De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Inleiding

Dit gedeelte van Gods woorden bestaat uit vijf delen in totaal, die door Christus zijn geuit tussen Augustus 1992 en Augustus 2014. Het grootste deel is gebaseerd op opnames van Zijn preken en communicaties toen Hij in de kerken wandelde. Er zijn geen aanpassingen meer aangebracht aan de tekst. Ook Christus heeft niets meer veranderd. Het overige deel bestaat uit stukken tekst van Christus' eigen pen. (Als Christus aan het schrijven is, schrijft Hij onophoudelijk, Hij pauzeert niet om na te denken. Er is nog nooit zelfs maar een kleine aanpassing nodig geweest, het is helemaal de uiting van de Geest. Dit lijdt geen twijfel.) We hebben ze niet afzonderlijk gerangschikt, maar ze juist opgenomen in de oorspronkelijke volgorde waarin ze waren geuit. Zo kunnen we aan de hand van wat God heeft gezegd de stappen van Zijn werk zien, en kunnen we begrijpen hoe Hij in ieder stadium te werk gaat. Deze volgorde biedt de mens ook voordelen voor het begrip van de stappen van Gods werk en voor het leren kennen van Zijn wijsheid.

De eerste acht hoofdstukken ‘De weg’ of ‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I’ zijn een klein gedeelte van de woorden van Christus als Hij als gelijke onder de mensen is. Ze lijken welhaast zachtaardig, maar eigenlijk bevatten ze een gevoel van de liefde en aandacht van God voor de mensheid. Hiervoor sprak God vanuit het perspectief van de derde hemel, waardoor de afstand tussen de mens en God heel groot werd en de mens niet meer dicht bij God durfde te komen en Hem zeker niet om bevoorrading van hun leven durfde te vragen. In ‘De weg,’ sprak God dus tot de mens als een gelijke en wees Hij de weg zodat de verhouding tussen mens en God weer in de oude staat terug kon keren, de mens niet langer hoefde te twijfelen of God nog steeds een methode van spreken toepaste en het spook van de beproeving van de dood niet meer bestond. God daalde af naar de aarde vanuit de derde hemel; de mensen kwamen vanuit het meer van vuur en zwavel voor de troon van God, schudden de schaduwen van dienstdoeners van zich af en als pasgeboren kalveren aanvaardden zij officieel de doping van de woorden van God. Alleen op deze manier kon God naast de mensen zitten, met hen spreken en meer levensonderhoudend werk verrichten. God vernedert zich als persoon om de mens nabijer te komen, om de afstand tussen de mens en God te verkleinen, om erkenning en vertrouwen van de mensen te winnen en hun geloof te stimuleren in de zoektocht naar het leven en om God te volgen. Uiteindelijk zijn de acht hoofdstukken van ‘De weg’ Gods sleutel tot de deur naar het hart van de mensen; het zijn Zijn besuikerde pillen. Alleen zo kunnen mensen aandachtig naar Gods herhaalde lessen en reprimandes luisteren. Er kan gezegd worden dat God pas daarna officieel begon aan het werk van de bevoorrading van het leven en het uitdrukken van de waarheid in het huidige stadium van het werk, en Hij vervolgde zijn woorden: ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ en ‘Over de stappen van Gods werk’. … Laat deze manier Gods wijsheid en Zijn gemeende bedoelingen niet zien? Dit is de allereerste bevoorrading van het leven door Christus, en dus zijn de waarheden in vergelijking met de daaropvolgende delen wat oppervlakkig. Het principe daarachter is eenvoudig: God werkt naar de behoefte van de mensheid. Hij werkt of spreekt niet in het blinde weg; alleen God begrijpt de behoefte van de mensheid volledig, en alleen Hij heeft de meeste aandacht en liefde voor de mens.

In ‘Werk en intrede’ (1 tot 10) staan Gods woorden als Hij een nieuwe fase ingaat. Daarom zijn we met deze tien hoofdstukken begonnen, waaruit daarna ‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde II’ voortvloeiden. In die fase stelde God meer specifieke eisen aan Zijn groep volgers, onder andere kennis van de levensstijlen van de mens, vereisten voor hun kaliber, enzovoorts. En omdat die mensen allemaal God heel graag wilden volgen en Zijn identiteit en essentie niet langer in twijfel trokken, begon Hij Zijn volgers officieel als Zijn eigen familie te behandelen en deelde in communicatie met hen de inherente waarheid over Gods werk vanaf de schepping van de wereld tot nu toe. Ook onthulde Hij de waarheid over de Bijbel, en bovendien liet Hij hen de ware betekenis van de vleeswording van God begrijpen. Mensen kunnen de essentie van God en de essentie van Zijn werk door deze woorden beter begrijpen, en verder zullen ze zich realiseren dat wat ze hebben ontvangen door Gods redding datgene overtreft wat door de profeten en apostelen door de eeuwen heen was ontvangen. Uit iedere regel van Gods woorden kun je ieder stukje van Zijn wijsheid ervaren, alsook Zijn zeer nauwgezette liefde en zorg. Terwijl Hij deze woorden uitte, liet Hij mensen ook openlijk hun eerdere opvattingen en fouten zien, dingen die zij zich eerder niet hadden voorgesteld, en zelfs hun toekomstige weg onthulde Hij hun. Misschien is dat liefde in de enge zin, die de mensen kunnen ervaren! God heeft immers de mens alles gegeven wat hij nodig heeft en waar hij om heeft gevraagd - Hij is niet terughoudend geweest en in het bijzonder heeft Hij geen eisen gesteld.

Een paar bijzondere hoofdstukken van dit gedeelte bestaan uit Zijn woorden over de Bijbel. Dit komt omdat de Bijbel de menselijke geschiedenis enkele duizenden jaren heeft gevolgd en de mensen de Bijbel allemaal zozeer als God behandelen, dat de mensen in de laatste dagen God door de Bijbel vervangen. Hier heeft God echt een hekel aan. Dus moest Hij in de tijd die Hij over had het werkelijke verhaal en de oorsprong van de Bijbel verduidelijken. Anders zou de Bijbel nog steeds de plaats van God in het hart van de mensen in kunnen nemen en zouden zij Gods handelingen kunnen veroordelen en de maat nemen op basis van de woorden in de Bijbel. Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte verklaring, herstelt het oorspronkelijke beeld van de Bijbel, en zet de misverstanden recht die de mensen hebben over de Bijbel, zodat alle mensen er een juiste kijk op hebben, deze niet meer vereren en niet langer verloren zijn. Ten onrechte hielden ze hun blind vertrouwen in de Bijbel voor geloof in en verering van God, en ze durven zelfs de ware achtergrond en de zwakke punten niet onder ogen te zien. Als iedereen eenmaal een zuiver begrip van de Bijbel heeft, zullen ze in staat zijn zonder aarzelen de Bijbel terzijde te werpen en Gods woorden moedig te aanvaarden. Dat is het doel van God in deze paar hoofdstukken. De waarheid die God hier de mensen wil vertellen is dat Gods huidige werk of woorden door geen theorie of feit vervangen kunnen worden en er bestaat niets dat Gods plaats in kan nemen. Als mensen het net van de Bijbel niet weten af te werpen, zullen ze nooit in staat zijn voor God te verschijnen. Als ze voor God willen verschijnen, moeten ze eerst hun hart zuiveren van alles wat Hem zou kunnen vervangen. Dan is God tevreden. Hoewel God hier alleen de Bijbel uitlegt, moet je niet vergeten dat er naast de Bijbel nog veel meer onjuistheden zijn die de mensen echt vereren, en dat het enige dat ze niet vereren de dingen zijn die echt van God komen. God gebruikt de Bijbel gewoon als voorbeeld om iedereen eraan te herinneren niet het verkeerde pad te nemen en niet weer in extremen of in verwarring te vervallen als zij in God geloven en Zijn woorden aanvaarden.

De woorden die God geeft, gaan van oppervlakkig naar diep. Daarom blijven Zijn woorden steeds dieper gaan vanaf het uiterlijke gedrag van mensen naar hun verdorven gezindheid, en van daaruit nog verder om de diepste krochten van de menselijke ziel goed te belichten: hun aard. Tijdens de periode waarin ‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde III’ onder woorden werd gebracht, legden de uitspraken van God de nadruk op the essence and identity of man, en what a real man means—deze diepgaande waarheden en essentiële vragen over het leven binnengaan van de mensen . Natuurlijk, als we terugdenken aan de waarheid die God de mens geeft in ‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde I’, dan is ‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde III’ gewoon te diepzinnig. Dit deel handelt over het toekomstige pad van de mensen en over hoe zij vervolmaakt kunnen worden. Het handelt over de toekomstige bestemming van de mensheid, maar besteedt ook woorden aan hoe God en de mens samen rust binnengaan . (Wel moet worden opgemerkt dat dit tot nu toe de meest eenvoudig te begrijpen woorden zijn die God geuit heeft naar de mens over zijn aard, zijn missie en zijn bestemming). God hoopt dat de lezers van deze woorden mensen zijn die aan de menselijke opvattingen en fantasieën zijn ontworsteld, en in hun hart een zuiver begrip kunnen hebben van ieder woord van Zijn diepgang. Hij hoopt nog sterker dat al zijn lezers Zijn woorden kunnen aannemen als de waarheid, de weg en het leven, en dat zij God niet lichtvaardig zullen behandelen of Hem zullen bedriegen. Als mensen deze woorden lezen met een onderzoekende, kritische houding ten opzichte van God, dan gaat het hele belang verloren voor hen. Alleen zij die de waarheid zoeken, die hun zinnen op God hebben gezet, en geen spoor van twijfel hebben over Hem zijn geschikt om deze woorden te accepteren.

‘De woorden van Christus toen Hij door de gemeenten wandelde IV’ is een ander soort goddelijke woorden die volgden op ‘Gods woorden aan het hele universum.’ Dit deel bevat Gods terechtwijzingen, leringen en onthullingen aan alle mensen in de Christelijke denominaties, zoals: ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt,’ ‘Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God.’ Ook bevat het de meest specifieke vereisten die God aan de mensheid stelt, zoals: ‘Voor je bestemming moet een toereikend aantal goede daden voorbereiden,’ ‘Drie vermaningen,’ ‘Door overtredingen gaan mensen naar de hel.’ Er wordt over een groot aantal aspecten gesproken, zoals onthullingen en oordelen voor allerlei mensen en woorden over hoe je God kunt leren kennen. Je kunt zeggen dat dit deel de kern is van Gods oordeel over de mensheid. Het meest onvergetelijke is dat toen God het doek wilde laten vallen voor Zijn werk, Hij aan het licht bracht wat er van nature in de mens schuilt – verraad. Het is Zijn doel dat de mensen dit uiteindelijk weten en dat dit feit in het diepste deel van hun hart wordt gebrand: Het doet er niet toe hoe lang je Zijn volger bent geweest – het is nog steeds jouw natuur God te verraden. Dat wil zeggen, het ligt in de natuur van de mens om God te verraden omdat mensen in hun leven de absolute volwassenheid niet kunnen bereiken, maar slechts relatieve veranderingen in hun gezindheid. En hoewel deze twee hoofdstukken, ‘verraad (1)’ en ‘verraad (2),’ een klap in het gezicht van de mens betekenen, zijn het wel de meest oprechte en welwillende waarschuwingen van God aan de mens. Als mensen zelfgenoegzaam en verwaand zijn, zal na het lezen van deze twee hoofdstukken hun eigen slechtheid op zijn minst worden beperkt en zullen ze rustig worden. Met deze twee hoofdstukken herinnert God alle mensen eraan dat, hoe volwassen je leven ook is, hoe diep je ervaring, hoe groot je zelfvertrouwen, en waar je ook geboren bent en waar je ook naar op weg bent, je natuur om God te verraden overal en op ieder moment de kop op kan steken. Wat God aan iedereen wil zeggen, is dit: Het verraad van God is de menselijke natuur. Het is natuurlijk niet Gods bedoeling met deze twee hoofdstukken een excuus te vinden om de mensheid uit te roeien en te veroordelen, maar om haar bewuster te maken van haar eigen natuur en zo heel voorzichtig altijd in Gods aanschijn te leven om Zijn leiding te ontvangen, Zijn aanwezigheid niet te verliezen en niet het pad op te gaan waarvan de terugweg afgesloten is. Deze twee hoofdstukken luiden de noodklok voor alle volgers van God. Hopelijk kunnen de mensen de welgemeende bedoelingen van God begrijpen. Deze woorden zijn tenslotte allemaal onweerlegbare feiten, waarom marchandeert de mens dan over hoe en wanneer God ze heeft geuit? Als God dit alles voor zich had gehouden en niet had geuit, maar gewacht had totdat de mensen dachten dat de tijd rijp was, zou het dan niet te laat zijn? Wat zou de meeste geschikte tijd zijn?

In deze vijf delen gebruikt God veel methodes en perspectieven. Hij gebruikt bijvoorbeeld soms satire, soms gebruikt Hij de methode van rechtstreekse bevoorrading en lering, soms geeft Hij voorbeelden en soms geeft Hij forse reprimandes. Al met al zijn er allerhande verschillende methodes, en het doel is de mensen te bedienen naar hun verschillende staat en smaak. Het perspectief van Zijn uitspraken wijzigt met de verschillende methodes of de inhoud van zijn uitspraken. Zo zegt Hij soms: “ik” of “mij”. Hij spreekt dan tot de mensen vanuit het perspectief van God Zelf. Andere keren spreekt Hij in de derde persoon, Hij zegt dan “God” is dit of dat. Ook zijn er tijden dat Hij vanuit het perspectief van een mens spreekt. Vanuit welk perspectief Hij ook spreekt, er verandert niets aan Zijn wezen. Dit komt doordat, ongeacht hoe Hij spreekt, wat Hij uitdrukt allemaal Gods eigen wezen is – het is allemaal de waarheid, en het is wat de mensheid nodig heeft.

Vorige:Hoofdstuk 46

Volgende:Het pad … (1)

Gerelateerde media

 • De essentie van het door God bewoonde vlees

  De eerste vleesgeworden God leefde drieëndertig en een half jaar op aarde. Toch voerde Hij Zijn bediening in slechts drie en een half van die jaren ui…

 • Over bestemming

  Wanneer iemand het over bestemming heeft, letten jullie allemaal goed op. Jullie zijn allemaal erg gevoelig met betrekking tot dit onderwerp. Sommige …

 • De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel

  Toen hij door God werd getuchtigd, bad Petrus: “O God! Mijn vlees is ongehoorzaam en u tuchtigt mij en oordeelt mij. Ik verheug me over uw tuchtiging …

 • Over titels en identiteit

  Als je geschikt wil zijn om gebruikt te worden door God, moet je het werk van God kennen. Je moet het werk kennen dat Hij eerder heeft gedaan (in het …