Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen

Degenen die oprecht geloven in God, zijn er nu op gericht om hun plichten ijverig te vervullen, en willen hun plichten goed vervullen. Maar omdat alle mensen een verdorven gezindheid hebben, en ze allemaal hun eigen respectieve moeilijkheden en tekortkomingen hebben, is het moeilijk voor hen om hun plicht naar behoren te vervullen. Daarvoor zouden ze moeten streven naar en hard moeten werken aan de waarheid. Bij moeilijkheden moeten alle mensen samen bidden en de waarheid zoeken om gezamenlijk hun problemen op te lossen. Dat is de verantwoordelijkheid en plicht van elke persoon. Alle mensen hebben een verantwoordelijkheid en verplichting om hun plicht goed te vervullen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van één persoon in het bijzonder; in plaats daarvan is het iedereens gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus alle mensen moeten samen hard werken en leren om harmonieus samen te werken. Ze moeten zichzelf niet alleen uitrusten met de waarheid, maar ze moeten zichzelf ook uitrusten met professionele kennis, hun eigen sterke punten niet onbenut laten, enkele praktische dingen leren, van elkaar leren en hun zwakke punten verbeteren door elkaar te helpen. Door dat te doen, zullen de resultaten in hun plichten steeds beter worden.

Waarom denken jullie dat het zo moeilijk is voor ongelovigen om iets te doen, en waarom zijn hun obstakels zo groot? Dat komt omdat mensen een satanische aard hebben; ze leven allemaal volgens verdorven gezindheden, willen pronken, willen het laatste woord hebben, en kunnen niet harmonieus samenwerken. Daarom is het heel moeilijk voor hen om iets met succes te doen. Als ze halverwege een taak zijn, krijgen ze onenigheid en gaan ze uit elkaar. Degenen met een goede menselijkheid kunnen een beetje verder gaan. Vroeg of laat zullen degenen zonder de waarheid struikelen. Als jullie dat punt duidelijk kunnen zien, dan moeten jullie leren om de waarheid te aanvaarden en eraan toe te geven, en om harmonieus met anderen samen te werken. Waarom werken mensen niet harmonieus samen? (Omdat mensen arrogant en zelfingenomen zijn. Ze denken altijd dat ze gelijk hebben, en ze zijn niet bereid om de suggesties van anderen te aanvaarden.) Arrogantie en zelfingenomenheid maken allebei deel uit van een verdorven gezindheid. Is dat probleem eenvoudig om op te lossen? Kan iedereen het oplossen? Ongelovigen kunnen dat soort probleem absoluut niet oplossen. Waarom niet? Omdat ze de waarheid niet aanvaarden. Ze leven volgens satanische filosofieën, hun eigen wil, listen, intriges, bedrog en hun satanische gezindheden. Ze aanvaarden de waarheid niet, laat staan dat ze die in praktijk brengen. Ook zijn ze niet van plan om zichzelf te leren kennen, zichzelf te verzaken, of zich te onderwerpen aan de waarheid. Ze zeggen helemaal niets over die positieve zaken en juiste paden. Ze erkennen nooit dat God de waarheid is en zullen nooit in Hem geloven, dus welke carrière ze ook oppakken en wat ze ook doen, ze zullen altijd falen en zichzelf ruïneren. In het huis van God is het anders. In het huis van God is God degene die heerst; daar heersen Zijn woorden en de waarheid. Elke dag eten en drinken Gods uitverkorenen Zijn woorden, en communiceren ze over de waarheid. Hun harten raken steeds meer vervuld van licht, en ze zijn bereid om naar de waarheid te streven en die te verwerven. Waarom zijn broeders en zusters effectiever dan ongelovigen als ze samenwerken? Op zijn minst hebben ze een basis: het zijn allemaal mensen die oprecht geloven in God, en in het huis van God. Ze zijn verenigd in hun denkwijze en inspanningen wanneer ze hun plichten vervullen. Bovendien hebben ze een gedeeld geloof en gedeelde doelen, en zijn hun geesten verbonden. Of ze nu uit het noorden, het zuiden of de vlaktes in het midden komen, hoewel hun dialecten verschillen, raken ze niettemin snel bekend met elkaar door te communiceren over geloof en hun ervaringen te bespreken, alsof ze elkaar al heel lang kennen. Het voelt alsof ze leden van dezelfde familie zijn. Bovendien kunnen degenen die zaken niet praktisch aanpakken, die altijd konkelen en bedriegen, die listen uithalen, die altijd arrogant en zelfingenomen zijn, die hun eigen wil volgen, en die zelfs geen greintje van de waarheid aanvaarden, niet standvastig staan in het huis van God. Ze worden van nature verstoten en verwijderd omdat in Gods huis de waarheid heerst. Dat is allemaal zichtbaar, en het is al bewezen dat het waar is. Ongeacht je leeftijd, geslacht, of zelfs je vaardigheden, als je zegt: “Ik begrijp mijn vakgebied, dus wat ik zeg, is juist. Ik luister niet naar jullie!”, wat zal iedereen dan van je denken? Zullen ze zulke personen prijzen? (Nee, dat zullen ze niet doen.) Kunnen zulke personen hun plicht goed doen en standvastig staan? (Nee, dat kunnen ze niet). Het is makkelijk voor hen om te worden verstoten. Sommige mensen kunnen goed spreken en zijn bijzonder aangenaam om naar te luisteren, maar ze doen niets praktisch. In eerste instantie zullen mensen een goed gevoel over hen hebben, maar later? Iedereen zal de waarheid over hen zien, en zeggen: “Die personen lijken op het eerste gezicht aangenaam te spreken, maar ze doen niets praktisch. Eén blik op hen, en je kunt zien dat ze niet van de waarheid houden. Ze richten zich op doen alsof, en hoe ze zichzelf verpakken. Ze hebben nooit gecommuniceerd over de waarheid of over zichzelf nagedacht. Ze zijn hetzelfde als de ongelovigen. Ze zijn niet-gelovigen.” Als mensen dat hebben gezien, zullen ze genoeg van hen krijgen. Ze zullen denken dat met hen spreken of werken niet constructief of nuttig is. Door zulke personen voelen anderen zich ongelukkig en zijn hun geesten onbevrijd, en ze zullen beetje bij beetje afstand van die personen nemen. Wanneer die personen zien dat ze door anderen zijn verlaten, en dat ze volledig geïsoleerd zijn, dan zullen ze over zichzelf na gaan denken. Pas dan zullen ze beseffen: “Het is onaanvaardbaar dat iemand de waarheid niet nastreeft. Vertrouwen op kleingeestige listen, eigenschappen en geschenken, op mijn eigen ervaringen, lessen, levensfilosofieën en tactieken zal gewoon niet werken in het huis van God. Ik moet de waarheid aanvaarden en nastreven om te voorkomen dat ik word verstoten!” Als zulke personen echt berouw tonen en veranderen, dan is er nog steeds een beetje hoop dat ze kunnen worden gered.

Van wat voor personen houden de meeste mensen in het huis van God? (Ze houden van mensen die de waarheid nastreven en kunnen aanvaarden, en die de werkelijkheid van de waarheid hebben.) Hoe laten mensen die de werkelijkheid van de waarheid hebben dat zien? (Ze zijn eerlijker.) Ze bezitten een eerlijke menselijkheid. Wat nog meer? (Ze zijn vromer.) Aan de buitenkant leven ze vrome en fatsoenlijke levens na, en anderen profiteren ervan om dat te zien. Wat nog meer? (Ze kunnen de waarheid beoefenen, en ze handelen met principe.) Dat zijn enkele praktische manieren waarop ze het laten zien. Welke dingen worden bedoeld met handelen met principe? Welke details zijn er? Als het bijvoorbeeld gaat om de behandeling van mensen, ongeacht of ze status hebben, of broeders en zusters, leiders of werkers zijn, welke principe moeten worden nageleefd? Zonder twijfel is het niet meer dan eerlijk en redelijk dat ze moeten worden behandeld volgens Gods woord en de waarheid. Je kunt absoluut niet vertrouwen op emotie of persoonlijke voorkeuren, iemand naderbij komen, maar afstand nemen van een ander, profiteren van mensen die argeloos zijn, maar toegeven aan mensen die indrukwekkend zijn, of kliekjes vormen om conflicten binnen de groep te creëren. Bovendien kun je degenen die de waarheid nastreven en hun plichten vervullen niet aanvallen of discrimineren. Je moet mensen behandelen volgens de principes van de waarheid. Dat is het principe van de behandeling van mensen, en het is ook het principe van goed met anderen opschieten. Degenen die in God geloven, moeten alle mensen eerlijk behandelen. Mensen voor je winnen als ze nuttig zijn, en mensen discrimineren die niet nuttig zijn – moet je mensen behandelen volgens dat principe? Dat is de wereldse filosofie van de ongelovigen, een satanische gezindheid, en satanische logica. Wat zijn in Gods huis de principes voor de behandeling van mensen? Je moet iedereen behandelen volgens de principes van de waarheid, en je moet elk van je broeders en zusters eerlijk behandelen. Hoe behandel je ze eerlijk? Dat moet gebaseerd zijn op Gods woorden, op welke mensen God redt en welke Hij verstoot, op welke mensen Hij liefheeft en welke Hij haat; dat zijn de principes van de waarheid. Broeders en zusters moeten worden behandeld met liefdevolle hulp, en wederzijdse tolerantie en geduld. Kwaadwillenden en niet-gelovigen moeten worden geïdentificeerd, gescheiden en op afstand worden gehouden. Alleen op die manier behandel je mensen met principes. Elke broeder en zuster heeft sterke en zwakke punten, en ze hebben allemaal verdorven gezindheden, dus als ze samen zijn, moeten ze elkaar liefdevol helpen, elkaar tolereren en geduldig zijn, en niet muggenziften of te hard zijn. In het bijzonder broeders en zusters die nog niet lang in God geloven, of die jong zijn, moeten goed worden verzorgd en geduldig worden gesteund. Als ze verdorven ontboezemingen hebben, communiceer dan met hen over de waarheid en vermaan hen geduldig. Je moet absoluut voorkomen dat je hen terloops veroordeelt of hun problemen overdrijft, want dat is wreed. Als je bang bent en je verstopt als je een valse leider of antichrist ontdekt die kwaadaardige daden doet, en je durft het niet te openbaren; maar wanneer je beseft dat je broeders en zusters enkele verdorven ontboezemingen hebben, en je je aan hen vastklampt en van een mug een olifant maakt, wat voor gedrag is dat? Mensen die dat doen, zijn weerzinwekkend en profiteren van anderen. Dat is geen eerlijke manier om anderen te behandelen; in plaats daarvan gedraag je je volgens persoonlijke voorkeur. Dat is een verdorven, satanische gezindheid, wat een overtreding is! God ziet alles wat mensen doen. Hoe je ook handelt en denkt in je hart, God kijkt toe! Wat je ook doet, je moet de principes begrijpen. Ten eerste moet je de waarheid begrijpen. Zodra je de waarheid begrijpt, zal het makkelijk voor je zijn om Gods wil te begrijpen, en zul je de principes kennen waarmee God van mensen eist hoe ze anderen moeten behandelen. Je zult weten hoe je mensen moet behandelen, en je zult hen kunnen behandelen volgens Gods wil. Als je de waarheid niet begrijpt, zul je zeker Gods wil niet kunnen begrijpen, en zul je anderen niet kunnen behandelen volgens de principes. Hoe je anderen moet behandelen, wordt duidelijk uitgelegd en aangeduid in Gods woorden; de houding waarmee God de mensheid behandelt, is de houding die mensen zouden moeten aannemen in de omgang met elkaar. Hoe behandelt God ieder mens dan? Sommige mensen hebben een onvolwassen gestalte; of ze zijn jong; of ze geloven pas een korte tijd in God; of ze zijn van nature niet slecht en in wezen niet kwaadaardig, maar ze zijn gewoon een beetje onwetend, of het ontbreekt hen aan kaliber. Of ze hebben te veel beperkingen, en ze begrijpen de waarheid nog niet, ze zijn het leven nog niet binnengegaan, dus het is moeilijk voor hen om geen dwaze dingen te doen of onwetende daden te begaan. Maar God richt zich niet op de voorbijgaande dwaasheid van mensen; Hij kijkt alleen naar hun harten. Als ze vastbesloten zijn om de waarheid na te streven, dan hebben ze gelijk, en wanneer dat hun doel is, dan houdt God hen in de gaten, wacht Hij op hen, en geeft Hij hun tijd en mogelijkheden waardoor ze binnen kunnen gaan. Het is niet zo dat God hen zal afschrijven na één enkele overtreding. Dat is iets wat mensen vaak doen; God behandelt mensen nooit zo. Als God mensen niet op die manier behandelt, waarom behandelen mensen anderen dan op die manier? Laat dat niet hun verdorven gezindheid zien? Dat is nu juist hun verdorven gezindheid. Je moet kijken naar hoe God onwetende en dwaze mensen behandelt, hoe Hij mensen met een onvolwassen gestalte behandelt, hoe Hij met de normale uitingen van de verdorven gezindheid van de mensheid omgaat, en hoe Hij omgaat met de kwaadwilligen. God behandelt verschillende mensen op verschillende manieren, en Hij heeft ook verschillende manieren om met de ontelbare toestanden van verschillende mensen om te gaan. Je moet deze waarheden begrijpen. Zodra je deze waarheden begrijpt, zul je weten hoe je zaken moet ervaren en mensen volgens principes moet behandelen.

Bepaalt God of een persoon zal worden gered op basis van het niveau van hun verdorvenheid? Bepaalt Hij of Hij over hen zal oordelen of hen zal tuchtigen op basis van de omvang van hun overtredingen of de grootte van hun verdorvenheid? Bepaalt Hij hun bestemming en eindresultaat op basis van hun uiterlijk, hun familiale achtergrond, het niveau van hun kaliber, of hoeveel ze hebben geleden? God gebruikt die dingen niet als basis voor Zijn beslissingen; Hij kijkt niet eens naar die dingen. Dus je moet begrijpen dat omdat God mensen niet meet op basis van die dingen, jij mensen ook niet moet meten op basis van die dingen. Stel dat je iemand ziet die er aantrekkelijk uitziet en een goede persoon lijkt te zijn, dus je begint meer met die persoon te praten, er meer mee om te gaan, er hechter mee te worden, en jullie worden goede vrienden. Stel dat je dan iemand ziet die niet aantrekkelijk is, onaangenaam is om naar te luisteren, niet met anderen kan omgaan, en er niet bij hoort, dus je erkent die persoon niet, en soms wil je die persoon zelfs intimideren, of gemene woorden zeggen om die persoon te onderdrukken – wat voor manier is dat om mensen te behandelen? Al die dingen komen voort uit een verdorven, satanische gezindheid. Zijn jullie bereid om met zo’n verdorven, satanische gezindheid te leven? Zijn jullie bereid om te worden beperkt en geketend door jullie verdorven, satanische gezindheden, en dat die jullie handelingen bepalen? (Nee.) Volgens de subjectieve verlangens van mensen is niemand bereid om iets te doen of hun plicht uit te voeren terwijl ze leven binnen in de verdorven gezindheid van Satan. In de subjectieve wil van mensen willen ze goed zijn, en zijn ze bereid om de waarheid te beoefenen, maar als mensen de waarheid niet begrijpen of de waarheid niet nastreven, de waarheid niet serieus nemen of er geen inspanning toe doen, dan zullen ze ook de werkelijkheid van de waarheid niet kunnen binnengaan. Als je de werkelijkheid van de waarheid niet kunt binnengaan, dan zullen dat wat je naleeft, de principes die je aanneemt in alles wat je doet, en de woorden die je zegt niet overeenkomen met de waarheid, en die dingen zullen volledig zonder de waarheid zijn. Als er een aspect van de waarheid is dat je niet begrijpt, dan zul je helemaal niet in staat zijn om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, en als je de werkelijkheid van de waarheid niet kunt binnengaan, dan zul je geen waarheid hebben. Is er menselijkheid in degenen die geen waarheid hebben? (Nee.) Alles wat zulke mensen naleven, is de verdorven gezindheid van Satan. Het is niet zo dat mensen iemand worden die werkelijkheden van de waarheid heeft zodra ze hun plicht vervullen. Je plicht vervullen is slechts één methode en één kanaal om te volgen. Wanneer mensen hun plichten vervullen, gebruiken ze het streven naar de waarheid om het werk van God te ervaren, zodat ze beetje bij beetje de waarheid begrijpen en aanvaarden, en dan de waarheid beoefenen. Dan bereiken ze een toestand waarbij ze hun verdorven gezindheid afwerpen, de ketenen en controle van de verdorven gezindheid van Satan afschudden, en iemand worden die de werkelijkheid van de waarheid heeft en iemand met een normale menselijkheid. Pas wanneer je een normale menselijkheid hebt, zullen je vervulling van je plicht en je handelingen leerzaam zijn voor mensen en God behagen. En pas wanneer mensen worden geprezen door God voor de vervulling van hun plicht, kunnen ze een aanvaardbaar wezen van God zijn. Dus wat betreft de vervulling van je plicht, hoewel dat wat jullie nu inzetten en laten zien in vroomheid de diverse vaardigheden en lessen en kennis zijn die jullie hebben verworven, bieden precies die het kanaal waardoor jullie de waarheid kunnen begrijpen tijdens de vervulling van je plicht, en kunnen weten wat het is om je plicht te vervullen, wat het is om voor God te komen, wat het is om je oprecht in te zetten voor God. Door dat kanaal zul je weten hoe je je verdorven gezindheid moet afwerpen, en hoe je jezelf kunt loslaten, niet arrogant en zelfingenomen kunt zijn, en de waarheid en God kunt gehoorzamen. Alleen zo kun je worden gered.

Het belangrijkste deel van jullie plicht vervullen is nu leren om je te onderwerpen – leren om je te onderwerpen aan de waarheid en aan de dingen die van God komen. Op die manier, terwijl jullie God volgen, zullen jullie je lessen kunnen leren, en zullen jullie beetje bij beetje de werkelijkheid van de waarheid kunnen binnengaan. Zeg Mij, kunnen personen hun plicht goed vervullen als ze niet begrijpen wat het betekent om de waarheid te beoefenen, om zich te onderwerpen aan de waarheid, of als ze niet begrijpen welke principes ze moeten volgen om hun plicht te vervullen? Het zou zeker moeilijk zijn. Jullie begrijpen misschien allemaal ook dat wanneer je je plicht vervult in het huis van God, als je zelfs nog geen beetje van de werkelijkheid van de waarheid bezit of binnengaat, het dan heel moeilijk voor je is om je plicht goed te vervullen. Het is heel moeilijk om je plicht naar behoren te vervullen, of om standvastig te staan. Hebben jullie nu allemaal ervaren hoe moeilijk het is om ook maar één stap vooruit te zetten zonder de waarheid? (Ja.) Waardoor konden jullie dat het diepst ervaren? (Door vaak te worden gesnoeid en behandeld, te falen en te struikelen omdat we de waarheid niet begrepen, en vertrouwden op een verdorven gezindheid om onze plichten te vervullen.) Hoe vaak hebben jullie allemaal gefaald? (Een paar keer.) Hoe vaak je tijdens je ervaring met Gods werk ook hebt gefaald, bent neergevallen, gesnoeid, behandeld of ontmaskerd, dat zijn geen slechte dingen. Hoe je ook bent gesnoeid of behandeld, en of dat nu door leiders, werkers, of je broeders of zusters werd gedaan, dat zijn allemaal goede dingen. Onthoud dit: hoeveel je ook lijdt, het is in je voordeel. Iedereen met ervaring kan dit beamen. Gesnoeid, behandeld of ontmaskerd worden is altijd goed, wat er ook gebeurt. Het is geen veroordeling. Het is Gods redding en de beste kans om jezelf te leren kennen. Het kan in je levenservaring een ommekeer brengen. Zonder dat zul je niet de gelegenheid, de conditie of de context hebben waarmee je een begrip van de waarheid over je verdorvenheid kunt bereiken. Als je werkelijk de waarheid begrijpt, en in staat bent om de verdorvenheden op te graven die diep in je hart verborgen zitten, als je die duidelijk kunt onderscheiden, dan is dat goed, want daarmee is een groot probleem van het binnengaan in het leven opgelost, en het is bijzonder bevorderlijk voor veranderingen in gezindheid. Jezelf echt leren kennen is de beste kans om je manier van doen te verbeteren en een nieuwe persoon te worden; het is de beste kans voor je om nieuw leven te verwerven. Wanneer je jezelf eenmaal echt kent, zul je kunnen zien dat het echt kostbaar is als de waarheid je leven wordt, en je zult dorsten naar de waarheid, de waarheid in praktijk brengen, en de werkelijkheid ervan binnengaan. Dat is zo fantastisch! Als je deze gelegenheid weet aan te grijpen en steeds als je faalt of valt serieus over jezelf nadenkt en echte kennis over jezelf verwerft, dan zul je midden in je negativiteit en zwakte in staat zijn om weer op te staan. Als je deze drempel eenmaal over bent, zul je in staat zijn om een grote stap vooruit te zetten en de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan.

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dagelijkse gebeurtenissen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je heeft gemunt; het werd allemaal geregeld en georkestreerd door God. Waarom orkestreert God al deze dingen? Niet om je te openbaren zoals je bent of je te ontmaskeren en je te verstoten. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe vervolmaakt God jou? En hoe redt Hij jou? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, en laat Hij je kennisnemen van je aard en essentie, je tekortkomingen, en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en daar een duidelijk begrip van te hebben, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid afwerpen. Dat is God die je een kans geeft. Dat is Gods mededogen. Je moet weten hoe je deze kans moet grijpen. Je moet je niet tegen God verzetten, niet de strijd met God aangaan, of Hem verkeerd begrijpen. In het bijzonder, wanneer je te maken hebt met de mensen, zaken en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet voortdurend dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst; zorg ervoor dat je er niet voortdurend aan wilt ontsnappen, of voortdurend God verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Als je voortdurend dat soort dingen doet, ervaar je Gods werk niet, en daardoor zal het erg moeilijk voor je worden om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Bij alles wat je tegenkomt dat je niet volledig begrijpt, wanneer zich een moeilijkheid voordoet, moet je leren om je te onderwerpen. Dan moet je als eerste voor God komen en meer bidden. Op die manier zal er, voordat je het doorhebt, een verandering plaatsvinden in je innerlijke gesteldheid, en zul je in staat zijn om de waarheid te vinden om je probleem op te lossen. Zo zul je in staat zijn om Gods werk te ervaren. Zodra dat gebeurt, zal de werkelijkheid van de waarheid in jou tot stand worden gebracht, en dat is hoe je vooruitgang zult boeken en hoe er een omzetting in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze werkelijkheid van de waarheid bezit, zul je ook gestalte bezitten, en met gestalte komt leven. Als iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, dan kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, zaken en dingen Hij ook gebruikmaakt in Zijn dienst, of welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. En hoe redt Hij jou? Hij verandert je. Dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dat lijden kan veel dingen omvatten. Ten eerste moeten mensen lijden als ze het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaarden. Wanneer Gods woorden te streng en onomwonden zijn, en mensen God verkeerd interpreteren – en er zelfs noties op nahouden – dan kan dat ook pijnlijk zijn. Soms creëert God een omgeving rond mensen om hun verdorvenheid te ontmaskeren, om hen over zichzelf te laten nadenken en zichzelf te leren kennen. Ook dan zullen ze een beetje lijden. Soms, wanneer mensen direct worden gesnoeid, behandeld en ontmaskerd, moeten ze lijden. Het is alsof ze worden geopereerd – zonder leed is er geen resultaat. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat je door een omgeving wordt ontmaskerd, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan zul je door dat proces de werkelijkheid van de waarheid binnengaan, en zul je gestalte krijgen. Als je iedere keer dat je wordt onderworpen aan snoeien, behandelen en ontmaskeren door een omgeving in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! God werkt niet in je wanneer je geest niets voelt, wanneer die niet reageert. Dan zal Hij zeggen: “Deze persoon is al te gevoelloos, en is te diepgaand verdorven. Hoezeer ik hem ook disciplineer, hem behandel, of hem in bedwang probeer te houden, toch lukt het me nog steeds niet om zijn hart te beroeren en zijn geest te laten ontwaken. Deze persoon komt in moeilijkheden en is niet makkelijk te redden.” Als God bepaalde omgevingen, mensen, kwesties en dingen voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, bent verlicht en geïllumineerd en de waarheid verwerft, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vruchten begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dat alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van die omgevingen, en bent geslaagd voor de test. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan. Hoe zal God diegenen beschouwen die de test doorstaan? God zal zeggen dat zij een oprecht hart hebben en dit soort lijden kunnen verdragen, en dat ze diep vanbinnen de waarheid liefhebben en de waarheid willen verwerven. Als God deze beoordeling van jou heeft, ben je dan niet iemand met gestalte? Heb je dan geen leven? En hoe wordt dat leven verkregen? Wordt het door God geschonken? God voorziet je op verschillende manieren en gebruikt verschillende mensen, dingen en voorwerpen om je te trainen. Het is alsof God je persoonlijk te eten en te drinken geeft, je persoonlijk voorziet van verschillende levensmiddelen, zodat je er naar hartenlust van kunt eten en genieten; alleen dan kun je groeien en sterk staan. Zo moet je die dingen ervaren en begrijpen; zo moet je gehoorzaam zijn aan alles wat van God komt. Je moet die geestestoestand en die houding hebben, en je moet leren om de waarheid te zoeken. Je moet niet altijd naar redenen van buitenaf zoeken of anderen de schuld voor je problemen geven of iets aan te merken hebben op anderen; je moet een duidelijk begrip hebben van Gods wil. Aan de buitenkant kan het lijken dat sommige mensen een mening hebben over jou of bevooroordeeld zijn tegen jou, maar je moet de dingen niet zo zien. Als je dingen op die manier bekijkt, zul je je alleen maar verontschuldigen, en zul je niets kunnen verwerven. Je moet de dingen objectief bekijken en alles van God accepteren. Wanneer je de dingen op die manier bekijkt, zul je het werk van God makkelijk kunnen gehoorzamen, en zul je de waarheid kunnen zoeken, en de wil van God kunnen begrijpen. Zodra je zienswijze en gemoedstoestand zijn rechtgezet, zul je de waarheid kunnen verwerven. Dus waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom verzet je je? Als je je niet langer zou verzetten, zou je de waarheid verwerven. Als je je verzet, zul je niets verwerven en zul je daarnaast Gods gevoelens kwetsen en Hem teleurstellen. Waarom zal God teleurgesteld zijn? Omdat je de waarheid niet aanvaardt, heb je geen hoop op redding, en is God niet in staat om jou te verwerven, dus hoe zou Hij niet teleurgesteld zijn? De waarheid niet aanvaarden staat gelijk aan het wegduwen van voedsel dat God je persoonlijk heeft aangeboden. Je zegt dat je geen honger hebt en dat je het niet nodig hebt. God moedigt je keer op keer aan om te eten, maar toch blijf je weigeren. Je zou nog liever hongerlijden. Je denkt dat je verzadigd bent, terwijl je eigenlijk helemaal niets hebt. Zulke mensen hebben heel weinig verstand, en zijn heel zelfingenomen. Ze herkennen werkelijk niet wat goed is wanneer ze het zien; ze zijn de meest verarmde en beklagenswaardigste van alle mensen.

Om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, moet je eerst nadenken over elk detail van je leven, en leren van de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen. Als je kunt leren van de manier waarom mensen om je heen je behandelen, of van de zaken en omstandigheden die je elke dag meemaakt, dat wil zeggen dat je de waarheid kunt zoeken en kunt leren om te handelen volgens principes, dan zul je de waarheid kunnen begrijpen, zal je leven groeien, en zul je je plicht normaal kunnen vervullen. Sommige mensen twisten vaak en proberen zichzelf te verdedigen wanneer ze worden gesnoeid en behandeld. Ze benadrukken altijd de oorzaak van het probleem en rechtvaardigen hun mislukkingen, wat heel storend is. Ze hebben geen onderdanige houding, of een houding die past bij het zoeken naar de waarheid. Zulke mensen hebben een laag kaliber, en ze zijn ook heel koppig. Ze begrijpen de woorden van andere mensen niet, de waarheid ligt buiten hun bereik, en hun vooruitgang is heel langzaam. Waarom is hun vooruitgang langzaam? Omdat ze de waarheid niet zoeken, en als ze fouten maken, geven ze altijd andere mensen de schuld, en schuiven ze de verantwoordelijkheid volledig af. Ze leven volgens wereldse filosofieën, en zolang ze veilig en gezond leven, zijn ze heel tevreden met zichzelf. Ze streven de waarheid helemaal niet na, en ze denken dat het een heel goede manier is om in God te geloven. Er zijn zelfs mensen die denken: er wordt altijd veel gepraat over het nastreven van de waarheid en het leren van lessen, maar zijn er echt zo veel lessen om te leren? Op die manier in God geloven is een heel gedoe! Wanneer ze zien dat andere mensen de waarheid zoeken en lessen leren als ze op problemen stuiten, zeggen ze: “Hoe leren jullie overal lessen uit? Waarom zijn er niet zo veel lessen voor mij om te leren? Zijn jullie allemaal zo onwetend? Volgen jullie niet gewoon blindelings de regels? Wat vind je van dit standpunt?” Dat is het perspectief van niet-gelovigen. Kan een niet-gelovige de waarheid verwerven? Het is heel moeilijk voor zulke personen om de waarheid te verwerven. Sommige mensen zeggen: “Ik verzoek God bij grote zaken, maar ik val Hem niet lastig met kleine dingen. God heeft het heel druk met het dagelijkse beheer van alles in het universum, het beheer van elke persoon. Dat is heel vermoeiend! Ik zal God niet lastigvallen. Ik zal dit probleem zelf wel oplossen. Zolang God tevreden is, is dat genoeg. Ik wil Hem niet storen.” Wat vind je van die opvatting? Dat is ook het perspectief van niet-gelovigen, de verbeelding van mensen. Mensen zijn geschapen wezens, nog lager dan de mieren. Hoe kunnen ze de Schepper duidelijk zien? God heeft al wie weet hoeveel miljoenen of miljarden jaren lang alles in het universum beheerd. Heeft Hij gezegd dat Hij moe is? Heeft Hij gezegd dat Hij te druk is? Nee, dat heeft Hij niet gedaan. Mensen zullen Gods almacht en wijsheid nooit duidelijk kunnen zien, en het is heel onwetend van hen om te spreken vanuit hun eigen noties en denkbeelden. Volgens de Schepper worden al Gods uitverkorenen en alles wat om hen heen gebeurt, geregeld door Gods soevereiniteit. Als gelovige in God moet je je onderwerpen aan Gods soevereiniteit en regelingen, de waarheid zoeken, en overal lessen uit leren. De waarheid verwerven is het belangrijkste. Als je rekening kunt houden met de wil van God, dan moet je op Hem vertrouwen en streven naar de waarheid, want dat behaagt God. Wanneer je de waarheid hebt verkregen en kunt handelen volgens principes, zal God dankbaarder zijn, maar hoe meer je afstand neemt van God, hoe verdrietiger Hij zal zijn. Wat maakt God verdrietig? (God heeft omstandigheden geregeld om mensen een kans te geven om Zijn woorden te ervaren en de waarheid te verwerven, maar mensen begrijpen de geest van God niet; ze begrijpen Hem verkeerd, en dat maakt God verdrietig.) Juist. God heeft een hoge prijs betaald voor elke persoon, en heeft een wil voor elke persoon. Hij heeft verwachtingen voor hen, en heeft Zijn hoop op hen gevestigd. Hij spant zich vrijelijk en gewillig in voor alle mensen. Ook geeft Hij Zijn voorziening en waarheid gewillig aan elke persoon. Als mensen kunnen begrijpen waarom God dat doet, zal Hij tevreden zijn. Welke omstandigheden God ook voor je regelt, als je ze van God kunt ontvangen, je aan Hem kunt onderwerpen, en te midden van dat alles de waarheid kunt zoeken en lessen kunt leren, zal God niet denken dat de hoge prijs voor niets was. Je zult niet hebben gefaald in het naleven van alle ideeën en inspanningen die God heeft geïnvesteerd, of Zijn verwachtingen voor jou. In alle omstandigheden die je ten deel vallen, zul je lessen kunnen leren en vruchten kunnen oogsten. Op die manier zal het werk dat God in je heeft gedaan het verwachte effect bereiken, en zal Gods hart tevreden zijn. Als je je niet kunt onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen, als je God altijd weerstaat, afwijst en bevecht, denk je niet dat God ongerust zal zijn? Gods hart zal bezorgd en ongerust zijn. Hij zal zeggen: “Ik heb zo veel omstandigheden voor je geregeld om lessen te leren. Hoe kan het dat die geen effect op je hebben gehad?” God zal gebukt gaan onder zorgen. God is verdrietig omdat je gevoelloos, onwetend, langzaam en koppig bent, omdat je Zijn wil niet begrijpt, de waarheid niet aanvaard, niet alle dingen kunt zien die Hij heeft gedaan om verantwoordelijk te zijn voor je leven, niet begrijpt dat Hij bezorgd en ongerust is over je leven, en omdat je Hem niet gehoorzaamt en over Hem klaagt. Zeg Mij, van wie stamt alles wat met mensen te maken heeft? Wie draagt de grootste last voor het menselijke leven? (God.) God alleen houdt het meest van mensen. Houden de ouders en familieleden van mensen echt van hen? Is de liefde die zij geven ware liefde? Kan die mensen redden van de invloed van Satan? Nee. Mensen zijn gevoelloos en stompzinnig. Ze kunnen die dingen niet doorzien en zeggen altijd: “Hoe houdt God van mij? Ik voel het niet. Mijn vader en moeder houden hoe dan ook het meest van mij. Ze betalen voor mijn opleiding en zorgen ervoor dat ik technische vaardigheden leer, zodat ik als ik volwassen ben kan slagen, succesvol kan zijn, een ster of beroemdheid kan worden. Mijn ouders geven heel veel geld uit om me vormen. Ze besparen op eten om mijn opleiding te betalen. Dat is pas echte liefde! Ik kan ze nooit terugbetalen!” Denken jullie dat dit liefde is? Wat zijn de gevolgen als je ouders ervoor zorgen dat je slaagt, een beroemdheid op aarde wordt, een goede baan hebt, en wordt opgenomen in de wereld? Door hen zul je worden gedwongen om eindeloos succes na te streven, eer te brengen aan je familie, deel te nemen aan de kwaadaardige trends van de wereld, zodat je uiteindelijk in de maalstroom van zonde valt, wordt verdoemd en vernietigd, wordt verslonden door Satan. Is dat liefde? In plaats van je lief te hebben, schaden en verwoesten ze je. Op een dag zul je zo diep zinken dat je geen berouw zult kunnen tonen, zo diep dat je jezelf niet zult kunnen redden, en zult afdalen in de hel. Pas dan zul je beseffen: “O, ouderlijke liefde is liefde van het vlees. Het helpt niet om in God te geloven of de waarheid te verwerven. Het is geen ware liefde!” Jullie beseffen dat misschien nog niet. Sommige mensen zeggen: “Hoezeer God ook van me houdt, ik kan het nog steeds niet voelen. Ik voel nog steeds dat mijn moeder het meest van me houdt. Zij is de belangrijkste persoon op aarde voor me. Er is een lied met de titel ‘Moeder is de beste persoon op aarde’. Die titel komt overeen met de werkelijkheid; het is volkomen waar!” Op een dag, wanneer je echt het leven bent binnengegaan en wanneer je de waarheid hebt verworven, zul je zeggen: “Mijn moeder is niet degene die het meest van me houdt. Mijn vader ook niet. God houdt het meest van me. Hij is mijn dierbaarste, want Hij gaf me leven, en Hij leidt me altijd, zorgt voor me, en redt me van de invloed van Satan. Alleen God is Degene die mensen leven kan geven, die mensen kan leiden, die heerst over alle dingen.” Alleen wanneer je de waarheid begrijpt en de waarheid volledig hebt verworven, zul je deze woorden echt kunnen begrijpen.

Waar moet je beginnen als je de waarheid wilt verwerven? Begin met de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen, en leer hoe je lessen moet leren en de waarheid moet zoeken. Alleen door de waarheid en Gods wil in de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen te zoeken, zul je de waarheid kunnen verwerven. Sommige mensen letten niet op kleine zaken. Ze erkennen die niet. Ze denken altijd: waarom overkomt mij nooit iets groots? Waarom zie ik geen wereldschokkende dingen? Als grote, wereldschokkende dingen zouden gebeuren, zou ik een grote les kunnen leren en grote waarheid kunnen verwerven. Dat zou fantastisch zijn! Is dat een realistische denkwijze? Die woorden zijn te groots. Onderwerp je je aan God wanneer kleine dingen je overkomen? Heb je je lessen geleerd? Als je een grote beproeving ten deel zou vallen, zou je dan standvastig kunnen staan in je getuigenis? Als de grote rode draak je zou pakken, zou je dan een klinkende getuigenis kunnen geven? Zijn mensen die dat zeggen niet een beetje arrogant? Zul je de waarheid kunnen verwerven met een dergelijk streven? (Nee.) Als je niet voorzichtig bent terwijl je loopt, kun je struikelen. Toch denk je dat je klaar bent om te vliegen! Je moet leren om de waarheid te zoeken en lessen te leren in de kleine dingen die je tegenkomt. Als je geen lessen kunt leren uit de kleine dingen, zul je ook geen lessen kunnen leren uit de grote dingen. Als je geen lessen kunt leren, zul je niet vooruitgaan in het leven. Vooruitgang in het leven kan alleen worden bereikt door uit alles lessen te leren.

5 augustus 2015

Vorige: Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken

Volgende: De prijs betalen om de waarheid te verkrijgen is van groot belang

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek