God Zelf, de unieke VI

Gods heiligheid (III)

Het onderwerp waarover we de vorige keer hebben gecommuniceerd is de heiligheid van God. Met welk aspect van God Zelf heeft de heiligheid van God te maken? Gaat dit om het wezen van God? (Ja.) Dus wat is het belangrijkste aspect van Gods wezen dat we in onze communicatie hebben besproken? Is het de heiligheid van God? De heiligheid van God is het unieke wezen van God. Wat was de hoofdzaak van onze communicatie van de vorige keer? (Het onderscheiden van het kwaad van Satan. Dat wil zeggen van hoe Satan de mensheid verderft middels kennis, wetenschap, traditionele cultuur, bijgeloof en maatschappelijke trends.) Dit was het belangrijkste onderwerp dat we de vorige keer bespraken. Satan gebruikt kennis, wetenschap, bijgeloof, traditionele cultuur en maatschappelijke trends om de mens te verderven; dit zijn de manieren – vijf in totaal – waarop Satan de mens verderft. Welke van deze denken jullie dat Satan het meest gebruikt om de mens te verderven? Welke wordt gebruikt om mensen het diepst te verderven? (Traditionele cultuur. Dit is omdat satanische filosofieën, zoals de doctrines van Confucius en Mencius, diep in onze geest zijn ingeprent.) Sommige broeders en zusters denken dus dat het antwoord ‘traditionele cultuur’ is. Heeft iemand een ander antwoord? (Kennis. Kennis zal ons nooit toestaan God te aanbidden. Het ontkent het bestaan van God, en ontkent de heerschappij van God. Dat wil zeggen: Satan zegt ons dat we op jonge leeftijd moeten beginnen te studeren. Hij zegt dat alleen door te studeren en kennis te verkrijgen onze toekomst rooskleurige perspectieven heeft en wij een gelukkig lot zullen hebben.) Satan gebruikt kennis om je toekomst en lot te beheersen. Vervolgens leidt hij je om de tuin; zo denk je dat Satan de mens het grondigst verderft. Dus de meesten van jullie denken dat Satan kennis gebruikt om de mens het grondigst te verderven. Heeft iemand een andere mening? Hoe zit het bijvoorbeeld met de wetenschap of maatschappelijke trends? Is er iemand die deze als antwoord zou noemen? (Ja.) Vandaag zal ik weer communiceren over de vijf manieren waarop Satan de mens verderft. Als ik eenmaal klaar ben, zal ik jullie nog een paar vragen stellen zodat we kunnen zien welke van deze dingen Satan precies gebruikt om de mens het grondigst te verderven.

Vijf manieren waarop Satan de mens verderft

a. Satan gebruikt kennis om de mens te verderven en gebruikt roem en winst om hem onder controle te houden

De eerste van de vijf manieren die we noemden waarop Satan de mens verderft is kennis, dus laten we kennis nemen als ons eerste onderwerp van communicatie. Satan gebruikt kennis als lokaas. Luister goed: kennis is gewoon een soort lokaas. Mensen worden ertoe verleid om elke dag hard te studeren en zichzelf te verbeteren, om kennis als wapen in te zetten en zichzelf werkelijk te wapenen met kennis, en vervolgens kennis te gebruiken om de poort naar de wetenschap te openen; met andere woorden, hoe meer kennis je vergaart, hoe meer je zult begrijpen. Satan vertelt dit alles aan de mensen. Hij vertelt mensen dat ze verheven idealen moeten ontwikkelen terwijl ze kennis opdoen. Hij draagt hen op om ambities en aspiraties te kweken. Zonder dat de mens het doorheeft, brengt Satan veel van dit soort berichten over, waardoor mensen onbewust gaan denken dat deze dingen juist of heilzaam zijn. Zonder dat ze het in de gaten hebben, zetten mensen voet op deze weg, onbewust geleid door hun eigen idealen en ambities. Stap voor stap leren ze onbewust, uit de kennis die door Satan wordt ingegeven, de denkwijzen van grote of beroemde mensen. Ze leren ook enige dingen van de daden van mensen die als helden worden beschouwd. Wat bepleit Satan voor de mens in de daden van deze helden? Wat wil hij bij de mens inprenten? Dat de mens patriottisch moet zijn, nationale integriteit moet hebben en heldhaftig van geest moet zijn. Wat leert de mens van historische verhalen of biografieën van heroïsche figuren? Een gevoel van persoonlijke loyaliteit te hebben, bereid te zijn om wat dan ook te doen voor vrienden en broeders. Binnen deze kennis van Satan leert de mens onbewust veel dingen die allerminst positief zijn. Te midden van de onwetendheid van de mens worden zaadjes die door Satan zijn voorbereid in de onvolwassen geest van de mensen geplant. Deze zaadjes geven hen het gevoel dat ze belangrijke mensen moeten zijn, beroemd moeten zijn, helden moeten zijn, vaderlandslievend moeten zijn, mensen moeten zijn die van hun familie houden, en mensen moeten zijn die alles voor een vriend doen, en een gevoel van persoonlijke trouw hebben. Verleid door Satan lopen ze zonder dat ze het doorhebben de weg die hij voor hen heeft bereid. Terwijl ze deze weg bewandelen, worden ze gedwongen om Satans leefregels te accepteren. Volledig onbewust ontwikkelen ze hun eigen regels waar ze naar leven, maar deze zijn niets meer dan de regels van Satan, die hij er krachtig bij hen heeft ingeprent. Tijdens het leerproces laat Satan hen hun eigen doelen ontwikkelen, hun eigen levensdoelen, regels om naar te leven en richting in het leven bepalen, terwijl hij al die tijd de dingen van Satan bij hen inprent middels verhalen, biografieën en alle andere mogelijke middelen om mensen stukje bij beetje te verleiden tot ze in het lokaas bijten. Op deze manier krijgen sommigen tijdens hun leerproces een voorkeur voor literatuur, sommigen voor economie, anderen voor astronomie of aardrijkskunde. Dan zijn er sommigen die van politiek beginnen te houden, sommigen die van natuurkunde houden, sommigen die van scheikunde houden en nog weer anderen die de voorkeur geven aan theologie. Dit zijn allemaal onderdelen van het grotere geheel dat kennis is. In jullie hart weet ieder van jullie waar deze dingen werkelijk over gaan; ieder van jullie heeft er al eerder contact mee gehad. Ieder van jullie kan over een van deze takken van kennis wel eindeloos doorpraten. En dus is het duidelijk hoe diep deze kennis de geest van de mens is binnengedrongen; het valt duidelijk te zien welke positie deze kennis inneemt in de geest van de mensen en hoe groot het effect ervan op hen is. Als iemand eenmaal van een facet van kennis begint te houden, wanneer iemand er smoorverliefd op is geraakt, dan ontwikkelt hij onbewust ambities: sommige mensen willen schrijvers worden, sommigen willen literaire auteurs worden, sommigen willen van politiek hun carrière maken en sommigen willen zich bezighouden met economie en zakenmensen worden. Dan is er een aandeel aan mensen die helden, groot of beroemd willen zijn. Ongeacht wat voor soort persoon mensen willen zijn, het is hun doel om deze methode van kennis vergaren te gebruiken voor hun eigen doeleinden, om hun eigen verlangens, hun eigen ambities waar te maken. Hoe goed het ook klinkt: of ze hun dromen willen waarmaken, hun leven niet willen verknoeien, of een bepaalde carrière willen hebben; ze koesteren deze verheven idealen en ambities, maar waar is het in de grond allemaal voor? Hebben jullie ooit eerder nagedacht over deze vraag? Waarom handelt Satan op deze manier? Wat is het doel van Satan als hij deze dingen bij de mens inprent? In jullie harten moet duidelijkheid zijn over deze vraag.

Laten we nu praten over hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven. Als eerste zullen we een duidelijk begrip moeten krijgen over deze dingen: wat wil Satan de mens met kennis geven? Langs welke weg wil hij de mens leiden? (De weg van weerstand tegen God.) Ja, dat is het beslist: weerstand tegen God. Dan kun je zien dat dit een gevolg is van het verwerven van kennis door mensen: ze beginnen weerstand te bieden tegen God. Dus wat zijn Satans sinistere beweegredenen? Je ziet het niet duidelijk, of wel? Gedurende het proces waarbij de mens kennis aanleert, zal Satan allerhande methoden gebruiken, of het nu gaat om het vertellen van verhalen, het eenvoudigweg aanreiken van een enkel beetje kennis, of mensen in staat stellen om hun verlangens of ambities te bevredigen. Langs welke weg wil Satan je leiden? Mensen denken dat er niets mis is met het opdoen van kennis, dat het volkomen natuurlijk is. Om het op een aantrekkelijk klinkende manier te zeggen, het bevorderen van verheven idealen of het hebben van ambities staat gelijk aan het hebben van een drang, en dit zou het juiste levenspad moeten zijn. Is het niet een roemrijkere manier voor mensen om te leven als ze hun eigen idealen kunnen verwezenlijken, of succesvol een carrière kunnen hebben? Door deze dingen te doen, is het niet alleen mogelijk om je voorouders te eren, maar heb je ook een kans om je stempel op de geschiedenis te drukken – is dit geen goede zaak? Dit is een goede zaak in de ogen van wereldlijke mensen en voor hen moet het juist en positief zijn. Maar brengt Satan, met zijn sinistere motieven, mensen op dit soort wegen en is dat het enige wat er aan de hand is? Natuurlijk niet. In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Deze twee woorden zijn van vitaal belang voor het leven van elke persoon en het zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten. Welke twee woorden zijn dit? Het zijn ‘roem’ en ‘winst’. Satan gebruikt een heel subtiele methode, een methode die heel erg in overeenstemming is met de opvattingen van mensen en die helemaal niet radicaal is. Met deze methode zorgt hij ervoor dat mensen onbewust Satans manier van leven en de regels waarnaar hij leeft aanvaarden, en levensdoelen en hun richting in het leven bepalen. Door dit te doen krijgen ze ook, zonder het te weten, ambities in het leven. Ongeacht hoe groots deze ambities in het leven mogen lijken, ze zijn onlosmakelijk verbonden met ‘roem’ en ‘winst’. Alles wat alle grote of beroemde personen, eigenlijk alle mensen, in het leven volgen, heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. Mensen denken dat wanneer ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, ze van deze dingen kunnen profiteren om een hoge status en grote rijkdom te genieten en van het leven te genieten. Ze denken dat roem en winst een soort kapitaal zijn dat ze kunnen gebruiken om een leven te verkrijgen waarin het plezier wordt nagejaagd en ongebreideld van het vlees wordt genoten. Omwille van deze roem en winst die de mens zo begeert, geven mensen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot over aan Satan. Ze doen dit zonder ook maar een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles wat ze hebben overgedragen terug te krijgen. Kunnen mensen nog enige controle over zichzelf behouden als ze eenmaal op deze manier hun toevlucht hebben genomen tot Satan en loyaal aan hem zijn geworden? Zeker niet. Ze worden totaal en volledig beheerst door Satan. Ze zijn totaal en volledig in een moeras verzonken en zijn niet in staat om zichzelf te bevrijden. Als iemand eenmaal verstrikt is in roem en winst, zoekt hij niet langer naar datgene wat helder is, dat wat rechtvaardig is of die dingen die mooi en goed zijn. Dit komt omdat de verleidelijke kracht die roem en winst uitoefenen over mensen te groot is; het worden dingen die mensen hun hele leven na gaan streven en zelfs voor eeuwig en zonder einde. Is dit niet waar? Sommige mensen zullen zeggen dat het vergaren van kennis niets meer is dan het lezen van boeken of het leren van een paar dingen die ze nog niet weten, om niet achter te blijven of achter te lopen in de wereld. Kennis wordt alleen vergaard zodat ze voedsel op tafel kunnen zetten, voor hun eigen toekomst of om in de eerste behoeften te voorzien. Is er iemand die een decennium lang hard studeren zou volhouden, alleen voor de eerste behoeften, alleen om de voedselkwestie op te lossen? Nee, zulke mensen zijn er niet. Dus waarom lijdt een mens al die jaren onder deze ontberingen? Het is voor roem en winst. Roem en winst wachten in de verte op hen en wenken hen, en ze geloven dat ze alleen door hun eigen ijver, ontberingen en strijd de weg kunnen volgen die hen roem en winst zal brengen. Zo iemand moet deze ontberingen ondergaan voor zijn eigen toekomstige pad, voor zijn toekomstig plezier en om een beter leven te verkrijgen. Wat is in hemelsnaam deze kennis, kunnen jullie me dat zeggen? Zijn het niet de levensregels en -filosofieën die Satan er bij de mens inprent, zoals ‘Heb de Partij lief, heb het land lief en heb je religie lief’, en ‘Een wijs man onderwerpt zich aan de omstandigheden’? Zijn het niet de ‘verheven idealen’ van het leven die door Satan in de mens zijn ingeprent? Neem bijvoorbeeld de ideeën van grote mensen, de integriteit van beroemde mensen of de dappere geest van heroïsche figuren, of neem de hoffelijkheid en goedheid van de hoofdpersonen en zwaardvechters in vechtsportromans: zijn dit niet allemaal manieren waarop Satan deze idealen inprent? Deze ideeën beïnvloeden de ene generatie na de andere en de mensen van elke generatie worden ertoe gebracht deze ideeën te accepteren. Ze worstelen constant bij het streven naar ‘verheven idealen’, waarvoor ze zelfs hun leven zullen opofferen. Dit is de methode en benadering waarbij Satan kennis gebruikt om mensen te verderven. Dus nadat Satan de mensen naar deze weg heeft geleid, zijn zij dan in staat om God te gehoorzamen en aanbidden? En zijn zij in staat Gods woorden te aanvaarden en naar de waarheid te streven? Beslist niet – want ze zijn misleid door Satan. Laat ons nog eens kijken naar de kennis, gedachten en meningen die Satan er bij mensen inprent: bevatten deze dingen de waarheden van gehoorzaamheid aan God en verering van God? Zijn daar deze waarheden: het vrezen van God en het mijden van het kwade? Zijn daar woorden van God? Is er iets in wat betrekking heeft op de waarheid? Helemaal niet – deze dingen ontbreken volledig. Kunnen jullie er zeker van zijn dat de dingen die Satan er bij mensen heeft ingeprent geen waarheid bevatten? Dat durven jullie niet – maar het maakt niet uit. Zolang je erkent dat ‘roem’ en ‘winst’ de twee sleutelwoorden zijn die Satan gebruikt om mensen te verleiden het slechte pad te volgen, is dat genoeg.

Laten we nog eens kort doornemen wat we tot dusver besproken hebben: wat gebruikt Satan om de mens stevig in zijn greep te houden? (Roem en winst.) Dus Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat mensen alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, lijden ontberingen voor roem en winst, ondergaan vernedering voor roem en winst, offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst, en ze zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen omwille van roem en winst. Op deze manier ketent Satan de mensen met onzichtbare boeien, en mensen hebben de kracht noch de moed om ze af te werpen. Zonder het door te hebben, dragen ze deze ketenen en sjokken ze met grote moeite steeds verder. Omwille van deze roem en winst mijdt de mens God en verraadt hij Hem, en wordt de mens steeds slechter. Daardoor wordt de ene generatie na de andere op deze manier vernietigd te midden van de roem en winst van Satan. Als we nu kijken naar de daden van Satan, zijn zijn sinistere motieven niet totaal verfoeilijk? Misschien kunnen jullie vandaag nog steeds Satans sinistere motieven niet doorzien, omdat jullie denken dat men niet kan leven zonder roem en winst. Jullie denken dat wanneer mensen roem en winst achter zich laten, ze niet langer de weg vooruit kunnen zien, niet langer in staat zijn om hun doelen te zien, dat hun toekomst donker, grauw en somber zal worden. Maar langzamerhand zullen jullie op een dag allemaal merken dat roem en winst monsterlijke boeien zijn die Satan gebruikt om de mens te ketenen. Wanneer die dag komt, zul je grondig Satans beheersing over je weerstaan en je volledig verzetten tegen de boeien die Satan gebruikt om je te ketenen. Wanneer de tijd komt waarop je alle dingen die Satan je heeft ingeprent wenst af te werpen, dan zul je volledig met Satan breken en ook werkelijk walgen van alles wat Satan je heeft gebracht. Alleen dan zal de mensheid echte liefde voor en echt verlangen naar God hebben.

b. Satan gebruikmaakt van wetenschap om de mens te verderven

We hebben het er net over gehad hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven, laten we nu communiceren over hoe Satan de wetenschap gebruikt om de mens te verderven. Ten eerste gebruikt Satan de naam van de wetenschap om de nieuwsgierigheid van de mens te bevredigen en ook de wens van de mens om de wetenschap te onderzoeken en mysteries te doorzoeken. Ook in naam van de wetenschap voldoet Satan aan de materiële behoeften van de mens en aan de eis van de mens om voortdurend zijn levenskwaliteit te verhogen. Satan gebruikt daarom in deze naam de methode van de wetenschap om de mens te verderven. Is het alleen het denken van de mens of de geest van de mens die Satan verderft door op deze manier de wetenschap te gebruiken? Als je naar de mensen kijkt, de gebeurtenissen, de dingen in onze omgeving die we zien, waar we mee in contact komen, wat verderft Satan dan verder nog met de wetenschap? (De natuurlijke omgeving.) Jullie hebben gelijk. Het lijkt erop dat jullie hierdoor erg zijn benadeeld en er ook diep door worden getroffen. Naast het gebruiken van alle verschillende bevindingen en conclusies van de wetenschap om de mens te misleiden, gebruikt Satan de wetenschap ook als een middel om moedwillig de leefomgeving die door God aan de mens werd geschonken te vernietigen en uit te buiten. Dit gebeurt onder het voorwendsel dat wanneer mensen wetenschappelijk onderzoek verrichten, hun leefomgeving steeds beter zal worden en hun levensstandaard voortdurend zal verbeteren, en bovendien dat wetenschappelijke ontwikkeling wordt ondernomen om tegemoet te komen aan hun dagelijks stijgende materiële behoeften en hun behoefte aan het steeds verhogen van hun kwaliteit van leven. Dit is de theoretische basis van Satans ontwikkeling van de wetenschap. Maar wat heeft de wetenschap de mensheid gebracht? Is onze leefomgeving – en de leefomgeving van de gehele mensheid – niet bezoedeld? Is de lucht die de mens inademt niet bezoedeld? Is het water dat we drinken niet verontreinigd? Is het eten dat we eten nog altijd biologisch en natuurlijk? De meeste granen en groentesoorten zijn genetisch gemodificeerd, ze zijn verbouwd met kunstmest, en sommige zijn varianten die ontstaan zijn met behulp van de wetenschap. De groente en de vruchten die we eten zijn niet langer natuurlijk. Zelfs natuurlijke eieren zijn niet langer makkelijk te vinden, en eieren smaken niet meer zoals vroeger, want ze zijn al bewerkt door Satans zogeheten wetenschap. Kijkend naar het grote geheel, zien we dat de hele atmosfeer is vernietigd en vervuild; bergen, meren, bossen, rivieren, oceanen en alles boven of onder de grond, alles is verwoest door zogenaamd wetenschappelijke vooruitgang. Met andere woorden, de hele ecologische omgeving, de hele leefomgeving die de mensheid door God is geschonken, is vernietigd en geruïneerd door de zogenaamde wetenschap. Hoewel er veel mensen zijn die hebben verkregen wat ze verwachtten met betrekking tot de kwaliteit van het leven waarnaar ze op zoek waren, een kwaliteit die bevredigend is voor zowel hun lusten als hun vlees, is de omgeving waarin de mens leeft in wezen vernietigd en geruïneerd door de verschillende ‘verworvenheden’ die de wetenschap heeft gebracht. Nu hebben we niet langer het recht om één teug schone lucht in te ademen. Is dit het verdriet van de mens? Is er nog enig noemenswaardig geluk over voor de mens, wanneer de mens in zo’n soort omgeving moet leven? De mens leeft in deze leefomgeving en vanaf het allereerste begin is deze leefomgeving door God voor de mens geschapen. Het water dat mensen drinken, de lucht die mensen ademen, de verschillende soorten voedsel die mensen eten, en ook planten en levende wezens, en zelfs de bergen, meren en oceanen – elk deel van deze leefomgeving heeft God aan de mens geschonken; het is natuurlijk en werkt in overeenstemming met een natuurlijke wet die door God is vastgelegd. Als er geen wetenschap was, zouden mensen nog steeds de methoden volgen die ze van God hebben gekregen, zouden ze alles kunnen genieten wat ongerept en natuurlijk is, en zouden ze gelukkig zijn. Maar nu is dit alles vernietigd en geruïneerd door Satan; de fundamentele leefomgeving van de mens is niet meer op zijn best. Maar niemand is in staat om te erkennen wat deze consequenties heeft veroorzaakt, of hoe dit tot stand is gekomen, en bovendien begrijpen en benaderen steeds meer mensen de wetenschap met de ideeën die Satan hen heeft ingeprent. Is dit niet ontzettend verfoeilijk en jammer? Nu Satan de ruimte heeft ingenomen waarin de mensheid leeft, hun leefomgeving, en hen heeft verdorven tot ze in deze gesteldheid raakten, en met de mensheid die zich op deze manier blijft ontwikkelen, bestaat er voor God enige noodzaak om deze mensen eigenhandig te vernietigen? Als de mensen zich op deze manier blijven ontwikkelen, welke richting zullen ze dan op gaan? (Ze zullen worden uitgeroeid.) Hoe zullen ze worden uitgeroeid? Naast de gulzige zoektocht van mensen naar roem en winst, verrichten ze voortdurend wetenschappelijke verkenning en diepgaand onderzoek, en voldoen ze onophoudelijk aan hun eigen materiële behoeften en lusten; wat zijn dan de gevolgen voor de mens? Allereerst is er geen ecologisch evenwicht meer en hand in hand hiermee zijn de lichamen van de mensen allemaal aangetast en beschadigd door dit soort omgeving, en hebben verschillende infectieziekten en plagen zich overal verspreid. Dit is een situatie waar de mens geen controle meer over heeft, nietwaar? Nu jullie dit begrijpen, als de mensheid God niet volgt, maar altijd op deze manier Satan volgt – met behulp van kennis om zichzelf voortdurend te verrijken, met behulp van de wetenschap om onophoudelijk de toekomst van het menselijk leven te verkennen, met behulp van dit soort methodes om te blijven leven – kunnen jullie herkennen hoe dit zal eindigen voor de mensheid? De mensheid zal natuurlijk uitsterven: stap voor stap gaat de mens zijn ondergang tegemoet, zijn eigen ondergang! Veroorzaakt hij zo niet zijn eigen vernietiging? En is het niet het gevolg van wetenschappelijke vooruitgang? Het ziet er nu naar uit dat wetenschap een soort toverdrankje is dat Satan voor de mens heeft bereid, zodat wanneer jullie dingen proberen te onderscheiden, jullie dit doen door een wazige nevel; hoe goed jullie ook kijken, jullie kunnen de dingen niet duidelijk zien, en hoe jullie het ook proberen, jullie kunnen er niet achter komen. Maar Satan gebruikt nog steeds de naam van de wetenschap om je eetlust op te wekken en je om de tuin te leiden, voetje voor voetje, in de richting van de afgrond en in de richting van de dood. En omdat dit het geval is, zullen mensen duidelijk zien dat de vernietiging van de mens in feite veroorzaakt wordt door Satan – Satan is de aanvoerder. Nietwaar? (Ja.) Dit is de tweede manier.

c. Satan gebruikmaakt van traditionele cultuur om de mens te verderven

De derde manier is hoe Satan de traditionele cultuur gebruikt om de mens te verderven. Er zijn veel overeenkomsten tussen de traditionele cultuur en bijgeloof, maar traditionele cultuur heeft bepaalde verhalen, toespelingen en bronnen. Satan heeft veel volksverhalen of verhalen in geschiedenisboeken verzonnen en bedacht, die bij mensen een diepe indruk hebben achtergelaten van traditionele culturele of bijgelovige figuren. Neem bijvoorbeeld China’s ‘De acht onsterfelijken die de zee over staken’, ‘Reis naar het westen’, ‘De Jadekeizer’, ‘Nezha verslaat de drakenkoning’, en ‘Ceremonie van de goden’. Zijn deze niet diep geworteld geraakt in de geest van de mens? Zelfs als sommigen van jullie niet alle details kennen, dan kennen jullie toch de verhalen in hun algemeenheid, en het is deze algemene inhoud die in je hart en in je geest blijft hangen, zodat je ze niet kunt vergeten. Dit zijn verschillende ideeën of legenden die Satan lang geleden voor de mens heeft voorbereid en die in verschillende tijden zijn verspreid. Deze dingen schaden de ziel van mensen direct, ze hollen de ziel uit en houden mensen in hun ban van het ene na het andere. Dat wil zeggen dat wanneer je eenmaal dergelijke traditionele cultuur, verhalen of bijgelovige dingen hebt geaccepteerd, wanneer die eenmaal in je geest zijn gevestigd, en wanneer die eenmaal in je hart vastzitten, dan is het net alsof je gefascineerd bent – je raakt verstrikt en beïnvloed door deze culturele valstrikken, deze ideeën en traditionele verhalen. Ze beïnvloeden je leven, je kijk op het leven en ze beïnvloeden ook je beoordelingsvermogen van dingen. En wat meer is, ze beïnvloeden je streven naar het ware pad van het leven: dit is inderdaad een betovering. Je probeert het maar je kunt ze niet afschudden; je haalt naar ze uit, maar kunt ze niet neerhalen; je slaat ernaar, maar kunt ze niet neerslaan. Bovendien, nadat mensen onbewust onder dit soort betovering zijn gekomen, gaan ze onbewust Satan aanbidden en koesteren ze de voorstelling van Satan in hun harten. Met andere woorden, zij zien Satan als hun afgod, een voorwerp voor hen om te aanbidden en naar op te zien, en ze gaan zelfs zover dat ze hem als God beschouwen. De mensen weten niet dat deze dingen in hun hart hun woorden en daden besturen. Bovendien denk je aanvankelijk dat deze verhalen en legenden onwaar zijn, en dan erken je het bestaan van deze verhalen onbewust, waardoor ze echte figuren worden en ze in echte bestaande objecten veranderen. Je krijgt deze ideeën en het bestaan van deze dingen onbewust binnen. Je ontvangt ook onbewust duivels, Satan en afgoden in je eigen huis en in je eigen hart – dit is inderdaad een betovering. Voelen jullie hetzelfde? (Ja.) Zijn er onder jullie die wierook hebben verbrand en Boeddha hebben aanbeden? (Ja.) Dus wat was het doel van het branden van wierook en het aanbidden van Boeddha? (Bidden om vrede.) Als je er nu over nadenkt, is het absurd om Satan om vrede te vragen? Brengt Satan vrede? (Nee.) Waren jullie toen onwetend? Zo’n manier is absurd, onwetend en naïef, toch? Satan denkt alleen na over hoe hij je kan verderven en hij kan je geen vrede schenken; hij kan je alleen tijdelijk uitstel geven. Maar je moet een gelofte afleggen en als je je belofte verbreekt of de gelofte verbreekt die je ten overstaan van hem hebt gedaan, dan zul je zien hoe hij je kwelt. Door je een gelofte te laten afleggen, wil hij je eigenlijk overheersen. Wanneer jullie baden voor vrede, hebben jullie toen vrede verkregen? (Nee.) Jullie verkregen geen vrede. Integendeel: Satan bracht ongeluk, eindeloze rampen – werkelijk een grenzeloze oceaan van bitterheid. Vrede vind je niet in het domein van Satan en dit is de waarheid. Dit is het gevolg voor de mensheid van feodaal bijgeloof en traditionele cultuur.

d. Hoe Satan gebruikmaakt van sociale trends om de mens te verderven

De laatste manier waarop Satan de mens verderft en beheerst is door middel van maatschappelijke trends. Maatschappelijke trends omvatten veel aspecten, waaronder verschillende gebieden zoals het vereren van beroemde, grote personen, idolen van de film en de muziek, beroemdheden, online-spellen, enzovoorts – dit maakt allemaal deel uit van maatschappelijke trends, en het is niet nodig om hier in detail te treden. We zullen alleen spreken over de ideeën die maatschappelijke trends doen opkomen in mensen, de manier waarop mensen zich in de wereld gedragen als gevolg ervan, de levensdoelen en -visie die ze bij mensen teweegbrengen. Deze dingen zijn erg belangrijk; ze kunnen de gedachten en mening van mensen beheersen en beïnvloeden. De ene na de andere trend ontstaat en ze hebben allemaal een slechte invloed die de mensheid voortdurend neerhaalt, en veroorzaakt dat mensen hun geweten, menselijkheid en verstand kwijtraken en dat hun moraal en de kwaliteit van hun karakter steeds verder verzwakt, zodanig dat we zelfs kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen nu geen integriteit, geen menselijkheid heeft, noch enig geweten, laat staan gezond verstand. Dus wat zijn deze maatschappelijke trends? Het zijn trends die je niet met het blote oog kunt zien. Wanneer een nieuwe trend over de wereld raast, zijn er misschien maar een klein aantal mensen in de voorhoede, die zich als trendsetters gedragen. Ze beginnen iets nieuws te doen, accepteren dan een of ander idee of perspectief. De meerderheid van de mensen, echter, zal door deze trend doorlopend worden besmet met, aangetrokken door en ingelijfd in een gesteldheid van onwetendheid, totdat ze het allemaal onbewust en onvrijwillig accepteren en er allemaal in worden ondergedompeld en door worden beheerst. Dergelijke trends zorgen ervoor dat mensen die niet gezond van lichaam en geest zijn, die niet weten wat de waarheid is en niet het verschil kunnen zien tussen positieve en negatieve dingen, de een na de ander, deze dingen bereidwillig accepteren, en ook de opvattingen ten aanzien van het leven en de waarden die van Satan afkomstig zijn. Ze accepteren wat Satan hun vertelt over hoe ze het leven kunnen benaderen en de manier van leven die Satan hun ‘schenkt’ en ze hebben noch de kracht of het vermogen en nog minder het bewustzijn om weerstand te bieden. Hoe herkent men dan deze trends? Ik heb een eenvoudig voorbeeld gekozen dat jullie misschien zullen begrijpen. Mensen in het verleden runden bijvoorbeeld hun bedrijf op een manier die noch oud noch jong bedroog, en die artikelen voor dezelfde prijs verkocht, ongeacht wie ze kocht. Spreekt hieruit niet een vleugje menselijkheid en geweten? Wanneer mensen deze principes gebruikten bij het zakendoen, laat het zien dat ze op dat moment nog steeds een geweten hadden, een mate van menselijkheid. Maar met de steeds toenemende vraag van de mens naar geld, gingen mensen onbewust steeds meer van geld, gewin en genot houden. Geven mensen geld niet méér prioriteit dan ze vroeger deden? Wanneer mensen geld als heel belangrijk zien, beginnen ze onbewust minder belang te hechten aan hun reputatie, hun faam, hun goede naam en hun integriteit, of niet? Wanneer je zaken doet, zie je anderen rijk worden door mensen op te lichten. Hoewel het geld oneerlijk verdiend wordt, worden zij steeds rijker. Je raakt van streek bij het zien van alles wat hun familie geniet: “We doen allebei zaken, maar zij zijn rijk geworden. Waarom kan ik niet een boel geld verdienen? Ik kan dit niet aan – ik moet een manier vinden om meer geld te verdienen.” Daarna kun je er alleen nog aan denken hoe je een fortuin kunt verdienen. Wanneer je eenmaal het geloof hebt opgegeven dat ‘geld gewetensvol verdiend moet worden, zonder iemand te bedriegen’, verandert je manier van denken geleidelijk, gedreven door je eigen belangen. Hetzelfde geldt voor de principes achter je handelingen. De eerste keer dat je iemand oplicht, voel je het verwijt van je geweten en zegt je hart je: “Wanneer dit voorbij is, zal dat de laatste keer zijn geweest dat ik iemand heb bedrogen. Mensen altijd bedriegen leidt tot vergelding!” Hier dient het geweten van de mens voor – om jou gewetensbezwaren te doen voelen, om jou verwijten je maken, zodat het onnatuurlijk voelt als je iemand bedriegt. Maar nadat je iemand met succes hebt bedrogen, zie je dat je nu meer geld hebt dan voorheen, en je denkt dat deze methode heel voordelig voor je kan zijn. Ondanks de doffe pijn in je hart, heb je nog steeds zin om jezelf te feliciteren met je succes en voel je je een beetje tevreden over jezelf. Je keurt voor het eerst je eigen gedrag goed, je eigen misleidende methodes. Wanneer de mens eenmaal besmet is door dit valsspelen, is het net zoals bij iemand die betrokken raakt bij gokken en dan een gokker wordt. In je onwetendheid keur je je eigen valsspelende gedrag goed en aanvaard je het. In je onwetendheid beschouw je valsspelen als legitiem commercieel gedrag, en het meest bruikbare middel voor je voortbestaan en je levensonderhoud; je denkt dat je hierdoor snel een fortuin kunt vergaren. Dit is een proces: aanvankelijk kunnen mensen dit soort gedrag niet accepteren, ze kijken neer op dit gedrag en deze manier van doen, dan experimenteren ze zelf met dit gedrag en proberen het op hun eigen manier uit en geleidelijk aan begint hun hart te veranderen. Wat is dan deze verandering? Het is een goedkeuring en erkenning van deze trend, een toelaten en goedkeuren van dit idee, dat er door de maatschappelijke trend bij jou ingeprent is. Zonder dat je het je realiseert voel je dat je slechter af bent wanneer je mensen niet bedriegt wanneer je zaken met ze doet. Wanneer je mensen niet bedriegt, heb je het gevoel dat je iets hebt verloren. Onbewust vereenzelvigt dit valsspelen zich met je ziel, het wordt je steunpilaar en een onmisbaar soort gedrag dat in je leven een principe wordt. Heeft dit, nadat de mens dit gedrag en dit denken heeft aanvaard, niet tot een verandering in hun hart geleid? Je hart is veranderd; is daarom je integriteit ook veranderd? Is je menselijkheid veranderd? Is je geweten veranderd? Je hele wezen, van je hart tot je gedachten, van binnen tot buiten, is veranderd, en dit is een kwalitatieve verandering. Deze verandering trekt je steeds verder weg van God, en je bent steeds nauwer afgestemd op Satan; je wordt steeds meer zoals Satan, met als gevolg dat Satans verdorvenheid een demon van je maakt.

Als je naar die maatschappelijke trends kijkt, zou je dan zeggen dat die op mensen een grote invloed hebben? Hebben zij een zeer schadelijk effect op mensen? Ze hebben inderdaad een zeer schadelijk effect op mensen. Welke aspecten van de mens verderft Satan met elk van deze trends? Satan verderft voornamelijk het geweten, de rede, de menselijkheid, de moraal en de levensperspectieven van de mens. En verlagen en verderven deze maatschappelijke trends mensen niet geleidelijk? Satan gebruikt deze maatschappelijke trends om mensen stap voor stap in een duivelsnest te lokken, zodat mensen die in maatschappelijke trends verstrikt raken onbewust pleiten voor geld en materiële verlangens, voor slechtheid en geweld. Als deze dingen eenmaal in het hart van de mensen zijn beland, wat wordt de mens dan? De mens wordt als de duivel Satan! Waarom? Want welke psychologische neiging bestaat er in het hart van de mens? Wat vereert de mens? Mensen krijgen plezier in wreedheid en geweld, laten geen schoonheid of goedheid zien, laat staan vrede. Mensen zijn niet bereid om het eenvoudige leven van de normale menselijkheid te leven, maar willen in plaats daarvan genieten van een hoge status en grote rijkdom, genieten van de geneugten van het vlees, geen moeite is hen te veel om hun eigen vlees te bevredigen, ze willen geen beperkingen, niet aan banden gelegd worden, met andere woorden doen wat ze maar willen. Dus als de mens is ondergedompeld geraakt in dit soort trends, kan de kennis die je hebt vergaard je helpen jezelf te bevrijden? Kunnen je begrip van de traditionele cultuur en het bijgeloof je helpen te ontsnappen uit deze penibele situatie? Kunnen de traditionele moraal en de ceremonies die de mens kent, hem helpen terughoudend te zijn? Neem bijvoorbeeld de Gesprekken van Confucius en de Daodejing. Kunnen die de mensen helpen om hun voeten uit het moeras van deze kwaadaardige trends los te trekken? Beslist niet. Dus wordt de mens steeds kwaadaardiger, arroganter, neerbuigender, zelfzuchtiger en kwaadaardiger. Er is geen genegenheid meer tussen mensen, geen liefde meer tussen familieleden, geen begrip meer tussen familieleden en vrienden; menselijke relaties worden gekenmerkt door geweld. Absoluut iedereen wil gewelddadige methoden gebruiken om te leven tussen zijn medemensen; men verzekert zich van zijn dagelijks brood door geweld te gebruiken; men verkrijgt zijn positie en winst met geweld en men gebruikt gewelddadige en kwade manieren om alles te doen wat men wil. Is deze mensheid niet afschrikwekkend? Dat is ze, heel erg: niet alleen heeft ze God gekruisigd, maar ze is ook bereid iedereen af te slachten die Hem volgt – want de mens is te kwaadaardig. Nu jullie al deze dingen waarover ik zojuist heb gesproken hebben gehoord, vinden jullie het niet angstaanjagend om in deze omgeving, in deze wereld en onder deze soorten mensen te leven, te midden van welke Satan de mensheid verdorven maakt? (Ja.) Hebben jullie je dus ooit beklagenswaardig gevoeld? Jullie voelen het nu zeker een beetje, nietwaar? (Ja.) Als ik jullie toon hoor, lijkt het alsof jullie denken: “Satan gebruikt zoveel verschillende manieren om de mens te verderven. Hij grijpt elke gelegenheid aan en is overal waar we kijken. Kan de mens nog worden gered?” Kan de mens nog worden gered? Kan de mens zichzelf redden? (Nee.) Kan de Jadekeizer de mens redden? Kan Confucius de mens redden? Kan Guanyin Bodhisattva de mens redden? (Nee.) Dus wie kan de mens redden? (God.) Sommige mensen zullen echter in hun hart vragen opwerpen als: “Satan schaadt ons zo grof, zo verwoed dat we geen hoop meer hebben om te leven, noch enig vertrouwen in het leven. We leven allemaal te midden van verdorvenheid en elk individu weerstaat God hoe dan ook, en onze harten zijn nu zo diep gezonken als het maar kan. Dus waar is God, terwijl Satan ons verderft? Wat doet God? Wat God ook voor ons doet, we voelen het nooit!” Sommige mensen voelen zich onvermijdelijk terneergeslagen en enigszins ontmoedigd. Voor jullie is dit gevoel heel diep, omdat alles wat ik heb gezegd bedoeld is om mensen dit langzaamaan te laten begrijpen, steeds meer te laten voelen dat ze geen hoop hebben, om meer en meer te voelen dat ze zijn verlaten door God. Maar maak je geen zorgen. Het onderwerp voor onze communicatie van vandaag, ‘het kwaad van Satan’, is niet ons echte thema. Wanneer we over het wezen van de heiligheid van God praten, moeten we echter eerst praten over hoe Satan mensen verderft en over het kwaad van Satan om het de mensen duidelijker te maken in wat voor soort toestand de mens nu verkeert. Een van de oogmerken van het hierover praten is om mensen het kwaad van Satan te laten kennen, en het andere is om mensen meer inzicht te geven in wat echte heiligheid is.

Zijn deze dingen waar ik zojuist over gesproken heb veel gedetailleerder dan de vorige keer? Is jullie begrip dan nu een beetje dieper? (Ja.) Ik weet dat heel veel mensen nu verwachten dat ik zeg wat de heiligheid van God precies is, maar als ik het heb over de heiligheid van God, zal ik het eerst hebben over de daden die God verricht. Jullie moeten allemaal aandachtig luisteren, dan zal ik jullie vragen wat de heiligheid van God precies is. Ik vertel het jullie niet gelijk, maar laat jullie proberen het uit te zoeken, ik geef jullie de ruimte om het uit te zoeken. Wat vinden jullie van deze methode? (Ze is goed.) Luister dan aandachtig.

Gods heiligheid begrijpen door wat Hij voor de mens doet

Telkens wanneer Satan de mens verderft of hem ongebreidelde schade aanricht, staat God niet werkeloos tegenover hem, en evenmin wendt Hij Zich af van of knijpt Hij een oogje dicht voor degenen die Hij heeft uitgekozen. Met volmaakte helderheid begrijpt God alles wat Satan doet. Ongeacht wat Satan doet, ongeacht welke trend hij veroorzaakt, God heeft alles door wat Satan probeert te doen en God laat de mensen die Hij heeft gekozen niet in de steek. In plaats daarvan doet God alles wat nodig is zonder enige aandacht te trekken, stilzwijgend, in het verborgene. Wanneer God Zijn werk aan iemand begint, wanneer Hij iemand heeft gekozen, verkondigt Hij dit nieuws aan niemand, noch kondigt Hij het aan Satan aan, laat staan dat Hij een groot gebaar maakt. Hij doet gewoon heel rustig, heel natuurlijk, datgene wat nodig is. Eerst kiest Hij een gezin voor jou; de achtergrond van je gezin, je ouders, je voorouders – al die dingen besluit God van te voren. Met andere woorden, God maakt deze beslissingen niet in een opwelling, maar Hij is al lang geleden aan dit werk begonnen. Als God eenmaal een gezin voor je heeft gekozen, kiest Hij vervolgens de datum waarop je geboren zult worden. Dan kijkt God toe terwijl je geboren wordt en al huilend ter wereld komt. Hij let op je geboorte, kijkt toe terwijl je je eerste woorden uitspreekt, kijkt toe terwijl je struikelt en waggelt bij je eerste stapjes, terwijl je leert lopen. Eerst doe je een stap en dan neem je er nog een … en nu kun je rennen, springen, praten en je gevoelens uiten … Terwijl mensen opgroeien, is de blik van Satan op elk van hen gericht, zoals een tijger die zijn prooi in de gaten houdt. Maar terwijl God Zijn werk doet, is Hij nooit onderworpen geweest aan enige beperkingen die door mensen, gebeurtenissen of dingen, door ruimte of tijd worden gesteld; Hij doet wat Hij behoort te doen en wat Hij moet doen. Tijdens het opgroeien kun je veel dingen tegenkomen die je niet bevallen, zoals ziekte en frustratie. Maar terwijl je dit pad bewandelt, staan je leven en je toekomst volledig onder Gods zorg. God geeft je een echte garantie die je hele leven meegaat, want Hij is direct naast je, bewaakt je en zorgt voor je. Je groeit op zonder je hiervan bewust te zijn. Je komt in contact met nieuwe dingen en begint deze wereld en deze mensheid te leren kennen. Alles is nieuw voor je, je hebt het nog niet eerder ervaren. Je hebt een aantal dingen die je dolgraag doet. Je leeft binnen je eigen menselijkheid, je leeft binnen je eigen ruimte en je hebt geen enkel begrip van het bestaan van God. Maar God let op je bij elke stap die je neemt terwijl je opgroeit, en Hij waakt over je bij elke stap vooruit die je zet. Zelfs als je kennis vergaart, of wetenschap studeert, is God nooit een stap van je zijde geweken. Net als andere mensen heb je bij het leren kennen en in contact komen met de wereld, je eigen idealen gevestigd, je hebt je eigen hobby’s, je eigen interesses, en je hebt ook hoge ambities. Je denkt vaak na over je eigen toekomst en schetst vaak de contouren van hoe je toekomst eruit zou moeten zien. Maar wat zich onderweg ook voordoet, God ziet duidelijk hoe het allemaal gebeurt. Misschien ben je zelf je eigen verleden vergeten, maar voor God is er niemand die je beter kan begrijpen dan Hijzelf. Je leeft onder Gods wakend oog, terwijl je opgroeit en volwassen wordt. Gedurende deze periode is Gods belangrijkste taak iets wat niemand ooit waarneemt, iets wat niemand weet. God vertelt absoluut niemand hierover. Wat is dan dit hoogst belangrijke ding? Je zou kunnen zeggen dat het de garantie is dat God iemand zal redden. Dit betekent dat, als God deze persoon wil redden, Hij dit moet doen. Deze taak is van vitaal belang voor zowel de mens als voor God. Weten jullie dit? Het lijkt alsof jullie hier geen gevoel voor hebben, of enig idee, dus ik zal het jullie vertellen. Vanaf de tijd dat je bent geboren helemaal tot nu heeft God veel werk aan je verricht, maar Hij geeft je geen uitputtende opsomming van alles wat Hij gedaan heeft. God heeft het je niet toegestaan dit te weten en Hij heeft het je ook niet verteld. Maar voor de mensheid is alles wat Hij doet belangrijk. Wat God betreft, is het iets wat Hij moet doen. In Zijn hart is er iets belangrijks dat Hij moet doen dat veel van deze dingen ver overtreft. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat iemand geboren is tot aan nu moet God zijn veiligheid garanderen. Wanneer jullie deze woorden horen, hebben jullie misschien het gevoel dat jullie het niet helemaal begrijpen. Jullie vragen wellicht: “Is deze veiligheid zo belangrijk?” Wat is dan de letterlijke betekenis van ‘veiligheid’? Misschien verstaan jullie er vrede onder, of misschien verstaan jullie eronder dat jullie nooit een ongeluk of ramp ervaren, goed leven, een normaal leven leiden. Maar in jullie hart moeten jullie weten dat het niet zo eenvoudig is Dus wat is dat ding precies waar ik het over gehad heb, en dat God moet doen? Wat betekent veiligheid voor God? Is het echt een garantie voor de normale betekenis van ‘veiligheid’? Nee. Dus wat is het dat God doet? Deze ‘veiligheid’ betekent dat je niet wordt verslonden door Satan. Is dit belangrijk? Niet verslonden worden door Satan gaat om je veiligheid, of niet? Ja, dit heeft betrekking op je persoonlijke veiligheid en er kan niets belangrijker zijn. Als je eenmaal door Satan bent verslonden, behoren je ziel en je vlees niet langer aan God toe. God zal je niet langer redden. God verlaat zielen en mensen die door Satan zijn verslonden. Dus ik zeg dat het belangrijkste wat God moet doen is deze veiligheid van jou garanderen, garanderen dat je niet door Satan wordt verslonden. Dit is heel belangrijk, of niet? Waarom kunnen jullie dan niet antwoorden? Het lijkt alsof jullie Gods grote goedheid niet kunnen voelen!

God doet veel meer dan de veiligheid van mensen garanderen en garanderen dat ze niet door Satan worden verslonden; Hij doet ook veel werk ter voorbereiding van het kiezen en redden van iemand. Ten eerste: wat voor soort karakter je hebt, in wat voor soort familie je geboren zult worden, wie je ouders zijn, hoeveel broers en zussen je hebt, en wat de situatie, economische status en de omstandigheden van het gezin waarin je bent geboren zijn – dit is allemaal nauwgezet door God voor je geregeld. Weten jullie in wat voor soort familie Gods uitverkoren volk meestal wordt geboren, voor zover het de meeste mensen betreft? Zijn het vooraanstaande families? We kunnen niet met zekerheid zeggen dat ze er niet zijn, misschien zijn ze er, maar het zijn er maar heel weinig. Zijn het families met uitzonderlijke rijkdom, zoals miljardairs of multimiljonairs? Bijna nooit. Dus wat voor soort familie regelt God het meest voor deze mensen? (Gewone families.) Welke families kunnen dus als “gewone families” worden beschouwd? Daar horen werkende families bij – dat wil zeggen families die afhankelijk zijn van hun salaris om van te leven, die zich de belangrijkste noodzakelijkheden kunnen veroorloven en er niet al te goed aan toe zijn. Daar horen ook boerenfamilies bij. Boeren vertrouwen op het planten van gewassen voor hun eten, ze hebben graan te eten en kunnen zich behoorlijk kleden; ze zullen geen hongerlijden en zullen niet doodvriezen. Dan is er een aantal gezinnen dat kleine bedrijven runt en sommige gezinnen waar de ouders intellectuelen zijn, en deze kunnen ook als gewone gezinnen worden beschouwd. Er zijn ook enkele ouders die hoogstens kantoormedewerkers of minder belangrijke overheidsfunctionarissen zijn, die ook niet als vooraanstaande gezinnen kunnen worden beschouwd. Er worden meer mensen in gewone gezinnen geboren, en dit is allemaal door God geregeld. Dat wil zeggen, in de eerste plaats is de omgeving waarin je leeft niet de welgestelde familie die je je voorstelt, maar dit is eerder een gezin dat door God voor jou is gekozen, en de meerderheid van de mensen zal binnen de grenzen van dit soort gezinnen leven. Dus hoe zit het met maatschappelijke status? De economische omstandigheden van de meerderheid van de ouders zijn gemiddeld en ze hebben geen hoge maatschappelijke status – voor hen is het goed om gewoon een baan te hebben. Zijn er gouverneurs bij? Zijn er presidenten bij? Nee, toch? Hooguit zijn het mensen zoals managers van kleine bedrijven of kleine zelfstandigen. Ze horen tot de middelmoot, en hun economische omstandigheden zijn gemiddeld. Een andere factor is de leefomgeving van het gezin. Allereerst zijn er geen ouders die hun kinderen duidelijk zouden beïnvloeden om het pad van waarzeggerij en de toekomst voorspellen, te bewandelen; dit zijn er ook maar heel weinig. De meeste ouders zijn tamelijk gewoon. God regelt zo’n soort omgeving voor mensen op hetzelfde moment dat Hij ze kiest, en het is uiterst nuttig voor Zijn werk om mensen te redden. Van buitenaf lijkt het erop of God niets wereldschokkends voor de mens heeft gedaan; Hij doet gewoon alles rustig, nederig en in stilte. Maar in feite wordt alles wat God doet gedaan om een fundament te leggen voor jouw redding, om de weg voor te bereiden en om alle noodzakelijke voorwaarden voor je redding gereed te maken. Vervolgens brengt God iedereen op een vastgestelde tijd voor Hem terug: op dat moment hoor je Gods stem, op dat moment kom je voor Hem te staan. Tegen de tijd dat dit gebeurt, zijn sommige mensen zelf al ouders geworden, terwijl anderen gewoon iemands kind zijn. Met andere woorden, sommige mensen zijn getrouwd en hebben kinderen gekregen, terwijl sommigen nog vrijgezel zijn en nog geen eigen gezin hebben gesticht. Maar ongeacht de situatie van mensen, heeft God de tijd al bepaald waarop je zult worden gekozen en wanneer Zijn evangelie en woorden je zullen bereiken. God heeft de omstandigheden bepaald, besloten voor een bepaald persoon of een bepaalde context waardoor het evangelie aan je wordt doorgegeven, zodat je de woorden van God kunt horen. God heeft alle nodige voorwaarden al voor je voorbereid, zodat je zonder het zelf te weten voor Hem komt en wordt teruggebracht naar Gods gezin. De mens volgt God onbewust en betreedt elke stap van Zijn werk, betreedt elke stap van Gods werkwijze die Hij voor je heeft voorbereid. Wat voor soort manieren gebruikt God wanneer Hij op dat moment dingen voor de mensen doet? Het allerminste is de zorg en bescherming die de mens geniet. Daarnaast zet God verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen klaar, zodat de mens daarin Zijn bestaan en Zijn daden kan zien. Er zijn bijvoorbeeld mensen die in God geloven omdat iemand in hun familie ziek is. Wanneer anderen het evangelie prediken tot hen, gaan ze geloven in God, en dit geloof in God komt voort uit de situatie. Dus wie droeg er zorg voor deze situatie? (God.) Door middel van deze ziekte is er een aantal families waarin allen gelovigen zijn, jong en oud, terwijl er sommige zijn waar het geloof individueel is. Het lijkt of je in God gelooft als gevolg van ziekte, maar het is in feite een voorwaarde die aan je wordt geschonken, zodat je voor God komt – dit is de vriendelijkheid van God. Omdat het gezinsleven van sommige mensen moeilijk is en ze geen vrede kunnen vinden, komt er een toevallige gelegenheid voorbij waarop iemand het evangelie zal doorgeven en zal zeggen: “Geloof in de Heer Jezus en je zult vrede hebben.” Onbewust gaan ze in God geloven onder heel natuurlijke omstandigheden, dus is dit geen soort voorwaarde? En is het feit dat hun familie geen vrede kent niet een genade die hun door God is gegeven? Dan zijn er sommigen die om andere redenen in God zijn gaan geloven. Er zijn verschillende redenen en verschillende manieren om te geloven, maar welke reden je er ook toe brengt om in Hem te geloven, het is in feite allemaal geregeld en geleid door God. In de eerste instantie gebruikt God verschillende manieren om je te kiezen en je in Zijn familie op te nemen. Dit is de genade die God aan elke persoon schenkt.

Tijdens Gods huidige werkstadium in deze, de laatste dagen, schenkt Hij niet langer gewoon genade en zegeningen aan de mens zoals Hij dat eerder deed, noch spoort Hij de mensen voorzichtig aan om verder te gaan. Wat heeft de mens tijdens deze fase van het werk gezien van alle aspecten van Gods werk die zij hebben ervaren? Ze hebben Gods liefde gezien en Gods oordeel en tuchtiging. Op dit moment voorziet God hen ook, ondersteunt, verlicht en begeleidt Hij hen, zodat ze geleidelijk Zijn intenties leren kennen, de woorden leren kennen die Hij spreekt en de waarheid die Hij de mens schenkt. Wanneer de mens zwak is, wanneer hij moedeloos is, wanneer hij nergens heen kan, dan zal God Zijn woorden gebruiken om hem te troosten, raad te geven en aan te moedigen, zodat mensen met een kleine gestalte langzamerhand hun kracht kunnen vinden, zich positief kunnen oprichten en bereid worden om samen te werken met God. Maar wanneer de mens ongehoorzaam is aan God of zich tegen Hem verzet, of zijn eigen verdorvenheid openbaart, dan zal God geen genade tonen en hem kastijden en disciplineren. Maar tegenover de dwaasheid, onwetendheid, zwakheid en onvolwassenheid van de mens zal God tolerantie en geduld tonen. Op deze manier, door al het werk dat God doet voor de mens, rijpt de mens geleidelijk, wordt volwassen en leert Gods bedoelingen kennen, enige waarheid kennen, weten wat positieve dingen en wat negatieve dingen zijn, weten wat kwaad is en wat duisternis is. God kastijdt en disciplineert de mens niet altijd, en Hij toont ook niet altijd tolerantie en geduld. In plaats daarvan voorziet Hij elke persoon op verschillende manieren, tijdens hun verschillende stadia en volgens hun verschillende gestalten en kaliber. Hij doet veel dingen voor de mens en tegen een hoge prijs; de mens ziet niets van de prijs of deze dingen die God doet, maar alles wat Hij doet, wordt in werkelijkheid voor elk persoon gedaan. Gods liefde is echt: door de genade van God ontloopt de mens de ene ramp na de andere, terwijl God keer op keer Zijn tolerantie toont tegenover de zwakheid van de mens. Het oordeel en de tuchtiging van God stellen mensen in staat om geleidelijk de verdorvenheid van de mensheid en hun satanische wezen te leren kennen. Datgene wat God geeft, Zijn verlichting van de mens en Zijn leiding, dit alles stelt de mensheid in staat om steeds meer het wezen van de waarheid te kennen, en om steeds beter te weten wat mensen nodig hebben, welke weg ze moeten nemen, waarvoor ze leven, wat de waarde en betekenis van hun leven is, en hoe ze de weg voor hen kunnen bewandelen. Al deze dingen die God doet, zijn niet los te zien van Zijn enige oorspronkelijke doel. Wat is dan dit doel? Waarom gebruikt God deze manieren om Zijn werk aan de mens uit te voeren? Welk resultaat wil Hij bereiken? Met andere woorden, wat wil Hij in de mens zien en van hen verkrijgen? Wat God wil zien, is dat het hart van de mens nieuw leven kan worden ingeblazen. Deze manieren die Hij gebruikt om aan de mens te werken, zijn om voortdurend het hart van de mens op te wekken, de geest van de mens op te wekken, de mensen te laten weten waar ze vandaan komen, wie hen leidt, hen ondersteunt, hen voorziet en wie tot nu toe de mensen heeft laten leven; ze moeten de mens laten weten wie de Schepper is, wie ze moeten aanbidden, welk soort weg ze moeten bewandelen en op welke manier de mens voor God moet komen; ze worden gebruikt om geleidelijk het hart van de mens te doen herleven, zodat de mens Gods hart kent, Gods hart begrijpt en de grote zorg en gedachte ziet achter Zijn werk om de mens te redden. Wanneer het hart van de mens nieuw leven wordt ingeblazen, wil de mens niet langer leven met een ontaarde, verdorven gezindheid, maar wil hij in plaats daarvan de waarheid nastreven om God tevreden te stellen. Wanneer het hart van de mens is gewekt, kan de mens zich volstrekt van Satan losmaken. Niet langer zal hij door Satan worden geschaad, beheerst of voor de gek gehouden. In plaats daarvan kan de mens op een proactieve manier aan het werk van God en Zijn woorden meewerken om het hart van God tevreden te stellen en aldus godvrezendheid te verkrijgen en het kwade te mijden. Dit is het oorspronkelijke doel van Gods werk.

Nu we praten over het kwaad van Satan heeft iedereen het gevoel gekregen dat mensen ongelukkig leven en dat het leven van de mens vol is met tegenslagen. Maar hoe voelen jullie je nu ik heb gesproken over de heiligheid van God en het werk dat Hij voor de mensen doet? (Heel blij.) We kunnen nu zien dat alles wat God doet, alles wat Hij nauwgezet voor de mens verzorgt, onberispelijk is. Alles wat God doet is zonder fouten, wat betekent dat het feilloos is, Hij heeft niemand nodig om Hem te corrigeren, advies te geven of iets te veranderen. Alles wat God voor elk individu doet, is buiten twijfel; Hij neemt iedereen bij de hand, zorgt elk moment voor je en heeft je nooit verlaten. Omdat de mensen opgroeien in een dergelijke omgeving en met een dergelijke achtergrond, kunnen we dan zeggen dat mensen in feite opgroeien in de palm van Gods hand? (Ja.) Hebben jullie dan nog steeds een gevoel van verlies? Voelt iemand zich nog steeds ontmoedigd? Heeft iemand dan het gevoel dat God de mensheid heeft verlaten? (Nee.) Dus wat heeft God in hemelsnaam dan gedaan? (Hij bewaart de mensheid.) De grote gedachten en zorg achter alles wat God doet, staan buiten kijf. Sterker nog: terwijl God dit werk uitvoert, heeft Hij nooit enige voorwaarde of eis gesteld aan iemand van jullie dat je de prijs moet kennen die Hij voor jou betaalt en dat je Hem daarom heel dankbaar moet zijn. Heeft God ooit zoiets gedaan? (Nee.) Gedurende jullie lange leven heeft zo ongeveer elk individu in vele gevaarlijke situaties verkeerd en vele verleidingen ondergaan. Dit komt omdat Satan vlak naast je staat, hij houdt je voortdurend in de gaten. Het bevalt hem als je getroffen wordt door een ramp, wanneer je calamiteiten overkomen, wanneer alles verkeerd gaat voor je, het bevalt hem als je in zijn net gevangen zit. Wat God betreft, Hij beschermt je constant, en houdt je weg van de ene tegenslag na de andere en van de ene ramp na de andere. Daarom zeg ik dat alles wat de mens heeft – vrede en vreugde, zegeningen en persoonlijke veiligheid – feitelijk allemaal onder Gods beheer valt, en Hij leidt het leven en beslist over het lot van elk individu. Maar heeft God een opgeblazen idee van Zijn positie, zoals sommige mensen zeggen? Zegt Hij: “Ik ben de grootste van allemaal, ik ben degene die de leiding over jullie heeft, jullie moeten mij allemaal om genade smeken en ongehoorzaamheid zal met de dood worden bestraft.” Heeft God de mensheid ooit op deze manier bedreigd? (Nee.) Heeft Hij ooit gezegd: “De mensheid is verdorven, dus het maakt niet uit hoe ik ze behandel, elke willekeurige behandeling is goed genoeg; ik hoef de dingen niet zo goed voor hen te regelen.” Denkt God op deze manier? Heeft God soms zo gehandeld? (Nee.) Integendeel, Gods behandeling van iedereen is serieus en verantwoordelijk, zelfs verantwoordelijker dan jij voor jezelf bent. Nietwaar? God zegt niet zomaar wat, Hij staat niet op Zijn strepen, noch houdt Hij mensen voor de gek. Hij doet juist stil en eerlijk alles wat Hij Zelf moet doen. Deze dingen brengen zegeningen, vrede en vreugde voor de mens. Ze brengen de mens vreedzaam en gelukkig voor het aangezicht Gods en in Zijn familie; dan leven zij voor God en accepteren ze Zijn redding met de juiste redenering en het juiste denken. Is God ooit onbetrouwbaar geweest tegenover de mens in Zijn werk? Heeft Hij ooit valse vriendelijkheid getoond, de mens met een paar beleefdheden misleid en vervolgens de mens de rug toegekeerd? (Nee.) Heeft God ooit één ding beloofd en toen iets anders gedaan? Heeft God ooit loze beloftes gedaan en opgeschept dat Hij dit voor je kan doen of kan helpen om dat voor jou te doen, en is Hij toen verdwenen? (Nee.) Er is geen bedrog in God, geen valsheid. God is getrouw en alles wat Hij doet is echt. Hij is de Enige op wie mensen kunnen rekenen en de God aan wie mensen hun leven en alles wat ze hebben kunnen toevertrouwen. Kunnen we, omdat er geen bedrog in God is, zeggen dat God de meest oprechte is? (Ja.) Natuurlijk kunnen we dat, toch? Hoewel dit woord, nu we het erover hebben, te zwak en menselijk is om het met betrekking tot God te gebruiken. Maar daar kunnen we niets aan doen, omdat de menselijke taal onze woorden begrenst. Het is hier niet helemaal gepast om God oprecht te noemen, maar we zullen dit woord voorlopig gebruiken. God is trouw en oprecht. Dus wat bedoelen we als we over deze aspecten praten? Bedoelen we de verschillen tussen God en de mens en de verschillen tussen God en Satan? Dit kunnen we zeggen. Dit is omdat de mens niet één spoor van Satans verdorven gezindheid in God kan vinden. Heb ik gelijk als ik dit zeg? Kan ik hiervoor een Amen krijgen? (Amen!) Niets van Satans kwaadaardige gezindheid wordt geopenbaard in God. Alles wat God doet en openbaart, is geheel nuttig en behulpzaam voor de mens, is volledig bedoeld om de mensheid te voorzien, is vol van leven en geeft de mens een weg en een richting die hij kan volgen. God is niet verdorven en, verder, kijkend naar alles wat God doet, kunnen we zeggen dat God heilig is? Aangezien God niets van de verdorven gezindheid van de mensheid heeft, noch iets wat verwant is aan het satanische wezen van de verdorven mensheid, kunnen we vanuit dit oogpunt beslist zeggen dat God heilig is. God vertoont geen enkele verdorvenheid, en terwijl God werkt, openbaart Hij Zijn eigen wezen, dat volledig bevestigt dat God Zelf heilig is. Zien jullie dit? Laten we voor nu, om Gods heilige wezen te kennen, naar deze twee aspecten kijken: ten eerste is er geen spoor van verdorven gezindheid in God, en ten tweede stelt het wezen van Gods werk aan de mens de mens in staat om Gods eigen wezen te zien en dit wezen is geheel positief. Want de dingen die God de mensen geeft bij alles wat Hij doet zijn allemaal positieve dingen. Ten eerste vereist God van de mens dat hij eerlijk is – is dit niet positief? God geeft de mens wijsheid – is dit niet positief? God geeft de mens de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen goed en kwaad – is dit niet positief? Hij laat de mens de betekenis en waarde van het menselijk leven begrijpen – is dit niet positief? Hij laat de mens de essentie van mensen, gebeurtenissen en dingen zien in overeenstemming met de waarheid – is dit niet positief? Dat is het. En het resultaat van dit alles is dat de mens niet langer wordt misleid door Satan, niet langer door Satan wordt geschaad of beheerst. Met andere woorden, ze stellen de mens in staat om zich volledig te bevrijden van de verdorvenheid van Satan, waardoor de mens geleidelijk het pad zal bewandelen van God vrezen en het kwade vermijden. Hoe ver zijn jullie nu op dit pad? Het is moeilijk om te zeggen, nietwaar? Maar hebben jullie nu op zijn minst een eerste begrip van hoe Satan de mens verderft, welke dingen slecht zijn en welke dingen negatief zijn? Jullie zijn nu ten minste op het juiste pad in het leven. Kunnen we dat stellig zeggen? Ja, volledig.

Er is iets wat gecommuniceerd moet worden over de heiligheid van God. Wie van jullie kan, op basis van alles wat jullie hebben gehoord en ontvangen, zeggen wat de heiligheid van God is? Waarnaar verwijst de heiligheid van God waar ik het over heb? Denk er even over na. Is de waarachtigheid van God Zijn heiligheid? Is de trouw van God Zijn heiligheid? Is de onbaatzuchtigheid van God Zijn heiligheid? Is de nederigheid van God Zijn heiligheid? Is de liefde van God voor de mens Zijn heiligheid? God schenkt kosteloos waarheid en leven aan de mens – is dit Zijn heiligheid? Dat zijn ze, allemaal. Al ditgene wat God openbaart, is uniek; ze bestaat niet binnen de verdorven mensheid, noch kan ze daar worden gezien. Niet het geringste spoor ervan is te zien tijdens het proces van Satans verderving van de mens, noch in de verdorven gezindheid van Satan, noch in de essentie of aard van Satan. Alles wat God heeft en is, is uniek en alleen God Zelf heeft dit soort essentie, alleen God Zelf bezit dit soort essentie. Nu we dit besproken hebben, is er iemand van jullie die onder de mensen iemand heeft gezien die zo heilig is? (Nee.) Is er dan iemand die zo heilig is onder de idolen, de beroemdheden of de groten onder de mensheid die jullie vereren? (Nee.) Wanneer we zeggen dat Gods heiligheid uniek is, is dat dan een overdrijving? Dat is het zeker niet. Bovendien heeft Gods heilige uniekheid ook een praktische kant. Is er enige discrepantie tussen de heiligheid waar ik nu over spreek en de heiligheid waar jullie eerder aan gedacht hebben en die jullie je eerder hebben voorgesteld? (Ja.) Er is een heel grote discrepantie. Wat bedoelen mensen vaak als ze over heiligheid praten? (Bepaalde uiterlijk gedragingen.) Wanneer mensen zeggen dat een gedraging of iets anders heilig is, dan zeggen ze dit alleen omdat ze het beschouwen als puur of aangenaam voor de zintuigen. Maar het ontbreekt deze dingen steevast aan de ware essentie van heiligheid – dit is het aspect van de doctrine. Bovendien, waar verwijst het praktische aspect van de heiligheid dat mensen in hun gedachten vormen, naar? Is het voornamelijk wat ze denken of inschatten dat het is? Sommige boeddhisten sterven bijvoorbeeld tijdens het oefenen, ze overlijden terwijl ze daar zitten te slapen. Sommige mensen zeggen dat ze heilig zijn geworden en naar de hemel zijn gegaan. Dit is ook een soort van verbeelding. Dan zijn er sommigen die denken dat een fee die uit de hemel zweeft heilig is. Eigenlijk is het idee van mensen over het woord ‘heilig’ altijd slechts een soort holle voorstelling en theorie geweest zonder fundamenteel echte inhoud die bovendien niets te maken heeft met de essentie van heiligheid. De essentie van heiligheid is ware liefde, maar meer dan dat is het de essentie van waarheid, rechtvaardigheid en licht. Het woord ‘heilig’ is alleen gepast wanneer het wordt toegepast op God; niets in de schepping is waardig om heilig genoemd te worden. De mens moet dat begrijpen. Van nu af aan gebruiken we het woord ‘heiligheid’ alleen voor God. Is dit gepast? (Ja.)

De trucs die Satan gebruikt om de mens te verderven

Laten we nog eens praten over de middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven. We hebben zojuist gesproken over de verschillende manieren waarop God aan de mens werkt, en die ieder van jullie zelf kan ervaren, dus ik zal er niet te gedetailleerd op ingaan. Maar in je hart is het voor jullie misschien onduidelijk welke middelen Satan gebruikt om de mens te verderven, of op zijn minst ontbreekt het aan details. Is het goed voor jullie dat ik dit nog eens behandel? Willen jullie het begrijpen? Misschien zullen sommigen van jullie vragen: “Waarom zou u opnieuw over Satan praten? Op het moment dat Satan wordt genoemd, worden we boos, en wanneer we zijn naam horen voelen we ons geenszins op ons gemak.” Hoe ongemakkelijk het jullie ook maakt, jullie moeten de feiten onder ogen zien, en deze dingen moeten duidelijk worden besproken en duidelijk worden gemaakt zodat het beter kan worden begrepen, anders kunnen jullie je echt niet losmaken van de invloed van Satan.

We hebben eerder de vijf manieren besproken waarop Satan de mens verderft. De middelen die hij aanwendt, vallen onder deze vijf manieren. De manieren waarop Satan de mens verderft zijn slechts een soort dekmantel; het meest verraderlijk zijn de middelen die zich achter deze façade schuilhouden en hij wil deze middelen gebruiken om zijn doelen te bereiken. Wat zijn deze middelen? Vat ze voor mij samen. (Hij bedriegt, verleidt en bedreigt.) Hoe meer jullie opnoemen, des te dichterbij jullie komen. Het ziet ernaar uit dat jullie diep zijn geschaad, en sterke emoties hebben bij dit onderwerp. (Hij gebruikt ook mooie praatjes, hij beïnvloedt en neemt je tegen je zin in beslag.) Neemt je tegen je zin in beslag – dit maakt een extreem diepe indruk. De mensen zijn bang voor Satans bezetting. Zijn er nog meer trucs? (Hij schaadt mensen gewelddadig, gebruikt zowel bedreigingen als aansporingen en hij liegt.) Leugens zijn de kern van zijn daden en hij liegt om je te bedriegen. Wat is de aard van liegen? Is liegen niet hetzelfde als bedriegen? Het doel van het vertellen van leugens is in feite om je te bedriegen. Zijn er nog andere trucs? Vertel mij alle trucs van Satan die jullie kennen. (Hij verleidt, schaadt, verblindt en misleidt.) De meesten van jullie hebben dezelfde gevoelens over deze misleiding. Wat nog meer? (Hij bestuurt de mens, neemt de mens in beslag, terroriseert de mens en weerhoudt de mens ervan in God te geloven.) Ik weet vrij goed wat jullie bedoelen en ze zijn allemaal goed. Jullie weten hier allemaal iets van, dus laten we ze nu samenvatten.

Er zijn zes primaire trucs die Satan gebruikt om de mens te verderven

De eerste is controle en dwang. Dat wil zeggen dat Satan er alles aan zal doen om de controle over je hart over te nemen. Wat betekent ‘dwang’? Het betekent dat hij bedreigingen en dwingende tactieken gebruikt om je ernaar te laten luisteren, waardoor je aan de gevolgen denkt als je niet gehoorzaamt. Je bent bang en durft hem niet te trotseren, dus je onderwerpt je aan hem.

De tweede is valsspelen en bedriegen. Wat houdt ‘valsspelen en bedriegen’ in? Satan verzint verhalen en leugens en haalt je ertoe over om ze te geloven. Hij vertelt je nooit dat de mens door God is geschapen, maar hij zegt ook niet direct dat je niet door God bent gemaakt. Hij gebruikt het woord ‘God’ helemaal niet, maar gebruikt in plaats daarvan iets anders als vervanging, hij gebruikt dit om je te misleiden zodat je in principe geen idee hebt van het bestaan van God. Deze trucjes omvatten natuurlijk veel aspecten, niet alleen deze.

De derde is krachtige indoctrinatie. Krachtige indoctrinatie waarvan? Is krachtige indoctrinatie de vrije keuze van de mens? Gebeurt dat met de toestemming van de mens? Beslist niet. Zelfs als je niet instemt, is er niets wat je eraan kunt doen. In je onwetendheid stroomt het bij je binnen, zodat je doordrongen wordt van Satans denken, zijn levensregels en zijn essentie.

De vierde is bedreigingen en aansporing. Dat wil zeggen dat Satan verschillende middelen gebruikt om je ertoe te brengen hem aan te nemen, hem te volgen, te werken in zijn dienst; hij probeert met alle mogelijke middelen zijn doelen te bereiken. Soms geeft hij je kleine gunsten, maar hij verleidt je nog steeds tot het begaan van zonde. Als je hem niet volgt, zal hij je doen lijden, je straffen en verschillende manieren gebruiken om je aan te vallen en plannetjes tegen jou te smeden.

De vijfde is misleiding en verlamming. Van ‘misleiding en verlamming’ is sprake wanneer Satan enkele zoetgevooisde woorden en ideeën in de mensen inprent die overeenstemmen met hun noties en die aannemelijk lijken, om te laten lijken alsof hij rekening houdt met de vleselijke toestand van de mensen, met hun leven en toekomst, terwijl in werkelijkheid zijn enige doel jou misleiden is. Hij verlamt je vervolgens zodat je niet weet wat goed is en wat verkeerd is, zodat je onbewust wordt misleid en daardoor onder zijn controle komt.

De zesde is de vernietiging van lichaam en geest. Wat vernietigt Satan dan bij de mens? Satan vernietigt je geest, waardoor je niet de kracht hebt om weerstand te bieden, wat betekent dat je hart heel langzaam naar Satan toebuigt, ondanks jezelf. Hij prent deze dingen er dagelijks bij je in. Elke dag maakt hij gebruik van deze ideeën en culturen om je te beïnvloeden en te voeden; heel langzaam wordt je wil verpest, zodat je niet langer een goede persoon wilt zijn, waardoor je niet langer wilt uitkomen voor wat jij gerechtigheid noemt. Zonder het te weten, heb je niet langer de wilskracht om tegen het getij stroomopwaarts te zwemmen, maar in plaats daarvan ga je mee stroomafwaarts. ‘Vernietiging’ betekent dat Satan mensen zo erg kwelt, dat ze schaduwen van zichzelf worden en niet langer menselijk zijn. Dat is het moment waarop Satan toeslaat en hen grijpt en verslindt.

Elk van deze middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven, kan de mens de macht ontnemen om weerstand te bieden; elk van deze kan fataal zijn voor mensen. Met andere woorden kan alles wat Satan doet en elke vorm die hij gebruikt, ertoe leiden dat je degenereert, dat je onder Satans leiding komt, zodat je verstrikt kunt raken in een moeras van kwaad. Dit zijn de middelen die Satan gebruikt om de mens te verderven.

We kunnen zeggen dat Satan slecht is, maar om dit te bevestigen moeten we nog steeds kijken naar wat de gevolgen zijn van het verderven van de mens door Satan en welke gezindheden en essenties dit voor de mens oplevert. Jullie weten hier allemaal iets van, dus zeg het maar. Wat zijn de consequenties van het verderven door Satan van de mens? Welke verdorven gezindheden worden door hen uitgedrukt en onthuld? (Arrogantie en hooghartigheid, egoïsme en verachtelijkheid, oneerlijkheid en bedrieglijkheid, verraderlijkheid en boosaardigheid, en een totaal gebrek aan menselijkheid.) Over het geheel genomen kunnen we zeggen dat ze geen menselijkheid hebben. Laat nu andere broeders en zusters spreken. (Als de mens eenmaal door Satan is verdorven, wordt hij meestal arrogant en zelfgenoegzaam, hij vindt zichzelf belangrijk, en wordt zelfingenomen, hebzuchtig en egoïstisch. Dit zijn de ergste gevallen.) (Nadat de mens door Satan is verdorven, gaat hij tot het uiterste om materiële dingen en rijkdom te verkrijgen. En dan wordt hij zelfs vijandig tegenover God, verzet zich tegen God, is God ongehoorzaam en verliest het geweten en het gezonde verstand dat de mens zou moeten hebben.) Wat jullie hebben gezegd is allemaal in wezen hetzelfde met slechts kleine verschillen, en sommigen van jullie letten meer op kleine details. Om samen te vatten: de dingen die ten aanzien van de verdorven mensheid het meest opvallen zijn arrogantie, bedrieglijkheid, boosaardigheid en zelfzuchtigheid. Maar jullie hebben allemaal hetzelfde over het hoofd gezien. Mensen zonder geweten, die hun verstand verloren hebben en die geen menselijkheid meer hebben – er is nog iets wat net zo belangrijk is wat niemand van jullie heeft gezegd. Dat is verraad. De uiteindelijke consequentie van deze gezindheden die in een mens bestaan nadat ze door Satan zijn verdorven, is hun verraad aan God. Ongeacht wat God tegen de mens zegt of wat voor werk Hij aan hen verricht, zij slaan geen acht op dat waarvan zij weten dat het de waarheid is. Dat wil zeggen, zij erkennen God niet langer en zij verraden Hem; dit is het gevolg van Satans verderven van de mens. Dat geldt voor alle verdorven gezindheden van de mens. Bij de manieren die Satan gebruikt om de mens te verderven – de kennis die mensen vergaren, de wetenschap die zij kennen, het bijgeloof, traditionele culturen en maatschappelijke trends die zij begrijpen – zit daar iets bij wat de mens kan gebruiken om te beoordelen wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is? Is er iets wat de mens kan helpen erachter te komen wat heilig en wat slecht is? Zijn er normen? (Nee.) Er zijn geen normen en geen fundamenten die de mens kunnen helpen. Zelfs als mensen het woord ‘heilig’ kennen, is er niemand die werkelijk weet wat heilig is. Dus kunnen deze dingen die Satan de mens brengt, hen helpen om de waarheid te kennen? Kunnen ze de mens in staat stellen te leven in toenemende menselijkheid? Kunnen ze de mens toestaan levens te leven waarin ze steeds meer in staat zijn om God te aanbidden? (Nee.) Het is duidelijk dat ze de mens niet in staat kunnen stellen om God te aanbidden of de waarheid te begrijpen, noch kunnen ze de mens in staat stellen te weten wat heiligheid en kwaad zijn. Omgekeerd raakt de mens steeds meer ontaard, steeds verder van God. Dit is de reden waarom we zeggen dat Satan slecht is. Nu jullie zoveel van Satans slechte eigenschappen hebben ontleed, hebben jullie gezien of Satan enig element van heiligheid heeft, hetzij in zijn eigenschappen of in jullie begrip van zijn essentie? (Nee.) Dat is een ding dat zeker is. Hebben jullie dan enige essentie gezien van Satan wat gelijkenis met God heeft? (Nee.) Heeft enige uitdrukking van Satan enige overeenkomst met God? (Nee.) Dus nu wil ik jullie vragen, wat is precies de heiligheid van God in jullie eigen woorden? Allereerst, in verband waarmee wordt gesproken over de heiligheid van God? Wordt erover gesproken in verband met het wezen van God? Of wordt erover gesproken in verband met een bepaald aspect van Zijn gezindheid? (Er wordt over gesproken in verband met de essentie van God.) We moeten een stevige grip krijgen op ons gewenste onderwerp. Er wordt gezegd in verband met de essentie van God. Allereerst hebben we het kwaad van Satan gebruikt in contrast met de essentie van God, dus heb je iets van Satans wezen in God gezien? Hoe zit het met de essentie van de mensheid? (Nee, dat hebben we niet gezien. God is niet arrogant, niet egoïstisch en Hij verloochent niet, en hieruit zien we de heilige essentie van God geopenbaard.) Is er nog iets meer aan toe te voegen? (God heeft geen spoor van de verdorven gezindheid van Satan. Wat Satan heeft, is volledig negatief, terwijl wat God heeft alleen maar positief is. We kunnen zien dat God altijd aan onze zijde heeft gestaan, over ons heeft gewaakt en ons heeft beschermd, vanaf toen we heel klein waren, ons hele leven door tot nu toe, vooral wanneer we verward waren en de weg kwijt waren. Er is geen bedrog in God, geen vals spel. Hij spreekt eenvoudig en duidelijk en ook dit is de ware essentie van God.) Heel goed! (We zien niets van de verdorven gezindheid van Satan in God, geen dubbelhartigheid, geen opschepperij, geen loze beloftes en geen bedrog. God is het Enige in wie de mens kan geloven en God is getrouw en oprecht. Gods werk laat ons zien hoe Hij de mensen vertelt om eerlijk te zijn, wijs te zijn, goed van kwaad te kunnen onderscheiden en onderscheid te kunnen maken tussen verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen. Hierin kunnen we Gods heiligheid zien.) Zijn jullie klaar? Zijn jullie tevreden met wat jullie hebben gezegd? Hoeveel inzicht van God hebben jullie nu echt in je hart? En hoezeer begrijpen jullie de heiligheid van God? Ik weet dat eenieder van jullie een bepaald niveau van perceptief begrip in zijn of haar hart heeft, omdat ieder individu Gods werk aan hem of haar kan voelen en, in verschillende mate, veel dingen van God krijgt; zij verkrijgen genade en zegeningen, zij zijn verlicht en geïllumineerd, en zij ontvangen Gods oordeel en tuchtiging zodat de mens enig eenvoudig begrip van de essentie van God kan krijgen.

Hoewel de heiligheid van God die we vandaag bespreken voor de meeste mensen vreemd kan lijken, zijn we met dit onderwerp begonnen, ongeacht hoe het ook lijkt, en jullie zullen een dieper inzicht krijgen op de weg die voor jullie ligt. Hiervoor is nodig dat jullie dit geleidelijk aan gaan voelen en begrijpen vanuit je eigen ervaring. Nu: jullie perceptieve begrip van Gods wezen vergt nog een lange periode, om het te leren, te bevestigen, te voelen en te ervaren, totdat jullie op een dag de heiligheid van God vanuit het allerbinnenste van je hart zullen kennen als de onberispelijke essentie van God, de onzelfzuchtige liefde van God, dat alles wat God aan de mens schenkt onzelfzuchtig is, en jullie zullen leren dat Gods heiligheid smetteloos en onberispelijk is. Deze essentie van God zijn niet alleen maar woorden die Hij gebruikt om met Zijn identiteit te pronken, maar in plaats daarvan gebruikt God Zijn essentie om in stilte en oprecht om te gaan met elk individu. Met andere woorden, de essentie van God is niet leeg, noch is het theoretisch of dogmatisch en het is zeker geen soort van kennis. Het is geen vorm van opvoeding voor de mens, maar in plaats daarvan de ware openbaring van Gods eigen daden en de geopenbaarde essentie van wat God heeft en is. De mens zou deze essentie moeten kennen en begrijpen, omdat alles wat God doet en elk woord dat Hij zegt van grote waarde is en van grote betekenis voor elk persoon. Wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, kun je echt in God geloven; wanneer je de heiligheid van God gaat begrijpen, dan kun je echt de ware betekenis van de woorden ‘God Zelf, de unieke’ beseffen. Je zult niet langer denken dat je ervoor kunt kiezen om andere wegen te bewandelen, en je zult niet langer bereid zijn om alles te verraden wat God voor je heeft geregeld. Omdat de essentie van God heilig is, betekent dit dat je alleen door God de heldere, juiste weg door het leven kunt bewandelen; alleen door God kun je de zin van het leven kennen, alleen door God kun je een waarachtig leven naleven, de waarheid bezitten, de waarheid kennen en alleen door God kun je een leven vanuit de waarheid verkrijgen. Alleen God Zelf kan je helpen het kwaad te mijden en je te bevrijden van de schade en overheersing door Satan. Naast God kan niemand en niets je redden van de zee van lijden zodat je niet langer lijdt: dit wordt bepaald door de essentie van God. Alleen God Zelf redt je zo onzelfzuchtig, alleen God is uiteindelijk verantwoordelijk voor je toekomst, je bestemming en je leven, en Hij regelt alle dingen voor je. Niets wat geschapen is of niet geschapen is kan dit voor elkaar krijgen. Omdat niets wat geschapen is of niet geschapen is een essentie van God zoals deze bezit, heeft geen enkele persoon en geen enkel ding het vermogen om jou te redden of te leiden. Dit is het belang van Gods essentie voor de mens. Misschien vinden jullie dat de woorden die ik heb gezegd inderdaad in principe een beetje kunnen helpen. Maar als je de waarheid nastreeft, als je de waarheid liefhebt, zullen deze woorden in je ervaring hierna niet alleen je bestemming veranderen, maar meer nog je op de juist weg van leven brengen. Je begrijpt dit, is het niet? Hebben jullie er nu dan enig belang bij om de essentie van God te kennen? (Ja.) Het is goed om geïnteresseerd te zijn. We zullen hier eindigen met het bespreken van ons onderwerp van vandaag over het kennen van de heiligheid van God.

***

Ik zou graag met jullie willen praten over iets wat jullie deden wat me verbaasde aan het begin van ons samenzijn vandaag. Sommigen van jullie hadden zojuist misschien een gevoel van dankbaarheid of voelden zich dankbaar en daarom wilden jullie fysiek uitdrukken wat jullie dachten. Dit is prima, en is noch goed noch fout. Maar ik zou graag willen dat jullie iets begrijpen. Wat is het? Ik zou jullie eerst willen vragen wat jullie zojuist hebben gedaan. Prosterneerden jullie je of knielden jullie om te aanbidden? Kan iemand het mij vertellen? (Wij geloven dat het prosternatie was.) Jullie geloven dat het prosternatie was, wat is prosternatie dan? (Aanbidding.) Wat betekent in aanbidding knielen dan? Ik heb hierover niet eerder met jullie gecommuniceerd, maar vandaag heb ik het gevoel dat ik nodig met jullie over dit onderwerp moet spreken. Prosterneren jullie je tijdens jullie gebruikelijke bijeenkomsten? (Nee.) Prosterneren jullie je als jullie je gebeden zeggen? (Ja.) Prosterneren jullie je elke keer dat je bidt als de omstandigheden het toelaten? (Ja.) Dat is geweldig. Maar ik zou graag willen dat jullie vandaag gaan begrijpen dat God alleen de kniebuigingen accepteert van twee soorten mensen. We hoeven de Bijbel of het gedrag van spirituele personen niet te raadplegen en ik zal jullie hier en nu iets waars vertellen. Ten eerste zijn prosternatie en knielen om te aanbidden niet hetzelfde. Waarom aanvaardt God de kniebuigingen van degenen die zich prosterneren? Het is omdat God iemand tot Hem roept en deze persoon oproept om Gods opdracht te aanvaarden, dus prosterneert hij zich voor God. Dit is het eerste type persoon. Het tweede soort is het knielen in aanbidding van iemand die God vreest en het kwade mijdt. Er zijn alleen deze twee soorten mensen. Dus tot welk type behoren jullie? Kunnen jullie dat zeggen? Dit is feitelijke waarheid, hoewel het jullie gevoelens ietwat kan kwetsen. Er valt niets te zeggen over het knielen van mensen tijdens het gebed – dit is gepast en is zoals het zou moeten zijn, want wanneer mensen bidden, bidden ze meestal om iets, openen ze hun hart voor God en komen ze oog in oog met Hem. Het is communicatie en uitwisseling, van hart tot hart met God. Als je het alleen als een formaliteit doet, is dat niet zoals het zou moeten zijn. Ik wil jullie niet verwijten wat jullie vandaag hebben gedaan. Jullie weten dat ik het jullie slechts duidelijk wil maken, zodat jullie dit principe begrijpen, nietwaar? (Dat weten we.) Zodat jullie dit niet blijven doen. Hebben mensen dan enige gelegenheid om zich te prosterneren en te knielen voor het aangezicht van God? Er zal altijd een mogelijkheid zijn. Vroeg of laat zal er een dag komen, maar de tijd is nu nog niet rijp. Zien jullie dat? Voelen jullie je hier verdrietig door? (Nee.) Dat is goed. Misschien zullen deze woorden jullie motiveren of inspireren, zodat jullie in je hart de huidige benarde situatie tussen God en de mens kunnen kennen en wat voor soort relatie er nu tussen hen bestaat. Hoewel we recent veel hebben gesproken en veel hebben uitgewisseld, is het menselijke begrip van God nog lang niet voldoende. De mens heeft nog een lange weg te gaan om te proberen God te begrijpen. Het is niet mijn bedoeling om jullie dit met spoed te laten doen, of haastig dit soort ambities of gevoelens tot uitdrukking te laten brengen. Wat jullie vandaag hebben gedaan, kan jullie ware gevoelens onthullen en uitdrukken en ik heb het gezien. Dus terwijl jullie dit deden, wilde ik gewoon opstaan en jullie mijn beste wensen geven, want ik wens jullie allemaal het beste. Dus met elk woord en elke daad doe ik mijn uiterste best om jullie te helpen, om jullie te begeleiden, zodat jullie het juiste begrip en juiste inzicht in alle dingen kunnen krijgen. Dat begrijpen jullie, nietwaar? (Ja.) Dat is geweldig. Hoewel mensen enig begrip hebben van Gods verschillende gezindheden, de aspecten van wat God heeft en is en het werk dat God doet, gaat het grootste deel van dit begrip niet verder dan het lezen van woorden op een pagina, of ze in principe begrijpen, of er alleen maar aan denken. Waar mensen het meest in tekortschieten, is het echte begrip en inzicht dat voortkomt uit feitelijke ervaring. Hoewel God verschillende manieren gebruikt om de harten van de mens op te wekken, is er nog een lange weg te gaan voordat de harten van de mens eindelijk opgewekt zijn. Ik wil niet dat iemand het gevoel heeft dat God hem in de kou heeft laten staan, dat God hem in de steek heeft gelaten of Zich van hem heeft afgewend. Ik zou alleen graag zien dat iedereen op weg ging om te streven naar de waarheid en God probeerde te begrijpen, voortdurend moedig marcherend met een onwankelbare wil, zonder bedenkingen, zonder lasten. Het doet er niet toe wat je verkeerd hebt gedaan, ongeacht hoe ver je bent afgedwaald of hoeveel overtredingen je hebt begaan, laat geen van deze dingen lasten of overbagage worden die je met je mee moet dragen in je streven om God te begrijpen. Ga door met marcheren. God houdt te allen tijde de redding van de mens in Zijn hart; dit verandert nooit. Dit is het kostbaarste deel van de essentie van God. Voelen jullie je nu een beetje beter? (Ja.) Ik hoop dat jullie de juiste benadering kunnen kiezen van alle dingen en de woorden die ik gesproken heb. Laten we deze communicatie hier dan beëindigen. Tot ziens!

11 januari 2014

Vorige: God Zelf, de unieke V

Volgende: God Zelf, de unieke VII

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek