Hoe wordt de mensheid gezuiverd en gered door Gods oordeelswerk van de laatste dagen?

31 december 2021

Mensen hebben ingezien dat de grote rampspoed over ons is gekomen en zij die verwachten dat de Heer komt op een wolk hebben met ingehouden adem gewacht. Na jaren wachten, hebben ze Hem nog niet zien komen. Ze zien wel hoe Bliksem uit het oosten getuigenis geeft van het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen. Dit is een grote teleurstelling voor ze. Ze hoopten direct te worden opgenomen als ze de Heer ontmoeten, en verwachtten niet dat Hij oordeelswerk zou doen na Zijn terugkeer. Ze willen het niet accepteren. Veel mensen volgen de antichristelijke krachten van de religieuze wereld en oordelen en verwerpen Gods verschijning en werk. Ze denken: onze zonden zijn vergeven en we worden rechtvaardig geacht door God, dus we hebben Gods oordeel niet nodig. We wachten tot de Heer ons opneemt in Zijn koninkrijk waar we Zijn zegeningen zullen genieten. Ze houden vast aan hun noties en zijn niet bereid de ware weg te zoeken en te onderzoeken. Daarom hebben ze de Heer nog niet verwelkomd en zijn ze in de rampspoed gestort. Hiermee worden de woorden van de Heer Jezus volledig vervuld: “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt(Matteüs 25:29-30). Maar er zijn er genoeg die de waarheid liefhebben en toen ze Almachtige Gods woorden lazen, zagen ze hun kracht en gezag en zagen ze dat ze allemaal de waarheid zijn. Ze herkenden Gods stem en werden niet langer belemmerd door hun noties, maar bleven de ware weg onderzoeken. Hun eerste vragen waren waarom God nog steeds oordeelswerk zou moeten doen als hun zonden waren vergeven en ze door God rechtvaardig werden geacht, en hoe God de mensheid zuivert en redt door dat werk in de laatste dagen. Dat zijn de meest cruciale en verwarrende vragen die iedereen die de ware weg onderzoekt zou moeten begrijpen.

Laten we beginnen met waarom God het werk van het oordeel in de laatste dagen moet doen. Dit is verwarrend voor veel gelovige mensen. Ze denken: de Heer heeft onze zonden al vergeven en God ziet ons niet als van zonde, dus we kunnen direct naar Zijn koninkrijk worden gebracht en we hebben Gods oordeel niet nodig. Dit is een enorme vergissing. Het klopt dat de Heer de zonden van de mens heeft vergeven, maar betekent die vergeving dat we zijn gezuiverd? Betekent het dat we echte onderwerping aan God hebben bereikt? Dat is niet zo. We hebben allemaal dit feit gezien: hoewel onze zonden zijn vergeven leven gelovigen zonder uitzondering in een cyclus van zondigen en belijden. Ze zondigen overdag en belijden ’s nachts, proberen zich vergeefs aan de geboden van de Heer Jezus te houden, proberen vergeefs de Heer lief te hebben en zich aan Hem te onderwerpen, besluiten om goed te doen, maar liegen en zondigen in weerwil van zichzelf, en falen, hoe hard ze ook proberen zich in te houden. Velen vinden dat het vlees te corrupt is, en dat in zonde leven een echte kwelling is. Waarom kunnen mensen zich dan niet losmaken uit de boeien van de zonde? Waarom kunnen we niet ophouden steeds weer te zondigen? Dat komt door de zondige natuur en satanische gezindheden van de mens. Zij zijn de wortel van de zonde. Zonder de wortel van de zonde aan te pakken, kunnen we er nooit van bevrijd worden, maar blijven we ons tegen God verzetten en Hem verwerpen en vijandig bejegenen. Denk aan de farizeeën die al generaties lang geloofden en voortdurend zondoffers brachten. Hoe komt het dat ze, toen Jehova God vlees werd als de Heer Jezus en zoveel waarheden uitdrukte, de Heer Jezus niet herkenden als de verschijning van Jehova God, maar Hem verwierpen en oordeelden en Hem zelfs lieten kruisigen? Wat was het probleem? Nu komt Almachtige God in de laatste dagen en drukt waarheden uit, dus waarom weigeren zoveel religieuze mensen om het zelfs maar te onderzoeken, maar verwerpen en belasteren ze Hem verwoed, vastbesloten om God weer aan het kruis te nagelen? Wat betekent het allemaal? Het is duidelijk dat hoewel hun zonden zijn vergeven, mensen nog worden beheerst door hun satanische natuur en God elk moment kunnen verwerpen en weerstaan. De zondigheid van de mensheid is niet gewoon een kwestie van zondige daden, maar is zo ernstig dat ze Christus die de waarheid uitdrukt, willen kruisigen, zich verzetten tegen God en de waarheid, en tegen God handelen en werken en Zijn vijanden worden. Hoe kunnen zulke smerige en verdorven mensen die tegen God zijn, Zijn koninkrijk waardig zijn? God is rechtvaardig en heilig, en Zijn gezindheid is onbeledigbaar. Als zij van wie de zonden zijn vergeven niet worden gereinigd door het oordeelswerk, maar blijven zondigen en God weerstaan, zullen ze Gods koninkrijk nooit waardig zijn – daar is geen twijfel over mogelijk. Hiermee worden de woorden van de Heer Jezus vervuld: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig(Johannes 8:34-35). En in Hebreeën 12:14: “Zonder heiligheid zal niemand de Heer zien.” Daarom zei de Heer Jezus tijdens Zijn verlossingswerk vaak dat Hij zou terugkeren. Dus waarom is Hij hier? Om waarheden uit te drukken en Zijn oordeelswerk te doen om de mensheid volledig te redden van de zonde en van Satans machten, zodat we ons helemaal naar God kunnen keren en mensen worden die zich aan God onderwerpen en Hem vereren. Dan zal Hij ons meenemen naar een prachtige bestemming. Precies zoals de Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen(Johannes 12:47-48). En: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). We kunnen hier zien dat God zich lang geleden voornam om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen, en dat is wat de verdorven mensheid nodig heeft om gered te worden. In de laatste dagen drukt Almachtige God waarheden uit en doet Hij het oordeelswerk dat begint bij het huis van God. Hij is de Geest van waarheid die onder de mensen is gekomen en Gods uitverkorenen alle waarheden binnenleidt. Hiermee worden de profetieën van de Heer Jezus volledig vervuld. Laten we nu wat lezen uit de woorden van Almachtige God om duidelijker te zien waarom God het oordeelswerk in de laatste dagen moet doen.

Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens; Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus het zondoffer werd en de zonden van de mens droeg, maar ook dat God zelfs nog groter werk deed om de mens volledig te verlossen van zijn satanisch verdorven gezindheid. En zo, nu de zonden van de mens zijn vergeven, is God teruggekeerd naar het vlees om de mens het nieuwe tijdperk binnen te leiden, en is Hij het werk van tuchtiging en oordeel begonnen. Dit werk heeft de mens een hoger rijk binnengebracht. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en rijkere zegeningen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en ze zullen de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord).

Voordat de mens werd verlost, waren al heel wat soorten vergif van Satan bij hem ingebracht en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. […] Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. Het grootste deel van de mensheid zondigt overdag en belijdt dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven. […] Het is niet gemakkelijk voor de mens om zich van zijn zonden bewust te worden. Hij kan zijn eigen diepgewortelde natuur niet herkennen en moet vertrouwen op het oordeel van het woord om dit te bereiken. Alleen zo kan de mens geleidelijk vanaf dit punt veranderen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)).

In het Tijdperk van Genade werd de Heer Jezus Zelf gekruisigd; Hij werd het zondoffer van de mensheid en verloste de mensheid van de zonde. Sindsdien zijn de zonden van de mens vergeven en ziet God ons niet als van zonde, dus kunnen we direct tot God bidden en voor Hem komen. Maar dat God de mens niet langer als van zonde ziet, betekent alleen dat Hij onze zonden heeft vergeven, niet dat we vrij van zonde en volledig heilig zijn. We hebben nog steeds een zondige natuur en een satanische gezindheid. We moeten Gods oordeelswerk in de laatste dagen ondergaan zodat onze verdorvenheid kan worden gereinigd en we volledig kunnen worden gered. Gods verlossingswerk in het Tijdperk van Genade heeft de weg bereid voor Zijn oordeelswerk in de laatste dagen. Dat wil zeggen dat Zijn oordeelswerk wordt gedaan op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Met Gods verlossingswerk werd Zijn reddingswerk slechts half voltooid. Het is het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen dat de mensheid volledig kan reinigen en redden, en het is de meest essentiële fase van Gods reddingswerk. We moeten Gods oordeel en reiniging in de laatste dagen ervaren om volledig van zonde te worden bevrijd en te worden gereinigd, en ons echt onderwerpen aan God en Gods wil doen om Zijn koninkrijk waardig te zijn.

Ik denk dat we nu beter begrijpen waarom God Zijn oordeelswerk in de laatste dagen doet. Sommige mensen kunnen zich afvragen hoe dit werk de mensheid reinigt en redt. Laten we eens zien wat Almachtige God hierover zegt. “Christus van de laatste dagen gebruikt een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, om het wezen van de mens te ontmaskeren, en om de woorden en daden van de mens te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Al deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid van datgene waarvan de mens in het geheel verstoken is. Alleen dit soort methoden kan als oordeel worden beschouwd; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig ten aanzien van God overtuigd worden, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid).

Mensen kunnen hun eigen gezindheid niet veranderen; ze moeten het oordeel en de tuchtiging, en het leed en de loutering, van Gods woorden ondergaan, of door Zijn woorden worden behandeld, gedisciplineerd en gesnoeid. Pas dan zijn ze in staat tot gehoorzaamheid en trouw aan God en kunnen ze ophouden nonchalant te zijn richting Hem. Het is door de loutering van Gods woorden dat de gezindheden van mensen veranderen. Alleen door blootstelling, oordeel, discipline en behandeling door Zijn woorden zullen ze niet langer overhaast durven handelen, maar zullen ze in plaats daarvan stabiel en beheerst worden. Het belangrijkste punt is dat ze zich kunnen onderwerpen aan Gods huidige woorden en aan Zijn werk, zelfs als het niet overeenstemt met menselijke opvattingen, dat ze deze opvattingen opzij kunnen zetten en zich gewillig kunnen onderwerpen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de werkelijkheid van Gods woorden).

God heeft veel middelen om de mens te vervolmaken. Hij zet allerlei omgevingen in om de verdorven gezindheid van de mens aan te pakken, en gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen. In één opzicht pakt Hij de mens aan, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens: Hij graaft de ‘mysteries’ op uit de diepten van de harten van de mens en onthult ze, en Hij toont de mens zijn natuur door veel van zijn gesteldheden te onthullen. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, door behandeling van de mens, door loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden).

Dit helpt om wat licht te werpen op hoe God Zijn werk van het oordeel doet, nietwaar? In Gods oordeelswerk van de laatste dagen drukt Hij in de eerste plaats waarheden uit om het verdorven wezen van de mens en onze satanische gezindheden te oordelen en bloot te leggen, zodat we de waarheid van onze verdorvenheid kunnen zien, oprecht berouw kunnen hebben en onszelf haten en verachten, het vlees verzaken en Gods woorden in praktijk brengen en echt berouw en verandering bereiken. De woorden van Almachtige God leggen de manifestaties van de verdorven gezindheden van de mens volledig bloot, zoals arrogantie, bedrog en boosaardigheid, en ook de motieven en onzuiverheden in ons geloof, en zelfs onze diepste, meest verborgen gedachten en gevoelens. Ze worden allemaal vlijmscherp onthuld. Als we Almachtige Gods woorden lezen, is het alsof God daar is en ons persoonlijk oordeelt. We zien hoe onze smerige, verdorven, lelijke ik grondig wordt ontmaskerd door God, zodat we beschaamd achterblijven, ons nergens kunnen verbergen en onwaardig zijn om voor God te leven. Terwijl Hij de mens oordeelt met woorden, creëert God ook echte situaties om ons te ontmaskeren, waarna we worden gesnoeid, behandeld en op de proef gesteld door de feiten, zodat we kunnen nadenken en onszelf leren kennen. Ontmaskerd door de werkelijkheid en dan nog meer ontmaskerd en geoordeeld door Gods woorden zien we duidelijker hoe lelijk ons leven naar onze satanische natuur is. We zijn vervuld van spijt, haten onszelf en krijgen geleidelijk aan echt berouw. Dan wordt onze verdorven gezindheid gereinigd en veranderd. Laten we nu naar woorden van God luisteren die de verdorven gezindheid van de mens blootleggen om een duidelijker idee te krijgen van hoe God Zijn oordeelswerk doet.

Almachtige God zegt: “Mijn daden zijn groter in aantal dan de zandkorrels van het strand, en mijn wijsheid is overtreft die van al de zonen van Salomo, toch zien mensen mij alleen als een arts met weinig aanzien en een onbekende leraar van mensen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik hen zou kunnen genezen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik mijn krachten zou kunnen gebruiken om onreine geesten uit hun lichaam te verdrijven. En zoveel mensen geloven in mij alleen maar om wellicht vrede en vreugde van mij te kunnen ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar om grotere materiële rijkdom van mij te eisen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar om dit leven in vrede door te brengen en om veilig en gezond te zijn in de toekomstige wereld. Zoveel mensen geloven in mij om het lijden van de hel te vermijden en de zegeningen van de hemel te ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij enkel vanwege tijdelijke troost, zonder ernaar te streven in de komende wereld iets te bereiken. Toen ik mijn woede over de mensheid bracht en alle vreugde en vrede terugnam die deze eens bezat, begon de mens te twijfelen. Toen ik de mens het lijden van de hel gaf en de zegeningen van de hemel terugeiste, veranderde de schaamte van de mens in kwaadheid. Toen de mens mij vroeg om hem te genezen, besteedde ik geen aandacht aan hem en voelde ik een afkeer jegens hem. De mens ging ver weg van mij en zocht daarvoor in de plaats de weg van kwaadaardige geneeskunde en tovenarij. Toen ik alles wegnam wat de mensen van mij hadden geëist, verdween iedereen spoorloos. Dus zeg ik dat de mens geloof in mij heeft, omdat ik te veel genade schenk, en er veel te veel is om te verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat weet jij over het geloof?).

Velen die God volgen, maken zich alleen druk over de vraag hoe ze zegeningen kunnen verkrijgen of rampspoed kunnen afwenden. Zodra Gods werk en management worden genoemd, worden ze stil en haken ze af. Ze denken dat het begrijpen van zulke vervelende kwesties niet zal helpen hun leven te laten groeien of van enig profijt zal opleveren. Daarom besteden ze er weinig aandacht aan, ook al hebben ze Gods management gehoord. Ze beschouwen het niet als iets kostbaars om aan te nemen en nog minder ontvangen ze het als een deel van hun leven. Zulke mensen volgen God met slechts één eenvoudig doel, en dat doel is om zegeningen te ontvangen. Dergelijke mensen kunnen niet de moeite nemen om aan iets anders aandacht schenken als het niet rechtstreeks met dat doel te maken heeft. Voor hen is geen doel om te geloven in God meer legitiem dan zegeningen ontvangen – het is wat hun geloof de moeite waard maakt. Als iets niet bijdraagt aan het behalen van dit doel, dan blijven ze zich er helemaal niets van aantrekken. Dat is het geval met de meeste mensen die tegenwoordig in God geloven. Hun doel en intentie lijken legitiem, want terwijl ze in God geloven, putten zij zich ook uit voor God, wijden zich toe aan God en vervullen hun plicht. Ze geven hun jeugd op, laten familie en carrière achter zich en spannen zich zelfs druk doende jarenlang ver van huis in. Omwille van hun uiteindelijke doel stellen ze hun eigen interesses bij, veranderen ze hun kijk op het leven en zelfs de richting waarin ze zoeken. Toch kunnen ze het doel van hun geloof in God niet veranderen. Ze maken zich druk om hun eigen idealen na te jagen. Hoe lang de weg ook is, hoeveel moeilijkheden en obstakels er onderweg ook zijn, ze blijven doorzetten en onbevreesd voor de dood. Welke kracht zet hen ertoe aan zich zo te blijven toewijden? Is het hun geweten? Is het hun grote en edele karakter? Is het hun vastberadenheid om tot het einde toe tegen de machten van het kwaad te strijden? Is het hun geloof om te getuigen van God zonder een beloning te zoeken? Is het hun trouw waardoor ze bereid zijn alles op te geven om aan Gods wil te voldoen? Of is het hun geest van toewijding dat ze altijd afzien van extravagante eisen voor zichzelf? Dat iemand die het werk van Gods management nooit heeft begrepen toch zoveel geeft, is gewoonweg een verbazingwekkend wonder! Laten we nu even niet bespreken hoeveel deze mensen hebben gegeven. Hun gedrag is onze analyse echter wel meer dan waard. Kunnen er andere redenen zijn dan de voordelen die eraan kleven, waarom mensen die God nooit begrijpen toch zoveel voor Hem geven? Daarin ontwaren we een niet eerder vastgesteld probleem: de relatie van de mens met God is puur gebaseerd op naakt eigenbelang. Het gaat om een relatie tussen een ontvanger en een gever van zegeningen. Kortweg, het is verwant aan de relatie tussen werknemer en werkgever. De werknemer werkt alleen om de beloningen van de werkgever te ontvangen. In een dergelijke relatie is er geen affectie, alleen een transactie. Er is geen liefde geven of liefde ontvangen, alleen liefdadigheid en genade. Er is geen begrip, alleen onderdrukte verontwaardiging en bedrog. Er is geen intimiteit, alleen een onoverbrugbare kloof. Wie kan het tij nog keren, nu dat het zover gekomen is? En hoeveel mensen kunnen werkelijk inzien hoe onheilspellend deze relatie is geworden? Wanneer mensen zich compleet richten op de vreugde van gezegend zijn, kan niemand zich volgens mij indenken hoe beschamend en afzichtelijk een dergelijke relatie met God is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management).

Het zou het beste voor jullie zijn als je meer moeite deed voor de waarheid om jezelf te kennen. Waarom hebben jullie geen gunst gevonden bij God? Waarom is jullie gezindheid weerzinwekkend voor Hem? Waarom roept jullie spreken Zijn afkeer op? Zodra jullie een beetje loyaliteit hebben getoond zijn jullie trots op jezelf en eisen jullie een beloning voor een kleine bijdrage. Jullie kijken op anderen neer als jullie een greintje gehoorzaamheid hebben getoond, en jullie worden minachtend naar God als jullie de een of andere kleine taak hebben verricht. Voor het ontvangen van God vraag je geld, giften en complimenten. Het geeft jullie hartzeer om één of twee munten te geven; en als je er tien geeft, wens je zegeningen te ontvangen en met aanzien behandeld te worden. Een menselijkheid als die van jullie is werkelijk aanstootgevend om over te spreken of van te horen. Is er iets prijzenswaardig in jullie woorden en daden? Zowel degenen die hun plicht vervullen als degenen die dat niet doen, zowel degenen die leiden als die volgen, zowel degenen die God ontvangen als degenen die dat niet doen, zowel degenen die geven als degenen die dat niet doen, zowel degenen die preken als degenen die het woord ontvangen, enzovoort: al deze mensen prijzen zichzelf. Vinden jullie dit niet belachelijk? Jullie weten heel goed dat je in God gelooft, maar jullie kunnen je toch niet met God verenigen. Terwijl jullie heel goed weten dat jullie totaal niets waard zijn, volharden jullie in opschepperij. Voelen jullie niet dat jullie verstand verslechterd is, zo erg dat jullie geen zelfcontrole meer hebben? Hoe kunnen jullie met een dergelijk verstand geschikt zijn om met God om te gaan? Zijn jullie niet bang voor jezelf op dit punt? Jullie gezindheid is al verslechterd tot het punt waarop jullie niet verenigbaar zijn met God. Is, nu dit het geval is, jullie geloof niet belachelijk? Is jullie geloof niet bespottelijk? Hoe ga je je toekomst tegemoet? Hoe ga je kiezen welk pad je opgaat?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God).

Na enkele duizenden jaren van verdorvenheid is de mens gevoelloos en stompzinnig; hij is een demon geworden die zich tegen God keert. De opstandigheid van de mens jegens God is zo erg, dat die in de geschiedenisboeken is opgetekend. Zelfs de mens zelf is niet in staat om zijn opstandige gedrag volledig te beschrijven, want de mens is grondig verdorven door Satan. Hij is door Satan zo op een dwaalspoor gebracht en weet niet meer waar hij het zoeken moet. Ook nu verraadt de mens God nog steeds: wanneer de mens God ziet, verraadt hij Hem en wanneer hij God niet kan zien, verraadt hij Hem ook. Er zijn zelfs mensen die Gods vervloekingen en Gods toorn hebben gezien en Hem dan alsnog verraden. Ik zeg dus dat het verstand van de mens en ook zijn geweten, hun oorspronkelijke functie zijn kwijtgeraakt. De mens die ik aanschouw, is een beest in menselijke kledij, hij is een giftige slang en hoe meelijwekkend hij zich ook probeert voor te doen voor mijn ogen, ik zal nooit barmhartig zijn jegens hem. Hij vat namelijk niet het verschil tussen zwart en wit, of het verschil tussen waarheid en onwaarheid. Het verstand van de mens is erg gevoelloos geworden, toch wil hij zegeningen verkrijgen. Zijn menselijkheid is erg laaghartig, toch wil hij de soevereiniteit van een koning bezitten. Van wie kan hij de koning zijn, met zo’n verstand? Hoe kan hij met zo’n menselijkheid op een troon zitten? De mens kent werkelijk geen schaamte! Hij is een verwaande ellendeling! Voor degenen die zegeningen wensen, heb ik een suggestie: kijk eerst eens in een spiegel naar je eigen lelijke spiegelbeeld – heb je de kwaliteiten om een koning te zijn? Heb je het gezicht van iemand die zegeningen kan verkrijgen? Er is geen greintje verandering opgetreden in je gezindheid en je hebt niets van de waarheid in praktijk gebracht, en toch verlang je een prachtige toekomst. Je spiegelt jezelf iets voor!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God).

De woorden van Almachtige God zijn zo praktisch en elk woord is zo echt, ze onthullen de onzuiverheden en lage motieven in ons geloof en onze natuur die zich tegen God verzet. We dachten altijd dat we offers konden brengen, konden lijden en een prijs voor God betalen, wat betekende dat we vroom en gehoorzaam waren en Gods goedkeuring konden krijgen. Maar door het oordeel van Gods woorden denken we na en leren we onszelf kennen, en zien we dat al onze offers bezoedeld waren en dienden om zegeningen te krijgen. Als God ons zegent met een vredig leven, onderwerpen we ons aan Hem en werken we voor Hem, maar als pijn en ramspoed toeslaan, begrijpen we God verkeerd en verwijten we Hem dat Hij ons niet beschermt, en kunnen we zelfs ophouden voor Hem te werken. Dan zien we dat ons geloof en offers puur zakelijk waren om God genade en zegeningen af te dwingen. Dat is God bedriegen en gebruiken. Het is zo egoïstisch en sluw. We zijn volkomen gespeend van geweten en rede en het woord menselijk niet waard. We zijn zo smerig en verdorven en denken toch dat we recht hebben op zegening en Gods koninkrijk. Het is schaamteloos en verstoken van rede. Gods woorden van oordeel en openbaring tonen ons Zijn rechtvaardige, heilige gezindheid die niet beledigd kan worden, en wat God van ons vraagt, is onze oprechtheid en toewijding. Geloof hebben en met zulke motieven en onzuiverheden een plicht doen is God bedriegen en weerstaan, en is verachtelijk en weerzinwekkend voor Hem. God erkent dat soort geloof niet. Door het oordeel van Gods woorden en door vele keren behandeld en op de proef gesteld te worden, kunnen we eindelijk de waarheid van onze verdorvenheid zien, onszelf oprecht haten en spijt voelen en ons berouwvol voor God neerwerpen. We kunnen ook Gods rechtvaardigheid zien en dat Hij onze harten en geesten echt ziet en ons van binnen en van buiten kent. We zijn volkomen overtuigd en ontwikkelen een hart vol eerbied voor God. Onze kijk op geloof verandert, we benaderen onze plicht zuiverder, zonder zoveel buitensporige wensen, en we onderwerpen graag ons aan Gods regelingen en doen de plicht van een geschapen wezen, ongeacht of God ons zegent en of we de zegeningen van het koninkrijk ontvangen. Als we hebben gezien hoe we echt in elkaar zitten, zijn we niet meer zo arrogant als voorheen. We worden redelijk in woord en daad, zoeken de waarheid en onderwerpen ons eraan. Dit is Gods oordeel en tuchtiging, die onze verdorvenheid geleidelijk aan reinigen en veranderen. Degenen die Gods werk hebben ervaren weten echt hoe praktisch Zijn oordeelswerk van de laatste dagen is en hoe het de mens echt reinigt en volledig redt. Zonder dit oordeel en snoeien zouden we onze eigen verdorvenheid nooit echt zien, maar zouden we vast blijven zitten in ons eindeloos zondigen en belijden en denken dat we Gods koninkrijk konden binnengaan omdat onze zonden waren vergeven en dat we Gods goedkeuring hadden. Dat is echt dwaas en treurig. Dankzij Gods oordeel kunnen we onszelf echt kennen, leren we vele waarheden en worden onze verdorven gezindheden gereinigd en veranderd. Dat is ongelooflijk bevrijdend. Gods oordeel en tuchtiging geven ons zoveel. Ze zijn Gods echte liefde voor ons, Zijn grootste redding. Het is al 30 jaar geleden dat Almachtige God begon de waarheid uit te drukken en zijn oordeelswerk te doen, en Hij heeft voor de rampspoed al een groep overwinnaars gevormd, de eerste vruchten. Hiermee wordt de Bijbelse profetie volledig vervuld: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam(Openbaring 14:4). Gods uitverkorenen hebben Zijn oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering ervaren, hun verdorven gezindheden zijn gereinigd en ze zijn eindelijk verlost van Satans machten. Ze zijn gekomen om zich te onderwerpen en God te vereren en ontvangen Gods grote redding. Van hun ervaringen en getuigenissen zijn films en video’s gemaakt die allemaal online staan en aan de hele mensheid getuigen van Gods oordeelswerk van de laatste dagen en geen twijfel laten in het hart van de kijkers. Het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God heeft elke uithoek van de wereld bereikt en Gods uitverkorenen verspreiden Almachtige Gods woorden overal. De prachtige, ongekende verspreiding van het evangelie van het koninkrijk is een feit. Het werk van het oordeel dat begint bij het huis van God is duidelijk al een groot succes. God heeft Satan verslagen en alle glorie verworven. Zoals Almachtige God zegt: “God verricht het werk van oordeel en tuchtiging zodat de mens kennis van Hem kan verkrijgen, en omwille van Zijn getuigenis. Zonder Zijn oordeel over de verdorven gezindheid van de mens, zou de mens Zijn rechtvaardige gezindheid die geen belediging duldt, onmogelijk kunnen kennen en noch zou hij zijn oude kennis van God in nieuwe kunnen veranderen. Omwille van Zijn getuigenis, en omwille van Zijn management, maakt Hij Zijn totaliteit openbaar, en door Zijn publieke verschijning stelt Hij de mens in staat kennis van God te bereiken, veranderd te worden in zijn gezindheid, en een klinkend getuigenis van God af te leggen. De verandering van de gezindheid van de mens wordt bereikt door verschillende soorten van Gods werk; zonder zulke veranderingen in zijn gezindheid zou de mens niet in staat zijn om een getuigenis van God af te leggen en zou hij niet iemand naar Gods hart kunnen zijn. Veranderingen in de menselijke gezindheid betekenen dat de mens zich heeft bevrijd van de slavernij van Satan en van de invloed van duisternis en werkelijk een model en voorbeeld van Gods werk is geworden, een getuige van God en iemand naar Gods hart. Tegenwoordig is de vleesgeworden God gekomen om Zijn werk op aarde te verrichten, en Hij eist dat de mensen kennis over Hem verwerven, gehoorzaamheid aan Hem tonen, een getuigenis van Hem afleggen – Zijn praktische en normale werk kennen, al Zijn woorden en werk gehoorzamen die niet overeenstemmen met de opvattingen van de mens, en getuigen van al het werk dat Hij doet om de mens te redden en alle daden die Hij verricht om de mens te overwinnen. Degenen die getuigen van God, moeten kennis van God hebben; alleen dit soort getuigenis is accuraat en echt, en alleen dit soort getuigenis kan Satan beschaamd doen staan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen). “Degenen die in staat zijn stand te houden tijdens Gods werk van oordeel en tuchtiging gedurende de laatste dagen – dat wil zeggen, tijdens het afsluitende zuiveringswerk – zullen degenen zijn die de definitieve rust samen met God in zullen gaan; daarom zullen allen die de rust ingaan bevrijd zijn van de invloed van Satan en gewonnen zijn door God nadat ze Zijn afsluitende zuiveringswerk hebben ondergaan. Deze mensen, die uiteindelijk door God zullen zijn gewonnen, zullen de definitieve rust ingaan. Het kerndoel van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en hen voor te bereiden op hun laatste rust; zonder zulke reiniging zou van de mensheid niemand naar soort kunnen worden geclassificeerd in verschillende categorieën, of de rust kunnen binnengaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat is de incarnatie?

We weten allemaal dat God tweeduizend jaar geleden in het vlees als de Heer Jezus op de wereld van de mens kwam om de mensheid te...

Geef een reactie