De Heer Jezus heeft de mensheid al verlost, dus waarom zou Hij het oordeelswerk doen als Hij terugkeert in de laatste dagen?

11 november 2021

Tweeduizend jaar geleden, werd de geïncarneerde Heer Jezus gekruisigd om de mensheid te verlossen van zonde. Met dit zondoffer voltooide Hij Zijn verlossingswerk. Hij beloofde dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen, dus alle gelovigen hebben uitgekeken naar de komst van de Heer. Ze denken dat al hun zonden zijn vergeven omdat ze in de Heer geloven, en dat Hij ze niet langer als zondaars ziet. Ze denken dat ze alleen nog maar hoeven te wachten op de terugkeer van de Heer om te worden opgenomen in Zijn koninkrijk. Daarom staren mensen altijd naar de lucht. Ze wachten op de dag dat Hij opeens verschijnt op een wolk en ze opneemt in de hemel om Hem te ontmoeten. Maar tot hun grote verbazing zien ze hoe de grote rampen beginnen zonder dat ze de Heer hebben kunnen verwelkomen. Niemand weet hoe het echt zit. Hoewel ze de Heer niet op een wolk hebben zien neerdalen, hebben ze Bliksem uit het oosten consequent zien getuigen dat Hij is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. Hij heeft waarheden uitgedrukt en doet het oordeelswerk dat begint in het huis van God. Almachtige Gods verschijning en werk hebben de hele religieuze wereld opgeschrikt en een enorme reactie uitgelokt. Het oordeelswerk van de geïncarneerde God sluit helemaal niet aan op gangbare noties en denkbeelden. Velen vragen zich af: als de Heer Jezus Zijn grote verlossingswerk al heeft voltooid, en God ons rechtvaardig heeft genoemd, waarom zou Hij oordeelswerk in de laatste dagen moeten doen? Ze denken dat het onmogelijk is. De religieuze gemeenschap weerstaat en veroordeelt Almachtige God zelfs. Ze weigeren om Zijn werk te onderzoeken, terwijl ze verlangend uitkijken naar de Heer op een wolk om ze op te nemen in het koninkrijk, en zo aan de grote rampen te ontkomen. Gods werk is echter groots en machtig, en niemand kan het stoppen. Almachtige God heeft een groep overwinnaars gevormd en de rampen zijn begonnen, terwijl de religieuze wereld jammerend en tandenknarsend in rampspoed verzinkt. Omdat ze niet werden opgenomen vóór de rampen, hopen ze dat het tijdens of na de rampen zal gebeuren. Waarom verwelkomden ze de Heer niet voor de rampen? Waar ging het mis? Brak de Heer Jezus Zijn belofte door gelovigen niet mee te nemen naar het koninkrijk vóór de rampen en ze zo teleur te stellen? Of begrepen mensen de profetieën in de Bijbel verkeerd? Ze vertrouwden op hun noties dat de Heer op een wolk zou komen, weigerden om Gods stem te horen, verzaakten om de Heer te verwelkomen en bezweken aan rampspoed. Iedereen vraagt zich nu af waarom de Heer niet op een wolk is gekomen om gelovigen op te nemen vóór de rampen. Vandaag deel ik mijn persoonlijke begrip van het oordeelswerk in de laatste dagen van de geïncarneerde God als de Mensenzoon.

Iedereen die bekend is met de Bijbel begrijpt dat de meeste profetieën twee dingen voorspellen: de Heer zal terugkeren en Hij zal oordelen in de laatste dagen. Deze twee dingen zijn eigenlijk één ding, namelijk dat God in de laatste dagen zal komen in het vlees om Zijn oordeelswerk te doen. Sommigen vragen vast of hier een Bijbelse basis voor is. Natuurlijk is dat zo. In de Bijbel staan genoeg profetieën over dit onderwerp, wel 200 of meer. Ik zal een voorbeeld geven. In het Oude Testament staat: “En Hij zal rechtspreken onder de volken en zal veel mensen berispen(Jesaja 2:4). “Want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord(Psalmen 96:13). En in het Nieuwe Testament staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). De Heer Jezus profeteerde ook persoonlijk dat Hij zou terugkeren en oordeelswerk zou uitvoeren in de laatste dagen. De Heer Jezus zei: “Als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd(Johannes 5:22). “En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen(Johannes 5:27). In Openbaring wordt geprofeteerd: “Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen’(Openbaring 14:7). Deze profetieën zeggen heel duidelijk dat de Heer zal terugkeren als de Mensenzoon om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. Daar is geen twijfel over. We kunnen zien dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade duidelijk profeteerde dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen als de Mensenzoon voor Zijn oordeelswerk. In Openbaring wordt geprofeteerd: “want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen.” Deze profetieën tonen dat de Heer incarneert als de Mensenzoon in de laatste dagen, en persoonlijk onder ons komt om het oordeelswerk te doen. Dat was lang geleden gepland door God en niemand kan het ontkennen. Almachtige God heeft waarheden uitgedrukt voor het oordeelswerk. Hij heeft veel woorden gesproken en een groep overwinnaars gevormd. Dat laat zien dat deze profetieën volledig zijn vervuld. Laten we nu eens kijken naar het gangbare religieuze geloof dat de Heer Zijn verlossingswerk heeft voltooid en dus onmogelijk oordeelswerk in de laatste dagen kan doen. Is daar een Bijbelse basis voor? Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Helemaal niet. Zulke ideeën zijn slechts menselijke noties en denkbeelden. Het is wensdenken. Ze staan haaks op de profetieën in de Bijbel, en worden niet gestaafd door Gods worden. Het is een dwaze manier van denken. Waarom onderzoeken mensen de woorden van de Heer en de profetieën in de Bijbel niet? In plaats daarvan veroordelen ze Gods werk van de laatste dagen omwille van hun eigen noties. Dat is heel willekeurig en arrogant. De Bijbel bevat veel profetieën over de komst van de Mensenzoon en het oordeel in de laatste dagen, dus waarom zien mensen de Bijbel recht voor hun ogen niet? Want in de Bijbel staat: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen(Matteüs 13:14-15). De wijzen moeten onderzoeken waarom God het oordeelswerk in de laatste dagen doet, en waarom het de Mensenzoon is die lijkt te werken. We moeten deze vragen beantwoorden om de profetieën in de Bijbel te kunnen begrijpen.

Laten we eens kijken waarom de Heer weer incarneert voor het oordeelswerk na de verlossing van de mensheid. Almachtige God heeft dit mysterie al onthuld. Wat zeggen Almachtige Gods woorden hierover? “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven. […] Het is niet gemakkelijk voor de mens om zich van zijn zonden bewust te worden. Hij kan zijn eigen diepgewortelde natuur niet herkennen en moet vertrouwen op het oordeel van het woord om dit te bereiken. Alleen zo kan de mens geleidelijk vanaf dit punt veranderen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)). Almachtige Gods woorden zijn heel duidelijk, nietwaar? De Heer Jezus heeft de mensheid verlost in het Tijdperk van Genade, dus waarom zou Hij terugkeren om in de laatste dagen te oordelen? Omdat de Heer Jezus alleen het verlossingswerk heeft voltooid, en dat is slechts de helft van Gods reddingswerk. De zonden van de mens werden vergeven, zodat we kunnen bidden en communiceren met de Heer en genieten van Zijn genade en zegeningen. Onze zonden zijn vergeven en we genieten van de vrede en vreugde van de Heilige Geest, maar we blijven zondigen. We zitten vast in een cyclus van zondigen en biechten. Niemand kan ontsnappen aan de ketenen van zonde en we blijven ermee worstelen. Het is pijnlijk en er is geen manier om vrij te zijn. Dus hoewel de Heer onze zonden heeft vergeven, bestaat onze zondige natuur, onze verdorven gezindheid nog steeds. We kunnen God elk moment weerstaan en veroordelen. Dat is een onmiskenbaar feit. Het doet er niet toe hoelang iemand gelooft. Ze kunnen niet ontsnappen aan zonde en heiligheid bereiken of God waardig zijn. Dat voldoet volledig aan de profetie van de Heer: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat.’(Matteüs 7:21-23). En in Hebreeën 12:14 staat: “Zonder heiliging zal niemand de Heer zien.” We zien hier dat alleen wie Gods wil doet het hemelse koninkrijk kan binnengaan. Maar waarom zei de Heer dat wie predikt en demonen verdrijft in Zijn naam een boosdoener is? Dat kan verwarrend zijn voor veel mensen. Het betekent dat ze hun geloof verkondigen, maar blijven zondigen en geen echt berouw tonen. Hoe vaak ze ook hebben gepredikt in naam van de Heer, hoeveel wonderen ze ook hebben gedaan, ze hebben geen goedkeuring van de Heer. In de ogen van de Heer zijn zulke mensen kwaadaardig. Ze doen dingen in naam van de Heer, maar zo beledigen ze de Heer en Hij walgt ervan. Zijn die mensen, wier zonden zijn vergeven, het koninkrijk waardig? Absoluut niet. Ze dromen nog steeds van de dag dat de Heer zal komen om ze op te nemen in de hemel. Dat is een menselijke fantasie. Toen de Heer Jezus Zijn terugkeer profeteerde, bedoelde Hij duidelijk niet dat Hij mensen zou opnemen in de hemel om Hem te ontmoeten, maar dat Hij over mensen zou oordelen, hun zondige natuur van verdorvenheid zou reinigen, ons volledig zou redden van zonde en van Satans krachten, en ons naar een prachtige bestemming zou brengen. Dat is de betekenis van Gods oordeelswerk in de laatste dagen. Nu snappen we vast allemaal dat het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade was om ons van onze zonden te verlossen, zodat onze zonden zijn vergeven. Zo werd de helft van het reddingswerk voltooid, en God zet een grotere stap van werk in de laatste dagen. Op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus, drukt Almachtige God waarheden uit voor het oordeelswerk van de laatste dagen om de mensheid volledig te reinigen en te redden van zonde en om ons te bevrijden van Satans krachten. Hier kunnen we zien dat de verlossing van de Heer Jezus de weg baande voor Gods oordeel in de laatste dagen. Het was funderingswerk. En Almachtige Gods oordeelswerk is de belangrijkste stap in Gods managementplan om de mensheid te redden en zal het tijdperk afsluiten. Alleen het verlossingswerk van de Heer Jezus aanvaarden zonder Almachtige Gods oordeelswerk van de laatste dagen te aanvaarden betekent halverwege stoppen op de weg van geloof, en de laatste stap is de belangrijkste die ons lot en onze uitkomst zal bepalen. Deze stap niet nemen is halverwege opgeven, zodat eerdere inspanningen voor niets waren. Iedereen zal begrijpen dat het laatste deel van een reis vaak het moeilijkste is. Deze laatste fase van het pad van geloof is de belangrijkste die je lot zal bepalen. Voor gelovigen wordt hun uitkomst en lot beslist door Gods oordeelswerk van de laatste dagen. Als mensen dat niet aanvaarden, worden ze geëlimineerd door God en dat is echt een tragedie. Dus we kunnen er zeker van zijn dat iemand die al heel lang gelooft, maar Almachtige God niet aanvaardt zal worden geëlimineerd door God, en een dwaze maagd zal zijn die jammerend en tandenknarsend in rampspoed verzinkt. Veel voormalige ongelovigen hebben Almachtige Gods werk direct aanvaard en Gods redding van de laatste dagen gewonnen. Dat zijn de gelukkigen die compenseren voor de gelovigen die weigeren om Almachtige God te aanvaarden en worden geëlimineerd. Zouden gelovigen daar geen spijt van krijgen? Nadat ze jarenlang op de Heer hebben gewacht, zien ze Almachtige God het oordeelswerk doen en veel waarheden uitdrukken maar ze weigeren om het te aanvaarden. In plaats daarvan wachten ze koppig op de komst van de Heer op een wolk en gaan ze een weddenschap aan met God. Ten slotte verliezen ze hun kans op redding. Dat zou heel triest zijn voor een gelovige.

Sommigen vragen zich af hoe Almachtige God het oordeels- en reinigingswerk doet om de mensheid volledig te redden. Er kan veel worden gecommuniceerd over de relevante waarheden, dus vandaag maken we slechts een begin. Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen gebruikt een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, om het wezen van de mens te ontmaskeren, en om de woorden en daden van de mens te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Al deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid van datgene waarvan de mens in het geheel verstookt is. Alleen dit soort methoden kan als oordeel worden beschouwd; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig ten aanzien van God overtuigd worden, en daarenboven ware kennis van God vergaren(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid). Almachtige Gods woorden zijn heel duidelijk. Met Zijn oordeel in de laatste dagen wil Hij over de verdorven essentie van de mensheid oordelen door de waarheid uit te drukken om onze verdorvenheid te ontmaskeren, zodat we onszelf leren kennen en onze eigen verdorvenheid zien. Dan krijgen we spijt, haten we onszelf en haten we ons vlees. Dat leidt tot waar berouw. Dit oordeelswerk gebeurt niet door enkele waarheden uit te drukken ten behoeve van mensen. God drukt veel aspecten van de waarheid uit. Met die waarheden wil Hij oordelen over mensen, ze ontmaskeren, snoeien en behandelen, en ze ook testen en verfijnen. Vooral Gods woorden die oordelen over de verdorven essentie van de mens, leggen haarfijn de satanische gezindheden van de mens en onze natuur en essentie bloot. Die woorden zijn heel aangrijpend en raken ons diep. We zien hoe hartgrondig verdorven we zijn en dat we het niet waard zijn om menselijk te worden genoemd. We kunnen ons nergens verbergen en willen diep in de aarde kruipen om te ontsnappen aan de toorn van God. Het oordeelswerk ondergaan is de enige manier om de waarheid van onze eigen verdorvenheid te zien. Dan krijgen we spijt. We weten dat we Gods zegeningen en Zijn koninkrijk niet waardig zijn. Door onze verdorvenheid zijn we God niet waardig. Zonder Gods oordeel en tuchtiging zouden we onszelf nooit leren kennen. We zouden alleen lippendienst bewijzen om onze zonden op te biechten zonder te weten dat we volledig leven volgens satanische gezindheden. We zouden God blijven weerstaan, en nog steeds denken dat we in de hemel kunnen komen. Het is schaamteloos en bedrieglijk en zonder een greintje zelfkennis. Wie Almachtige Gods oordeel en reiniging heeft ervaren heeft kennis uit de eerste hand dat Zijn woorden de waarheid zijn en dat ze kostbaar zijn. Alleen de door God uitgedrukte waarheden kunnen ons van verdorvenheid reinigen en redden van zonde. Alleen het oordeel van Zijn woorden kan onze verdorven gezindheden reinigen en veranderen, zodat we Gods wil kunnen doen en het koninkrijk waardig zijn. Almachtige Gods oordeelswerk van de laatste dagen brengt ons de weg, de waarheid en het leven. Door Almachtige Gods werk kunnen we de waarheid en het leven winnen en voor God leven, wat een grote zegening van God is.

Op dit moment in onze communicatie begrijpen de meesten dat Gods werk om de mensheid te redden niet zo simpel is als we dachten. Het is veel meer dan ons verlossen en onze zonden vergeven. Met Zijn reddingswerk wil Hij ons volledig redden van zonde en ons redden van Satan, zodat we ons kunnen onderwerpen aan God en Hem aanbidden. Het oordeelswerk is de enige manier om dit te bereiken. Almachtige God heeft veel waarheden uitgedrukt en doet het oordeelswerk. Zijn werk is echt fantastisch en onvergelijkbaar. Almachtige Gods woorden hebben de hele wereld doen beven en het universum opgeschrikt. Gods grote werk in de laatste dagen heeft ieders aandacht en heeft de wereld geschokt. Wie de waarheid liefheeft, onderzoekt Gods werk van de laatste dagen. Alleen wie de waarheid niet liefheeft, negeert Gods werk. Maar Gods werk zal nooit worden belemmerd door de religieuze wereld of ongelovigen. Het gaat door en is niet te stuiten. In een oogwenk zijn de grote rampen begonnen en is Gods oordeelswerk in de laatste dagen op zijn hoogtepunt. Voor Zijn volgelingen gaat het om oordeel dat begint in het huis van God. Sommigen worden vervolmaakt en velen geëlimineerd. Voor anderen gaat het om rampen die de kwaadwillenden die God weerstaan geleidelijk aanpakken. Zo komt dit kwade tijdperk van Satan tot een waar einde. Dan verwelkomen we een nieuw tijdperk waarin het koninkrijk van Christus op aarde tot stand komt. Wie nog verlangt naar de Heer die komt op een wolk zal jammerend en tandenknarsend in rampspoed verzinken, wat de profetie uit Openbaring vervult: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7). Almachtige God heeft ook gezegd: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie