Hoofdstuk 99

Omdat het tempo van mijn werk aan het versnellen is, kan niemand mijn voetstappen volgen of doordringen tot mijn geest, toch dit is de enige weg om op voort te gaan. Dit is ‘de dood’ (die verwijst naar het onvermogen om mijn wil te bevatten, het onvermogen om te begrijpen wat ik met mijn woorden bedoel; dit is een andere uitleg van ‘de dood’ en duidt niet op het ‘verlaten zijn door mijn Geest’) in de zin ‘wederopstanding uit de dood’, hetgeen al eerder besproken is. Wanneer jullie en ik van deze fase naar het lichaam zijn overgegaan, zal de oorspronkelijke betekenis van de opstanding uit de dood worden vervuld (dat wil zeggen: de oorspronkelijke betekenis van de opstanding uit de dood). Thans verkeren jullie in deze toestand: jullie kunnen mijn wil niet bevatten en jullie kunnen mijn voetstappen niet vinden. Bovendien slagen jullie er niet in om mentaal tot rust te komen, zodat jullie je innerlijk ongemakkelijk voelen. Deze toestand is exact het ‘lijden’ dat ik eerder noemde, en binnen dit lijden dat mensen niet kunnen verdragen denken jullie na over jullie eigen toekomst; anderzijds aanvaarden jullie mijn brandend vuur en mijn oordeel, waardoor jullie van alle kanten worden bestoken. Bovendien kunnen jullie in mijn toon en de manier waarop ik spreek geen enkele regel bevatten, en één dag van openbaring bevat verschillende toonsoorten, zodat jullie hevig lijden. Dit zijn de stappen in mijn werk. Dit is mijn wijsheid. In de toekomst zullen jullie in dit opzicht een zwaarder lijden ervaren, en dit alles dient om alle hypocriete mensen te ontmaskeren – dit zou nu duidelijk moeten zijn! Dit is de manier waarop ik werk. Met de motivatie van dit soort lijden, en nadat jullie de pijn hebben ervaren die gelijkwaardig is aan de dood, zullen jullie een ander rijk binnengaan. Jullie zullen het lichaam binnengaan en samen met mij regeren over alle naties en volkeren.

Waarom heb ik onlangs op nog strengere toon gesproken? Waarom is mijn toon zo vaak veranderd en waarom is mijn manier van werken zo vaak veranderd? In deze dingen schuilt mijn wijsheid. Mijn woorden werden gesproken voor iedereen die deze naam heeft aanvaard (of zij nu wel of niet geloven dat mijn woorden kunnen worden volbracht), mijn woorden moeten dus door iedereen worden gehoord en gezien, en ze mogen niet worden achtergehouden, aangezien ik mijn manier van werken en mijn wijsheid heb. Ik gebruik mijn woorden om mensen te oordelen, mensen te ontmaskeren, en de menselijke natuur bloot te leggen. Daarbij selecteer ik degenen die ik heb uitverkoren, en daarbij ban ik uit wie ik niet heb voorbestemd of uitverkoren. Dit alles is mijn wijsheid en het wonder van mijn werk. Dit is exact mijn methode in deze fase van mijn werk. Is er onder de mensen iemand die mijn wil kan bevatten? Is er onder de mensen iemand die rekening houdt met mijn last? Degene die het werk doet ben ik, God Zelf. Er zal een dag komen dat jullie de betekenis van deze woorden van mij volledig zullen doorgronden, en dat het jullie volkomen duidelijk zal zijn waarom ik deze woorden wil spreken. Mijn wijsheid is eindeloos, oneindig en onmetelijk, en voor de mensen is ze volkomen ondoordringbaar. Ze kunnen er slechts een deel van zien via de dingen die ik doe, maar wat zij zien is nog altijd gebrekkig en onvolledig. Wanneer jullie volledig van deze fase naar de volgende bent overgegaan, dan zullen jullie het helder kunnen zien. Denk eraan! Nu is het meest kostbare tijdperk – het is de laatste fase waarin jullie in het vlees zijn. Jullie leven nu is het laatste van je fysieke leven. Wanneer jullie vanuit het vlees de spirituele wereld binnengaan, zal op dat moment alle pijn jullie verlaten. Jullie zullen zeer verheugd zijn en juichen, en onophoudelijk zul je opspringen van vreugde. Maar het moet jullie duidelijk zijn dat deze woorden die ik spreek alleen voor de eerstgeboren zonen zijn, omdat alleen de eerstgeboren zonen deze zegen waardig zijn. Intreden in de spirituele wereld is de grootste zegen, de hoogste zegen en de meest waardevolle vreugde. Wat jullie nu te eten krijgen en wat je mag dragen, is niets meer dan de geneugten van het vlees, en het is een gunst waar ik simpelweg geen acht op sla. De focus van mijn werk ligt op de volgende fase (het binnengaan van de spirituele wereld en het aanschouwen van de universum-wereld).

Ik heb gezegd dat de grote rode draak al door mij is neergeworpen en verpletterd. Hoe kunnen jullie mijn woorden niet geloven? Waarom wensen jullie nog altijd vervolging en tegenspoed voor mij te verdragen? Is dit voor jullie niet een onnodige prijs om te betalen? Heb ik jullie er niet veelvuldig aan herinnerd dat je alleen maar hoeft te genieten, terwijl ik persoonlijk het werk doe? Waarom staan jullie dan te trappelen om actie te ondernemen? Jullie weten echt niet hoe je moet genieten! Ik heb alles volledig voor jullie voorbereid. Waarom is er niemand van jullie naar mij toegekomen om het te nemen? Jullie verkeren nog altijd in onzekerheid over wat ik heb gezegd! Jullie begrijpen mij niet! Jullie denken dat ik maar wat prietpraat verkondig en jullie zijn echt ezelskoppen! (De volledige voorbereidingen waarover ik spreek, betekenen dat jullie meer naar mij op moeten kijken, en meer tot mij moeten bidden, terwijl ik persoonlijk zal werken om een ieder die mij weerstaat te vervloeken, en een ieder die jullie vervolgt te straffen. Je weet niets over mijn woorden! Ik openbaar al mijn mysteriën aan jullie, en hoeveel van jullie begrijpen die werkelijk? Hoeveel van jullie begrijpen ze diepgaand? Wat is mijn troon? Wat is mijn ijzeren staf? Wie van jullie weet het? Wanneer mijn troon wordt genoemd, denken de meeste mensen dat dat is waar ik zit, of dat het verwijst naar mijn woonplaats, of dat het verwijst naar mij, naar de persoon die ik ben. Dit zijn allemaal verkeerde inzichten – ze zijn allemaal een warrige puinhoop! Niets ervan is correct, toch? Dit is de manier waarop jullie allen het begrijpen en bevatten – dit is gewoon een enorm misbegrip! Wat is gezag? Wat is de relatie tussen gezag en de troon? De troon is mijn gezag. Op het moment dat mijn eerstgeboren zonen mijn troon hooghouden, zullen zij van mij gezag ontvangen. Alleen ik heb gezag, dus alleen ik heb de troon. Met andere woorden, nadat mijn eerstgeboren zonen geleden hebben zoals ik leed, zullen zij aanvaarden wat ik ben en wat ik heb, en zij zullen alles van mij ontvangen, en dit is het proces waardoor ze de status van eerstgeboren zoon zullen bereiken. Het zal de tijd zijn wanneer mijn eerstgeboren zonen mijn troon hooghouden, en het zal de tijd zijn dat zij gezag van mij aanvaarden. Jullie zouden dit nu moeten begrijpen! Alles wat ik zeg is duidelijk en volkomen ondubbelzinnig zodat iedereen het zal begrijpen. Zet jullie eigen opvattingen opzij, en wacht om de mysteriën te aanvaarden die ik aan jullie openbaar! Wat is dus de ijzeren staf? In de vorige fase duidde hij op mijn harde woorden, maar nu is het anders dan in het verleden. Nu verwijst de ijzeren staf naar mijn daden: grote rampen die gezag dragen. Dus wanneer de ijzeren staf wordt genoemd, is dit in combinatie met gezag. De oorspronkelijke betekenis van de ijzeren staf verwijst naar grote rampen – hij maakt deel uit van gezag. Iedereen moet dit duidelijk zien en alleen zo kunnen zij mijn wil bevatten en openbaring vanuit mijn woorden ontvangen. Wie het werk van de Heilige Geest heeft, houdt de ijzeren staf in zijn hand, en hij is het die gezag draagt en die het recht heeft om elke grote ramp ten uitvoer te brengen. Dit is een clausule van mijn bestuurlijke decreten.

Alles is geopend voor jullie (verwijzend naar het gedeelte dat duidelijk is aangegeven) en alles is verborgen voor jullie (verwijzend naar het geheime gedeelte van mijn woorden). Ik spreek met wijsheid: ik laat jullie alleen de letterlijke betekenis begrijpen van sommige van mijn woorden, terwijl ik je de betekenis van andere liet bevatten (maar de meeste mensen kunnen die niet begrijpen), omdat dit de volgorde van mijn werk is. Ik kan jullie alleen de ware betekenis van mijn woorden vertellen als je een bepaalde gestalte hebt bereikt. Dit is mijn wijsheid en dit zijn mijn wonderlijke daden (bedoeld om jullie te vervolmaken, om Satan grondig te verslaan en de duivels te vernederen). Pas wanneer jullie een ander rijk binnengaan zul je het volledig kunnen begrijpen. Ik moet het wel op deze manier doen, omdat er in de menselijke opvattingen veel dingen zijn waar mensen simpelweg niet bij kunnen, en zelfs als ik duidelijk spreek, zullen jullie het nog altijd niet begrijpen. Het menselijk verstand is tenslotte beperkt, en er zijn veel dingen die ik alleen aan jullie kan overbrengen nadat jullie zijn binnengekomen in de spirituele wereld; anders is het menselijk vlees niet opgewassen tegen de taak en dit kan mijn management alleen maar verstoren. Dit is de ware betekenis van ‘de volgorde van mijn werk’ waarover ik spreek. Hoeveel begrijpen jullie van mij in je opvattingen? Is jullie begrip vlekkeloos? Is het de kennis die je hebt in de geest? Daarom moet ik jullie naar een ander rijk laten overgaan zodat je in staat zult zijn om mijn werk te voltooien en mijn wil te doen. Wat is dit andere rijk precies? Is het werkelijk, zoals mensen denken, een soort van transcendent schouwspel? Is het echt zoiets als lucht die niet gezien of gevoeld kan worden, en toch bestaat? Zoals ik heb gezegd is de gesteldheid van in het lichaam verkeren een gesteldheid waarbij men vlees en botten heeft en waarin men over een vorm en een gedaante beschikt. Dit is absoluut waar en onbetwistbaar, en iedereen moet het geloven. Dit is de ware toestand in het lichaam. Bovendien zijn er in het lichaam geen zaken die mensen haten. Maar wat is precies deze staat? Wanneer mensen van het vlees naar het lichaam overgaan, moet er een grote groep verschijnen. Dat wil zeggen: ze zullen weggaan van hun vleselijke thuis, en daarvan kan worden gezegd dat ieder zijn eigen soort zal volgen. Het vlees verzamelt zich naar het vlees en het lichaam verzamelt zich naar het lichaam. Zij die hun huizen, hun ouders, vrouwen, mannen, zonen en dochters verlaten, beginnen nu de geestelijke wereld te betreden. Uiteindelijk is het als volgt: de situatie in de geestelijke wereld is dat de eerstgeboren zonen verzameld zijn, zingend en dansend, mijn heilige naam prijzend en lovend. Dit is een schouwspel dat prachtig is en altijd nieuw. Allen zijn mijn geliefde zonen, die mij voor altijd onophoudelijk prijzen, en die voor altijd mijn heilige naam hoog houden. Zo zal de situatie eruit zien na het binnengaan in de geestelijke wereld, dit is ook het werk na het binnengaan in de geestelijke wereld, en dit is ook de situatie waarover ik gesproken heb, van het hoeden van de kerk in de geestelijke wereld. Voorts zal mijn persoon verschijnen in elke natie van het universum en onder alle natiën en volken. Hij zal mijn gezag, mijn toorn en mijn oordeel dragen, en bovendien mijn ijzeren staf om alle natiën en volken te regeren. Dit gebeuren onder alle volken en het volledige universum, brengt een getuigenis van mij dat de hemel en aarde schudt, en waardoor alle volken en alles op de bergen, in de rivieren, in de meren en aan de uiteinden der aarde mij zullen prijzen en verheerlijken, en mij zullen kennen, de enige God Zelf, die de Schepper is van alle dingen, en Die alles leidt, alles bestuurt, over alles oordeelt, alles voleindigt, alles bestraft en alles vernietigt. Dit dan is de verschijning van mijn persoon.

Vorige: Hoofdstuk 98

Volgende: Hoofdstuk 100

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek