Hoofdstuk 110

Op het moment dat alles is geopenbaard zal ik rusten; dat zal bovendien de tijd zijn dat alles in orde is. Ik doe mijn eigen werk in persoon; ik orkestreer en orden alles zelf. Wanneer ik Sion verlaat en wanneer ik terugkeer, en wanneer ik mijn eerstgeboren zonen compleet heb gemaakt, zal ik mijn grote werk hebben voltooid. Naar menselijke opvattingen moet iets wat gedaan is zichtbaar en tastbaar zijn, maar in mijn optiek is alles voltooid op het moment dat ik mijn plan opstel. Sion is zowel mijn woonplaats als mijn bestemming; dat is de plaats waar ik mijn almacht kenbaar maak en waar mijn eerstgeboren zonen en ik samen ons familiegeluk zullen beleven. Daar zal ik met hen leven tot in alle eeuwigheid. Sion is een prachtige plaats; Sion is een plaats waar mensen naar smachten; talloze mensen in alle eeuwen hebben ernaar verlangd, maar vanaf het eerste begin is geen enkel persoon Sion binnengegaan. (Zelfs niet de heiligen en profeten uit vroegere tijden. De reden daarvan is dat ik mijn eerstgeboren zonen pas uitkies in de laatste dagen en dat ze allemaal gedurende deze tijd worden geboren; hieruit blijken des te duidelijker mijn barmhartigheid en genade, waarover ik eerder heb gesproken.) Ieder individueel persoon die nu een eerstgeboren zoon is, zal met mij Sion binnengaan en die zegening genieten. Ik verhef mijn eerstgeboren zonen tot een zekere hoogte, omdat ze van mijn kaliber zijn en mijn heerlijke beeltenis bezitten; ze zijn in staat voor mij te getuigen en bovendien mij te verheerlijken en uit mij te leven. Sterker nog: zij zijn in staat Satan te verslaan en de grote rode draak te vernederen. Dat komt doordat mijn eerstgeboren zonen zuivere maagden zijn; ze zijn het voorwerp van mijn liefde en de mensen die ik heb verkozen en begunstigd. De reden dat ik hen verhef is dat ze zich staande kunnen houden op hun eigen plaats, en dat ze in staat zijn om mij nederig en kalm te dienen en een krachtig getuigenis voor mij af te leggen. Al mijn energie heb ik besteed aan mijn eerstgeboren zonen; zorgzaam heb ik erop toegezien dat alle soorten mensen, gebeurtenissen en dingen hun ten dienste staan. Aan het eind zal ik iedereen mijn volledige heerlijkheid laten zien door middel van mijn eerstgeboren zonen; dan zal ik iedereen hebben overtuigd van mijzelf dankzij mijn eerstgeboren zonen. Geen enkele demon zal ik dwingen, en ik heb geen vrees wanneer ze razend of roekeloos worden: want ik beschik over getuigen en ik heb gezag in mijn handen. Luister, mensen van Satans slag! Elk woord dat ik spreek en alles wat ik doe dient om mijn eerstgeboren zonen te vervolmaken. Daarom moet je luisteren naar mijn bevel en mijn eerstgeboren zonen gehoorzamen; anders zal ik je leren door je met onmiddellijke vernietiging te treffen! Mijn eerstgeboren zonen zijn al begonnen mijn bestuurlijke decreten uit te voeren, omdat alleen zij waardig zijn mijn troon te ondersteunen en ik hen al heb gezalfd. Niemand die mijn eerstgeboren zonen ongehoorzaam is, kan goed zijn. Dergelijke personen zijn ongetwijfeld gezonden door de grote rode draak, met de bedoeling mijn managementplan te doorkruisen; zulke schurken zullen onmiddellijk uit mijn huis worden verdreven. Ik wil niet dat zoiets dienst voor mij verricht; het gaat eeuwige vernietiging tegemoet, en wel op korte termijn, zonder uitstel! De mensen die in mijn dienst staan moeten mijn goedkeuring al hebben ontvangen; ze moeten gehoorzaam zijn en geen acht slaan op de prijs die ze betalen. Als ze opstandig zijn, zijn ze niet waardig mijn dienst te verrichten: dergelijke schepsels heb ik niet nodig. Ze zullen hun hielen lichten, en ik wil niets met hen te maken hebben! Hiervan moet je je rekenschap geven, en wel nu! Mensen die mijn dienst verrichten moeten dat goed doen en geen problemen veroorzaken. Wanneer je het gevoel hebt geen hoop te hebben en voor problemen begint te zorgen, zal ik korte metten met je maken! Zijn jullie die mijn dienst verrichten je daarvan bewust? Dit is mijn bestuurlijke decreet.

Het is de plicht van mijn eerstgeboren zonen om getuigenis van mij af te leggen, en daarom eis ik niet van jullie iets voor mij te doen. Alles wat ik eis is dat jullie je plicht goed uitvoeren en genieten van de zegeningen die ik jullie verleen, zodat mijn hart tevreden kan zijn. Toen ik door het hele universum en tot de uiteinden van de aarde reisde, koos ik mijn eerstgeboren zonen uit en maakte ik hen compleet. Dat is iets wat ik voltooide voordat ik de wereld schiep; hoewel niemand van de mensen dat weet, werd mijn werk verricht in stilte. Dat strookt niet met menselijke opvattingen! Maar feiten zijn feiten en niemand kan die veranderen. Zowel grote als kleine demonen hebben hun ware gedaanten laten zien door middel van hun aanmatigend gedrag, en ze hebben in verschillende maten mijn tichtiging ondergaan. Mijn werk gaat stapsgewijs voort en er is wijsheid in mijn woorden. Hebben jullie iets gezien van wat ik zeg en doe? Gaat het alleen om dingen doen en dingen zeggen? Zijn mijn woorden alleen maar streng, oordelend of troostend? Dat is al te simpel, maar voor mensen is het niet eenvoudig om dat in te zien. In mijn woorden bevinden zich niet alleen wijsheid, oordeel, rechtvaardigheid, majesteit en troost, maar ook bevatten ze wat ik bezit en wat ik ben. Elk afzonderlijk woord van mij is een geheim dat niet door mensen kan worden geopenbaard. Mijn woorden zijn volkomen ondoorgrondelijk; en al zijn de geheimen geopenbaard, uitgaande van het menselijk vermogen liggen ze nog steeds buiten het bereik van hun voorstellingsvermogen en begrip. Het woord dat voor mij het gemakkelijkst is te begrijpen, is voor mensen het moeilijkst te begrijpen, waardoor het verschil tussen mij en de mens neerkomt op het verschil tussen hemel en aarde. Dit is de reden dat ik de gedaanten van mijn eerstgeboren zonen volledig wil veranderen en wil dat ze geheel en al het lichaam binnengaan. In de toekomst zullen ze het lichaam niet alleen binnengaan vanuit het vlees, maar zullen ze hun gestalten binnen het lichaam in verschillende maten veranderen. Dit is mijn plan. Het gaat om iets wat mensen niet kunnen doen – ze beschikken over geen enkel middel om dat uit te voeren – en zelfs als ik jullie nu de details ervan zou geven, zouden jullie het nog steeds niet begrijpen. Jullie kunnen slechts een vermoeden krijgen van het bovennatuurlijke. Dat komt doordat ik de wijze God Zelf ben.

Wanneer jullie de geheimen zien, vertonen jullie allemaal een bepaalde reactie daarop. Zelfs als jullie die niet aanvaarden of erkennen in jullie hart, erkennen jullie die wel met jullie woorden. Dergelijke mensen zijn het meest bedrieglijk, en wanneer ik mysteries onthul, zal ik hen uitdrijven en in de steek laten, één voor één. Maar alles wat ik doe gebeurt stapsgewijs. Ik doe dingen niet haastig of blindelings om maar snel tot een afronding te komen; dat komt doordat ik een goddelijke gezindheid heb. Mensen zijn totaal niet in staat om duidelijk te zien waarmee ik op het moment bezig ben en wat ik bij mijn volgende stap zal doen. Alleen wanneer ik over de woorden van één stap spreek, zal de manier waarop ik werk samen met mij een stap vooruit zetten. Alles geschiedt binnen mijn woorden en alles wordt geopenbaard binnen mijn woorden, zodat niemand ongeduldig mag zijn – het is genoeg om mijn dienst op de juiste wijze te verrichten. Vóór alle eeuwen sprak ik een profetie uit over een vijgenboom, maar eeuwenlang had niemand een vijgenboom gezien, en kon niemand de profetie verklaren. Hoewel deze zegswijze ook in vroegere lofprijzingen voorkwam, wist niemand de ware betekenis ervan. Net als ‘de grote catastrofe’ bracht deze zegswijze de mensen in verwarring; het betrof een geheim dat ik nooit aan de mensen onthulde. De mensen dachten dat de vijgenboom waarschijnlijk een goede soort fruitboom was, of dat hij mogelijk ook verwees naar de heiligen; toch waren ze nog steeds heel ver verwijderd van de ware betekenis. Ik zal jullie hierover vertellen wanneer ik mijn boekrol open in de laatste dagen. (De boekrol staat voor alle woorden die ik heb gesproken, mijn woorden in de laatste dagen – dat alles staat daarin.) De vijgenboom verwijst naar mijn bestuurlijke decreten en naar elk van mijn bestuurlijke decreten afzonderlijk; toch is dit maar een deel ervan. Het uitspruiten van de vijgenboom verwijst ernaar dat ik begin te werken en te spreken in het vlees, ook al waren mijn bestuurlijke decreten nog niet bekendgemaakt (dat was dus voordat er getuigenis voor mijn naam was afgelegd en voordat iemand kennis had van mijn bestuurlijke decreten). Wanneer er wordt getuigd van mijn naam en hij wordt verspreid, wanneer hij wordt geprezen door alle mensen, en wanneer mijn bestuurlijke decreten vrucht dragen, dan is de tijd gekomen dat de vijgenboom vrucht draagt. Dit is de volledige verklaring waaruit niets is weggelaten – alles is geopenbaard. (Dit zeg ik omdat er in mijn eerdere woorden een deel was dat ik nog niet volledig had geopenbaard; daarom moesten jullie geduldig wachten en op zoek gaan.)

Wanneer ik de eerstgeboren zonen compleet maak, zal ik al mijn heerlijkheid laten zien, mijn volledige verschijning in het lichaam aan de universum-wereld, boven alle mensen en in eigen persoon. Dat zal gebeuren op de berg Sion, in mijn heerlijkheid; dat zal in het bijzonder gebeuren te midden van het geroep van lofprijzingen, en mijn vijanden zullen zich rondom mij terugtrekken, om af te dalen in de put van de afgrond, in de poel van vuur en zwavel. Wat mensen zich vandaag kunnen voorstellen is beperkt en is niet volgens mijn oorspronkelijke bedoeling; daarom neem ik elke dag dat ik spreek weer de opvattingen en gedachten van de mensen tot mikpunt. Er zal een dag komen (de dag van het binnengaan van het lichaam) dat wat ik jullie vertel helemaal met jullie overeenstemt en dat er geen enkele weerstand meer zal zijn; in die tijd zullen jullie niet langer je gedachten hebben en zal ik niet langer spreken. Wanneer jullie niet langer jullie eigen manier van denken hebben, zal ik jullie regelrecht verlichten – want dat is de zegening die de eerstgeboren zonen ten deel valt; in die tijd zullen ze als koningen met mij regeren. Menselijke wezens geloven niet in dingen die ze zich niet kunnen voorstellen; zelfs als er sommigen zijn die er geloof aan hechten, komt dat door mijn bijzondere verlichting. Anders zou niemand geloven; het betreft iets wat je moet ondergaan. (Zolang deze stap niet wordt afgelegd, kan mijn grote kracht daarin niet worden geopenbaard; dat betekent dat ik mijn woorden gebruik om mensen af te helpen van hun opvattingen. Niemand anders kan dit werk verrichten, en niemand kan mijn plaats innemen. Ik ben de enige die het kan voltooien, al is dat niet absoluut. Ik moet dit werk verrichten door middel van de mensheid.) Al krijgen mensen energie nadat ze mijn woorden hebben gehoord, uiteindelijk trekken ze zich allemaal terug. Daar kunnen ze niets aan doen. Ondertussen zijn er geheimen die de mensen niet kunnen bevatten. Niemand kan zich voorstellen wat er zal gebeuren, en ik zal jullie toestaan dit te zien in wat ik openbaar. Daardoor kunnen jullie de ware betekenis inzien van mijn uitspraak: “Alle mensen die nutteloos voor mij zijn zal ik uitroeien.” Mijn eerstgeboren zonen manifesteren zich op vele manieren, en dat geldt ook voor mijn vijanden. Ze zullen allemaal aan jullie worden geopenbaard, één voor één. Denk eraan! Behalve de eerstgeboren zonen heeft iedereen het werk van kwade geesten. Ze zijn allemaal lakeien van Satan. (Spoedig zullen ze worden geopenbaard, één voor één, al zijn er sommigen die dienst moeten doen tot het einde, terwijl anderen dienst moeten doen voor een bepaalde tijd. ) Onder invloed van mijn woorden zullen ze allemaal hun ware gezicht laten zien.

Elke natie, elke plaats en elke kerkgemeenschap geniet de rijkdommen van mijn naam. Omdat de catastrofe momenteel broeit en binnen mijn greep is, bereid ik de geleidelijke uitstorting ervan voor. Daarom zijn alle mensen dringend op zoek naar de ware weg, die moet worden gezocht, ook al betekent dat dat ze de volle prijs moeten betalen. In alle dingen heb ik mijn eigen tijd. Als ik de tijd aangeef waarop het voltooid zal zijn, dan zál het ook op die tijd voltooid zijn, tot op de minuut en tot op de seconde. Niemand kan dit verhinderen of tegenhouden. De grote rode draak is immers mijn onderworpen vijand. Hij is mijn dienstdoener en hij doet alles wat ik hem opdraag, zonder zich te verzetten. Hij is werkelijk mijn lastdier. Wanneer mijn werk voltooid is, zal ik hem in de put van de afgrond werpen, in de poel van vuur en zwavel (wat verwijst naar degenen die vernietigd zijn). Wie vernietigd zijn zullen niet alleen de dood smaken, maar zullen ook zwaar worden gestraft omdat ze mij hebben vervolgd. Dit is een werk dat ik nog zal doen door mijn dienstdoeners – ik zal ervoor zorgen dat Satan zichzelf afslacht en zichzelf vernietigt, waarmee ik de nakomelingen van de grote rode draak volkomen uitwis. Dit is één deel van mijn werk; daarna zal ik me wenden tot de heidense naties. Dit zijn de stappen van mijn werk.

Vorige: Hoofdstuk 109

Volgende: Hoofdstuk 111

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Hoe is je relatie met God?

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek