We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab

In deze twee tot drie jaar is datgene wat bereikt had moeten worden in het werk van oordeel over jullie zo goed als bereikt. De meeste mensen hebben hun eigen toekomstperspectieven en lotsbestemming enigszins laten varen. Wanneer echter wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, kunnen velen van jullie dat niet verdragen – jullie gelaatstrekken vervormen, jullie mond maakt rare bewegingen en jullie ogen worden groot. Jullie kunnen eenvoudigweg niet geloven dat jullie afstammelingen van Moab zijn. Moab werd verbannen naar dit land nadat hij was vervloekt. De bloedlijn van het nageslacht van Moab is doorgegeven tot de dag van vandaag en jullie zijn allemaal zijn nakomelingen. Ik kan er niets aan doen – wie heeft je in het huis van Moab geboren laten worden? Ik heb medelijden met je en ik zou willen dat het niet waar was, maar dit gegeven kan niet door mensen worden veranderd. Je bent een afstammeling van Moab en ik kan niet zeggen dat je een afstammeling van David bent. Het maakt niet uit wiens afstammeling je bent, je bent nog steeds iemand van creatie. Het is alleen zo dat je een schepsel bent met een lage rang – je bent een schepsel met een lage afkomst. Alles dat geschapen is moet alles van het werk van God ervaren, zij zijn allemaal voorwerpen van Zijn overwinning en ze moeten allemaal Zijn rechtvaardige gezindheid zien en Zijn wijsheid en almacht ervaren. Je bent nu eenmaal een afstammeling van Moab en je moet dit oordeel en deze tuchtiging aanvaarden. Echter als je geen afstammeling van Moab was, zou je dan niet ook dit oordeel en deze tuchtiging moeten aanvaarden? Je zou je hiervan bewust moeten zijn! In werkelijkheid is het werken aan de afstammelingen van Moab het meest waardevol en meest belangrijk. Omdat het werk op jullie wordt verricht, heeft het enorme betekenis. Als het werk op de afstammelingen van Cham zou worden verricht, zou het niet veelbetekenend zijn, omdat zij niet van zo’n lage afkomst zijn en hun geboortes niet hetzelfde zijn als bij Moab. Alleen de afstammelingen van de tweede zoon van Noach, Cham, zijn vervloekt – ze waren niet afkomstig uit overspel. Het is alleen zo dat ze een lage rang hebben, omdat Noach hen heeft vervloekt en zij de dienaren van dienaren zijn. Ze hebben een lage positie, maar hun oorspronkelijke waarde was niet laag. Over Moab gesproken, mensen weten dat hij oorspronkelijk een lage positie had, omdat hij uit ontucht was geboren. Hoewel de positie van Lot erg hoog was, werd Moab geboren uit Lot en zijn dochter. Hoewel Lot een rechtvaardig man was, was Moab nog steeds het voorwerp van vervloeking. Moab had een lage waarde en had een lage positie en zelfs als hij niet vervloekt zou zijn, was hij vervuild, dus hij was anders dan Cham. Hij gaf niet toe en verzette zich, was opstandig tegen Jehova en daarom verviel hij in duisternis. Daarom betekent werken aan de afstammelingen van Moab het redden van hen die in de ergste duisternis zijn gevallen. Hoewel ze vervloekt waren, is het Gods verlangen om glorie bij hen te bewerkstelligen. Dit komt omdat ze van origine allemaal mensen waren die God in hun hart misten – alleen ervoor zorgen dat ze Hem gehoorzamen en Hem liefhebben, is de ware overwinning, en het werk dat zulke vruchten afwerpt is het meest waardevol en het meest doorslaggevend. Alleen dit betekent glorie vergaren – dit is de glorie die God wil vergaren in de laatste dagen. Hoewel deze mensen een lage rang hebben, zijn ze nu in staat zo’n enorme verlossing te krijgen, wat echt Gods verheffing is. Dit werk is zeer betekenisvol en het is door oordeel dat Hij deze mensen wint. Hij straft hen niet opzettelijk, maar Hij is gekomen om hen te redden. Als Hij in de laatste dagen nog steeds bezig zou zijn met het werk van het overwinnen in Israël, dan zou het geen zin hebben; zelfs als het vrucht zou dragen, zou het geen enkele waarde of grote betekenis hebben en zou Hij niet in staat zijn om alle glorie te verwerven. Hij werkt aan jullie, diegenen die in de grootste duisternis zijn gevallen, diegenen die het meest achtergebleven zijn. Deze mensen erkennen niet dat er een God is en hebben ook nooit geweten dat er een God is. Deze schepselen zijn door Satan zo verdorven dat ze God zijn vergeten. Ze zijn verblind door Satan en ze weten niet eens dat er een God in de hemel is. Jullie aanbidden allemaal afgoden in jullie harten, jullie aanbidden Satan – zijn jullie niet de meest lage, meest achtergebleven personen? Jullie zijn de laagsten van het vlees, jullie hebben geen persoonlijke vrijheid en jullie hebben ook last van ontberingen. Jullie zijn ook de mensen op het laagste niveau in deze maatschappij, zonder zelfs de vrijheid van geloof. Dit is dus waarom werken aan jullie zo belangrijk is. Het op dit moment aan jullie, de afstammelingen van Moab, werken is niet om jullie opzettelijk te vernederen, maar het is om het belang van het werk te openbaren. Het is een geweldige verheffing voor jullie. Als een persoon verstand en inzicht heeft, zullen ze zeggen: “Ik ben een afstammeling van Moab. Ik ben deze geweldige verheffing of zulke grote zegeningen van God, die ik nu heb ontvangen, echt niet waardig. Naar wat ik doe en zeg en op basis van mijn status en waarde – ben ik absoluut niet zulke grote zegeningen van God waardig. De Israëlieten koesteren grote liefde voor God en de genade die zij genieten wordt hen door Hem geschonken, maar hun status is veel hoger dan de onze. Abraham was heel erg toegewijd aan Jehova en Petrus was heel toegewijd aan Jezus – hun toewijding overtrof de onze wel honderd keer en op basis van onze daden zijn we absoluut onwaardig om van Gods genade te genieten”. De dienst van deze mensen in China kan geenszins voor Gods aangezicht komen. Het is eenvoudigweg een volslagen puinhoop en dat jullie nu genieten van zoveel van Gods genade is zuiver Gods verhevenheid! Wanneer hebben jullie Gods werk nagestreefd? Wanneer hebben jullie je leven voor God opgeofferd? Wanneer hebben jullie je familie, je ouders en je kinderen bereidwillig opgegeven? Niemand van jullie heeft een grootse prijs betaald! Als de Heilige Geest je niet had aangemoedigd je meer zelfvertrouwd te voelen, hoeveel van jullie zouden dan alles hebben opgeofferd? Het is enkel omdat jullie gedwongen en genoodzaakt zijn dat jullie tot op de dag van vandaag volgzaam zijn. Waar is jullie toewijding? Waar is jullie gehoorzaamheid? Op basis van jullie daden, hadden jullie al lang geleden vernietigd moeten zijn – jullie hadden al een schone lei moeten zijn. Waardoor zijn jullie geschikt om van zulke grote zegeningen te genieten? Jullie zijn dat absoluut niet waardig! Wie van jullie heeft zijn eigen weg gesmeed? Wie van jullie heeft de ware weg zelf gevonden? Jullie zijn allemaal luie, vraatzuchtige en waardeloze ellendelingen die gretig genieten van gemak! Denk jullie dat jullie zo geweldig zijn? Wat hebben om over op te scheppen? Zelfs als ik niet had gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, zijn jullie aard en geboorteplaats echt het meest verheven? Zelfs als ik niet had gezegd dat jullie zijn nazaten zijn, zijn jullie niet stuk voor stuk waarachtig kinderen van Moab? Kan de feitelijke waarheid veranderd worden? Is jullie ware aard laten zien op dit moment bezijden de waarheid? Kijk naar hoe slaafs jullie zijn, jullie levens en jullie karakters – beseffen jullie niet dat jullie de laagste van de laagsten onder de mensheid zijn? Wat hebben jullie om over op te scheppen? Kijk naar jullie plek in de samenleving. Zijn jullie niet op het laagste niveau? Denken jullie dat ik abuis ben? Abraham offerde Isaäk. Wat hebben jullie opgeofferd? Job heeft alles opgeofferd. Wat hebben jullie opgeofferd? Zoveel mensen hebben hun leven gegeven, hun hoofd neergelegd, hun bloed vergoten om de ware weg te vinden. Hebben jullie die prijs betaald? Ter vergelijking, jullie komen helemaal niet in aanmerking om van zo’n grote genade te genieten, dus zouden jullie jezelf tekort doen door vandaag te zeggen dat jullie de afstammelingen van Moab zijn? Schat jezelf niet te hoog in. Je hebt niets om over op te scheppen. Zo’n grote verlossing, zo’n grote genade wordt jullie zomaar gegeven. Jullie hebben niets opgeofferd, maar vrijelijk genoten van genade. Schamen jullie je niet? Hebben jullie deze ware weg zelf gevonden door te zoeken? Was het niet de Heilige Geest die jullie dwong om deze weg aan te nemen? Jullie hadden het nooit in je hart om echt te zoeken en jullie hadden het helemaal niet in jullie hart om de waarheid te zoeken, om naar de waarheid te verlangen. Jullie hebben enkel achterover geleund en ervan genoten en deze waarheid aangenomen zonder enige inspanning van jullie kant. Welk recht hebben jullie om te klagen? Denk je dat je heel veel waarde hebt? Waar zouden jullie over kunnen klagen als je het vergelijkt met diegenen die hun leven hebben opgeofferd en wiens bloed is vergoten? Eigenlijk zou niets meer in de weg staan om jullie nu ten gronde te richten! Afgezien van gehoorzamen en volgen, hebben jullie geen andere keus. Jullie zijn gewoon niet waardig! De meesten van jullie zijn speciaal geroepen, maar als de omgeving jullie niet had gedwongen of als jullie niet speciaal waren geroepen, zouden jullie helemaal niet bereid zijn geweest om te voorschijn te komen. Wie zijn bereid om dingen hiervoor los te laten? Wie zijn bereid om de geneugten van het vlees op te geven? Jullie zijn allemaal personen die gretig genieten van comfort en een luxe leven zoeken! Jullie hebben zulke grote zegeningen gekregen – wat hebben jullie verder nog te zeggen? Waarover zouden jullie kunnen klagen? Jullie hebben genoten van de grootste zegeningen en de grootste genade die er in de hemel is en er is nu werk aan jullie onthuld dat nog nooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden. Is dit geen zegen? Omdat jullie weerstand en verzet hebben geboden tegen God, hebben jullie nu zoveel tuchtiging ondergaan. Door deze tuchtiging hebben jullie Gods genade en liefde gezien en nog meer hebben jullie Zijn rechtvaardigheid en heiligheid gezien. Door deze tuchtiging en de smerigheid van de mensheid, hebben jullie Gods grote kracht gezien en hebben jullie Zijn heiligheid en grootsheid gezien. Is dit niet de meest bijzondere waarheid? Is dit niet een betekenisvol leven? Het werk dat God doet is vol van betekenis! Dus hoe lager jullie rang is, des te meer verheffing God toont en hoe meer het bewijst hoe waardevol Zijn werk in jullie vandaag de dag is. Het is gewoon van onschatbare waarde! Je kunt het nergens anders vandaan halen! Door de eeuwen heen heeft niemand zo’n grote redding genoten. Het feit dat jullie positie laag is, laat zien hoe groot Gods verlossing is en het laat zien dat God trouw is aan de mensheid – Hij redt, Hij vernietigt niet.

Chinezen hebben nooit in God geloofd en hebben Jehova nooit gediend, hebben Jezus nooit gediend. Het enige wat ze kunnen doen is knielen, wierook aansteken, nep-geld verbranden en Boeddha aanbidden. Ze aanbidden gewoonweg afgoden – ze zijn allemaal opstandig tot in het extreme, dus hoe lager de positie van mensen is, des te meer laat het zien hoe groot de glorie is die God van jullie verkrijgt. Sommige mensen zouden vanuit hun standpunt zeggen: “God, wat is het werk dat u doet? U, zo’n verheven God, zo’n heilige God, kwam naar een smerig land? Denkt u zo laag over uzelf? Wij zijn zo smerig, nochtans is het uw verlangen om bij ons te zijn? Is het uw verlangen om onder ons te zijn? We zijn zo laag bij de grond, maar uw verlangen is om ons compleet te maken? En u zou ons gebruiken als toon- en voorbeeld?” Ik zeg daarop: je begrijpt niet wat ik wil! Je begrijpt het werk dat ik wil doen niet, noch begrijp je mijn gezindheid. Je kunt de betekenis van het werk dat ik ga doen niet beseffen. Zou mijn werk zich kunnen voegen naar menselijke opvattingen? Volgens menselijke opvattingen zou ik geboren moeten zijn in een mooi land om te laten zien dat ik een hoge status heb, om te laten zien dat ik van grote waarde ben en om mijn eerbaarheid, heiligheid en grootheid te tonen. Als ik geboren was op een plek die mij erkent, in een familie op stand en als ik een hoge positie en status had, dan zou ik heel goed worden behandeld. Dat zou echter geen voordelen hebben voor mijn werk, want zou zo’n grote verlossing dan nog wel steeds opgemerkt kunnen worden? Allen die mij zien, zouden mij gehoorzamen en geen van hen zou met vuiligheid bezoedeld worden. Ik had op zo’n plek geboren moeten worden. Dat is wat jullie geloven. Maar denk er eens over na: kwam God naar de aarde voor plezier of voor werk? Als ik op zo’n gemakkelijke, comfortabele plek zou werken, zou ik dan mijn volledige glorie kunnen behalen? Zou ik mijn hele schepping kunnen overwinnen? Toen God naar de aarde kwam, was Hij niet van deze wereld en Hij is geen vlees geworden om van de wereld te genieten. De plaats waarop Zijn werk het best Zijn gezindheid zou onthullen en het meest betekenisvol zou zijn, is precies de plaats waar Hij werd geboren. Of het nu een heilig of smerig land is, waar Hij ook werkt, Hij is heilig. Alles in de wereld is door Hem geschapen; het is alleen zo dat alles verdorven is door Satan. Desalniettemin zijn alle dingen nog altijd van Hem; ze zijn allemaal in Zijn handen. Zijn komst naar een smerig land om te werken dient om Zijn heiligheid te onthullen; Hij doet dit omwille van Zijn werk, dat wil zeggen, Hij ondergaat grote vernedering door op deze manier te werken om de mensen van dit smerige land te redden. Dit is omwille van het getuigenis en die geldt voor de gehele mensheid. Gods rechtvaardigheid wordt voor mensen zichtbaar door dit soort werk en Gods opperste gezag wordt zo het beste getoond. Zijn grootsheid en oprechtheid worden getoond door de redding van een groep eenvoudige mensen op wie iedereen neerkijkt. Geboren worden in een smerig land betekent helemaal niet dat Hij laag geplaatst is; het stelt juist de hele schepping in staat om Zijn grootsheid en Zijn ware liefde voor de mensheid te zien. Hoe meer Hij op deze manier doet, des te meer onthult het Zijn zuivere liefde voor de mens, Zijn onberispelijke liefde. God is heilig en rechtvaardig. Ook al werd Hij in een smerig land geboren en hoewel Hij leeft met die mensen die vol zijn van vuiligheid, net zoals Jezus leefde met zondaars in het Tijdperk van Genade, is niet al Zijn werk in het belang van het overleven van de gehele mensheid? Gaat het er allemaal niet om dat de mensheid grote verlossing kan ontvangen? Tweeduizend jaar geleden woonde Hij een aantal jaar bij zondaars. Dat was in het belang van de verlossing. Vandaag leeft Hij onder een groep smerige, eenvoudige mensen. Dit is in het belang van de zaligheid. Is niet al Zijn werk in het belang van jullie, de mensen? Als het niet was geweest om de mensheid te redden, waarom zou Hij dan zoveel jaren met zondaars hebben geleefd en hebben geleden na Zijn geboorte in de kribbe? En als het niet was om de mensheid te redden, waarom zou Hij dan voor de tweede keer terugkeren als mens, geboren in dit land waar demonen samenkomen en leven met deze mensen die diep verdorven zijn door Satan? Is God niet trouw? Is niet al het werk voor de mensheid geweest? Is het niet allemaal voor jullie lotsbestemming geweest? God is heilig. Dat verandert nooit. Hij is niet vervuild door vuiligheid, hoewel Hij naar een smerig land is gekomen; dit alles betekent alleen maar dat Gods liefde voor de mensheid zo onbaatzuchtig is, het lijden en de vernedering die Hij doorstaat zijn zo veelomvattend! Weten jullie niet dat Hij zulke diepe vernedering ondergaat omwille van jullie allen en jullie lot? Hij redt geen belangrijke mensen of zonen van rijke en machtige families, maar Hij redt juist diegenen die eenvoudig zijn en op wie door anderen wordt neergekeken. Is dit niet allemaal een teken van Zijn heiligheid? Is dit niet allemaal een teken van Zijn rechtvaardigheid? Hij wilde liever in een smerig land geboren worden en alle vernedering ondergaan omwille van de overleving van de hele mensheid. God is heel waarlijk – Hij doet geen oneigenlijk werk. Is niet elk onderdeel van Zijn werk vanuit echtheid gedaan? Hoewel veel mensen boosaardig over Hem spreken en zeggen dat Hij aan tafel zit met zondaars, hoewel mensen Hem gezamenlijk bespotten en zeggen dat Hij leeft met de zonen van vuil, met de laagste mensen, heeft Hij nog steeds een onbaatzuchtige toewijding en wordt Hij nog steeds op deze manier door de mensen afgewezen. Is het lijden dat Hij doorstaat niet zwaarder dan jullie lijden? Gaat Zijn werk niet verder dan de prijs die jullie hebben betaald? Jullie zijn in een smerig land geboren, maar jullie hebben Gods heiligheid ontvangen. Jullie zijn geboren in een land waar demonen samenkomen, maar jullie hebben enorme bescherming gekregen. Wat valt er te kiezen? Wat valt er te klagen? Is het lijden dat Hij heeft doorstaan niet zwaarder dan het lijden dat jullie hebben doorstaan? Hij is naar de aarde gekomen en heeft nooit van de geneugten van de menselijke wereld genoten. Hij keert zich sterk af van dat soort dingen. God kwam niet naar de aarde om van materiële menselijke voordelen te genieten, noch om te genieten van de mooie dingen van de mensheid zoals eten en kleren dragen en aantrekken. Hij schenkt aan dit soort dingen geen aandacht; Hij kwam naar de aarde om voor de mens te lijden, niet om van mooie aardse dingen te genieten. Hij kwam om te lijden, Hij kwam om te werken en om zijn managementplan af te maken. Hij koos geen leuke woonplaats, woonde niet in een ambassade-gebouw of een chique hotel en Hij heeft ook geen stel dienaren die Hem bedienen. Van wat jullie hebben gezien: hoe kunnen jullie niet weten of Hij is gekomen om te werken of te genieten? Werken jullie ogen niet? Hoeveel heeft Hij jullie gegeven? Als Hij op een geriefelijke plaats geboren was, zou Hij dan in staat zijn de glorie te verkrijgen? Zou hij dan kunnen werken? Zou dat enige betekenis hebben? Zou Hij de mensheid volledig kunnen overwinnen? Zou Hij in staat zijn om mensen te redden uit dit smerige land? Mensen zouden zeggen: “God, waarom bent u, gezien uw heiligheid, op zo’n smerige plaats geboren? U haat en verafschuwt ons vuile mensen; U verafschuwt onze weerstand en opstandigheid, dus waarom woont u bij ons? U bent een oppermachtige God. U had overal geboren kunnen worden, maar waarom moest u in dit smerige land geboren worden? U tuchtigt en oordeelt ons elke dag en u weet duidelijk dat we de afstammelingen van Moab zijn, dus waarom woont u nog steeds in ons midden? Waarom bent u geboren in een familie van afstammelingen van Moab? Waarom hebt u dat gedaan?” Dit soort begrip van jullie, laat zo’n tekort aan verstand zien! Alleen door dit soort werk kunnen mensen Zijn grootheid, Zijn nederigheid en verborgenheid zien. Hij is bereid alles te offeren omwille van Zijn werk en Hij heeft al het lijden ten behoeve van Zijn werk verdragen. Hij doet dit omwille van de mensheid en meer nog om Satan te overwinnen zodat alle schepselen zich onder Zijn heerschappij kunnen onderwerpen. Alleen dit is zinvol, waardevol werk. Als de afstammelingen van Jacob in China waren geboren, op dit stuk land en ze zouden jullie zelf zijn, wat zou dan het belang zijn van werk dat in jullie wordt gedaan? Wat zou Satan zeggen? Satan zou zeggen: “Ze vreesden u, ze gehoorzaamden u vanaf het begin en ze hebben geen geschiedenis van verraad aan uw adres. Ze zijn niet de meest duistere, laagste of meest achterlijke mensen.” Als het echt zo gaat, wie zou dan door dit werk overtuigd kunnen raken? Van het hele universum zijn de Chinezen de meest achtergestelde mensen. Ze worden eenvoudig geboren met weinig integriteit, hun intellect is afgestompt en ze zijn gevoelloos, vulgair en decadent. Ze zijn besmet met een satanische gezindheid, smerig en losbandig. Jullie hebben al deze kenmerken. Wat betreft deze verdorven gezindheid: nadat dit werk is voltooid, zullen mensen deze van zich afschudden en in staat zijn om volledig te gehoorzamen en compleet te worden gemaakt. Alleen de vrucht van dit soort werk wordt getuigenis genoemd onder de schepping! Begrijp je wat getuigenis wordt genoemd? Hoe wordt een getuigenis eigenlijk gedragen? Door dit soort werk zijn jullie zowel een contrast geworden als dienende objecten en sterker nog, jullie zijn de voorwerpen van verlossing geworden. Vandaag zijn jullie Gods volk en later zullen jullie toon- en voorbeelden zijn. In dit werk nemen jullie verschillende soorten rollen op en uiteindelijk zullen jullie de voorwerpen van verlossing zijn. Veel mensen laten zich negatief hierover uit; zijn ze niet stekeblind? Je kunt niets duidelijk zien! Overweldigt alleen deze betiteling je al? Begrijp je waarnaar wordt verwezen door Gods rechtvaardige gezindheid? Begrijp je wat Gods verlossing is? Begrijp je wat Gods liefde is? Je bent weinig integer! Als er leuk over je wordt gesproken, ben je blij. Als er slecht over je wordt gesproken, ben je nergens toe bereid en trek je je terug. Wat ben je? Je bent niet op zoek naar de ware weg! Je kunt maar beter meteen ophouden met zoeken. Het is beschamend! Zoiets triviaals overweldigt je. Is dit geen blijk van zonde?

Je kunt maar beter enige zelfkennis hebben. Bezie jezelf niet te hoog en droom er niet van om naar de hemel te gaan. Probeer gewoon met een loyale houding overwonnen te worden op aarde. Denk niet aan die onrealistische dromen die niet bestaan! Als iemand iets zegt zoals het volgende – dit zijn woorden van een persoon met ambitie, met ruggengraat: “Hoewel ik een nakomeling ben van Moab, ben ik bereid om me in te spannen voor God en in de toekomst zal ik mijn oude voorouder de rug toekeren! Hij gaf mij leven en vertrapte me ook en tot nu toe leefde ik gewoon in de duisternis. Vandaag heeft God me vrijgelaten en ik heb eindelijk de hemelzon gezien. Door Gods openbaring heb ik eindelijk gezien dat ik een afstammeling van Moab ben. Toen ik me nog in het donkerte bevond, wist ik niet dat God zoveel werk had gedaan; het is allemaal omdat ik verblind was door deze oude Satan. Ik zal het de rug toekeren en grondig vernederen!” En, beschikken jullie over zo’n vastberadenheid? Ondanks het feit dat jullie allemaal de gelijkenis van mensen hebben, bezwijken jullie sneller dan wie dan ook en jullie zijn ontzettend gevoelig over deze zaak. Zodra wordt gezegd dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, trekt jullie mond in een pruillip. Is dit niet de gezindheid van een varken? Zo komen we nergens. Jullie zijn bereid je leven op te offeren omwille van je roem en rijkdom! Je wil geen afstammeling van Moab zijn, maar is dat niet wat je bent? Ik zeg vandaag dat je dat bent en je moet het erkennen. Ik zet me niet af tegen de feiten. Sommige mensen ervaren dit als negatief, maar waar ben je negatief over? Ben jij niet ook een kind van de grote rode draak? Is het onterecht om te zeggen dat je een afstammeling van Moab bent? Kijk eens naar welk leven je laat zien, van binnen en van buiten. Van top tot teen is er niets om over op te scheppen. Losbandigheid, vuil, blindheid, verzet, opstandigheid – zijn dit niet allemaal onderdelen van je gezindheid? Je leeft permanent in een land van losbandigheid en je gaat geen kwaad uit de weg. Je denkt dat je buitengewoon heilig bent, maar ga je gang dan en onderzoek de dingen die je hebt gedaan. Je bent ongelooflijk tevreden over jezelf – wat heb je om over op te scheppen? Je bent net als een beest. Je hebt geen menselijkheid! Jullie gaan om met dieren, jullie leven met slechte, losbandige ideeën. Aan hoeveel ontbreekt het jullie? Jullie zijn het ermee eens dat jullie de kinderen zijn van de grote rode draak en jullie zijn bereid om dienst te doen, maar vervolgens als wordt gezegd dat jullie afstammelingen van Moab zijn, worden jullie negatief. Is dit niet de waarheid? Net zoals je werd geboren uit je moeder en vader, hoe naar ze ook waren, je werd nog steeds uit hen geboren. Zelfs als je een stiefmoeder vindt en je je ouderlijk huis verlaat, ben je dan niet nog steeds het kind van je oorspronkelijke ouders? Kan dat feit zomaar worden veranderd? Heb ik je zomaar willekeurig het etiket van afstammeling van Moab opgeplakt? Sommige mensen zeggen: “Zou u me gewoon een andere naam kunnen geven?” Ik zeg: “Wat als ik je de naam geef van een contrast?” Ze willen ook geen contrast zijn. Dus wat wil je dan zijn? Een contrast, dienstdoeners – is dat niet wat jullie zijn? Wat zou je anders uitkiezen? Ben jij niet iemand die is geboren in het land van de grote rode draak? Ongeacht hoevaak je ook zegt dat je een kind van David bent, het is gewoon niet waar. Is dit iets wat je zomaar zelf kan kiezen? Kun je zomaar willekeurig een goed klinkende naam aannemen om naar jezelf te verwijzen? Zijn niet de kinderen van de grote rode draak, over wie eerder werd gesproken, jullie zelf, deze groep verdorven mensen? De genoemde dienstdoeners – zijn zij ook niet jullie, deze verdorven mensen? De overwonnen toon- en voorbeelden, die genoemd werden – gaat dat ook niet over jullie? De weg om vervolmaakt te worden – is dat niet voor jullie gezegd? Jullie zijn degenen die worden getuchtigd en geoordeeld en zal niet een aantal van jullie op een later moment vervolmaakt worden? Maakt deze titel wat uit? Jullie zijn zo redeloos dat jullie zo iets kleins al niet eens duidelijk kunnen zien? Je weet niet wie de afstammeling van wie is, maar daar ben ik duidelijk over. Ik zeg het jullie. Als je het vandaag kunt onderkennen, dan is het goed. Wees niet altijd zo laatdunkend over jezelf. Hoe meer negatief je doet en je jezelf terugtrekt, des te meer wordt zichtbaar dat je het nageslacht van Satan bent. Er zijn personen die, wanneer je hen naar een lofzang laat luisteren, zeggen: “Kunnen afstammelingen van Moab naar lofzangen luisteren? Ik wil er niet naar luisteren; ik ben daar niet geschikt voor!” Als je die persoon laat zingen, zegt hij: “Als de nazaten van Moab zingen, is God dan bereid om te luisteren? God verafschuwt me. Ik schaam me te veel om voor God te gaan staan en ik kan Zijn getuigenis niet dragen. Ik wil gewoon niet zingen, zodat God niet geïrriteerd raakt als Hij het hoort.” Is dit niet een negatieve manier om er mee om te gaan? Als iemand van creatie ben je geboren in een land van losbandigheid en je bent een kind van de grote rode draak, een afstammeling van Moab; je moet je oude voorouder en de oude Satan de rug toekeren. Alleen dit is iemand die echt naar God verlangt.

In het begin toen ik jullie de plaats van Gods volk gaf, sprongen jullie op en neer – jullie sprongen meer dan ieder ander van vreugde. Maar hoe zit het zodra ik zei dat jullie de afstammelingen van Moab zijn? Jullie stortten in! Van wat voor gestalte zijn jullie? Jullie opvatting van positie is te zwaar! De meesten kunnen zichzelf er zelf niet toe zetten. Sommigen gaan zaken doen en sommigen gaan aan het werk. Zodra ik zeg dat jullie de afstammelingen van Moab zijn, willen jullie allemaal wegrennen. Is dit de getuigenis aan God waar jullie de hele tijd over roepen? Zal Satan op deze manier worden overtuigd? Is dit geen teken van schande? Wat voor zin heeft het om jullie te hebben? Jullie zijn allen een stuk vuil! Jullie voelen je zo onrechtvaardig bejegend, maar wat voor soort leed hebben jullie doorstaan? Jullie denken dat als God jullie tot een zekere hoogte heeft gemarteld, Hij gelukkig zal zijn, alsof God jullie opzettelijk heeft willen veroordelen en na het veroordelen en vernietigen van jullie, Zijn werk klaar zal zijn. Is dat wat ik heb gezegd? Denken jullie niet zo vanwege jullie blindheid? Is het zo dat jullie er niet zelf naar streven om het goed te doen of dat ik jullie bewust veroordeel? Ik heb zo helemaal nog nooit gewerkt – dat is iets dat jullie zelf hebben bedacht. Ik heb nog nooit zo gehandeld, noch heb ik die intentie. Als ik jullie echt had willen vernietigen, had ik dan echt zoveel moeten lijden? Als ik jullie echt had willen vernietigen, was het dan echt nodig geweest om zo eerlijk met jullie te spreken? Dit is mijn wil: pas als ik jullie heb gered, kan ik rusten. Hoe lager bij de grond personen zich bevinden, des te meer zijn ze het voorwerp voor mijn verlossing. Hoe meer jullie vanuit jezelf hierin kunnen binnengaan, des te gelukkiger ik zal zijn. Hoe meer jullie instorten, des te meer overstuur ik ben. Jullie willen altijd op de troon klimmen, maar ik zeg jullie dat dat niet de weg is die jullie van vuiligheid zal verlossen. De fantasie om op de troon te zitten kan jullie niet vervolmaken; dat is niet realistisch. Als ik zeg dat je een afstammeling van Moab bent, dan ben je ongelukkig. Jij zegt: “Als u me de put van de afgrond laat ingaan, zal ik niet voor u getuigen of voor u lijden.” Werk jij mij hierdoor niet tegen? Heeft deze houding voordeel voor je? Ik heb je zoveel genade gegeven – ben je dat vergeten? Het hart van God, dat net als dat van een liefhebbende moeder is, hebben jullie versmaad en vernederd; wat zullen de consequenties voor je zijn? Ik zal je niet dwingen om van mij te getuigen – maar je moet wel weten dat je uiteindelijk een doelwit voor vernietiging bent. Als ik geen getuigenis in jou kan krijgen, zal ik het in andere mensen verkrijgen. Dat doet er voor mij niet echt toe, maar uiteindelijk zul je er spijt van krijgen en op dat moment ben je al lang in de duisternis gevallen. Wie zal je dan kunnen redden? Denk niet dat het werk niet zonder jou gedaan kan worden. Er zijn er niet te veel met jou en er zijn er niet te weinig zonder jou. Beschouw jezelf niet als te eervol. Als je niet bereid bent mij te volgen, laat dat alleen maar zien dat je opstandig bent en er niets wenselijks in jou zit. Als je een goede prater bent, is dat niet alleen maar zo omdat je jezelf hebt toegerust met woorden die ik via mijn werk bekend heb gemaakt? Wat heb je om over op te scheppen? Krijg het niet te hoog in je bol! Als ik geen eer van jullie kan krijgen, deze afstammelingen van Moab, zal ik een tweede en een derde groep van nakomelingen van Moab selecteren om mee te werken totdat ik glorie verkrijg. Als je niet bereid bent om voor mij te getuigen, ga dan weg! Ik zal je niet dwingen! Denk niet dat ik geen stap kan zetten zonder jullie. Het vinden van geschikte objecten voor mijn werk hier in China gaat moeiteloos. Er is nauwelijks iets anders in dit land te vinden – smerige, verdorven mensen zijn werkelijk overal en mijn werk kan overal gedaan worden. Wees niet zo hoogmoedig! Ongeacht hoe trots je bent, ben je niet nog steeds een kind geboren uit ontucht? Kijk eens naar je waarde en welke andere optie heb je? Alleen al dat je mag leven is een enorme verheffing, dus waar ben je eigenlijk trots op? Als ik geen eind aan het tijdperk had gemaakt omwille van mijn werk, zou je dan niet lang geleden in zowel natuurrampen als door de mens veroorzaakte rampen zijn neergegaan? Kun je nog steeds zo aangenaam kunnen leven? Je redetwist nog immer over deze kwestie. Sinds ik je een afstammeling van Moab heb genoemd, ben je aan het pruilen. Je studeert niet, je leest Gods woorden niet en je wil niemand zien. Wanneer je ziet dat andere mensen geleerd worden, verstoor je ze en zeg je ontmoedigende dingen tegen hen. Je hebt wel lef! Jij zegt: “Wat voor opleiding zouden de afstammelingen van Moab kunnen krijgen? Mij kan het niets schelen.” Is dit niet iets wat een beest zou zeggen? Ben je eigenlijk wel een mens? Ik heb zoveel dingen tegen je gezegd, maar het heeft niets bewerkstelligd. Heb ik al dit werk tevergeefs gedaan? Heb ik al deze woorden tevergeefs gesproken? Zelfs een hond zou nog met zijn staart kwispelen; zo’n persoon haalt het nog niet bij een hond! Ben je het wel waard om menselijk genoemd te worden? Wanneer ik spreek over de afstammelingen van Moab, wenden sommige mensen zichzelf bewust af. Ze kleden zich anders dan vroeger en zijn zo onverzorgd dat ze er niet uitzien als mensen en ze mompelen: “Ik ben een afstammeling van Moab, ik ben niks waard. Het zijn slechts dagdromen om te denken aan het verkrijgen van zegeningen. Kunnen de nakomelingen van Moab vervolmaakt worden?” Zodra ik spreek over de afstammelingen van Moab, hebben de meeste mensen geen hoop meer en zeggen ze: “God zegt dat we de afstammelingen van Moab zijn – wat betekent dat? Kijk naar de toon die Hij heeft aangenomen – het is onherroepelijk! Er is geen liefde in Zijn woorden. Zijn we niet het doelwit van vernietiging?” Ben je vergeten wat er eerder is gezegd? Is vandaag de dag de term ‘afstammelingen van Moab’ het enige dat je onthouden hebt? In feite zijn veel woorden bedoeld om iets voor elkaar te krijgen, maar ze onthullen ook de waarheid van feiten. De meeste mensen geloven het simpelweg niet. Je bent niet bereid om op die manier voor mij te lijden. Je bent bang voor de dood en je wilt steeds ontsnappen. Als je wilt gaan, dwing ik je niet om te blijven, maar ik moet je één ding duidelijk maken: leef niet een heel leven tevergeefs en vergeet niet de dingen die ik je in het verleden verteld heb. Als iemand van creatie zou je de plicht die daarbij hoort moeten vervullen. Doe geen dingen tegen je geweten in; wat je moet doen, is je toewijden aan de Heer van de schepping. De afstammelingen van Moab zijn ook schepselen, het is alleen zo dat ze contrasten zijn en vervloekt zijn. Wat er ook gebeurt, je bent nog steeds iemand van creatie. Je komt in de buurt als je het volgende zegt: “Hoewel ik een afstammeling van Moab ben, heb ik eerder zoveel van Gods genade genoten, dus ik moet een geweten hebben. Ik zal het gewoon erkennen, maar er niet in zwelgen. Zelfs als ik binnen deze stroom lijd, zal ik tot het einde lijden. Als ik een afstammeling van Moab ben, dan is dat zo! Ik zal nog steeds volgen tot het einde!” Je moet tot het einde volgen. Als je wegrent, heb je feitelijk geen toekomstperspectief – je bent de weg naar vernietiging opgegaan.

Het is goed jullie je afkomst te laten begrijpen en jullie de feitelijke waarheid laten begrijpen, komt het werk ten goede. Anders zal de beoogde uitkomst niet behaald worden. Dit is een deel van het werk van de overwinning en het is een noodzakelijke stap in het werk. Dat is een feit. Door dit werk te doen, wordt de ziel van mensen wakker gemaakt, wordt hun voelend geweten gewekt en kunnen mensen deze grote verlossing aannemen. Wanneer ze een geweten hebben, moeten ze God des te meer danken wanneer ze zien dat ze een lage positie hebben. Ze moeten Zijn woorden in hun handen houden, zich stevig vasthouden aan de genade die Hij hun gegeven heeft en zelfs bitter huilen en zeggen: “Onze positie is zo laag en we hebben niets verkregen in de wereld. Niemand bewondert ons, wij nederige mensen. We worden vervolgd in onze eigen omgeving, onze mannen wijzen ons af, onze vrouwen beschimpen ons, onze kinderen kijken op ons neer en als we oud zijn maken onze schoondochters het ons ook nog lastig. We hebben echt niet weinig geleden en dat we nu genieten van Gods grote liefde is zo fijn! Als God ons niet gered had, hoe zouden we dan duidelijk door menselijk lijden heen kunnen kijken? Zouden we dan niet nog steeds aftakelen in deze zonde? Is dit niet onze verheffing door God? Ik ben een van de laagsten van de mensen en God heeft me zo hoog opgetild. Zelfs als ik vernietigd ben, moet ik nog steeds Zijn liefde terugbetalen. God heeft een hoge dunk van ons en Hij spreekt van aangezicht tot aangezicht met mensen van zo’n lage komaf als wij. Hij neemt mijn hand beet om mij te onderrichten. Met Zijn mond brengt Hij mij voedsel. Hij leeft en lijdt met mij. Zelfs als Hij me tuchtigt – wat kan ik zeggen? Betekent tuchtiging soms ook niet dat ik door God word verheven? Ik word getuchtigd maar kan toch Zijn rechtvaardigheid zien. Ik kan niet zonder geweten zijn – ik moet Gods liefde terugbetalen. Ik kan niet meer opstandig zijn tegenover God.” Gods positie en Zijn status zijn niet hetzelfde als die van mensen, maar Zijn lijden is hetzelfde en wat Hij eet en draagt is hetzelfde, het enige is dat mensen Hem allemaal respecteren – dit is het enige verschil. Genieten we verder niet van dezelfde dingen? Dus met welk recht vragen jullie God om je op een bepaalde manier te behandelen? God heeft zoveel lijden ondergaan en zo’n groot werk gedaan en jullie – minder nog dan mieren, dan ongedierte – jullie hebben vandaag zo’n geweldige verheffing ontvangen. Als je Gods liefde niet kunt terugbetalen, waar is je geweten dan? Sommige mensen spreken vanuit hun hart en zeggen: “Telkens als ik eraan denk om me van God af te keren, vullen mijn ogen zich met tranen en ik voel me aangeklaagd door mijn geweten. Ik ben God veel verschuldigd. Ik kan het gewoon niet doen. Ik kan zo niet zijn voor Hem. Als ik zou sterven en het zou Zijn werk verheerlijken, zou ik boven de inhoud staan. Als ik het anders zou doen, zou ik, zelfs als ik leef, geen vrede voelen.” Luister naar deze woorden – daarmee wordt de plicht beschreven die een schepsel moet vervullen. Degenen die deze visie te allen tijde in zich dragen, zullen ze zich van binnen verschoond en op hun gemak voelen; zij zullen zeker zijn van deze zaken. Je zult zeggen: “God schaadt me niet en Hij bespot of vernedert me niet opzettelijk. Hoewel Hij enigszins hardvochtig spreekt en Hij de kern raakt, is het voor mijn eigen bestwil. Hoewel Hij zo streng spreekt, redt Hij me nog wel degelijk en heeft Hij nog steeds aandacht voor mijn zwakheden. Hij straft me niet door me feiten voor te houden. Ik geloof dat God redding is.” Als je deze visie echt aanhangt, is het niet waarschijnlijk dat je er vandoor wilt gaan. Je geweten zal je dat niet toestaan en vanwege de afkeur daarvan zul je weten dat je God niet op die manier zou moeten behandelen. Je denkt aan alle genade die je hebt gekregen, alle woorden die je hebt gehoord – zou je tevergeefs naar ze kunnen luisteren? Het maakt niet uit wie wegrent, jij kunt het niet. Anderen geloven niet, maar jij moet wel. Andere mensen laten God in de steek, maar jij moet God hooghouden en van Hem getuigen. Anderen spreken slecht over God, maar jij kan dat niet. Ongeacht hoe onvriendelijk God naar jou is, je moet Hem toch goed behandelen. Je moet Zijn liefde terugbetalen en je moet een geweten hebben, omdat God onschuldig is. Zijn komst naar de aarde vanuit de hemel om te werken onder de mensheid was al een grote vernedering. Hij is heilig zonder iets van smerigheid. Te komen naar een land van vuiligheid – hoeveel vernedering heeft Hij doorstaan? Werken in jullie zelf komt ten goede aan jullie zelf. Als je zonder geweten met Hem omgaat, zou het beter zijn een vroege dood te sterven!

Op dit moment missen de meeste mensen dit onderdeel van de visie en kunnen dit werk absoluut niet doorgronden en weten niet wat God werkelijk wil bereiken met dit werk. Vooral diegenen die de weg kwijt zijn – het is alsof ze een labyrint zijn binnengegaan en na een paar bochten verward zijn. Als je het doel van Gods managementplan grondig aan hen uitlegt, zullen ze niet in de war raken. Veel mensen kunnen het niet doorgronden en ze geloven dat het Gods werk is om mensen te laten lijden. Ze begrijpen de wijsheid en de wonderbaarlijkheid van Zijn werk niet en ze begrijpen niet dat Zijn werk is om Zijn grote kracht te openbaren en nog meer om de mensheid te redden. Ze zien dat allemaal niet, ze kijken alleen of ze toekomstperspectief hebben en of ze in staat zullen zijn om de hemel binnen te gaan. Ze zeggen: “Gods werk is altijd zo’n omweg; als u ons gewoon rechtstreeks uw wijsheid zou kunnen laten zien, dan zou dat fijn zijn. U zou ons niet op deze manier moeten laten lijden. We hebben te weinig kaliber en we begrijpen uw wil niet. Het zou enorm geweldig zijn als u gewoon zou spreken en duidelijk zou handelen. U laat ons raden, maar dat kunnen we niet. Het zou goed zijn als u opschoot en ons toestond uw glorie te zien. Wat is de noodzaak om dingen via zo’n omweg te doen?” Wat jullie op dit moment het meest missen, is een geweten. Besteed hier meer aandacht aan en open wijd jullie ogen om te zien wie hier nu werkelijk stap voor stap het werk doet. Trek niet te snel conclusies. Nu heb je hooguit de oppervlakte van de weg van leven, zoals je die moet ervaren, begrepen. Er is nog steeds veel waarheid die je moet ervaren, en wanneer de dag komt dat je het volledig kunt overzien, zul je dat niet langer zeggen, noch zul je klagen. Je zal het ook niet lichtzinnig omschrijven. Je zal zeggen: “God is zo wijs, zo heilig. Hij is zo krachtig!”

Vorige:Praktijk (5)

Volgende:De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)

Gerelateerde media