De vruchten van het delen van het evangelie

14 maart 2022

Door Chuxin, Zuid-Korea

Een tijdje geleden ontmoette ik online een Filipijnse christen genaamd Teresa. Toen ik haar leerde kennen, zag ik dat ze echt in de Heer geloofde. Ze zei dat kerkdiensten haar niet verder hielpen, en dat ze zag dat steeds meer andere gelovigen wereldlijke trends volgden. Haar kerk voelde troosteloos aan en ze wilde er een vinden met het werk van de Heilige Geest. Ze zei ook dat ze meer van Gods woorden wilde lezen, Hem wilde leren kennen en een nieuw leven wilde leiden. Toen ik haar spirituele verlangen zag, wilde ik echt het evangelie met haar delen, zodat ze Gods stem kon horen en kon toetreden tot Zijn huis. Op een keer vroeg ik haar wat ze van haar geloof wilde. Ze zei: “Ik wil naar Gods koninkrijk gaan en altijd bij Hem zijn, maar ik ben een zondaar en Zijn koninkrijk niet waardig.” Ik vertelde haar dat we de normen voor Gods koninkrijk moeten begrijpen als we er willen binnengaan, en vroeg of ze meer wilde horen. Ze zei heel enthousiast: “Absoluut.” Ik zag dat ze een echte gelovige was die wilde zoeken, dus ik wilde graag getuigenis van Gods werk van de laatste dagen met haar delen. Maar ze moest naar haar werk, dus we moesten onze chat voor die dag afronden.

Ze kreeg het erg druk met haar werk. Ze werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, en na haar werk was ze uitgeput en moest ze uitrusten. In het kleine beetje vrije tijd dat ze elke week had, bezocht ze kerkdiensten, dus we hadden niet veel tijd om te chatten. Bijna elke keer dat ik contact met haar zocht, was ze op haar werk, dus we hadden echt geen tijd om te praten. Na een tijdje begon ik de moed te verliezen. Ik dacht dat we online moesten communiceren omdat we niet in hetzelfde land waren. Dus als ze geen tijd had om in te loggen, hoe kon ik Gods werk van de laatste dagen dan met haar delen? Ik voelde me machteloos en dacht dat ik het maar moest vergeten. Misschien zou iemand anders het evangelie wel met haar delen. Net toen ik het wilde opgeven, herinnerde ik me iets wat God had gezegd. “Ben je je bewust van de last op je schouders, je opdracht en je verantwoordelijkheid? Waar is je besef van een historische missie? Hoe zul je in het volgende tijdperk naar behoren dienen als een meester? Heb je een sterk gevoel van meesterschap? Hoe zou jij de meester van alle dingen uitleggen? Is het werkelijk de meester van alle levende wezens en van alle fysieke dingen ter wereld? Welke plannen heb je voor de voortgang van de volgende fase van het werk? Hoeveel mensen wachten erop dat jij hun herder wordt? Is je taak zwaar? Zij zijn arm, erbarmelijk, blind, ten einde raad, ze jammeren in de duisternis; waar is de weg? Hoezeer verlangen ze ernaar dat het licht plotseling neerdaalt als een vallende ster en de machten van de duisternis verdrijft die de mens zo veel jaren hebben onderdrukt. Wie kan weten hoezeer zij hier dag en nacht gespannen op hopen en naar smachten? Zelfs op een dag waarop het licht voorbijflitst, blijven deze zwaar lijdende mensen gevangen in een donkere kerker zonder hoop op vrijlating; wanneer zullen zij niet langer wenen? Vreselijk is de tegenspoed van deze broze geesten die het nooit vergund is te rusten, en al lang zijn zij in deze gesteldheid gebonden door meedogenloze ketens en de bevroren geschiedenis. En wie heeft het geluid van hun geweeklaag gehoord? Wie heeft hen aanschouwd in hun ellendige gesteldheid? Is het ooit in je opgekomen hoe gegriefd en ongerust Gods hart is? Hoe kan Hij het verdragen om de onschuldige mensheid, die Hij met Zijn eigen handen geschapen heeft, zulke kwelling te zien ondergaan? Menselijke wezens zijn immers de slachtoffers die vergiftigd zijn. En, al heeft de mens tot de dag van vandaag overleefd, wie zou hebben geweten dat de mensheid al lang vergiftigd is door de boze? Ben je vergeten dat je een van de slachtoffers bent? Ben je niet bereid om, vanwege je liefde voor God, te proberen deze overlevenden te redden? Ben je niet bereid om al je energie eraan te wijden om God terug te betalen, die de mensheid liefheeft als Zijn eigen vlees en bloed?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe hoor je aandacht te besteden aan je toekomstige missie?). Toen ik nadacht over Gods woorden voelde ik me erg naar. Ik had niet al het mogelijke gedaan om het evangelie met haar te delen, en ik had haar niet eens verteld dat de Heer Jezus al is teruggekeerd. Ze geloofde oprecht in de Heer en verlangde ernaar om Zijn wil te begrijpen, maar ze verkeerde in spirituele duisternis zonder steun. Toen ze echt hulp nodig had, liet ik haar zitten. Wanneer zou ze dan Gods stem horen? Nu de rampen toenemen zou ze als ik niet meteen getuigenis gaf van Gods werk, haar redding kunnen mislopen. Bij die gedachte voelde ik me nog slechter, en ik bad tot God: “God, ik weet dat bij u alles mogelijk is. Als ze een van uw schapen is, wil ik alles doen wat in mijn macht ligt om het evangelie te delen. Wijs me de weg.” Nadat ik had gebeden, bedacht ik opeens dat ze wel weinig tijd had, maar dat ik van tevoren een tijdstip kon afspreken om samen te bidden. Dus ik vroeg het haar en ze stemde er meteen mee in. We spraken af rond vijf uur in de ochtend. Ik had het toen erg druk met mijn plicht en werkte elke nacht tot twee of drie uur. Ik bedacht dat ik bijna geen slaap zou krijgen als ik zo vroeg moest opstaan. Maar ik hield mezelf voor dat ik Teresa’s komst voor de Heer zou vertragen als ik inzat over mijn eigen lichamelijke comfort. Ik wist dat dat verkeerd was. Ik herinnerde me dat God had gezegd: “Het vlees behoort aan Satan. Het heeft buitensporige verlangens. Het gaat alleen voor zichzelf. Het jaagt comfort en verkwisting na en wentelt zich om in luiheid en nietsdoen. Op een zeker moment, nadat je eraan tegemoet bent gekomen, zul je er uiteindelijk aan onderdoor gaan(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen houden van God is werkelijk geloven in God). Ik wist dat het vlees tevredenstellen hetzelfde is als Satan tevredenstellen. Ik zou nalaten om te getuigen en mijn plicht te doen, en mijn kans mislopen om getuigenis te geven van Gods werk van de laatste dagen. Ik zei een gebed, bereid om het vlees de rug toe te keren en een hogere prijs te betalen om het evangelie met haar te delen en haar in Gods huis te brengen. We begonnen af te spreken om vroeg in de ochtend te bidden, en toen ik een heel serieus gebed voor haar uitsprak en hoopte dat ze meer tijd voor ons zou hebben om te communiceren over Gods woorden, zei ze heel serieus tegen me: “Ik voel hoe oprecht je bent. Dank je voor je gebed. Ik ben erg geroerd.” Het was hartverwarmend om haar dat te horen zeggen, en ik zag in dat mensen het echt kunnen voelen als iemand oprecht is. In stilte besloot ik tegenover God dat ik Teresa vast en zeker in Zijn huis zou brengen. En dus stelde ik haar voor om wat tijd vrij te maken om samen over de Bijbel te communiceren. Ze stemde ermee in, wist elke dag 30 minuten vrij te maken om te communiceren en zei nogmaals dat ze wilde weten hoe ze in Gods koninkrijk kon komen.

We spraken daar al de volgende dag tijdens onze communicatie over. Ik zei: “Elke gelovige wil binnengaan in het koninkrijk. Dus wat moeten we doen? We moeten naar de Heer luisteren. De Heer Jezus zei: ‘Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is(Matteüs 7:21). De Heer was heel duidelijk. Gods wil doen is de sleutel om in het hemelse koninkrijk te komen. Wat betekent dat? Eenvoudig gezegd, betekent Gods wil doen dat je de woorden van de Heer in praktijk brengt en Zijn geboden opvolgt. Het betekent dat je afstand neemt van zonde, Gods woorden in praktijk brengt, God liefhebt en je vanuit de grond van je hart aan Hem onderwerpt. Mensen die altijd liegen, zondigen, God weerstaan en zich niet houden aan Zijn vereisten, doen niet Zijn wil. Dus zijn ze dan het hemelse koninkrijk waardig?” Ze zei: “Nee. We liegen voortdurend en zondigen met onze woorden, en steeds meer mensen volgen wereldlijke trends en jagen achter geld aan. We vereren God niet oprecht en zelfs dominees zijn geen uitzondering. Hoe kunnen we zo in het koninkrijk komen?” Ik antwoordde: “Ja. We zijn verlost door de Heer Jezus en onze zonden zijn vergeven, maar we blijven liegen en zondigen. We zondigen overdag en biechten ’s nachts. In de Bijbel staat: ‘Zonder heiliging zal niemand de Heer zien’ (Hebreeën 12:14). Op die manier zijn we het koninkrijk niet waardig. Maar we weten allemaal dat God de mens liefheeft, en Hij wil dat we allemaal worden gered en in Zijn koninkrijk komen om in Zijn licht te leven. Dus hoe laat God dit voor ons gebeuren? In de Bijbel staat: ‘Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde’ (Hebreeën 9:28). De Heer komt terug in de laatste dagen om ons te redden, om ons volledig te bevrijden van de boeien van zonde, om van ons mensen te maken die zich onderwerpen aan God en Zijn wil doen, zodat we volledig worden gered en het koninkrijk kunnen binnengaan.” Ze was erg blij toen ze dat hoorde en zei: “Ik wil graag stoppen met zondigen. Hoe redt God ons van zonde?” Ik stuurde haar enkele Bijbelverzen. Het eerste was: “Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid(Johannes 17:17). En dit: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? […] Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen’(Openbaring 5:1-5). Ik zei: “De Heer zei dat Hij de waarheid zou gebruiken om de mensheid te heiligen, en zowel in Openbaring als het boek Daniël staat dat een verzegeld boek zal worden geopend in de laatste dagen. Dat boek verwijst naar de nieuwe woorden uitgesproken door God in de laatste dagen, en dat is de waarheid die de mensheid zal heiligen. Alleen God Zelf kan het boek openen en de waarheid uitdrukken om de mensheid te redden. De Heer spreekt vele waarheden uit om ons te zuiveren en te veranderen als Hij komt in de laatste dagen om ons te redden van zonde. In het boek Openbaring staat ook meerdere keren: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2, 3). God zal tot de gemeenten spreken in de laatste dagen. We hoeven alleen maar te luisteren naar Zijn stem. We kunnen de Heer niet verwelkomen tenzij we Zijn stem horen. Dat is onze enige kans om te worden gezuiverd en gered om het koninkrijk waardig te zijn.”

Op dat moment in de communicatie vroeg Teresa me: “Waarom zou de Heer nieuwe woorden moeten uitspreken in de laatste dagen? Ik heb mijn hele leven de Bijbel gelezen. Die heeft me geloof gegeven, me veel geleerd en me tolerantie, geduld en vergevingsgezindheid bijgebracht. Volgens mij is de Bijbel genoeg, en onze dominee zegt altijd dat Gods woorden in de Bijbel staan en dat niets daarbuiten het woord van God is.” Ik zag dat Teresa bepaalde noties had over de Heer die sprak in de laatste dagen, dat ze het niet accepteerde, dus ik weerlegde niet meteen wat ze zei. Ik deelde mijn eigen ervaring met haar. Ik zei: “Ik dacht vroeger hetzelfde. Ik dacht dat alles wat de Heer zei in de Bijbel stond en dat er daarbuiten geen nieuwe woorden van God waren. Maar later hoorde ik een broeder iets zeggen wat de Heer had gezegd waardoor ik het anders ging zien. De Heer Jezus zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). Dat was iets wat de Heer toen tegen Zijn discipelen zei. Hij zei dat Hij veel meer dingen had om te delen, maar dat de mensen te weinig gestalte hadden en het toen niet konden verdragen. Hij moet meer spreken in de laatste dagen om mensen te helpen om alle waarheden te begrijpen en erin binnen te gaan, zodat we kunnen worden bevrijd van de boeien van zonde en volledig kunnen worden gered.” Toen herinnerde ik me een goed voorbeeld om met haar te delen: “Stel je een klein kind voor. Als hij jong is en zijn moeder leert hem om te praten en te lopen, zou ze dan zeggen dat hij goed moet verdienen, zodat hij voor mama en papa kan zorgen? Natuurlijk niet. Dan is hij te jong om het te begrijpen, dus op die leeftijd vertellen zijn ouders hem alleen dingen die hij kan begrijpen. Als hij dan opgroeit en meer leert, zullen ze hem meer over het leven vertellen, zoals een baan zoeken en een gezin hebben. Het is net als de Heer Jezus die in het Tijdperk van Genade overeenkomstig de behoeften van mensen het werk van de verlossing deed, de weg van berouw uitdrukte, de mensen leerde om nederig en tolerant te zijn, om het kruis op te nemen en om anderen zeventig keer zeven te vergeven. Maar er waren andere dingen die de Heer de mensen niet vertelde: alle waarheden om de mensheid te zuiveren en te redden. Hij bewaarde deze voor als de Heer komt in de laatste dagen, en dat is het verzegelde boek dat was voorspeld in het boek Openbaring. In die 2000 jaar heeft niemand dat boek gelezen, want het werd niet geopend voordat de Heer terugkeerde in de laatste dagen. Denk je dat wat in dat boek geschreven staat in de Bijbel kan staan?” Ze zei ernstig: “Het kan niet in de Bijbel staan.” Ik deelde deze communicatie nog enkele keren met haar tot ze zei dat ze het begreep.

Maar de volgende dag, toen ik weer begon over de Heer die spreekt in de laatste dagen, zei ze dat alle woorden van de Heer voor de laatste dagen in de Bijbel zouden moeten staan. Eerst dacht ik dat ik het verkeerd had gehoord, dus dat vroeg ik haar. Dat was echt wat ze had gezegd. Ik was zo teleurgesteld, en dacht dat nu bleek dat ze het echt niet had begrepen. Ik liet echt de moed zakken. Ik vond dat het om te beginnen al heel moeilijk was om een tijd met haar af te spreken, en nu begreep ze het nog steeds niet, hoewel ik het meerdere keren had uitgelegd. Zou ze wel in staat zijn om het te begrijpen? Ik zei niets, maar ik begon te overwegen om de aftocht te blazen. Toen besefte ik dat het niet zo was dat ze niets had opgestoken van onze communicatie. Iemand zo makkelijk in een hokje stoppen voldeed niet aan Gods wil. Toen herinnerde ik me opeens dit uit Gods woorden: “God gaf jou de plicht om het evangelie te verspreiden; je moet elk evangeliedoel dat je tegenkomt naar je beste vermogen met liefde en geduld behandelen, alle tegenspoed die nodig is doorstaan, het evangelie verantwoordelijk verspreiden, de waarheid duidelijk communiceren, en in staat zijn aan God verslag uit te brengen van alles wat je gedaan hebt. Dit is de houding waarmee je je plichten hoort te vervullen.” “Als een potentiële bekeerling herhaaldelijk een vraag stelt, hoe moet je dan reageren? Je moet het niet erg vinden om tijd en moeite te steken in het antwoord, om na te denken over alle mogelijke middelen om hun vraag te beantwoorden, tot ze het begrijpen en het niet opnieuw vragen. Dan heb je je verantwoordelijkheid vervuld en zal je hart vrij zijn van schuld. Betekent dit dat je vrij van schuld jegens hen bent? Nee. Je zult vrij van schuld jegens God zijn, omdat deze plicht, deze verantwoordelijkheid, door God aan je werd toevertrouwd(‘Alle gelovigen zijn het aan hun eer verplicht om het evangelie te verspreiden’ in ‘De gesprekken van Christus van de laatste dagen’). Ik schaamde me toen ik dacht aan wat God verlangt. Ik had maar een paar keer gecommuniceerd, maar ik wilde het niet blijven proberen omdat ze haar noties nog niet had opgegeven. Ik was niet liefdevol. Ik had ook veel noties toen ik pas een gelovige werd, maar broeders en zusters communiceerden steeds weer met me en baden voor me, voor ik die noties opgaf en voor God kwam om Zijn redding te aanvaarden. Dat kwam door Gods liefde en tolerantie. Waarom kon ik dan niet geduldig met haar communiceren toen ik het evangelie deelde? Ik schaamde me en bad tot God: “O, God. Als ze een van uw schapen is, wijs me dan de weg. Ik zal doen wat ik kan om met u samen te werken.” Toen ik had gebeden, bedacht ik hoe de Bijbel al die jaren de basis voor Teresa’s geloof was geweest. Het was begrijpelijk dat ze het niet meteen helemaal kon accepteren toen ze hoorde dat Gods nieuwe woorden voor de laatste dagen niet in de Bijbel staan. Ik bedacht dat ik er met haar over kon praten vanuit een ander gezichtspunt. Daarna deelde ik enkele passages uit Gods woorden met haar. “God Zelf is leven en de waarheid en Zijn leven en waarheid bestaan naast elkaar. Degenen die niet in staat zijn de waarheid te verkrijgen, zullen nooit het leven verkrijgen. Zonder de leiding, steun en voorziening van de waarheid, zul je alleen maar letters en doctrines verkrijgen, en bovendien de dood. Gods leven is altijd aanwezig en Zijn waarheid en leven bestaan naast elkaar. Als je de bron van de waarheid niet kunt vinden, zul je niet de voeding van het leven krijgen; als je de voorziening van het leven niet kunt krijgen, dan zul je zeker geen waarheid hebben en afgezien van voorstellingen en opvattingen, zal heel je lichaam niets anders zijn dan vlees, je stinkende vlees. Weet dat de woorden van boeken niet als leven gelden, de geschiedenisboeken kunnen niet als de waarheid worden beschouwd en de doctrines uit het verleden kunnen niet dienen als een weergave van woorden die nu door God worden gesproken. Alleen dat wat God tot uitdrukking brengt wanneer Hij naar de aarde komt en leeft onder de mensen is de waarheid, het leven, Gods wil en Zijn huidige manier van werken(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). “Het feit dat ik hier uitleg is het volgende: wat God is en heeft is voor altijd onuitputtelijk en onbegrensd. God is de bron van het leven en van alle dingen. God kan door geen enkel geschapen wezen worden doorgrond. Tenslotte moet ik iedereen nog aan het volgende herinneren: Baken God nooit meer af in boeken, woorden of Zijn eerdere uitspraken. Er is slechts één woord dat het kenmerk van Gods werk past: nieuw. Hij houdt er niet van om oude paden te bewandelen of Zijn werk opnieuw te doen. Hij wil bovendien niet dat mensen Hem aanbidden door Hem binnen een bepaald gebied te beperken. Dit is Gods gezindheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Nawoord). Daarna communiceerde ik met haar: “God is de bron van alle waarheid en Zijn wijsheid is oneindig. God kan altijd meer waarheden uitdrukken overeenkomstig de behoeften van de mensheid. Hoe zou Hij beperkt kunnen zijn tot wat er in de Bijbel staat? Zou God dan niet worden begrensd door wat de Bijbel bevat?” Toen vertelde ik haar de Chinese fabel over een kikker op de bodem van een put. Ik zei: “Er was een kikker die op de bodem van een put leefde en de lucht alleen door de opening van de put kon zien. Daarom dacht hij dat de lucht net zo groot was als die opening. Toen viel er op een dag zoveel regen dat hij uit de put kon springen. Hij zag het eindeloze uitspansel van de lucht en dat die veel groter was dan de opening van de put. Hij besefte dat hij de hele lucht niet had gezien omdat hij op de bodem van de put had gezeten.” Ik zei dat ik me ook zo had gevoeld en dat mijn begrip van God heel oppervlakkig was geweest. God is zo groot en wij zijn zo klein. God is grenzeloos en overvloedig, en wij kunnen met onze eigen redenering nooit weten wat Hij heeft en is. Hoe zouden we God ooit kunnen begrenzen? De Heer Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven(Johannes 14:6). God is de bron van waarheid. Ik vroeg haar of God meer waarheden zou kunnen uitdrukken dan wat in de Bijbel staat, dingen die nog hoger zijn, alles wat de mensen nodig hebben in de laatste dagen. Ze zei: “Natuurlijk kan Hij dat.” Ik kon zien dat haar noties begonnen te wankelen. Haar hart opende zich. Ik stuurde haar hetzelfde vers: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). Ik zei dat wat de Geest tegen de gemeenten zegt precies hetzelfde is als wat de Heer zegt als Hij terugkeert in de laatste dagen. En de Bijbel bevat een verslag van wat God zei en deed in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Toen ik vroeg of de nieuwe woorden die door de Heer worden uitgedrukt als Hij terugkeert van tevoren in de Bijbel konden staan, glimlachte ze. Ze zei: “Nu begrijp ik het. De woorden van de Heer als Hij terugkeert staan niet in de Bijbel, en God kan woorden uitspreken buiten de Bijbel.” Ze was echt diep geroerd en zei dat de mensen God niet meer goed genoeg begrijpen. Ze wilde meer van Gods woorden lezen en Hem beter begrijpen.

Ik was zo blij om te zien dat Teresa wilde accepteren dat de Heer zal terugkeren en weer zal spreken. Ik vroeg haar: “Als de Heer zal terugkeren en weer zal spreken, welk medium denk je dat Hij dan zal gebruiken voor Zijn uitspraken?” Ze zei: “De Geest.” Ik vertelde haar dat ik dat ook altijd had gedacht, maar toen ik de Schrift bestudeerde met broeders en zusters, zag ik dat er staat: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden(Lucas 17:24-25). En ook: “En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon(Lucas 17:26), En: “Moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Matteüs 24:44). Ik zei: “In al deze verzen staat dat de Heer zal terugkeren als ‘de Mensenzoon’. De Mensenzoon betekent dat Hij is geboren uit de mens en normale menselijkheid bezit. Hij zou zo niet worden genoemd als Hij in spirituele vorm was. Jehova God was in spirituele vorm. Daarom werd Hij niet zo genoemd. Dat betekent dat de Heer in de laatste dagen terugkeert in het vlees. Als Hij zou komen in een herrezen spiritueel lichaam op een wolk en openlijk aan alle mensen zou verschijnen, zou iedereen neervallen en beven van angst en zou niemand Hem durven afwijzen. Hoe zouden deze woorden van de Heer: ‘eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden’ dan worden vervuld?” Teresa leek ergens over te peinzen, dus ik vroeg haar: “Waarom zou de Heer besluiten om in het vlees te komen in de laatste dagen en niet als een Geest?” Ze schudde haar hoofd. Ik zei: “Mensen kunnen God in spirituele vorm niet zien of aanraken. Hoe zou je je voelen als een spiritueel lichaam opeens zou verschijnen en spreken?” Mensen zouden bang en verward zijn. Wil God dat iedereen bang is als Hij tegen ons spreekt? Zeker niet. En de verdorven mensheid is te veel bezoedeld; we zijn het niet waard om Gods Geest te zien. De aanblik van Gods Geest zou ons doden. Toen ik dat allemaal had uitgelegd, las ik haar nog wat van Gods woorden voor. “Gods redding van de mens gebeurt niet rechtstreeks via de methode van de Geest en de identiteit van de Geest, want Zijn Geest kan niet worden aangeraakt, noch worden gezien door de mens, noch kan de mens dichterbij komen. Als Hij zou proberen om de mens rechtstreeks te redden op de manier van de Geest, dan zou de mens niet in staat zijn om Zijn redding te ontvangen. Als God de uiterlijke vorm van een geschapen mens niet zou aannemen, dan zou de mens deze redding geenszins kunnen ontvangen. Want er is voor de mens geen manier om Hem te naderen, zoals ook niemand in de buurt van de wolk van Jehova kon komen. Alleen door een geschapen mens te worden, dat wil zeggen alleen door het leggen van Zijn woord in het lichaam van het vlees dat Hij weldra zal worden, kan Hij persoonlijk het woord overbrengen in allen die Hem volgen. Alleen dan kan de mens Zijn woord persoonlijk zien en horen, en bovendien Zijn woord eigen maken en op deze manier volledig gered worden. Indien God geen vlees was geworden, zou niemand van vlees en bloed in staat zijn om zo’n grote redding te ontvangen en zou geen enkele persoon gered worden. Als de Geest van God rechtstreeks te midden van de mensen zou werken, dan zou de hele mensheid neergeslagen worden, of anders geenszins met God in aanraking kunnen komen en volledig in gevangenschap door Satan weggevoerd worden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)). “Dit was het voordeel van Gods vleeswording: Hij kon profiteren van de kennis van de mensheid en gebruikmaken van menselijke taal om met de mensen te spreken en Zijn wil uit te drukken. Hij verklaarde of ‘vertaalde’ voor de mens Zijn diepzinnige, goddelijke taal, die voor de mensen moeilijk was te begrijpen in menselijke taal, op een menselijke wijze. Dit hielp mensen Zijn wil te begrijpen en te weten wat Hij wilde doen. Hij kon ook gesprekken hebben met mensen vanuit het menselijk perspectief, in menselijke taal, en met mensen communiceren op een manier die ze begrepen. Hij kon zelfs met gebruik van de menselijke taal en kennis spreken en werken zodat mensen Gods vriendelijkheid en nabijheid konden voelen, zodat zij Zijn hart konden zien(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III). Toen ging ik verder met mijn communicatie: “God besloot om in het vlees te komen en een echt leven te leiden onder ons, zodat Hij dichter bij ons kon zijn en ons kon voorzien van de waarheid om ons te redden. Het is net als ouders met hun kind. Zouden ouders willen dat hun kind elke keer bang is, als hij ze ziet?” Natuurlijk niet. Ik zei tegen haar: “Ouders zouden nooit willen dat hun kind bang is en zich verstopt als hij ze ziet. Dus hoe zou dat zijn met God? Als God alleen zou spreken vanuit de hemel, zouden we bang zijn en voor Hem terugdeinzen. God wil niet dat we terugdeinzen en voelen dat het moeilijk is om dicht bij Hem te zijn, dus de terugkeer van de Heer is zoals toen de Heer Jezus kwam. Hij kwam in het vlees als een gewone, normale Mensenzoon, at en sprak met Zijn discipelen, en hielp ze altijd om hun problemen en verwarring weg te nemen. Als we zien dat de ware levende God echt onder de mensen leeft, helpt dat ons om ons veel dichter bij God te voelen. Ook kan God onze eigen taal gebruiken om de waarheid uit te drukken en ons te onderhouden en te voeden. Hij kan voorbeelden en gelijkenissen gebruiken, zodat we Zijn wil beter kunnen begrijpen. Dan is het makkelijker voor ons om de waarheid te begrijpen en binnen te gaan. Gods liefde voor ons is zo praktisch, zo waardevol. Door vlees te worden duldt God enorm veel vernedering en lijden om te spreken en te werken, zodat we de waarheid begrijpen, worden bevrijd van zonde en volledig worden gered. Dat is Zijn grootste redding voor de verdorven mensheid.” Op dat moment was Teresa tot tranen geroerd. Ze zei: “Ik begrijp het nu. De Heer keert terug in geïncarneerde vorm. Ik wil ook dat God onder ons komt in het vlees. Hij houdt zoveel van ons. We zijn het niet waard …” Het raakte me echt om te zien hoe geroerd Teresa was, en ik herinnerde me iets wat God had gezegd: “Ben je in staat om op een concrete manier de gezindheid die door God in elk tijdperk wordt uitgedrukt over te brengen in een taal waarmee de betekenis van het tijdperk op een geschikte manier wordt overgebracht? Ben jij, die Gods werk in de laatste dagen ervaart, in staat om Gods rechtvaardige gezindheid in detail te beschrijven? Kun je op een duidelijke en nauwkeurige manier getuigen van Gods gezindheid? Hoe zul je datgene wat je hebt gezien en ervaren doorgeven aan die erbarmelijke, arme en vrome religieuze gelovigen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid en erop wachten dat jij hen hoedt?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Hoe hoor je aandacht te besteden aan je toekomstige missie?). “Om te getuigen van Gods werk moet je afgaan op je ervaring, je kennis en de prijs die je hebt betaald. Alleen zo kun je aan Zijn wil voldoen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Degenen die vervolmaakt zullen worden, moeten loutering ondergaan). Ik dacht terug aan de tijd dat ik het evangelie had gedeeld. Ik had vooral theorieën met mensen gedeeld, en had nooit bedacht of ik wel echt begrip had van God, of ik een getuigenis kon delen vanuit mijn echte, persoonlijke ervaring. Deze ervaring liet me zien dat het evangelie delen niet alleen bestaat uit praten met anderen, maar dat het een kans voor me is om God beter te leren kennen. Ik kon ook Gods liefde voelen door mijn communicatie met Teresa. Als Hij niet was gekomen om in het vlees te werken en te spreken, zouden we nooit de waarheid kunnen begrijpen of onze verdorven gezindheden kunnen laten reinigen. We zouden uiteindelijk worden vernietigd in de rampspoed. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik voelde hoe groot Gods liefde voor ons is. Toen zei Teresa: “De communicatie van vandaag is helemaal nieuw voor me. Ik heb hier echt zoveel van opgestoken.”

Ik was blij dat ik haar dat hoorde zeggen, en ik zei tegen haar: “De Heer Jezus is al teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God heeft nieuwe woorden uitgedrukt en doet het werk van het oordeel van de laatste dagen om de mensheid volledig te reinigen en te redden. Hiermee worden Bijbelse profetieën vervuld, zoals: ‘Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). en: ‘De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd(Johannes 5:22)”. Teresa was heel blij toen ze hoorde dat de Heer al is teruggekeerd, maar ze was ook in de war. Ze vroeg: “De Heer Jezus heeft onze zonden al vergeven toen Hij werd gekruisigd. Waarom zou de Heer dan moeten terugkeren en het werk van het oordeel moeten doen om de mens te redden in de laatste dagen?” Ik las haar wat voor uit Gods woorden. Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens; Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus het zondoffer werd en de zonden van de mens droeg, maar ook dat God zelfs nog groter werk deed om de mens volledig te verlossen van zijn satanisch verdorven gezindheid. En zo, nu de zonden van de mens zijn vergeven, is God teruggekeerd naar het vlees om de mens het nieuwe tijdperk binnen te leiden, en is Hij het werk van tuchtiging en oordeel begonnen. Dit werk heeft de mens een hoger rijk binnengebracht. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en rijkere zegeningen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en ze zullen de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). “Je weet alleen dat Jezus zal neerdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe zal Hij precies neerdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen maar verlost, maar je bent niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Jij, een zondaar die net is verlost, bent daarom niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over titels en identiteit). Toen ik Gods woorden had gelezen, zei ik: “De Heer Jezus heeft ons verlost. Wat heeft deze verlossing bereikt? We werden verlost van onze zonden, dus we worden niet meer gestraft voor het overtreden van de wet. Dat is wat het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft bereikt. Onze zonden zijn vergeven door ons geloof in de Heer, maar toch kunnen we niet nalaten om voortdurend te liegen en te zondigen. We leven in een vicieuze cirkel van overdag zondigen en ’s nachts biechten, nooit in staat om aan de ketenen van zonde te ontsnappen. Waarom is dat? Dat is omdat we onze zondige natuur niet zijn kwijtgeraakt. Die zondige natuur is als een kwaadaardig gezwel diep in ons. Als hij niet wordt verwijderd, kunnen we duizend, tienduizend keer worden vergeven, maar zullen we nooit worden bevrijd van zonde of het koninkrijk waardig zijn. Daarom moet de Heer terugkeren en het werk van het oordeel doen. Dat werk van het oordeel dient om onze zondige natuur weg te nemen, zodat we volledig kunnen worden bevrijd van de ketenen van zonde en kunnen worden gezuiverd en volledig gered.”

Teresa was heel blij om dat te horen en zei: “Kun je me vertellen over het werk van het oordeel? Hoe verricht God dat oordeel om ons van zonde te redden?” Ik las haar een passage uit Gods woorden voor. “Christus van de laatste dagen gebruikt een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, om het wezen van de mens te ontmaskeren, en om de woorden en daden van de mens te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Al deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid van datgene waarvan de mens in het geheel verstoken is. Alleen dit soort methoden kan als oordeel worden beschouwd; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig ten aanzien van God overtuigd worden, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid). Nadat ik dat had gelezen, zei ik: “In de laatste dagen verricht God Zijn oordeel met woorden om de satanische natuur van de mens die zich verzet tegen God bloot te leggen. Het toont al onze uitdrukkingen van onze satanische gezindheid en verzet tegen God, zodat we de waarheid ontdekken van hoe grondig Satan ons heeft verdorven, terwijl we ook Gods heilige, rechtvaardige gezindheid zien. Doordat Gods woorden over ons oordelen en ons tuchtigen, snoeien en behandelen, zien we al de satanische gezindheden die we vertonen, zoals onze arrogantie, onze bedrieglijkheid, ons egoïsme en onze hebzucht. We kunnen misschien offers brengen voor God, maar als ons iets vervelends overkomt, zoals een ziekte of ramp, begrijpen we God verkeerd en geven we Hem de schuld. Dit oordeel is de enige manier voor ons om te zien dat hoewel we offers brengen voor God, dat alleen is om zegeningen en beloningen te krijgen en in het koninkrijk te komen. We onderhandelen met God. We hebben geen echte onderworpenheid aan God, laat staan echte liefde. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden en wat wordt geopenbaard door de dingen die ons overkomen, zien we de waarheid van onze verdorvenheid en gaan we die haten. Ook ervaren we Gods heilige, rechtvaardige gezindheid die geen belediging zal dulden, en we ontwikkelen eerbied voor en onderworpenheid aan God. Dat is de enige manier om te zien hoe grondig Satan ons heeft verdorven. Zonder Gods oordeel en tuchtiging in de laatste dagen zouden we nooit de waarheid van onze verdorvenheid kunnen zien en ervan worden bevrijd. We zouden vooral nooit liefde of gehoorzaamheid tegenover God hebben. Net als iemand die ziek is. Als hij niet weet dat er iets mis met hem is, zal hij zich niet laten behandelen of weten welke behandeling hij nodig heeft. Dus dan wordt hij niet beter. Maar als hij naar de dokter gaat, kan die zeggen wat er mis is, wat de oorzaak is en hoe het kan worden behandeld, en wordt hij beter als hij het advies van de dokter opvolgt. Dus oordeelt God over de mensheid met Zijn woorden in de laatste dagen om onze zondige natuur en verdorven, satanische gezindheden weg te nemen. We moeten dat oordeel en die tuchtiging accepteren om te worden bevrijd van zonde, onze verdorven, satanische gezindheden kwijt te raken, te worden gered door God en het hemelse koninkrijk binnen te gaan.” Toen zei Teresa: “Ik begrijp het nu. Het werk van het oordeel betekent dat God ons reinigt en redt. Ik wil aan dit leven van zondigen en biechten ontsnappen, dus ik moet Gods oordeel en reiniging accepteren.” We keken daarna samen naar een paar evangeliefilms en lazen toen veel in de woorden van Almachtige God. Teresa zei: “Deze woorden hebben zoveel gezag en kracht. Ze zijn wereldschokkend. Dit is de stem van God. Almachtige God is echt de teruggekeerde Jezus. Hij is de Heer die is teruggekeerd om ons te zuiveren en te redden” Toen vroeg ze me dringend: “Hoe kan ik een exemplaar van de woorden van Almachtige God krijgen? Waar kan ik in levenden lijve met andere gelovigen communiceren?” Ik zei dat ik haar kon introduceren bij plaatselijke leden van de kerk, en stuurde haar de online versie van ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Ze was erg opgewonden – haar ogen werden heel groot, en ze zei dat ze zo gauw mogelijk het boek wilde hebben en de woorden van Almachtige God wilde lezen.

Toen ik zag hoe opgetogen ze was om de Heer te verwelkomen, was ik heel dankbaar voor Gods verlichting en leiding waardoor Teresa Gods stem kon horen en in Zijn huis kon komen. Twee of drie dagen later vertelde ze me dat ze haar beste vriendin had verteld dat de Heer al is teruggekeerd. Die waarschuwde haar om het niet te geloven. Haar dominee had haar ook opgebeld en bedreigd, en gezegd dat ze hierom uit de kerk zou worden gezet. Ze zei: “Ik ben er zeker van dat Almachtige God Christus van de laatste dagen is, want Zijn woorden zijn de waarheid en alleen Christus kan de waarheid uitdrukken. Hij is de teruggekeerde Jezus. Ik laat me niet beïnvloeden door mijn vriendin en de dominee kan me niet tegenhouden.” Ze zei ook: “Ik heb jarenlang een echte kerk gezocht, maar ik werd altijd teleurgesteld. Niet één ervan geeft steun, en steeds meer leden volgen wereldlijke trends. Ik voelde me hulpeloos. Ik ben God zo dankbaar. Ik zou nooit hebben gedroomd dat ik Gods stem zou horen en de Heer zou verwelkomen. Ik heb eindelijk Gods kerk gevonden.” Ze was echt emotioneel en ik zag tranen in haar ogen. Ze zag er zo hoopvol uit. Ik was ongelooflijk ontroerd. Ik zag dat Gods schapen Hem volgen als ze Zijn stem horen en hun geloof behouden, hoe Satan zich er ook mee bemoeit. Maar toen ik dacht aan hoe moedeloos ik was geweest, het wilde opgeven toen ik op een obstakel stuitte, haar al wilde afschrijven, en het bijna had opgegeven om getuigenis met haar te delen over Gods werk van de laatste dagen, was ik vervuld van spijt en schuldgevoel. Ik zag ook in dat alleen God echt van ons houdt en voor ons zorgt, want toen ik op het punt stond om het op te geven, gaven Gods woorden me net op tijd verlichting en leiding, zodat ik mijn opstandigheid kon inzien en de dringende wil van God om de mens te redden kon begrijpen. Toen kon ik stukje bij beetje met God samenwerken om aan Teresa te getuigen van Gods werk van de laatste dagen.

Het was ook een ingrijpende ervaring voor me dat je door het evangelie te delen helpt om mensen te redden. Ik gebruikte mijn eigen levensechte gevoelens en ervaringen om te getuigen van Gods werk, om iemand die verlangt naar de komst van de Heer en in een wereld van duisternis verkeert in Gods huis te brengen. Er is niets wat zinvoller is. Ik zag ook de vreugde en emotie van iemand die echt hunkert naar de terugkeer van de Heer als ze Zijn stem hoort en Hem verwelkomt. En ik kon voelen hoe God hoopt dat meer ware gelovigen voor Hem zullen komen en Zijn redding zullen ontvangen. Er zijn nog zoveel mensen in deze wereld die in duisternis leven en verlangen naar de komst van God. God is vervuld van verdriet en is bezorgd om ze. Dus ik voelde nog meer dat het evangelie delen mijn verantwoordelijkheid, mijn roeping is. Ik zwoer ook tegen God dat ik ongeacht de obstakels, op Hem zal steunen en mijn plicht zal doen in het delen van het evangelie. Ik zal getuigenis delen op basis van mijn ware begrip van God en Zijn schapen voor Hem brengen, zodat ze heel binnenkort de genade van Zijn redding in de laatste dagen kunnen ontvangen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Volgende: Het masker afnemen

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Hoe je naar je plicht moet kijken

Door Zhongcheng, China Almachtige God zegt: “De meest fundamentele vereiste voor het geloof van de mens in God, is dat hij een oprecht hart...

Geef een reactie