Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken

Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand verandering in gezindheid bereiken: dit is iets wat mensen moeten begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je gemakkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je wilt groeien in het leven, moet je de waarheid in alles nastreven. Wat je ook doet, je moet uitzoeken hoe je je moet gedragen om in overeenstemming te zijn met de waarheid, en erachter komen welke smetten er in je bestaan die de waarheid schenden; je moet van deze dingen een duidelijk begrip hebben. Wat je ook doet, je moet nagaan of het overeenstemt met de waarheid, en of het waarde en betekenis heeft. Je kunt dingen doen die overstemmen met de waarheid, maar je kunt geen dingen doen die dat niet doen. Ten aanzien van de dingen die je wel of niet zou kunnen doen, moet je laten gaan wat je kunt laten gaan. Anders moet je, als je er later achter komt dat je al een tijdje dingen doet die je los moet laten, een snelle beslissing nemen en ze vlug loslaten. Dat is het principe dat je zou moeten volgen bij alles wat je doet. Sommige mensen stellen de volgende vraag: waarom is het zoeken en het in praktijk brengen van de waarheid zo ontzettend moeilijk, alsof je met een roeiboot tegen de stroom in roeit, en achteruit zou worden gedreven als je niet langer vooruit roeide? En toch, waarom is het eigenlijk veel gemakkelijker om slechte of betekenisloze dingen te doen – net zo gemakkelijk als met een boot stroomafwaarts varen? Waarom heeft het daar veel van weg? Dat komt omdat het de menselijke aard is om God te verraden. Satans aard is een dominante rol in mensen gaan spelen, en dit is een vijandige macht. Mensen met een aard die God verraadt, zijn uiteraard zeer geneigd om dingen te doen die Hem verraden, en positieve handelingen zijn voor hen van nature moeilijk om uit te voeren. Dat wordt geheel en al beslist door de aard en de essentie van de mensheid. Zodra je werkelijk de waarheid begrijpt en die van binnenuit begint lief te hebben, zul je het eenvoudig vinden om dingen te doen die met de waarheid overeenstemmen. Je zult je plicht normaal doen en de waarheid normaal praktiseren – zelfs moeiteloos en met plezier, en je zult voelen dat het doen van iets negatiefs een grote inspanning vergt. Dat komt omdat de waarheid een dominante rol in je hart heeft ingenomen. Als je werkelijk de waarheden over het menselijke leven begrijpt, zul je een pad hebben om te volgen wat betreft de soort persoon die je kunt zijn, hoe je een oprechte en ongecompliceerde persoon kunt zijn, een eerlijke persoon, en iemand die getuigenis geeft voor God en Hem dient. En als je die waarheden eenmaal begrijpt, zul je nooit meer in staat zijn om kwade handelingen te verrichten die Hem tarten, en ook nooit meer de rol van valse leider, valse werker of antichrist spelen. Zelfs als Satan je misleidt of een slecht iemand je ophitst, zul je het niet doen. Wie jou ook probeert te dwingen, je zult nog steeds niet op die manier handelen. Wanneer mensen de waarheid verwerven en die waarheid hun leven wordt, zullen ze het vermogen krijgen om een afkeer te hebben van het kwaad en vanbinnen een walging te voelen voor negatieve dingen. Het zou moeilijk voor hen zijn om kwaad te doen omdat hun levensgezindheden zijn veranderd en ze door God zijn vervolmaakt.

Als je in je hart de waarheid echt begrijpt, zul je weten hoe je de waarheid moet beoefenen en God moet gehoorzamen. Dan kom je vanzelfsprekend op het pad van het nastreven van de waarheid. Als het pad dat je bewandelt het juiste is, en overeenstemt met Gods wil, zal het werk van de Heilige Geest je niet verlaten. Dan zal de kans steeds kleiner worden dat je God zult verraden. Zonder de waarheid is het gemakkelijk om kwaad te doen, en doe je dat in weerwil van jezelf. Als je bijvoorbeeld een arrogante en verwaande gezindheid hebt, maakt het geen verschil voor je als je te horen krijgt dat je God niet moet trotseren. Je kunt het niet voorkomen, het ligt buiten je macht. Je zou het niet expres doen, je zou het doen omdat je arrogante en verwaande aard over je heerst. Door je arrogantie en verwaandheid zou je op God neerkijken en Hem als onbelangrijk beschouwen, ze zouden je ertoe brengen om jezelf te verheffen, steeds met jezelf te pronken; ze zouden je ertoe brengen om anderen te minachten, ze zouden niemand anders in je hart laten blijven dan jezelf; ze zouden je beroven van een plek voor God in je hart, waardoor je uiteindelijk Gods plaats inneemt en eist dat mensen zich aan je onderwerpen, en ze zouden ervoor zorgen dat je je eigen gedachten, ideeën en noties vereert als de waarheid. Zo veel kwaad wordt gedaan door mensen die in de greep zijn van hun arrogante en verwaande aard! Om hun probleem van kwaad doen op te lossen, moeten ze eerst hun aard oplossen. Zonder verandering in hun gezindheid zou het niet mogelijk zijn om dit probleem tot een fundamentele oplossing te brengen. Wanneer je enig begrip van God hebt, wanneer je je eigen verdorvenheid kunt zien, en de verachtelijkheid en lelijkheid van arrogantie en verwaandheid kunt herkennen, zul je vervuld worden van walging en er ziek en overstuur van worden. Je zult in staat zijn om bewust wat dingen te doen om God tevreden te stellen en je daarbij op je gemak voelen. Je zult bewust in staat zijn om het woord van God te lezen, God te loven, getuigenis te geven voor God, en in je hart zul je vreugde voelen. Je zult jezelf bewust ontmaskeren, je eigen lelijkheid blootleggen, en daarbij zul je je vanbinnen goed voelen en het gevoel krijgen dat je in een betere geestesgesteldheid verkeert. De eerste stap bij het nastreven van een verandering in je gezindheid is het streven om Gods woorden te begrijpen en binnen te gaan in de waarheid. Alleen door de waarheid te begrijpen, kun je onderscheidingsvermogen verkrijgen; alleen met onderscheidingsvermogen kun je dingen grondig begrijpen; alleen door dingen grondig te begrijpen, kun je jezelf echt kennen; pas als je jezelf echt kent, kun je het vlees verzaken en zo de waarheid in praktijk brengen, wat er geleidelijk toe leidt dat je God gehoorzaamt en stap voor stap op het juiste spoor komt met je geloof in God. Dat heeft te maken met hoe vastbesloten mensen zijn wanneer ze de waarheid nastreven. Als mensen echt vastbesloten zijn, zullen ze na zes maanden of een jaar beginnen met het juiste pad te betreden. Binnen drie tot vijf jaar zullen ze resultaat zien en het gevoel hebben dat ze vooruitgaan in het leven. Als mensen in God geloven, maar de waarheid niet nastreven en zich nooit richten op de waarheid praktiseren, kunnen ze wel tien of twintig jaar geloven zonder enige verandering te ervaren. En uiteindelijk zullen ze geloven dat dit is wat geloof in God is; ze zullen denken dat het erg overeenkomt met hoe ze voorheen in de seculiere wereld leefden en dat het zinloos is om te leven. Dat bewijst werkelijk dat zonder de waarheid het leven leeg is. Ze zijn misschien wel in staat om wat woorden uit een doctrine te spreken, maar ze blijven zich troosteloos en ongemakkelijk voelen. Als mensen enige kennis van God hebben, weten hoe ze een betekenisvol leven moeten leiden, en enige dingen kunnen doen om God tevreden te stellen, voelen ze dat dit het echte leven is, dat hun leven alleen betekenis heeft door zo te leven, en dat ze zo moeten leven om God te behagen, God terug te betalen, en zich op hun gemak te voelen. Als ze God bewust tevreden kunnen stellen, de waarheid in praktijk kunnen brengen, zichzelf kunnen verzaken, hun eigen ideeën kunnen opgeven, en gehoorzaam en weloverwogen tegenover Gods wil kunnen staan – als ze al die dingen bewust kunnen doen – is dat wat het betekent om zorgvuldig de waarheid in praktijk te brengen, en om oprecht de waarheid in praktijk te brengen. Het is niet net als vroeger, dat je gewoon kunt vertrouwen op fantasieën en het volgen van regels, en dan denkt dat dit de waarheid in praktijk brengen is. Eigenlijk is het vertrouwen op fantasieën en het volgen van regels heel vermoeiend. Ook het niet begrijpen van de waarheid en het principeloos uitvoeren van dingen is heel vermoeiend, en dingen blindelings doen zonder doel is zelfs nog vermoeiender. Wanneer je de waarheid begrijpt, zul je door niets of niemand worden beperkt en ben je echt vrij en bevrijd. Je zult op een principiële manier handelen, ontspannen en gelukkig zijn, en je zult niet vinden dat dit te veel inspanning kost of te veel lijden veroorzaakt. Als je zo’n gesteldheid hebt, heb je de waarheid en menselijkheid, en ben je iemand wiens gezindheid is veranderd.

Wat er ook gebeurt, je moet in het proces van levenservaring leren om de waarheid te zoeken, en de zaak grondig te overdenken volgens Gods woorden en de waarheid. Wanneer je weet hoe je dingen moet doen die volledig in overeenstemming zijn met Gods wil, zul je in staat zijn om de dingen los te laten die voortkomen uit je eigen wil. Als je eenmaal weet hoe je volgens Gods wil moet handelen, moet je je gewoon zo gedragen, alsof je met de natuurlijke stroom meegaat. Dingen op die manier doen voelt heel ontspannen en gemakkelijk, en dat is de manier waarop mensen die de waarheid begrijpen het doen. Als je mensen kunt laten zien dat je echt effectief bent in de vervulling van je plicht, en dat er principes zijn voor de manier waarop je dingen doet, dat je levensgezindheid inderdaad is veranderd, dat je veel goeds hebt gedaan voor Gods uitverkorenen, ben je iemand die de waarheid begrijpt, en beslist het beeld van een mens heeft; en dan heeft het eten en drinken van de woorden van God zeker zijn uitwerking. Zodra mensen de waarheid werkelijk begrijpen, zijn ze in staat om zijn verschillende gesteldheden te onderscheiden en ingewikkelde zaken duidelijk te zien en weten ze dus hoe ze op de juiste manier moeten praktiseren. Als mensen de waarheid niet begrijpen en hun eigen gesteldheid niet kunnen onderscheiden, zullen ze, indien ze zichzelf willen verzaken, niet weten wat of hoe ze moeten verzaken. Als ze hun eigen wil op willen geven, zullen ze niet weten wat er mis is met hun eigen wil, zullen ze denken dat hun eigen wil in overeenstemming is met de waarheid, en misschien zullen ze zelfs hun eigen wil beschouwen als de verlichting van de Heilige Geest. Hoe zullen zulke personen hun eigen wil opgeven? Dat zullen ze niet kunnen, en ze zullen al helemaal niet het vlees kunnen verzaken. Wanneer je de waarheid dus niet begrijpt, kun je dingen die voortkomen uit je eigen wil, dingen die aansluiten bij menselijke opvattingen, vriendelijkheid, liefde, lijden en een prijs betalen, ten onrechte gemakkelijk opvatten als juist en in overeenstemming met de waarheid. Hoe zou je dan deze menselijke dingen kunnen verzaken? Je begrijpt de waarheid niet en weet niet wat het inhoudt om de waarheid in praktijk te brengen. Je tast volledig in het duister en kunt onmogelijk weten wat je moet doen, dus je kunt alleen maar doen wat je denkt dat goed is. Daarom wijk je in sommige dingen af. Sommige afwijkingen komen door het volgen van regels, andere door enthousiasme, en weer andere door de verstoring van Satan. Zo zijn mensen die de waarheid niet begrijpen. Ze zijn heel grillig in hun doen en laten, altijd afwijkend en zonder enige nauwkeurigheid. Mensen die de waarheid niet begrijpen, zien dingen op een absurde manier, net als de ongelovigen. Hoe zouden ze ooit de waarheid in praktijk kunnen brengen? Hoe zouden ze ooit problemen op kunnen lossen? Het is niet eenvoudig om de waarheid te begrijpen. Hoe hoog of laag hun kaliber ook is, zelfs met de ervaring van een heel leven zijn ze nog beperkt in de hoeveelheid waarheid die ze kunnen begrijpen, en ook beperkt is hoeveel ze van Gods woord kunnen begrijpen. Mensen die naar verhouding meer ervaren zijn, zijn mensen die een paar waarheden begrijpen, en in het beste geval kunnen ze ophouden met het doen van dingen die verzet tegen God inhouden, of die duidelijk slecht zijn. Het is niet mogelijk voor hen om zonder vervalsing van hun eigen bedoelingen te handelen. Omdat mensen een normaal denkvermogen hebben en hun gedachten wellicht niet altijd overeenstemmen met Gods woord, is vervalsing vanuit hun eigen wil onvermijdelijk. Wat belangrijk is, is om alle dingen te kunnen onderscheiden die voortkomen uit de eigen wil en ingaan tegen Gods woord, de waarheid en de verlichting van de Heilige Geest. Daarom moet je hard werken om Gods woord te begrijpen. Pas wanneer je de waarheid begrijpt zul je onderscheid kunnen maken en pas dan kun je er zeker van zijn dat je geen kwaad zult doen.

Bij het streven om je gezindheid te veranderen, moet je je inspannen om jezelf te leren kennen, en een bepaalde diepte te bereiken, waarbij je de satanische giffen die in je eigen aard liggen, kunt ontdekken. Je moet weten wat het betekent om God te trotseren, alsook wat het betekent om tegen God te rebelleren, en je moet leren hoe je moet praktiseren om in alles in overeenstemming te zijn met de waarheid. Je moet ook enig begrip verwerven van Gods wil en Zijn eisen aan de mensheid. Je moet ten overstaan van God zijn bezeten door geweten en verstand, je moet niet opscheppen of God bedriegen, en je moet niet langer ook maar iets doen om je tegen God te verzetten. Aldus zul je je gezindheid hebben veranderd. Degenen van wie de gezindheden zijn getransformeerd, voelen verering voor God, en hun rebellie tegen God wordt geleidelijk minder. Bij het vervullen van hun plichten hoeven bovendien anderen zich niet langer zorgen over hen te maken, en hoeft de Heilige Geest ook niet altijd disciplinair werk op hen toe te passen. Ze kunnen zich in wezen onderwerpen aan God, en hun opvattingen over dingen stemmen overeen met de waarheid. Dat komt erop neer dat ze verenigbaar met God zijn geworden. Stel je voor dat iemand werk aan je overhandigt. Je hebt niemand nodig om je te managen, om je te leiden. Je kunt het werk voltooien met slechts het woord van God en gebed. Gedurende het werk ben je niet nonchalant of arrogant of zelfingenomen. Ook doe je dingen niet op je eigen manier. Je beperkt niemand anders en kunt anderen met medeleven helpen. Je kunt iedereen helpen om voorzieningen en voordelen te verkrijgen, en je kunt mensen leiden om het juiste spoor te volgen om in God te geloven. Bovendien streef je tijdens het werk niet naar je eigen status of belangen, neem je niets voor jezelf wat je niet hebt verdiend, neem je het niet op voor jezelf, en behandel je iedereen zoals het hoort, ongeacht hoe ze jou behandelen. Dan zul je iemand zijn met een relatief goede gestalte. Het is niet eenvoudig voor iemand om werk op te nemen en Gods uitverkoren in de werkelijkheid van Zijn woord te brengen. Het kan niet worden gedaan zonder de werkelijkheid van de waarheid. Velen die vertrouwen op grote gaven in het werk mislukken en falen. Mensen die de waarheid niet hebben, zijn volkomen onbetrouwbaar, zelfs nog meer als hun gezindheden niet zijn veranderd. Wat is je gestalte nu? Hoe moet je iemand behandelen die je vleit? Als iemand meningen over je heeft of kritisch naar je kijkt, hoe zul je hen dan eerlijk en redelijk behandelen? Kun je mensen bevorderen en selecteren zonder te vertrouwen op je eigen emoties, volledig volgens Gods eisen? Kun je die dingen echt doen met je gestalte zoals die nu is? Als de meeste mensen geen hoge dunk van je hebben nadat je enkele jaren op een bepaalde locatie hebt gewerkt, betekent dit dat je je plicht niet goed genoeg doet en niet geschikt bent om door God te worden gebruikt. Als de meeste mensen je werk als goed en gepast zien, ben je in principe geschikt om te worden gebruikt. Als je de waarheid niet hebt, kun je onmogelijk een fase bereiken dat je geschikt bent om door God te worden gebruikt; je moet de waarheid verkrijgen om geschikt te zijn.

Bij het nastreven van het leven moet je twee dingen in de gaten houden: ten eerste moet je de waarheid binnen in Gods woorden begrijpen; ten tweede moet je jezelf binnen in Gods woorden begrijpen. Dat zijn de twee fundamenteelste dingen. Buiten Gods woord is geen leven of waarheid. Als je de waarheid niet zoekt binnen in Gods woord, waar kun je dan naartoe om die te zoeken? Waar is waarheid in de wereld? Brengen de kranten en media van de wereld verslag uit van het woord van God? Getuigen ’s werelds politieke partijen van God? Is het openlijk verspreiden van Gods woord in eender welk land ter wereld doenbaar? Absoluut niet. Daarom is er geen waarheid in de wereld, daarom heerst Satan, de duivel, in de wereld, en daarom is de wereld duister en kwaad. Waar is ook maar een greintje waarheid? Bij het begrijpen van de waarheid in Gods woorden zijn de belangrijkste onderdelen: God begrijpen binnen in Zijn woorden, het menselijke leven begrijpen binnen in Zijn woorden, jezelf werkelijk begrijpen en de betekenis van het menselijke bestaan ontdekken binnen in Zijn woorden, en andere aspecten van de waarheid. Alle waarheid is binnen in Gods woorden. Je kunt de waarheid alleen maar binnengaan door het woord van God. Alleen door Gods woorden te ervaren en te beoefenen, kun je een begrip van de waarheid bereiken, en werkelijk de waarheid begrijpen betekent Gods woorden begrijpen. Dat is het fundamenteelste. Sommige mensen werken en preken, maar hoewel het oppervlakkig gezien lijkt alsof ze communiceren over het woord van God, discussiëren ze alleen maar over de letterlijke betekenis van Zijn woorden, zonder dat er iets substantieels wordt vermeld. Hun preken zijn net als lessen in een taalboek – gerangschikt op onderwerp en aspect, en wanneer ze klaar zijn, zingt iedereen lofprijzingen en zegt dan: “Deze persoon bezit werkelijkheid. Hij preekte zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat zulke mensen klaar zijn met preken, dragen ze anderen op om hun preken te bundelen en die toe te sturen aan iedereen in de kerk. Op die manier bedriegen ze mensen. Ze citeren Gods woorden in preken en het klinkt alsof hun preken overeenstemmen met de waarheid, maar ze citeren dingen uit hun verband en geven geforceerde interpretaties die tegen principes ingaan. Een zorgvuldige onderscheiding laat zien dat het niets meer is dan de woorden en letters van doctrine, menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar dingen die God beperken. Komt een dergelijke communicatie en prediking niet neer op een onderbreking van Gods werk? Dat is een dienst die God weerstaat. Redelijke personen moeten de omvang van hun eigen toespraken beperken. Ze moeten weten welke woorden ze moeten zeggen, welke verband houden met het doen van hun plichten, en welke woorden alleen door God kunnen worden gesproken. De mens mag niet in plaats van God spreken. Niemand kan doorgronden hoe God werkt, dus hoe kan iemand God definiëren? De mens is niet bevoegd om God te definiëren. Dat moet duidelijk zijn om te voorkomen dat je iets onredelijks doet. Als een redelijke persoon moet je je plaats kennen, de juiste dingen kennen om te zeggen, en niets zeggen wat je niet mag zeggen. Zelfs als God eerder iets tegen je zei, mag je het niet herhalen tegenover anderen. Als je gelooft, als je erkent dat Gods woord de waarheid is, moet je het in praktijk brengen. Alleen erover praten heeft geen nut. Zou het niet arrogant zijn om te wensen dat anderen naar je luisteren, gehoorzamen wat je zegt? Als je Gods zaken niet begrijpt, begrijp je ze gewoon niet. Doe nooit alsof je ze begrijpt of een betweter bent. Dat is weerzinwekkend! Je wilt altijd Gods plaats innemen en pronken, alsof je alles hebt begrepen, en in de schijnwerpers staan. Je wilt ook met Gods vlag zwaaien terwijl je dit of dat doet. Is dat de rationaliteit van een normale persoon? Is dat het praktiseren van de waarheid? Ken je Gods gedachten? Bezit je Gods wijsheid? Mensen zelf kennen de waarheid niet, laat staan dat ze ermee uitgerust zijn. Ze kunnen niet getuigen van God, en ze kunnen zichzelf niet eens onderwerpen aan God. Toch willen ze spreken en handelen terwijl ze met Gods vlag zwaaien. Iedereen heeft die ambitie, die heel schandelijk en onredelijk is.

Nu gaan mensen van over de hele wereld op zoek naar de ware weg, dus hoe moet je getuigen voor God? Als je geen verstand hebt, als je arrogant, verwaand, wispelturig en onbesuisd bent, tart en bespot je God dan niet? Dan doe je niet je plicht, laat staan dat je getuigt voor God. In feite openbaar je je duivelse beeld. Degenen die echt zijn overwonnen, moeten leren hoe ze oprecht moeten spreken en feitelijk kunnen getuigen. Je levenservaringen delen is beter dan wat dan ook. Opscheppen en praten over grote theorieën heeft geen nut. Na meerdere jaren van Gods werk te hebben ervaren, gedragen mensen zich nog steeds niet goed. Op basis van hun identiteiten zijn mensen onwaardig om voor God te getuigen. Onredelijke en arrogante mensen willen nog steeds voor God getuigen. Beschaam en bespot je God dan niet? Je begrijpt God niet. Bovendien tart je gezindheid God nog steeds. Heeft je getuigenis geen weerzinwekkende smaak? De mens is dus niet waardig om voor God te getuigen. Als iemand zegt: “Kun je aan ons getuigen over het werk van God op het Chinese vasteland?” en jij zegt: “We hebben Gods werk meerdere jaren ervaren, dus ik denk dat we bevoegd zijn om te getuigen voor God”, is dat dan geen probleem? Dat is nogmaals onredelijk. De mens is niet waardig om voor God te getuigen. Je moet gewoon zeggen: “We zijn niet waardig om voor God te getuigen. Toch heeft God ons gered en ons genade getoond. We hebben enige genade verkregen en hebben een beetje van Gods werk ervaren, dus we kunnen communiceren, maar we kunnen niet echt getuigen voor God. We kunnen alleen spreken over onze eigen ervaringen.” Het is oké om te communiceren over hoe je zelf werd overwonnen door God, welke verdorvenheden je toen liet zien, dat je arrogant was, welke uitkomst er was nadat je uiteindelijk was overwonnen en hoe vastberaden je was. Praten over echte ervaringen om te getuigen voor God stemt in feite het meest overeen met Gods wil, en is wat God eist. Wensen om ergens te getuigen voor God is een grote fout. Dan ben je zowel onverstandig als arrogant. Je moet zeggen: “Ik zal praten over enkele van mijn ervaringen, maar ik ben niet waardig om voor God te getuigen. Ik zal eerst over iets communiceren. Waarom werd God vlees in China? Jullie begrijpen dat vast niet helemaal. We hebben dit begrepen uit Gods werk. Wij Chinezen, geboren in het land van de grote rode draak, zijn opgegroeid op een slechte plek. We zijn zeer diep verdorpen door Satan, we liegen meer dan wie ook, we hebben geen menselijkheid, we hebben de minste integriteit, zonder enige gelijkenis van menselijkheid. In vergelijking met Gods uitverkorenen uit alle andere landen en regio’s zijn we de meest inferieure, slechte en verdorven mensen. Daarom zijn we onwaardig om voor God te getuigen, en toch hebben we Gods grote redding meegemaakt en hebben we Gods grote redding verkregen, dus we moeten spreken over de getuigenissen van onze persoonlijke ervaringen. We kunnen Gods genade niet verstikken.” Zoiets zeggen is redelijker. Nadat mensen zijn overwonnen door God, moeten ze op zijn minst de rationaliteit bezitten om te weten dat ze niet arrogant mogen spreken. Het is het beste als ze een nederige status aannemen, “zoals mest op de grond”, en enige dingen zeggen die waar zijn. Als je iets eerlijk kunt zeggen vanuit het hart, zonder lege praat of grootspraak en zonder verzonnen leugens, vooral wanneer je getuigenis geeft voor God, zal je gezindheid werkelijk veranderd zijn. Dat is de verandering die hoort op te treden wanneer je eenmaal bent overwonnen door God. Als je zelfs deze hoeveelheid verstand niet kunt bezitten, heb je echt geen enkele gelijkenis van menselijkheid. In de toekomst, wanneer Gods uitverkorenen uit alle landen en regio’s zijn teruggekeerd voor God, en zijn veroverd door Zijn woorden, en jij je weer arrogant begint te gedragen tijdens een enorme bijeenkomst ter ere van God, continu opschept en pronkt, zul je grondig worden afgedankt en verstoten. Mensen moeten zich altijd naar behoren gedragen, hun status en stand onderkennen, en niet in hun oude gewoonten vervallen. Het beeld van Satan komt vanouds het meest naar voren in menselijke arrogantie en verwaandheid. Tenzij je dat aspect van jezelf verandert, zul je nooit de gelijkenis van een mens hebben, en altijd het gelaat van Satan vertonen. Niets is moeilijker dan arrogantie en verwaandheid verhelpen, en slechts een beetje kennis van je arrogantie en verwaandheid hebben zal niet genoeg zijn voor een volledige transformatie; je zult nog steeds meerdere louteringen moeten doorstaan. Zonder oordeel en tuchtiging, als je niet wordt behandeld en gesnoeid, ben je op de lange duur nog altijd in gevaar. Wanneer in de toekomst Gods uitverkorenen van over de hele wereld Zijn werk aanvaarden en zeggen: “Wij hoorden lang geleden al dat God in China een groep overwinnaars had verkregen”, wanneer je dat hoort, zul je denken: we hebben niets om over op te scheppen, het is allemaal geschonken door Gods genade. We verdienen het niet om overwinnaars genoemd te worden. Maar na verloop van tijd, als je begint in te zien dat je in staat bent om iets te zeggen en een beetje werkelijkheid hebt, zul je overwegen: zelfs de vreemdelingen hebben de verlichting van de Heilige Geest verworven, en ze zeggen dat God een groep overwinnaars in China heeft gemaakt, dus wij moeten als overwinnaars worden beschouwd. Je zult dit in stilte in je hart toegeven, en het later gewoon publiekelijk bevestigen. Mensen kunnen er niet tegen om geprezen of aan de hand van status op de proef gesteld te worden. Als je altijd wordt geprezen, zul je gevaar lopen Degenen van wie de gezindheid niet is veranderd, kunnen uiteindelijk niet standhouden.

Voor de verdorven mensheid is het grootste probleem dat ze dezelfde oude fouten blijven maken. Om dit te voorkomen, moeten mensen zich er eerst van bewust zijn dat ze de waarheid nog moeten verkrijgen, dat er geen verandering is gekomen in hun levensgezindheid en dat ze, hoewel ze in God geloven, nog steeds onder de heerschappij van Satan leven en niet zijn gered; ze kunnen ieder moment God verraden en van God afdwalen. Als ze dit gevoel van crisis in hun hart hebben – als ze, zoals vaak wordt gezegd, voorbereid zijn op gevaar in tijden van vrede – zullen ze zich enigszins in toom kunnen houden, en wanneer hun iets overkomt, zullen ze tot God bidden en op Hem vertrouwen, en zullen ze kunnen vermijden om dezelfde oude fouten te maken. Je moet duidelijk inzien dat je gezindheid niet is veranderd, dat de aard van het verraden van God nog diep in je geworteld zit en niet is verdreven, dat je nog steeds het risico loopt om God te verraden, en dat je voortdurend met de mogelijkheid te maken krijgt om naar de verdoemenis te gaan en vernietigd te worden. Dat is echt, dus je moet voorzichtig zijn. Er zijn drie zeer belangrijke punten die je in gedachten moet houden. Ten eerste ken je goed nog steeds niet; ten tweede zijn er geen veranderingen in je gezindheid; en ten derde moet je het ware beeld van de mens nog uitleven. Die drie dingen komen overeen met de feiten, ze zijn echt, en ze moeten duidelijk voor je zijn. Je moet je bewust zijn van jezelf. Als je de wil hebt om dit probleem op te lossen, moet je je eigen motto kiezen, bijvoorbeeld: “Ik ben de mest op de grond” of “Ik ben de duivel” of “Ik verval vaak in mijn oude gewoonten” of “Ik verkeer altijd in gevaar”. Ze kunnen allemaal dienen als je persoonlijk motto, en het zal helpen als je jezelf er steeds aan herinnert. Blijf het tegen jezelf herhalen, denk erover na, en je zult misschien minder fouten maken, of geen fouten meer maken. Het belangrijkste is niettemin dat je meer tijd besteedt aan het lezen van Gods woorden, het begrijpen van de waarheid, het kennen van je eigen aard, en het ontsnappen aan je verdorven gezindheid. Alleen dan zul je veilig zijn. Iets anders is dat je nooit de positie moet innemen van “een getuige van God,” en jezelf nooit een getuige van God mag noemen. Je kunt alleen maar van persoonlijke ervaring spreken. Je mag spreken over hoe God je heeft gered, communiceren over hoe je door God bent overwonnen, en vertellen hoeveel genade Hij je heeft geschonken. Vergeet nooit dat je uiterst verdorven bent; je bent mest en afval. Dat je Gods werk van de laatste dagen kunt aanvaarden, komt alleen maar omdat Hij je heeft verheven. Alleen omdat je zo verdorven en slecht bent, heeft de vleesgeworden God je gered, en heeft Hij je zulke immense genade geschonken. Daarom heb je niets wat het waard is om over op te scheppen, en kun je alleen maar God loven en danken. Je redding is uitsluitend aan Gods genade te danken. Waarom wordt gezegd dat je tot de gelukkigste mensen behoort? Je wordt niet gelukkig genoemd omdat je bepaalde voordelen of goede eigenschappen hebt. Het komt alleen maar omdat je bent geboren in China en het meest door Satan werd verdorven en onteerd. God volgde Zijn managementplan, waarbij Hij eerst de slechtste, meest verdorven mensen van het land van de grote rode draak redde, om een groep modellen of voorbeelden te vormen. Daarom heeft Hij jou en iedereen gekozen; jullie zijn de mensen die God heeft voorbestemd en gekozen. Zonder dat plan van God zouden jullie voor eeuwig zijn gezonken. Aldus kan worden gezegd dat je tot de gelukkigste mensen behoort. Je hebt niettemin niets om trots op te zijn, en je mag zeker niet opscheppen.

Het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaren brengt groei en echte ervaringen met zich mee, dus je moet van God getuigen. Wanneer je van God getuigt, moet je vooral spreken over hoe God over mensen oordeelt en mensen tuchtigt, welke beproevingen Hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Je moet ook spreken over hoeveel verdorvenheid in je ervaring is geopenbaard, hoeveel je hebt geleden, hoeveel dingen je hebt gedaan om je tegen God te verzetten, en hoe je uiteindelijk door God bent overwonnen. Praat over hoeveel echte kennis je hebt van Gods werk, en hoe je van God moet getuigen en Hem moet terugbetalen voor Zijn liefde. Je moet stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Praat niet over lege theorieën. Spreek meer gewone taal; spreek vanuit je hart. Op die manier moet je dingen ervaren. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Je moet meer over werkelijke dingen spreken vanuit je werkelijke ervaring, en meer vanuit je hart spreken. Daar hebben anderen het meest profijt van, en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Je behoorde tot de mensen die zich het meest tegen God verzetten, die het minst geneigd waren om zich aan Hem te onderwerpen, maar nu ben je overwonnen – vergeet dat nooit. Over deze dingen moet je meer peinzen en nadenken. Zodra mensen die duidelijk hebben begrepen, zullen ze weten hoe ze moeten getuigen; anders lopen ze de kans om schandelijke en onzinnige handelingen te plegen. Dat is niet voor God getuigen, maar God juist te schande maken. Zonder oprechte ervaringen en een begrip van de waarheid is het niet mogelijk om voor God te getuigen. Mensen van wie het geloof in God verward is, zullen nooit voor God kunnen getuigen.

Lente, 1999

Vorige: Hoe het pad van Petrus te bewandelen

Volgende: Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek