Hoofdstuk 94

Ik keer terug naar Sion met mijn eerstgeboren zonen – begrijpen jullie werkelijk de ware betekenis van deze woorden? Ik heb jullie er herhaaldelijk aan herinnerd dat ik wil dat jullie snel opgroeien om met mij te regeren. Weten jullie dat nog? Deze dingen houden direct verband met mijn vleeswording: ik kwam vanuit Sion in de wereld in het vlees om door het vlees een groep mensen te vormen die een van zin zijn met mij, daarna keren we naar Sion terug. Dit houdt in dat we vanuit het vlees naar het oorspronkelijke lichaam terugkeren. Dit is de ware betekenis van “terugkeren naar Sion”. Dit is ook de ware betekenis en focus van mijn gehele managementplan en zelfs het belangrijkste onderdeel van mijn managementplan, dat niemand kan belemmeren en dat onmiddellijk tot stand wordt gebracht. Als je in het vlees bent, zul je nooit van menselijke opvattingen en gedachten afkomen, je zult al helemaal niet de aardse lucht wegwerpen, het stof afschudden en je zult altijd klei zijn; alleen in het lichaam zul je in aanmerking komen om de zegeningen te genieten. Wat zijn zegeningen? Weten jullie dat nog? In het vlees kan er geen sprake zijn van zegeningen, dus moet iedere eerstgeboren zoon het pad van het vlees naar het lichaam volgen. In het vlees word je onderdrukt en vervolgd door de grote rode draak (dit komt omdat je geen macht hebt, je hebt geen heerlijkheid verworven), maar in het lichaam zal het heel anders zijn en zul je trots en opgetogen zijn. De tijd van onderdrukking zal geheel verdwenen zijn en je zult voor altijd bevrijd en vrij zijn. Het moet zo zijn als ik moet toevoegen wat ik ben en wat ik heb in jullie. Anders hebben jullie alleen mijn eigenschappen. Hoe iemand ook een ander aan de buitenkant imiteert, ze kunnen niet exact hetzelfde zijn. Alleen in het heilige geestelijke lichaam (dit verwijst naar het lichaam) kunnen we exact hetzelfde zijn. (Dit verwijst naar het hebben van dezelfde eigenschappen, hetzelfde wezen, dezelfde bezittingen en het vermogen om het met elkaar eens te zijn en verenigd, onverdeeld en ongedeeld te zijn, want alles is het heilige geestelijke lichaam.)

Waarom beginnen jullie nu de wereld te haten en te walgen van allerlei vervelende zaken zoals eten, aankleden enzovoort en kunnen jullie niet wachten om ze weg te doen? Dit is het teken dat jullie de geestelijke wereld (het lichaam) zullen binnengaan en jullie hier allemaal een voorgevoel van hebben (hoewel niet iedereen in dezelfde mate). Ik zal allerlei verschillende mensen, verschillende gebeurtenissen en verschillende dingen gebruiken ten dienste van mijn meest cruciale stap en zij zullen allemaal voor mij dienen. Dat moet ik doen. (Dit kan ik uiteraard niet in het vlees volbrengen en alleen mijn Geest Zelf kan dit werk doen, omdat de tijd nog niet gekomen is.) Dit is het laatste kleine beetje functie voor de hele universum-wereld. Iedereen zal mij loven en mij vreugdevol prijzen. Mijn grote werk is voltooid. De zeven schalen met plagen giet ik uit met mijn handen, de zeven donderslagen luiden, de zeven bazuinen weerklinken en de zeven zegels worden geopend, voor de universum-wereld, voor alle naties en alle volken en voor alle bergen, de rivieren en alle dingen. Wat zijn de zeven schalen met plagen? Waar zijn ze voor bestemd? Waarom zeg ik dat ik ze uitgiet met mijn handen? Er zal veel tijd verstrijken voordat iedereen overtuigd zal zijn en voordat iedereen het volledig zal begrijpen. Ook al vertel ik het jullie nu, jullie zullen er maar een klein gedeelte van begrijpen. Volgens de ideeën van mensen zijn de zeven schalen met plagen bestemd voor alle landen en volken van de wereld, maar in feite is dit niet het geval. Deze zeven schalen met plagen verwijzen naar de invloed van Satan de duivel en naar de samenzwering van de grote rode draak (het voorwerp dat ik gebruik om voor mij te dienen). Op dat moment zal ik Satan en de grote rode draak loslaten om de zonen en het volk te tuchtigen. Zo zal geopenbaard worden wie de zonen zijn en wie het volk zijn. Zij die zijn misleid, zijn degenen die geen doelwitten van mijn voorbestemming waren, terwijl mijn eerstgeboren zonen op dat tijdstip met mij zullen regeren. Zo zal ik de zonen en het volk compleet maken. Het uitgieten van de zeven schalen met plagen zal niet alle naties en alle volken treffen, maar alleen mijn zonen en mijn volk. Zegeningen komen niet zomaar en er moet een volle prijs worden betaald. Wanneer de zonen en het volk opgroeien, zullen de zeven schalen met plagen grondig worden weggehaald en daarna niet meer bestaan. Wat is het luiden van de zeven donderslagen? Dit is niet moeilijk te begrijpen. Op het moment dat mijn eerstgeboren zonen en ik het lichaam worden, zullen de zeven donderslagen luiden. Dit zal het hele universum doen schudden, alsof de hemel en aarde omgekeerd werden. Iedereen zal dit weten en er is niemand die het niet zal weten. Op dat moment zullen mijn eerstgeboren zonen en ik samen zijn in heerlijkheid en zal de volgende stap van mijn werk beginnen. Veel mensen zullen knielen om genade en vergeving, omdat de zeven donderslagen luiden. Maar dit zal niet langer het Tijdperk van Genade zijn: het zal de tijd voor toorn zijn. Wat betreft alle mensen die kwaad doen (zij die ontucht plegen, er dubieuze geldpraktijken op nahouden, onduidelijke grenzen tussen mannen en vrouwen hanteren, die mijn management verstoren of aantasten, wier geest geblokkeerd is, die door boze geesten bezeten zijn enzovoort – allen behalve mijn uitverkorenen), niemand van hen zal de dans ontspringen of vergeven worden, maar ze zullen allemaal in het dodenrijk worden geworpen en voor altijd omkomen! De zeven bazuinen die weerklinken, verwijzen niet naar de grote slechte omgeving en evenmin naar iets wat aan de wereld wordt verkondigd, wat geheel en al een opvatting van de mens is. De zeven bazuinen verwijzen naar mijn toornige uitspraak. Wanneer mijn stem (majestueuze oordeel en toornige oordeel) zich roert, weerklinken de zeven bazuinen. (Dit is op dit moment het hevigst in mijn huis, waaraan niemand kan ontkomen.) En alle demonen in het dodenrijk en de hel, groot en klein, zullen hun hoofd in hun handen nemen en in alle richtingen vluchten, onder geween en tandengeknars, beschaamd en niet in staat zich ergens te verbergen. Op het moment beginnen niet de zeven bazuinen te weerklinken, maar zijn mijn razende woede en ook mijn strengste oordeel aan de orde, waaraan niemand kan ontkomen en die allen moeten ondergaan. Op dit moment is wat geopenbaard is niet de inhoud van de zeven zegels. De zeven zegels zijn de zegeningen die jullie in de toekomst zullen genieten. Het openen verwijst alleen naar de aankondiging ervan, maar jullie hebben deze zegeningen nog niet genoten. Wanneer jullie de zegeningen wel genieten, zullen jullie de inhoud van de zeven zegels kennen. Nu krijgen jullie slechts een voorproefje van wat nog niet zover is. Ik kan het jullie alleen maar stap voor stap vertellen in toekomstig werk, zodat jullie het persoonlijk zullen ervaren, een ongekende heerlijkheid zullen voelen en in een toestand van oneindige vervoering zullen bestaan.

De zegeningen van eerstgeboren zonen kunnen genieten, is geen sinecure en ook niet iets wat de gemiddelde persoon kan bereiken. Ik zal nog eens benadrukken en krachtiger zeggen dat ik mijn eerstgeboren zonen strikte eisen moet opleggen. Anders kunnen zij mijn naam niet verheerlijken. Ik wijs resoluut af wie ook onbetamelijk in de wereld is en ik wijs nog meer af wie er een losse moraal op nahoudt of overspelig is. (Zij spelen geen rol in het worden van Gods volk – hier leg ik speciale nadruk op.) Denk niet dat wat je in het verleden deed over en uit is – hoe kan er zoiets goeds bestaan! Is het zo eenvoudig om de status van eerstgeboren zoon te verkrijgen? En op dezelfde manier wijs ik iedereen af die tegen mij is, iedereen die mij niet herkent in mijn vlees, iedereen die mij hindert terwijl ik mijn wil uitvoer en iedereen die mij vervolgt – ik ben zo hardvochtig (omdat ik mijn macht volledig terug heb genomen)! Tot slot wijs ik iedereen op dezelfde manier af die in zijn leven geen tegenslagen heeft gehad. Ik wil degenen die, net als ik, moeilijkheden hebben doorstaan, ook al zijn het maar kleine moeilijkheden. Anders trap ik zulke personen eruit. Wees niet schaamteloos in je wens om mijn eerstgeboren zoon te zijn en tegenover mij te pronken. Ga weg van mij! Je hebt mij eerder onbelangrijke zaken verteld en geprobeerd om mij daarmee te behagen! Dit is blindheid! Weet je niet dat ik je haat, ellendeling! Denk je dat ik je duistere zaakjes niet ken? Je verbergt je keer op keer! Weet je niet dat je je duivelgezicht hebt verraden? Ook al kunnen mensen het niet zien, denk je dat ik het niet kan zien? Zij die mij dienen, zijn geen goede dingen maar een stelletje ellendelingen. Ik moet met ze afrekenen en zal ze in de put van de afgrond werpen en verbranden!

Iemand die op een goddeloze manier spreekt, die ontrouw handelt en die niet goed met anderen samenwerkt, zo’n persoon zou wel koning willen zijn. Ben je niet aan het dromen? Heb je geen waanideeën? Zie je niet wat je bent? Je bent een ellendeling! Heeft zo iemand enig nut? Verdwijn snel uit mijn ogen! Iedereen moet een duidelijk begrip hebben van wat ik zeg, geïnspireerd worden door mijn woorden, mijn almacht herkennen en mijn wijsheid kennen. Er is vaak beweerd dat het heilige geestelijke lichaam verschenen is. Zeggen jullie trouwens dat het heilige geestelijke lichaam verschenen is of niet? Is wat ik zeg loos gepraat? Wat is het heilige geestelijk lichaam? In welke omstandigheden is het heilige geestelijk lichaam er? Voor mensen is het onvoorstelbaar en niet te bevatten. Ik zeg jullie: ik ben volmaakt en in mij is alles open en wordt alles vrijgegeven (want ik doe wat wijs is en spreek vrijuit). Niets onder de dingen die ik doe is beschamend en alles wordt in het licht gedaan, zodat iedereen volkomen overtuigd kan zijn. Bovendien kan niemand iets grijpen wat tegen mij gebruikt kan worden. Dit is een uitleg van het “heilige” in het heilige geestelijke lichaam. Ik heb dan ook herhaaldelijk benadrukt dat ik niemand van hen wil die beschamende dingen doet. Dit is één item van mijn bestuurlijke decreten en is tevens één aspect van mijn gezindheid. Het geestelijke lichaam verwijst naar mijn uitspraak. Wat ik zeg, heeft altijd een doel, heeft altijd wijsheid, maar is niet onderhevig aan controle. (Ik zeg wat ik zeggen wil en het is mijn Geest die Zijn stem laat horen en het is mijn persoon die spreekt.) Wat ik zeg, wordt om niet vrijgegeven en wanneer het niet met de opvattingen van mensen strookt, is het de tijd om mensen te openbaren. Het is mijn gepaste regeling. Wanneer dus de persoon die ik ben spreekt of handelt, is het altijd een goede gelegenheid om het wezen van Satan te ontmaskeren. Op het moment dat ik gezalfd ben, verschijnt het heilige geestelijke lichaam. In de toekomst verwijst het heilige geestelijke lichaam naar het lichaam en er zijn twee aspecten aan de betekenis. Er is één aspect van de betekenis in het heden en er is een ander aspect van de betekenis in de toekomst. Maar in de toekomst zal het heilige geestelijke lichaam heel anders zijn dan in het heden – het zal het verschil zijn tussen hemel en aarde. Niemand kan het zich voorstellen en ik zal het jullie persoonlijk moeten openbaren.

Vorige: Hoofdstuk 93

Volgende: Hoofdstuk 95

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek