Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab

In deze twee- tot driejarige periode van werk is datgene wat bereikt had moeten worden in het werk van oordeel over jullie zo goed als bereikt. De meeste mensen hebben hun eigen toekomstperspectieven en lotsbestemming enigszins laten varen. Wanneer echter wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, kunnen velen van jullie dat niet verdragen – jullie gelaatstrekken vervormen, jullie monden maken rare bewegingen en jullie beginnen voor je uit te staren. Jullie kunnen eenvoudigweg niet geloven dat jullie de afstammelingen van Moab zijn. Moab werd verbannen naar dit land nadat hij was vervloekt. Zijn nageslacht heeft zijn bloedlijn doorgegeven tot de dag van vandaag en jullie zijn allemaal zijn afstammelingen. Er is niets wat ik kan doen – wie heeft er gezegd dat je in het huis van Moab geboren moest worden? Ik heb medelijden met je en zou willen dat het niet waar was, maar niemand kan dit feit veranderen. Je bent een afstammeling van Moab en ik kan niet zeggen dat je een afstammeling van David bent. Het maakt niet uit wiens afstammeling je bent, je bent nog steeds een geschapen wezen, hoewel je een wezen met een lage rang, een wezen met een lage afkomst bent. Alle geschapen wezens moeten al Gods werk ervaren; zij zijn allemaal voorwerpen van Zijn overwinning en moeten allemaal Zijn rechtvaardige gezindheid zien en Zijn wijsheid en almacht ervaren. Je bent nu een afstammeling van Moab en moet dit oordeel en deze tuchtiging aanvaarden; als je geen afstammeling van Moab was, zou je dan niet ook dit oordeel en deze tuchtiging moeten aanvaarden? Erken dit! In werkelijkheid is het werken aan de afstammelingen van Moab nu het meest waardevol en belangrijk. Omdat het werk op jullie wordt verricht, heeft het enorme betekenis. Als het werk op de afstammelingen van Cham zou worden verricht, zou het niet veelbetekenend zijn omdat zij, in tegenstelling tot Moab, geen lage afkomst hebben. De afstammelingen van de tweede zoon van Noach, Cham, zijn alleen vervloekt – ze waren niet afkomstig uit ontucht. Ze hebben slechts een lage rang, omdat Noach hen heeft vervloekt om de dienaren van dienaren te zijn. Ze hebben een lage positie, maar hun oorspronkelijke waarde was niet laag. Over Moab gesproken, mensen weten dat zijn oorspronkelijke positie laag was, omdat hij uit ontucht was geboren. Hoewel de positie van Lot erg hoog was, werd Moab geboren uit Lot en zijn dochter. Lot werd een rechtvaardige man genoemd, maar Moab was nog steeds vervloekt. Moab had een lage waarde en een lage positie en zelfs als hij niet vervloekt zou zijn, zou hij nog steeds smerig zijn en zo was hij anders dan Cham. Hij erkende Jehova niet, maar in plaats daarvan verzette hij zich tegen Jehova en daarom verviel hij in de diepste duisternis. Nu werken aan de afstammelingen van Moab betekent hen redden die in de diepste duisternis zijn gevallen. Hoewel ze vervloekt waren, is het Gods verlangen om glorie van hen te verwerven, omdat ze eerst allemaal mensen waren bij wie God in hun hart niet voorkwam; uitsluitend ervoor zorgen dat zij zonder God in hun hart Hem gehoorzamen en liefhebben, is ware overwinning en de vruchten van dergelijk werk zijn het meest waardevol en overtuigend. Alleen dit betekent glorie verwerven – dit is de glorie die God wil vergaren in de laatste dagen. Het is echt een verheffing door God dat deze mensen die een lage rang hebben nu in staat zijn om zo’n enorme redding te krijgen. Dit werk is zeer betekenisvol en het is door oordeel dat Hij deze mensen wint. Het is niet Zijn bedoeling om deze mensen te straffen, maar om hen te redden. Als Hij in de laatste dagen nog steeds bezig zou zijn met het overwinningswerk in Israël, zou het geen zin hebben; zelfs als het vrucht zou dragen, zou het geen enkele waarde of grote betekenis hebben en zou Hij niet in staat zijn om alle glorie te verwerven. Hij werkt aan jullie, diegenen die in de diepste duisternis zijn gevallen, diegenen die het meest achtergebleven zijn. Deze mensen erkennen niet dat er een God is en hebben ook nooit geweten dat er een God is. Deze schepselen zijn door Satan zo verdorven, dat ze God zijn vergeten. Ze zijn verblind door Satan en weten niet eens dat er een God in de hemel is. Jullie aanbidden allemaal afgoden en Satan in je hart – zijn jullie soms niet de meest lage, meest achtergebleven personen? Jullie zijn de laagsten van het vlees, zonder enige persoonlijke vrijheid, en jullie hebben ook last van ontberingen. Jullie zijn ook de mensen op het laagste niveau in deze maatschappij, zonder zelfs de vrijheid van geloof. Dit is wat het betekent om in jullie te werken. Dat ik op dit moment aan jullie, de afstammelingen van Moab, werk, is niet bedoeld om jullie te vernederen, maar om het belang van het werk te openbaren. Voor jullie is het een geweldige verheffing. Als iemand verstand en inzicht heeft, zal hij zeggen: “Ik ben een afstammeling van Moab. Ik ben echt niet waardig dat ik nu deze grote verheffing door God of deze grote zegeningen ontvang. In alles wat ik doe en zeg en op basis van mijn status en waarde ben ik zulke grote zegeningen van God absoluut niet waardig. De Israëlieten koesteren grote liefde voor God en de genade die ze genieten wordt hun door Hem geschonken, maar hun status is veel hoger dan de onze. Abraham was heel toegewijd aan Jehova en Petrus was heel toegewijd aan Jezus – hun toewijding was honderd keer groter dan de onze. Op basis van onze daden zijn we absoluut niet waardig om van Gods genade te genieten”. De dienst van deze mensen in China kan geenszins voor Gods aangezicht komen. Het is eenvoudigweg een volslagen puinhoop; dat jullie nu genieten van zoveel van Gods genade is zuiver Gods verhevenheid! Wanneer hebben jullie Gods werk gezocht? Wanneer hebben jullie je leven voor God opgeofferd? Wanneer hebben jullie je familie, je ouders en je kinderen bereidwillig opgegeven? Niemand van jullie heeft een grote prijs betaald! Als de Heilige Geest je niet had aangemoedigd, hoeveel van jullie zouden dan alles hebben kunnen opofferen? Het is enkel omdat jullie gedwongen en genoodzaakt zijn dat jullie tot op de dag van vandaag hebben gevolgd. Waar is jullie toewijding? Waar is jullie gehoorzaamheid? Op basis van jullie daden hadden jullie al lang geleden vernietigd moeten zijn – jullie hadden allemaal van de kaart geveegd moeten zijn. Waardoor zijn jullie geschikt om van zulke grote zegeningen te genieten? Jullie zijn absoluut niet waardig! Wie van jullie heeft zijn eigen weg bedacht? Wie van jullie heeft de ware weg zelf gevonden? Jullie zijn allemaal luie, vraatzuchtige ellendelingen die naar gemak streven! Denken jullie dat jullie zo geweldig zijn? Wat hebben jullie om over op te scheppen? Zelfs als ik niet had gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, zijn jullie aard en geboorteplaats dan echt het meest verheven? Zelfs als ik niet had gezegd dat jullie zijn afstammelingen zijn, zijn jullie dan niet stuk voor stuk waarachtig afstammelingen van Moab? Kan de feitelijke waarheid worden veranderd? Is het ontmaskeren van jullie ware aard op dit moment bezijden de waarheid? Kijk naar jullie slaafse gedrag, jullie levens en jullie karakters – beseffen jullie niet dat jullie de laagste van de laagsten onder de mensheid zijn? Wat hebben jullie om over op te scheppen? Kijk naar jullie plek in de samenleving. Zijn jullie niet op het laagste niveau? Denken jullie soms dat ik het mis heb? Abraham offerde Isaak. Wat hebben jullie opgeofferd? Job offerde alles op. Wat hebben jullie opgeofferd? Zo veel mensen hebben hun leven gegeven, hun hoofd neergelegd, hun bloed vergoten om de ware weg te vinden. Hebben jullie die prijs betaald? Ter vergelijking, jullie komen helemaal niet in aanmerking om van zo’n grote genade te genieten. Worden jullie soms in het ongelijk gesteld als er tegenwoordig wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn? Schat jezelf niet te hoog in. Je hebt niets om over op te scheppen. Zo’n grote redding, zo’n grote genade wordt jullie zomaar gegeven. Jullie hebben niets opgeofferd, maar toch genieten jullie vrijelijk van genade. Schamen jullie je niet? Hebben jullie deze ware weg zelf gezocht en gevonden? Was het niet de Heilige Geest die jullie dwong om die weg te aanvaarden? Jullie hadden het nooit in je hart om echt te zoeken en jullie hadden het helemaal niet in je hart om de waarheid te zoeken, om naar de waarheid te verlangen. Jullie hebben enkel achterovergeleund en ervan genoten; jullie hebben deze waarheid verkregen zonder enige inspanning. Welk recht hebben jullie om te klagen? Denk je dat je heel veel waarde hebt? Wat hebben jullie te klagen in vergelijking met diegenen die hun leven hebben opgeofferd en wier bloed is vergoten? Jullie vernietigen zou nu juist en natuurlijk zijn! Jullie hebben geen keuze en moeten wel gehoorzamen en volgen. Jullie zijn gewoon niet waardig! De meesten van jullie zijn geroepen, maar als de omgeving jullie niet had gedwongen of als jullie niet waren geroepen, zouden jullie helemaal niet bereid zijn geweest om tevoorschijn te komen. Wie is bereid om dat los te laten? Wie is bereid om de geneugten van het vlees op te geven? Jullie zijn allemaal personen die gretig genieten van comfort en een luxe leven zoeken! Jullie hebben zulke grote zegeningen gekregen – wat hebben jullie verder nog te zeggen? Waarover zouden jullie kunnen klagen? Jullie hebben mogen genieten van de grootste zegeningen en de grootste genade die er in de hemel is en er is nu werk aan jullie onthuld dat nog nooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden. Is dat geen zegen? Omdat jullie je tegen God hebben verzet, zijn jullie nu zo getuchtigd. Door deze tuchtiging hebben jullie Gods genade en liefde gezien en nog meer hebben jullie Zijn rechtvaardigheid en heiligheid gezien. Door deze tuchtiging en door de smerigheid van de mensheid hebben jullie Gods grote kracht gezien en hebben jullie Zijn heiligheid en grootsheid gezien. Is dat niet de meest bijzondere waarheid? Is dat niet een betekenisvol leven? Het werk dat God doet, is vol van betekenis! Dus hoe lager jullie rang is, hoe meer het bewijst dat jullie zijn verheven door God en hoe meer het bewijst hoe waardevol Zijn werk aan jullie nu is. Het is gewoon een onbetaalbare schat die je nergens anders vandaan kunt halen! Door de eeuwen heen heeft niemand zo’n grote redding genoten. Het feit dat jullie positie laag is, laat zien hoe groot Gods verlossing is en het laat zien dat God trouw is aan de mensheid – Hij redt, Hij vernietigt niet.

Chinezen hebben nooit in God geloofd; ze hebben Jehova en Jezus nooit gediend. Het enige wat ze doen, is knielen, wierook aansteken, nep-geld verbranden en Boeddha aanbidden. Ze aanbidden gewoonweg afgoden – ze zijn allemaal extreem opstandig. Dus hoe lager de positie van mensen is, hoe meer het laat zien hoe groot de glorie is die God van jullie verkrijgt. Sommige mensen kunnen vanuit hun standpunt zeggen: “God, wat is het werk dat u doet? Komt zo’n verheven God, zo’n heilige God als u naar een smerig land? Denkt u zo laag over uzelf? Wij zijn heel smerig, maar u bent bereid om bij ons te zijn? U bent bereid om onder ons te leven? We zijn zo laag bij de grond, maar u bent bereid om ons compleet te maken? En u zou ons gebruiken als modellen en voorbeelden?” Ik zeg daarop: je begrijpt mijn wil niet! Je begrijpt het werk dat ik wil doen niet, noch begrijp je mijn gezindheid. Je kunt de betekenis van het werk dat ik ga doen niet beseffen. Zou mijn werk zich kunnen voegen naar jouw menselijke opvattingen? Volgens menselijke opvattingen zou ik geboren moeten zijn in een mooi land om te laten zien dat ik een hoge status heb, om te laten zien dat ik van grote waarde ben, om mijn eerbaarheid, heiligheid en grootheid te tonen. Als ik geboren was op een plek die mij erkent, in een familie op stand, en als ik een hoge positie en status had, zou ik heel goed worden behandeld. Dat zou geen voordelen hebben voor mijn werk en zou zo’n grote redding dan nog steeds kunnen worden geopenbaard? Allen die mij zien, zouden mij gehoorzamen en ze zouden niet met vuiligheid worden bezoedeld. Ik had op zo’n plek geboren moeten worden. Dat is wat jullie geloven. Maar denk eens na: kwam God naar de aarde voor plezier of voor werk? Als ik op zo’n gemakkelijke, comfortabele plek zou werken, zou ik dan mijn volledige glorie kunnen behalen? Zou ik mijn hele schepping kunnen overwinnen? Toen God naar de aarde kwam, was Hij niet van de wereld en Hij is geen vlees geworden om van de wereld te genieten. De plaats waarop Zijn werk het best Zijn gezindheid zou onthullen en het meest betekenisvol zou zijn, is precies de plaats waar Hij werd geboren. Ongeacht of het nu een heilig of smerig land is, en ongeacht waar Hij werkt, Hij is heilig. Alles in de wereld werd door Hem geschapen, hoewel alles is verdorven door Satan. Toch zijn alle dingen nog altijd van Hem; ze zijn allemaal in Zijn handen. Hij komt naar een smerig land en werkt daar om Zijn heiligheid te openbaren; Hij doet dit alleen omwille van Zijn werk, dat wil zeggen, Hij ondergaat grote vernedering door op deze manier te werken om de mensen van dit smerige land te redden. Dat wordt gedaan om te getuigen, omwille van de hele mensheid. Dergelijk werk laat mensen Gods rechtvaardigheid zien en Gods oppergezag kan zo beter worden getoond. Zijn grootsheid en oprechtheid komen tot uiting in de redding van een groep lage mensen op wie anderen neerkijken. Dat Hij wordt geboren in een smerig land, bewijst helemaal niet dat Hij laag is; het stelt juist de hele schepping in staat om Zijn grootsheid en Zijn ware liefde voor de mensheid te zien. Hoe meer Hij op deze manier doet, hoe meer het Zijn zuivere liefde, Zijn onberispelijke liefde voor de mens openbaart. God is heilig en rechtvaardig. Hoewel Hij in een smerig land werd geboren en hoewel Hij leeft met die mensen die vol zijn van smerigheid, net zoals Jezus leefde met zondaars in het Tijdperk van Genade, is al Zijn werk soms niet in het belang van het overleven van de hele mensheid? Gaat het er niet om dat de mensheid grote redding kan ontvangen? Tweeduizend jaar geleden woonde Hij een aantal jaren bij zondaars. Dat was in het belang van verlossing. Vandaag leeft Hij in een groep smerige, eenvoudige mensen. Dat is in het belang van redding. Is niet al Zijn werk in het belang van jullie, de mensen? Als het niet was geweest om de mensheid te redden, waarom zou Hij dan, nadat Hij in een kribbe was geboren, zo veel jaren met zondaars hebben geleefd en geleden? En als het niet was om de mensheid te redden, waarom zou Hij dan voor de tweede keer terugkeren in het vlees, geboren in dit land waar demonen samenkomen, en leven met deze mensen die diep verdorven zijn door Satan? Is God soms niet trouw? Welk deel van Zijn werk is niet voor de mensheid geweest? Welk deel is niet voor jullie bestemming geweest? God is heilig. Dat verandert nooit. Hij is niet vervuild door smerigheid, hoewel Hij naar een smerig land is gekomen; dat kan alleen maar betekenen dat Gods liefde voor de mensheid zeer onbaatzuchtig is en het lijden en de vernedering die Hij doorstaat zeer groot zijn! Weten jullie niet hoe groot Zijn vernedering is omwille van jullie allemaal en jullie lot? Hij redt geen belangrijke mensen of zonen van rijke en machtige families, maar Hij redt juist diegenen die eenvoudig zijn en op wie wordt neergekeken. Is dat niet allemaal Zijn heiligheid? Is dat niet allemaal Zijn rechtvaardigheid? Hij wilde liever in een smerig land geboren worden en alle vernedering ondergaan omwille van het overleven van de hele mensheid. God is heel echt – Hij doet geen onecht werk. Wordt niet elke fase van werk op zo’n praktische manier gedaan? Hoewel mensen Hem allemaal zwartmaken en zeggen dat Hij aan tafel zit met zondaars, hoewel mensen Hem allemaal bespotten en zeggen dat Hij leeft met de zonen van smerigheid, dat Hij leeft met de laagste mensen, heeft Hij nog steeds een onbaatzuchtige toewijding en wordt Hij nog steeds op deze manier door de mensen afgewezen. Is het lijden dat Hij doorstaat niet groter dan jullie lijden? Is het werk dat Hij doet niet meer dan de prijs die jullie hebben betaald? Jullie zijn in een smerig land geboren, maar toch hebben jullie Gods heiligheid ontvangen. Jullie zijn geboren in een land waar demonen samenkomen, maar toch hebben jullie enorme bescherming gekregen. Welke keuze hebben jullie? Welke klachten hebben jullie? Is het lijden dat Hij heeft doorstaan niet groter dan het lijden dat jullie hebben doorstaan? Hij is naar de aarde gekomen en heeft nooit van de geneugten van de menselijke wereld genoten. Hij walgt van zulke dingen. God kwam niet naar de aarde om Zich door de mens te laten verwennen met materiële zaken, noch kwam Hij om te genieten van eten, kleding en ornamenten van de mens. Hij schenkt aan dat soort dingen geen aandacht; Hij kwam naar de aarde om voor de mens te lijden, niet om van mooie aardse dingen te genieten. Hij kwam om te lijden, om te werken en om Zijn managementplan af te maken. Hij koos geen leuke woonplaats, woonde niet in een ambassade of een chic hotel en Hij heeft ook geen dienaren die Hem bedienen. Op basis van wat jullie hebben gezien, weten jullie niet of Hij kwam om te werken of te genieten? Zijn jullie soms blind? Hoeveel heeft Hij jullie gegeven? Als Hij op een geriefelijke plaats geboren was, zou Hij dan glorie kunnen verkrijgen? Zou Hij dan kunnen werken? Zou dat dan enige betekenis hebben? Zou Hij de mensheid volledig kunnen overwinnen? Zou Hij in staat zijn om mensen te redden uit het land van smerigheid? Mensen vragen, op basis van hun opvattingen: “Waarom is God in dit smerige land geboren als Hij heilig is? U haat en verafschuwt ons smerige mensen; u verafschuwt onze weerstand en onze opstandigheid, dus waarom woont u bij ons? U bent een oppermachtige God. U had overal geboren kunnen worden, dus waarom moest u in dit smerige land geboren worden? Elke dag tuchtigt u ons en oordeelt u over ons en u weet duidelijk dat we de afstammelingen van Moab zijn, dus waarom woont u nog steeds in ons midden? Waarom bent u geboren in een familie van afstammelingen van Moab? Waarom hebt u dat gedaan?” Zulke gedachten van jullie getuigen van een gebrek aan verstand! Alleen door dit soort werk kunnen mensen Zijn grootheid, Zijn nederigheid en verborgenheid zien. Hij is bereid om alles op te offeren omwille van Zijn werk en Hij heeft al het lijden omwille van Zijn werk verdragen. Hij doet dit omwille van de mensheid en meer nog om Satan te overwinnen, zodat alle schepselen zich onder Zijn heerschappij kunnen onderwerpen. Alleen dat is zinvol, waardevol werk. Als de afstammelingen van Jacob in China waren geboren, op dit stuk land, en ze allemaal van jullie waren, wat zou dan het belang zijn van werk dat in jullie wordt gedaan? Wat zou Satan zeggen? Satan zou zeggen: “Eerst vreesden ze u, ze hebben u vanaf het begin gehoorzaamd en ze hebben u nog nooit verraden. Ze zijn niet de meest duistere, lage of achtergestelde mensen.” Als het werk echt zo werd gedaan, wie zou erdoor overtuigd raken? In het hele universum zijn de Chinezen de meest achtergestelde mensen. Ze worden eenvoudig geboren met weinig integriteit, ze zijn saai van geest en gevoelloos, en ze zijn vulgair en decadent. Ze zitten vol met satanische gezindheden en zijn smerig en losbandig. Jullie hebben al deze satanische gezindheden. Zodra dit werk is voltooid, zullen mensen deze verdorven gezindheden van zich afschudden en in staat zijn om volledig te gehoorzamen en compleet te worden gemaakt. Alleen dergelijke vruchten van werk zijn getuigenis binnen de schepping! Begrijp je wat getuigenis is? Hoe wordt getuigenis eigenlijk gedragen? Door dit soort werk zijn jullie zowel een contrast als gebruiksvoorwerpen geworden; sterker nog, jullie zijn objecten van redding geworden. Vandaag zijn jullie Gods volk; later zullen jullie modellen en voorbeelden zijn. In dit werk spelen jullie verschillende soorten rollen en uiteindelijk zullen jullie objecten van redding zijn. Veel mensen zijn hierdoor negatief; zijn ze niet stekeblind? Je kunt niets duidelijk zien! Overweldigt alleen deze betiteling je al? Begrijp je wat Gods rechtvaardige gezindheid is? Begrijp je wat Gods redding is? Begrijp je wat Gods liefde is? Je hebt geen integriteit! Als er leuk over je wordt gesproken, ben je blij. Als er slecht over je wordt gesproken, ben je nergens toe bereid en trek je je terug. Wat ben je? Je bent niet op zoek naar de ware weg! Je houdt meteen op met zoeken – schandalig! Is het soms geen teken van schande dat zoiets triviaals je overweldigt?

Je kunt maar beter enige zelfkennis hebben. Bezie jezelf niet te hoog en droom er niet van om naar de hemel te gaan. Probeer gewoon plichtsgetrouw overwonnen te worden op aarde. Denk niet aan die onrealistische dromen die niet bestaan! Als iemand iets zegt zoals de volgende tekst – dit zijn woorden van iemand met ambitie en ruggengraat: “Hoewel ik een afstammeling van Moab ben, ben ik bereid om me in te spannen voor God. Ik zal mijn oude voorouder de rug toekeren! Hij gaf me leven en vertrapte me ook en tot nu toe heb ik in duisternis geleefd. Vandaag heeft God me vrijgelaten en ik heb eindelijk de hemelzon gezien. Door Gods ontmaskering heb ik eindelijk gezien dat ik een afstammeling van Moab ben. Eerst had ik oogkleppen op en wist ik niet dat God zo veel werk heeft gedaan, want ik was verblind door die oude Satan. Ik zal hem de rug toekeren en grondig vernederen!” Dus zijn jullie zo vastberaden? Ondanks het feit dat jullie allemaal op mensen lijken, bezwijken jullie sneller dan wie dan ook en zijn jullie ontzettend gevoelig over deze zaak. Zodra wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, trekt jullie mond in een pruillip. Is dat niet de gezindheid van een varken? Jullie zijn waardeloos. Jullie zouden je leven opofferen omwille van roem en rijkdom! Je wilt geen afstammeling van Moab zijn, maar is dat niet wat je bent? Ik zeg vandaag dat je dat bent en je moet het erkennen. Ik zet me niet af tegen feiten. Sommige mensen zijn hierdoor negatief, maar waar zou je negatief over zijn? Ben jij niet ook een kind van de grote rode draak? Is het onterecht om te zeggen dat je een afstammeling van Moab bent? Kijk eens naar wat je naleeft, vanbinnen en vanbuiten. Van top tot teen is er niets lovenswaardigs. Losbandigheid, smerigheid, blindheid, verzet, opstandigheid – zijn dat niet allemaal delen van je gezindheid? Je leeft altijd in een land van losbandigheid en gaat geen kwaad uit de weg. Je denkt dat je buitengewoon heilig bent. Kijk naar de dingen die je hebt gedaan en toch ben je heel tevreden over jezelf. Wat heb je gedaan dat lovenswaardig is? Jullie zijn net beesten. Jullie hebben geen menselijkheid! Jullie gaan om met dieren en leven met slechte, losbandige ideeën. Aan hoeveel ontbreekt het jullie mensen? Jullie zijn het ermee eens dat jullie de kinderen van de grote rode draak zijn en jullie zijn bereid om dienst te doen, maar als vervolgens wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, worden jullie negatief. Is dat niet de waarheid? Net zoals je werd geboren uit je moeder en vader, hoe naar ze ook waren, je bent nog steeds uit hen geboren. Zelfs als je een adoptiemoeder vindt en je huis verlaat, ben je dan niet nog steeds het kind van je oorspronkelijke ouders? Kan dat feit worden veranderd? Heb ik je zonder reden het etiket van afstammeling van Moab opgeplakt? Sommige mensen zeggen: “Kunt u me gewoon iets anders noemen?” Ik zeg: “Als ik je nou eens een contrastvormer noem?” Ze willen ook geen contrastvormers zijn. Dus wat wil je dan zijn? Contrastvormers, dienstdoeners – is dat niet wat jullie zijn? Wat zou je anders uitkiezen? Ben je niet iemand die is geboren in het land van de grote rode draak? Hoezeer je ook zegt dat je een kind van David bent, het komt niet overeen met de feiten. Is dat iets wat je zelf kunt kiezen? Kun je willekeurig een goed klinkende naam kiezen om mee naar jezelf te verwijzen? Zijn de kinderen van de grote rode draak, die werden genoemd, niet jullie verdorven mensen? De genoemde dienstdoeners – zijn zij ook niet jullie verdorven mensen? De modellen en voorbeelden van de overwinning, die werden genoemd – zijn dat niet ook jullie mensen? Is de weg om vervolmaakt te worden niet voor jullie gezegd? Jullie zijn degenen die worden getuchtigd en over wie wordt geoordeeld; zal niet een aantal van jullie later worden vervolmaakt? Maakt deze titel nog iets uit? Jullie zijn zo redeloos; kunnen jullie zoiets kleins niet eens duidelijk zien? Je weet niet wie de afstammeling van wie is, maar voor mij is het duidelijk en ik zeg het jullie. Als je het vandaag kunt onderkennen, is het goed. Wees niet altijd zo minderwaardig over jezelf. Hoe meer je negatief bent en je terugtrekt, hoe meer dat bewijst dat je het nageslacht van Satan bent. Als je ze naar lofzangen laat luisteren, vragen sommigen: “Kunnen afstammelingen van Moab naar lofzangen luisteren? Ik doe het niet; ik ben niet bevoegd!” Als je ze laat zingen, zeggen ze: “Als de afstammelingen van Moab zingen, is God dan bereid om te luisteren? God verafschuwt me. Ik schaam me te veel om voor God te gaan staan en ik kan niet voor Hem getuigen. Ik wil gewoon niet zingen, zodat God niet geïrriteerd raakt als Hij het hoort.” Is dat niet een negatieve manier om ermee om te gaan? Als een geschapen wezen ben je geboren in een land van losbandigheid en je bent een kind van de grote rode draak, een afstammeling van Moab; je moet je oude voorouder en de oude Satan de rug toekeren. Alleen dat is iemand die echt naar God verlangt.

In het begin toen ik jullie de plaats van Gods volk gaf, sprongen jullie op en neer, met meer vreugde dan ieder ander. Maar wat deden jullie zodra ik zei dat jullie de afstammelingen van Moab zijn? Jullie stortten allemaal in! Waar is jullie gestalte? Jullie opvatting van positie is te zwaar! De meeste mensen kunnen zichzelf niet verheffen. Sommigen gaan zaken doen en sommigen gaan aan het werk. Zodra ik zeg dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, willen jullie allemaal wegrennen. Is dat jullie getuigenis voor God, waar jullie de hele tijd over roepen? Zal Satan op deze manier worden overtuigd? Is dat geen teken van schande? Wat voor zin heeft het om jullie te hebben? Jullie zijn allemaal een stuk vuil! Wat voor lijden hebben jullie doorstaan dat jullie je zo onrechtvaardig bejegend voelen? Jullie denken dat als God jullie tot een zekere hoogte heeft gemarteld, Hij gelukkig zal zijn, alsof Hij is gekomen met de bedoeling om jullie te veroordelen en na jullie veroordeling en vernietiging Zijn werk klaar zal zijn. Is dat wat ik heb gezegd? Denken jullie niet zo vanwege jullie blindheid? Is het zo dat jullie er niet zelf naar streven om goed te doen of dat ik jullie bewust veroordeel? Dat heb ik nooit gedaan. Dat is iets wat jullie zelf hebben bedacht. Ik heb nog nooit zo gewerkt, noch heb ik die intentie. Als ik jullie echt had willen vernietigen, had ik dan echt zoveel moeten lijden? Als ik jullie echt had willen vernietigen, had ik dan zo ernstig met jullie moeten spreken? Dit is mijn wil: pas als ik jullie heb gered, kan ik rusten. Hoe lager iemand is, hoe meer hij het object van mijn redding is. Hoe actiever jullie kunnen binnengaan, hoe gelukkiger ik zal zijn. Hoe meer jullie instorten, hoe meer ik overstuur ben. Jullie willen altijd een hoge borst opzetten en op de troon klimmen; ik zeg jullie dat dat niet de weg is die jullie van smerigheid zal redden. Een fantasie om op de troon te zitten kan jullie niet vervolmaken; dat is niet realistisch. Als ik zeg dat je een afstammeling van Moab bent, ben je ongelukkig. Je zegt: “Als u me in de bodemloze put terecht laat komen, zal ik niet voor u getuigen of voor u lijden.” Werk je mij hierdoor niet tegen? Heeft deze houding voordeel voor je? Ik heb je zo veel genade gegeven – ben je dat vergeten? Het hart van God, dat net als dat van een liefhebbende moeder is, hebben jullie versmaad en vernederd; wat zullen de consequenties voor je zijn? Ik zal je niet dwingen als je geen getuigenis voor mij aflegt – maar je moet wel weten dat je uiteindelijk een doelwit voor vernietiging zult zijn. Als ik geen getuigenis in jou kan krijgen, zal ik die in andere mensen verkrijgen. Dat doet er voor mij niet toe, maar uiteindelijk zul je er spijt van krijgen en op dat moment ben je al lang in de duisternis gevallen. Wie zal je dan kunnen redden? Denk niet dat het werk niet zonder jou kan worden gedaan. Met jou hebben we niet veel en zonder jou missen we niet veel. Beschouw jezelf niet als te eervol. Als je niet bereid bent om mij te volgen, laat dat alleen maar zien dat je opstandig bent en er niets wenselijks in jou zit. Als je een goede prater bent, is dat dan niet alleen maar zo omdat je jezelf hebt toegerust met woorden die ik via mijn werk heb bekendgemaakt? Wat is er in jou lovenswaardig? Krijg het niet te hoog in je bol! Als ik geen glorie van jullie afstammelingen van Moab kan krijgen, zal ik een tweede en een derde groep van Moabs afstammelingen selecteren voor mijn werk totdat ik glorie verkrijg. Als je niet bereid bent om voor mij te getuigen, ga dan weg! Ik zal je niet dwingen! Denk niet dat ik geen stap kan zetten zonder jullie. Het vinden van geschikte objecten voor mijn werk hier in China gaat moeiteloos. Er is in dit land niets anders te vinden – smerige, verdorven mensen zijn werkelijk overal en mijn werk kan overal worden gedaan. Wees niet zo hoogmoedig! Ongeacht hoe trots je bent, ben je niet nog steeds een kind dat is geboren uit ontucht? Kijk naar je waarde. Welke andere optie heb je? Alleen al dat je mag leven, is een enorme verheffing, dus waarover zou je nog zo arrogant kunnen zijn? Zou je, zonder mijn werk om het tijdperk te beëindigen, al niet lang geleden in zowel natuurrampen als door de mens veroorzaakte rampen zijn neergegaan? Kun je nog steeds zo aangenaam leven? Je redetwist nog voortdurend over deze kwestie. Sinds ik je een afstammeling van Moab heb genoemd, ben je voortdurend aan het pruilen. Je studeert niet, je leest Gods woorden niet en je kunt bepaalde personen niet uitstaan. Wanneer je ziet dat andere mensen geleerd worden, verstoor je ze en zeg je ontmoedigende dingen tegen hen. Je hebt wel lef! Je zegt: “Wat voor opleiding zouden de afstammelingen van Moab kunnen krijgen? Mij kan het niets schelen.” Is dat niet iets wat een beest zou zeggen? Ben je eigenlijk wel een mens? Ik heb zoveel gezegd, maar het heeft niets in jou bewerkstelligd. Heb ik al dit werk dan tevergeefs gedaan? Heb ik al deze woorden dan tevergeefs gesproken? Zelfs een hond zou nog met zijn staart kwispelen; zo’n persoon haalt het nog niet bij een hond! Ben je het wel waard om een mens genoemd te worden? Wanneer ik spreek over de afstammelingen van Moab, verlagen sommige mensen zichzelf bewust. Ze kleden zich anders dan vroeger, zijn zo onverzorgd dat ze er niet uitzien als mensen en mompelen: “Ik ben een afstammeling van Moab. Ik ben niks waard. Het zijn slechts dagdromen om te denken aan het verkrijgen van zegeningen. Kunnen de afstammelingen van Moab worden vervolmaakt?” Zodra ik heb gesproken over de afstammelingen van Moab, hebben de meeste mensen geen hoop meer en zeggen ze: “God zegt dat we de afstammelingen van Moab zijn. Wat betekent dat? Kijk naar de toon die Hij heeft aangenomen – het is onherroepelijk! Er is geen liefde in Zijn woorden. Zijn we niet het doelwit van vernietiging?” Ben je vergeten wat er eerder is gezegd? Is de term ‘afstammelingen van Moab’ het enige wat je nu nog weet? In feite zijn veel woorden bedoeld om een effect te bewerkstellingen, maar ze onthullen ook de waarheid van feiten. De meeste mensen geloven het simpelweg niet. Je bent niet bereid om op die manier voor mij te lijden. Je bent bang voor de dood en wilt steeds ontsnappen. Als je wilt gaan, zal ik je niet dwingen om te blijven, maar ik moet je één ding duidelijk maken: leef niet een heel leven tevergeefs en vergeet niet de dingen die ik je in het verleden heb verteld. Als een geschapen wezen moet je de plicht van een geschapen wezen vervullen. Doe geen dingen tegen je geweten in; wat je moet doen, is je toewijden aan de Heer van de schepping. De afstammelingen van Moab zijn ook geschapen wezens. Het is alleen zo dat ze contrastvormers zijn en vervloekt zijn. Wat er ook gebeurt, je bent nog steeds een geschapen wezen. Je komt in de buurt als je het volgende zegt: “Hoewel ik een afstammeling van Moab ben, heb ik zoveel van Gods genade genoten dat ik wel een geweten moet hebben. Ik zal het gewoon erkennen, maar er niet in zwelgen. Zelfs als ik binnen deze stroom lijd, zal ik tot het einde toe lijden en als ik een afstammeling van Moab ben, dan is dat zo! Ik zal nog steeds volgen tot het einde!” Je moet tot het einde volgen. Als je wegrent, heb je feitelijk geen toekomstperspectief – je bent de weg van vernietiging opgegaan.

Het is goed als jullie je afkomst begrijpen en dat jullie de feitelijke waarheid begrijpen, komt het werk ten goede. Anders zou de beoogde uitkomst niet worden behaald. Dat is een deel van het overwinningswerk en een noodzakelijke stap in het werk. Dat is een feit. Dit werk wil de ziel van mensen en hun geweten wekken en ervoor zorgen dat ze deze grote redding kunnen verwerven. Wie een geweten heeft, moet God des te meer danken als ze zien dat ze een lage positie hebben. Ze moeten Zijn woorden in hun handen houden, zich stevig vasthouden aan de genade die Hij hun heeft gegeven en zelfs bitter huilen en zeggen: “Onze positie is zo laag en we hebben niets verkregen in de wereld. Niemand bewondert ons lage mensen. We worden vervolgd in onze eigen omgeving, onze mannen wijzen ons af, onze vrouwen beschimpen ons, onze kinderen kijken op ons neer en als we oud zijn, maken onze schoondochters het ons lastig. We hebben echt niet weinig geleden en dat we nu genieten van Gods grote liefde is zo fijn! Als God ons niet had gered, hoe zouden we dan duidelijk menselijk lijden kunnen zien? Zouden we dan niet nog steeds aftakelen in deze zonde? Is dat niet onze verheffing door God? Ik ben een van de laagste mensen en God heeft me zo hoog opgetild. Zelfs als ik vernietigd ben, moet ik nog steeds Zijn liefde terugbetalen. God heeft een hoge dunk van ons en Hij spreekt van aangezicht tot aangezicht met zulke lage mensen als wij. Hij pakt mijn hand om mij te onderrichten. Met Zijn mond voedt Hij me. Hij leeft en lijdt met me. Zelfs als Hij me tuchtigt – wat kan ik zeggen? Betekent tuchtiging ook niet dat ik door God word verheven? Ik word getuchtigd, maar toch kan ik Zijn rechtvaardigheid zien. Ik kan niet zonder geweten zijn – ik moet Gods liefde terugbetalen. Ik kan niet meer opstandig zijn tegenover God.” Gods positie en Zijn status zijn niet hetzelfde als die van mensen. Zijn lijden is hetzelfde en Zijn eten en kleding zijn hetzelfde, maar alle mensen respecteren Hem en dat is het enige verschil. Geniet Hij verder niet van dezelfde dingen als mensen? Dus met welk recht vragen jullie God om je op een bepaalde manier te behandelen? God heeft zoveel geleden en zo’n groot werk gedaan en jullie – lager dan mieren, lager dan ongedierte – zijn vandaag zo hoog verheven. Als je Gods liefde niet kunt terugbetalen, waar is je geweten dan? Sommige mensen zeggen vanuit hun hart: “Telkens als ik eraan denk om God te verlaten, vullen mijn ogen zich met tranen en knaagt mijn geweten. Ik ben God veel verschuldigd. Ik kan dit niet doen. Ik kan Hem zo niet behandelen. Als ik zou sterven en mijn dood Zijn werk zou verheerlijken, zou ik volkomen tevreden zijn. Als ik het anders zou doen, zou ik, zelfs als ik leef, geen vrede voelen.” Luister naar deze woorden – ze beschrijven de plicht die een geschapen wezen moet vervullen. Wie deze visie te allen tijde in zich draagt, zal zich vanbinnen helder en op zijn gemak voelen; ze zullen zeker zijn van deze zaken. Je zult zeggen: “God schaadt me niet en Hij bespot of vernedert me niet opzettelijk. Hoewel Hij enigszins hardvochtig spreekt en Zijn woord het hart raakt, is het voor mijn eigen bestwil. Hoewel Hij zo streng spreekt, redt Hij me nog wel degelijk en heeft Hij nog steeds aandacht voor mijn zwakheden. Hij gebruikt geen feiten om me te straffen. Ik geloof dat God redding is.” Als je deze visie echt aanhangt, is het onwaarschijnlijk dat je zult vluchten. Je geweten zal dat niet toestaan en doordat die het afkeurt, zul je weten dat je God niet zo moet behandelen. Je denkt aan alle genade die je hebt gekregen. Je hebt zo veel van mijn woorden gehoord. Kan het zijn dat je er tevergeefs naar hebt geluisterd? Het maakt niet uit wie wegrent, jij kunt het niet. Andere mensen geloven niet, maar jij moet wel. Andere mensen laten God in de steek, maar jij moet God hooghouden en van Hem getuigen. Anderen maken God zwart, maar jij kunt dat niet. Ongeacht hoe onvriendelijk God naar je is, je moet Hem toch goed behandelen. Je moet Zijn liefde terugbetalen en een geweten hebben, omdat God onschuldig is. Zijn komst naar de aarde vanuit de hemel om te werken onder de mensheid was al een grote vernedering. Hij is heilig zonder iets van smerigheid. Hoezeer is Hij vernederd door naar een smerig land te komen? Hij werkt aan jullie in jullie eigen belang. Als je zonder geweten met Hem omgaat, zou het beter zijn om een vroege dood te sterven!

Op dit moment missen de meeste mensen dit onderdeel van de visie; ze kunnen dit werk absoluut niet doorgronden en weten niet wat God er uiteindelijk mee wil bereiken. Vooral degenen die verward zijn – het is alsof ze een labyrint zijn binnengegaan en na een paar bochten verdwaald zijn. Als je het doel van Gods managementplan grondig aan hen uitlegt, zullen ze niet in de war raken. Veel mensen kunnen het niet doorgronden en geloven dat het Gods werk is om mensen te kwellen. Ze begrijpen de wijsheid en wonderbaarlijkheid van Zijn werk niet en ze begrijpen niet dat Zijn werk is bedoeld om Zijn grote kracht te openbaren en bovendien de mensheid te redden. Ze zien dat allemaal niet; ze kijken alleen of ze toekomstperspectieven hebben, of ze in staat zullen zijn om de hemel binnen te gaan. Ze zeggen: “Gods werk is altijd zo’n omweg; als u ons gewoon rechtstreeks uw wijsheid zou kunnen laten zien, zou dat fijn zijn. U zou ons niet op deze manier moeten kwellen. We hebben te weinig kaliber en begrijpen uw wil niet. Het zou geweldig zijn als u duidelijk zou spreken en handelen. U laat ons raden, maar dat kunnen we niet. Het zou geweldig zijn als u opschoot en ons toestond om uw glorie te zien. Wat is de noodzaak om dingen via zo’n omweg te doen?” Wat jullie nu het meest missen, is een geweten. Besteed hier meer aandacht aan. Open jullie ogen wijd om te zien wie hier nu werkelijk de stappen van dit werk doet. Trek niet te snel conclusies. Nu heb je hooguit iets begrepen van het oppervlakkige aspect van de weg van het leven dat je moet ervaren. Er is nog steeds veel waarheid die je moet ervaren en wanneer de dag komt dat je het volledig kunt overzien, zul je niet langer zo spreken, noch zul je klagen. Je zult dingen ook niet zo snel een naam geven. Je zult zeggen: “God is zo wijs, God is zo heilig, God is zo krachtig!”

Vorige: Het kaliber opvijzelen is omwille van het ontvangen van Gods redding

Volgende: De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat is jouw begrip van God?

Mensen geloven al heel lang in God, toch hebben de meesten geen begrip van dit woord ‘God’. Ze volgen gewoon de meute zonder verder benul....

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek