De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Praktijk (8)

Mensen zijn te afwijkend en verkeerd, ze kunnen zichzelf nooit in bedwang houden, en dus is het nog steeds nodig om hen het juiste pad op te leiden; met andere woorden, ze kunnen hun menselijk en geestelijk leven reguleren, deze beide aspecten in de praktijk brengen, en ze hoeven niet vaak te worden ondersteund en begeleid. Dan pas zullen ze over ware gestalte beschikken. Dit betekent dat er in de toekomst, als er niemand is om je te begeleiden, je nog steeds zelf dingen kunt ervaren. Als je nu door hebt wat cruciaal is en wat niet, zul je in de toekomst in staat zijn om de realiteit binnen te gaan. Vandaag worden jullie op het rechte pad geleid waardoor jullie vele waarheden kunnen begrijpen, en in de toekomst zullen jullie nog dieper kunnen gaan. Je zou kunnen zeggen dat wat mensen nu duidelijk wordt gemaakt de zuiverste weg is. Vandaag word je op het juiste spoor gezet - en als er op een dag niemand is om je te begeleiden, zul je oefenen en steeds meer diepgang bereiken volgens dit zuiverste van alle paden. Nu wordt mensen duidelijk gemaakt wat juist is en wat afwijkend is, en als ze deze dingen begrijpen zullen hun ervaringen in de toekomst dieper gaan. Vandaag worden de dingen die jullie niet begrijpen, omgedraaid en het pad van positieve ingang wordt aan jullie onthuld, waarna deze fase van het werk zal eindigen, en jullie het pad zullen opgaan dat jullie mensen behoren te bewandelen. Op dat moment zal mijn werk teneinde komen en vanaf dan zullen jullie mij niet meer ontmoeten. Vandaag komt jullie gestalte nog tekort. De substantie en de natuur van de mens kennen veel moeilijkheden en daarom moeten er ook nog wat diepgewortelde dingen worden uitgegraven. Jullie weten het fijne van de substantie en natuur van mensen niet, en hebben mij nog nodig om jullie erop te wijzen; anders zouden jullie het niet weten. Als dit een zeker punt heeft bereikt en de dingen die jullie in het bot en bloed zitten bloot komen te liggen, staat dit bekend als tuchtiging en oordeel. Ik zal mijn werk pas afsluiten als het grondig en volledig is uitgevoerd. Hoe meer jullie eraan worden blootgesteld, des te meer kennis jullie tot je beschikking zullen hebben, en dit zal van groot belang zijn voor jullie toekomstige getuigenis en vervolmaking. Pas als het tuchtigings- en oordeelswerk grondig is uitgevoerd zal mijn werk volledig zijn, waardoor jullie mij allemaal hebben leren kennen door mijn tuchtiging en oordeel. Niet alleen zullen jullie mijn gezindheid en gerechtigheid kennen, maar belangrijker nog, jullie zullen mijn tuchtiging en oordeel kennen. Velen van jullie hebben grote opvattingen over de nieuwheid en de details die in mijn werk voorkomen. Alsnog moeten jullie weten dat mijn werk nieuw en gedetailleerd is en dat ik jullie leer om te beoefenen van aangezicht tot aangezicht, hand in hand. Dit is het enige wat jullie beoefening en jullie standvastige houding in de toekomst bevordert; anders zouden jullie zijn als herfstbladeren, verdord, vergeeld en droog, zonder een greintje waarde. Jullie moeten weten dat ik alles weet wat over jullie hart en geest; en daarom zijn het werk dat ik doe en de woorden die ik spreek ook zeer subtiel. Gebaseerd op van jullie gezindheid en kaliber moeten jullie zo behandeld worden. Alleen op deze manier zullen jullie mijn tuchtiging en oordeel beter begrijpen, en als je het vandaag niet weet, dan weet je het morgen wel. Ieder schepsel zal neerstorten onder mijn woorden van tuchtiging en oordeel, want ik tolereer van niemand tegenstand.

Jullie moeten allemaal de controle hebben over je eigen leven. Jullie kunnen iedere dag indelen zoals jullie willen, het staat jullie vrij om te doen wat jullie willen, jullie kunnen lezen, luisteren en schrijven en als het jullie interesseert, kun je gezangen schrijven. Vormt dit alles geen geschikt leven? Al deze dingen zouden onderdeel moeten uitmaken van een mensenleven. Mensen moeten doen wat vanzelf gaat; pas wanneer ze vruchten hebben geplukt in hun menselijkheid en spirituele levens, kun je zeggen dat ze het normale leven hebben bereikt. Vandaag ontbreekt het je niet alleen aan inzicht en ben je niet alleen verstoken van rationaliteit wat menselijkheid betreft. Er zijn veel visioenen die bekend zouden moeten zijn waarmee mensen moeten worden uitgerust, en welke les je ook tegenkomt, die les moet je leren; je moet naar je omgeving kunnen kijken en je eraan aanpassen. Je moet je opleidingsniveau en geletterdheid langdurig verbeteren. Alleen dan zul je een oogst binnenhalen. Wat betreft het leven in de normale menselijkheid, blijven er zaken waarmee je je moet uitrusten, en je moet ook grip krijgen op het binnengaan in je eigen leven. Nu je zover bent gekomen als vandaag, zijn er veel dingen die eerder al gezegd zijn die je niet begreep - maar nu je ze vandaag opnieuw hebt gelezen, begrijp je ze, en in je hart word je veel standvastiger. Dit is ook het binnenhalen van een oogst. Op de dag dat je Gods woorden eet en drinkt en je over enige kennis beschikt, kun je vrij communiceren met je broeders en zusters. Zou je leven niet zo moeten zijn? Soms stel je wat vragen of overpeins je een onderwerp, waardoor je beter onderscheid leert maken tussen zaken en je meer inzicht en wijsheid verkrijgt, en je sommige waarheden kunt doorgronden - en bestaat het spirituele leven waarover we vandaag spreken niet hieruit? Het is onacceptabel om slechts één aspect van het spirituele leven in de praktijk te brengen; het eten en drinken van de woorden van God, bidden, en het zingen van gezangen vormen bij elkaar het spirituele leven, en wanneer je over het spirituele leven beschikt, moet je ook een leven van normale menselijkheid hebben. Tegenwoordig wordt er veel gezegd om mensen rationaliteit en inzicht te geven, zodat ze een leven van normale menselijkheid kunnen hebben. Wat het betekent om inzicht te hebben, wat het betekent om normale interpersoonlijke relaties te hebben, hoe je met mensen moet omgaan - je moet jezelf met deze zaken uitrusten door het eten en drinken van de woorden van God, en wat van je wordt verlangd kan worden bereikt door normale menselijkheid. Je moet jezelf uitrusten met wat nodig is, maar ga niet te ver; sommige mensen gebruiken allerhande woorden en vocabulaire, en hierdoor zijn ze aan het pronken. Weer anderen lezen allerlei boeken waarmee ze de verlangens van het vlees de vrije loop laten. Ze bestuderen en wedijveren zelfs met de biografieën en citaten van de groten der aarde en lezen pornografische boeken - dit is nog lachwekkender! Zulke mensen zijn niet alleen onwetend over het pad naar de ingang tot het leven, maar weten ook niet wat het werk van God tegenwoordig is, en ze weten niet hoe ze hun dagen moeten doorbrengen. Hun leven is zo leeg! Ze hebben geen idee waar ze binnen zouden moeten gaan. Zij praten en communiceren alleen maar met anderen, alsof praten de plaats van hun eigen binnengaan inneemt. Kennen ze geen schaamte? Deze mensen weten niet hoe ze moeten leven, en begrijpen het menselijk leven niet; ze proppen zich de hele dag vol en doen zinloze dingen - en wat heeft het voor zin om zo te leven? Ik heb gezien dat veel mensen, naast het uitvoeren van hun taken, eten en aankleden, de hele dag hun kostbare tijd besteden aan nietszeggende dingen, of het nu gaat om streken en gekkigheid, vrienden ontmoeten en roddelen, of een gat in de dag slapen. Is zo'n leven het leven van een heilige? Is dat het leven van een normaal persoon? Kun je vervolmaakt worden als je leven laag-bij-de-gronds, achterlijk en onverschillig is? Wil je jezelf zomaar aan Satan verbeuren? Als mensen een makkelijk leven leiden en er geen lijden bestaat in hun omgeving, zijn ze niet in staat om iets te ervaren. In een gerieflijke omgeving raken mensen gemakkelijk verdorven - maar een ongunstige omgeving maakt dat je bidt met meer urgentie en niet bij God durft weg te gaan. Hoe eenvoudiger en saaier hun leven, hoe sterker mensen hun leven zinloos vinden en denken dat ze maar beter dood kunnen zijn. Zo verdorven is het vlees van mensen; ze kunnen pas voordelen aannemen als ze beproevingen doormaken.

De fase van Jezus’ werk werd uitgevoerd in Judea en Galilea, en de heidenen wisten er niets van. Het werk dat hij deed was strikt geheim, en behalve Israël was geen enkele andere natie hiervan op de hoogte. De mensen kwamen er pas achter toen Jezus zijn werk voltooide en het opschudding veroorzaakte, en tegen die tijd was Hij al vertrokken. Jezus kwam om een fase van zijn werk te doen, won een groep mensen en voltooide een fase van zijn werk. In welke werkfase God ook bezig is, velen dienen als contrapunt. Als het alleen door God Zelf zou worden uitgevoerd, zou het zinloos zijn; er moeten mensen zijn om God te volgen en deze werkfase tot het einde te volbrengen. Pas als het werk van God zelf is voltooid, gaan mensen het door God opgedragen werk uitvoeren en pas dan begint het werk van God zich te verspreiden. God zorgt alleen voor de inluiding van een nieuw tijdperk, en mensen zorgen ervoor dat dit werk wordt voortgezet. Zo zal het werk van vandaag niet lang duren; mijn leven met de mens zal niet zo lang voortduren. Ik voltooi mijn werk slechts en zorg dat jullie de jullie opgelegde plicht vervullen, zodat dit werk en dit evangelie zich zo snel mogelijk kunnen verspreiden onder de heidenen en andere volkeren - pas dan zal de plicht van jullie mensen vervuld zijn. De dag van vandaag is het meest kostbare moment. Als je er geen acht op slaat, ben je één van de dwazen; als je in deze omgeving deze woorden eet en drinkt en ervaart wat dit werk inhoudt, en toch geen enkele intentie hebt tot navolging, en je niet in het minst bezwaard voelt, welke noemenswaardige vooruitzichten heb je dan nog? Zullen zulke mensen niet worden geëlimineerd?

Vorige:Dienen zoals de Israëlieten deden

Volgende:Verbeter je kaliber om Gods redding te ontvangen

Gerelateerde media