Hoofdstuk 108

In mij kan iedereen rust vinden en kan iedereen vrij zijn. Wie buiten mij leven kunnen geen vrijheid en vreugde ontvangen, want mijn Geest is niet in hen. Deze mensen worden geestloze doden genoemd. Maar wie wel in mij zijn noem ik levende mensen met een geest. Zij behoren mij toe, en zij zullen terugkeren naar mijn troon. Degenen die diensten leveren en degenen die de duivel toebehoren zijn doden zonder geest en moeten tot niets worden vernietigd. Dit is een mysterie van mijn managementplan; het is iets in mijn managementplan dat de mensheid niet kan doorgronden, maar ik heb het wel aan iedereen openbaar gemaakt. Degenen die mij niet toebehoren zijn tegen mij; degenen die mij wél toebehoren zijn verenigbaar met mij. Dit staat volledig buiten kijf en het is het principe van mijn oordeel over Satan. Dit principe moet aan iedereen bekend zijn, zodat men mijn rechtvaardigheid en billijkheid kan zien – allen die van Satan komen zullen worden geoordeeld, verbrand en tot as worden gemaakt. Dit is ook mijn toorn en het geeft dieper inzicht in mijn gezindheid. Van nu af aan zal mijn gezindheid openlijk bekend worden gemaakt – zij zal geleidelijk worden geopenbaard aan alle volken en naties, aan alle religies, alle denominaties en alle rangen en standen. Niets zal verborgen blijven. Alles zal geopenbaard worden. Omdat mijn gezindheid en het principe van mijn handelen de meest verborgen mysteriën zijn voor de mensheid, moet ik dit doen (zodat de eerstgeboren zonen mijn bestuurlijke decreten niet zullen beledigen, en zodat mijn geopenbaarde gezindheid kan worden gebruikt om alle volken en alle naties te oordelen). Dit is mijn managementplan, en dit zijn de stappen van mijn werk. Niemand mag dat lichtvaardig veranderen. Ik heb de volledige gezindheid van mijn goddelijkheid al uitgeleefd in mijn menselijkheid, dus ik sta niemand toe mijn menselijkheid te beledigen. (Alles wat ik uitleef is de goddelijke gezindheid – daarom heb ik al eerder gezegd dat ik God Zelf ben, die de gewone menselijkheid heeft overstegen.) Ik zal zeker niet vergeven wie mij beledigt, en ik zal hem voor altijd te gronde richten. Onthoud dit! Dit is wat ik heb besloten; met andere woorden: dit is een onmisbaar onderdeel van mijn bestuurlijke decreten. Iedereen moet dit begrijpen: de persoon die ik ben is God, ja, God Zelf. Dit moet nu duidelijk zijn! Ik zeg niet zomaar wat. Ik zeg alles duidelijk en laat het ook zien, net zolang totdat je het volledig begrijpt.

De situatie is zeer urgent; niet alleen in mijn huis, maar daarbuiten zelfs nog meer, ik vraag van jullie om te getuigen van mijn naam, mij na te leven, en in alle opzichten van mij te getuigen. Omdat dit momenteel de eindtijd is, is alles nu gereed en behoudt alles zijn oorspronkelijke verschijning en zal nooit meer veranderen. Degenen die verworpen moeten worden zullen verworpen worden, en degenen die behouden moeten worden zullen behouden worden. Probeer niet met kracht vast te houden of weg te duwen. Verstoor mijn management niet en vernietig mijn plan niet. Volgens mensen ben ik altijd liefdevol en vol erbarmen voor de mensheid, maar voor mezelf is er een onderscheid in mijn gezindheid die overeenkomt met de stadia van mijn werk, want ik ben de praktische God Zelf en ik ben de enige God Zelf! Ik ben zowel onveranderlijk als steeds weer veranderend. Dit is iets wat niemand kan doorgronden. Slechts wanneer ik het jullie vertel en het jullie uitleg, zal het jullie duidelijk worden en zullen jullie het begrijpen. Voor mijn zonen ben ik liefdevol, meelevend, rechtvaardig en disciplinerend, maar niet oordelend (daarmee bedoel ik dat ik de eerstgeborenen niet zal vernietigen). Maar voor degenen die niet mijn zonen zijn verander ik voortdurend met het veranderen van de tijdperken: liefdevol, meelevend, rechtvaardig, majestueus, oordelend, toornig, vervloekend, verterend en, uiteindelijk, hun vlees vernietigend. Degenen die vernietigd worden zullen met hun geest en ziel vergaan. Maar als ze diensten leveren, zullen slechts hun geest en ziel behouden blijven (hoe dit precies in zijn werk gaat, vertel ik jullie later, zodat jullie het zullen begrijpen). Ze zullen echter nooit meer vrijheid kennen en nooit vrijgelaten worden, want zij staan onder mijn volk en zullen onder de heerschappij van mijn volk leven. Ik heb deze dienstdoeners zo verafschuwd omdat ze allemaal afstammelingen van de grote rode draak zijn, en degenen die geen dienstdoeners zijn, zijn ook afstammelingen van de grote rode draak. Met andere woorden, allen die niet tot de eerstgeborenen behoren, zijn afstammelingen van de grote rode draak. Wanneer ik zeg dat degenen die verdoemd zijn mij eeuwigdurende lofprijzing zullen betonen, bedoel ik dat ze mij voor altijd zullen dienen. Dit is in steen gezet. Deze mensen zullen altijd slaven blijven, vee en paarden. Ik kan ze op elk moment afslachten en ze overheersen zoals ik dat wil, want ze zijn afstammelingen van de grote rode draak en hebben mijn gezindheid niet. Omdat ze afstammelingen van de grote rode draak zijn, hebben ze zijn gezindheid, dat wil zeggen: de gezindheid van beesten. Dit is een absolute en voor eeuwig onveranderlijke waarheid! Dit is zo, omdat dit alles door mij was voorbestemd. Niemand mag het veranderen (ik bedoel dat ik niemand zal toestaan tegen deze regel in te handelen); als je dat toch probeert, sla ik je neer!

Vanuit de mysteriën die ik openbaar moeten jullie gaan inzien tot welk punt mijn managementplan en mijn werk nu zijn gevorderd, gaan inzien wat ik met mijn handen doe en gaan inzien op wie mijn oordeel en mijn toorn neerkomen. Dit is mijn gerechtigheid. Op basis van de mysteriën die ik heb geopenbaard, spreid ik mijn werk tentoon en beheer ik mijn plan. Niemand kan dit veranderen – het moet stap voor stap worden uitgevoerd in overeenstemming met mijn wens. Mysteriën vormen het pad waarlangs mijn werk tot uitvoer komt en geven de stappen aan in mijn managementplan. Niemand mag iets toevoegen aan mijn mysteriën of er iets van wegnemen, want als het mysterie onjuist is, is het pad onjuist. Waarom openbaar ik mijn mysteriën nu aan jullie? Wat is daar de reden van? Wie van jullie kan dit duidelijk zeggen? Ik heb net gezegd dat mysteriën het pad vormen, maar waar heeft dit pad betrekking op? Het is het proces dat jullie doormaken vanuit het vlees tot in het lichaam; dit is een belangrijke fase. Wanneer ik mijn mysteriën openbaar, verdwijnen de opvattingen van mensen geleidelijk en worden hun gedachten geleidelijk zwakker. Het is het proces van het binnengaan van de spirituele wereld. Daarom zeg ik dat mijn werk in stappen plaatsvindt en dat het niet vaag is – dit is de werkelijkheid en dit is mijn werkwijze. Niemand kan dit veranderen, niemand kan dit doen, want ik ben de enige God Zelf! Mijn werk wordt door mij persoonlijk voltooid. De gehele universum-wereld wordt alleen door mij gecontroleerd, en alleen door mij geregeld. Wie waagt het niet naar mij te luisteren? (Met ‘alleen door mij’ bedoel ik God Zelf, want de persoon die ik ben is God Zelf, dus klamp je niet vast aan je eigen opvattingen.) Wie waagt het tegen mij in te gaan? Zij zullen zwaar gestraft worden! Jullie hebben gezien wat de uitkomst was voor de grote rode draak! Het is zijn einde, maar die is ook onvermijdelijk. Het werk moet door mijzelf gedaan worden, zodat hij ten schande zal worden gemaakt; hij kan nooit meer opstaan en zal voor altijd en eeuwig worden vernietigd! Nu begin ik met het openbaren van mysteriën. (Denk eraan! De meeste van de geopenbaarde mysteriën zijn dingen die jullie vaak met de mond uitspreken, maar die niemand begrijpt.) Ik heb gezegd dat alle dingen die door mensen als incompleet worden gezien in mijn ogen al voltooid zijn, terwijl de dingen die ik als net begonnen beschouw voor mensen al voltooid lijken. Is dit een paradox? Nee. Mensen denken op die manier omdat ze hun eigen opvattingen en gedachten hebben. Wat ik van tevoren bedenk wordt voltooid door middel van mijn woorden (het wordt tot stand gebracht wanneer ik dat zeg en het wordt voltooid wanneer ik dat zeg), maar het lijkt mij niet dat de dingen die ik heb gezegd al voltooid zijn. Dat komt doordat er een tijdslimiet zit op de dingen die ik doe; daarom zie ik deze dingen als onvoltooid, terwijl ze in de aardse ogen van mensen (vanwege verschillen in tijdsbesef) al voltooid zijn. De meeste mensen wantrouwen mij vanwege de door mij geopenbaarde mysteriën. Omdat de werkelijkheid aan het begin staat, omdat mijn bedoelingen niet overeenkomen met de opvattingen van mensen, verzetten ze zich tegen mij en verloochenen ze mij. Zo raakt Satan verstrikt in zijn eigen plannen. (Ze willen zegeningen ontvangen, maar hadden niet verwacht dat God zozeer niet op één lijn met hun opvattingen zou zitten, en daarom trekken ze zich terug.) Ook dat is een effect van mijn werk. Alle mensen moeten mij prijzen, voor mij juichen en mij eer bewijzen. Absoluut alles ligt in mijn handen en alles ligt onder mijn oordeel. Wanneer alle mensen naar mijn berg komen, wanneer de eerstgeborenen zegevierend terugkeren, is dat het eindpunt van mijn managementplan. Dat is het moment waarop mijn zesduizendjarig managementplan wordt voltooid. Alles wordt door mij persoonlijk geregeld. Dat heb ik al vaak gezegd. Omdat jullie nog steeds binnen jullie eigen noties leven, benadruk ik dit herhaaldelijk om te voorkomen dat jullie je hierin vergissen en mijn plan verstoren. Mensen kunnen mij niet helpen of meedoen aan mijn management, want jullie zijn nu nog van vlees en bloed (hoewel jullie mij toebehoren, leven jullie nog in het vleselijke). Daarom zeg ik dat zij die van vlees en bloed zijn mijn erfenis niet kunnen ontvangen. Dit is ook de belangrijkste reden om jullie de spirituele wereld te laten binnengaan.

In de wereld zijn aardbevingen het begin van rampspoed. Eerst laat ik de wereld, de aarde, veranderen. Dat wordt gevolgd door epidemieën en hongersnoden. Dat is mijn plan, dat zijn mijn stappen, en ik zal alles mobiliseren om mij te dienen, om mijn managementplan te verwezenlijken. Zo zal de gehele universum-wereld worden vernietigd, zelfs zonder mijn directe tussenkomst. Toen ik voor het eerst vlees werd en aan het kruis genageld werd, schudde de aarde hevig; zo zal het ook aan het einde zijn. Aardbevingen zullen zich voordoen vanaf het moment dat ik de spirituele wereld vanuit het vlees binnenga. Ik zeg daarom dat de eerstgeborenen absoluut niet zullen lijden onder rampspoed. Mensen die niet tot deze eerstgeborenen behoren zullen echter in de rampspoed achterblijven en wel lijden. Daarom wil elk mens een eerstgeborene zijn. In hun voorgevoel wil men dit; niet om zegeningen te ervaren, maar om te kunnen ontsnappen aan het lijden onder rampspoed. Dat is ook het plan van de grote rode draak. Maar ik zal hem nooit laten wegkomen. Ik zal hem mijn zware straf laten ondergaan en hem dan nog laten opstaan en mij laten dienen (dit verwijst naar het compleet maken van mijn zonen en mijn volk); laat hij voor altijd door zijn eigen intriges bedrogen worden, voor altijd mijn oordeel accepteren en voor altijd mijn vuur aanvaarden. Dit is de ware betekenis van het mij laten prijzen door dienstdoeners (hen gebruiken om mijn grote macht te openbaren). Ik zal de grote rode draak niet toestaan mijn koninkrijk binnen te sluipen, en ik zal de grote rode draak het recht niet gunnen om mij te prijzen! (Want hij is dat niet waard, nee nooit waard!) Ik zal hem mij slechts laten dienen tot in eeuwigheid! Ik zal hem zich slechts voor mij in het stof laten werpen. (Degenen die vernietigd worden zijn beter af dan degenen die verdoemd zijn. Vernietiging is slechts een tijdelijke zware straf, maar degenen die verdoemd zijn zullen voor altijd lijden onder zware bestraffingen; daarom maak ik gebruik van ‘prosterneren’. Omdat deze mensen mijn huis binnensluipen en veel van mijn genade ervaren en enige kennis van mij hebben, pas ik zware bestraffingen toe. Van degenen die buiten mijn huis zijn zou je kunnen zeggen dat deze onwetenden niet zullen lijden.) Naar de opvatting van mensen zijn degenen die vernietigd worden slechter dan degenen die verdoemd zijn, maar integendeel: degenen die verdoemd zijn moeten voor altijd zwaar worden gestraft, maar degenen die vernietigd worden zullen voor altijd tot niets terugkeren.

Vorige: Hoofdstuk 107

Volgende: Hoofdstuk 120

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek