Hoofdstuk 111

Alle naties zullen gezegend worden vanwege u; alle volken zullen mij loven en prijzen vanwege u. Mijn koninkrijk zal tot bloei komen en zich ontwikkelen en zal voor altijd blijven. Niemand zal het mogen vertrappen en niets zal kunnen bestaan wat zich niet aan mij conformeert, want ik ben de majestueuze en onbeledigbare God Zelf. Ik sta niemand toe om over mij te oordelen en ik sta niemand toe om onverenigbaar met mij te zijn. Dit is afdoende om mijn gezindheid en mijn majesteit te tonen. Wanneer iemand mij weerstaat, zal ik hem in mijn eigen tijd straffen. Waarom heeft niemand mij iemand zien straffen? Dat is alleen omdat mijn tijd nog niet is gekomen en mijn hand nog niet werkelijk tot daden is overgegaan. Hoewel er grote rampen zijn uitgestort, zegt dit slechts iets over wat grote rampen inhouden, terwijl grote rampen in werkelijkheid niemand zijn overkomen. Hebben jullie ook maar iets van mijn woorden begrepen? Ik zal de realiteit van grote rampen vandaag in gang zetten. Hierna zal iedereen die mij weerstaat door mijn hand neergeslagen worden. In het verleden heb ik slechts bepaalde mensen geopenbaard en is er geen grote rampspoed gekomen. Vandaag is anders dan het verleden. Aangezien ik jullie alles heb verteld over wat grote rampen inhouden, zal ik op een bestemde tijd de realiteit van grote rampen aan het publiek bekendmaken. Hiervóór is niemand door een grote ramp getroffen, dus de meeste mensen (dat wil zeggen, de zonen van de grote rode draak) zijn roekeloos en naar willekeur blijven handelen. Wanneer de realiteit zich aandient, zullen deze dingen volkomen overtuigd zijn. Anders zal iedereen onzeker over mij zijn en zal niemand duidelijkheid over mij hebben. Dit is mijn bestuurlijke decreet. Hieruit blijkt dat mijn manier van werken (dat wil zeggen, mijn manier van werken in alle mensen) aan het veranderen is. In de nakomelingen van de grote rode draak laat ik mijn toorn zien, laat ik mijn oordeel en mijn vervloeking zien en mijn hand is begonnen om allen te tuchtigen die mij weerstaan. In de eerstgeboren zonen laat ik mijn barmhartigheid en mijn liefde zien. In de eerstgeboren zonen laat ik nog meer mijn heilige en onbeledigbare gezindheid zien, laat ik mijn gezag zien en laat ik mijn persoon zien. Dienstdoeners zijn neergestreken om dienst te doen aan mij en mijn eerstgeboren zonen worden steeds meer bekendgemaakt. Door degenen die mij weerstaan neer te slaan, toon ik de dienstdoeners mijn genadeloze hand zodat zij met vrees en beven dienst doen aan mij. Ook toon ik mijn eerstgeboren zonen mijn gezag en breng ze meer begrip van mij bij zodat ze vooruitgaan in het leven. De in de vorige periode door mij gesproken woorden (waaronder bestuurlijke decreten, profetie en het oordeel over allerlei soorten mensen) beginnen achter elkaar in vervulling te gaan, dat wil zeggen: mensen zullen mijn woorden voor hun ogen verwezenlijkt zien worden, ze zullen zien dat geen van mijn woorden vruchteloos zijn; ze zijn allemaal praktisch. Voordat mijn woorden vervuld worden, zullen veel mensen afhaken omdat de woorden niet vervuld zijn. Dit is de manier waarop ik werk − het is niet alleen de functie van mijn ijzeren roede, maar het is nog meer de wijsheid van mijn woorden. Hieruit kan men mijn almacht zien en mijn haat voor de grote rode draak zien. (Dit is pas te zien nadat ik mijn werk begonnen ben. Nu worden sommige mensen geopenbaard − het is slechts een klein onderdeel van mijn tuchtiging, maar het kan geen deel van de grote rampen uitmaken. Dit is niet moeilijk te begrijpen. Hieruit blijkt dat mijn manier van werken voortaan nog moeilijker door mensen te begrijpen zal zijn. Ik vertel het jullie vandaag, zodat jullie hierom niet zwak zullen zijn wanneer de tijd aanbreekt. Dit vertrouw ik jullie toe omdat er dingen zullen gebeuren die mensen sinds de oudheid niet gezien hebben en waardoor mensen hun emoties en hun zelfingenomenheid moeilijk zullen kunnen afleggen.) De reden waarom ik verschillende methodes gebruik om de grote rode draak te straffen, is omdat hij mijn vijand is en hij mijn tegenstander is. Ik moet al zijn nakomelingen vernietigen − pas dan kan ik de haat uit mijn hart wegdoen en pas dan kan ik de grote rode draak op gepaste wijze vernederen. Alleen dit vernietigt de grote rode draak volledig en werpt hem in de poel van vuur en zwavel en de bodemloze afgrond.

Ik laat mijn eerstgeboren zonen niet alleen gisteren, maar ook vandaag en, nog belangrijker, morgen met mij regeren en samen met mij alle naties besturen en zegeningen genieten. Ik heb mijn werk met succes volbracht − dat heb ik al die tijd gezegd en je kunt ook zeggen dat ik dit vanaf het begin van de schepping ben gaan zeggen, maar mensen begrijpen niet wat ik zeg. Vanaf de schepping tot nu heb ik niet persoonlijk gewerkt; met andere woorden, mijn Geest is nooit volledig op de mens neergedaald om te spreken en te werken. Maar vandaag is anders dan het verleden: mijn Geest werkt persoonlijk overal in de universum-wereld. Omdat ik in de laatste dagen een groep mensen voor mij wil winnen die met mij aan de macht zullen regeren, win ik eerst iemand voor mij die eensgezind met mij is, zodat hij rekening houdt met mijn last, waarna mijn Geest volledig op Hem zal neerdalen om mijn stem te laten horen, mijn bestuurlijke decreten uit te vaardigen en mijn mysteries aan de universum-wereld te openbaren. Mijn Geest zal Hem persoonlijk vervolmaken; mijn Geest zal Hem persoonlijk disciplineren. Omdat Hij in normale menselijkheid leeft, kan niemand het duidelijk zien. Wanneer mijn eerstgeboren zonen in het lichaam treden, zal het volkomen duidelijk zijn of wat ik nu doe de realiteit is. Uiteraard is het zo dat in menselijke ogen, volgens de opvatting van de mens, niemand gelooft en niemand gehoorzaam kan zijn. Maar dit is mijn tolerantie jegens mensen. Omdat de realiteit nog niet is gekomen, kunnen mensen het ook niet geloven en niet begrijpen. Er is nooit iemand geweest die mijn woorden zou geloven volgens hun menselijke opvatting. Mensen zijn allemaal zo: of zij geloven alleen wat mijn vleselijke zelf zegt, of zij geloven alleen de stem van mijn Geest. Dit is het moeilijkste aspect in mensen om mee om te gaan. Niemand kan zijn eigen opvattingen laten varen en geloven wat ik zeg als hij iets niet met eigen ogen heeft zien gebeuren, dus gebruik ik mijn bestuurlijke decreten om die zonen van ongehoorzaamheid te straffen.

Ik heb zulke dingen al eerder gezegd: ik ben de eerste en de laatste en ik ben ook van het begin tot het einde voor alles verantwoordelijk. In de laatste dagen zal ik 144.000 zegevierende mannelijke kinderen voor mij winnen. Jullie begrijpen wel iets van deze woorden “zegevierende mannelijke kinderen”, maar de 144.000 is jullie niet duidelijk. Een getal moet volgens de opvatting van de mens naar een aantal mensen of een aantal dingen verwijzen. Voor de 144.000 waarbij[a] “zegevierende mannelijke kinderen” verandert in de “144.000 zegevierende mannelijke kinderen” denken mensen ook dat er 144.000 zegevierende mannelijke kinderen zijn. Bovendien denken sommige mensen dat het een zinnebeeld is en zij verklaren de 140.000 en de 4.000 afzonderlijk. Maar deze twee verklaringen zijn fout. Het verwijst niet naar een feitelijk aantal en het verwijst nog minder naar een zinnebeeld. Onder de mensen is er niemand die dit kan doorgronden − mensen uit voorbije generaties dachten allemaal dat het mogelijk om een zinnebeeld ging. Honderdvierenveertigduizend heeft te maken met de zegevierende mannelijke kinderen. Als zodanig verwijst de 144.000 naar de groep mensen in de laatste dagen die zal regeren en die ik liefheb. Dat wil zeggen, de 144.000 stelt de groep mensen voor die van Sion kwam en die naar Sion zal terugkeren. De volledige verklaring van de 144.000 zegevierende mannelijke kinderen is als volgt: zij zijn de mensen die van Sion naar de wereld kwamen en door Satan verdorven werden en die uiteindelijk door mij herwonnen zullen worden en met mij naar Sion zullen terugkeren. Uit mijn woorden kan men de stappen van mijn werk opmaken, dat wil zeggen dat het niet lang meer duurt voordat jullie in het lichaam zullen treden. Ik heb jullie in dit opzicht herhaaldelijk toelichting gegeven en jullie eraan herinnerd. Jullie zullen duidelijk zien en uit mijn woorden zullen jullie de weg van de praktijk opmaken; uit mijn woorden zullen jullie het tempo van mijn werk opmaken. Om het tempo van het werk van de Heilige Geest te ontdekken, moeten jullie het onderscheiden van de mysteries die ik openbaar (want niemand kan het werk van de Heilige Geest zien en niemand kan het doorgronden). Daarom openbaar ik de mysteries in de laatste dagen.

In mijn huis zal er niets zijn dat zich niet aan mij conformeert en van nu af aan zal ik met zuiveren en reinigen beginnen, beetje bij beetje. Niemand onder de mensen kan ingrijpen en niemand kan dit werk doen. Dit toont aan waarom ik in eigen persoon werk in de laatste dagen. En dit is waarom ik jullie vele malen heb gezegd dat jullie gewoon moeten genieten en geen vinger hoeven uit te steken. Hierdoor wordt mijn macht geopenbaard, worden mijn rechtvaardigheid en majesteit geopenbaard en worden al mijn mysteries geopenbaard die mensen niet kunnen ontsluiten. (Omdat mensen nooit enige kennis van mijn managementplan of enig begrip van de stappen van mijn werk hebben gehad, worden ze “mysteries” genoemd.) Wat ik zal winnen en wat ik zal doen in de laatste dagen zijn mysteries. Sinds nog vóór ik de wereld schiep, heb ik nooit gedaan wat ik vandaag doe en heb ik mensen nooit mijn glorieuze gezicht of enig aspect van mijn persoon getoond, maar heeft alleen mijn Geest op sommige mensen ingewerkt. (Want sinds de schepping is niemand in staat geweest om mij te manifesteren en is niemand in staat geweest om uitdrukking aan mij te geven, heb ik mensen nooit toegestaan om mijn persoon te zien en heeft mijn Geest op sommige mensen ingewerkt.) Pas vandaag heb ik mijn glorieuze beeltenis en mijn persoon aan mensen geopenbaard en pas nu hebben zij die gezien. Maar wat jullie vandaag zien, is nog steeds onvolledig en het is nog steeds niet wat ik jullie willen laten zien. Wat ik jullie wil laten zien, is alleen in het lichaam en op dit moment voldoet niemand nog aan deze vereiste. Met andere woorden, niemand kan mijn persoon zien voordat hij in het lichaam treedt. Daarom zeg ik dat ik mijn persoon zal openbaren aan de universum-wereld op de berg Sion. Daaruit blijkt dat de berg Sion betreden de laatste fase van mijn project is. Ten tijde van het betreden van de berg Sion zal mijn koninkrijk met succes zijn opgebouwd. Met andere woorden: mijn persoon is het koninkrijk. Het moment waarop de eerstgeboren zonen in het lichaam treden is precies het moment dat het koninkrijk zal worden verwezenlijkt, dus heb ik herhaaldelijk gesproken over de kwestie dat de eerstgeboren zonen de berg Sion zullen betreden. Dit is het kernpunt van mijn gehele managementplan, dat niemand hiervóór ooit heeft bevat.

Zodra ik mijn manier van werken verander, zullen er nog meer dingen zijn waar de gedachten van de mens niet bij kunnen, wees dus voorzichtig in dit opzicht. Er zijn dingen waar de gedachten van de mens niet bij kunnen, maar dit betekent niet dat wat ik zeg fout is. Het is gewoon nog noodzakelijker dat mensen lijden en het is nog noodzakelijker dat mensen met mij meewerken. Wees niet onverantwoord onbeheerst of volg niet zomaar jullie eigen opvattingen. Want de meesten die dienst doen aan mij, vallen in dit opzicht neer. Ik gebruik mijn woorden om de menselijke natuur aan het licht te brengen en menselijke opvattingen te onthullen. (Maar zij die dienst doen aan mij, vallen gewoon neer, omdat ik hun opvattingen niet heb veranderd, terwijl ik de opvattingen van hen die mijn eerstgeboren zonen zijn wel heb veranderd en hun denkwijze hiermee weggenomen heb.) Uiteindelijk zullen mijn eerstgeboren zonen dus allemaal vervolmaakt worden dankzij de mysteries die ik geopenbaard heb.

Voetnoot:

a. In de oorspronkelijke tekst staat ‘Voor dat waarbij’.

Vorige: Hoofdstuk 110

Volgende: Hoofdstuk 112

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek