Hoofdstuk 106

Zij die mijn woorden niet kennen, zij die mijn normale menselijkheid niet kennen, en zij die mijn goddelijkheid uitdagen, zij zullen allen in het niets verdwijnen. Niemand zal hiervan vrijgesteld worden, en iedereen moet in dit opzicht meedoen, want het is mijn bestuurlijke decreet en dit is het zwaarste decreet om in praktijk te brengen. Zij die mijn woorden niet kennen zijn diegenen die geluisterd hebben naar wat ik duidelijk benadrukt heb, maar die ze nog steeds niet van kennen, met andere woorden zij die spirituele aangelegenheden niet begrijpen (gezien ik dit instrument niet voor de mens gecreëerd heb, vraag ik hen niet veel; ik eis enkel dat ze naar mijn woorden luisteren en deze dan in praktijk brengen). Die mensen behoren niet tot mijn huis, behoren niet tot mijn soort, ze behoren tot het rijk van Satan. Dus ik wil geen enkele van deze mensen die geen spirituele aangelegenheden begrijpen. Vroeger dachten jullie dat ik te ver was gegaan; nu zullen jullie het begrijpen. Hoe zouden dieren een gesprek kunnen voeren met God? Is dat niet absurd? Zij die mijn normale menselijkheid niet kennen, zijn zij die hun eigen noties gebruiken om te meten wat ik in mijn menselijkheid doe. In plaats van gehoorzaamheid, proberen zij, met hun ogen van vlees, mij te beoordelen op kleine zaken. Misschien heb ik voor dovemansoren gesproken? Ik heb gezegd dat mijn normale menselijkheid een onmisbaar onderdeel van mij, de volledige God Zelf, is en dat dit de juiste manier is waarop mijn normale menselijkheid en mijn volledige godheid met elkaar in harmonie samenwerken: Wanneer de zaken die ik door mijn normale menselijkheid uitvoer niet passen bij menselijke opvattingen, dan worden zij die mij uitdagen en zij die niet met mij verenigbaar zijn geopenbaard. Vervolgens spreekt mijn volledige goddelijkheid via de menselijkheid, en op die manier heb ik bepaalde mensen aangepakt. Als je niet begrijpt wat ik doe, maar je gehoorzaamt toch, dan veroordeel ik jou niet, maar verlicht ik jou. Jij bent iemand die ik liefheb, en omwille van je gehoorzaamheid, verlicht ik je. Onder hen die mijn goddelijkheid uitdagen zijn ook diegenen die mijn woorden niet kennen, diegenen die onverenigbaar zijn met mijn normale menselijkheid en diegenen die wat ik in goddelijkheid verricht afkeuren (bijvoorbeeld, mijn ontsteken in woede of de kerk bouwen enzovoort). Dat zijn allemaal uitdrukkingen van opstandigheid tegen mijn goddelijkheid. Maar er is één ding waar ik de nadruk op leg en elk van jullie zou hier aandacht aan moeten besteden: zij die onverenigbaar zijn met de persoon die ik nu ben, verzetten zich tegen mijn goddelijkheid. Waarom blijf ik zeggen dat de persoon die ik ben de volledige God Zelf is? De gezindheid van de persoon die ik ben omvat de volledigheid van de goddelijke gezindheid; meet mij niet volgens menselijke opvattingen. Zelfs nu, zeggen veel mensen nog steeds dat ik normale menselijkheid bezit en dat mijn handelingen dus niet noodzakelijkerwijs allemaal juist zijn. Deze mensen – vraag je niet gewoon om te sterven? Ze kennen geen enkel woord van wat ik zeg en ze zijn absoluut de afstammelingen van de blinden, gebroed van de grote rode draak! Ik zal het nog éénmaal herhalen (en daarna herhaal ik het niet meer, als iemand dit opnieuw schendt, zullen ze zeker vervloekt zijn): mijn woorden, mijn lach, mijn eten, mijn leefwijze, mijn taalgebruik en gedrag worden allen door mij verricht – God Zelf, en daarin is geen greintje menselijkheid vermengd, niets! In het geheel niets! Houd allemaal op met gedachtenspelletjes, stop met zielige berekeningen. Hoe langer je dit zult volhouden, hoe meer verdoemd je zult zijn. Hoor mijn advies!

Ik onderzoek altijd ieders diepste hart, onderzoek elk woord en elke handeling van hen. Ik zie duidelijk, één voor één, hen die ik graag zie en hen aan wie ik een hekel aan heb. Dit is iets wat mensen zich niet kunnen inbeelden, en meer dan dat, iets wat mensen niet kunnen verwezenlijken. Ik heb zoveel dingen gezegd en gedaan; wie zou duidelijk kunnen spreken over wat de doeleinden zijn achter mijn redevoering en mijn werk? Niemand zou daar duidelijk over kunnen spreken. Hierna zal ik meer spreken; aan de ene kant zal dit al de mensen elimineren waar ik een hekel aan heb, en aan de andere kant, zal dit jullie een beetje meer doen lijden, omdat jullie nog eens herrijzenis ervaren uit de dood, maar dan heviger. Dit kan niet worden bepaald door mensen, en niemand kan zichzelf hiervoor hoeden. Zelfs al weet je dit nu, wanneer de tijd komt, zal je dit lijden toch niet kunnen vermijden, want dit is hoe ik te werk ga. Ik moet zo te werk gaan om mijn doeleinden te bereiken, en om te bereiken dat mijn wil bij jullie wordt voltooid. Daarom wordt het ‘het laatste lijden dat jullie moeten doorstaan’ genoemd. Jullie vlees zal daarna nooit meer lijden, omdat de grote rode draak door mij vernietigd zal zijn en hij niet meer zal durven oproer te zaaien. Dit is de laatste stap alvorens het lichaam te betreden; het is een overgangsfase. Maar wees niet bang, ik zal jullie leiden door crisis na crisis. Geloof dat ik de rechtvaardige God Zelf ben. Wat ik gezegd heb, zal zeker verwezenlijkt worden. Ik ben de betrouwbare God Zelf. Alle landen, alle grondgebieden en alle denominaties keren terug naar mij en stromen samen naar mijn troon. Dit is mijn grote kracht en ik zal over ieder en elk kind van rebellie oordelen en ze in de poel van vuur en zwavel werpen, zonder uitzonderingen, allen moeten terugwijken. Dit is de laatste stap van mijn managementplan en wanneer dit voltooid is, zal ik beginnen met rusten, want alles zal verricht zijn en mijn managementplan zal tot een einde gekomen zijn.

Omdat het tempo van mijn werk is versneld (hoewel mijn hart niet angstig is), openbaar ik elke dag mijn woorden aan jullie, ik openbaar jullie elke dag de mysteriën die ik bevat, zodat jullie mijn voetstappen op de voet kunnen volgen. (Dit is mijn wijsheid en ik gebruik mijn woorden om mensen te vervolmaken, maar ook om mensen neer te slaan. Allen lezen mijn woorden en zijn in staat te handelen in overeenstemming met mijn wil in mijn woorden. Zij die negatief zijn, zullen negatief zijn, zij die geopenbaard moeten worden, zullen kleur bekennen, de opstandige zal uitdagen en zij die mij trouw liefhebben, zullen nog trouwer worden. Zo kan iedereen mijn voetstappen volgen. De verschillende situaties die ik beschreven heb, zijn allemaal methodes van hoe ik handel en zijn de doelstellingen die ik wil bereiken.) Vroeger heb ik gezegd: Hoe ik jullie ook leid, jullie moeten op dezelfde manier doorgaan. Wat ik jullie ook zeg, jullie moeten luisteren. Wat bedoel ik daarmee? Weten jullie dit? Wat is het doel en de betekenis van mijn woord? Begrijpen jullie het? Hoeveel mensen kunnen dit volledig verwoorden? Wanneer ik zeg “hoe ik jullie ook leid, jullie moeten op dezelfde manier doorgaan”, verwijs ik niet enkel naar de leiding die ik geef als de persoon die ik ben; ik verwijs bovendien naar de woorden die ik uitspreek en naar de weg die ik insla. Vandaag is dit woord echt in vervulling gekomen. Zodra ik mijn woorden heb uitgesproken, worden allerlei soorten demonische gelaten blootgesteld aan het licht van mijn aanwezigheid, zodat jullie al deze gezichten duidelijk kunnen zien. Mijn woord is niet enkel een aankondiging voor Satan, het is een toevertrouwing aan jullie allemaal. De meesten onder jullie negeren dit woord, terwijl jullie geloven dat het een toevertrouwing aan jullie is, maar jullie realiseren jullie niet dat dit een woord van oordeel is, een woord dat gezag draagt. Het doel van mijn woorden is om Satan te bevelen mij goed te dienen en mij volledig te gehoorzamen. Onder de mysteriën die ik in het verleden openbaarde, zijn er nog steeds vele die jullie nog niet begrijpen, dus in de toekomst zal ik jullie meer openbaren, zodat jullie een duidelijker en diepgaander begrip kunnen hebben.

Wanneer er rampen komen, is iedereen doodsbang. Mensen huilen allemaal van verdriet en voelen afkeer van de kwade zaken die ze in het verleden deden, maar dan is het te laat want dit is het tijdperk van toorn. Het is niet het moment om mensen te redden en genade te tonen, het is het moment om alle dienstdoeners te verwijderen en mijn zonen voor mij te laten heersen. Dit verschilt inderdaad met het verleden en het is de eerste keer sinds de schepping van de wereld. Omdat ik de wereld één keer geschapen heb, zal ik de wereld één keer vernietigen, en wat ik voorbestemd heb kan door niemand veranderd worden. De twee uitdrukkingen ‘de verenigde christelijke mensen’ en ‘de verenigde universele nieuwe mensen’ werden eerder vaak vermeld. Hoe zouden deze uitgelegd moeten worden? Verwijzen de verenigde christelijke mensen naar de eerstgeboren zonen? Verwijzen de verenigde universele nieuwe mensen ook naar de eerstgeboren zonen? Nee, mensen hebben dit verkeerd geïnterpreteerd want menselijke opvattingen kunnen enkel zaken tot een bepaald punt begrijpen. Ik zal dit voor jullie hier en nu verduidelijken. De verenigde christelijke mensen en de verenigde universele nieuwe mensen dekken niet dezelfde lading; ze hebben een verschillende betekenis. Hoewel de bewoordingen van deze twee termen sterk op elkaar lijken en ze wellicht het hetzelfde lijken, is de werkelijke situatie volledig het tegenovergestelde. Naar wie verwijzen de verenigde christelijke mensen precies? Of waarnaar verwijzen ze? Bij christelijke mensen denkt men unaniem aan mij. Het is absoluut niet verkeerd dat ze dat doen. Verder verwijst de term ‘mensen in menselijke opvattingen beslist naar mensen en niemand zou dit met iets anders associëren. Bij de term ‘verenigd’ denken mensen aan een bijeenkomst van veel mensen die bijna één eenheid zijn, dus wordt het verenigd genoemd. Hier kan men zien dat de menselijke geest te eenvoudig is en dat ze mijn betekenis helemaal niet kunnen begrijpen. Nu, zal ik officieel verkondigen wat de verenigde christelijke mensen zijn (maar iedereen moet zijn eigen opvattingen terzijde zetten, anders zal niemand het kunnen begrijpen en zelfs als ik de term uitlegde, zouden mensen het noch geloven, noch begrijpen). Zodra mijn woorden uitgesproken zijn, zullen mijn eerstgeboren zonen kunnen handelen in overeenstemming met mijn wil, en mijn wil uitdrukken, zodat ze één van hart en één van mond zijn. Wanneer ze oordelen over alle naties en alle volkeren, zullen ze mijn rechtvaardigheid kunnen uitvoeren en mijn bestuurlijke decreten implementeren; zij zijn mijn uitdrukking en mijn manifestatie. Dus kan men zeggen dat de verenigde christelijke mensen het feit zijn dat mijn eerstgeboren zonen mijn bestuurlijke decreten implementeren, ze zijn het gezag in de handen van de eerstgeboren zonen; en dit is allemaal verbonden met Christus, vandaar de term christelijke mensen. Bovendien kunnen alle eerstgeboren zonen handelen volgens mijn wil, dus gebruik ik de term georganiseerd. De verenigde universele nieuwe mensen verwijzen naar alle mensen in mijn naam, met andere woorden, mijn eerstgeboren zonen, mijn zonen en mijn mensen. ‘Nieuw’ verwijst naar mijn naam. Omdat ze in mijn naam bestaan (mijn naam draagt alles en is eeuwig nieuw en nooit oud, de mens kan dit niet veranderen), en ze zullen eeuwig blijven leven in de toekomst, ze zijn de universele nieuwe mensen. ‘Verenigd’ verwijst hier naar het aantal mensen en verschilt van de vorige betekenis. Wanneer mijn woord gesproken wordt, moeten allen daarin geloven. Twijfel niet. Laat je menselijke opvattingen en menselijke gedachten achterwege. Mijn huidige proces van openbaring van mysteriën is net het proces om menselijke opvattingen en gedachten te verwijderen (omdat mensen hun eigen opvattingen gebruiken om mij te meten en te meten wat ik zeg, gebruik ik mijn eigen geopenbaarde mysteriën om menselijke opvattingen en menselijke gedachten te verwijderen). Dit werk zal binnenkort voltooid worden. Wanneer mijn mysteriën geopenbaard worden tot op een bepaald punt, zullen mensen bijna geen gedachtenprocessen hebben ten opzichte van mijn woorden en zullen ze ophouden hun menselijke opvattingen te gebruiken om mij te meten. Wat ze elke dag denken, zal ik openbaren en ik zal terugslaan. Op een bepaald moment, zullen mensen niet langer denken, hun hoofden zullen leeg zijn en zonder gedachten, en ze zullen mijn woorden volledig gehoorzamen, en dat is wanneer jullie het spirituele rijk zullen betreden. Dit is een stap in mijn werk alvorens ik jullie toelaat het spirituele rijk te betreden. Jullie moeten menselijke opvattingen verwijderen alvorens jullie heilig en onbevlekt kunnen zijn en het spirituele rijk betreden, en dit is de originele betekenis van ‘ik ben een heilig, spiritueel lichaam’. Maar jullie moeten handelen in overeenstemming met mijn stappen en voor jullie het beseffen, zal mijn tijd komen.

Vorige: Hoofdstuk 105

Volgende: Hoofdstuk 107

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek