat niemand ooit eerder van het leven van het koninkrijk heeft geproefd, en dus is het alleen maar verbeeld in de geesten van de mensen en overdacht in hun harten). Bij de overgang van het kerkelijk leven naar het leven van het koninkrijk, dat is de overgang van de huidige naar de toekomstige gesteldheid, zullen gedurende deze tijd veel dingen gebeuren die mensen zich van tevoren nooit hadden voorgesteld. Het kerkelijk leven is de voorloper van de intreding in het leven van het koninkrijk, dus voordat het leven van het koninkrijk zich aandient, zal ik alle mogelijke moeite doen om het kerkelijk leven te voeden. Wat is het kerkelijk leven? Het is dat allen, met inbegrip van mijn eerstgeboren zonen, mijn woorden eten, drinken en genieten en me kennen, en zodoende mijn brandmerk en zuivering ontvangen, teneinde mijn bestuurlijke decreten, oordeel en toorn te begrijpen, zodat zij het veroorzaken van onrust kunnen vermijden in het leven van het koninkrijk. En wat is het leven van het koninkrijk? Het leven van het koninkrijk is waar mijn eerstgeboren zonen heersen als koningen tezamen met mij, alle volkeren en naties besturend (slechts mijn eerstgeboren zonen en ik zijn in staat het leven van het koninkrijk te genieten). Hoewel mijn zonen en mijn volk samengesteld uit alle volkeren en alle naties het koninkrijk binnengaan, zijn zij niet in staat het leven van het koninkrijk te genieten. Het leven van het koninkrijk kan alleen worden genoten door degenen die de spirituele wereld binnengaan. Dus alleen mijn eerstgeboren zonen en ik zijn in staat om in het lichaam te leven, terwijl mijn zonen en mijn volk in het vlees blijven leven. (Maar dit is niet het vlees dat door Satan is verdorven. Dit is de betekenis van mijn eerstgeboren zonen die samen met mij regeren als koningen.) Alle andere mensen zullen hun geesten, zielen en lichamen worden ontnomen en deze zullen in het dodenrijk worden geworpen. Dat wil zeggen dat deze mensen volledig zullen vergaan en ophouden te bestaan (toch moeten zij alle verbintenissen met en wreedheden van Satan ondergaan, zoals ontberingen en rampen). Wanneer dit eenmaal gebeurd is, zal het leven van het koninkrijk officieel op het goede spoor zijn en zal ik beginnen om officieel mijn daden te onthullen (opdat ze openlijk en niet verborgen onthuld zullen worden). Vanaf dan zullen er zeker geen zuchten en geen tranen meer zijn. (Er zal immers niet langer iets zijn wat mensen pijn kan doen, of hen doet wenen of lijden, en dit geldt ook voor mijn zonen en mijn volk. Maar er is één punt dat moet worden benadrukt, namelijk dat mijn zonen en mijn volk voor altijd vlees zullen zijn.) Alles zal vrolijk zijn en een zalig visioen. Het zal niet iets fysieks zijn, het zal iets zijn wat niet met fysieke ogen kan worden gezien. Zij die mijn eerstgeboren zonen zijn, zullen er ook van kunnen genieten; dit is mijn wonderbaarlijke daad en mijn macht.

Ik wens dat jullie in staat zullen zijn mijn wil na te streven en te allen tijde attent te zijn voor mijn hart. Voorbijgaand plezier kan je gehele leven vernietigen, terwijl voorbijgaand lijden een eeuwigheid van zegeningen kan inluiden. Wees niet ontroostbaar; dit is het pad dat begaan moet worden. Ik heb al vaak gezegd: “Degenen die zich oprecht voor mij uitputten, zal ik zeker groots zegenen.” Wat zijn zegeningen? Deze zijn niet alleen welke vandaag worden verworven, maar meer nog welke in de toekomst genoten zullen worden – alleen deze zijn ware zegeningen. Wanneer jullie terugkeren naar de Berg Sion, zullen jullie eindeloze dankbaarheid betonen voor jullie huidig lijden, want dit is mijn zegen. Op dit moment leven in het vlees is op de Berg Sion zijn (wat betekent dat je binnenin mij leeft), terwijl morgen in het lichaam leven de dag van glorie zal zijn, en des te meer inhoudt dat men op de Berg Sion verkeert. Nadat jullie deze woorden gehoord hebben die ik uitspreek, begrijpen jullie wat met de Berg Sion bedoeld wordt. De Berg Sion is een synoniem voor het koninkrijk, en het is ook de spirituele wereld. Op de Berg Sion van vandaag, ben je in het vlees en ontvang je troost en mijn genade; op de Berg Sion van de toekomst, zul je in het lichaam zijn, de zegening van het heersen als koningen genietend. Dit moet beslist niet worden genegeerd. En laat onder geen beding tijden voorbij glippen waarin zegeningen kunnen worden verworven; vandaag is vandaag, tenslotte, en het is zeer verschillend van morgen. Wanneer je zegeningen zult genieten, zul je denken dat de genade van vandaag niet noemenswaardig is. Dit is wat ik je toevertrouw, en het is mijn laatste raadgeving.

Vorige: Hoofdstuk 96

Volgende: Hoofdstuk 98

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek