Hoofdstuk 71

Ik heb alles van mezelf geopenbaard aan jullie, hoe kan het dan dat jullie mijn woorden niet met heel je hart en ziel overdenken? Waarom vatten jullie mijn woorden op als onzin? Klopt het niet wat ik zeg? Hebben mijn woorden jullie op een vitale plaats geraakt? Waarom gedragen jullie je zo – waarom blijven jullie uitstellen, aarzelen? Heb ik niet duidelijk gesproken? Ik heb zo vaak gezegd dat mijn woorden zorgvuldig overdacht dienen te worden en dat ze altijd de volle aandacht moeten krijgen. Zijn er gehoorzame, volgzame kinderen onder jullie? Heb ik tevergeefs gesproken? Is er dan helemaal geen resultaat? Welk deel van je innerlijk kan zich aanpassen aan mijn wil? Als je zelfs maar een moment niet wordt toegesproken, dan begin je losbandig en onbeheerst te worden. Als ik niet duidelijk zeg hoe je je moet gedragen of hoe je moet spreken, zou het dan zo kunnen zijn dat je geen idee hebt in je hart? Laat ik je dit zeggen! Wie verlies ervaart, is ongehoorzaam, onderwerpt zich niet, gelooft in dwaasheid! Als mensen geen aandacht schenken aan wat ik zeg, als ze de details niet kunnen begrijpen, kunnen ze mijn bedoelingen niet vatten en zijn ze niet in staat mij te dienen. Dit soort mensen zal ik aanpakken, zij zullen mijn oordeel ondervinden. De details niet begrijpen houdt in dat je zeer onbezonnen bent en moedwillig roekeloos. Daarom haat ik dit soort mensen. Ik maak het ze niet gemakkelijk, ik schenk ze geen genade, maar majesteit en oordeel; eens zien of je me dan nog durft te misleiden. Ik ben God die het hart van de mens ten diepste onderzoekt. Dit punt zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, anders blijven ze enkel maar op een achteloze manier met hun werk doorgaan en nonchalant met mij omgaan. Dit is de reden dat sommige mensen zonder zich ervan bewust te zijn door mij worden neergeworpen. Ik heb gezegd dat ik niemand onrechtvaardig zal behandelen, dat ik geen verkeerde dingen zal doen, dat alles wat ik doe in overeenstemming is met de wijze ordening van mijn hand.

Mijn oordeel heeft alle mensen die niet waarlijk van mij houden getroffen, en nu zal duidelijk worden wie ik heb voorbestemd en geselecteerd en wie door mij wordt uitgebannen. Deze dingen moeten een voor een duidelijk worden, niets zal verborgen blijven. Alle mensen, gebeurtenissen en dingen zijn er om mijn woorden ten uitvoer te brengen, en zijn bezig de woorden die mijn mond heeft gesproken, waar te maken. Het universum en de uiteinden van de aarde staan uitsluitend onder mijn beheer. Iedereen die het waagt om niet te gehoorzamen aan mijn woorden of die weigert om mijn daden ten uitvoer te brengen, moet ik neerslaan, waardoor die persoon zal afdalen naar het dodenrijk en zal ophouden te bestaan. Al mijn woorden zijn passend en juist, ze dragen geen onzuiverheid in zich. Kan de wijze waarop jullie spreken lijken op de mijne? Het is allemaal langdradig, niet te volgen, jullie leggen het niet duidelijk uit, en nog steeds denken jullie dat jullie iets hebben bereikt, dat jullie het bijna hebben begrepen. Laat ik je dit zeggen! Hoe zelfgenoegzamer iemand is, hoe verder hij van mijn maatstaven verwijderd is. Zulke mensen houden geen rekening met mijn wil en bedriegen me, ze brengen mijn naam ernstig in diskrediet! Schaamteloos! Je hebt helemaal geen oog voor je eigen gestalte. Dan ben je zo dwaas en onwetend!

Mijn woorden leggen voortdurend dingen uit, op allerlei gebieden. Zou het kunnen zijn dat je dit nog steeds niet begrijpt, en dat het je nog steeds niet helder is? Is het je bedoeling om me teleur te stellen? Beur jezelf op, raap je moed bijeen. Iemand die waarlijk van mij houdt, behandel ik niet met minachting. Ik onderzoek het hart van de mens ten diepste en alles wat in het hart van ieder mens leeft, is mij bekend. Zij zullen een voor een allemaal zichtbaar worden en door mij onderzocht worden. Nooit zal ik iemand die waarlijk van mij houdt, over het hoofd zien. Zij zijn allen ontvangers van zegeningen; zij vormen de groep van eerstgeboren zonen, die door mij zijn voorbestemd om koningen te worden. Voor wat betreft degenen die niet waarachtig zijn in hun liefde voor mij, zij zijn het doelwit van hun eigen listen, en zij zijn ontvangers van tegenspoed, ook dat is door mij voorbestemd. Maak je geen zorgen. Ik zal ze een voor een openbaren. Ik heb dit werk lang geleden voorbereid en ik ben begonnen met de uitvoering ervan. Het is allemaal ordelijk, het is absoluut niet chaotisch. Ik heb al besloten wie is uitverkoren en wie wordt uitgebannen. Een voor een zullen ze aan jullie worden geopenbaard. In deze tijden zullen jullie zien wat mijn hand aan het doen is, alle mensen zullen zien dat mijn rechtvaardigheid en mijn majesteit van niemand belediging of weerstand toestaan en dat iedereen die beledigt, streng gestraft zal worden.

Ik ben degene die bij iedereen voortdurend het meest intieme hart onderzoekt. Aanschouw mij niet alleen van buiten. Blinde mensen! Jullie luisteren niet naar de woorden die ik zo duidelijk heb uitgesproken, en jullie geloven eenvoudigweg niet in mij, de volledige God Zelf. Eenieder die het waagt om mij met gevlei over te halen of iets voor me te verbergen, zal ik beslist niet tolereren.

Herinner je je alles wat ik heb gezegd? “Mij zien is hetzelfde als het zien van elk afzonderlijk verborgen mysterie van eeuwigheid tot eeuwigheid.” Heb je deze uitspraak zorgvuldig overdacht? Ik ben God. Mijn mysteriën zijn voor jullie ontvouwd. Hebben jullie ze niet gezien? Waarom schenk je geen aandacht aan mij? Hoe komt het toch dat je de vage God in je hoofd aanbidt? Zou ik – de enige ware God – iets verkeerds kunnen doen? Zie dit helder. Wees er zeker van! Al mijn woorden en daden, alles wat ik doe, iedere beweging, mijn lachen, mijn eten, mijn kleding, alles van mij wordt gedaan door God Zelf. Jullie oordelen over mij; zou het kunnen zijn dat jullie God al hebben aanschouwd voordat ik kwam? Hoe komt het dan dat je me altijd vergelijkt met de God in je hart? Het zijn allemaal opvattingen van mensen. Mijn daden en gedrag schikken zich niet naar de jullie verbeelding, of wel? Ik sta niet toe dat wie dan ook een mening heeft over de juistheid van mijn handelingen en gedragingen. Ik ben de enige ware God. Dat is de onveranderlijke, absoluut correcte waarheid! Laat je niet misleiden door je eigen listen. Mijn woorden zijn in alle helderheid gesproken. Er zit geen greintje menselijkheid in mij, alles van mij is God Zelf, volledig zichtbaar voor jullie, niets is verborgen gebleven!

Vorige: Hoofdstuk 70

Volgende: Hoofdstuk 72

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek